.. english to hindi dictionary ..
.. shabdakoSha ..

The eText of the dictionary includes English word on the left, its grammar structure,
and equivalent multiple word meanings in Hindi.  The ITRANS transliteration system is followed.
The corresponding PDF and PS documents have processed output which is displayed in Devanagari script. 
Portion of the text can be copied into the web-interface with ## toggle used to differentiate
Roman from Devanagari script. 
For any questions, please write to sanskrit@cheerful.com
Additional information is given in frequently asked questions FAQ section.


I N 1. mai.n 
I Pron 1. mai.n 
a Det 1. eka,a.ngrejI varNamAlA kA prathama akShara tathA svara,2. ( tarka me) pahalA kalpita puruSha vA prastAva 
aback Adv 1. achAnaka,ekAeka,2. pIchhe 
abandon VT 1. chhoDa denA,tyAga denA,tyAganA,tajanA,2. binA AGYA naukarI chhoDanA,apane ko( durAchAra Adi me.n) chhoDa denA,de denA 
abandoned A 1. chhoDA huA,nirjana( sthAna) ,2. bigaDA huA,indriya lolupa,lampaTa,durAchArI,AvArA 
abandonment N 1. pUrNa tyAga,sampUrNa Atmotsarga,bilkula chhoDa denA 
abate VI 1. kama honA,ghaTanA,dhImA honA 
abate VT 1. kama karanA,ghaTAnA,dhImA karanA,madhyama karanA,roka denA,samApta karanA 
abatement N 1. kamI,ghaTatI,ghaTAva,mandApana,baTTA,2. tyAga,samApti 
abbey N 1. IsAiyo kA maTha,gurudvArA,kuTI,maTha,2. mahanta ke AdhIna sAdhuo.n kI maNDalI 
abbot N 1. mahanta,maThadhArI,maThAdhikArI 
abbreviate VT 1. kama karanA,sa.nkShepa karanA,chhoTA karanA,sAra nikAlanA 
abbreviation N 1. sa.nkShepa,ghaTAva,sAra,laghurUpa,sa.nketa,2. sa.nkShipta padyA.nsha,shabda yA pada kA laghurUpa 
abdicate VTI 1. svechchhA se chhoDanA,tyAga karanA,tajanA,pada tyAga karanA 
abdication N 1. pada tyAga 
abdomen N 1. peDa,peTa,kukShI,udara 
abdominal A 1. udara sambandhI,peTa kA 
abduct VI 1. bhagA le jAnA,nikAla le jAnA,bahakA le jAnA 
abduction N 1. kisI ko phusalA yA dhamakA kara bhagA le jAnA,dhokA dekara nikAla,le jAnA,balAtkAra haraNa,apaharaNa 
abed Adv 1. bichhaune para,shayyA para,bichhaune me.n 
aberrant A 1. dhArmika mArga se vichalita,patha bhraShTa,bhaTakA huA 
aberration N 1. bhrama,vikShepa,bhUla,chyuti,patha bhraShTatA 
abet VT 1. bure kAma ke liye usakAnA,bahakAnA,sahAyaka honA( aparAdha Adi me.n) nA 
abeyance N 1. kShaNika virAma,vila.nba,ThaharAva,rukAva,thoDe samaya ke liye akarmaNyatA 
abhor VT 1. jhijhakanA,ghR^iNita yA ni.ndA samajhanA,ghR^iNA karanA,Dara se sakuchAnA 
abhorrence N 1. ghR^iNA,vidveSha,jhijhaka 
abide VI 1. basanA,DerA karanA,TikanA,ThaharanA,rahanA,2. pAlana karanA,mAnanA,pakkA rahanA,dR^iDha rahanA,3. jo kuchha paDe dhairya se saha lenA 
abide VT 1. bATa johanA,pratIkShA karanA,2. sahanA,sahana karanA,bhugatanA 
ability N 1. yogyatA,nipuNatA,pravINatA,sAmarthya,guNa,shakti,parAkrama,adhikAra,dakShatA 
abject A 1. kamInA,nIcha,burA,adhama,patita,ghR^iNA yogya,ghR^iNita 
ablaze Adv 1. jalatA huA,prajvalita,jAjvlyamAna,2. uttejita 
able A 1. chatura,pravINa,guNavAna,samartha,yogya,dakSha,nipuNa,
abnormal A 1. asAdhAraNa,asAmAnya,niyamaviruddha,vyavasthA ke pratikUla,rItiviruddha,anuchita 
aboard Adv 1. jahAja para,naukA para,jalayAna me.n 
abode N 1. ghara,makAna,DerA,vAsa sthAna,2. vAsa sthiti 
abolish VT 1. uThA denA,miTAnA,banda karanA,samApta karanA,kShaya karanA,nAsha karanA 
abolition N 1. lopa,nAsha,TUTa,miTAva,uThAva,mansUkhI 
abominable A 1. ghR^iNita,ghR^iNA yogya,burA,ghinaunA,aruchikara 
abomination N 1. ghR^iNA,vidveSha,apavighnatA,2. ashuddha vA ghR^iNita vastu 
aboriginal A 1. Adi kA,Adima,prAchIna,purAnA,prathama 
aborigines N 1. prAchIna deshavAsI,Adi nivAsI,AdivAsI,kisI desha ke pahale ke loga 
abort VI 1. garbhasrAva honA,garbha giranA 
abortion N 1. garbhapAta,peTa giranA,akAlotpatti,2. kachchA garbha,koI apUrNa vastu,3bhrUNa hatyA karanA 
abortive A 1. adhUrA,kachchA,apUrNa kAla,2. niShphala,vR^irathA,viphala,3. garbhapAta kI auShadhi 
abound VI 1. bahutAyAta se honA,adhikatA se utpanna honA,phaTa paDanA,baha nikalanA,2. bharapUra honA,paripUrNa honA,bharapUra vA paripUrNa rahanA,bharA rahanA,3. bharA rahanA 
about Adv 1. chAro ora,idhara udhara,bhinna dishAo.n me.n,2. ( vaha jAne vAlA hai yA jAne ke ,liye taiyAra hai) ,3. udyata,taiyAra,4. thoDA bahuta,lagabhaga,AsapAsa,5. lagA huA 
about Prep 1. chAro ora,AsapAsa me.n,nikaTa,lagabhaga,2. viShaya ke bAre me.n,sa.nba.ndha me.n,3. utpanna karanA,kAraNa rUpa honA,pUrA karanA,4. ho jAnA,ghaTita honA 
above Ad 1. U.nchA,adhika,baDhakara,sivA,Upara,shreShTha 
above Prep 1. Upara,usa pAra yA ora,pare,bAhara,baDhakara 
abration N 1. ragaDa,ghisana 
abreast Ad 1. eka sIdha me.n,sAtha sAtha,eka dUsare ke bagala me.n,barAbara 
abreast Part 1. samAna rUpa se agrasara yA unnata 
abridge VT 1. laghu karanA,sa.nkShepa karanA,nyUna yA kama karanA,sAra nikAlanA,chhA.nTanA,ghaTAnA 
abroad Adv 1. bAhara,paradesha me.n,desha se bAhara,ghara ke bAhara 
abroad Part 1. khulA huA,chAro ora phailA huA,nirba.ndha,svata.ntra 
abrogate VT 1. radda karanA,niShprabhAva karanA,uThA denA,toDa denA,miTA denA 
abrupt A 1. viShama,U.nchA nIchA,TUTA yA ukhaDA huA,2. ekAeka,Akasmika,achAnaka,3. asabhya,ashiShTa,akkhaDa 
abruptly Adv 1. shIghratA se,akasmAta,achAnaka,ekAeka,sahasA,2. ashiShTatA se 
absence N 1. anupasthiti,gairahAjirI,2. parokSha,na rahanA,3. na honA,abhAva,4. shUnyamanaskatA,besudhI,5. viyoga 
absent A 1. anupasthita,avartamAna,gairahAjira,kahI.n gayA huA,2. shUnyamana,beparavAha 
absent VT 1. apane ko upasthita na rakhanA,anupasthita rahanA,haTa jAnA 
absentee N 1. anupasthita jana,pravAsI 
absolute A 1. svechchhAchArI,svachchha.nda,svata.ntra,svAdhIna,2. nitya,parama,ananya sa.nbaddha,kevala,aparivartanashIla,3. niyamavivarjita,sa.npUrNa,binA sharta kA,4. shuddha,binA,milAvaTa kA,5. ( bhautika viGYAna) kelvina mApa 
absolutely Adv 1. svechchhApUrvaka,nipaTa,nirA,avashya,nitAnta,pUrNa rUpa se,sarvathA 
absolve VT 1. kShamA karanA,chhoDanA,mukta karanA,pApo se uddhAra karanA,barI karanA 
absorb VT 1. sokhanA,nigala jAnA,pI lenA,grAsa karanA,2. lavalIna karanA,pUrNa rUpa se nA,chitta AkarShita karanA 
absorbed A 1. sokhA huA,shoShita,pUrNa rUpa se niyukta,lavalIna,lagA huA 
absorbent A 1. sokhane vAlA,shoShaka,nigalane vAlA 
abstain VI 1. bachanA,nivR^itta honA,alaga rahanA,dUra rahanA,paraheja rakhanA 
abstract N 1. sArA.nsha,tatva,sa.nkShepa 
abstract VT 1. sa.nkShepa karanA,nyUna karanA,sAra nikAlanA,2. alaga karanA,AkarShita karanA 
abstraction N 1. besudhI,pR^ithakkaraNa,dhyAna kI ekAgratA,sa.nkShepa karaNa 
absurd A 1. buddhiviruddha,nyAyaviruddha,ayukta,anarthaka,behUdA,UTapaTA.nga,hAsyAspada 
absurdity N 1. anarthakatA,asa.ngati,mUrkhatA,ayukta vA anarthaka vastu,behUdagI 
abundant A 1. Dhera,adhika,bahuta,ghanerA,paryApta,prachura 
abuse N 1. burA bartAva,anuchita vyavahAra,kuprayoga,apaprayoga,kurIti,gAlI,durvachana 
abuse VT 1. burA bartAva karanA,gAlI denA,hAni pahuchAnA,burAI karanA,ni.ndA karanA 
abusive A 1. nindaka kutsAvAdI,gAlI dene vAlA mu.nhaphaTa nindAtmaka 
abut VTI 1. milanA,bhiDanA,Amane sAmane honA 
abyss N 1. gaharA ku.nDa,atala samudra,naraka ku.nDa 
academic A 1. vidyAlaya vA vidvatpariShad sambandhI,akriyAtmaka,siddhA.nta viShayaka 
academic N 1. uchcha shreNI kA vidyArthI,2. plaiTo kI praNAlI kA tatvavettA 
accede VT 1. svIkAra karanA,mAna lenA,sahamata honA 
accelerate VTI 1. chAla baDhAnA,phurtI karanA,shIghratA karanA,gati vR^iddhi karanA 
acceleration N 1. chAla baDhAnA,phurtI,shIghratA,gati vR^iddhi,vegAntara 
accent N 1. svara kA chaDhAva utAra,svara,2. AghAta,jora,uchchAraNa chihna,3. bhAShA 
accent VT 1. svara uchchAraNa karanA yA prakaTa karanA 
accentuate VT 1. jora denA,shabda ke uchchAraNa para gurutva kA chihna lagAnA 
accept VT 1. mAnanA,svIkAra karanA,sahamata honA,bhAnA,suhAnA,2. grahaNa karanA,lenA,pAnA,3. sakAranA( hu.nDI Adi) nA 
acceptable A 1. manabhAvanA,svIkArayogya,bhalA,achchhA,grahaNIya,ruchira 
acceptance N 1. svIkAra,pratigraha,svAgata,mAna lenA,2. sakAra,3. svIkArI huI hu.nDI 
access N 1. pahu.ncha,patha,mArga,pravesha,2. vR^iddhi,baDhatI,daurA,chaDhAva 
accessible A 1. abhigamya,pahu.nchane yogya,sulabha,sugama,prApya,milanahAra 
accession N 1. vR^iddhi,baDhatI,pahu.ncha,2. ArohaNa,prApta,abhiSheka,rAjatilaka 
accessory A 1. sahAyaka,sAtha dene vAlA,2. adhika,sahita,gauNa,anAvashyaka 
accessory N 1. sahAyaka,aparAdha Adi me.n sa.ngI,sAthI,sahakArI,2. UparI yA bAharI vastu,adhika vastu 
accident N 1. sa.nyoga,ghaTanA,daivayoga,vipada,durghaTanA,2. anAvashyaka guNa,asahajo guNa 
accidental A 1. sA.nyogika,akasmAtI,daivAyatta,2. anAvashyaka,aprakR^ita,asahaja 
acclaim VI 1. vAha vAha karanA,jaya jayakAra karanA,jayadhvani karanA,stuti karanA 
accommodate VT 1. denA,pahu.nchAnA,suvidhA karanA,upayogI karanA,samAnA 
accommodation N 1. jagaha,sthAna,gR^iha,nivAsa sthAna,2. sa.nyojana,sa.ndhAna,suvidhA,milApa,sa.nvidhAna,3. sushIlatA,saujanya,upakArashIlatA,4. udhAra 
accompany VT 1. sAtha honA,sAtha denA,sAtha AnA yA jAnA,( sa.ngIta me.n svara milAnA) nA,2. sevA Tahala ke hetu upasthita rahanA 
accomplice N 1. sahAparAdhI,aparAdha me.n sAjhI,jurma me.n sAthI 
accomplish VT 1. pUrA karanA,sa.npUrNa karanA,siddha karanA,nibAhanA 
accomplished A 1. vidyAsa.npanna,sushikShita,pravINa,guNavanta,nipuNa,shiShTa,sampanna,siddha 
accomplishment N 1. paripUrNatA,prApti,siddhi,nipuNatA,guNa 
accord N 1. mela,milApa,sa.nmati,ekachittatA,ekadilI,( sa.ngIta me.n) ekatAla 
accord VI 1. milanA,sura milanA,ekachitta honA 
accord VT 1. milAnA,manAnA,ekachita karanA,barAbara karanA,2. denA,pradAna karanA 
accordance N 1. mela,ekatA,tAla mela,samAnatA,anusAra,sAdR^ishya,anurUpatA 
according A 1. samAna,milatA huA,anusAra,anurUpa 
accordingly Adv 1. tadanusAra,isa kAraNa se,isaliye,isa rIti se,paristhiti ke anusAra 
accost VT 1. sa.nbhAShaNa karanA,pahale TokanA,pahale bolanA,milanA,kushalama.ngala pUchhanA 
account N 1. gaNanA,lekhA,hisAba,2. varNana,kathA,vR^ittAnta,3. pUchhatAchha,jA.ncha,ginatI,gaNanA,kAraNa,hetu,4. mUlya 
account VI 1. uttara denA,kAraNa batalAnA,2. hisAba denA yA batalAnA 
account VT 1. gaNanA karanA,samajhanA,jAnanA,mAna karanA 
accountable A 1. uttaradAyI,jimmedAra,jise hisAba yA lekhA denA paDe 
accountancy N 1. gaNaka kA kAma yA pada,hisAba kitAba 
accountant N 1. munIma,vaha jo lekhA bhalI prakAra samajhatA ho,hisAba rakhane vAlA gaNaka 
accredit VT 1. vishvAsa karanA,adhikAra denA,adhikAra patra ke sAtha( rAjadUta Adi) bhejanA,pratIta patra denA 
accrue VI 1. utpanna honA,lAbha honA,prApti honA,milanA,nikalanA 
accumulate VT 1. ikaThThA karanA,Dhera lagAnA,baToranA,joDanA 
accumulation N 1. Dhera,sa.nchaya,jamAva,baTora 
accuracy N 1. shuddhatA,yathArthatA,satyatA,sUkShmatA 
accurate A 1. sahI,ThIka,yathArtha,shuddha,achUka,sUkShma 
accuse VT 1. doSha lagAnA,aparAdhI ThaharAnA,bhalA burA kahanA 
accused N 1. abhiyukta,mulAjima,jisa para aparAdha yA doSha lagAyA gayA ho 
accuser N 1. doSha lagAne vAlA,nindakavAdI,abhiyogI 
accustom VT 1. Adata DAlanA,parichita karanA,abhyasta karanA,abhyAsa karanA,sadhAnA 
accustomed A 1. abhyasta,parichita,Adi,abhyAsI,abhyAsa paDA huA 
ace N 1. ikkA( tAsha kA) ,bindI,2. ikAI,aNu,lava 
ache N 1. pIDA,darda,vedanA,vyathA 
ache VI 1. darda karanA,pirAnA,du:khanA 
achieve VT 1. pUrA karanA,nibAhanA,anta ko pahu.nchAnA,pAnA,prApta karanA,jItanA 
achievement N 1. parAkrama,vIratA kA kAma,karatUta,2. sAdhana prApti,pUrA karanA 
acid A 1. amla,khaTTA,tursha,tIkShNa,tIvra,chUka 
acid N 1. khaTAI,amla,tejAba 
acidity N 1. khaTTApana,turshI,amlatA,tIkShNatA 
acknowledge VI 1. svIkAra karanA,mAnanA,a.ngIkAra karanA,rasIda likhanA yA denA 
acknowledgment N 1. svIkAra,a.ngIkAra,2. rasIda,3. dhanyavAda,kR^itaGYatA 
acme N 1. parAkAShThA,shikhara,U.nchAI kI sImA,anta 
acorn N 1. shAhabalUta kA phala yA bIja 
acquaint VT 1. parichita karanA,chihna pahachAna karanA,2. jatAnA,samAchAra denA,chetA denA 
acquainted A 1. parichita,abhyasta,abhiGYa 
"acquiesce"",VI" 1\.ÌÚÆÆÚ, ÏÚºÜ ØåÆÚ, ¤¢µÜ³ÚÏ ³ÏÆÚ, ×ÌèÌ ØåÆÚ, ÈèÏ×ÆèÆ ØåÆÚ, ×ÆèÂÝÖè½ ÏØÆÚ 
acquiescence N 1. prasannatA pUrvaka a.ngIkAra,sammati,anumati 
acquire VT 1. pAnA,hAsila karanA,prApta karanA,kamAnA 
acquisition N 1. upArjana,prApti,lAbha 
acquisitive A 1. prApti vA lAbha kA ichchhuka 
acquit VT 1. aparAdha se mukta karanA,nirdoShI ThaharAnA,chhoDa denA,chhuTakArA denA 
acquittal N 1. chhuTakArA,mukti,rihAI 
acre N "1. ( 4, 840) varga gaja bhUmi,ekaDa" 
acrid A 1. charaparA,kaDuA,tItA,jhAladAra,garama,kaTu,tIkShNa 
acrimony N 1. kaDuvApana,tejI,charaparAhaTa,kaThoratA,tIkShNatA,kaTutA 
acrobat N 1. naTa,neTuA,naTa khela dikhAne vAlA 
across Adv 1. ArapAra,ADA,baDA,tirachhA,pAra 
act N 1. kriyA karanA,2. vyApAra,kAma,karma,kR^iti,karatUta,charita,3. vidhAna,vidhi,niyama,vyavasthA,kAnUna,4. nATaka kA eka bhAga,a.nka 
act VI 1. kuchha karanA,kriyA yA kArya karanA,2. asara karanA,guNa karanA,3. vyavahAra karanA,4. kisI ke badale kAma karanA,svA.nga karanA,abhinaya karanA 
act VT 1. karanA,pUrA karanA,sampAdana karanA,nibAhanA,2. nakala karanA,anukaraNa karanA 
acting A 1. sthAnapanna,evaja,kisI ke sthAna me.n yA kuchha samaya ke liye kAma karatA huA 
acting N 1. abhinaya,nATaka me.n khela karanA 
action N 1. kAma,kriyA,kArya,vyApAra,karatUta,chAla,bhAva,2. sa.ngrAma,yuddha,laDAI,3. mukadamA,abhiyoga 
active A 1. kartA,guNI,kriyAshIla,udyamI,sphUrtimAna,phurtIlA,parishramI,kAmakAjI 
activity N 1. phurtI,shIghratA,vega,udyogitA,kriyAshIlatA,2. chAla 
actual A 1. yathArtha,ThIka,satya nishchaya,akAlpanika,vAstavika 
actuality N 1. vAstavikatA,yathArthatA,satyatA 
actually Adv 1. vastuta:,vAstava me.n,sachamucha,ThIkaThIka 
actuary N 1. mu.nshI,lekhaka,muharrira,munIma 
acumen N 1. tIvra dR^iShTi,chaturatA,atisUkShmatA 
acute A 1. tIkShNa,tIvra,chatura,chAlAka,teja,sUkShmamati,chubhatA huA,2. ghAtaka,dAruNa( roga) ,3. tIkShNa shitAgra 
adage N 1. kahAvata,masala,pravAda,vachana,ukti 
adamant N 1. hIrA,maNi,2. aTala,vajra 
adapt VT 1. eka samAna karanA,upayogI yA yogya banAnA,koI dR^iDha dhAraNA karanA 
adaptation N 1. mela,sa.nyoga,samatulyatA,anukUlatA,sa.nyojana,sa.nvidhAna 
add VTI 1. joDanA,baDhAnA,milAnA,lagAnA,aura kuchha kahanA 
addendum N 1. jo kuchha joDA gayA ho,joDI huI vastu,parishiShTa 
addict VT 1. apane ko lagA denA,Adata DAlanA,lata DAlanA 
addition N 1. joDa,sa.nkalana,yoga,Adhikya,adhikatA,2. joDI huI vastu,parishiShTa,3. upAdhi 
additional A 1. atirikta,adhika,apara,adhikatara,nyUnatA pUraka 
addle A 1. Usara,nikammA,ga.ndA,saDA,khAlI 
address N 1. bhAShaNa,vyAkhyAna,sa.nbodhana,2. abhinandana patra,3. siranAmA,ThikAnA,patA,4. nivedana,dakShatA,paTutA,rIti,AcharaNa,5. upAdhi,padavI 
address VT 1. bolanA,nivedana karanA,2. patA likhanA,3. vyAkhyAna denA,4. laga jAnA,apane ko kisI kAma me.n lagAnA yA pravR^ita karanA 
adept A 1. dakSha,pravINa,nipuNa,pakkA,guNI,kushala,abhiGYa 
adept N 1. pravINa jana,ustAda,pa.nDita,kArIgara,dakSha puruSha 
adequate A 1. tulya,barAbara,kAphI,paryApta,yogya,yathochita,anurUpa 
adhere VI 1. chipaTanA,laga jAnA,mAnanA,pakkA rahanA,dR^iDha rahanA 
adherence N 1. prema,lagAva,bhakti,dhairya,avalambana 
adherent N 1. sAthI,anuyAyI,sahAyaka,pakShIya,2. chipaTA huA,nirbhara,avalambI 
adjacent A 1. pAsa kA,nikaTavartI,saTA huA,Asanna,samIpa 
adjective A 1. Ashrita,avalambita 
adjective N 1. visheShaNa,guNavAchaka shabda 
adjoin VI 1. lagA honA,juTA honA,samIpa honA 
adjoin VT 1. milAnA,sa.nyukta karanA,nikaTa karanA,lagAnA,joDanA 
adjoining A 1. samIpa,nikaTavartI,pAsa kA,lagA huA 
adjourn VI 1. kAryavAhI sthagita karanA,kuchha samaya ke liye visarjita honA,2. aniyata samaya ke liye kAryavAhI sthagita karanA 
adjourn VT 1. roka rakhanA,banda karanA,TAlanA,sthagita karanA 
adjournment N 1. thoDe dina ke liye roka rakhanA,sthagita karanA,multavI karanA,rukAvaTa,2. kAryavAhI ba.nda rahane kA samaya,avakAsha,sabhA Adi sthagita rakhI jAne kA samaya 
adjunct A 1. sahita,sa.nyukta,milA huA 
adjunct N 1. joDa,guNavAchaka shabda,anuba.ndha,Adhikya 
adjust VT 1. ThIka karanA,sudhAranA,sa.nvAranA,sulajhAnA,tai karanA,chukAnA,milAnA,2. dharA bA.ndhanA 
adjustment N 1. phaisalA,sudhAra,samAdhAna,samAyoga,milAnA,eka karanA,nipaTArA 
adjutant N 1. eka sainika padAdhikArI( mejara kA sahAyaka) ,2. garuNa,khagesha,haragIlA 
administer VT 1. shAsana karanA,chalAnA,prabandha karanA,2. denA,dilAnA,lagAnA 
administration N 1. kArobAra kA prabandha,shAsana prabandha,shAsana nyAya vivechana,rAja 
administrative A 1. praba.ndhakArI shAsana sa.nbandhI,kushala,shAsana vA praba.ndha sa.nba.ndhI 
admiral N 1. jalasenA kA pradhAna senApati,naukA senAdhyakSha 
admiralty N 1. jalasenA sa.nba.ndhI viShaya ke prabandhakartAo.n kI maNDalI,jalasenA vibhAga 
admiration N 1. prema vA Adarayukta Ashcharya,shraddhA,vismaya,achambhA,sneha,prasha.nsA,sarAhanA 
admirer N 1. prasha.nsaka,sarAhane vAlA,premI,premika 
admissibility N 1. grAhyatA,grahaNa kiye jAne kI yogyatA,a.nDgIkAra kiye jAne kI yogyatA 
admission N 1. pravesha,paiTha,pahu.ncha,praveshana,svIkR^iti,a.ngIkAra,2. praveshAdhikAra patra 
admit VT 1. pravesha karAnA,AGYA denA,paiThane denA,Ane denA,2. satya mAnanA,svIkAranA,hA.n karanA,mAna lenA,anumati denA 
admonish VT 1. samajhAnA,namratA se jhiDakanA,2. shikShA denA,jatAnA,kAna kholanA 
admonition N 1. DA.nTa,2. parAmarsha,shikShA,upadesha,chetAvanI,anushAsana 
ado N 1. shrama,kaShTa,dauDa dhUpa,bakheDA,jhamelA 
adolescence N 1. kishorAvasthA,yuvAvasthA,javAnI,taruNAI,yauvana 
adolescent A 1. kishora,yuvaka,taruNa 
adopt VT 1. goda lenA,pAlana karanA,dhAraNa karanA,ichchhA se grahaNa karanA,a.ngIkAra karanA 
adoption N 1. svIkAra,goda lenA,putrIkaraNa,dhAraNa karanA,parigraha karanA 
"adoptive""'""N" 1\.³ß³ ÈÝÂèÏ, ÄÂè³, µåÄ ÑÛÍÚ ØÝ¥ ÈÝÂèÏ, µåÄ ÈÝÂèÏ 
adore VT 1. bahuta chAhanA,bahuta prema karanA,pUjA karanA,Adara satkAra karanA,ArAdhanA karanA 
adorn VT 1. sajAnA,sa.nvAranA,shrR^i.ngAra karanA,sushobhita karanA,AbhUShita karanA 
adrift Adv 1. idhara udhara,bahatA huA,DAvA.nDola,nirAvala.nba 
adroit A 1. chatura,nipuNa,dakSha,dhUrta,chAlAka,sujAna,cheShTAvata 
adulation N 1. chApalUsI,chikanI chupaDI bAte.n,chATUkti,atiprasha.nsA 
adult A 1. paripakva,taruNa,vaya:prApta,pauDha 
adult N 1. yuvA puruSha,vaya:prApta vA prApta yauvana manuShya 
adulterate VT 1. milAkara bigADanA,khoTa milAnA,milAvaTa karanA 
adultery N 1. vyabhichAra,parastrIgamana,jArakarma,chhinAla,patila.nghana 
advance N 1. unnati,baDhotarI,veshI,baDhatI,2. peshagI,agavAI,udhAra 
advance VI 1. Age baDhAnA,2. unnati karanA,3. baDhanA 
advance VT 1. upasthita karanA,sAmane rakhanA,U.nchA karanA,ma.nhagA karanA,mola baDhAnA,2. udhAra denA,peshagI denA,agauDI denA,3. unnati karanA,vR^iddhi karanA,baDhAnA 
advancement N 1. unnati,vR^iddhi,utkarSha,abhyudaya 
advantage N 1. baDhata,Adhikya,bhalA avasara,2. suavasara,phala,artha,prApti,lAbha 
advantageous A 1. lAbhadAyaka,hitakArI,upakArI,hitakArI 
advent N 1. yashUkrIsta kA Agamana,2. baDe dina se pahale chAra saptAha,3. ,Agamana 
adventure N 1. sAhasa,devAdhIna karma,duShkara kArya,jokhima kA kAma,dhyAna dene yogya ghaTanA 
adventure VT 1. sAhasa karanA,jAna jokhima me.n DAlanA,jAna para khelanA,khatare me DAlanA 
adventurer N 1. sAhasika,sAhasa vyavasAyI,2. bhale bure kisI prakAra se dhana upArjana karane vAlA puruSha 
adventurous A 1. sUramA,bahAdura,sAhasI,shUravIra,udyogI 
adversary N 1. ripu,shatru,ari,virodhI,vAdI,prativAdI,vipakShI 
adverse A 1. pratikUla,viparIta,viruddha,2. abhAgA,bAma,3. daridra 
adversity N 1. ApadA,vipatti,du:kha,durbhAgya,durdina 
advertise VT 1. prakAsha karanA,viGYApana denA,prasiddha karanA,jatAnA,phailAnA,chhapavAnA 
advertisement N 1. viGYApana,samAchAra patra Adi me.n sUchanA,ghoShaNA 
advertiser N 1. viGYApana yA sUchanA dene vAlA,vaha patra jisame.n kevala viGYApana hI chhapatA ho 
advice N 1. salAha,parAmarsha,ma.ntra,upadesha,2. khabara,samAchAra,vArtA 
advisable A 1. uchita,yogya,chAhane yogya,ThIka parAmarsha dene yogya 
advise VI 1. dhyAna karanA,vichAra karanA,rAya lenA 
advise VT 1. shikShA vA salAha denA,upadesha denA,samajhAnA,2. batalAnA,samAchAra denA 
advisory A 1. parAmarsha dene vAlI,shikShAprada,upadesha pUrNa 
advocacy N 1. vakAlata,bahasa,pakShasamarthana,siphArisha,rakShA,pratipAlana 
advocate N 1. vakIla,salAhakAra,pakSha karane vAlA,pakShasamarthaka,mukhatAra,madhyastha,2. rakShaka 
advocate VT 1. vakAlata karanA,pakShasamarthana karanA,rakShA karanA,pakSha lenA 
aerial A 1. nabhastha,AkAshaja,havAI,AsamAnI,vAyuviShayaka,2. U.nchA,ati uchcha AkAshIya 
aeroplane N 1. vAyuyAna,eka prakAra kA havAI jahAja 
aesthetics N 1. vastuo me.n sau.ndarya kA anubhava 
afar Adv 1. phAsale para,dUra,bahuta pare 
affable A 1. milanasAra,sushIla,madhura bhAShI 
affair N 1. kAma,kArya,vyApAra,udyama,vyavahAra,kArobAra,mAmalA,2. chhoTI laDAI,jhagaDA 
affect VT 1. prabhAva DAlanA,asara karanA,2. vyApanA,chubhanA,dila para laganA,dila pighalAnA,3. chAhanA,pyAra karanA,4. rUpa dikhAnA,bahAnA karanA,rUpa dhAraNa karanA,banAnA 
affection N 1. prema,sneha,moha,lagAva,anurAga,Asakti,2. roga 
affectionate A 1. pyArA,premI,snehI,priya 
affectionately Adv 1. pyAra se,prema se,sneha se,anurAga sahita 
affidavit N 1. shapatha lekha,shapatha patra 
affiliate VT 1. lepAlaka karanA,goda lenA,2. sa.nbaddha karAnA,sAtha lagAnA,3. sabhAsada banAnA 
affinity N 1. sambandha,rishtedArI,vivAha dvArA sambandha,bandhutva,2. sAdR^ishya,samAnatA 
affirm VT 1. pratiGYA karanA,vachana denA,pakkA karake kahanA,2. mAna lenA,svIkAra karanA 
affirmation N 1. dharmAnukUla kahanA,dR^iDha vachana,pratiGYA,varNana,kathana 
affirmative A 1. svIkAra sUchaka,ikarArI,hA.n prakaTa karane vAlA 
affirmative N 1. svIkAra sUchaka shabda jaise hA.n 
affix N 1. pratyaya,vibhakti jo shabda me.n lagAI jAye 
affix VT 1. joDanA,lagAnA,baDhAnA,milAnA,sa.nyojita karanA 
afflict VT 1. du:kha denA,kaShTa denA,satAnA,vipadA me.n DAlanA,khijAnA 
affliction N 1. du:kha,shoka,kaShTa,vyathA,vipada,roga 
affluence N 1. bahutAyAta,bAhulya,vipulatA,samR^iddhi,2. dhana,dravya 
affluent A 1. samR^iddha,paripUrNa,bharApUrA,dhanI,dhanavAna 
afford VT 1. kharcha kara sakanA,kharIda sakanA,becha sakanA,samAye rakhanA,2. denA,utpanna karanA,pahu.nchAnA,juTAnA 
affront N 1. apamAna,nirAdara,avaGYA,tiraskAra 
affront VT 1. tiraskAra karanA,apamAna karanA,dukhita karanA 
afield Adv 1. kheta me.n,maidAna me.n,kheta ko 
aflame Adv 1. jalatA huA,prajvalita 
afloat A 1. bahatA huA,tairatA huA,pAnI para,samudra me.n,2. asthira,ashAnta,jArI 
afoot Adv 1. pA.nva pA.nva,paidala chalakara 
afraid A 1. DarA huA,bhayabhIta,kAna khaDe,bhIru,bhayAnvita 
aft A 1. pIchhe,jahAja ke pichhale bhAga kI ora yA usake nikaTa 
after Adv 1. pIchhe,pashchAta,Dha.nga para,anukUla,anusAra,anurUpa 
after Prep 1. kisI ke pIchhe pIchhe,dekhA dekhI,hoDI hoDA 
afternoon N 1. dupahara ke bAda,tIsarA pahara,aparAhna 
afterthought N 1. pIchhe kA vichAra,kisI kArya ke pashchAta kA vichAra 
afterward Adv 1. tatpashchAt,isake bAda,pIchhe,anantara 
again Adv 1. phira,dubArA,puna:,eka bAra aura,ulTA,badale me.n 
against Prep 1. ulTA,Amane sAmane,sammukha,viruddha,2. liye,hetu,nimitta,bajAya 
agate N 1. sulemAnI patthara,yasha 
age N 1. jIvana kAla,avasthA,Ayu,2. prauDha avasthA,3. yuga,kAla,samaya,4. pIDhI,5. shatAbdI 
aged A 1. vayovR^iddha,buDDhA,2. Ayu kA 
aged N 1. vR^iddha loga 
agency N 1. kartR^itva,gumAshtAgIrI,pratinidhitva,ADhata,2. sAdhana,kAraNa,yantritva 
agenda N 1. karane vAlI kAryavAhI,sabhA Adi me.n vichArane ke viShaya smaraNa lekha kI pustaka 
agent A 1. gumAshtA,munIma,ADhatiyA,kArindA,pratinidhi,2. kartA,shakti 
aggravate VT 1. baDhAnA,jyAdA sa.ngIna karanA,ati nikR^iShTa karanA,bhaDakAnA,bhArI karanA 
aggravation N 1. adhikAI,burAI,sa.ngInI,bhaDakAva,2. uddIpana 
aggregate A 1. kula,sakala,saba,samudita,ekatrita a.nsho se banA huA 
aggregate N 1. joDa,Dhera,yogaphala,samUha,sa.ngraha 
aggregate VT 1. sa.ngraha karanA,sa.nchita karanA,ikaThThA karanA,ekatra karanA,Dhera karanA 
aggression N 1. AkramaNa,AghAta,chaDhAI,chheDa,apaharaNa,parAdhikAra,pravesha 
aggressor N 1. laDAI yA chheDa me.n aguA,chheDanahAra,AkramaNa karane vAlA 
aggrieve VI 1. shoka karanA,kheda karanA 
aggrieve VT 1. du:kha denA,satAnA,takalIpha denA,atyAchAra karanA 
aghast A 1. hakkA bakkA,bhau.nchakkA,vyAkula,AshcharyAnvita,bhaya se chakita 
agile A 1. phurtIlA,chAlAka,teja,chapala,sphUrtimAna 
agitate VT 1. khalabalI DAlanA,bhaDakAnA,halachala machAnA,ghabaDA denA,hilA denA,2. vAda vivAda karanA,jI me.n ulaTa palaTa karanA,vichAra karanA 
agitation N 1. umaDa,dhaDaka,ghabaDAhaTa,hairAnI,halachala,bechainI,akulAI,Andolana,2. vAdavivAda,vichAraNA 
ago Adv 1. bItA huA,pUrva 
agonize VI 1. atyanta pIDhita honA,vyathita honA 
agonize VT 1. du:kha yA klesha denA 
agony N 1. ati pIDA,santApa,vyathA,vedanA,mR^ityu yantraNA,yAtanA 
agrarian A 1. bhUmi viShayaka,bhUmi sambandhI,grAmya 
agree VI 1. eka honA,eka mata honA,milanA,eka tAla honA,svIkR^iti denA,2. sadR^isha honA,samAna honA,eka rUpa honA,3. mela milApa se rahanA,4. lAbhadAyaka honA,guNakArI honA,anukUla honA,5. tai karanA,ThIka karanA 
agreeable A 1. upayogI,manabhAvana,suhAvanA,priya,anurUpa,2. sammata 
agreement N 1. aikya,sammati,tAla mela,2. sa.nvida,praNa,vachana,3. sAdR^ishya,samAnatA,4. likhita patra,svIkAra patra 
agricultural A 1. khetI bArI kA,kR^iShi sambandhI,kheta kA 
agriculture N 1. khetI,kR^iShi,kheta jotane kA kAma 
aground Adv 1. dharatI para aTakA yA pha.nsA huA,TikA huA 
ah I 1. vismaya,dayA,ghR^iNA,Ananda yA du:kha sUchaka shabda,Aha,hAya,oho,aha:,aho 
ahead Adv 1. Age,agADI,baDha ke,sAmane 
aid N 1. madada,sahArA,sahAyatA,rakShA,pAlana,2. madadagAra,sahAyaka 
aid VT 1. madada karanA,sahAyatA karanA,sahArA denA 
ail N 1. bImArI,roga 
ail VI 1. du:kha vA pIDA me.n honA,bImAra honA,vyAdhi me.n honA 
ail VT 1. du:kha denA,pIDA denA 
ailment N 1. kaShTa,pIDA,roga,bImArI,vyAdhi,vikAra 
aim N 1. lakShya sAdhana,nishAnA,tAka,sIdha,2. prayatna,koshisha,abhiprAya,uddeshya,Ashaya,lakShya 
aim VI 1. lakShya bA.ndhanA,tAka lagAnA,nishAnA lagAnA,2. irAdA bA.ndhanA,AkA.nkShA karanA,lakShyanA,rakhanA,uddeshya rakhanA 
aim VT 1. nishAnA 
aimless A 1. lakShya rahita,binA uddeshya kA 
air N 1. vAyu,samIra,havA,pavana,2. vAyuma.nDala,AkAsha,3. ma.nda vAyu,pavana,4. rAga,tAna,5. bhAva,chAla,rUpa 
air VT 1. havA Ane denA,havA denA,havA se sukhAnA,havA me.n DAlanA,2. prasiddha karanA,prakaTa karanA 
aircraft N 1. eka prakAra kA havAI jahAja yA gubbArA,vAyuyAna 
airs N 1. akaDa,ghama.nDa,shekhI 
airship N 1. eka prakAra kA havAI jahAja yA gubbArA,vAyuyAna 
airy A 1. havAdAra,vAyumaya,2. halakA phulakA,havA sA,asAra 
aisle N 1. rAstA,giraje kA bagalI rAstA 
ajar Adv 1. kuchha kuchha khulA huA 
akin A 1. sagA,nAtedAra,sagotra,sajAtIya,sa.nbandhI,2. eka samAna,sadR^ishya,samAna guNa vAlA 
alabaster N 1. sela kharI,eka prakAra kA kImatI sapheda patthara 
alacrity N 1. mustaidI,praphullatA,chAlAkI,hulasa,phurtI,utsAha 
alarm N 1. bhayadhvani,shoragula,jhapa,bhaya,sha.nkA,jagAne kI kala,Akasmika bhaya 
alarm VT 1. DarAnA,chau.nkAnA 
alarming A 1. DarAvanA,bhayAnaka,bhayaprada 
alas I 1. Aha,shoka,hAya,aha:,hA 
albeit Adv 1. agarache,yadyapi,tispara bhI 
album N 1. chitra rakhane yA kavitA Adi likhane kI sAdI pustaka 
alchemy N 1. rasAyana vidyA,komiyA,rasavidyA 
alcohol N 1. surAsAra,nirmala madirA 
alcove N 1. guphA,kunja,kuTI 
alderman N 1. nagara kA shAsaka,purAdhyakSha 
ale N 1. madya,jau kI sharAba,yavasurA,sharAba 
alert A 1. hoshiyAra,chaukasa,sacheta,sAvadhAna 
algebra N 1. bIjagaNita,vyaktagaNita 
alias N 1. upanAma,dUsarA nAma,kalpita nAma 
alibi N 1. anyatra honA,abhiyukta kA yaha kahanA ki vaha ghaTanA sthala para upasthita nahI.n thA,anupasthitI kA ,uttara 
alien A 1. bhinna svabhAva kA,vimukha,videshI,gaira,bAhara kA,viruddha 
alien N 1. videshI manuShya,2. purAdhikAra se rahita vyakti 
alienate VT 1. de DAlanA,dAna karanA,bechanA,hastAntarita karanA,2. pR^ithaka karanA,khI.ncha lenA 
alienation N 1vikrI,bechI,hastAntarita karaNa,2. snehanivR^itti,mana phirAva,virAga,virakti 
alight A 1. pradIpta,jalatA huA 
alight VT 1. nIche AnA,utaranA,A paDanA 
align VT 1. pa.nkti lagAnA,pA.nta bA.ndhanA,( senAo ko) shreNIbaddha karanA 
alignment N 1. rekhA,pa.nkti,2. saDaka yA pharsha kA nakshA,3. pa.nkti lagAne kA kAma 
alike Adv 1. eka prakAra,samAna,sadR^isha,tulya 
alimony N 1. parityaktA patnI ke liye vR^itti yA jIvikA 
alive A 1. sajIva,jItA,khusha,chAlAka,sachetana,abhiGYa 
alkaline A 1. kShAravishiShTa,khAra ke guNa vAlA 
all A 1. saba,sArA,kula,pUrA,sarva,sakala,samasta 
all Adv 1. saba kA saba,bilakula,samUchA,kula milA ke,nipaTa,nirA,kevala,saba rUpa se 
all N 1. tamAma,saba 
allay VT 1. dabAnA,kama karanA,ghaTAnA,halakA karanA,shAnta karanA 
allegation N 1. Aropa,dR^iDha vachana,nishchita uttara,vAkya,prakAsha,bayAna,bahAnA,ukti 
allege VT 1. Aropa lagAnA,svIkAra karanA,nishchayapUrvaka varNana karanA,tarka karanA,kahanA 
allegiance N 1. rAjabhakti,AGYApAlana,adhInatA 
allegory N 1. rUpaka,dR^iShTAnta,dR^iShTAntI,kahAnI 
alleviate VT 1. kama karanA,halakA karanA,ghaTAnA,sukha denA 
alley N 1. sakarI galI,patha,vIthI,bAga me.n kA rAstA,udyAnapatha 
alliance N "1. , mela,ekA,nAtA,sa.ndhi,sambandhana,maitrI" 
alligator N 1. magara,ghaDiyAla,grAha 
allocate VT 1. bA.nTanA,a.nsha lagAnA,baTavArA karanA 
allot VT 1. bA.nTanA,bhAga karanA,baTavArA karanA 
allotment N 1. baTAI,baTavArA,vibhAga,2. a.nsha,bhAga 
allow VT 1. mAnanA,AGYA denA,svIkAra karanA,2. ghaTAnA,mujarA karanA 
allowance N 1. AGYA,svIkAra,anuyadi,svIkAra,2. vetana,vR^iti,a.nsha,3. ghaTatI,kamI,mujarAI 
alloy N 1. milaunI,kudhAtu,khoTa dhAtu 
alloy VT 1. milAnA,milaunI karanA,khoTA karanA,ghaTiyA kara denA 
allude VT 1. sa.nketa karanA,sUchanA karanA,havAlA denA,prasa.ngavasha ullekha karanA 
allure VT 1. lubhAnA,rijhAnA,phusalAnA,mohanA,lalachAnA 
allusion N 1. havAlA,ishArA,sa.nketa,sUchanA 
ally N 1. mitra,sAthI 
ally VT 1. mitratAnA,sa.ndhinA,yA vivAha dvArA sa.nba.ndha banAnA 
almanac N 1. patrA,jantrI,pa.nchA.nga 
almighty A 1. sarvashaktimAna 
almond N 1. bAdAma 
almost Adv 1. adhikatara,lagabhaga,prAya:,karIba karIba 
aloft Adv 1. U.nchA,Upara,mastUla para 
alone Adv 1. akelA,lambAI me.n,Age 
along Prep 1. barAbara barAbara,sAtha sAtha,bilakula 
aloof Adv 1. pR^ithaka,nyArA,alaga dUra,pare 
aloud Adv 1. chillA kara,U.nche svara se 
alphabet N 1. varNamAlA 
alphabetical A 1. varNamAlA sambandhI,varNAnukramaka,varNakramAnusArI 
alphabetically Adv 1. varNamAlA ke krama se,varNAnukrama se 
already Adv 1. pahale se,abhI,pahale,isI samaya 
also Adv 1. isI prakAra,bhI,aura,sivA isake,api 
altar N 1. vedI,agnihotra kA sthAna 
alter VI 1. badala jAnA,bhinna prakAra ho jAnA 
alter VT 1. badalanA,palaTanA,parivartana karanA,raddobadala karanA,kATakUTa karanA,shuddha karanA,banAnA 
alteration N 1. parivartana,pherAphera,kATakUTa,radda badala 
altercation N 1. jhagaDA,vivAda,bahasa,vAdavivAda 
alternate A 1. adala badala kA,paraspara kA,ulTA,paryAyakramika,2. ekAntara 
alternate VI 1. bArI-bArI AnA 
alternate VT 1. bArI bArI jAne denA 
alternative N 1. vikalpa,do me.n se koI pasa.nda karanA,pakShAntara 
although Conj 1. yadyapi,aisA hone para bhI 
altitude N 1. U.nchAI,uchchatva,unnatA.nsha,abhimAna,uchcha padavI,pratiShThA,2. unnatA.nsha 
altogether Adv 1. sArA,saba kA saba,sampUrNa,nidAna,pUrNa rUpa se,sarvathA 
altruism N 1. paryAyavAda,dUsaro.n ke hita ke liye jIne kA siddhAnta 
alum N 1. phiTakirI 
aluminium N 1. alamuniyama,eka prakAra kI chA.ndI ke samAna baDI halkI dhAtu 
always Adv 1. nitya,sadA,lagAtAra,haradama,sarvathA,nira.ntara 
amalgamate VI 1. mila jAnA 
amalgamate VT 1. milAnA,mishrita karanA,2. pArA chaDhAnA,pArada ra.njita karanA 
amalgamation N 1. mela,milApa,mishraNa,milAvaTa,2. pArada ra.njana 
amass VT 1. Dhera lagAnA,sameTanA,sa.nchaya karanA,sa.ngraha karanA,ikaThThA karanA 
amateur N 1. ,apravINa,kisI vidyA yA kalA kA premI 
amaze N 1. vismaya,acha.nbhA,Ashcharya,vyAkulatA 
amaze VT 1. achambhita karanA,vismita karanA,ghabaDAnA 
amazement N 1. achambhA,ghabaDAhaTa,Ashcharya,vismaya 
amazing A 1. vismayakArI,Ashcharyajanaka,adbhuta 
amazon N 1. yoddhA strI,vIrA.nganA,vIrabAlA,sAhasI strI,karkashA 
ambassador N 1. rAjadUta,elachI 
amber N 1. ambara,kaharuvA,triNamaNi 
ambient A 1. chAro ora se gherane vAlA,vyApaka 
ambiguity N 1. sandehArthatA,dvayarthaka,aspaShTa,pe.nchadAra,sa.nshayAtmaka sthiti 
ambition N 1. abhilAShA,uma.nga,uchcha hone kI abhilAShA,havasa,tR^iShNA,lAlasA,kAmanA,AkA.nkShA 
ambitious A 1. uma.ngI,abhilAShI,dhunI,2. akA.nkShA sUchaka 
amble VI 1. TahalanA,dhIre dhIre chalanA,sukhapUrvaka chalanA 
ambulance N 1. aspatAla gADI,ghAyala aura bImAra Adamiyo.n ko le jAne vAlI gADI,2. phaujI daure me.n rahane vAlA 
ambush N 1. ghAta,ekAeka AkramaNa karane ke liye chhipakara rahanA,dA.nva,ghAta kA sthAna 
ambush VT 1. ghAta lagAnA,ekAeka AkramaNa karane ke liye chhipA rakhanA,gupta sthAna se nikalakara AkramaNa karanA 
amen Adv 1. aisA hI ho,evamastu,tathAstu 
amenable A 1. vashya,adhIna,AGYA kara,2. uttaradAyI,jimmedAra 
amend VI 1. uttama honA,unnati karanA 
amend VT 1. sa.nshodhana karanA,sudhAranA,ThIka karanA,unnati karanA,2. prastAva Adi me.n sa.nshodhana nA,karanA 
amendment N 1. shuddhatA,sudhAra,durustI,sa.nshodhana,2. prastAva Adi me.n sa.nshodhana 
amends N 1. pratiphala,pAritoShika,DA.nDa,badalA,kShatipUrti 
amenity N 1. manoharatA,suhAvanApana,naramI,sajjanatA,namratA 
amiable A 1. sushIla,priya,manabhAvanA,shIlavanta,saba kA pyArA,madhurasvabhAva,sarvapriya 
amicable A 1. mitravat,hilA milA,upakArI,dayAlu,snehashIla 
amidst Prep 1. bIcha me.n,sAtha me.n,madhya me.n 
amiss A 1. galata,anuchita,bejA,burA,doShI 
amiss Adv 1. bhUla se,bhrama se 
amity N 1. mitratA,bandhutva,mela jola,dostI,shubhachintA,nehabhAva 
ammonia N 1. hosha me.n lAne kI eka auShadhi 
ammunition N 1. laDAI kA sAmAna,yuddha sAmagrI 
amnesia N 1. vismaraNa,bhUla 
amnesty N 1. aparAdha-kShamA,prANarakShA,aparAdha-vismaraNa 
amongst Prep 1. bIcha me.n,madhya me.n,milA huA,me.n,bhItara 
amorous A 1. praNayashIla,premapravaNa,prema sambandhI,kAmuka 
amount N 1. phalagaNanA,( gaNita) mishradhana,rAshi,kula jamA,joDa 
amount VI 1. chaDhanA,kisI sa.nkhyA yA pariNAma taka pahu.nchanA,baDhanA,phalasvarUpa ho jAnA 
amphibious A 1. jala-thala-chara,pR^ithvI aura pAnI dono me.n rahane vAlA,sthala-jala-chara,dvidhAgati 
amphitheatre N 1. ra.ngabhUmi,nAchaghara,akhADA 
ample A 1. bahuta baDA,phailA huA,vR^ihata vistIrNa,vishAla,yatheShTa,2. bahuta,prachura 
amplify VT 1. baDhAnA,phailAva se varNana karanA,vistAra se kahanA,2. parivardhita karanA 
amply Adv 1. bahutAyAta se,vipulatA se 
amputate VT 1. kATa DAlanA,a.nga bha.nga karanA 
amuck Adv 1. pAgala kI taraha,unmatta bhAva se 
amuse VT 1. abhinandita karanA,Ananda denA,mana bahalAnA,mana pheranA,shAnti denA,dila lagAnA,2. dama denA,jhA.nsA denA 
amusement N 1. AnandadAna,Ananda,sukha,vinoda,vilAsa,dillagI,mana bahalAva,tamAshA,krIDA,kautuka 
amusing A 1. Amoda janaka,sukhadAyaka,ramya 
an A 1. eka,koI,koI sA,prati 
anachronism N 1. tithi va samaya kI ashuddhatA,kAlabhrama,kAla nirUpaNa se bhrama 
anaemia N 1. rakta hInatA yA ashuddha rakta jisase cheharA pIlA paDa jAtA hai 
analogy N 1. samAnatA,sAdR^ishya,tulyatA,upamA 
analysis N 1. vibhAga,padachchheda,anvaya,vyavachchheda,vishleShaNa,vibheda 
anarchist N 1. bAgI,arAjakatAvAdI,rAShTraviplavakArI 
anarchy N 1. kuprabandha,arAjakatA,ashAsana,rAjaviplava,balavA,halachala,khalabalI,gaDabaDI 
anatomy N 1. chIraphADa,sharIra vyavachchheda-vidyA,daihika gaThana sa.nba.ndhI vidyA 
ancestor N 1. pUrvaja,bApa dAdA,pitR^i,pUrva puruSha,pitA pitAmaha Adi,pUrvaja 
ancestral A 1. bapautI,bApa dAdo kA,pUrva puruSha sa.nba.ndhI,paitR^ika 
ancestry N 1. pitR^i,shreNI,va.nsha 
anchor N 1. la.ngara,2. Ashraya,bharosA,sharaNasthAna 
anchor VT 1. la.ngara DAlanA,ThaharAnA,rokanA 
anchor VI 1. la.ngara DAlanA,rukanA 
anchorage N 1. la.ngara DAlane kA sthAna,bandaragAha,jahAjo.n ke Thaharane kA sthAna,jahAjo.n para lagAyA jAne vAlA kara 
ancient A 1. purAnA,prAchIna,sanAtana kA,bahuta dina kA,prAchIna samaya kA,chirakAla kA,pahale kA,mAnanIya,2. prAchIna loga,purakhA,purAtana jana 
ancillary A 1. dAsI,lau.nDI,bA.ndI 
and Conj 1. aura,tathA,au,vA 
anecdote N 1. chuTakulA,chhoTI kahAnI,upAkhyAna,kathA 
anew Adv 1. naye prakAra se,phira se,doharA ke,puna: 
angel N 1. devadUta,svarga dUta,pharishtA 
angelic A 1. svarga dUta samAna,divya 
anger N 1. aprasannatA,krodha,tAmasa,kopa,roSha 
anger VT 1. krodhita karanA,khijAnA 
angle N 1. koNa,konA,2. machhalI mArane kI ba.nshI 
angle VI 1. ba.nshI se machhalI mAranA 
angle VT 1. phusalAnA,lubhAnA 
angler N 1. kA.nTA DAlane vAlA,ba.nshI se machhalI mArane vAlA,machhuA 
angry A 1. krodhita,kruddha,kupita,sadoSha,aprasanna 
anguish N 1. kaShTa,vyathA,pIDA,du:kha,santApa,shoka,manastApa 
angular A 1. konedAra,nukIlA,koNa 
animal A 1. jantu sa.nba.ndhI,jAntava,pAshavika,indriya sambandhI 
animal N 1. pashu,jantu,prANI,jIvadhArI 
animate VT 1. jilAnA,sacheta karanA,sAhasa denA,DhADhasa denA 
animation N 1. cha.nchalatA,sAhasa,jIvashakti,chuhala,ullAsa,praphullatA 
animus N 1. uddeshya,bhAva,Ashaya,manas 
anise N 1. sau.npha kA paudhA 
ankle N 1. TakhanA,ghuDI,ghuTikA,po.nga,shIta lagA 
annals N 1. varNakrama se likhA huA itihAsa,kathA,pUrva vR^itAnta,vArShikavR^itAnta 
annex VT 1. a.nta me.n joDanA,milA lenA,adhikAra kara lenA 
annexation N 1. lagAva,mela,sa.nyojana,2. joDI huI yA milAI huI vastu 
annihilate VT 1. miTAnA,satyAnAsha karanA,astitva miTA denA 
annihilation N 1. nAsha,lopa,satyAnAsha,abhAva,vinAsha 
anniversary N 1. vArShikotsava,prativArShika tithi,barasI 
annotate VT 1. TIkA karake samajhAnA,TippaNI karanA,vyAkhyA karanA 
announce VT 1. prakaTa karanA,viGYApana denA,sUchanA denA,ghoShita karanA,jatAnA,prachAra karanA,prakAshita karanA 
announcement N 1. viGYApana,sUchanA,ghoShaNA,viGYapti,prakAshana 
annoy VT 1. satAnA,du:kha pahu.nchAnA,khijhAnA 
annoyance N 1. kaShTa,pIDA,du:kha,chheDachhADa,khijhalAhaTa,dukhada vastu 
annual A 1. vArShika,samvatI 
annual N 1. vArShika patra,ekabarasI peDa,R^itu kA paudhA 
annuitant N 1. sAlAnedAra,vArShika vR^ittidhArI 
annuity N 1. vArShika bhattA yA vR^itti,vArShika vetana 
annul VT 1. niShphala karanA,uThA denA,nA 
annulment N 1. shUnyakaranA,uThA denA,miTAva,lopa,naShTa karanA,samApta karanA 
anoint VT 1. tela lagAnA,rAja tilaka karanA,abhiSheka karanA,lepa karanA 
anomalous A 1. niyama viruddha,vidhi se bAhara,avidhi 
anomaly N 1. niyama virodha,kuchAla,avyavasthA,aniyama 
anonymous A 1. benAma,nAma rahita,
another A 1. dUsarA,apara,itara,aura koI,koI aura,anya,dUsarA koI,2. eka aura 
answer N 1. uttara,hala,2. pakSha samarthana 
answer VI 1. javAba yA joDa honA,laganA,Takkara khAnA,basa honA,ThIka baiThanA,uttaradAyI honA 
answer VT 1. uttara denA,kAma denA,javAba denA,milAnA 
answerable A 1. uttara ke yogya,uttaradAyI,ThIka 
ant N 1. chiU.nTI,chITI,pipIlikA 
antagonism N 1. virodha,shatrutA,lAga,baira 
antagonist N 1. shatru,bairI,ari,vipakShI 
antarctic A 1. dakShiNI dhruva yA isake Asa-pAsa ke sthAna sambandhI 
antelope N 1. hirana,mR^iga,chikArA 
anthem N 1. bhajana,dharma sa.ngIta,stuti,Ana.nda aura prasha.nsA kA gIta 
anthology N 1. padya,samudAya,padya sa.ngraha,2. kusumAvalI 
anthropology N 1. manuShya jAti kA viGYAna 
antic A 1. adbhuta,vilakShaNa,ha.nsI yogya 
anticipate VT 1. pahale hI vichAra kara lenA,kisI ke pahale karanA,AshA rakhanA 
anticipation N 1. pahale se socha vichAra,agradR^iShTi,pratIkShA 
antidote N 1. pratikAra,viShanAshaka auShadhi,viSha haraNa,jahara moharA,prativiSha 
antipathy N 1. ghR^iNA,shatrutA,anichchhA,vidveSha,virodha 
antiquated A 1. purAnA,prAchIna,aprachalita,purAne Dha.nga kA 
antique A 1. purAnA,anokhA,nirAlA,prAchIna 
antiquities N 1. prAchIna kAlIna vastu,purAnA samaya,purAne AdamI.( bahuvachana)
antiquity N 1. prAchIna kAlIna vastu,purAnA samaya,purAne AdamI 
antiseptic A 1. saDana rokane vAlI,pUtinAshaka 
antiseptic N 1. rakShoghna 
antithesis N 1. virodha,ala.nkAra,antara,bhAsa tulanA,pratipakShatA 
antler N 1. bArahasi.nge kI sI.nga kI eka shAkhA 
anvil N 1. nihAI,aharana 
anxiety N 1. chintA,socha,utkaNThA,phikra,vyagratA 
anxious A 1. chintita,udvigna,bechaina,vyAkula,utsuka 
any Adv 1. kuchha,koI chIja,ki~nchita,tanika 
anyhow Adv 1. kisI prakAra se,jaise taise,kaise hI ho,kisI bhA.nti 
anywhere Adv 1. kahI.n bhI,kisI sthAna para,kahI.n kahI.n,jahA.n kahI.n,2. chAhe jo kuchha ho,kisI bhI dishA me.n,kabhI bhI 
apace Adv 1. shIghratA se,utAvalI se,turanta,jaLI 
apart Adv 1. pR^ithaka,bhinna,alaga 
apart Part 1. pR^ithaka,bhinna,alaga 
apart_·èÏåÌè LWG 1. atirikta,vichAra na karake 
apartment N 1. kamarA,koTharI,2. antaHpura 
apathetic A 1. udAsIna,anurAgahIna,beparavAha 
apathy N 1. udAsInatA,anurAgahInatA,beparavAhI 
ape N 1. bandara,vAnara,mallU,kapi 
aperture N 1. chheda,jhirI,nokhA,bila,chhidra 
apex N 1. nAka,shIrSha,sirA,choTI,2. parAkAShThA 
aphorism N 1. sUtra,kahAvata,pramANa,vachana 
apiece Adv 1. pratyeka,bhinna bhinna,prati khaNDa vastu yA vyakti 
apocryphal A 1. apramANika,sha.nkita,sa.ndigdha pramANa 
apologise VT 1. kShamA mA.nganA,binatI karanA,kisI aparAdha ke liye shoka prakaTa karanA 
apologize VT 1. kShamA mA.nganA,binatI karanA,kisI aparAdha ke liye shoka prakaTa karanA 
apologue N 1. kahAnI,kahAvata,eka chhoTI rUpakamaya kahAnI 
apology N 1. kShamA prArthanA,aparAdha kA svIkAra aura usake liye kShamA kI prArthanA,pakSha samarthana 
apoplexy N 1. mUrchhA kI bImArI,mR^igI roga 
apostacy N 1. svadharma tyAga,apane siddhAnta yA dala kA tyAga 
apostasy N 1. svadharma tyAga,apane siddhAnta yA dala kA tyAga 
apostate A 1. dharma rahita,dharma chyuta,svadharma bhraShTa,svadharma tyAgI,patita 
apostle N 1. Ishvara dUta,prerita,Ishvara kA bhejA huA samAchAra prachAraka 
apostrophe N 1. akShara lopa yA sambandha kA chihna 
apothecary N 1. auShadhi banAne yA bechane vAlA 
appall VT 1. DarAnA,bhaya dilAnA 
apparatus N 1. hathiyAra,aujAra,sAmagrI,sAmAna,upakaraNa 
apparel N 1. kapaDA,vastra,poShAka,veSha 
apparel VT 1. pahanAnA,sajAnA,shrR^i.ngAra karanA 
apparent A 1. prakaTa,dR^ishya,lakShya,prakAsha,spaShTa,2. mithyA,avAstavika 
apparition N 1. dR^ishya,mUrti,AbhAsa,chhAyA,bhUta,preta,parachhAI.n 
appeal N 1. apIla,punarvichAra ke liye prArthanA 
appeal VI 1. apIla karanA,punarvichAra ke liye prArthanA karanA 
appear VI 1. dikhalAI paDanA,dekha paDanA,upasthita honA,2. jAna paDanA 
appearance N 1. upasthiti,rUpa,udaya,dikhAvaTa,2. sambhAvanA,anumAna 
appease VT 1. shAnta karanA,prArthita vastu dekara manAnA,( krodhita ityAdi ko) Tha.nDhA karanA 
appellant N 1. apIla karane vAlA,punarvichAra kA prArthI 
appellate A 1. punarvichAra sambandhI 
appellation N 1. padavI,nAma,upapada,upAdhi 
append VT 1. joDanA,lagAnA,milAnA,natthI karanA,chipakAnA 
appendage N 1. joDI huI vastu,laTakana,2. puchchha,upagraha 
appendix N 1. joDI huI vastu,atirikta vastu,atirikta viShaya,parishiShTa 
appertain VI 1. sambandha rakhanA,sarokAra rakhanA,lagAva rakhanA 
appetite N 1. bhUkha,svAbhAvika IchchhA,pravR^itti,ruchi,bhojanechchhA 
applaud V 1. tAlI bajA kara prasha.nsA karanA,U.nche svara se prasha.nsA karanA,prasha.nsA karanA,baDAI karanA,guNa gAnA,sarAhanA 
applause N 1. sarAhanA,vAha vAha,prasha.nsA jo tAlI bajA kara kI gayI ho,uchcha prasha.nsA dhvani 
apple N 1. seba,seba kA peDa,2. A.nkha kI putalI,tArA 
appliance N 1. ya.ntra,yukti,upAya,prayoga,sAmagrI,sAmAna,lagAvaTa 
applicable A 1. uchita,anukUla,prayoga kiye jAne yogya,prayojya,sa.ngati,lagatA 
applicant N 1. prArthI,yAchaka,nivedaka,padAbhilAShI 
application N 1. prArthanA patra,parishrama,lagAva,sa.nprayoga,nivedana,sa.nba.ndha,upayoga 
apply VI 1. nivedana patra denA,ThIka honA,upayogI honA 
apply VT 1. lagAnA,rakhanA,2. sa.nprayojita karanA,prayoga karanA 
appoint VT 1. niyukta karanA,nishchaya karanA,sthita karanA,nirdhAraNa karanA,kAma para niyukta karanA 
appointment N 1. niyukti,vachana,vAdA,sthApana,sAmAna,niyukta pada 
apportion VT 1. bA.nTanA,a.nsha lagAnA,ba.nTavArA karanA,vibhAga karanA 
appose VT 1. eka ke Upara dUsarI chIja rakhanA,mohara karanA,pAsa pAsa rakhanA 
apposition N 1. samAnAdhikaraNa,nirUpaNa karane vAlA 
appraise V 1. mola lagAnA,dAma ThaharAnA,mUlya nirUpaNa karanA 
appreciate VI 1. mUlya baDhanA 
appreciate VT 1. guNa pahachAnanA,ThIka mUlya nirdhAraNa karanA,bahuta mAna karanA,samajhanA,2. mUlya baDhAnA 
appreciation N 1. mUlya kA nirNaya,mUlyAvadhAraNa,2. mUlya vR^iddhi 
apprehend VT 1. pakaDanA,2. samajhanA,3. DaranA 
apprehension N 1. Dara,bhaya,sha.nkA,2. anubhava,bodha shakti,pakaDa 
apprehensive A 1. Asha.nkAvAna,bhayayukta,sa.ndehI 
apprentice N 1. shiShya,chelA,nausikhiyA 
apprentice VT 1. shikShArthI kara lenA,chelA banAnA 
apprise VT 1. jatAnA,sUchanA denA,batalAnA 
approach N 1. nikaTatA,avAI,samIpa gamana,pravesha,rAstA,pahu.ncha 
approach VTI 1. pAsa AnA,nikaTa pahu.nchanA 
appropriate A 1. uchita,yogya,upayukta,phabatA huA,sa.ngata 
appropriate VT 1. apanA banA lenA,apanAnA,pR^ithak nikAlanA,dharmArtha ke liye rakhanA,sa.nkalpa karanA,kR^iShNArpaNa karanA 
appropriation N 1. apanAne kA visheSha kArya me.n prayoga 
approval N 1. svIkR^iti,a~NgIkAra,anumodana 
approve VT 1. svIkAra karanA,mAnanA 
approximate A 1. lagabhaga,nikaTa,samIpa,sannikaTa,sahI ke lagabhaga 
approximate VTI 1. nikaTa AnA,nikaTa pahu.nchanA 
approximately Adv 1. lagabhaga 
approximation N 1. nikaTAgamana,samIpatA,pahu.ncha,2. sannikaTikaraNa 
apricot N 1. khUbAnI 
apron N 1. eprana,jo kapaDo.n ke Upara pahanA jAtA hai,tahabanda 
aprops A 1. abhiprAyAnusAra,samaya para,samayAnusAra 
apt A 1. ThIka,yogya,jhukA huA,tatpara,prastuta,udyata 
aptitude N 1. yogyatA,tatparatA,2. jhukAva 
aquatic A 1. jalachara,pAnI ke,jalasambandhIya,pAnI me.n paidA hone vAlA 
aquatic N 1. jalajantu,pAnI kA paudhA,uddhita 
aqueduct N 1. nAlI,nahara 
arable A 1. kR^iShi yogya,karShaNa yogya,jotane bone yogya 
arbiter N 1. pa.ncha,nyAyakarttA 
arbitrary A 1. svechchhita,aniyantrita,svechchhAchArI 
arbitrate V 1. nirNaya karanA,pa.ncha kA kAma karanA,bIchabachAva karanA 
arbitration N 1. pa~nchAyata,madhyasthatA 
arbitrator N 1. pa~ncha,nyAyakarttA,madhyastha 
arboreal A 1. vAnaspatika,vR^ikSho.n se sambandha rakhane vAlA 
arbour N 1. ku~nja,latAgR^iha,latAo.n se chhAyA huA maNDapa 
arc N 1. vR^ittakhaNDa,dhanuSha,2. chApa 
arcade N 1. toraNa patha,barasAtI kamA.nchA 
arch A 1. pradhAna,mukhya,ThaTholiyA,chAlAka,dhUrta 
arch N 1. maharAba,vR^ittakhaNDa,chApa,DATa 
archaeology N 1. purAtatva,prAchIna shilpa viGYAna,purAnI vastuo.n kI vidyA 
archaic A 1. prAchIna,aprachalita 
archangel N 1. mahAdUta,uchcha shreNI kA svargadUta 
archbishop N 1. pradhAna pAdarI 
archdeacon N 1. pradhAna pAdarI kA sahAyaka 
archer N 1. dhanurdhara,dhanuSha chalAne vAlA,dhanuShadhArI 
archery N 1. dhanurvidyA 
archipelago N 1. dvIpasamUha 
architecture N 1. sthApatya,shilpa vidyA,2. banAvaTa,nirmANa 
archives N 1. lekhAgAra,purAne yA sarakArI lekha patra rakhane kA sthAna 
arctic A 1. uttarI dhruvI,uttarI dhruva ke AsapAsa ke sthAna sambandhI 
ardent A 1. utkaTa,tIvra,utsAhI,prachaNDa 
ardour N 1. jvAlA,utsAha,lalaka,utsukatA 
arduous A 1. kaThina,vikaTa,dUbhara,duShkara,durAroha 
area N 1. kShetra,kShetraphala,maidAna,ghirA huA sthAna 
arena N 1. ra.ngabhUmi,akhADA 
argue VTI 1. vAda-vivAda karanA,dalIle.n pesha karanA,bahasa karanA,tarka karanA,vivechana karanA 
argument N 1. tarka,yukti,dalIla,bahasa,shAstrArtha,Alochya viShaya,viShaya,vAdavivAda,pramANa 
argumentative A 1. vivAdapriya,tArkika 
arid A 1. sUkhA,bhUnA huA 
arise VI 1. chaDhanA,uThanA,udaya honA,uganA,prakAsha honA,Arambha honA,lahalahA jAnA,jI uThanA,jAganA 
aristocracy N 1. abhijAta varga,uchchavarga,pradhAnajana,2. shreShTha jano.n ke dvArA rAjya shAsana 
arithmetic N 1. a.nkagaNita 
ark N 1. baDA jahAja,2. sandUka 
arm N 1. bAhu,bhujA,2. khADI,3. shAkhA,4. hathiyAra,5. bala,shakti 
arm VT 1. shastra yukta karanA 
armada N 1. jahAjo.n kA beDA,laDAI ke jahAjo.n kA beDA 
armament N 1. yuddha kA sAmAna,shastradhArI senA 
armistice N 1. yuddhavirAma,thoDe dino.n kI yuddha nivR^itti,sa.ndhi 
armour N 1. kavacha,varma 
armoury N 1. shastrAgAra 
army N 1. senA 
aroma N 1. mIThI sugandha 
aromatic A 1. surabhita,sugandhita,mahakIlA 
around Adv 1. hara ora,2. ghera kara 
around Part 1. hara ora,2. ghera kara 
around Prep 1. chAro.n ora,saba ora 
arouse VT 1. jagAnA,uThAnA,2. bhaDakAnA,chau.nkAnA 
arraign V 1. doShI ThaharAnA,kala.nka lagAnA,vivaraNa mA.nganA,nyAyakarttA ke sAmane aparAdhI ko upasthita karanA 
arrange VT 1. prabandha karanA,krama se lagAnA 
arrangement N 1. prabandha,krama se sthApana 
array N 1. shreNI,vyUha rachanA 
array VT 1. sajAnA,2. vastra pahanAnA 
arrears N 1. bakAyA,sheSha 
arrest VT 1. giraphtAra karanA,pakaDanA,rokanA 
arrival N 1. Agamana 
arrive VT 1. pahu.nchanA,prApta karanA,AjAnA 
arrogance N 1. aha.nkAra,darpa,ghamaNDa,abhimAna,garva,mada 
arrogant A 1. aha.nkArI,ghamaNDI,haThI,abhimAnI 
arrow N 1. tIra,bANa,shara 
arrowhead N 1. tIra kA phala 
arsenal N 1. shastrAgAra 
arsenic N 1. sa.nkhiyA,haratAla 
arson N 1. Aga lagAnA,jAna bUjha kara ghara Adi me.n Aga lagAne kA aparAdha 
art N 1. kalA,kaushala,pravINatA,kArIgarI 
artery N 1. raktavAhinI 
artful A 1. chAlAka,dhUrta,2. chatura,nipuNa 
article N 1. vastu,chIja,2. daphA,dhArA,3. lekha,nibandha,4. eka shabda varga 
articulate A 1. spaShTa,2. savAk,3. sandhiyukta,joDA huA,gA.nThadAra 
articulate V 1. sApha bolanA,spaShTa uchchAraNa karanA,2. joDanA,gA.nTha lagAnA 
artifice N 1. shilpakAra,2. chAlAkI,phareba,dhokhA,chhala,upAya 
artificial A 1. kR^itrima,banAvaTI,aprAkR^itika 
artillery N 1. topakhAnA 
artisan N 1. shilpI,dastakAra,kArIgara 
artist N 1. kalAkAra,chitrakAra,guNI,sughaDa,chatura 
as Conj 1. jaisA,jisa samaya,jyo.n hI,jabaki,yathA,udAharaNArtha,isa kAraNa se,kyo.nki 
ascend V 1. chaDhanA,Upara ko uThanA,baDhanA,unnati karanA 
ascendancy N 1. prabhutA,prabhAva,sarvAdhikAra,basa 
ascension N 1. chaDhAva,uThAna 
ascent N 1. chaDhAI,chaDhAva,ArohaNa,DhAla 
ascertain VT 1. nishchaya karanA,jA.nchanA,patA lagAnA 
ascetic N 1. tapasvI,yati,Atmasa.nyamI 
ascribe VT 1. kAraNa batAyA jAnA,sambandha karanA 
ashamed A 1. lajjita,sharamindA,sa.nkuchita 
ashes N 1. rAkha,bhasma 
aside Adv 1. eka ora,alaga,ekAnta me.n,chhipa kara,gupta rUpa se 
ask VTI 1. pUchhanA,chAhanA,prashna karanA,mA.nganA,prArthanA karanA 
askance A 1. tirachhI,tirachhI dR^iShTi se,kanakhiyo.n se 
asleep A 1. sotA huA,nidrA me.n,acheta,susta,mR^ita,marA huA 
aspect N 1. pahalU,rUpa,dR^iShTi,bhAva,AkAra,chhavi,sthiti,avasthA 
aspersion N 1. kala~Nka,apavAda,doSha 
aspirant N 1. padAbhilAShI,lAlasA karane vAlA 
aspiration N 1. chAha,lau,abhilAShA 
aspire VI 1. chAhanA,dR^iShTi yA tAka lagAye rakhanA,hausalA rakhanA 
assail VT 1. AkramaNa karanA,choTa karanA 
assailant N 1. AkramaNakArI 
assassin N 1. guptaghAtaka,hatyArA,chhipa kara mArane vAlA 
assassinate VT 1. hatyA karanA,katala karanA,chhipa kara mAranA 
assassination N 1. vadha,hatyA,guptaghAta 
assault N 1. dhAvA,chaDhAI,vAra,mArapITa 
assault VT 1. AkramaNa karanA 
assay VI 1. yatna karanA 
assay VT 1. jA.nchanA,parIkShA karanA,parakhanA 
assemblage N 1. jamaghaTa,sabhA,maNDalI,janasamUha 
assemble VI 1. ekatrita honA,ikaTThA honA,jamA honA 
assemble VT 1. ikaTThA karanA,ekatra karanA,milAnA 
assent N 1. anumati,svIkR^iti,a.ngIkAra,prasannatA 
assent VI 1. svIkR^iti denA,mAna lenA,sammati denA,pratiGYA karanA 
assert VT 1. dR^iDhatA se kahanA,nishchaya karake kahanA 
assertion N 1. dAvA,dR^iDha-vachana,nishchita vAkya 
assess VT 1. A.nkanA,kUtanA,mUlya nishchita karanA,mola ThaharAnA,2. ( kara Adi kA) parimANa nirdhArita karanA,3. kara lagAnA 
assessment N 1. A.nkalana,kara lagAne kI prakriyA,mola yA dara ThaharAne kI prakriyA,2. dara 
assessor N 1. A.nkalana karanevAlA,kara nirdhArita karane vAlA 
assets N 1. pU.njI 
assiduity N 1. parishrama,ekAgratA,dhuna,tatparatA,abhinivesha 
assign VT 1. nirdiShTa karanA,2. batalAnA,nirUpaNa karanA 
assignment N 1. niyata kArya,kAryabhAra,nidesha,2. vikraya-patra,samarpaNa-patra 
assimilate VI 1. sammilita honA,mila jAnA,pachakara mila jAnA,ekasA honA,anukUla honA,sadR^isha honA 
assimilate VT 1. sammilita karanA,pachAnA,ekasA karanA,pachAkara sharIra me.n milA lenA 
assimilation N 1. sammilana,paripAka,anukUlatA,eka hI taraha kI banAvaTa,samatva 
assist VTI 1. sahAyatA karanA,sahArA denA,hAtha baTAnA,nA 
assistance N 1. sahAyatA,sahArA,sahayoga 
assistant N 1. sahAyaka,nAyaba 
associate A 1. sa.nyukta,milA huA 
associate N 1. sahayogI,mitra,sAthI,sAjhI,sharIka 
associate VI 1. milanA,sa.ngata karanA,sAtha karanA 
associate VT 1. milAnA,sambaddha karanA,milanA,sammilita honA,2. sa.nghaTita honA 
association N 1. sa.nga,sa.nsarga,sa.ngata,mela,2. sa.ngha,sabhA,sammelana,maNDalI 
assort VI 1. mila jAnA,samAna ho jAnA,ThIka honA 
assort VT 1. chhA.nTanA,shreNiyo.n me.n bA.nTanA,alaga alaga karanA 
assortment N 1. vargIkaraNa,saba mela kI vastue.n,vinyAsa,sajAvaTa 
assuage VT 1. shA.nta karanA,kama karanA,dhImA karanA,bujhAnA,Tha.nDA kara denA,halakA karanA,santoSha denA 
assume VI 1. mAnanA,apanAnA,adhika dAvA karanA,ghamaNDa karanA 
assume VT 1. mAna lenA,kalpanA karanA,grahaNa karanA,apane Upara lenA,rUpa banAnA,bahAnA karanA 
assumption N 1. pUrvadhAraNA,pUrvAnumAna,grahaNa,mAnI huI bAta,kalpita vastu,kalpanA 
assurance N 1. AshvAsana,bharosA,vishvAsa,dR^iDha pramANa,DhADhasa,2. DhiThAI,3. bImA 
assure VT 1. vishvAsa dilAnA,bharosA denA,2. bImA karanA,nishchaya karake kahanA 
asterisk N 1. tAraka,tArA kA chihna,
asthma N 1. damA,shvAsa-roga 
asthmatic A 1. damA kA rogI,shvAsa roga sa.nbandhI 
astonish VT 1. chakita karanA,achambhe me.n DAlanA,vismita karanA 
astonishment N 1. vismaya,achambhA,Ashcharya 
astound VT 1. bhau.nchakkA karanA,ghabaDA denA,hakkA bakkA karanA,DarAnA,bhayabhIta karanA 
astray A 1. bhUlA-bhaTakA,pathabhraShTa,patha se alaga 
astride A 1. TA.nge.n phailA kara,ghoDe kI savArI kI bhA.nti 
astronomer N 1. jyotirvid,khagola vidyA jAnanevAlA 
astronomy N 1. khagola vidyA 
astute A 1. ghAgha,chatura,chAlAka,dhUrta,kapaTI 
asunder A 1. pR^ithak,bhinna bhinna,alaga 
asylum N 1. sharaNa-sthAna,Ashraya-sthAna,Ashrama 
asymptomatic A 1. sparshonmukha 
at Prep 1. me.n,para,se,ora 
at_all_events N 1. saba dashA me.n 
at_the-outset N 1. Ara.nbha me.n 
at-once Adv 1. turat,ekAeka,turanta 
atheism N 1. nAstikatA,anIshvaravAda 
atheist N 1. nAstika,Ishvara ko na mAnane vAlA 
athlete N 1. vyAyAmI,pahalavAna,malla 
athletic A 1. hR^iShTa-puShTa,haTTA-kaTTA 
athletics N 1. khela,kasarata,vyAyAma 
atlas N 1. eTalasa,mAnachitra kI pustaka,naksho.n kI kitAba 
atmosphere N 1. vAyumaNDala 
atom N 1. paramANu 
atomic A 1. paramANvika,paramANuka 
atone VTI 1. prAyashchita karanA,kShatipUrti karanA,santuShTa karanA 
atonement N 1. prAyashchita,kShatipUrti 
atop Prep 1. Upara,sira ke Upara 
atrocious A 1. nR^isha.nsa,ghora,ati-duShTa 
atrocity N 1. nR^isha.nsatA,atyAchAra,ghora karma,bhArI duShTatA,mahApApa 
attach VTI 1. natthI karanA,milAnA,joDanA,mitratA me.n bA.ndhanA,apanAnA,2. kurka karanA 
attachment N 1. lagAva,chAha,sneha,prema,2. kurkI 
attack N 1. dhAvA,AkramaNa 
attack VT 1. dhAvA karanA,AkramaNa karanA,doSha DhU.nDhanA 
attain VTI 1. prApta karanA,pahu.nchanA,siddha karanA,lAbha karanA 
attainable A 1. prApya,labhya,prApta hone ke yogya 
attainment N 1. prApti,pahu.ncha,yogyatA,upArjana,guNa,vidyA,GYAna 
attempt N 1. prayAsa,prayatna,udyoga,koshisha 
attempt VTI 1. prayatna karanA,koshisha karanA,udyoga karanA,parishrama karanA 
attend VI 1. dhyAna denA,laga jAnA,khabara lenA 
attend VT 1. upasthita rahanA,sevA karanA,naukarI karanA 
attendance N 1. sevA,Tahala,2. upasthiti 
attendant A 1. upasthita,sevaka,parichAraka,sAthI 
attendant N 1. sevaka,sAthI,parichAraka,koI bhI vastu jo sAtha chalatI ho 
attention N 1. dhyAna,chaukasI,paravAha,2. Adara,satkAra,Avabhagata 
attentive A 1. sAvadhAna,sacheta,chaukasa,2. shiShTa,vinIta 
attenuate VT 1. patalA karanA,kama karanA,2. bala yA mUlya me.n ghaTAnA 
attest VTI 1. sAkShI honA,gavAhI denA,sahI karanA,hastAkShara karanA 
attire N 1. pahanAvA,vastra,AbhUShaNa 
attire VT 1. vastra pahananA 
attitude N 1. ravaiyA,Dha~Nga,bhAva,sthiti,ThATha 
attorney N 1. mukhtAra,pratinidhi,adhikR^ita 
attract VT 1. AkarShita karanA,khI.nchanA,mana haranA,moha lenA 
attraction N 1. AkarShaNa,khi.nchAva,moha,lubhAva 
attractive A 1. AkarShaka,manohara,manamohaka,sohanI 
attributable A 1. ropya,jisakA sambandha lagAyA jA sake,jisakA kAraNa nishchita kiyA jA sake 
attribute N 1. guNa,bhAva 
attribute VT 1. sambandha lagA denA,kAraNa batalAnA,ThaharAnA 
attribution N 1. sambandha,ropaNa,lagAva 
attrition N 1. ghisAva,ragaDA,sa.ngharShaNa 
attune VT 1. sura milAnA,eka tAla karanA,tulya-svara karanA 
auction N 1. nIlAma 
auction VT 1. nIlAma karanA,nIlAma me.n bechanA 
auctioneer N 1. nIlAma karane vAlA 
auctioneer VT 1. nIlAma me.n bechanA 
audacious A 1. DhITha,dhR^iShTa,akkhaDa,ujaDDa,sAhasI 
audible A 1. shravya,shravaNa yogya,karNa-gochara,sunAI dene yogya 
audience N 1. shrotAgaNa,2. darshana,vidhi pUrvaka bhe.nTa 
audit N 1. lekhA parIkShaNa,hisAba kI jA.ncha 
audit VT 1. lekhA jA.nchanA 
auditor N 1. lekhA parIkShaka,lekhA kI jA.ncha karane vAlA,2. shrotA,sunane vAlA 
auger N 1. baramA,baDA pe.nchadAra baramA 
aught N 1. kuchha bhI,koI vastu,koI a.nsha 
aught Pron 1. koI vastu,kuchha,koI a.nsha 
augment VI 1. baDhanA 
augment VT 1. baDhAnA,vR^iddhi karanA 
augmentation N 1. vR^iddhi,baDhAva,unnati 
augur N 1. shakuna batAne vAlA 
augur VTI 1. shakuna vichAranA,Agama kahanA 
august A 1. pratApI,baDA,mahAna 
aunt N 1. chAchI,mAmI,mausI,phUphI 
auntie N 1. chAchI,mAmI,mausI,phUphI 
auspices N 1. shakuna,2. sharaNa,Ashraya 
auspicious A 1. shubha,achchhA,dhanya 
austere A 1. kaThina,kaThora,tIkShNa,kaTTara,karkasha,rUkhA 
austerity N 1. kaThora niyama,tapasyA,kaThinatA 
authentic A 1. asalI,sachchA,prAmANika,yathArtha,vAstavika,vishvAsa yogya 
authenticate VT 1. pramANita karanA,niyamAnukUla puShTa karanA,sachchA ThaharAnA 
authenticity N 1. prAmANikatA,sachchAI,satyatA,vAstavikatA 
author N 1. lekhaka,granthakartA,rachayitA,nirmAtA,AviShkAraka 
authoritative A 1. AdhikArika,shAsanAnurUpa,prAmANika,sapramANa 
authority N 1. adhikAra,prabhutva,prabhAva,shakti,aishvarya,2. adhikArI,3. pramANa 
authorize VT 1. adhikAra denA,pramANita karanA,2. hone yA karane kI anumati denA 
autobiography N 1. AtmakathA,svavR^ittAnta 
autocracy N 1. nira.nkushatA,svechchhAchArI,manamaujI rAjya 
autocratic A 1. nira.nkusha 
autograph N 1. hastAkShara,svahasta-lekha 
automatic A 1. svachAlita,svaya.ngatishIla,svataH-pravR^itta,yantravat 
automobile N 1. moTara-gADI 
autonomy N 1. svarAjya,svatva adhikAra,svaya.n shAsana 
autumn N 1. sharada R^itu,patajhaDa,2. patanakAla 
autumnal-equinox N 1. sharada viShuva( 23 sitambara)
auxiliary A 1. sahAyaka 
auxiliary N 1. sahakArI,sahAyaka,madada karane vAlA manuShya 
avail N 1. prApti,lAbha,phala 
avail VI 1. lAbhadAyaka honA,kAma AnA 
avail VT 1. prApta karanA,lAbha pahu.nchAnA,hitakArI banAnA,upakAra karanA 
available A 1. prApya,2. lAbhadAyaka,phaladAyaka,guNakArI,kAma kA 
avalanche N 1. pahADa se giratA huA barpha kA Dhera 
avarice N 1. lobha,lAlacha 
avenge VT 1. badalA lenA,daNDa denA 
avenue N 1. patha,ku~nja,vIthi 
aver VT 1. vAdA karanA,nishchaya se kahanA,varNana karanA 
average A 1. ausata,madhyavartI,sAmAnya,bIcha kA 
average N 1. ausata,madhyamAna 
average VT 1. ausata nikAlanA 
averse A 1. ulTA,viruddha,pratikUla,TeDhA,parA~Nga-mukha 
aversion N 1. ghR^iNA,dveSha,vaira,virodha,pratikUlatA,parA~Nga-mukhatA,vaha vastu jisase ghR^iNA kI jAya 
avert VT 1. TAla denA,bachAnA,dUra karanA,haTAnA 
aviator N 1. havAI-jahAja me.n uDane vAlA 
aviation N 1. vAyuyAna chAlana,havAI-jahAja yA vAyuyAna me.n uDane kI vidyA 
avidity N 1. lAlacha,lobha,chAha,utsukatA 
avocation N 1. bulAvA,AkarShaNa,2. vyavasAya,kArya,vyApAra,udyama 
avoid VT 1. dUra rahanA,bachA jAnA,TAla jAnA,tyAga karanA 
avoidable A 1. parihArya 
avow VT 1. svIkAra karanA,dR^iDhatA se kahanA,a.ngIkAra karanA,ikabAla karanA 
await VT 1. bATa johanA,pratIkShA karanA,rAstA dekhanA,AshA karanA 
awake VI 1. jAganA,chaukasa honA 
awake VT 1. jagAnA,sacheta karanA 
awakening N 1. jAgaraNa,jAgR^iti,punarutthAna 
award N 1. nirNaya,phaisalA,2. inAma,pAritoShika 
award VT 1. nirNaya karanA,taya karanA 
aware A 1. sAvadhAna,sacheta,abhiGYa 
awareness N 1. abhiGYatA 
away Adv 1. dUra,anupasthita,alaga 
awe N 1. roba,dhAka,trAsa,Dara 
awe VT 1. DarAnA 
awful A 1. DarAvanA 
awhile Adv 1. kuchha dera ke liye 
awkward A 1. bhaddA,bhau.nDA,beDaula,anADI,2. kleshakara,chintAjanaka 
awl N 1. sUA,chamaDe me.n bArIka chheda banAne kA kA.nTA 
awning N 1. shAmiyAnA,tirapAla,tambU,chandavA 
awry A 1. TeDhA,be.nDA 
awry Adv 1. TeDhA,asamAna rUpa se,pratikUla rUpa se 
axe N 1. kulhADI,pharasA,kuThAra 
axiom N 1. svayam-siddha 
axis N 1. dhurI,akSha-rekhA 
axle N 1. dhurA,dhurI,akShadaNDa 
aye Adv 1. sadA,sarvadA 
azure A 1. AsamAnI,nIlA,nIlavarNa,meghahIna 
azure N 1. nIlAkAsha 
babble N 1. bakavAda,kalakala kA shabda 
babble VTI 1. bakanA,hU.n-hA.n karanA,gapashapa karanA,2. gupta bAte.n batAnA,3. kalakala kA shabda karanA 
babe N 1. bachchA,bAlaka,shishu 
babel N 1. gaDabaDI,kolAhala,2. U.nchA makAna 
baboon N 1. baDA bandara,kapi,la.ngUra 
baby N 1. bachchA,shishu,bAlaka 
bachelor N 1. ku.nvArA puruSha,avivAhita puruSha 
back Adv 1. ulTA,pichhalI ora,pIchhe,badale me.n,palaTe me.n,phira,dUsarI bAra 
back N 1. pITha,pichhavADA 
back VT 1. pakSha lenA,sahArA denA,chaDhAnA 
back-up N 1. sahAyatA 
backbone N 1. rIDha kI haDDI,2. mukhya sahArA,pradhAna Ashraya 
backdoor N 1. pIchhe kA dvAra,guptadvAra,pakShadvAra 
background N 1. pR^iShThabhUmi,pichhavADA,chitra ke pIchhe kI bhUmi,2. a.ndherA sthAna 
backside N 1. pIchhe kA hissA,pR^iShThabhAga 
backslide VI 1. patita honA,dharma se giranA 
backward A 1. pichhaDA huA,ma.nda,AlasI,anichchhuka,ulTA 
backward Adv 1. pIchhe kI ora,pIchhe 
bacon N 1. sUara mAsa( namakIna) ,sUara kA sUkhA namaka milAyA huA mA.nsa 
bad A 1. burA,khoTA,dukhadAyI,bImAra,duShTa,abhAgA,abhadra,guNahIna 
badge N 1. billA,chihna,chhApa,mohara,chaparAsa 
badger N 1. bijjU 
badger VT 1. utsukatA se pIchhA karanA 
baffle VT 1. asama.njasa me.n DAlanA,ThaganA,ghabaDA denA,vyartha karanA 
bag N 1. thailA,borA 
bag VT 1. thaile me.n rakhanA 
baggage N 1. sAmAna,asabAba,DerA-Da.nDA,khemA,senA kI sAmagrI 
bagpipe N 1. mashakabIna,eka prakAra kI bA.nsurI bIna yA shahanAI 
bail N 1. jamAnata,pratibhUti,2. gullI,3. mUTha,dastA 
bailiff N 1. amIna,sarakArI nAjira 
bait N 1. chArA,lAlacha,lobha,pralobhana 
bait VT 1. chArA rakhanA,pha.ndA lagAnA 
bake VT 1. se.nkanA,pakAnA,sukhAnA 
baker N 1. nAnabAI,roTI vAlA 
bakery N 1. bekarI,nAnabAI kI dUkAna,roTIghara 
balance N 1. tarAjU,tulA,2. sheSha bhAga,baDhatI,3. sa.ntulana,barAbara,tola,4. tulA rAshi 
balance VI 1. samatA rakhanA,AgA-pIchhA karanA,duvidhA me.n paDanA,2. sa.ntulita honA,barAbara honA 
balance VT 1. tolanA,2. barAbara karanA,3. santulana karanA,pAsa~Nga karanA,dhArA karanA,sa.ntulita karanA,hisAba baiThAnA 
balcony N 1. chhajjA,vArajA 
bald A 1. ga.njA,2. na.ngA,binA pattiyo.n kA,bahuta hI sAdA,mAmUlI,chhoTA 
baldness N 1. ga.njApana 
bale N 1. gaTharI,poTalI,2. durbhAgya,duHkha,hAni 
bale VT 1. ( pAnI) ulIchanA,2. gaTThara banAnA 
balk N 1. shahatIra,laTThA,2. bAdhA,nirAshA 
balk VT 1. jI churAnA,nirAsha karanA,bigADanA,2. TAla jAnA,bhulA denA 
ball N 1. golA,piNDa,ge.nda,2. a.ngrejI nAcha 
ballad N 1. sAdA gAnA,gIta,chhoTI kavitA 
ballast N 1. roDA,bojha jo naukA ko sthira banAne ke liye rakhA jAtA hai,roDA,patthara Adi bhArI vastu 
ballet N 1. nATaka,nAcha,rAsamaNDala 
balloon N 1. gubbArA,vAyuyAna 
ballot N 1. mata-patra 
ballot VI 1. matadAnanA 
balm N 1. bAma,mahakadAra lepa marahama,pIDA haraNa auShadhi 
balmy A 1. sugandhayukta,sukhadAyI,shAntidAyaka 
balsam N 1. gula me.nhadI,sukha dene vAlA marahama yA cha.ngA karane vAlI vastu 
bamboo N 1. bA.nsa 
ban N 1. niShedha,2. viGYApana 
ban VT 1. niShedha karanA,roka denA 
banal A 1. sAdhAraNa,mAmUlI,tuchchha,adhama,nIcha 
banana N 1. kelA,kadalI 
band N 1. paTTI,bandhana,2. samudAya,dala,giroha,jhuNDa,3. gAna maNDalI,gAne bajAne vAlo.n kA giroha 
bandage N 1. paTTI,paTTA 
bandage VT 1. paTTI bA.ndhanA 
bandit N 1. DAkU,rAhajana 
bandy VT 1. bahasa karanA,vivAda karanA,2. idhara se udhara mAranA yA phe.nkanA 
bane N 1. viSha,2. vyathA,vipatti,mR^ityu,nAsha,dhva.nsa 
bang VT 1. mAranA,Tho.nkanA,2. jora se shabda karanA,3. jora se ( phATaka Adi) banda karanA 
bangle N 1. chUDI,kaDA,ka~Ngana 
banish VT 1. nikAla denA,dUra karanA,bAhara kara denA,2. kAlepAnI bhejanA,desha nikAlA denA 
banishment N 1. desha-nikAlA,nirvAsana,vanavAsa 
bank N 1. bai.nka,bai.nkaghara,2. kinArA,taTa,3. bA.ndha,koThI 
bank VTI 1. bai.nka me.n rUpayA rakhanA,2. bai.nka rakhanA,mahAjanI karanA 
banker N 1. mahAjana,bai.nka kA mAlika yA adhyakSha 
bankrupt N 1. divAliyA 
bankruptcy N 1. divAlA 
banner N 1. jha.nDA,dhvajA,patAkA 
banquet N 1. bhoja,jevanAra,utsava 
banquet VI 1. bhoja khAnA 
banquet VT 1. bhoja denA 
banter N 1. ha.nsI,ThaTThA,chuhala 
banter VT 1. ha.nsI karanA,dillagI karanA,chuhala karanA,ha.nsI uDAnA 
baptise VT 1. baptismA denA,2. nAma rakhanA 
baptism N 1. baptismA,IsAI hone ke samaya prathama jala-sa.nskAra 
baptize VT 1. baptismA denA,2. nAma rakhanA 
bar N 1. shalAkA,chhaDa,Da.nDA,2. siTakinI,3. roka,rukAvaTa,4. adAlata me.n kaidiyo.n kA kaTagharA,5. vakIlo.n kA samudAya,6. chhUTa,7.bAra 
bar VT 1. rokanA,bhItara na Ane denA,siTakinI se ba.nda karanA 
barb N 1. A.nkaDI,kA.nTA 
barbarian A 1. ja~NgalI,ga.nvAra,ashiShTa,asabhya 
barbarian N 1. ja~NgalI,ga.nvAra,ashiShTa,asabhya 
barbarism N 1. ja~NgalIpanA,asabhyatA,ga.nvArapana,ujaDDapana 
barbarous A 1. ga.nvAra,pashu samAna,niShThura,banailA,asabhya 
barber N 1. nAI 
bard N 1. bhATa,kavi 
bare A 1. na~NgA,nagna,anala.nkR^ita,khulA huA,khAlI,2. kevala 
barefoot A 1. na~Nge pA.nva 
barefooted Adv 1. na~Nge pA.nva se 
barely Adv 1. mushkila se,kaThinAI se,kevala,2. spaShTatA se 
bargain N 1. lena-dena,pakkI bAtachIta,kharIda-pharokhta,2. achchhA saudA 
bargain VI 1. mola-bhAva karanA,mola-taula karanA,lena-dena me.n jhagaDanA,2. bAtachIta tai honA 
bargain VT 1. bechanA,2. bAtachIta tai kara lenA 
barge N 1. bajarA,mAla lAdane kI nAva,2. saira karane kI nAva 
bark N 1. vR^ikSha kI chhAla,2. chhoTI nAva,3. bheDiyA-lomaDI-kutte Adi ke bhau.nkane kI AvAja 
bark VI 1. bhau.nkanA 
barley N 1. jau 
barn N 1. khalihAna 
barnacle N 1. ghoDe kI lohe kI nAtha,2. sIpa kI machhalI,3. ( pala.) ainaka 
barometer N 1. bairomITara,vAyu-dAba-mApaka 
baron N 1. tAllukadAra,i.nglai.nDa kA sabase nIche ke darje kA larDa,navAba 
baroness N 1. tAlukadArastrI.i.nglai.nDa kA sabase nIche ke darje kA larDastrI. 
barrack N 1. bairaka,sainiko.n ke liye banA ghara 
barracks N 1. bairakaba.,sainiko.n ke liye bane ghara 
barrel N 1. pIpA,2. belanAkAra nalI 
barrel VT 1. pIpe me.n bharanA 
barren A 1. Usara,ba.njara,2. bA.njha,janana shakti-hIna 
barricade N 1. morachA,roka,shatru kA dhAvA rokane ke liye banAyI gayI asthAyI divAra 
barricade VT 1. morachA bA.ndhanA,rokanA,vighna upasthita karanA,ba.nda karanA,2. gaDha banA kara dR^iDha karanA,surakShita karanA 
barrier N 1. roka,ADa,bachAva,2. sImA,3. nAkA,chu.ngI-Adi lene kA sthAna 
barrister N 1. bairisTara,vakIla,pradhAna vakIla 
barrow N 1. ThelA-gADI 
barter N 1. vinimaya,adalA-badalA 
barter VTI 1. vinimaya karanA,adalA-badalI karanA,eka vastu dekara dUsarI vastu lenA 
base A 1. nIcha,kamInA,chhoTA,adhama 
base N 1. pe.ndA,nI.nva,AdhAra 
base VT 1. AdhArita karanA 
baseless A 1. nirAdhAra 
bashful A 1. lajjAshIla,mu.nhachora,namra,vinIta 
basic A 1. buniyAdI,AdhAra bhUta,AdhAra kI,AdhAra sa.nba.ndhI,2. mUla 
basic N 1. mUlatattva,2. AdhArabhUta sAmagrI 
basil N 1. tulasI 
basin N 1. chilamachI,kama gaharAI kA gola bartana,kaThautI,pyAlA,nA.nda,2. jalAshaya,tAlAba,3. nadI ke Asa-pAsa kI bhUmi 
basis N 1. AdhAra,nI.nva,jaDa,mUla 
bask VI 1. dhUpa khAnA,dhUpa se.nkanA 
bask VT 1. dhUpa me.n garama karanA yA se.nkanA 
basket N 1. DaliyA,TokarI 
bastard A 1. dogalA,jAraja,2. jhUThA,khoTA 
bastard N 1. dogalA,jAraja sa.ntAna,varNasa.nkara,2. jhUThA,nakalI 
bastion N 1. gaDha,burja,,koTa,gaDhagaja,
bat N 1. chamagAdaDa,2. ge.nda khelane kA ballA 
batch N 1. jatthA,guTa,ghAna,thoka 
bate VT 1. ghaTAnA,sastA karanA 
bath N 1. snAnaghara,gusalakhAnA,2. snAna,nahAna 
bath VI 1. nahAnA 
bath VT 1. nahalAnA 
bathroom N 1. snAnaghara,gusalakhAnA 
baton N 1. chhaDI,so.nTA,sipAhI kA DaNDA yA chhaDI 
battalion N 1. palaTana,senA,2. senA kA eka bhAga 
batten N 1. takhtA,paTTA,2. Amoda pramoda yukta jIvana 
batten VI 1. phala phUlanA,mauja manAnA,Amoda-pramoda-yukta jIvana gujAranA,2. moTA honA,3. takhtA lagAnA 
batter N 1. ballebAja,2. ATe dUdha ityAdi kI lapasI,leI 
batter VT 1. kUTanA,girAnA,toDanA,DhAnA,2. golA chalAnA 
battery N 1. baiTarI,2. mAra,choTa,3. topakhAnA,4. morachA,damadamA 
battle N 1. laDAI,yuddha 
battle VI 1. laDanA,sAmanA karanA 
battlefield N 1. raNa-maidAna,yuddhabhUmi 
battleship N 1. yuddhapota 
bauble N 1. khilaunA,tuchchha vastu 
bay N 1. khADI,2. tejapAta kA vR^ikSha,3. bhau.nkanA 
bay VI 1. bhau.nkanA,2. gheranA,bADA bA.ndhanA 
bay VT 1. kone me.n dabAnA,2. khADI me.n lAnA 
bayonet N 1. sa.ngIna,kircha 
bayonet VT 1. sa.ngIna banAnA,kircha mAranA 
bazaar N 1. bAjAra,hATa,2. eka prakAra kA melA 
be VI 1. honA,ho jAnA,rahanA,jInA 
beach N 1. samudrataTa,samudra kA kinArA,tIra 
beacon N 1. AkAshadIpa,rAta ke samaya rAstA batalAne ke liye prakAsha 
beacon VT 1. diyA dikhAnA,prakAsha karanA 
bead N 1. manakA,mAlA kA dAnA,mAlA 
beak N 1. cho.ncha 
beam N 1. kaDI,dharaNI,baDerI,2. tulA daNDa,3. kiraNa samUha 
beam VI 1. prakAsha DAlanA,chamakanA 
bean N 1. sema,lobiyA 
bear N 1. bhAlU,rIchha 
bear VI 1. sahanA,kaShTa uThAnA 
bear VT 1. le jAnA,le chalanA,2. sahanA,3. jananA,utpanna karanA,phala denA 
beard N 1. dADhI,2. bhuTTe Adi ke bAla 
bearer N 1. vAhaka 
bearing N 1. vahana,sahana,Dha~Nga,chhabi,2. lagAva,sa.nba.ndha,3. vyavahAra,chAla,abhiprAya 
beast N 1. chaupAyA,pashu,2. kaThora manuShya 
beat N 1. choTa,mAra,2. adhikAra 
beat VI 1. dhaDakanA,2. TakarAnA 
beat VT 1. mAranA,kUTanA,chhA.nTanA,phe.nTanA,2. harAnA,parAjita karanA 
beatify VT 1. sukha denA,magna karanA,sukhI banAnA 
beau N 1. ra.ngIlA,bA.nkA,chhailA,2. premI 
beautiful A 1. sundara,saundaryayukta,divya 
beautify VT 1. sajAnA,shR^i.ngAra karanA,sushobhita karanA,sundara banAnA,ala.nkR^ita karanA 
beauty N 1. sundaratA,saundarya,manoharatA,lAvaNya,suhAvanApana 
beaver N 1. UdabilAva 
because Conj 1. kyo.nki,2. isa kAraNa se 
beck N 1. sa.nketa,2. chhoTI nadI,sotA 
beckon VT 1. sa.nketa karanA,A.nkha mAranA 
become VI 1. bana jAnA,honA,ho jAnA 
become VT 1. phabanA,ThIka honA,shobhA denA 
becoming A 1. suhAvanA,shobhAjanaka,2. uchita,yogya,yathochita,upayogI,sajIlA 
bed N 1. bichhaunA,bistara,chArapAI,2. taha,parta,3. pharsha,4. kyArI,5. tAlAba nadI Adi kA talA 
bed VT 1. lagAnA,bonA 
bedeck VT 1. sajAnA,sushobhita karanA,ala.nkR^ita karanA 
bedlam N 1. pAgalakhAnA 
bedridden A 1. shayyAgrasta,buDhApe yA bImArI ke kAraNa bistara para paDA huA 
bee N 1. madhumakkhI 
beef N 1. go mA.nsa 
beehive N 1. madhumakkhI kA chhattA 
beer N 1. biyara,jau kI madirA 
beer-house N 1. sharAbaghara,jau kI madirA bikane kA ghara 
beet N 1. chukandara 
beet V 1. unnata karanA,sudhAranA,uThAnA,2. Aga jalAnA 
beetle N 1. mogarI,2. gubarailA,bhau.nrA 
befall VI 1. bItanA,honA 
befall VT 1. A paDanA,bItanA,honA 
befit V 1. shobhA denA,ThIka honA,phabanA 
before Adv 1. pahale,Age,pUrva,
before Prep 1. Age,2. sammukha,sAmane,hAtha me.n,3. peshI me.n,sammukha,4. baDha kara,uttamatara 
beforehand A 1. pahale se,prathama hI,
befriend V 1. kR^ipA karanA,sahAyatA denA,mitravat vyavahAra karanA 
beg VI 1. bhIkha mA.nganA 
beg VT 1. prArthanA karanA,vinaya karanA 
beget VT 1. janma denA,2. paidA karanA,upajAnA,utpanna karanA,3. utpanna karanA,kAraNa honA 
beggar N 1. bhikhArI,bhikShuka 
beggar V 1. ka.ngAla kara denA,TukaDe ma.ngavAnA,daridra kara denA 
begin VI 1. prArambha honA,utpatti honA,honA,uThanA 
begin VT 1. prArambha karanA,paidA karanA,utpanna karanA 
beginner N 1. prArambha karane vAlA,nI.nva DAlane vAlA,2. nausikhiyA,abhyAsI 
beginning N 1. Arambha,Adi,utpatti,udbhava,nikAsa,dahAnA 
behalf N 1. hetu,artha,sahArA,kAraNa,liye,nimitta 
behave VI 1. vyavahAra karanA,chalanA,bartanA 
behaviour N 1. bartAva,chAla chalana,AcharaNa,chAla DhAla 
behead VT 1. sira kATanA,sira kATa kara alaga kara denA 
behest N 1. AGYA,Adesha 
behind Prep 1. pIchhe,pashchAta,ghATa,kamatara,2. dera me.n,nIche 
behold VT 1. nihAranA,avalokana karanA,dhyAna pUrvaka dekhanA 
beholden A 1. kR^itaGYa,anugrahIta 
behoof N 1. lAbha,upakAra,pakSha,hita 
behove VT 1. upayukta honA,phabanA,yogya honA,Avayashka honA 
being A 1. vartamAna 
being N 1. jIva,jIvana,avasthA,2. vaha jisakA astitva ho,3. jantu 
belch VT 1. DakAra lenA,DakAranA,nikAla phe.nkanAjaise jvAlA mukhI pahADa se dhuye.n kA nikAlanAnA 
beleaguer VT 1. ghera lenA,avarodha karanA 
belie VT 1. jhUThA karanA,jhuThalAnA,mithyA pramANita karanA,doShAropaNa karanA,khoTA karanA 
belief N 1. vishvAsa,pratIti,2. mata,iShTa,GYAna,3. vichAra,mata 
believe VI 1. vishvAsa rakhanA,vichAra karanA,chintA karanA,anumAna karanA,mAnanA,2. bahAnA karanA 
believe VT 1. vishvAsa karanA,mAnanA,pratIti karanA,nA 
belittle VT 1. chhoTA karanA,mUlya ghaTAnA 
bell N 1. gha.nTA,gha.nTI 
bell VT 1. gha.nTI bA.ndhanA,gha.nTA lagAnA 
belle N 1. ra.ngIlI,sundarI 
bellicose A 1. laDAkA,yodhana shIla 
belligerent A 1. yuddhakArI,yoddhA,laDAkA 
belligerent N 1. yoddhA,laDAkA,manuShya yA dala 
bellow N 1. garajana,sA.nDa kI garja,chillAhaTa 
bellow VT 1. rambhAnA,sA.nDa kI bhA.nti jora se chillAnA,garjanA,garajanA 
bellows N 1. dhau.nkanI,khAla 
belly N 1. peTa,udara,jhola,kokha 
belly VI 1. phUla uThanA 
belly VT 1. phulAnA,bharanA,pUrA karanA 
belong VI 1. kisI kA honA,mAlakiyata honA,2. sambandha yA sarokAra rakhanA,laganA,milA honA,lagA honA 
belongings N 1. mAla,sampatti,2. kuTumbI,sambandhI 
beloved A 1. priya,pyArA,chAha kiyA gayA,prema pAtra 
beloved N 1. priya,prema pAtra 
below Prep 1. tale,nIche,shreNI me.n kama yA nIche,2. dharatI para,3. pAtAla me.n,naraka me.n,4. samatulya se kama,utarA huA 
belt N 1. peTI,paratalA,kamara bandha,kaTi bandha 
bemoan VTI 1. pachhatAnA,ronA,vilApa karanA 
bench N 1. bai.ncha,pIDhA bai.ncha,2. vichArAsana,dharmAsana,3. nyAyadhIsha samudAya 
bend N 1. ghumAva,moDa,jhukAva,bala 
bend VT 1. TeDhA karanA,jhukAnA,moDanA,2. dila lagAnA,3. basa me.n lAnA,sira jhukAnA 
bend VT 1. jhuka jAnA,TeDhA ho jAnA 
beneath Prep 1. nIche,tale,2. ayogya,utara kara 
benediction N 1. AshIrvAda,kalyANa,dhanyavAda 
benefactor N 1. hitakArI,bhalAI karane vAlA,upakArI,puNyAtmA 
benefice N 1. dharmavR^itti,purohita kI jIvikA nimitta vR^itti,pAdarI kI pada vR^iddhi 
beneficial A 1. guNakAraka,lAbhadAyaka,hitakara 
benefit N 1. guNa,lAbha,hita,anugraha 
benefit VI 1. lAbha uThAnA,lAbha yA upakAra honA 
benefit VT 1. bhalA karanA,upakAra karanA,lAbha pahu.nchAnA 
benevolence N 1. bhalAI,kR^ipA,dayA,hita,shubhachintA,2. dravyadAna 
benevolent A 1. dayAlu,hitaiShI,bhalA chAhane vAlA,shIlavanta 
benign A 1. kR^ipAlu,dayAshIla,mR^idu svabhAva,anukUla,hitakArI 
bent A 1. TeDhA,muDA huA,jhukA huA,2. dR^iDha,kamara bA.ndhe huye 
bent N 1. jho.nka,moDa,jhukAva,ruchi,ichchhA 
bequeath VT 1. ichchhA patra( vasIyatanAmA) dvArA apanA dhana dUsare ko likha denA,vasIyata karanA 
bequest N 1. sa.nkalpa.dAna,rikthadAna,vasIyata 
berate VT 1. jora se DA.nTanA,dhamakAnA 
bereave VT 1. va.nchita karanA,le lenA,chhIna lenA 
bereavement N 1. gamI,priyajana kI mR^ityu,mauta,hAni 
berry N 1. jhaDaberI,dAnA,pipalI,koI chhoTA phala,bera 
berth N 1. bartha,jahAja me.n shayanasthAna,jahAja kI eka koTharI,2. naukarI,3. jahAja Thaharane kA sthAna,la.ngara DAlane kI jagaha,4. koI uchita yA TikA huA sthAna 
berth VT 1. la.ngara DAlanA 
beryl N 1. phIrojA,lahasuniyA 
beset VT 1. ghera lenA,rokanA,satAnA,vyAkula karanA,nAka me.n dama karanA,TUTa paDanA 
beside Prep 1. pAsa,nikaTa,lagabhaga,samIpa,viShaya se bAhara,upasa.ngata,pare,nyArA,2. atirikta,3. Ape se bAhara,Ape me.n nahI.n 
besides Adv 1. aura bhI,isake uparAnta yA atirikta,sivAya isake,tisa para 
besiege VT 1. ghera lenA.gherA DAlanA 
best A 1. sarvottama,saba se achchhA,ati uttama,shreShTha 
best Adv 1. sarvottama rIti se 
best N 1. shreShTha avasthA,2. yathAsAdhya cheShTA 
bestow VT 1. denA,dAna karanA,arpaNa karanA 
bet N 1. sharta,bAjI,dA.nva,hoDa 
bet VT 1. hoDa badanA,dA.nva lagAnA 
betray VT 1. vishvAsaghAta karanA,dhokhe se pakaDA denA,vishvAsaghAta karake pakaDavA denA,2. vishvAsaghAta se batalAnA yA prakaTa karanA,3. chihna dikhalAnA,prakaTa karanA,patA denA,bhaNDA phoDanA,4. ulTI rAha batAnA,bahakAnA 
better A 1. behatara,do vastuo.n yA vyaktiyo.n me.n shreShThatara,uttamatara 
better Adv 1. behatara tarIke se,adhika achchhI rIti se,adhika subhIte se 
better N 1. aura yogya vyakti,lAbha,subhItA,shreShThatA 
better VT 1. sa.nvAranA,sundara banAnA,unnata karanA 
between Prep 1. ke bIcha,bIcha me.n,me.n,madhya me.n 
beverage N 1. rasa,pIne kI vastu,dArU,madirA,peya,pAna 
bevy N 1. chiDiyo.n kA jhu.nDa,2. striyo.n kA dala,mahilA samudAya 
beware VI 1. sAvadhAna honA,sacheta honA 
bewilder VT 1. hairAna karanA,ghabarAnA,2. bhulAnA,bahakAnA 
bewitch VT 1. jAdU karanA,mohita karanA,rijhAnA,lubhAnA,pha.nsAnA 
beyond Prep 1. pAra,pare,udhara,bAhara,dUra,baDhavAra,Age 
bias N 1. pakShapAta,taraphadArI,bhAva,jhukAva,2. kisI gola vastu kI eka ora kA bhAra 
bib N 1. biba,chhoTA kapaDA jo bachcho.n kI chhAtI para kapaDo.n ko bachAne ke liye lagA diyA jAtA hai 
biblical A 1. bAibila kA,bAibila sa.nba.ndhI,bAibila me.n likhA huA 
bicameral A 1. do vyavasthApaka a.nga yukta 
bicentenary A 1. do sau varSha vAlA,do shatAbdI kA 
bicentenary N 1. do sau varShIya utsava,dvitIya shatAbdI kA utsava 
bicker N 1. jhagaDA,andhAdhu.ndha laDAI 
bicker VT 1. jhagaDanA,khaTapaTa karanA,no.nka jho.nka karanA,2. kA.npanA,shabda karate huye chalanA jaise nadInA 
bicycle N 1. sAikila 
bicyclist N 1. sAikila chalAne vAlA 
bid N 1. nIlAma kI bolI 
bid VT 1. bolI bolanA,mola ThaharAnA,2. AGYA denA,Adesha denA,3. nevatA denA 
bidder N 1. bolI lagAnevAlA,nIlAma kI bolI bolane vAlA 
bidding N 1. bolI,2. AGYA,Adesha,nima.ntraNa 
bide VI 1. rahanA,basanA 
bide VT 1. sahanA,bhoganA,2. pratIkShA karanA 
biennial A 1. dvivArShika,do sAla taka rahane vAlA,do sAla me.n eka bAra vAlA 
bier N 1. arthI,janAjA,murdA le jAne vAlI gADI 
big A 1. baDA,mahAna,sthUla,2. mahatvapUrNa,3. garbhiNI,4. abhimAnI,5. bharapUra,6. phUlA huA 
bigamy N 1. dvipatnItva,eka pati yA patnI ke jIte jI dUsarA vivAha karanA 
bigot N 1. haThadharmI,kaTTara,apane mata kA haThI,pakShapAtI 
bigotry N 1. haTha,pakShapAta,kaTTarapana 
bile N 1. pitta 
bill N 1. cho.ncha,2. lekhA patra,3. prastAvita rAjaniyama( kAnUna) ,4. nuskhA,auShadhividhAnapatra,5. eka laDAI kI kulhADI,paudhA katarane kI kai.nchI 
bin N "1. DibbA,bhaNDAra,godAma,anAja, madirA Adi rakhane kA sthAna" 
binary N 1. doharA,dviguNa,joDA,dvivarNa 
bind VT 1. bA.ndhanA,kasanA,beDiyA.n DAlanA,2. ahasAnama.nda karanA,3. pakkA karanA,sharta karanA,4. koShThabaddha karanA,5. jiLa bA.ndhanA,6. lapeTanA 
binding A 1. Avashyaka,uchita,rokane vAlA,bA.ndhane vAlA 
binding N 1. jiLabandI,daphtI,jiLa 
binocular N 1. dUrabIna 
biographer N 1. jIvanI lekhaka 
biography N 1. jIvanI 
biology N 1. jIvaviGYAna,jIva aura udbhija sharIra kI vidyA 
biplane N 1. dvipa.nkhI vAyuyAna 
birch N 1. sanaubara kA peDa,sanTI 
bird N 1. chiDiyA,pakShI 
birth N 1. janma,utpatti,2. paitrika upAdhi,pada,3. gharAnA,kulInatA,4. janma denA,utpanna karanA 
birthday N 1. janmadina 
birthplace N 1. janmasthAna 
birthrate N 1. janmadara 
birthright N 1. janmasiddha adhikAra 
biscuit N 1. biskuTa,TikiyA 
bishop N 1. bishapa,baDA pAdarI,dharmAdhyakSha 
bismuth A 1. phUla,dhAtu,kA.nsA 
bit N 1. TukaDA,2. dahAnA,lagAma,3. kaura,grAsa,4. chhoTA a.nsha 
bitch N 1. kutiyA 
bite VT 1. kutaranA,dA.nta se kATanA,2. dukha denA,3. pakaDa lenA,thAmanA,4. Da.nka mAranA,5. mu.nha mAranA,chArA lenA,6. ThaganA 
biting A 1. teja,chubhatI huI,tIkShNa,kaTu,pIDA kara 
bitter A 1. kaDuvA,jhAladAra,charaparA,2. kaThora,santApI,shokamaya 
bitterly Adv 1. kaDuvAhaTa ke sAtha,phUTa phUTa kara,dhADa mAra kara,jora se,kasa ke,adhika 
bitterness N 1. kaDuvApana,tIkShNatA,2. dveSha,3. kArkashya,kaTu svabhAva,4. shoka,dukha 
bitumen N 1. rAla 
biweekly Adv 1. arddhasAptAhika,saptAha me.n do bAra 
black A 1. kAlA,shyAma,2. a.ndherA,3. bhaya.nkara,4. udAsa,sogI 
blackboard N 1. blaikaborDa,shyAmapaTTa 
blacking N 1. syAhI,chamaDA Adi chamakAne kI syAhI 
blackmail N 1. blaikamela,dhamakI dvArA rUpayA lenA 
blacksmith N 1. luhAra 
blade N 1. pattI,dala,a.nkura,2. dhAra,phalachAkU Adi kA 
blame N 1. doSha,kala.nka,pApa,aparAdhI 
blame VI 1. doSha lagAnA,aparAdhI ThaharAnA 
blameless A 1. nirdoSha 
bland A 1. komala,narama,chikanA,halakA 
blank A 1. ujjvala,korA,2. khAlI,shUnya,3. hakkA bakkA 
blank N 1. rikta sthAna 
blanket N 1. kambala,loI 
blaspheme VT 1. IshvaranindA karanA,Ishvara yA kisI pavitra vastu kI nindA karanA 
blasphemy N 1. Ishvara nindA 
blast N 1. visphoTa,2. A.ndhI,jho.nkA,jora kI phU.nka,jhulasa,vipada,vAyuvega,3. bhabhaka,4. havA se bajane vAle bAje kA shabda 
blast VT 1. bArUda se uDA denA,2. naShTa karanA,jhulasA denA 
blaze N 1. lau,bhaDaka,chamaka,dIpti,jvAlA 
blaze VT 1. lau uThanA,bhaDakAnA,phailanA,2. prakaTa honA,vikhyAta honA 
bleach VI 1. ujalA honA,nikhara jAnA 
bleach VT 1. ujalA karanA,nikhAranA 
bleak A 1. udAsa,sUnA,rUkhA,2. khulA huA,3. shItala 
bleed VI 1. lahU nikAlanA,khUna denA,2. katla honA,3. rUpayA khonA,4. kuDhanA,dila dukhAnA 
bleed VT 1. lahU nikAlanA 
blemish N 1. kala.nka,doSha,truTi 
blend N 1. mela,mishraNa 
blend VI 1. milanA 
blend VT 1. milAnA,mishraNa karanA,gaDabaDa karanA 
bless VT 1. AshIrvAda denA,saubhAgyashAlI karanA,2. praphullita karanA,prasha.nsA karanA,guNa gAnA 
blessed A 1. bhAgyavAna,pavitra,praphullita,samR^iddha,dhanya 
blessing N 1. AshIrvAda,anugraha,kR^ipA,Ishvara kI dena 
blight N 1. pAlA,tuShAra 
blight VT 1. kumhalAnA,murajhAnA,pAlA mAranA 
blind A 1. netrahIna,a.ndhA,2. aGYAna,besamajha,3. banda 
blind N 1. ADa,paTTI,2. jhilamilI,3. dhokhA,bhulAvA 
blind VT 1. andhA karanA,dhokhA denA,2. A.nkha michaunInA 
blindfold VT 1. A.nkha banda kara denA,bhaTakA denA 
blindness N 1. andhApana,2. aGYAnatA 
blink N 1. jagamagAhaTa,jhalaka,jhapaka 
blink VT 1. A.nkha jhapakAnA,A.nkhe.n michamichAnA,thoDA dekhanA,TimaTimAnA 
bliss N 1. Ananda,harSha,kalyANa,ma.ngala,vilAsa 
blister N 1. chhAlA,phapholA,phunsI 
blithe A 1. ha.nsamukha,pulakita,laharI,Anandita,prasannachita 
bloat VI 1. phUlanA,sUjanA 
bloat VT 1. phulAnA,sujAnA 
block N 1. blaka,khaNDa,laTThA,kundA,2. roka,3. phA.nsI dene kA takhtA,4. kIla,5. gharo.n kI pa.nkti,6. guTakA 
block VT 1. rokanA,banda karanA 
blockade N 1. nAkAbandI,kisI sthAna ko senA yA jahAja se ghera lenA 
blockade VT 1. ghera lenA,nAkAba.ndI karanA 
blond A 1. sunaharA bhUrA,halke sunahare bhUre ra.nga kA,2. sundara,gorA 
blond N 1. gore sharIra va nIlI A.nkha vAlA manuShya 
blonde A 1. sunaharA bhUrA,halke sunahare bhUre ra.nga kA,2. sundara,gorA 
blonde N 1. gore sharIra va nIlI A.nkha vAlA manuShya 
blood N 1. rakta,khUna,lahU,2. va.nsha,kula,gotra,3. svabhAva 
bloodless A 1. raktahIna,pIlA,kaThora,2. mR^ita 
bloodshed N 1. raktapAta,vadha,raktabahAva 
bloody A 1. kaThora,nirdayI,lahUluhAna,hatyArA 
bloom N 1. kalI,ko.npala,phUla,puShpa,2. baura,lAlI,yauvana,navayauvanA 
bloom VI 1. phUlanA,khilanA,bahAra para AnA,umaDanA 
blossom N 1. kalI,ko.npala,phUla,puShpa 
blossom VI 1. phUlanA,khilanA,samR^iddha honA,phalanA 
blot N 1. dAga,dhabbA 
blot VT 1. chhIlanA,2. dAgadAra karanA,dhabbA lagAnA 
blow N 1. choTa,ghU.nsA,2. makkhI ke aNDe,3. havA kA jho.nkA 
blow VI 1. uDa jAnA,phUla jAnA,akaDanA,2. bhaka se ho jAnA,phaTa jAnA 
blow VT 1. uDAnA,phulAnA,bajAnA,havA bharanA,bulabulA banAnA,2. dahakAnA,jalAnA,3. phailAnA,prasiddha karanA 
blue A 1. nIlA,AsamAnI,AkAshI 
blue N 1. nIla,AsamAnI ra.nga,2. AkAsha,3. samudra 
bluestone N 1. nIlA thothA,tUtiyA 
bluff A 1. baDA,DhITha,kaTTara,rUkhA,karkasha,chauDA 
bluff N 1. pahADI,DA.nga,2. dhamakI,baDI baDI nijI prasha.nsA kI bAte.n kevala 
bluff VT 1. baDI baDI bAte.n karake bhulAvA denA 
blunder N 1. baDI bhUla,doSha 
blunder VI 1. kuprabandha karanA,binA soche samajhe kaha DAlanA 
blunder VT 1. baDI bhUla karanA 
blunt A 1. ku.nThita,sIdhA sAdA,ujaDDa,rUkhA,sthUla 
blunt VT 1. dhAra kama karanA,manda karanA 
blur N 1. chittI,dhu.ndhalApana,kala.nka,dAga 
blur VT 1. dhabbA DAlanA,dhu.ndhalA kara denA 
blurt VT 1. besamajhe bUjhe kahanA 
blush N 1. mukhaDe para kI lAlI,2. achAnaka dR^ishya 
blush VT 1. lajjita honA,lAla ra.nga ho jAnA 
bluster N 1. shekhI,DI.nga,bandara dhamakI 
bluster VT 1. sanasanAnA,dhamakAnA 
boar N 1. ja.ngalI sUara 
board N 1. borDa,paTTa,paTarA,takhtA,2. meja,3. jahAja kA takhtA,4. bhojana,5. sabhA,pa.nchAyata,ra.ngama.ncha 
board VI 1. bhojana karanA,khAnA khAnA 
board VT 1. bhojana denA,khilAnA,2. chaDhAnA,3. paTarA lagAnA 
boarder N 1. borDara,niyata hisAba para dUsare ke sAtha khAnA khAne vAlA,2. jo jahAja para jAtA hai 
boarding house n 1. chhAtrAlaya,khAne aura rahane kA sthAna 
boast N 1. baDAI,DI.nga,shekhI,aha.nkAra,2. abhimAna yA baDAI kI bAta 
boast VI 1. lambI chauDI hA.nkanA,abhimAna yukta bAta karanA,shekhI mAranA 
boast VT 1. lambI chauDI hA.nkanA,abhimAna yukta bAta karanA,shekhI mAranA,a.nhakAra karanA 
boastful A 1. dambhI,ghamaNDI,labADiyA,darpI 
boat N 1. nAva,naukA 
boatman N 1. kevaTa,nAvika,mA.njhI,nAva vAlA 
bob N 1. laTakana,jhumakA,2. hichakolA,3. jhA.nsA,paTTI 
bob VI 1. hilanA,DolanA,Upara nIche honA 
bob VT 1. uThA girAnA,Upara nIche karanA,2. thappaDa lagAnA 
bode VTI 1. shakuna denA,pahale se chetAnA,Agama kahanA 
bodice N 1. a.ngiyA,cholI,ka.nchukI 
bodily A 1. shArIrika,daihika 
bodily Adv 1. shArIrika rUpa se,deha se,2. bilkula,ekadama 
body N 1. sharIra,deha,kAyA,2. manuShya,jana,3. mukhya bhAga,mukhya a.nga,4. sa.nsthA,jhunDa,janasamUha,vastu,pi.nDa 
bodyguard N 1. baDIgArDa,a.ngarakShaka,tanarakShaka 
bog N 1. daladala,pa.nka,pha.nsAva 
boggle N 1. sha.nkA,sa.ndeha,Apatti,phUhaDapana 
boggle VT 1. jhijhakanA,hichakichAnA 
bogus A 1. nakalI,banAvaTI,jhUThA,kalpita 
boil N 1. phoDA,chhAlA,sUjana 
boil VI 1. ubalanA,khaulanA,garama honA 
boil VT 1. ubAlanA 
boiler N 1. baTuA,patIlI,kaDhAI,baTalohI 
boisterous A 1. udhamI,prachaNDa,prabala,garjanakArI,kalahakArI 
bold A 1. daba.nga,nirbhIka,shUra,vIra,utsAhI,niDara,dilera,2. pramukha,spaShTa,3. khaDA,sIdhA 
bolster N 1. masanada,gAvatakiyA,gola lambA takiyA,gaddI,2. AdhAra,sahArA,avalamba 
bolster VT 1. sahArA denA,takiyA lagAnA,rakShA karanA 
bolt N 1. chaTakhanI,khaTakA,2. tIra,bANa,3. phalA.nga 
bolt VI 1. bhAga jAnA,champata ho jAnA,phura se nikala jAnA 
bolt VT 1. chaTakhanI lagAnA,beDI DAlanA,2. haDapa kara jAnA,3. parakhanA,chhAnabIna karanA 
bomb N 1. bama,bama kA golA 
bomb VI 1. bama phe.nkanA 
bomb VT 1. bama girAnA,bama se AkramaNa karanA 
bombard VT 1. golA chalAnA,topo.n se uDAnA 
bombast N 1. shabdADambara,anarthaka baDe baDe shabdo.n kA prayoga,lambI chauDI bAtachIta 
bombastic A 1. shabdADambarayukta,baDe baDe shabdo.n se bharA huA 
bond N 1. bandhana,bandha,joDa,mela,2. pratiGYA patra,3. kartavya,karma 
bondage N 1. dAsatva,kaida,bandhana 
bone N 1. haDDI,asthi 
bonfire N 1. holI,alAva,jayasUchaka agni,agnikrIDA 
bonnet N 1. TopIstriyo.n ke oDhane kI 
bonny A 1. sundara,cha.nchala,rUpavAna,khilADI,suDaula,chapala,magna,harShita 
bonus N 1. bonasa,pAritoShika,lAbha 
bony A 1. haDDIdAra,puShTa,moTA tAjA 
booby N 1. mUrkha,anADI,buddhihIna 
book N 1. pustaka,kitAba,pothI,gra.ntha 
book VT 1. likhanA,bahI me.n likhanA,TA.nka rakhanA,2. buka karanA 
bookcase N 1. kitAbo.n kI alamArI 
booklet N 1. chhoTI pustaka,guTakA 
bookseller N 1. pustakavikretA,pustaka bechane vAlA 
book keeper N 1. munIma,lekhAkAra 
book keeping N 1. hisAba kitAba,bahI khAtA,lekhA jokhA 
boom N 1. bhinabhinAhaTa,sanasanAhaTa,danAdana,topa kA shabda,2. bhAva kA baDhanA,mUlya vR^iddhi,2. pAla phailAne kI ballI yA chhaDa 
boom VT 1. garajanA,golI kA shabda karanA,danadanA,jha.nkAranA,2. jhapaTa ke jAnA 
boon N 1. varadAna,prasAda,2. prArthanA,3. anugraha,4. kR^ipAlu,mR^idusvabhAva,dAtA,udAra 
boot N 1. jUtA,2. lAbha,3. upAya,4. kaShTa pahu.nchAne kA eka yantra 
booth N 1. chhappara,jho.npaDA,kuTI,mele kI dukAna 
bootstrap N 1. jUte kA phItA 
booty N 1. lUTa,lUTa kA mAla 
border N 1. kinArA,chhora,sImA,kagAra,gherA,2. A.nchala,bela,goTa 
bore N 1. chheda,randhra,chhidra,2. sutArI,baranA,bandhana,3. ta.nga karane vAlA manuShya,4. lahara kA chaDhAva,5. bandUka ityAdi kI nalI kA chheda 
bore VTI 1. chheda karanA,ta.nga karanA,dukhI karanA 
borough N 1. nagara,nagara jo pArliyAme.nTa me.n apanA pratinidhi bheje 
borrow VT 1. udhAra mA.nganA,R^iNa lenA,2. anukaraNa karanA 
bosom N 1. chhAtI,hR^idaya,2. Ali.ngana,3. bhItara,abhya.ntara,4. vishvAsI,a.ntara.nga,hArdika 
bosom VT 1. mana me.n rakhanA,peTa me.n rakhanA,chhipAnA 
boss N 1. phUlI,bUTA,2. praba.ndhakartA,netA,aguA 
boss VT 1. prabandha karanA,dekhabhAla karanA 
botany N 1. vanaspatishAstra,jaDI bUTI kI vidyA,vanaspati vidyA 
botch N 1. muhA.nsA,phunsI,2. kachchA kAma,bhaddA kAma 
both Conj 1. dono,ubhaya 
both Det 1. dono,ubhaya 
bother VT 1. khijAnA,vyAkula karanA,nAka me.n dama karanA,jAna khAnA,ta.nga karanA 
bothersome A 1. kaShTaprada,jha.njhaTI,bakheDe kA 
bottle N 1. botala,shIshI 
bottle VT 1. botala me.n banda karanA,ba.ndhana me.n rakhanA 
bottom N 1. talA,pe.ndA,sabase nIche kA bhAga,2. AdhAra,nI.nva,3. jahAja,4. talachhaTa,gAda 
bottomless A 1. athAha,agama 
bough N 1. shAkhA,DAla,TahanI 
bouillon N 1. rasA,jhola,shorabA 
boulder N 1. bA.nTa,baTTA,gola patthara 
bounce N 1. chhalA.nga,chaukaDI,kulA.ncha,dhamAkA,dhakkA,2. DI.nga 
bounce VI 1. uchhala paDanA,kUda uThanA,2. DI.nga mAranA,3. khaTakhaTAnA 
bound A 1. jAne vAlA,lAchAra,vivasha 
bound N 1. chhalA.nga,uchhala kUda,2. sImA 
bound VTI 1. sImA bA.ndhanA,parimita karanA,gheranA,2. rokanA,3. kUdanA,kulA.nche mAranA,uchhalanA 
boundary N 1. sImA,gherA,meDha 
boundless A 1. asIma,ananta,amita,niravadhi 
bounty N 1. udAratA,dAnashIlatA,sahAyatA,2. inAma 
bouquet N 1. guladastA,phUlo.n kA guchchhA 
bourgeoisie N 1. burjuA,madhya vargI 
bourn N 1. chhora,kinArA,sImA,2. dhArA,saritA 
boutique N 1. buTIka,2. jhagaDA,3. pArI,bArI,4. jA.ncha 
bovine A 1. pashuvat,gAya gorU samAna,Da.ngara jaisA 
bow N 1. praNAma,namaskAra,praNAma karane me.n jhukanA,2. anADI,3. dhanuSha,kamAna 
bow TVI 1. jhukanA,praNAma yA namaskAra karanA,2. mAnanA 
bower N 1. ku.nja,kuTI,latA ma.nDapa 
bowl N 1. kaTorA,pyAlA,2. lakaDI kI ge.nda 
bowl VT 1. ge.nda phe.nkanA,ge.nda se khelanA,luDhakAnA 
bowman N 1. dhanuShadhArI,niSha.ngI 
box N 1. sandUka,2. ghU.nsA,3. kochavAna ke baiThane kI jagaha 
box VI 1. ghUsama ghU.nsA karanA,mukkA laDAnA 
box VT 1. sandUka me.n banda karanA,2. ghU.nsA yA mukkA mAranA 
boy N 1. laDakA,bAlaka,shishu 
boycott VT 1. bahiShkAra karanA,vyavahAra banda kara denA 
boyhood N 1. laDakapana,bAlyAvasthA,shaishava 
boyish A 1. laDakapane kA,laDako.n ke svabhAva vAlA,bAlasadR^isha 
brace N 1. bandhana,charma badha,paTTI,tamasA,joDA,2. ghera,lakIra,3. dhanukoShThaka 
brace VT 1. bA.ndhanA,kasanA,dR^iDhatA se pakaDanA,2. sahArA denA,dR^iDha karanA,3. tanI lagAnA,adavAna kasanA 
bracelet N 1. chUDI,ka.ngana,pau.nhachI 
brach N 1. AkheTI kutiyA 
bracket N 1. braikaTa,divAlagIra 
bracket VT 1. koShTha me.n banda karanA 
brackish A 1. khArI,khArA 
brag N 1. abhimAna,DI.nga,apanI prasha.nsA,2. tAsha kA eka khela 
brag VT 1. DI.nga hA.nkanA,apanI prasha.nsA karanA 
braid N 1. veNI,choTI,guthe huye bAla,taha,chunnaTa 
braid VT 1. baTanA,gU.nthanA 
brain N 1. mastiShka,2. samajha,buddhi 
brake N 1. jhADI,ka.nTakabana,2. ka.nghI,3. pahiyo.n kI roka,gatirodhaka,aTakAva,4. paTarA,maiDhA,hai.ngA,5. ghoDe nikAlane kI khaDakhaDiyA 
bramble N 1. kaTIlI jhADI 
bran N 1. bhUsI,chokara 
branch A 1. sahAyaka,adhIna 
branch N 1. shAkhA,DAlI,TahanI,2. bhAga,TukaDA,shAkhA,3. kula,santAna,3. hiraNa ke sI.nga 
branch VI 1. phUTa nikalanA,vibhAjita honA 
branch VT 1. shAkhAye.n nikAlanA,vibhAjita karanA,bA.nTanA,2. bela bUTo se sushobhita karanA 
brand N 1. jalI huI lakaDI,2. talavAra,3. dAga,chhApa,saudAgaro.n kA chihna,kala.nka kA TIkA 
brand VT 1. garama lohe se jalAnA,chihna banAnA,kala.nka lagAnA 
brandish VT 1. ghumAnA,phirAnA,bhA.njanA,lapalapAnA 
brandy N 1. brA.nDI,eka prakAra kI madirA 
brass N 1. pItala,2. gustAkha,nirlajja,dhR^iShTa 
bravado N 1. sAhasa pradarshana,gIdaDa bhabhakI,dhamakI,DI.nga 
brave A 1. shUravIra,bahAdura,sAhasI 
brave VT 1. sAmanA karanA,lalakAranA 
bravery N 1. shUratA,bahAdurI,vIratA,sAhasa 
brawl N 1. laDAI,jhagaDA,gulagapADA 
brawl VT 1. jhagaDanA,gAlI galauja karanA,gulagapADA karanA 
brawn N 1. sUara kA mA.nsa,khama,2. puTThA 
brawny A 1. sabala,puShTa,gaThIlA,balavAna 
bray N 1. re.nkanA,gadhe kA shabda 
bray VT 1. re.nkanA,hI.nkanA 
brazen A 1. pItala kA,2. nirlaja,besharma 
breach N 1. darAra,2. ulla.nghana,TUTa,bha.njana,bha.nga,3. laDAI,manamuTAva 
breach VT 1. darAra karanA,chheda karanA,se.ndha karanA 
bread N 1. breDa,roTI,2. jIvikA,rojI 
breadth N 1. chauDAI,vistAra,vistR^ita,2. pATa,3. AsAra 
break N 1. TUTa,darAra,khAlI yA TUTI jagaha,antara 
break VT 1. toDanA,TukaDe TukaDe karanA,2. bala toDanA,jora ghaTAnA,kama karanA,nAsha karanA,3. bhaNDA phoDanA,prakaTa karanA,4. toDanA,phoDanA,5. bha.nga karanA,la.nghana karanA,6. pAlanA,7.TUTanA,phaTanA,khila jAnA,8.TakarAnA,thapeDa khAnA,9.pau phaTanA,taDakA honA,aruNodaya honA 
breaker N 1. toDane vAlA,chaTTAno.n se Takkara khAne vAlI lahara 
breakfast N 1. jalapAna,nAshtA,kalevA,2. chhoTI hAjirI 
breast N 1. chhAtI,hR^idaya,sInA,antaHkaraNa 
breath N 1. shvAsa,sA.nsa,prANa 
breathe VTI 1. sA.nsa lenA,2. chupake se kahanA 
breathless A 1. hA.nphatA huA,prANahIna,mR^ita 
breech N 1. pe.ndA,sharIra kA nichalA hissA 
breed N 1. kula,va.nsha,jhola,
breed VT 1. paidA karanA,pAlanA,pAlana poShaNa karanA 
breeding N 1. jananA,pAlana poShaNa,shikShaNa,shikShA,2. prakAra,Dha.nga 
breeze N 1. manda samIra 
brevity N 1. sa.nkShepa,laghutA,kamI 
brew VI 1. madirA banAnA,2. umaDanA,ghumaDanA,3. ekatra honA 
brew VT 1. madya banAnA,madya khI.nchanA 
brewery N 1. sharAba kI bhaTTI,madya banAne kA sthAna yA bhaTTI,kalAlI 
bribe N 1. rishvata,ghUsa,pralobhana 
bribe VT 1. rishvata denA,ghUsa denA,pralobhana denA 
bribery N 1. ghUsa lenA yA denA 
brick N 1. I.nTa 
bridal A 1. vadhU kA,vaivAhika 
bridal N 1. vivAha,vivAhotsava 
bride N 1. navavadhU,dulhana 
bridegroom N 1. vara,dUlhA 
bridesmaid N 1. dulhana kI sahelI 
bridge N 1. pula,setu,2. tAsha kA eka khela 
bridge VT 1. pula bA.ndhanA,2. a.ntara miTAnA,milAnA 
bridle N 1. lagAma,bAga,rashmi,nakela,2. nigraha,roka 
bridle VT 1. lagAma denA,rokanA,dabAnA 
brief A 1. sa.nkShepa,sa.nkShipta,laghu,kama 
brief N 1. sa.nkShipta vR^itAnta,sArapatra 
brig N 1. do mastUla vAlI naukA 
brigade N 1. senAdala,senA kA eka bhAga,palTana,vyUha,vAhinI 
bright A 1. chamakIlA,ujjavala,dIptimAna,2. chandrabadana,sundara 
brighten VI 1. ujjavala honA,chamakanA,2. AshAnvita honA,prasanna honA 
brighten VT 1. ujjavala kara denA,chamakAnA,2. uchcha pada denA 
brightness N 1. chamaka,damaka,jhalaka,dIpti,2. kIrti,pratApa,3. chapalatA,sajIvatA 
brilliance N 1. chamaka,damaka,jhalaka,dIpti 
brilliant A 1. chamakadAra,dIptimAna,tejomaya,chaTakIlA,bhaDakIlA,2. buddhimAna,guNayukta 
brim N 1. kinArA,kora,kagAra 
brimstone N 1. gandhaka 
brine N 1. khArA pAnI,2. samudra,3. A.nsU 
bring VT 1. le AnA,lAnA,le jAnA,pesha karanA 
brink N 1. karArA,kinArA,tIra,taTa 
brisk A 1. phurtIlA,chapala,teja,chAlAka 
brisket N 1. jAnavara kI chhAtI 
bristle N 1. sUara kA bAla 
bristle VT 1. sIdhA khaDA honA 
brittle A 1. sugama,nAjuka,bha.ngura 
broach N 1. baramA,sIkha,salAI 
broach VT 1. chhedanA,kholanA,Arambha karanA,2. charchA karanA 
broad A 1. chauDA,khulA huA,phailA huA,spaShTa,2. mukhya 
broadcast A 1. prasArita,phailA huA,chhitarAyA huA,phe.nkA huA 
broadcast Adv 1. chAro.n ora,phe.nka kara 
broadcast VTI 1. prasArita karanA,phailAnA,chhITanA,idhara udhara phe.nkanA,2. betAra ke tAra dvArA phailAnA 
broaden VT 1. chauDA karanA,vistR^ita karanA 
broadside N 1. naukA kA eka pakSha 
brocade N 1. brokeDa,jarI vastra bela bUTedAra 
broil N 1. jhagaDA,laDAI,shoragula 
broil VI 1. bhunanA,jhulasanA 
broil VT 1. chunanA,se.nkanA,2. bhunA huA mA.nsanA 
broker N 1. dalAla 
brokerage N 1. dalAlI,dastUrI 
bronchitis N 1. phephaDe kI sUjana,kaNTha kI sUjana 
bronze N 1. kA.nsA 
brooch N 1. juganU,dhukadhukI,eka prakAra kA gahanA 
brood N 1. bachche,2. jhola,3. samUha 
brood VI 1. chintA karanA,baDI sAvadhAnI se chintA me.n rahanA,socha me.n DUbanA,2. aNDe senA 
brook N 1. nadI,nAlA 
brook VT 1. sahanA,uThAnA 
broom N 1. jhADU,baDhanI,jhAU,buhArI 
broth N 1. shorabA,mA.nsa kA jUsa,rasA 
brother N 1. bhAI,sahodara,ba.ndhu,bhrAtA,2. sahakArI 
brotherhood N 1. bhrAtR^ibhAva,bandhutva,bhAIchArA,2. samAja 
brotherly A 1. bhAI chAre kA,bhrAtrIya,bhrAtR^isadR^isha,bhAI kI bhA.nti,snehamaya 
brow N 1. bhau.n,bhR^ikuTi,2. kinArA,3. mAthA,lalATa,kapAla 
brown A 1. bhUrA 
brown N 1. bhUrA ra.nga 
browse N 1. ko.npala,sAgapAta,chArA,hariyAlI,paudho.n kI DAlI,pattI 
browse VI 1. charanA,sAgapAta khAnA,chuganA,2. panne palaTanA 
bruise N 1. choTa,AghAta,kShata 
bruise VT 1. kuchalanA,kUTanA,dalanA 
brutal A 1. kaThora,nirdayI,pashutulya,asabhya 
brute A 1. kaThora,nirdayI 
brute N 1. pashu,jAnavara,2. nIcha,bhAvashUnya manuShya,krUrAchAra 
bubble A 1. asatya,va.nchaka,asAra 
bubble N 1. bulabulA 
bubble VI 1. khadabadAnA,bulabule uThanA 
buck N 1. mR^iga,hirana,2. chhailA 
bucket N 1. bAlTI,Dola,DolachI 
buckle N 1. bakasuA,peTI 
buckle VT 1. bakasuA lagAnA,bakalasa kasanA 
bud N 1. kalama lagAnA 
bud N 1. kalI,ko.npala,a.nkura,pallava 
bud VI 1. kaliyAnA,kalI nikAlanA 
budge VI 1. hilanA,haTanA 
budge VT 1. hilAnA,haTAnA 
budget N 1. bajaTa,pU.njI,gaTharI,thailA,2. Aya-vyaya kA lekhA 
buff A 1. bAdAmI ra.nga kA 
buff N 1. bhai.nsa Adi kA chamaDA 
buffalo N 1. bhai.nsA 
buffet N 1. ghU.nsA,thappaDa,dhakkA,2. AhAra kakSha,3. buphe 
buffet VT 1. ghU.nsA yA thappaDa mAranA,mukkA mAranA 
buffoon N 1. bhA.nDa,ThaTholA,svA.ngI 
bug N 1. khaTamala,khaTakIDA,UDisa 
bugle N 1. bigula,turahI,karanAI 
build N 1. nirmANa,banAvaTa 
build VI 1. AdhAra rakhanA,nI.nva DAlanA 
build VT 1. banAnA,makAna uThAnA,2. sthApita karanA,bala denA 
building N 1. nirmANa,koThI banAnA,banAvaTa,2. bhavana,ghara,havelI 
bulb N 1. balba,bijalI kA golA,2. gA.nTha,poThI,gaTTA,kanda 
bulge N 1. ubhAra,pIpe kA sabase chauDA bhAga 
bulge VI 1. phUlanA,ubharanA,nikala AnA 
bulk N 1. adhikA.nsha,parimANa,DIla,vitta,vistAra 
bulk VI 1. dikhanA,jAna paDanA,bojhA honA,Avashyaka honA 
bulky A 1. baDA,baDe AkAra kA,bhArI,2. sthUla 
bull N 1. sA.nDa,vR^iShabha,2. popa kA Adesha 
bulldog N 1. baDA chauDe mu.nha kA kuttA,2. haThI aura sAhasI manuShya 
bullet N 1. golI,2. bandUka kI golI 
bulletin N 1. sarakArI samAchAra,gajaTa,smaraNa patra 
bullion N 1. chA.ndI kI I.nTa,sone kI I.nTa 
bullock N 1. baila,bardhA,badhiyA,vR^iShabha 
bully A 1. dhau.nsa dikhAnevAlA 
bully N 1. dhau.nsa dikhAnevAlA manuShya,dAdA,jhagaDAlU manuShya,2. sura.ngI AdamI kA hathauDA 
bully VT 1. dhamakAnA,jhiDakanA,2. ta.nga karanA,dukha denA 
bulwark N 1. koTa,chAradIvArI,prAkAra,2. shahara-panAha,rakShaNa-sAdhana 
bump N 1. sUjana,gumaDA,gA.nTha,dadoDA,2. Takkara,dhamAkA 
bumper N 1. bampara,mu.nha taka bharA huA kaTorA yA gilAsa 
bun N 1. bana,chhoTI mIThI breDa,mIThA samosA,gulagulA 
bunch N 1. guchchhA,gumphA,gA.nTha 
bunch VI 1. ekatra honA,phailanA,jhADa honA 
bundle N 1. gaThThA,gaTharI,pulindA 
bungalow N 1. ba.ngalA,koThI,ghara 
bungle VT 1. gaDabaDa karanA,ghapalA karanA,phUhaDapane se karanA,anADI sA kAma karanA 
buoy N 1. tarerI,pAnI para tairanevAlA chihna 
buoy VT 1. tairanevAlA chihna lagAnA,tairatA huA rakhanA,sambhAlanA 
buoyancy N 1. tairAva,halakApana,plavanashIlatA,lAghava 
buoyant A 1. prasanna,praphullita,plavanashIla,2. tairatA huA,bahatA huA 
burden N 1. bojha,bhAra,2. dukhajanaka vastu,3. Teka,dhrUpada,anupada,gIta kA eka bhAga jo sabaloga milakara gAte hai.n 
burden VT 1. lAdanA,bojha rakhanA,2. bhAra rakhanA,pratibaddha karanA 
burdensome A 1. bhArI,kaShTadAyaka,pIDAkAra 
bureau N 1. likhane kI meja,daphtara,vibhAga 
bureaucracy N 1. naukarashAhI,adhikArIvarga,2. karmachAriyo.n dvArA shAsana 
burgess N 1. nAgarika,nagarajana 
burglar N 1. chora,se.ndha lagAnevAlA,kummala denevAlA,sa.ndhi chora 
burial N 1. daphana karanA,gADanA,miTTI denA 
burke VT 1. galA gho.nTa kara mAranA,chupake se samApta karanA 
burlesque A 1. ha.nsI kA,tamAshe kA,parihAsya,hAsakara 
burlesque N 1. majAka,khillI,ha.nsI kI nakala karanA,ThaThThA,parihAsa 
burlesque VT 1. ha.nsI uDAnA,ha.nsI karanA,ThaTholI karanA 
burly A 1. sthUla,balavAna,puShTa,haThThA-kaThThA,pracha.nDa 
burn N 1. jalane kA ghAva,jalana 
burn VI 1. jalanA,Aga laganA,2. dukhita honA,3. krodha me.n AnA 
burn VT 1. jalAnA,phU.nkanA,dAganA 
burner N 1. jalAnevAlA,2. barnara,jvAlaka,laimpa ityAdi kA bhAga jisame.n se jvAlA nikalatI hai 
burning A 1. dAhaka,tApaka,jalAnevAlA,2. adhika,cha.nDa,atyanta,vivAdAspada,uttejaka 
burnish VI 1. chamakanA,jhalakanA 
burnish VT 1. chamakAnA,mA.njanA,jhalakAnA 
burrow N 1. bila 
burrow VT 1. khodanA 
burst N 1. chaTakha,taDaka,phUTa 
burst VI 1. phaTanA,taDakanA,TUTanA,2. nikala bhAganA,alaga ho jAnA,3. ekAeka prakaTa ho jAnA 
burst VT 1. phoDanA,toDanA,taDakAnA,chaTakAnA 
bury VT 1. daphanAnA,gADanA,2. chhipAnA 
bus N 1. basa 
bush N 1. jhADI 
bushel N 1. battIsa sera kA taula 
bushy A 1. ghanA,phailA huA,jhADIdAra 
business N 1. kAma,kAja,vyApAra,udyama,dha.ndhA,vyavasAya,rojagAra,2. bAta,mAmalA,3. matalaba,artha,prayojana,4. kAma me.n lagA honA,kArya me.n tatparatA 
bust N 1. chhAtI,Upara kA dhaDa,sharIra kA UparI bhAga 
bustle N 1. halachala,dhUmadhaDAkA,haDabaDa 
bustle VI 1. dauDa dhUpa karanA 
busy A 1. kAma me.n lagA huA,dha.ndhe me.n lagA huA,udyamI,parishramI,phurtIlA 
but Adv 1. kevala 
but Conj. 1. parantu,kintu 
but Prep 1. atirikta,uparAnta 
butcher N 1. kasAI,ghAtaka 
butcher VT 1. nirdayatA se vadha karanA,hatyA karanA 
butler N 1. khAnasAmA,rasoiyA,bhaNDArI 
butt N 1. baDA pIpA,2. kunda,3. lakShya,khilaunA,nishAnA,parihAsa bhUmi 
butt VI 1. sira yA sI.ngo.n se Takkara mAranA 
butt VT 1. sira yA sI.ngo.n se Takkara mAranA 
butter N 1. makkhana,navanIta 
butterflies N 1. titalIba. 
butterfly N 1. titalI 
buttermilk N 1. maThThA,chhAchha,makkhana nikAlA huA dUdha 
buttock N 1. nitamba,kUlhA 
button N 1. baTana 
button VT 1. baTana lagAnA 
buttress N 1. pushtA,pichhauTA,Ashraya 
buy VT 1. kharIdanA,mola lenA,kraya karanA 
buyer N 1. grAhaka,mola lenevAlA 
buzz N 1. bhanabhanAhaTa 
buzz VI 1. bhanabhanAnA 
by Adv 1. pAsa,nikaTa 
by Prep 1. se,me.n,sAtha,nikaTa 
by-law N 1. upavidhi,upaniyama 
by-product N 1. upaphala,kisI vastu ke upArjana me.n banI huI dUsarI vastu 
cab N 1. TaiksI,gADI,eka ghoDe kI gADI 
cabal N 1. ShaDaya.ntra,guTa,guptadala,2. sAjisha,kapaTa,kUTopAya,ma.ntraNA 
cabbage N 1. ba.ndagobhI,karmakallA,2. katarana,chhA.nTana 
cabin N 1. koTharI,kamarA,jahAja kA kamarA 
cabinet N 1. sandUkachA,2. koTharI,3. ma.ntrimaNDala,rAjamantrIgaNa 
cable N 1. kebala,jahAja kA rassA 
cable VI 1. samudrI tAra dvArA samAchAra bhejanA 
cable VT 1. bA.ndha denA 
caboose N 1. jahAja kA rasoIghara 
cactus N 1. kaikTasa,nAgaphanI,sehu.nDa 
cadence N 1. laya,utAra,DhAla,AvAja kA utAra-chaDhAva,alApa,tAla 
cadet N 1. sainika vidyAlaya kA vidyArthI 
cafeteria N 1. kahavAkhAnA,jalapAnashAlA,jalapAnaghara 
cage N 1. pi.njaDA,kaTaharA 
cage VT 1. banda karanA,pi.njaDe me.n rakhanA 
characteristic A 1. visheSha,vishiShTa,anokhA 
cajole VI 1. phusalAnA,bahalAnA,mIThI-mIThI bAte.n karanA,chApalUsI karanA,bhulavAnA 
cake N 1. keka,TikiyA,chapAtI 
calamitous A 1. dukhada,Apadgrasta,musIbata kA 
calamity N 1. durbhAgya,vipatti,Apada,sa.nkaTa,dukha 
calculate VT 1. ginanA,joDanA,jA.nchanA,gaNanA karanA,anumAna karanA 
calculating A 1. matalabI,agrasochI,svArthI,binA uttejanAvAlA 
calculation N 1. lekhA,ginatI,gaNanA 
calculator N 1. kailakuleTara,gaNaka,lekhA karanevAlA 
calculus N 1. kalana,patharI 
calendar N 1. kaile.nDara,patrA,jantrI,pa~nchA.nga,sUchI 
calendar VI 1. ghoTanA 
calf N 1. bachhaDA,2. piNDalI 
calibre N 1. mAnasika shakti,buddhi,2. bandUka yA topa kA mu.nha 
calico N 1. chhI.nTa,daresa,2. sapheda kapaDA 
caliph N 1. khalIphA,muhammada ke uttarAdhikArI kI upAdhi 
calk N 1. nAva kI se.ndha bharanA,darja bharanA 
call N 1. pukAra,bulAvA,Tera,nevatA 
call VI 1. nAma rakhanA,2. Dhi.nDhorA pITanA 
call VT 1. bulAnA,pukAranA,nima.ntrita karanA,chillAnA,2. sITInA,3. thoDI dera ke lie bhe.nTanA 
calling N 1. dhandhA,vyApAra 
callous A 1. kaThora,kaThina,nirdayI 
callow A 1. anubhavahIna,anADI,2. nIche kA,3. bepara kA 
calm A 1. sthira,shAnta,avyAkula 
calm N 1. sthiratA,shAnti,sukha 
calm VT 1. shAnta karanA,Tha.nDA karanA 
calmly Adv 1. chupake se,dhIre se,shA.nti se 
calumet N 1. eka prakAra kA hukkA,pechavAna 
calve VTI 1. bachchA denA 
camel N 1. U.nTa,uShTra 
camellia N 1. eka prakAra ke phUla denevAle hare paudhe 
camera N 1. kaimarA,pratibimba lene kI peTI,2. nyAyAdhIsha kA ekAnta kamarA 
camouflage N 1. chhadmAvaraNa,chhipAne kA sAdhana,jahAja topa Adi ko chhipAnA 
camp N 1. paDAva,chhAvanI,DerA 
camp VI 1. paDAva DAlanA,DerA DAlanA 
campaign N 1. abhiyAna,khulA maidAna,samarabhUmi,2. laDAI,dhAvA,yuddhasa.nbandhI kriyAye.n,3. kisI sAmAjika yA rAjanaitika sAdhana ke lie sa.ngaThita kriyAye.n 
campaigner N 1. abhiyAna chalAnevAlA,purAnA sipAhI,sainika 
can N 1. kaina,kaTorA,TIna kA bartana 
can VI 1. sakanA,yogya honA 
can VT 1. masAlA lagAkara kaina me.n rakhanA 
canal N 1. nahara,nAlA 
canary N 1. eka gAnevAlA pakShI,2. kenArI TApU kI madirA 
cancel VT 1. kATanA,chhIlanA,ghisanA,lakIra khI.nchanA,2. radda karanA,niShprabhAva karanA 
cancer N 1. kainsara,nAsUra,2. kekaDA,3. karkarAshi 
candid A 1. kharA,niShkapaTa,sachchA 
candidate N 1. ummIdavAra,padAbhilAShI,prArthaka,padAnveShI 
candle N 1. momabattI,2. jyoti,dIpaka 
candlestick N 1. dIpAdhAra,chirAgadAna 
candour N 1. kharApana,sachchApana,sAphadilI,nirmalatA,niShkapaTatA 
candy N 1. mishrI,khA.nDa,kanda 
candy VT 1. pAganA,murabbA pakAnA 
cane N 1. be.nta,2. chhaDI 
cane VT 1. be.nta mAranA 
canine A 1. kutte ke jaisA,kukkurIya 
canker N 1. ghuna,kIDI,2. nAsUra,vraNa,3. paudho.n kA eka roga 
canker VI 1. saDa jAnA,naShTa ho jAnA 
canker VT 1. saDA denA,naShTa kara denA,khA jAnA 
cannibal N 1. rAkShasa,narabhakShaka 
cannibalism N 1. rAkShasapana,manuShya kA mA.nsa khAnA,2. niShThuratA 
cannon N 1. topa 
cannonball N 1. topa kA golA 
canny A 1. chAlAka,chatura,sAvadhAna 
canoe N 1. Do.ngI 
canopy N 1. chhatra,cha.ndavA 
cant A 1. ga.nvAra,asabhya 
cant N 1. kubhAShA,kapaTa kI bAta 
cant VI 1. banAkara bolanA 
cantankerous A 1. jhagaDAlU,chiDachiDA 
canteen N 1. kainTIna,palaTana kA madirAghara,2. sainiko.n kA madirApAtra,sainiko.n kA Tina kA bartana 
canter N 1. sarapaTa,kadama,2. kapaTI,dAmbhika 
canto N 1. sarga,kANDa 
canton N 1. paraganA 
canton VT 1. paragano.n me.n vibhAjita karanA 
canvas N 1. pAla,tirapAla,kiramicha 
canvass VI 1. cha.ndA mA.nganA,voTa mA.nganA 
canvass VT 1. jA.nchanA,vAdavivAda karanA,bAta karanA 
canvasser N 1. voTa mA.nganevAlA,prArthaka 
cap N 1. TopI,2. choTI,3. mukhiyA 
cap VT 1. TopI pahanAnA,( ba.ndUka me.n) TopI chaDhAnA 
capability N 1. sAmarthya,yogyatA,kShamatA 
capable A 1. yogya,upayukta,samartha 
capacity N 1. vistAra,samAvesha,samAI,2. shakti,sAmarthya,yogyatA 
cape N 1. rAsa,2. gale kA vastra,garadanI,ka.ndhe kA vastra 
caper N 1. uchhala-kUda,kUda-phA.nda 
caper VT 1. nAchanA,kUdanA,kilola karanA,phudakanA 
capital A 1. mukhya,pradhAna,2. uttama,achchhA,3. sabase baDA,sabase U.nchI shreNI kA,4. shira sa.nbandhI 
capital N 1. rAjadhAnI,mukhya nagara,2. baDA akShara,3. pU.njI,mUladhana,4. stambha kA shikhara,shIrSha 
capitalism N 1. pU.njIvAda 
capitalist N 1. pU.njIpati,sAhukAra,seTha,mahAjana 
capitalize V 1. pU.njI banAnA,pU.njI rUpa me.n prayoga karanA 
capitulate VI 1. hathiyAra DAla denA,sharto.n ko mAna lenA 
capitulation N 1. praNa,vachana,2. sharto.n ke adhIna honA 
capricious A 1. sanakI,uma.ngI,uthalA,ochhA 
capsize VI 1. ulaTa-pulaTa jAnA 
capsize VT 1. ulaTanA,palaTanA 
capsule N 1. kaipasUla,bIja koSha,puTa,kUpI 
captain N 1. kaptAna,senApati,jahAja kA adhyakSha,
captain VT 1. netA honA 
captivate VT 1. ba.ndI banAnA,2. adhIna karanA,moha lenA,3. lubhAnA,vashI karanA 
captive A 1. yuddhabandI,yuddha me.n kaida kiyA huA,2. vasha me.n AyA huA 
captive N 1. kaidI,ba.ndI,ba.ndhuA,dAsa 
captivity N 1. kaida,ba.ndhanA,adhInatA,dAsatva 
captor N 1. kaida karanevAlA,ba.ndI banAnevAlA,lUTa kA mAla pAnevAlA 
capture N 1. pakaDa,lUTa,grahaNa kara,2. jIta lenA 
capture VT 1. chhIna lenA,jIta lenA,le lenA,2. pakaDanA 
car N 1. moTaragADI,pahiyAgADI,2. ratha 
carat N 1. eka rattI,karA.nta,chAra grena kI tola 
caravan N 1. kAphilA 
caraway N 1. vilAyatI jIrA,ajamAda 
carbon N 1. koyalA,kArbana 
carcass N 1. shava,mR^itasharIra,2. chaukhaTa,AdhAra,3. ThaTharI,4. nAsha,5. eka prakAra kA golA 
card N 1. kArDa,2. tAsha,3. dhunakI 
card VT 1. dhunanA 
cardinal A 1. mukhya,pradhAna 
care N 1. dhyAna,chintA,rakShA,paravAha,sAvadhAnI,chaukasI 
care VI 1. chintA karanA,chAhanA,mana me.n lAnA,paravAha karanA 
career N 1. jIvikA,chalana,2. dauDa kA mArga,3. dauDa,gati,chAla 
career VI 1. sarapaTa jAnA,2. teja jAnA 
careful A 1. chaukasa,sAvadhAna 
careless A 1. nishchinta,beparavAha,acheta,asAvadhAna 
cargo N 1. jahAja kA bojha,khepa 
caricature N 1. hAsya chitra 
caricature VT 1. hAsya chitra banAnA,guDDA banAnA 
carl N 1. ga.nvAra,dehAtI,ujaDDa 
carmine A 1. lAla ra.nga kA 
carmine N 1. lAla ra.nga 
carnage N 1. vadha,nAsha,sa.nhAra,hatyA 
carnal A 1. shArIrika,sA.nsArika,viShayI 
carnation N 1. gulanAra,lAlI 
carnival N 1. kArnivAla,romana kaitholika logo.n kA eka utsava 
carnivore N 1. mA.nsAhArI pashu 
carnivorous A 1. mA.nsAhArI 
carol N 1. ma.ngalAcharaNa,prasha.nsAgAna,Ananda kA gIta 
carol VT 1. prasha.nsAgAna karanA,AnandagIta gAnA 
carouse VT 1. bahuta pInA,chhaka kara pInA,khUba madyapAna karanA 
carousel N 1. madyapAna kA utsava 
carp V 1. tAlAba kI machhalInA,shaphaTarInA 
carpenter N 1. baDhI,khAtI,sutAra 
carpenter VI 1. baDhI kA kAma karanA 
carpentry N 1. baDhIgIrI 
carpet N 1. kAlIna,galIchA,darI,jAjima 
carpet VT 1. kAlIna bichhAnA 
carriage N 1. gADI,savArI,2. chAla,Dha.nga,3. le jAnA,DhonA,4. DhulAI,bhADA 
carrier N 1. vAhaka,le jAne vAlA,kulI,palledAra dUta,samAchAra le jAnevAlA 
carrion N 1. saDA huA mA.nsa,marA huA jAnavara 
carrot N 1. gAjara 
carry VT 1. le jAnA,DhonA,baDhAnA,nibAhanA,2. jItanA,le lenA,3. thAmanA,sahArA denA,4. artha rakhanA 
cart N 1. chhakaDA gADI,gADI 
cartilage N 1. kurakurI,chabanI haDDI 
cartoon N 1. hAsyospAdaka chitra 
cartridge N 1. kAratUsa 
cartwright N 1. gADI banAnevAlA 
carve VTI 1. kATanA,patthara para khoda kara chitra banAnA,kATa kara chitra banAnA 
carver N 1. sa.ngatarAsha,patthara para khoda kara chitra banAnevAlA 
cascade N 1. jharanA 
case N 1. khola,DibiyA,gilApha,peTI,2. kesa,khAnedAra DhA.nchA,3. dashA,sthiti,mAmalA,bAta,viShaya,4. vibhakti,5. abhiyoga,mukadamA,nAlisha 
cash N 1. rokaDa,rupayA,nakada 
cash VT 1. tuDAnA,bhunAnA 
cashier N 1. khajA.nchI,rokaDiyA,koShAdhyakSha 
cashier VT 1. padachyuta karanA,nikAla denA 
casket N 1. si.ngAradAna,AbhUShaNo.n kA DibbA 
cast N 1. sA.nchA,2. phe.nka,3. halkA ra.nga 
cast VT 1. phe.nkanA,pachhADanA,girAnA 
caste N 1. jAti,varNa,gotra 
casting N 1. DhalAI,2. DhalI huI vastu 
castle N 1. durga,gaDha,koTa 
castor N 1. UdabilAva 
castrate VT 1. napu.nsaka karanA 
casual A 1. sa.nyoga se,achAnaka,Akasmika,daivI 
casually Adv 1. akasmAta,achAnaka,anajAne,sa.nyoga se 
casualty N 1. Akasmika ghaTanA,Apad,daivayoga 
cat N 1. billI 
cataclysm N 1. pAnI kI bADha,pR^ithvIplAva 
catacomb N 1. kabro.n kA tahakhAnA,mR^ita sharIra ke dharane kA tahakhanA 
catalogue N 1. nAmAvalI,nAmasUchI 
catalogue VT 1. sUchIpatra banAnA 
catapult N 1. gulela 
cataract N 1. motiyAbinda,phUlI,jAlA,2. baDA jharanA 
catastrophe N 1. Apatti,durgati,Apada,burA pariNAma 
catch N 1. pakaDa,2. lAbha 
catch VT 1. pakaDanA,phA.nsa lenA,uDa kara laganA 
catechism N 1. prashnottarI 
categorical A 1. nirdhAraka,nirNayAtmaka,sIdhA,spaShTa,niyata 
category N 1. varga,samAna varga,shreNI,pada,vibhAga 
cater VT 1. khilAnA,pilAnA,Ana.nda kI sAmagrI juTAnA,AvashyakatAe.n pUrI karanA 
caterer N 1. rasoiyA,bhaNDArI 
caterpillar N 1. jhI.ngA,kIDA 
cates N 1. mohanabhoga,taramAla 
cathartic A 1. rechaka,dastAvara 
cathartic N 1. rechaka auShadhi 
cathedral N 1. baDA girajA 
catholic A 1. sarvasAmAnya,sAmAnya,udAra,sArvalaukika,sArvabhaumika 
cattle N 1. pashu,godhana,Dhora,maveshI 
cauldron N 1. ha.nDA,kaDAhI 
cauliflower N 1. phUlagobhI,karamakallA 
causal A 1. kAraNa sa.nba.ndhI,hetuka,kAraNa batAnevAlA 
cause N 1. kAraNa,hetu,nimitta,2. manoratha,abhiprAya,3. mukadamA,5. pakSha 
cause VT 1. paidA karanA,uThAnA,kAraNa honA,machAnA,utpanna karanA 
causeway N 1. bA.ndha,pula kI U.nchI saDaka 
caustic A 1. jalAnevAlA,dAhaka,2. kaThora 
caustic N 1. dAhaka vastu 
caution N 1. chetAvanI,AGYA,2. chintA,sAvadhAnI,vichAra,chaukasI 
caution VT 1. chaukasa karanA,chetAnA,sAvadhAna karanA 
cautious A 1. sAvadhAna,satarka,chaukasa,buddhimAna 
cavalcade N 1. savAro.n kI shreNI 
cavalier A 1. bahAdura,abhimAnI,ra.ngIlA 
cavalier N 1. ashvArohI,ghuDasavAra,savAra,bahAdura 
cavalry N 1. ashvArohI senA 
cave N 1. guphA,khoha,sura.nga 
cave VI 1. guphA me.n rahanA 
cave VT 1. sura.nga karanA 
cavern N 1. baDI guphA,mA.nda 
cavity N 1. kandarA,kShidra,khoha,guphA 
cease VI 1. ba.nda honA,rukanA,ho chukanA,ThaharanA 
cease VT 1. banda karanA,rokanA,chhoDanA 
ceaseless A 1. lagAtAra,barAbara,anantara,nitya,anavarata 
cedar N 1. devadAra 
cede VT 1. de DAlanA 
ceil VT 1. chhata lagAnA 
ceiling N 1. bhItarI chhata,chAdara 
celebrate VT 1. utsava manAnA,anuShThAna karanA,sarAhanA,2. prasha.nsA karanA,manAnA,rachanA,prasiddha karanA 
celebration N 1. utsava,dhUmadhAma,anuShThAna,khushI manAnA 
celebrity N 1. pratiShThita vyakti,2. kIrti,pratiShThA,yasha 
celestial A 1. svargIya,AkAshIya,khagolIya 
celibacy N 1. kuvA.nrApana,avivAhita avasthA 
celibate N 1. kuvA.nrA 
cell N 1. ra.ndhra,bila,khoha,2. godAma,tahakhAnA,3. chhoTA kamarA,jhopaDI,maNDapa 
cellar N 1. tahakhAnA,ta.ngha koTharI,gaDhA 
cement N 1. chUnA,gArA,sIme.nTa 
cement VT 1. joDanA,milAnA,saTAnA 
cemetery N 1. samAdhi sthala 
censor N 1. nirIkShaka,guNadoSha vivechaka 
censure N 1. doSha,kala.nka,apavAda,ni.ndA 
censure VT 1. ghuDakanA,doSha lagAnA,aparAdhI ThaharAnA 
census N 1. janagaNanA 
cent N 1. phrA.nsIsI mudrA,2. shata,saikaDA 
centenarian N 1. sau varSha kI avasthA kA manuShya 
centenary N 1. sadI,shatAbdI,sau,2. shatavarShIya utsava 
centennial A 1. shatavarShIya,sau barasa me.n eka bAra honevAlA 
central A 1. kendrIya,bIcha kA,madhya kA,2. kendrika,3. mukhya,visheSha,pradhAna,prabala 
centralize VT 1. eka kendra kI ora lAnA,eka sthAna para karanA 
century N 1. sau varSha,shatAbdI 
cere VT 1. moma lagAnA,chipakAnA 
cereal N 1. anna,anAja kA paudhA 
ceremonial A 1. shiShTAchAra sa.nbandhI,rasmI,vaidhika 
ceremonial N 1. rasma,rIti,dastUra,vidhi,AchAra 
ceremony N 1. dharmAchAra,negachAra,rIti,chAla,rasma,dastUra,shiShTAchAra 
certain A 1. nishchaya,nissa.ndeha,pakkA,achUka 
certain Det 1. eka,koI eka,kisI 
certainly Adv 1. nissa.ndeha rUpa se,avashya,nishchaya rUpa se,aura kyA 
certainty N 1. nishchaya,asa.nshaya,nishchitatA,yathArthatA,dR^iDhapramANatva 
certificate N 1. pramANapatra,nirNaya,patra,nekanAmI kI chiThThI,prasha.nsA patra 
certificate VT 1. pramANita karanA,satya vR^itAnta likhanA 
certify VT 1. lekhabaddha rUpa me.nnA,pramANita karanA,gavAhI denA,dR^iDha karanA,sapramANa karanA,tasadIka karanA 
cessation N 1. a.nta,ThaharAva,chhuTTI,virAma,virati 
cesspool N 1. nAbadAna,hauja,naradahA 
chafe N 1. krodha,tehA,2. ragaDa kI garma 
chafe VI 1. krodha karanA,lAla-pIlA honA,2. chhilanA,ragaDa jAnA 
chafe VT 1. malanA,ragaDa kara garma karanA,2. krodhita karanA,khijAnA 
chaff N 1. chokara,bhUsI,chhilakA,chhA.nTana 
chaff VT 1. ha.nsI me.n khijAnA,ta.nga karanA 
chagrin N 1. khijAvaTa,kuDhana,jhu.njhalAhaTa 
chagrin VT 1. kuDhAnA,khijAnA,ta.nga karanA 
chain N 1. shrR^i.nkhalA,sikaDI,ja.njIra,hathakaDI,2. karadhanI,toDA 
chain VT 1. sikaDI bA.ndhanA,kuNDI lagAnA,3. ba.ndI karanA 
chair N 1. kursI,chaukI,sukhAsana 
chairman N 1. sabhApati 
chalk N 1. khaDiyA,khaDiyA miTTI,rAmakhalI 
chalk VT 1. khaDiyA ke chihna lagAnA 
challenge N 1. lalakAra,laDAI ke lie bulAvA,AhvAna,dAvA 
challenge VT 1. lalakAranA,2. sAmanA karanA,3. asvIkAra karanA,virodha karanA,4. TokanA 
chamber N 1. kamarA,koThA,chaubArA,koTharI,2. kachaharI,nyAyAlaya,nyAyaghara,3. sabhA 
chamberlain N 1. yorUpa kI kachahariyo.n kA eka baDA adhikArI,rAjamahala kA baDA aphasara 
chameleon N 1. girgiTa 
champ VT 1. kutaranA,2. chabAnA,kuchalanA 
champagne N 1. shaimpena,eka prakAra kI chamakIlI madirA 
champion N 1. shUravIra,sUramA,bahAdura,2. utsAhI pakShasamarthaka 
chance N 1. sa.nyoga,daivayogya,prArabdha,bhAgya,2. maukA,Dhaba,avasara 
chance VI 1. sa.nyogavasha ho jAnA 
chance VT 1. jokhima me.n DAlanA 
chancellor N 1. nyAyAlaya kA eka baDA adhyakSha,rAjapaNDita,dAnAdhyakSha 
chancery N 1. eka baDA nyAyAlaya 
chandelier N 1. kaDiyo.n kI jhADa-phAnUsa 
chandler N 1. momabattI banAnevAlA,momabattI bechanevAlA 
change N 1. parivartana,rUpAntara,2. chhoTe sikke,rejagArI 
change VI 1. badala jAnA,palaTa jAnA,palaTanA 
change VT 1. parivartana karanA,badalanA,palaTanA,bhunanA 
channel N 1. nAlA,ta.nga samudra,saritA,2. mArga 
chant N 1. gIta,bhajana 
chant VT 1. gAnA alApanA 
chaos N 1. gaDabaDI,golamAla 
chap N 1. manuShya,laDakA,2. darAra,phA.nka 
chap VI 1. taDakanA 
chap VT 1. taDakAnA,phADanA 
chapel N 1. chhoTA girajA 
chaperon N 1. ku.nvArI strI kI chaukasI karanevAlI strI 
chaperon VT 1. kisI strI kI chaukasI karanA,kisI strI ko kisI sArvajanika sthAna para le jAnA 
chaplain N 1. devAlaya kA pujArI,purohita,pAdarI 
chapman N 1. bisAtI,pherIvAlA,vyApArI 
chapter N 1. adhyAya,khaNDa,2. pAdariyo.n kI sabhA 
chapter VT 1. adhyAya karanA,khaNDa karanA 
char VT 1. koyalA banAnA,jhulasA denA,jalAnA 
character N 1. chihna,a.nka,lakShaNa,2. AcharaNa,charitra,svabhAva,guNa,chAlachalana,3. kIrti,4. vyakti,5. akShara,lipi,6. anokhApana,7.nATaka kA pAtra,nATaka kA charitra 
characteristic N 1. vishiShTa lakShaNa,guNa,visheShatA 
characterize VT 1. guNa yA svabhAva batAnA,charitra chitraNa karanA,nAma denA,prasiddha karanA 
charcoal N 1. lakaDI kA koyalA 
charge N 1. AkramaNa,dhAvA,2. doShAropaNa,3. mUlya,4. rakhavAlI,rakShA,5. AGYA,6. adhikAra,7.bhAra,bojha 
charge VT 1. lagAnA,dAma mA.nganA,lenA,2. sau.npanA,3. AGYA denA,4. AkramaNa karanA,dhAvA karanA,5. doSha lagAnA,6. bhAra rakhanA,bojhA lAdanA 
charger N 1. laDAI kA ghoDA,2. parAta,thAla 
chariot N 1. ratha,gADI 
charitable A 1. dAnashIla,puNyAtmA,udAra,upakArI 
charitably Adv 1. anugraha se,udAratA se,kR^ipA pUrvaka,dAnashIlatA se 
charity N 1. dAna,puNya,upakAra,2. udAratA,karuNA,dayAlutA 
charlatan N 1. kachchA vaidya,jhUThA vaidya,Thaga vaidya 
charm N 1. manoharatA,manoramatva,chittAkarShatva,2. sundaratA,shobhA,3. mantra,jAdU,TonA 
charm VT 1. mohita karanA,mohanA,lubhAnA,mana haranA,2. jAdU karanA 
charming A 1. suhAvanI,mohanI,rijhAU,mohaka,sundara,sukhada 
chart N 1. lekhAchitra,chitra,samudrI nakshA,vivaraNapaTa,chitra-paTa,samudra ke kinAre kA chitra 
charter N 1. rAjapatra,adhikArapatra 
charter VT 1. adhikAra denA 
chase N 1. mR^igayA,AkheTa,2. pIchhA karanA,3. chhApe ke akSharo.n ko kasane kA DhA.nchA 
chase VT 1. pIchhA karanA,khadeDanA,AkheTa karanA 
chasm N 1. darAra,chheda,phA.nka,2. shUnyatA,randhra 
chasten V 1. da.nDa de kara ThIka karanA,vasha me.n karanA,nigraha karanA,2. shuddha karanA,pavitra banAnA 
chastise VT 1. daNDa denA,tADanA karanA 
chastity N 1. shuddhatA,satItva,satya,vishuddhatA,pavitratA,i.ndriya-nigraha 
chat N 1. gapashapa,bakavAsa 
chat VI 1. bakabaka karanA,gapashapa karanA 
chateau N 1. gaDhI,koTa,kilA 
chatter N 1. chI.n-chI.n kA shabda,2. bakabaka,gapashapa 
chatter VI 1. bakabaka karanA,Te.n-Te.n karanA,2. dA.nta bajAnA,kaTakaTAnA 
chatty A 1. bakkI,bAtUnI 
cheap A 1. sastA,alpamUlya,saralatA pUrvaka prApya 
cheat N 1. Thaga,chhalI,va.nchaka,2. dhokhA 
cheat VI 1. kapaTa karanA,khuTAI karanA,chhala karanA 
cheat VT 1. dhokhA denA,chhalanA,ThaganA 
check VT 1. dabAnA,rokanA,2. jhiDakanA,3. jA.nchanA,4. shaha denA 
cheek N 1. gAla,kapola 
cheer N 1. Ananda,harSha,khAnA-pInA 
cheer VT 1. harShita karanA,sAhasa ba.ndhAnA,DhADhasa denA,utsAhita karanA 
cheerful A 1. Anandita,magna,saharSha,ullasita 
cheery A 1. harShita,magna 
cheese N 1. chIja,panIra,dahI phADa kara banAI huI miThAI 
chemical A 1. rasAyanika 
chemical N 1. rasAyanika dravya,rasAyana kI koI vastu 
chemist N 1. rasAyanashAstrI,rasAyanI,rasAyanaGYa,rasAyanashAstra kA jAnanevAlA 
chemistry N 1. rasAyanaviGYAna,rasAyana-shAstra,rasa-vidyA 
cheque N 1. huNDI,cheka,rukkA 
chequer N 1. shatara.njapaTTa,2. ra.ngo.n kI tabadIlI 
cherish VT 1. pAlanA,pyArA samajhanA,2. mana me.n lAnA,dhyAna karanA,mAnanA 
cherry A 1. vilAyatI makoya ke ra.nga kA,chamakIlA lAla ra.nga kA 
cherry N 1. cherI,eka prakAra kA phala,kAkanaja,vilAyatI makoya 
chessman N 1. shatara.nja kI goTI 
chest N 1. sandUka,piTArA,2. chhAtI,ura 
chestnut A 1. surkhI,bhUrA 
chestnut N 1. shAhabalUta kA phala,shAhabalUta kA vR^ikSha 
chevalier N 1. vIra puruSha,bahAdura 
chew N 1. jugAlI,pAgura,chi.ntana 
chew VT 1. chabAnA,2. socha-vichAra karanA,chi.ntana karanA 
chicanery N 1. TAla maTola,chhala,herA-pherI,vAkchhala 
chick N 1. chUjA,chiDiyA kA bachchA,2. murgI kA bachchA,3. bachchA,shishu 
chicken N 1. murgI kA bachchA,chUjA,kukkuTashAva,chi.nganA 
chide VT 1. DA.nTanA,burA-bhalA kahanA,jhiDakanA 
chief A 1. mukhya,pradhAna,pramukha 
chief N 1. mukhiyA,nAyaka,chaudharI,netA,pradhAna-puruSha 
chiefly Adv 1. visheSha karake,mukhyataH,pradhAnataH,2. bahudhA,adhika karake 
chieftain N 1. saradAra,senApati,mukhiyA,adhyakSha,chaudharI,pradhAna-puruSha 
child N 1. santAna,bAlaka,bAla,bAlikA,bachchA 
childbirth N 1. santAna prasava,prasava pIDA 
childhood N 1. bachapana,laDakapana,bAlapana,bAlakapana,bAlyAvasthA 
childish A 1. bAlavat,laDakapana kI sI,bAlaka kI nA.nI,2. mUrkha,vyartha 
childless A 1. santAnahIna,nirva.nsha 
chill A 1. ThaNDA,shItala,2. utsAha hIna,nirutsAha 
chill VI 1. ThaNDA ho jAnA,ThiThuranA,kA.npanA,2. jI TUTanA 
chill VT 1. ThaNDA karanA,ThiThurAnA,ka.npAnA,2. niHsAhasa karanA,dila toDanA 
chilly A 1. ThaNDA,ThiThurAnevAlA 
chime N 1. jha.nkAra,ghaNTo.n kA surIlA shabda 
chime VI 1. tAla milAnA,svara milAnA 
chime VT 1. jhanajhanAnA,chhanachhanAnA,2. bajAnA 
chimney N 1. chimanI,dhu.nA nikalane kA mArga,dhu.nArA 
chimpanzee N 1. chi.npA.njI,eka prakAra kA aphrIkA kA banamAnuSha 
chin N 1. ThuDDI,chibuka,ThoDhI 
china N 1. chInI miTTI kA baratana 
chine N 1. jAnavara kI rIDha,rIDha kI haDDI 
chip N 1. TukaDA,kha.nDa,chhapaTI 
chip VT 1. TukaDe-TukaDe karanA,chhapaTI banAnA,kATanA 
chirp VI 1. chU.n-chU.n karanA,chI.n-chI.n karanA 
chisel N 1. chhenI,TA.nkA,rukhAnI,nihAnI 
chisel VT 1. chhenI se kATanA,chhenI se khodanA 
chit N 1. killA,a.nkura,2. bachchA,3. parachA,rukkA 
chit-chat N 1. bAtachIta,gapashapa 
chitchat N 1. bAtachIta,gapashapa 
chivalry N 1. bahAdurI,vIratA 
chlorine N 1. klorIna,eka auShadhI,eka shvAsa rodhaka vAShpIya padArtha 
chloroform N 1. besudha karane kI auShadhi,klorophArma 
choice N 1. chunAva,chunane kA adhikAra,chha.nTAva,pasanda,varaNa 
choir N 1. bhajana gAne vAlo.n kA samUha,2. giraje kA pUrvI bhAga 
choke VI 1. galA ghuTa jAnA 
choke VT 1. galA gho.nTanA,ThUsanA,dabAnA 
cholera N 1. haijA,bisUchikA 
choose VI 1. chunanA,chhATanA,pasanda karanA,a~NgIkAra karanA,2. ichchhA karanA,ThAnanA samajhanA 
chop N 1. TukaDA,boTI,2. darAra 
chop VT 1. kATanA,TukaDe TukaDe karanA,2. bhakosanA,nigalanA 
choral A 1. rAga kA,bhajana kA 
chord N 1. ta.ntrI,tAra,DorI,rassI,rajjU,tA.n,2. jyA,jIyA,3. svara sa.nyoga,dhvani,svara,4. nAbhigata 
chorus N 1. gAyako.n kA samUha,2. gIta kA vaha bhAga jisako saba loga mila kara gAe.n,dhruvaka,anupada 
christen VT 1. jala sa.nsakAra karanA,isAI banAnA,baptisamA denA,2. nAma rakhanA 
chronic A 1. purAnA,dinI,dIrgha,sthAyI 
chronicle N 1. itihAsa,vR^ittAnta 
chronicle VT 1. itihAsa me.n likhanA 
chronicler N 1. itihAsa lekhaka 
chrysanthemum N 1. guladAudI 
chubby A 1. galaphulA,golamola,gudagudA 
chuck N 1. kaTa kaTa,murgI kA shabda,2. phe.nkAva,halakI choTa 
chuck VT 1. phe.nka denA 
chuckle N 1. dabI huI ha.nsI,2. murgI kA shabda 
chuckle VI 1. muskurAnA,ruka ke ha.nsanA,2. murgI kA sA shabda karanA 
chum N 1. mitra,sAthI,eka sAtha khAne pIne vAlA 
church N 1. girajAghara,2. pAdarI loga,3. IsAiyo.n kA samudAya 
church VT 1. laDake ke janma ke bAda girjA me.n Ishvara kA dhanyavAda karanA 
churchman N 1. pAdarI 
churchyard N 1. girajA ke samIpa mR^itako.n ke gADane kA sthAna 
churn N 1. mathane kI nAda,maTakI,2. rI,mathAnI,mihAmI 
churn VT 1. mathanA,makkhana nikAlanA 
cider N 1. seba kI madirA 
cigar N 1. churuTa,sigAra 
cigarette N 1. sigareTa 
cinder N 1. a.ngArA,jalatA huA koyalA,2. rAkha,bhasma 
cinema N 1. chalachitra,sinemA 
cinematographer N 1. chalachitrakAra 
cinematography N 1. chalachitrakalA,chalachitraNa 
cinnamon N 1. dAlachInI 
cipher N 1. shUnya,bindu,2. tuchchha vastu,3. gupta likhAvaTa kI ku.njI 
cipher VI 1. gaNita karanA 
circa Prep 1. lagabhaga 
circle N 1. vR^itta,gherA,paridhi,2. maNDalI,samAja 
circle VI 1. ghUmanA,chakkara mAranA,pradakShiNA karanA 
circle VT 1. gheranA 
circuit N 1. gherA,chakkara,daurA 
circuitous A 1. chakkaradAra,ghumAvadAra,phera kA 
circular A 1. gola,vR^ittIya,vR^ittAkAra,2. eka vR^itta yA samAja me.n ghUmatA huA 
circular N 1. sarkyulara,aneka manuShyo.n ko bhejA huA patra,ghUmatA huA viGYApana 
circulate VI 1. ghUmanA,phiranA,daurA karanA,chakkara lagAnA 
circulate VT 1. ghumAnA,chAro.n ora bhejanA,prachalita karanA,phailAnA 
circulation N 1. ghumAva,phera,prachalana,daurA,chakkara,2. rakta bahana,khUna kA dauDA 
circumference N 1. paridhi,gherA,chakkara,ghumAva 
circumspect A 1. sAvadhAna,chaukasa 
circumstance N 1. ghaTanA,sa.nyoga,bAta,2. gati,dashA,avasthA 
circumstantial A 1. achAnaka,sa.nyogavasha,2. vistIrNa,vyorevAra 
circumvent VT 1. dhokhA denA,ThaganA 
circus N 1. akhADA,tamAshe kA gola maidAna,da~Ngala 
cistern N 1. ku.nDa,jalAdhAra,hauja,haudA 
citadel N 1. gaDha,koTa 
citation N 1. avataraNa,dR^iShTAnta,2. bulAvA,sammana 
cite VT 1. dR^iShTAnta denA,havAlA denA,pramANa denA,2. bulAvAnA 
citizen N 1. nagaravAsI,nagara kA rahane vAlA,paura,puravAsI,nAgarika 
citizenship N 1. nAgarika svatva,paurAdhikAra 
citron N 1. nIbU,chakotarA 
city N 1. nagara,shahara,pura 
civic A 1. nagara kA,nAgarika,paura 
civics N 1. nAgarika viGYAna 
civil A 1. rAjanaitika,2. sabhya,shiShTa,savinaya,sushIla,3. deshIya,nagara yA rAShTra kA,bhItarI,gharelU,Apasa kI,4. dIvAnI,5. asainika 
civil-marriage N 1. kAnUnI vivAha,vaha vivAha jo dhArmika vidhi se na ho varana kAnUnI rUpa se ho 
civilian N 1. asainika karmachArI,mulkI hAkima,deshI prabandhakartA,2. dIvAnI kAnUna me.n nipuNa manuShya 
civility N 1. sushIlatA,shiShTatA,sabhyatA,namratA 
civilization N 1. sabhyatA,AchArashiShTatA 
civilize VT 1. sudhAranA,sabhya banAnA,shiShTAchAra sikhalAnA 
clack VI 1. karkasha shabda karanA,TiTakAranA,kaTakaTAnA 
clad A 1. kapaDe pahane hue,DhakA huA,AchchhAdita 
clad VT 1. pahananA,AchchhAdita karanA 
claim N 1. dAvA,mA.nga,adhikAra pratipAdana,2. svatva,3. dAvA kI huI vastu 
claim VT 1. dAvA karanA,apanA adhikAra pratipAdita karanA,mA.nganA 
claimant N 1. dAvedAra,abhiyoktR^i,svatva chAhane vAlA,adhikAra pratipAdaka 
clam N 1. namI,tarI 
clam VT 1. lasalasA banAnA,chikanI vastu lagAnA 
clamber VI 1. kaThinAI se chaDhanA 
clamour N 1. chillAhaTa,kolAhala,dhUma,gohAra 
clamour VI 1. chillAnA,shora machAnA,duhAI denA,guhAra karanA 
clamp N 1. kIlaka,patthara joDane kA lohA 
clan N 1. jAti,gotra,jatthA,gaNa,kuTumba,pantha,ghaTAnA 
clandestine A 1. chhipA huA,avyakta,gupta,aprakaTa 
clang VT 1. jhanajhanAnA,ThanaThanAnA 
clap N 1. tAlI,khaDakA,kaDaka,karatAla dhvani,tAla 
clap VI 1. tAlI bajAnA 
clap VT 1. khaTakhaTAnA,thapakAnA,paTapaTAnA,tAlI bajAkara prasha.nsA karanA 
clapper N 1. tAlI bajAne vAlA,2. ghaNTe kI golI yA laTakana,TunaTunA 
clarification N 1. maila chhATanA,vishuddha yA nirmala karanA 
clarify VT 1. spaShTa karanA,vishuddha karanA,2. nirmala karanA,maila chhATanA,phADanA 
clarion N 1. turahI,narasi.nhA,karanAI 
clash N 1. Takkara,samAghAta,muThabheDa,2. Takkara,virodha 
clash VI 1. viruddha honA,eka mata na honA 
clash VT 1. Takkara mAranA,khaTakhaTAnA,laDanA 
clasp N 1. A.nkaDA,2. Ali.ngana,galabahiyA.n 
clasp VT 1. banda karanA,A.nkaDA lagAnA,2. gale lagAnA,lipaTAnA 
class N 1. kakShA,darjA,2. pada,shreNI,pa.nkti,prakAra,varNa,varga,bhAga,nAma 
class VT 1. shreNIbaddha karanA,yathAvarga rakhanA,sajAnA 
classic A 1. uttama,prathama shreNI,prathamavargIya vidvAna 
classical A 1. uttama,prathama shreNI,prathamavargIya vidvAna 
classification N 1. vargIkaraNa,shreNIbaddha karanA 
classify VT 1. krama se alagAnA,kramavAra sajAnA,shreNIbaddha karanA 
clatter N 1. khaDakhaDAhaTa,jhanajhanAhaTa,khaTapaTa,2. khalabalI,upadrava,3. bakabaka 
clatter VI 1. khanakhanA,khaDakhaDAnA,jhanajhanAnA,2. bakabaka karanA 
clatter VT 1. khaDakhaDAnA,aisI choTa lagAnA jisase khanakhanAhaTa paidA honA 
clause N 1. vAkya khaNDa,pada 
claw N 1. nakha,pa~njA,cha.ngula 
claw VT 1. pa~njA mAranA,kharo.nchanA 
clay N 1. chikanI miTTI,piNDola,kIchaDa 
clay-built N 1. kachchA,miTTI kA,
clean A 1. vishuddha,pavitra,ujjvala,nirmala,sApha,shuddha,kharA,nirdoSha,nirvikAra,2. pUrA,sampUrNa 
clean VT 1. shuddha karanA,nirmala karanA,sApha karanA 
clean-µåÆá VT 1. sApha chalA gayAnA,korA nikala gayAnA 
cleanliness N 1. nirmalatA,ujalApana,sutharAI,vishuddhatA 
cleanse VT 1. nirmala karanA,mA.njanA,dhonA,shuddha karanA 
clear A 1. ujjvala,sApha,nirmala,ujAgara,2. nirdoSha,nirmala,nirdoSha,3. prakaTa,pratyakSha,vyakta,4. tIvrabuddhi,5. mukta,chhuTakArA pAyA huA 
clear Adv 1. sApha spaShTa rUpa se,khullama-khullA,bilakula 
clear VI 1. ujjvala honA,chamakIlA honA,shuddha honA,nirmala honA,mukta honA,rahita honA 
clear VT 1. sApha karanA,ujjvala karanA,nirdoSha karanA,ThIka siddha karanA 
clearance N 1. shuddhi,saphAI,khAlI karanA,2. nikAsI kI chiThThI,chAlAna,3. bachata,lAbha 
clearly Adv 1. spaShTa rUpa se,khola ke,pratyakSha,nissa.ndeha 
cleave VI 1. laganA,lipaTanA 
cleave VT 1. phADanA,chIranA,alaga karanA,2. chhedanA,bhedanA 
cleft N 1. chheda,chhidra,chAka,phATa,darAra 
clemency N 1. dayA,tarasa,komalatA,namratA 
clement A 1. komala,dayAlu,dayAshIla,kShamAshIla 
clench N 1. pakaDa,jakaDa 
clench VT 1. jakaDanA,bA.ndhanA,2. dR^iDha karanA,pakkA karanA 
clergy N 1. pAdarI loga,purohita varga 
clergyman N 1. pAdarI,purohita 
clerical A 1. pAdariyo.n kA,pAdarI sa.nbandhI,lekhaka kA,lekhaka sa.nbandhI,2. tuchchha 
clerk N 1. muharrira,klarka,munshI,lekhaka 
clerk V 1. lekhaka kA kAma karanA 
clever A 1. chAlAka,chatura,pravINa,sayAnA,guNI 
cleverness N 1. chAlAkI,chaturAI,pravINatA,nipuNatA 
click N 1. khaTakhaTa kA shabda,TikaTika 
click VI 1. khaTakhaTa karanA,TikaTika karanA 
client N 1. muvakkila,yajamAna,asAmI,2. grAhaka,adhIna manuShya 
cliff N 1. TIlA,U.nchI aura DhAlU chaTTAna 
climate N 1. jalavAyu,deshaprakR^iti,R^itu,mausama 
climatic A 1. jalavAyu sa.nbandhI,mausamI,deshaprakR^iti sa.nbandhI 
climax N 1. choTI,sirA,2. eka ala.nkAra,sAra,uttarottara utkarSha,3. chaDhAva,uThAva,4. parAkAShThA,parAkoTi 
climb VT 1. chaDhanA,Upara jAnA 
climber N 1. chaDhane vAlA,Upara jAne vAlA 
climbing N 1. chaDhanA,Upara jAnA 
clime N 1. jalavAyu,2. desha,bhUmi,khaNDa 
clinch N 1. pakaDa,jakaDa 
clinch VT 1. jakaDanA,bA.ndhanA,2. dR^iDha karanA,pakkA karanA 
clincher N 1. lohe kI kIla,A.nkaDA,2. pakkI dalIla 
cling VI 1. chipaTanA,lipaTanA,lagA rahanA,chipakA rahanA 
cling VT 1. lagAnA,bA.ndhanA,saTAnA 
clinical A 1. rogashayyA sa.nbandhI 
clip N 1. katarana,chhA.nTana,2. klipa,eka aujAra jo chIjo.n ko eka sAtha pakaDe rahatA hai,3. kataranA,chhA.nTanA 
clip VT 1. kataranA,chhA.nTanA,kalama karanA,2. ghaTAnA,chhA.nTanA,sa.nkShepa karanA 
clipper N 1. sikkA kATane kA ya.ntra,2. panasuI nAva 
clipping N 1. katarana,chhA.nTa 
clique N 1. giroha,ShaDya.ntrakAriyo.n ityAdi kA dala 
cloak N 1. lambA a.ngarakhA,labAdA,jAmA,2. paradA,ADa,DhapanA,AvaraNa,chhadmavesha 
clock N 1. ghaDI 
clockwise A 1. dakShiNa varta 
clockwise Adv 1. dakShiNa varta 
clog N 1. lakaDI kA kundA,2. bojha,bhAra,3. roka,aDaka,aTakAva,4. khaDAU.n 
clog VT 1. bojha rakhanA,dabAva DAlanA,2. rokanA 
cloister VI 1. ekAnta vAsa karanA,ekAnta me.n banda rahanA 
close A 1. banda,2. dama ghuTanevAlA,3. sa.nkShipta,chhoTA,4. sa.nkIrNa,ta.nga,5. chhipA huA,6. pAsa,nikaTa,7.gADhA 
close N 1. anta,samApti,2. pe.ncha 
close VT 1. banda karanA,DhakanA,gheranA,2. samApta karanA 
closely Adv 1. dhyAna se,2. chorI-chorI,gupta rUpa se,3. pAsa-pAsa,lagabhaga,milA huA 
closeness N 1. saTAva,paDosa,nikaTatA,2. akelApana,chhipAva,ekA.nta,3. havA kI kamI,damaghuTAva 
closet N 1. koTharI,kamarA 
closet VT 1. koTharI me.n banda karanA,chhipAnA 
clot N 1. thakkA,chakkA 
clot VI 1. jamanA,thakkA honA,ba.ndhanA,guThThala honA 
cloth N 1. vastra,kapaDA 
clothe VT 1. kapaDe pahananA,kapaDe denA 
clothes N 1. kapaDA,vastra,pahanAva 
clothier N 1. julAhA,kapaDA banAnevAlA,kapaDA bechanevAlA,bajAja 
clothing N 1. kapaDA,vastra,pahanAva 
cloud N 1. bAdala,ghana,ghaTA,megha 
cloud VI 1. ghiranA,chhAnA,2. a.ndherA honA 
cloud VT 1. bAdala chhA jAnA,a.ndherA karanA,2. apavAda karanA 
clouded A 1. bAdalo.n se ghirA huA,a.ndhakAramaya,chhipA huA,aspaShTa 
cloudy A 1. bAdala chhAyA huA,dhundhalA,2. udAsa 
clout N 1. joDa,lattA,potaDA,po.nchhanA,2. ghU.nsA 
clout VT 1. thegalI lagAnA,joDanA,2. ghU.nse lagAnA,mAranA 
clove N 1. lau.nga 
clove_of_garlic N 1. lahasuna kI putthI 
clover N 1. dUba,tipatiyA ghAsa,2. sukha,Ananda,bhoga,vilAsa 
clown N 1. masakharA,ga.nvAra,bhA.nDa,ujaDDa 
cloy VT 1. nAka taka bharanA,jI bharanA,ukatAnA,aghAnA 
clarify VI 1. vishuddha honA 
club N 1. lAThI,gadA,2. chiDayA kA tAsha,3. sabhA,samAja,klaba 
club VI 1. sabhA joDanA,milanA,2. vyaya me.n sAjhI honA 
club VT 1. lAThI se mAranA 
clue N 1. sUta kA golA,2. patA,sUtra 
clump N 1. guchchha,ku~nja,gulma,2. kuDaula kundA 
clump VI 1. thapathapa karake chalanA,2. ku~nja me.n lagAnA 
clumsily Adv 1. bhaddepana se,phUhaDapana se,adhUrepana se,anADIpana se 
clumsy A 1. beDha.nga,adakSha,bhaddA,beDaula,anagaDha,phUhaDa,sthUla 
cluster N 1. guchchhA,gulma,sa.ngha,2. samUha,bhIDa 
cluster VI 1. samUha me.n honA,ekatra honA,guchchhA honA 
cluster VT 1. samUha me.n karanA,ekatra karanA,guchchhe me.n rakhanA 
clutch N 1. pa.njA,mUTha,pakaDa 
clutch VT 1. jakaDanA,muThThI me.n pakaDanA 
clutter N 1. kolAhala,haDabaDAhaTa 
clutter VI 1. ekatrita honA,bhIDha lagAnA,2. kolAhala machAnA 
coach N 1. gADI,chAra pahie kI gADI,2. shikShaka,parIkShA ke lie taiyAra karanevAlA shikShaka 
coach VI 1. gADI me.n jAnA 
coach VT 1. gADI me.n le jAnA,2. paDhAnA,shikShA denA 
coal N 1. koyalA 
coalesce VI 1. ikaThThA honA,milanA,juDa jAnA 
coalfield N 1. koyalA nikalane kA sthAna 
coalition N 1. sa.nyoga,mela,guTTa 
coarse A 1. asabhya,ujaDDa,gADhA,moTA,bhaddA 
coast N 1. sImA,kinArA,sAgara taTa,samudra taTa 
coast VI 1. kinAre jahAja chalAnA 
coat N 1. koTa,para,bAla,khAla,AvaraNa 
coat VT 1. khola chaDhAnA,maDhanA,ra.nganA,astarakArI karanA,kalI karanA 
coating N 1. kalI,lepa,2. koTa kA kapaDA 
coax VT 1. manAnA,bahalAnA,chApalUsI ityAdi se koI kAma karAnA,2. phusalAnA,mIThI bAto.n se milA lenA 
cobble N 1. patthara jo pAnI se chikanA ho gayA ho 
cobble VT 1. TA.nkanA,gA.nThanA 
cobbler N 1. chamAra,mochI 
cobra N 1. kobarA,phaNadhara,bhuja.nga,kAlA sA.npa 
cobweb N 1. makaDI kA jAlA,2. dhokhA,jAla 
cock N 1. murgA,kukkuTa,2. R^itudarshaka,3. akaDa ke chalanevAlA mukhiyA,muDhDha,4. ghoDA 
cock VT 1. khaDA karanA,2. ghoDA chaDhAnA 
cockatoo N 1. kAkAtuA,eka prakAra kA totA 
cocker VT 1. khUba khilAnA,2. pyAra karanA,lADa karanA,dulAra karanA 
cockney N 1. landana nagara kA rahanevAlA,mUrkha puravAsI 
cockpit N 1. kakapiTa,havAI jahAja kA agalA hissA,2. murgo.n ke laDane kA akhADA,pAlI,da.ngala 
cockroach N 1. tilachaTTA,jhI.ngura 
cocoa N 1. nAriyala kA peDa 
coconut N 1. nAriyala,garI 
cocoon N 1. kakUna,kachche reshama kA kovA,koSha 
cod N 1. bIjakoSha,phalI,chhImI,2. eka prakAra kI machhalI 
coddle VT 1. gunagunA karanA,2. Adara se pAlanA,mAnanA,sevA-sushrushA karanA 
code N 1. sa.nhitA,jAbtA,dharmasa.nhitA,rAjanItisa.ngraha,kAnUna kI kitAba,2. sainika chihna praNAlI 
code VT 1. sa.nhitA rUpa me.n rakhanA,niyamabaddha karanA 
coerce VT 1. balapUrvaka rokanA,bala jorI karanA,dabAnA,vivasha karanA 
coercion N 1. dabAva,nigraha,2. bala dvArA shAsana,3. niya.ntraNa 
coercive A 1. lAchArI,rokanevAlA,pratirodhI 
coexist VI 1. eka samaya me.n honA,samakAlIna honA,sahavartI honA,eka sAtha honA 
coffee N 1. kahavA 
coffee-house N 1. bhojanAlaya,khAne-pIne kA ghara 
coffer N 1. khajAne kA sa.ndUka,mudrAdhAra 
coffin N 1. tAbUta,sa.ndUka jisame.n murdA rakha kara gADate hai.n,shavadhAra 
cog N 1. chakradanta,pahiye kA dA.ntA 
cog VT 1. dhokhA denA,chhalanA 
cogent A 1. balavAna,pakkA,niruttara,Avashyaka 
coherent A 1. milA huA,juTA huA,2. aviruddha,anukUla 
cohesion N 1. lagAva,sa.nyoga,saTAva,sa.nshakti,sa.nba.ndha 
coil N 1. lachchhA,giDulI,veShThana 
coil VT 1. lapeTanA,lachhiyAnA,giDulI banAnA 
coin N 1. sikkA,mudrA,rupayA,paisA 
coin VT 1. sikkA banAnA,2. gaDhanA,nikAlanA,rachanA 
coinage N 1. sikkA gaDhanA,mudrA DhAlanA,2. gaDhanta,3. jo vastu gaDhI gI ho 
coincide VI 1. eka hI sthAna para honA,sannipatita honA,2. milanA,ThIka baiThanA,eka mata honA,anurUpa honA 
coincidence N 1. sa.nyoga,sannipAta,eka hI sAtha paDanA,milAva,mela,anurUpatA,ekamatya 
coincident A 1. milatA huA,samAna,sannipAtI,samakAlIna 
coke N 1. bujhA huA patthara kA koyalA 
coke VT 1. koyalA banAnA 
cold A 1. ThaNDA,shItala,rUkhA,sunna,2. udAsIna,niHsneha,nirutsAha,Adara rahita,3. gambhIra 
cold N 1. ThaNDa,shIta,sardI 
coldly Adv 1. binA sneha,udAsInatA pUrvaka,rukhAI se 
collaborate VI 1. eka sAtha kArya karanA 
collapse N 1. giranA,shaktipAta,sa.nhAra,2. sikoDa,sa.nkocha,3. chUka,hAra,4. sAhasa hInatA 
collapse VI 1. baiTha jAnA,pichaka jAnA,2. sikuDa jAnA,3. gira jAnA,nAsha ho jAnA,4. himmata hAra jAnA,sAhasahIna honA 
collar N 1. ha.nsalI,kaNThA,paTTA,2. kutte ke gale kI paTTI 
collar VT 1. paTTA pakaDanA 
collateral A 1. lage-lage,pAsa-pAsa,2. samAnAntara,3. Anusha.ngika,4. eka hI pUrvaja kA,paDa,sasi.nmAnA.nsha 
colleague N 1. sAthI,sa.ngI,sahayogI,sahapAThI,sahakArI 
collect N 1. eka chhoTI prArthanA 
collect VI 1. ekatrita honA,baTuranA 
collect VT 1. ekatrita karanA,baToranA,sa.ngraha karanA,2. ugAhanA,tahasIlanA,3. pariNAma nikAlanA 
collection N 1. ekatrita karanA,2. samUha,sa.ngraha,3. cha.ndA 
collective A 1. kula,ekatrita kiyA huA,sa.ngrahita 
collector N 1. ekatrita karanevAlA,sa.ngrAhaka,2. kara ugAhanevAlA,3. kalekTara,jiledAra,jile kA pradhAna adhikArI 
college N 1. mahAvidyAlaya,vidyApITha,kAleja 
collegiate A 1. mahAvidyAlaya kA sa.nbandhI,mahAvidyAlaya sadR^isha 
collide VI 1. Takkara khAnA,bhiDa jAnA,TakarAnA 
collier N 1. koyalA khodanevAlA,2. koyalA le jAnevAlI naukA 
collision N 1. muThabheDa,dhakkA,Takkara,2. virodha 
colloquial A 1. bolachAla kA,sAdhAraNa bolachAla sa.nbandhI 
collude VT 1. jAla rachanA,guTa karanA,saTTA-baTTA karanA,mela se kArya karanA 
collusion N 1. milI bhagata,sA.nTha gA.nTha,ba.ndisha,kUTasa.nvid,saTTI paTTI 
colon N 1. eka virAmachihna: 
colonel N 1. karnala,karanaila,senAdalAdhyakSha,palaTana kA baDA aphasara 
colonial A 1. upaniveshI,upanivesha sa.nbandhI,nI bastI kA,aupaniveshika 
colonisation N 1. upanivesha basAnA,nUtana pradesha basAnA 
colonise VT 1. basAnA,nI bastI basAnA 
colonist N 1. upanivesha kA rahanevAlA 
colonization N 1. upanivesha basAnA,nUtana pradesha basAnA 
colonize VT 1. basAnA,nI bastI basAnA 
colony N 1. nayI bastI,nayA pradesha,upanivesha 
colossal A 1. bahuta baDA,bahuta bhArI 
colossus N 1. baDI bhArI mUrti 
colour N 1. ra.nga,2. chhadmaveSha,3. bahAnA,4. bhA.nti 
colour VI 1. ra.nganA,chehare para ra.nga AnA,lajjita honA 
colour VT 1. ra.nga denA,ra.nga chaDhAnA,2. bahAnA karanA,vishvAsa yogya bAta banAnA,aparAdha chhipAnA 
colt N 1. bachheDA,2. navayuvaka,mUrkha vyakti 
colter N 1. hala kA lohA yA phAla 
column N 1. khambhA,stambha,2. senA kI pa.nkti,sainyadala,3. pR^iShTha kA eka khaNDa,patrabhAga 
coma N 1. behoshI kI nI.nda 
comb N 1. ka.nghA,keshamArjanI,2. murge kI choTI,kukkuTashikhA,3. madhukoSha,chhattA 
comb VT 1. ka.nghI karanA,2. chikanA karanA 
combat N 1. laDAI,yuddha,virodha 
combat VTI 1. laDAI karanA,sAmanA karanA,virodha karanA 
combatant N 1. laDanevAlA,yoddhA 
combination N 1. mela,sa.ngata,juTAva,sa.nsarga,bandisha,mishraNa,sa.nyoga 
combine VI 1. milanA,juTanA,eka honA 
combine VT 1. milAnA,eka karanA,mishraNa karanA 
combustible A 1. dahanashIla,jalanevAlA,bhaka se uDa jAnevAlA,dAhya 
combustion N 1. dAha,dahana,jalana 
come VI 1. AnA,pahu.nchanA,nikaTa AnA,2. A paDanA,honA,gujaranA,abhiprAya para pahu.nchanA,AnA 
comedian N 1. ha.nsAnevAlA,harSha pradhAna nATaka likhanevAlA,bhA.nDa,svA.ngI 
comedy N 1. harShapradhAna nATaka,prahasana,svA.nga,nATaka 
comet N 1. puchchhalatArA,ulkA tArA,dhUmraketu 
comfort N 1. dhairya,AshvAsana,sukha,DhADhasa 
comfort VT 1. dhIraja denA,DhADhasa denA,sahAyatA karanA,samAdhAna karanA,sukha denA,shoka haraNa karanA 
comfortable A 1. sukhI,Anandita,sukhadAI,Anandaprada,sukhada,AshvAsaka 
comic A 1. hAsyaprada,prahasana sa.nbandhI,ha.nsAU 
comical A 1. kautukI,ThaTholiyA,ha.nsauDA 
coming A 1. bhaviShyata,bhAvI,AgAmI,honevAlA 
coming N 1. Agamana,pahu.ncha 
comity N 1. shiShTAchAra,bhalamanasAhata,bhadratA,shiShTatA 
command N 1. AGYA,2. adhikAra,vasha,shakti 
command VI 1. shAsana karanA,2. U.nchepara honA 
command VT 1. AGYA denA,2. dekhanA 
commandant N 1. senApati,chamUpati 
commander N 1. AGYA denevAlA,senApati,senA kA aphasara,senAdhyakSha 
commandment N 1. AGYA,Ishvara kI AGYA 
commemorate VT 1. kisI utsava dvArA smaraNa karanA,manAnA 
commemoration N 1. smaraNotsava,mAnatA,utsava 
commence V 1. anuShThAna karanA 
commence VT 1. Arambha karanA 
commencement N 1. Arambha,Adi,anuShThAna 
commend VT 1. prasha.nsA karanA,sarAhanIyanA,2. siphArisha karanA,3. sau.npanA 
commendable A 1. prasha.nsanIya,sarAhanIya 
commendation N 1. prasha.nsA,sarAhanA,stuti,siphArisha 
commensurate VT 1. samAna karanA,barAbara karanA,samapariNAma karanA 
comment N 1. TIkA,AlochanA,samAlochanA,TippaNI 
comment VI 1. TIkA karanA,TippaNI karanA,sammati denA,AlochanA karanA 
commentary N 1. TIkA,bhAShya,TippaNI 
commentator N 1. TIkAkAra,bhAShyakAra,arthakAra 
commerce N 1. vANijya,vyApAra 
commercial A 1. vyApArika,vANijya sa.nbandhI 
commission N 1. samarpaNa,sau.npa,2. AGYApatra,paravAnA,3. adhikAra,4. dala,janasamUha,5. AcharaNa kriyA,6. dastUrI,ADhata,dalAlI 
commission VT 1. adhikAra denA,2. niyukta karanA 
commissioner N 1. amIna,adhikArI,2. kamishnarI kA shAsanakartA 
commit VT 1. sau.npanA,samarpaNa karanA,2. bhejanA,denA,kArAgAra bhejanA,3. karanA 
commitment N 1. karanA,denA,bhejanA,2. vAdA,3. kArAgAra bhejanA 
committee N 1. sabhA,pa.nchAyata,samiti 
commode N 1. kamoDa,malamUtra tyAga kA pAtra 
commodity N 1. mAla,lAbha,sAmagrI,jinsa,asabAba,bikane kI vastu 
common A 1. sArvajanika,sArva,sArvalaukika,sarvaniShTha,ubhayaniShTha,saba kA,2. sAdhAraNa,sAmAnya,3. bahuta,prachura,4. ochhA,nIcha,5. sAdhAraNa,prAkR^ita 
commonly Adv 1. bahuta karake,sAdhAraNataH 
commonplace N 1. sAdhAraNa viShaya,pratidina kI bAta,2. smAraka lipi 
commonwealth N 1. sArvajanika sukha,2. sAmAnya loga,sarva sAdhAraNa,3. praGYA kA rAjya,pa.nchAyatI rAjya,prajAtantra rAjya 
commotion N 1. halachala,golamAla,balavA,bechainI,vyAkulatA 
communal A 1. sA.npradAyika,jAtigata,jAtIya 
commune N 1. bAtachIta,maitrika bAtachIta 
commune VI 1. bolanA,bolanA chAlanA,bAtachIta karanA 
communicate VT 1. kahanA,batalAnA,pahu.nchAnA,jatAnA 
communication N 1. vyavahAra,sa.nsarga,AnA jAnA,bolachAla,khata kitAbata,chiThThI patrI,2. sa.nvAda,bAta,samAchAra 
communion N 1. sammilita,samAgama,paraspara mana kI bAte.n karanA,mela,samagata,2. prabhu IsA masIha ke smaraNa me.n bhoja 
communism N 1. sAmyavAda,saba vastuo.n me.n sabakA samAnAdhikAra rakhane kA siddhAnta 
community N 1. samAja,samudAya,jAti,sa.npradAya,2. prajA,loga,sarva sAdhAraNa,3. sammilita adhikAra,sAmya,aikya 
commutation N 1. parivartana,hera phera,adalA badalA,samaparivartana 
commute VT 1. badalanA,hera phera karanA,2. bhArI daNDa ke sthAna para halkA daNDa denA 
compact A 1. ba.ndhA huA,gaThA huA,Thosa,ghanA,saghana,sa.nkShepa 
compact N 1. niyama,hoDa,sharta,vachana,kaula,karAra 
compact VT 1. dabAkara jamAnA,pakkA karanA 
companion N 1. sahachara,sAthI,sa.ngI,mitra,sAjhI 
companion VT 1. sAtha rahanA 
companionship N 1. sAtha,sa.ngati,sAhacharya,sa.nsarga 
company N 1. kampanI,TolI,jatthA,ma.nDalI,2. sa.ngata,sAtha 
company VI 1. sAtha rahanA 
company VT 1. sAtha kara lenA 
comparable A 1. tulanIya,tulanA ke yogya 
comparative A 1. tulanAtmaka,tulanA sambandhI 
compare VT 1. tulanA karanA,sadR^isha karanA,milAnA 
comparison N 1. milAna,tulanA,sAdR^ishya,upamA 
compartment N 1. vibhAga,kamarA,a.nsha 
compass N 1. kampAsa,dishA nirUpaNa ya.ntra,2. gherA,sImA,vistAra 
compass VT 1. gheranA,2. prApta karanA,vasha me.n karanA,3. irAdA karanA,ThAna lenA 
compassion N 1. dayA,anukampA,tarasa 
compassionate A 1. dayAvAna,dayAlu,karuNAmaya 
compatibility N 1. anukUlatA,milAva,yogyatA,avirodha 
compatible A 1. anukUla,samAna,aviruddha,yogya,mela ke yogya,anurUpa,upayukta 
compatriot N 1. eka desha vAsI,eka hI desha me.n rahanevAlA 
compel VT 1. bala se karAnA,vivasha karanA,dabAnA,lAchAra karanA 
compendium N 1. sa.nkShepa,sArA.nsha,tatva 
compensate VT 1. harajAnA denA,badalA denA,kamI pUrI karanA,kShatipUrti karanA,pratiphala denA 
compensation N 1. badalA,pAritoShika,daNDa,kShatipUrti,pratiphala,harajAnA,kShatipUraka 
compete VI 1. barAbarI karanA,hoDa karanA,rIsa karanA 
competence N 1. sAmarthya,guNa,yogyatA,2. bAhulya,prachuratA,paryAptatA 
competency N 1. sAmarthya,guNa,yogyatA,2. bAhulya,prachuratA,paryAptatA 
competent A 1. yogya,nipuNa,samartha,2. uchita,2. paryApta 
competition N 1. barAbarI,hoDa,pratiyogitA,pratidvandatA,spardhA 
competitive A 1. barAbarI kA,hoDa kA,mukAbale kA,pratiyogitA sa.nbandhI 
competitor N 1. barAbarI karane vAlA,pratiyogI,pratispardhI,hoDiyA,lAga-DA.nTa karanevAlA 
compilation N 1. sa.ngraha,sa.nchaya 
compile VT 1. sa.ngraha karanA,sa.nchaya karanA 
complacency N 1. Ananda,sa.ntoSha,2. AdarabhAva,sushIlatA,shiShTAchAra 
complain VI 1. shikAyata karanA,asa.ntuShTatA prakaTa karanA,dukhaDA kahanA,jhI.nkanA,ronA,2. nAlisha karanA,abhIyoga karanA 
complainant N 1. abhiyoktA,nAlishI,vAdI 
complaint N 1. shikAyata,abhiyoga,ulAhanA,shoka,2. bImArI,roga 
complement N 1. pUraka,samapUraka,purAva,sahAyaka,bhartI 
complementary A 1. pUrA karane vAlA,pUraka,samapUraka 
complete A 1. pUrA,kula,sampUrNa,pUrNa,samUchA 
complete VI 1. pUrA karanA,sampUrNa karanA,siddha karanA,samApta karanA 
completion N 1. samApti,pUraNa,sa.npAdana,nipaTAva 
complex A 1. sa.nyukta,milA huA,mishra,mishrita,pechadAra,asarala,jaTila 
complexion N 1. ra.nga,varNa,2. rUpa,cheharA,3. svabhAva,prakR^iti 
complexity N 1. asaralatA,jaTilatA,ulajhana,mishratA 
compliance N 1. sammati,svIkR^iti,AGYApAlana,anusAra,anuvR^itti 
compliant A 1. mulAyama 
complicate A 1. ulajhA,pechIdA,asarala 
complicate VT 1. lapeTanA,ulajhAnA,pecha DAlanA,pha.nsAnA 
complication N 1. ulajhana,pha.nsAva,milAva,asaralatA,ulajhAva 
compliment N 1. praNAma,Adara,prasha.nsA,abhinandana 
compliment VT 1. prasha.nsA karanA,praNAma karanA,sarAhanA,vAha vAha karanA,Adara karanA 
complimentary A 1. prasha.nsAsUchaka,stutimaya 
comply VI 1. svIkAra karanA,mAnanA,AGYApAlana karanA 
component A 1. A.nshika,maulika 
component N 1. a.nsha,bhAga,TukaDA,2. avayava 
compose VT 1. banAnA,2. likhanA,rachanA,3. akShara joDanA,4. dhairya dhAraNa karanA,DhADhasa ba.ndhAnA,5. sura nikAlanA,6. dhIraja dharanA,shAnti denA 
composer N 1. rachayitA,granthakartA 
composite A 1. mishra,sammishra,sa.nyukta,bhAgo.n se banA huA,milA huA,juTA huA 
composition N 1. sa.nyojana,sarjana,rachanA,2. mela,samajhautA,milAvaTa,sa.ngaThana 
compost N 1. khAda,pA.nsa,2. milAvaTa 
compound N 1. samAsa,mela,mishraNa,2. A.ngana,hAtA,gherA,3. milA huA,yaugika,mishra,sa.nyukta,mishrita 
compound VI 1. milAnA,sa.nyojana karanA,eka hI me.n milAnA 
compound VT 1. sa.ndhi kara lenA,tai kara lenA,mila jAnA,mela kara lenA 
comprehend VT 1. samajhanA,2. sammilita karanA,bhItara karanA,milA lenA 
comprehensible A 1. samajhane ke yogya,bodhanIya,grAhya 
comprehension N 1. samajhanA,bodha,grahaNa,2. samajha bUjha,buddhi,avadhAraNA,samajhane kI shakti 
comprehensive A 1. bahugrAhI,vyApaka,thoDe me.n bahuta,vistR^ita,chauDA 
compress VT 1. dabAnA,mIchanA,dabochanA,jamAnA,chhoTA karanA,sa.nkShepa karanA 
compressor N 1. sa.npIDaka 
comprise VT 1. sammilita karanA,samAnA,aTAnA,milAnA 
compromise N 1. samajhautA,Apasa kA nipaTAva 
compromise VT 1. samajhautA karanA,Apasa me.n milakara nipaTAnA 
compulsion N 1. vivashatA,dabAva DAlanA,vivasha karanA,2. dabAva,balajorI,bala,prachaNDatA,AvashyakatA 
compulsory A 1. anivArya,vivashakArI,Avashyaka,dabAvavAlA 
compute VT 1. gaNanA karanA,ginanA,lekhA karanA 
comrade N 1. sAthI,mitra,sa.ngI 
con VT 1. dhayAna pUrvaka adhyayananA,2smaraNa karanA 
concave A 1. khokhalA,polA,khAlI,dhanuShAkArI,2. natodara 
conceal VT 1. chhipAnA,gupta rakhanA,paradA karanA 
concealment N 1. paradA,2. chhipAva,lopa 
concede VI 1. mAna lenA 
concede VT 1. mAnanA,svIkAra karanA,2. chhoDa denA,de denA 
conceive VI 1. garbha se honA,garbha dhAraNa karanA 
conceive VT 1. kalpanA karanA,vichAra karanA 
concentrate VI 1. dhyAna denA,chitta jamAnA,dhyAna lagAnA,chitta ekAgra karanA 
concentrate VT 1. ikaThThA karanA,2. samAhR^ita karanA,samAharaNa karanA 
concentration N 1. ekAgratA,ekAgrachitta honA,chitta jamAnA 
concept N 1. vichAra,manobhAva,kalpita viShaya 
conception N 1. vichAra,dhAraNA,kalpanA,2. anusAna,garbhAdhAna 
concern N 1. kAma,chintA,sa.nbandha,prayojana 
concern VT 1. sa.nbandha rakhanA,prayojana honA 
concerning A 1. sa.nbandhita,viShaya me.n 
concerning Prep 1. ko,liye 
concert N 1. rAga,ra.nga,eka tAla,2. mela,eka bhAva 
concession N 1. svIkR^iti,a.ngIkAra,2. AGYA pradAna 
conch N 1. sha.nkha,gho.nghA,kauDI 
conciliation N 1. milApa,shAnta karanA,sa.ntuShTa karanA,anura.njana 
concise A 1. laghu,sa.nkShipta,alpa 
conclave N 1. gupta sabhA 
conclude VI 1. samApta honA 
conclude VT 1. pUrA karanA,pUrA ho jAnA,samApta karanA,chukAnA,2. sthApita karanA,nishchita karanA,3. anumAna karanA 
conclusion N 1. a.ntima nirNaya,phala,pariNAma,samApti,anta,upasa.nhAra 
conclusive A 1. antima,nirNAyaka,antakArI 
concoct VT 1. pachAnA,pakAnA,2. upAya karanA,rachanA,gaDhanA 
concord N 1. mela,ekatA,avirodha,ekatAI,sa.nyoga 
concourse N 1. jamAva,bhIDa,maNDalI,jamaghaTa 
concrete A 1. indriyo.n se pahachAnane yogya,padArtha rUpa me.n,sAkAra 
concrete N 1. roDA,jamAyA huA roDA,chUnA,patthara,bAlU,a.nsho.n ko eka me.n joDa kara banAyA huA 
concur VI 1. sahamata honA,eka bindu para milanA,2. eka mata honA,milanA,juDanA 
concurrence N 1. sahamati,mela,ekadilI,ekachittatA,ekA,manamela 
concurrent A 1. sa.nyukta,eka sAtha,milA huA,sahakArI,barAbara kA,2. eka bindugAmI 
concussion N 1. choTa,AghAta,hilAva,Takkara,dhakkA,sa.nghaTTa 
condemn VT 1. aparAdhI ThaharAnA,burA banAnA,daNDa denA,doSha lagAnA 
condemnation N 1. doSha lagAnA,ni.ndA,2. daNDa kI AGYA 
condensation N 1. sa.nkShepaNa,ghanIkaraNa,dabAva,gADhApana,sa.nkShipta karanA 
condense VI 1. gADhA ho jAnA,jamanA,ghanA honA 
condense VT 1. gADhA karanA,jamAnA,ghanA karanA 
condescension N 1. darpatyAga,namratA,kR^ipA,jhukanA 
condiment N 1. chaTanI,chhau.nka,baghAra,masAlA 
condition N 1. dashA,padavI,avasthA,sthiti,2. niyama,hoDa,sharta 
conditional A 1. niyamabaddha,saniyama,hetumaya,shartI,sharta ke sAtha 
condolence N 1. sahAnubhUti,dUsaro.n ke dukha para shoka prakaTa karanA 
condone VT 1. kShamA karanA,chhoDa denA,dhyAna na denA 
conducive A 1. sahAyaka,upakArI,hitakara,sukhAvaha 
conduct N 1. chAla-chalana,AcharaNa,bartAva,2. aguvAI,3. prabandha 
conduct VT 1. chalAnA,nirvAha karanA,aguvAI karanA,2. prabandha karanA 
conductor N 1. parichAlaka,netA,chAlaka,nAyaka,nirvAhaka 
conduit N 1. pAnI kI morI,nAlI 
cone N 1. shuNDAkAra vastu,gajaraula,gAvaduma,sha.nku sUchI 
confection N 1. miThAI,murabbA,pAga 
confectioner N 1. halavAI,murabbe banAne vAlA,miThAI bechane vAlA 
confederacy N 1. mela,sa.ndhi 
confederate N 1. mitra,sAthI 
confederate VI 1. sa.ndhi me.n milanA,dala banAnA 
confederate VT 1. sa.ndhi me.n milAnA 
confederation N 1. sa.ngha,maNDala,sa.nyojana 
confer VI 1. bAtachIta karanA,parAmarsha karanA,vArtAlApa karanA 
confer VT 1. denA,pradAna karanA 
conference N 1. vichAra ke lie sabhA,sammelana,2. bAtachIta,vArtAlApa 
confess VT 1. svIkAra karanA,mAnanA,svIkAra karanA,a.ngIkAra karanA 
confession N 1. svIkR^iti,svIkAra,a.ngIkAra 
confidant N 1. dilI dosta,vishvAsa pAtra 
confide VI 1. vishvAsa karanA,bharosA karanA 
confidence N 1. vishvAsa,bharosA,DhR^iDaGYAna,2. nishchaya,asa.nshaya,3. AtmavishvAsa,sAhasa 
confident A 1. AtmavishvAsI,pUrA vishvAsa kie hue,nishchita,nisa.ndeha,nidhaDaka,DhITha,sAhasI 
confidential A 1. gopanIya,vishvAsayogya,bhedI,gupta,aprakAshya,vishvasanIya,nijI 
confidently Adv 1. vishvAsa sahita,nishchaya kara ke,nissa.ndeha rUpa se,vishvAsa ke sAtha,nidhaDaka 
confine N 1. sImAprAnta,sImA pradesha 
confine VT 1. sImAbaddha karanA,kArAgAra me.n DAlanA,rokanA 
confinement N 1. kArAgAra vAsa,kaida,2. ekAntavAsa,3. roka,rukAva,ba.ndhana 
confirm VT 1. pakkA karanA,sthira karanA,nishchita karanA,pramANita karanA,2. IsAI samAja me.n lenA 
confirmation N 1. puShTikaraNa,pakkA karanA,pramANa,dR^iDhatA,AGYA,svIkR^iti,2. sthAyIkaraNa,dR^iDha karaNa,sthira karaNa,pramANI karaNa 
confiscate VT 1. kurka karanA,rAjyAdhIna kara lenA,jabta karanA,le lenA 
confiscation N 1. kurkI,jabtI,adhikaraNa 
conflagration N 1. agnikANDa,bhArI Aga,lUkA,dAha,prajvalana 
conflict N 1. Takkara,jhagaDA,laDAI,virodha,sa.ngharSha 
conflict VI 1. laDanA,jhagaDanA,sAmanA karanA,virodha karanA 
confluence N 1. sa.ngama,mela,mila kara bahanA 
conform VI 1. mAnanA,svIkAra karanA,anurUpa honA 
conform VT 1. eka sA karanA,ekamela karanA,samAna karanA,sadR^isha banAnA 
conformity N 1. samAnatA,anukUlatA,sAdR^ishya,anurUpatA,svIkAra,anusAra 
confound VT 1. milAnA,ghabaDAnA,gaDabaDa karanA,hakkA-bakkA karanA,2. DarAnA,sAhasa toDanA,3. nAsha karanA 
confront VT 1. sAmanA karanA,virodha karanA,apane sAmane honA,sammukha karanA 
confuse VI 1. ghabaDA jAnA,ulaTa-pulaTa jAnA 
confuse VT 1. ulaTa palaTa karanA,gaDabaDa karanA,ghabaDA denA,chakarA denA 
confusion N 1. sa.nbhrama,gaDabaDa,kramabha.nga,vyAkulatA,2. hullaDa,balavA,gaDabaDI,2. ghabaDAhaTa 
congenial A 1. svajAtIya,eka jAti kA,eka mela kA,anukUla,anurUpa,sukhada 
congenital A 1. sahajAta,sAtha janmA,jo janma hI se ho 
congest VT 1. baToranA,Dhera lagAnA 
congestion N 1. rakta kA jamAva,rakta sa.nchaya,2. adhika bhIDa,adhika ghanI bastI 
congratulate VT 1. badhAI denA,jaya jayakAra karanA 
congratulation N 1. badhAI 
congregate VI 1. ekatra honA,jamA honA,milanA 
congregate VT 1. ekatra karanA 
congregation N 1. samAgama,sabhA,2. dhArmika samAja 
congress N 1. vyavasthApikA sabhA,samAja,mahAsabhA 
congressman N 1. mahAsabhA kA sadasya 
congresswoman N 1. mahAsabhA kI sadasya 
conjecture N 1. anumAna,aTakala 
conjecture VI 1. aTakala karanA,anumAna karanA 
conjugal A 1. vivAha sa.nbandhI,vaivAhika 
conjunction N 1. sa.nyoga,sa.ngama,mela,2. samuchchaya bodhaka avyaya 
conjure VI 1. jAdU karanA,TonA karanA 
conjure VT 1. shapatha rakhanA,saugandha rakhanA,2. vinatI karanA 
connect VT 1. joDanA,milAnA,sa.nyukta karanA 
connection N 1. joDa,sa.nbandha,nAtA,rishtA,lagAva,sa.nyoga,sa.nparka 
connective A 1. joDanevAlA,milAnevAlA,yaugika 
connivance N 1. AnAkAnI,barAva,TAlamaTola,upekShA 
connive VI 1. AnAkAnI karanA,A.nkha mUdanA,upekShA karanA 
connoisseur N 1. jAnakAra,guNaGYa,parIkShaka 
connote VT 1. bhAva batalAnA,jatAnA,batalAnA,artha sUchita karanA 
conquer VT 1. jItanA,parAjita karanA,sara karanA 
conqueror N 1. jItane vAlA,vijayI,parAsta karanevAlA 
conquest N 1. jIta,vijaya,2. jitapradesha,jItA huA desha 
conscience N 1. a.ntaHkaraNa,hitAhita kA GYAna,viveka 
conscientious A 1. shuddha a.ntaHkaraNavAlA,dharmAtmA,nyAya parAyaNa 
conscious A 1. shramiGYa,sacheta,chetana 
consciousness N 1. cheta,GYAna,chetanA 
conscript A 1. bharatI kiyA huA,darja rajisTara 
conscript N 1. anivArya bhAratI,sipAhI yA nAvika jo anivArya rUpa se nayA bharatI kiyA gayA ho 
conscription N 1. senA me.n jabaradastI bharatI karanA,anivArya sainika sevA 
consecrate A 1. pratiShThita,arpaNa kiyA huA,pavitra 
consecrate VT 1. pavitra banAnA,pratiShThita banAnA,pratiShThA karanA,2. arpaNa karanA,sa.nkalpa karanA,ishvara kI sevA me.n de denA 
consecutive A 1. lagAtAra,kramAnugata,kramAgata,nira.ntara 
consecutively Adv 1. krama se,kramAgata rUpa se,yathAkrama 
consensus N 1. aikya,anukUlatA 
consent N 1. sammati,svIkR^iti,anumati,mataikya 
consent VT 1. mAnanA,ekamata honA,svIkR^iti denA,2. anumati denA,AGYA denA 
consequence N 1. phala,pariNAma,a.nta,2. prabhAva,padavI,mAna,mahatva,pada,3. isa kAraNa se,isalie 
consequent A 1. phala svarUpa,anugAmI,AnuSha~Ngika 
consequent N 1. phala,a.nta,pariNAma,2. para,pada,anuSha.nga 
consequential A 1. phala svarUpa,pariNAma svarUpa 
consequently Adv 1. isa kAraNa se,ataH,isaliye,phalataH,ateva 
conservancy N 1. bachAva,rakShA,saphAI 
conservative A 1. dakiyAnUsI,rUDhivAdI,bachAU,rakShA karane vAlA,anudAra,parivartana virodhI,purAtana premI 
conservative N 1. dakiyAnUsI,rUDhivAdI,lakIra kA phakIra,vartamAna niyama ke badale jAne kA virodhI,sanAtanI ba.ndhI lIka para chalane vAlA 
conserve N 1. murabbA,miThAI,achAra,gulakunda 
conserve VT 1. surakShita rakhanA,banAe rakhanA,rakShA karanA,2. achAra DAlanA,murabbA banAnA,nA 
consider VT 1. sochanA,vichAranA,samajhanA,dhyAna karanA 
considerable A 1. vichAraNIya,baDA,adhika,visheSha,yatheShTha,
considerably Adv 1. kAphI,bahuta adhikatA se,visheSha rUpa se 
considerate A 1. vichAravAna,dUsare kA dhyAna rakhanevAlA,2. dUradarshI,pariNAmadarshI 
consideration N 1. socha vichAra,vichAraNa,vivechana,vichAra,chintA,dhyAna,2. lihAja,3. nimitta,hetu,4. Adara,mAna,mahatva,5. badalA,palaTA,pratiphala 
considering Prep 1. dhyAna me.n rakha kara,isa vichAra se,isakA vichAra karake 
consignment N 1. preShita mAla,bhejA huA mAla,2. dAnapatra,3. samarpaNa 
consign VT 1. sau.npanA,arpaNa karanA,dUsare ko bhejanA,denA,2. bilakula bhulA denA,3. jalA denA,rAkha kara DAlanA 
consist VT 1. milanA,rahanA,honA,2. anukUla honA,ekamata honA 
consistency N 1. anukUlatA,sAdR^ishya,avirodha,sAma.njasya,sa.ngatatA,anurUpatA,2. gADhApana 
consistent N 1. anukUla,susa.ngata,poDhA,samAna,eka sA,avirUddha,sa.ngata,dR^iDha 
consolation N 1. sAntvanA,dilAsA,AshvAsana,dhairya,DhADhasa,tasallI 
console VT 1. sAntvanA denA,DhADhasa denA,dilAsA denA,shAnti denA,prasanna karanA 
consolidate VT 1. sa.ngaThita karanA,sa.nchita karanA,Thosa karanA,jamAnA,2. milAnA,joDanA,3. Thosa honA,jamanA,4. ThosanA,jamA huAnA,5. milA huAnA,sa.nyuktanA 
consolidation N 1. ekIkaraNa,jamAvaTa,Thosa karanA,sa.nsthApana 
consort N 1. patnI,pati 
consort VT 1. sAtha rahanA,sa.nga rahanA,mela karanA 
conspicuous A 1. pratyakSha,suprakAsha,spaShTa,2. pramukha,prasiddha,vikhyAta,3. aisA sthAna yA vyakti jisa para saba kI dR^iShTi paDe 
conspiracy N 1. sAjisha,kapaTa praba.ndha,guTTa,ShaDaya.ntra,kuma.ntraNA 
conspirator N 1. ShaDaya.ntrakArI,vishvAsaghAtaka,rAjadrohI 
conspire VT 1. ShaDaya.ntra rachanA,kapaTa praba.ndha karanA 
constable N 1. chaukIdAra,sipAhI,kAnsTebula 
constabulary N 1. sipAhiyo.n kA dala,2. sipAhiyo.n kA 
constant A 1. nitya,nira.ntara,sanAtana,aparivartanashIla,sthira,achala,dR^iDha vishvAsI 
constant N 1. niyata,sthAyI,achalarAshi 
constellation N 1. tArAma.nDala,nakShatra,tAro.n kA samUha,2. vikhyAta logo.n kA samUha 
consternation N 1. Ata.nka,vismaya,Ashcharya,bhaya,dhaDAkA,ghabarAhaTa 
constipation N 1. kabja,koShTabaddhatA,malAvaroddha,anayacha 
constituency N 1. nirvAchana kShetra,chunane vAlo.n kA dala,nirvAchaka sa.ngha,nirvAchaka kShetra 
constituent A 1. nirvAchaka,2. sa.nghaTaka,3. maulika,pradhAna,vAstavika,a.nga 
constituent N 1. nirvAchaka,nirvAchaka sa.ngha kA sadasya,2. mUla,sAra,tatva,avayava 
constitute VT 1. banAnA,niyukta karanA,khaDA karanA,sthApita karanA 
constitution N 1. sa.nsthApana,niyukti,2. svabhAva,prakR^iti,3. banAvaTa,sharIrAvasthA,dashA,bhAva,4. vidhAna,desha kI vyavasthA,shAsana vyavasthA,niyojana,rAjya 
constitutional A 1. sa.nvidhAnI,kAnUnI,vyavasthA sa.nba.ndhI,pramANita,vyavasthA ke anusAra,vyavasthAnurUpa,2. prAkR^itika,svAbhAvika,janma kA,3. svAsthyakara 
constitutional N 1. svAsthya ke liye TahalanA,vAyusevana ke liye TahalanA 
constrain VT 1. rokanA,balapUrvaka rokanA,vivasha karanA,bAdhya karanA 
constraint N 1. dabAva,abhinava,lAchArI,roka,balAtkAra,2. nigraha,avarodha,apane bhAvo.n ko rokanA 
construct VT 1. banAnA,rachanA,sajAnA,nirmANa karanA,joDanA,ekatra karanA 
construction N 1. rachanA,vidhAna,banAvaTa,DhA.nchA,nirmANa,2. joDa,gaThana,pada yojanA,3. Ashaya,artha 
constructive A 1. rachanAtmaka,nirmANa sa.nba.ndhI,rachanA sa.nba.ndhI,rachane vAlA,rachanAtmaka banAne vAlA,2. tarkasAdhya,jo pratyaya na ho para.ntu anumAnita yA tarka sAdhya ho 
constructor N 1. nirmAtA,banAne vAlA,gR^ih nirmANa kA nirIkShaka 
construe VI 1. anumAnita honA,padachchheda kiye jAne ke yogya honA 
construe VT 1. samajhAnA,Ashaya batalAnA,artha kahanA,anuvAda karanA,2. anvaya karanA,padachchheda karanA 
consul N 1. rAjadUta,2. roma kA eka baDA karmachArI 
consular A 1. kAunsala sa.nba.ndhI 
consulate N 1. kAunsala kA pada 
consult V 1. sammati lenA,dekhanApustakanA,mata pUchhanA,rAya lenA,2. vichAra karanA 
consultation N 1. sammati lenA,ma.ntraNA,vimarsha,2. pa~nchAyata,vichAra sabhA 
consume VI 1. naShTa ho jAnA,kShaya honA 
consume VT 1. kAma me.n lAnA,vyaya karanA,naShTa karanA,2. jalAnA 
consumer N 1. vyaya karane vAlA,prayoga karane vAlA 
consummate A 1. pUrA,pakkA,parama,utkR^iShTa,sa.npUrNa 
consummate VT 1. pUrA karanA,nivAhanA,anta ko pahu.nchanA 
consummation N 1. sa.npUrNatA,pUrti,anta,samApti,nAsha,jIvana kA a.nta 
consumption N 1. vyaya,kharcha,khapata,ujADa,satyAnAsha,naShTatA,2. kShaya roga,tapedika 
contact N 1. chhuAva,lagAva,saTAva,sa.nparka,sparsha,sa.nsarga 
contagion N 1. sparsha sa.nchAra,chhUta se roga kA phailanA,chhUta,lagAva,2. uDanI bImArI 
contagious A 1. phailane vAlA,sparsha se lagane vAlA,lagane yogya,chhUta se lagane vAlAroga 
contain VT 1. rakhanA,rokanA,thAmanA,milAnA,samAnA,aTAnA,dhAraNa karanA 
contaminate VT 1. bigADanA,ashuddha karanA,bhraShTa karanA,apavitra karanA 
contemplate VT 1. dhyAna karanA,vichAra karanA,sochanA,2. ichchhA karanA,irAdA karanA 
contemplation N 1. vichAra,dhyAna,chi.ntA,vichAraNA karanA 
contemporary A 1. samakAlIna 
contemporary N 1. samakAlIna vyakti 
contempt N 1. tiraskAra,ghR^iNA,apamAna 
contemptible A 1. ghR^iNita,nIcha,tuchchha 
contemptuous A 1. tiraskArapUrNa,ghR^iNita,ghR^iNAyukta,ghR^iShR^i,apamAna sUchaka 
contend VT 1. laDanA,jhagaDanA,vivAda karanA 
content N 1. tR^ipti,santoSha,santuShTatA,rajAmandI,2. samAI,tatva,mUla 
content VT 1. santuShTa karanA,tR^ipta karanA,prasanna karanA 
contented A 1. sa.ntR^iShTa,tR^ipta 
contentious A 1. vivAdapUrNa,jhagaDAlU 
contentment N 1. santoSha,santuShTatA,tR^ipti 
contest N 1. laDAI,bakheDA,jhagaDA,vAdavivAda 
contest VT 1. vAdavivAda karanA,virodha karanA 
context N 1. prasa~Nga,prakaraNa,viShaya,sa.nba.ndha 
contribute VI 1. sammilita honA,bhAga lenA,sahAyatA denA,2. lekha likhanA 
contiguous A 1. nikaTavartI,lagA huA,saTA huA,milA huA,samIpastha 
continent A 1. vratI,i.ndriyanigrahakArI,sadAchArI 
continent N 1. mahAdvIpa,varSha 
continental A 1. mahAdvIpa sa.nba.ndhI,mahAdvIpIya,varShIya 
contingency N 1. daiva yoga,sa.nyoga,Akasmika ghaTanA 
contingent A 1. Akasmika,anishchita,daivavasha 
contingent N 1. sainya dala 
continual A 1. lagAtAra,sadA,nitya,avirata,nira.ntara 
continually Adv 1. nira.ntara,lagAtAra,nitya,barAbara,sadA 
continuance N 1. nityatA,sthriratA,sthiti,ga.nbhiratA,avirAma,anuba.ndha 
continuation N 1. nitya sa.nba.ndha,laDI,silasilA,shreNI,avirAma,anuba.ndha 
continue VI 1. rahanA,sthira rahanA,jArI rahanA,TikanA,dR^iDha rahanA 
continue VT 1. prachalita rakhAnA,baDhAnA 
continuity N 1. avichchhinnatA,niravachchhinnatA,dhArAvAhikatA,avichchhedatA,avirAma 
continuous A 1. lAgAtAra,barAbara,prachalita 
contort VT 1. ai.nThanA,maroDanA,umeTanA,TeDhA karanA,vikR^ita karanA 
contour N 1. DhA.nchA,rUpa,rekhA,AkAra 
contour VT 1. gherA khI.nchanA 
contraband A 1. va.nchita,anuchita,niyama viruddha 
contraband N 1. vyavasthA viruddha,varjita vyApAra,2. varjita mAla 
contract N 1. ThekA,sa.nvid,paNa,niyama patra,2. sagAI,ma.nganI 
contract VI 1. sikuDanA,sa.nkuchita honA,2. ThekA lenA,bAta ThaharAnA 
contract VT 1. chhoTA karanA,sa.nkuchita karanA,sikuDanA,sameTanA,2. ma.nganI karanA,sagAI karanA,3. uTAnA,prApta karanA,chukAnA,bAta ThaharAnA,nA 
contraction N 1. sikuDana,sa.nkuchana,sikoDa,jakaDAva,maroDA,sa.nkShepa 
contractor N 1. ThekedAra,sa.nvid karane vAlA,paNa karane vAlA 
contractual A 1. ThekA sa.nbandhI,sa.nvidAtmaka,sa.nvid sa.nba.ndhI,niyamapatra sa.nba.ndhI,Theke kA 
contradict VT 1. virodha karanA,bAta kATanA,viruddha kahanA,ulaTanA,pheranA,kATanA 
contradiction N 1. antarvirodha,prativAda,viruddha vachana,virodha,viruddhatA,pratiniShedha,asa.ngati,viparIta varNana 
contradictory A 1. antarvirodhI,prativAdI,viruddha,viparIta,asa.ngata,viruddhArtha 
contrary A 1. viparIta,pratikUla,viruddha,vipakShI,asa.ngata 
contrast N 1. virodha,bheda,nirUpaNa,a.ntara,asAdR^ishya 
contrast VT 1. a.ntara batAnA,vyatireka karanA,bheda nirUpaNa karanA,samAnatA karanA 
contribute VT 1. sahayoga denA,bhAga denA,sahAyatA karanA,cha.ndA denA 
contribution N 1. a.nsha,a.nshadAna,bhaga,cha.ndA,Taiksa,dAna,2. lekha 
contributor N 1. cha.ndA dene vAlA,a.nsha dAtA,kara dene vAlA,2. samAchAra patra lekhaka 
contrite A 1. duHkhita,pashchAtApI,manovyathita 
contrition N 1. pachhatAva,pashchAtApa,anutApa 
contrive VT 1. upAya karanA,AviShkAra karanA,tadavIra karanA,yukti nikAlanA,nirUpaNa karanA,banAnA,kalpanA karanA 
control N 1. roka,nigraha,niya.ntraNa,sa.nyama,2. adhikAra,vasha,prabhutva,nirIkShaNa 
control VT 1. rokanA,dabAnA,vashI karanA,2. vasha me.n rakhanA,adhIna karanA 
controller N 1. niya.ntraka,hisAba A.nkane vAlA,nirIkShaka 
controversial A 1. vivAdAspada,vivAdI,tArkika,takarArI,bahasa ke sa.nba.ndha me.n,vivAda sa.nba.ndhI 
controversy N 1. vivAda,bahasa,vAdAnuvAda,vitarka,jhagaDA 
contusion N 1. nIla,gumaTA,kuchalAva,choTa,bhItarI mAra 
convalescence N 1. svAsthyalAbha,cha~NgApana,rogopashama,punaH svAsthya prApti 
convalescent A 1. svAsthya lAbhakArI,gata roga,punaH svAsthya prApta 
convene VI 1. ekatra honA,baTuranA 
convene VT 1. Ayojana karanA,ekatra karanA 
convenience N 1. suvidhA,sahUliyata,2. yogyatA,3. sukha,suvidhA,avakAsha 
convenient A 1. suvidhA janaka,yogya,suvidhA kA,sukha kA,upayukta,sukhakara 
convent N 1. kAnve.nTa,maTha,bairAgiyo.n kA maTha,kuvAriyo.n kA maTha,vihAra 
convention N 1. sammelana,visheSha avasara para bulAI huI sabhA,2. pratiGYA,sa.ndhipatra,sa.nvid,3. rivAja,dastUra,chalana,prathA,rIti,vyavahAra,AchAra,loka sa.nmati 
conventional A 1. aupachArika,2. rUDhigata,tai kiyA huA,sharta kiyA huA,3. rIti anusAra,rasma kA,laukika,loka sa.ngata,vyAvahArika 
converge V 1. eka ora jhukanA,eka bi.ndu kI ora jAnA 
convergence N 1. sa.nsR^iti,eka ora jhukAva 
convergent A 1. sa.nsR^ita,eka bi.ndu me.n milane yA jhukanevAlA,eka ke.ndrAbhimukha 
conversant A 1. jAnakAra,parichita,nipuNa,kushala,abhiGYa 
conversation N 1. bAtachIta,vArtAlApa,sa.nbhAShaNa 
converse A 1. viloma,viparIta,ulTA,viruddha 
converse N 1. ulaTA,viparIta vastu,viloma,viparyaya,aksa,viruddha,2. sa.nbhAShANa,bAtachIta,vArtAlApa,sa.nsarga 
converse VI 1. vArtAlApa karanA,bAtachIta karanA,charchA karanA 
conversely Adv 1. ulaTA,pratikUla,viruddha rUpa se,vilomataH 
conversion N 1. rUpAntara,viparyaya rUpa,parivartana,ulaTa palaTa,2. mata parivartana,dharma palaTa,paradharma avala.nbana,sudhAra 
convert N 1. paradharma avala.nbI,anya mata kA grahaNa karanevAlA,nayA chelA 
convert VT 1. dharmaparivartana karanA,palaTanA,badalanA,apanAnA,mata yA dharma palaTanA 
convertible A 1. parivartanIya,ulaTane yogya,badalane ke yogya,2. tulyArthI,samAna 
convex A 1. madhyonnata,ubhaDA huA,2. ubaratA huA,unnatodara 
convey VT 1. le jAnA,pahu.nchAnA,2. de denA,samarpaNa karanA,hastA.ntarita karanA 
conveyance N 1. vAhana,savArI,gADI,2. sa.npatti hastA.ntaritakaraNa,samarpaNa,samarpaNa patra,3. le jAnA,DhulAI 
convict A 1. doShI,2. ba.ndI,kArAgAravAsI 
convict VT 1. aparAdhI ThaharAnA,doShI nirNaya karanA,2. samajhA denA 
conviction N 1. aparAdhI ThaharAnA,aparAdha sthApana,2. dR^iDha vishvAsa,dR^iDha nishchaya,dR^iDha mata 
convince VT 1. samajhA denA,pratIti karanA,nishchaya karanA,manAnA 
convincing A 1. nishchayAtmaka,nishchayaka,pratItijanaka 
convocation N 1. dIkShAnta samAroha,ekatra karane kA kAma,2. pAdariyo.n kI sabhA,vishvavidyAlaya ke netAo.n kA sa~NgaThana,pa~nchAyata,jamaghaTA 
convoy N 1. rakShA dala,patharakShA,patharakShaka,sipAhiyo.n kA dala 
convoy VT 1. sAtha chalanA,bachAne ke liye sa~Nga jAnA,chaukanI se le jAnA 
convulse VT 1. maroDanA,ai.nThanA,hilAnA,ka.npAnA,bala denA,akaDAnA 
convulsion N 1. maroDa,ai.nThana,chihukabAI,akaDa,ka.npa,sa.nkShaubha 
coo VI 1. kU.n kU.n karanA,guTargU.n karanA,guTakanA,2. dulAra karanA,lADa pyAra karanA,pyAra karanA 
cook N 1. bAvarchI,rasoiyA,bhojana banAne vAlA 
cook VT 1. pakAnA,bhojana banAnA,rasoI banAnA,2. hera phera karanA,apane matalaba kA banA lenA,bigADa denA,jhUThA kara denA,ashuddha kara denA 
cooker N 1. kukara,rasoI banAne kA sAdhana 
cookery N 1. rasoI kA kAma,pAka vidyA 
cool A 1. shItala,Tha.nDA,2. shA.nta,avyAkula,dhIra,anudvega,sa.ntoShI,3. beparavAha,udAsIna,shItala,4. nirlajja,dhR^iShTa,5. dhR^iShTatA,udAsIna vyavahAra 
cool N 1. ThaNDI vastu,shItala peya,2. shItalatA,ThaNDaka,sardI 
cool VI 1. ThaNDA honA,shA.nta honA 
cool VT 1. ThaNDA karanA,2. krodha ThaNDA karanA 
cooler N 1. kUlara,koI vastu Tha.nDI karane kA bartana 
coolly Adv 1. sAvadhAnI se,shAnti se,udAsIna bhAva se,beparavAhI se 
coolness N 1. ThaNDa,shItalatA,2. shAnti,3. udAsInatA,virAga 
coop N 1. kuppA,pIpA,2. pi.njaDA 
coop VT 1. pi.njaDe me.n ba.nda karanA,ba.nda karanA 
cooper N 1. pIpA banAne vAlA 
cooper VT 1. marammata karanA,joDa denA 
cooperate VI 1. milakara kAma karanA,sAtha denA,sahAyatA karanA,sahayoga denA 
cooperation N 1. sahayoga,mela,sa.nba.ndha,sahakAritA,sahodyoga 
cooperative A 1. sahakArI,sahAyaka,mila kara kAma karane vAlA,jisakA kArobAra sAAAjhe kI pU.njI se chalatA hai 
coordinate A 1. samakakSha,eka pada vAlA,sama,tulya 
coordinate N 1. samakakSha,samapada vAlI vastu,niyAmaka 
coordinate VT 1. sa.nyojananA,sama banAnA 
cope N 1. pAdarI kA chogA,2. chhata,gumbaja 
cope VI 1. sAmanA karanA,laDanA,jhagaDanA 
coping N 1. muNDera,parachhatI 
copious A 1. bahuta,vipula,prachura 
copper A 1. tAmbe kA,tA.nbe kA banA huA,2. tA.nbI,tA.nbe ke ra.nga kA 
copper N 1. tA.nbA,tAmra,2. dega,3. paisA 
copper VT 1. tA.nbA lagAnA 
copy N 1. pratirUpa,2. pratilipi,3. nakala,anukaraNa 
copy VT 1. nakala utAranA,mUla dekha kara pratilipi banAnA,anukaraNa karanA 
copyright A 1. prakAshanAdhikR^ita,jisake chhapane kA adhikAra surakShita ho 
copyright N 1. prakAshanAdhikAra,kApIrAiTa,chhapane kA adhikAra,mudrAdhikAra 
coral N 1. mU.ngA,vidrumA 
cord N 1. rassI,DorI,nApa kA phItA 
cord VT 1. rassI se bA.ndhanA,jakaDanA 
cordial A 1. hArdika,sachchA,gADha,puShTakAraka 
cordial N 1. hArdika,snehapUrNa,rochaka vastu,puShTakAraka vastu,mana praphullita karane vAlA peyana 
cordiality N 1. saralatA,sachchAI,nishchhalatA,sauhArda,maitrI,niShkapaTatA 
core N 1. hR^idaya,bhItarI bhAga,guThalI,gUdA,garI,phoDe kI kIla 
core VT 1. phala kA gUdA nikAlanA,guThalI nikAlanA 
coriander N 1. dhaniyA,kothamIra 
cork N 1. eka vR^ikSha,usakI chhAla,2. kAga,DATa 
cork VT 1. kAga lagAnA,DATa lagAnA 
cork-screw N 1. pe.nchakasha,kAga nikAlane kA pe.ncha 
corkscrew N 1. kAga nikAlane kA pe.ncha,pe.nchakasha 
corn N 1. makI,dAnA,anAja,gallA,dAnya,sasya,2. The.nTha,gaTTA,kaDA,phoDA,gokharU,3. makAI yA anya anAja kA ATA,maidA 
corner N 1. konA,gupta sthAna 
corner VT 1. kone me.n DhakelanA,ghabarAhaTa yA kaThinAI me.n DAlanA 
corollary N 1. upa siddhA.nta,pariNAma,anumAna 
corona N 1. tejoma.nDala,prabhAma.nDala 
coronation N 1. rAjatilaka,TIkA,rAjagaddI 
coroner N 1. apamR^ityu kA kAraNa GYAta karanevAlA aphasara 
corporal A 1. shArIrika,daihika,deha sa.nba.ndhI 
corporal N 1. eka chhoTA aphasara,nAyaka 
corporate A 1. ekachita,sa.nyukta,sAmAjika,eka samAja yA sa.nsthA me.n sammilita 
corporation N 1. pa~nchAyata,nagara samAja,maNDalI 
corps N 1. palaTana,senA,sainyadala 
corpse N 1. shava,lotha,mR^ita sharIra 
correct A 1. sahI,shuddha,ThIka,uchita,vishuddha,sa.nshodhita 
correct VT 1. ThIka karanA,sahI karanA,shodhanA,2. daNDa denA 
correction N 1. shodhana,sudhAra,shuddhi,2. daNDa 
correspond VI 1. milanA,anurUpa honA,2. patravyavahAra karanA,Apasa me.n likhA paDhI karanA,paraspara patra vyavhAra karanA 
correspondence N 1. anukUlatA,anurUpatA,2. sA.ngatya,3. sa.nsarga,likhA paDhI,patra vyavahAra,4. chiTThI,patrI 
correspondent N 1. sa.nvAdadAtA,likhA paDhI karane vAlA,ADhatiyA,samAchAra lekhaka 
corridor N 1. barAmadA,bhavana me.n kA mArga 
corroborate VT 1. puShTa karanA,bala denA,pakkA karanA 
corrode VT 1. khA jAnA,khurachanA,bigADanA,2. khuracha jAnA,ghulanA 
corrosion N 1. kATakUTa,vinAshana 
corrosive A 1. nAshaka,kShayakara,tIvra 
corrugate VT 1. sikoDanA,jhurrI DAlanA,sameTanA,lapeTanA 
corrupt A 1. khoTA,burA,dUShita,patita 
corrupt VI 1. apavitra honA,bigaDanA,naShTa bhraShTa ho jAnA 
corrupt VT 1. saDAnA,bigADanA,apavitra banAnA,ashuddha banAnA,2. ghUsa denA 
corruption N 1. saDana,bigADa,vyabhichAra,doShaNa,bhraShTatA,khoTApana,2. ghUsa 
corsair N 1. samudrI DAkU,samudrI DAkU kA jahAja 
cortege N 1. chAkaro.n kI ma.nDalI,sa.nga ke naukara chAkara,dhUmadhAma se nikalanA,dhUmadhAma 
cosmetic A 1. kA.nti vardhaka,su.ndaratA baDhAne vAlA 
cosmetic N 1. ubaTana,a.ngarAga 
cosmic A 1. laukika,jagat sa.nba.ndhI 
cosmology N 1. vishva tatva,sa.nsAra ke padArtho.n kI vidyA,vishva viGYAna 
cosmopolitan A 1. samasta sa.nsAra kA,vishva sthAyI,sthAnIya pakShApAta rahita 
cosmopolitan N 1. sarvadeshIya,sa.nsAra bhara ko apanA desha mAnane vAlA,sarvatra vAsI,jo desha yA jAti ke pakShApAta se rahita ho 
cosmos N 1. vishva,jagat 
cost N 1. mUlya,lAgata,2. dAma,vyaya,kharchA,3. ToTA,ghATA 
cost VT 1. dAma lagAnA,dAma baiThanA 
costly A 1. maha.ngA,baDe mola kA,bahumUlya 
costume N 1. pahanAvA,pahanane kA Dha~Nga,2. UparI vastra,3. striyo.n ke pahanane ke kapaDe 
cote N 1. gherA,bADA 
cottage N 1. jho.npaDI,kuTI,chhoTA makAna 
cotton N 1. kapAsa,ruI,2. ruI kA kapaDA,sUtI kapaDA 
couch N 1. khATa,pala~Nga,2. taha,parata 
couch VI 1. leTanA,2. chhipA rahanA,ghAta me.n rahanA,3. dabakanA 
couch VT 1. liTAnA,2. shabdo.n me.n kahanA,varNana karanA,3. A.nkha kA jAlA nikAlanA,4. bhAlA Adi ko chalAne ke liye nIche karanA 
cough N 1. khA.nsI,khokhI 
cough VT 1. khA.nsanA,khakhAranA 
coulter N 1. hala kA phAla 
council N 1. vichArasabhA,pa~nchAyata,parAmarsha sabhA,pariShada,sabhA 
councillor N 1. sabhAsada,sabhA kA sadasya 
counsel N 1. upadesha,sammati,parAmarsha,salAha,ma.ntraNA 
counsel VT 1. sammati denA,salAha denA,upadesha karanA,sIkha denA 
counsellor N 1. upadeshaka,ma.ntrI,salAhakAra,2. vakIla 
count N 1. gaNanA,ginatI,2. abhiyoga viShaya,3. eka baDA kulIna jana 
count VT 1. ginanA,samajhanA,gaNanA karanA,2. mAna karanA,bharosA karanA 
countenance N 1. mukha,badana,mukhaDA,cheharA,rUpa,anugraha 
countenance VT 1. upakAra karanA,anugraha karanA,dilAsA denA,sa.nbhAlanA,pratipAlana karanA 
counter A 1. ulaTA,viruddha,pratikUla 
counter Adv 1. viparIta dishA me.n 
counter N 1. gaNaka,ginane vAlA,2. ginane kA ya.ntra,3. kAu.nTara,dUkAna yA bai.nka kI meja,4. ghoDe kI chhAtI,5. jahAja ke pIchhe ke hisse me.n eka dhanvAkAra sthAna 
counteract VT 1. kATanA,rokanA,ulaTA karanA,pratikriyA karanA,pratikAra karanA 
counterbalance N 1. samabhAra,pratibhAra,barAbara kA virodhI bhAra kA vyakti 
counterbalance VT 1. tulya bhAra karanA,ghaDA bA.ndhanA,barAbara bhAra yA bala se pratikAra karanA 
counterfeit A 1. jAlI,kalpita,jhUThA,nakalI 
counterfeit N 1. kapaTa lekha,jhUTha,khoTa,jAlasAjI 
counterfeit VT 1. jAlasAjI karanA,pratirUpa karanA,bheSha badalanA,chhala karanA,jAla karanA 
counterpart N 1. pratirUpa,sa.ngata bhAga,joDa,tadrUpa,dUsarA utAra 
countervail VT 1. barAbara karanA,barAbara bala yA prabhAva ke sAtha pratikAra karanA 
countess N 1. kulIna strI,begama,amIra kI strI 
countless A 1. asa.nkhya,anagaNita,agaNya,gaNanAtIta 
country N 1. desha,pradesha,grAma,dehAta,gA.nva 
countryman N 1. deshavAsI,grAmavAsI 
county N 1. jilA,prA.nta,desha bhAga 
coup N 1. choTa,mAra,chAturyapUrNa,AghAta,ghAtaka choTa 
couple N 1. joDA,yugala,2. dampati 
couple VT 1. milAnA,joDAnA,2. vivAha karanA 
coupon N 1. rasIda,parachA,ikarAranAmA,sUdI,2. kUpana 
courage N 1. sAhasa,maradAnagI,vIratA,shUratA,nirbhayatA 
courageous A 1. sAhasI,bahAdura,nirbhaya,vIra,yoddhA 
courier N 1. dUta,dauDAhA,yAtrA karane vAlA naukara 
course N 1. korsa,pAThyakrama2. ghuDa dauDa kA maidAna,3. dauDa,4. pragati,chAla chalana,jIvana kA Dha~Nga,5. mArga,rAstA,6. niyama,silasilA,shreNI,7.avadhi 
course VI 1. teja chalanA,vega se chalanA,bahanA 
course VT 1. AkheTa karanA,khadeDanA,pIchhe dauDanA 
coursing N 1. shikArI kutte se kharahe kA shikAra 
court N 1. rAjama.ndira,darabAra,rAjagR^iha,2. darabArI loga,rAjA Adi ke sAtha rahane vAle manuShya naukara ityAdi,rAjasabhA,3. kachaharI,vichAra sthAna,nyAyAlaya,adAlata,4. jaja loga,nyAyAdhIsha,5. A.ngana,darabAra,6. Adara,mAna 
court VT 1. Adara karanA,anunaya karanA,ma.nganI karanA,chAhanA 
courteous A 1. sushIla,namra,bhadra,milanasAra,sAnunaya,vinIta 
courtesy N 1. sushIlatA,namratA,bhadratA,vinaya 
courtly A 1. sushIla,sabhya 
courtship N 1. chAha,strI upAsanA,vivAhArtha prArthanA,anunaya 
cousin N 1. chacherA bhAI,chacherI bahana,mamerA yA mauserA yA phupherA bhAI yA bahana 
cove N 1. khoha,chhoTI khADI,kola 
covenant N 1. niyama,praNa,hoDa,sa.nvida,niyama patra 
covenant VI 1. niyama karanA,praNa karanA,vachana denA,sa.nvida dvArA pradAna karanA 
cover N 1. Dhakkana,2. bachAva,sharaNa,3. TaTTI,paradA,4. liphAphA,gilApha,5. bahAnA,6. thAlI,rikAvI,7.mejha kI chAdara,8.puThThA,daphtI 
cover VT 1. AchchhAdita karanA,DhA.nkanA,2. chhipanA,paradA DAlanA,3. a.nDe senA,4. surakShita karanA,5. paryApta honA,yatheShTa AnA,basa honA 
covert A 1. chhipA huA,gupta,AvR^ita,aprakaTa 
covert N 1. ADa,bachAva kA sthAna,bachAva,2. ku~nja,jhADI 
covet VT 1. lobha karanA,lAlacha karanA,chAhanA,abhilAShA karanA 
covey N 1. pakShiyo.n ke bachche 
cow N 1. gAya 
cow VT 1. bhaDakAnA,DarAnA,dhamakAnA,hatotsAha karanA,dabAnA 
coward N 1. Darapoka,kAyara,kApurUSha 
cowardice N 1. Darapokapana,kAyaratA,bhIrutA 
cowardly A 1. kAyara,nIcha 
coy A 1. lajIlA,sa.nkochI,kama bolane vAlA 
crab N 1. kekaDA,2. karka rAshi,3. ja~NgalI seva 
crack N 1. kaDaka,chaTaka,darAra,chhidra,sphoTana 
crack VTI 1. phaTanA,phADanA,chiTakanA 
crackle VI 1. chiDachiDAnA,chiTakanA,bhaDakanA 
cradle N 1. palanA,hi.nDolA,jhUlA,2. TUTI haDDI kA khola 
cradle VT 1. palane yA hi.nDole me.n liTAnA,pAlana poShaNa karanA,hi.nDole me.n jhulanA 
craft N 1. shilpa kalA,2. vyavasAya,vyApAra,3. chhala,kapaTa,Dho.nga,4. chAlAkI,kaushala,5. chhoTA jahAja 
craftsman N 1. kArIgara,shilpakAra,dastakAra 
crafty A 1. chAlAka,chatura,dhUrta,kapaTI,chhalI,pharebI 
craggy A 1. karAredAra,U.nchA nIchA 
cram VI 1. ThU.nsanA,mu.nhAmu.nha bharanA,khI.nchanA,atyadhika khAnA 
cram VT 1. bhara jAnA,peTU kI taraha khAnA,2. yAda kara lenA,ghoTanA,raTanA 
cramp N 1. ai.nThana,maroDa,sa.nkuchana,gAtrodaghAta,2. roka,nirodha 
cramp VT 1. jakaDanA,kasanA,ai.nThana yA maroDa kI pIDA denA,2. rokanA 
crane N 1. sArasa,2. krena,bhArI bojha uThAne kA ya.ntra,bhArottolana ya.ntra,3. pIpe se madirA nikAlane ke liye TeDhA nala 
crane VTI 1. krena se uThAnA,bhArottolana ya.ntra se uThAnA,2. sArasa kI bhA.nti garadana nikAlanA 
crank N 1. dhurI kI moDa 
cranny N 1. darAra,chheda 
crash N 1. dhamAkA,kaDakaDAhaTa,dhaDAkA,girane aura TUTane kA shabda,2. satyAnAsha 
crash VI 1. DhahanA,dhamAke se giranA,dhaDadhaDAnA,khaDakhaDAnA 
crash VT 1. TukaDe TukaDe kara denA 
crass A 1. moTA,ghanA,2. anADI,mUDha,mUrakha 
crate N 1. TokarA,khA.nchA,jhA.npA 
crater N 1. jvAlAmukhI pahADa kA mukha 
crave VT 1. mA.nganA,chAhanA,prArthanA karanA,lAlasA karanA,abhilAShA karanA 
craven A 1. Darapoka,nIcha,utsAhahIna 
craven N 1. kAyara,Darapoka,kApurUSha,utsAhahIna manuShya 
crawl N 1. re.nganA,dhImI chAla 
crawl VI 1. re.nganA,dhIre dhIre chalanA,ghasITate chalanA 
crayon N 1. kreyAna,ra~NgI huI khaDiyA kI pensila 
crayon VT 1. nakshA khI.nchanA 
craze N 1. pAgalapana,siDIpana,bAvalApana,sanaka 
craze VI 1. pAgala ho jAnA 
craze VT 1. pAgala banAnA,kuchalanA,pIsanA,shakti ghaTAnA 
crazy A 1. pAgala,bhrA.nta chitta,TUTA huA,gira jAne vAlA,jarjara 
creak VI 1. characharAnA,kaDakaDAnA,charrAnA 
cream N 1. malAI,bAlAI,sADI,2. uttamA.nsha,sata,sAra,
cream VI 1. malAI banAnA 
cream VT 1. malAI utAranA,sata nikAla lenA 
creamery N 1. makkhana kI dUkAna,makkhana ghI Adi banAne kA kArakhAnA 
creamy A 1. malAIdAra,uttama 
crease N 1. sikuDana,chunnaTa kA chihna 
crease VT 1. chunanA,moDa kA chihna DAlanA,chunnaTa kA chihna DAlanA 
create VT 1. rachanA,sR^iShTi karanA,banAnA,kAraNa honA,sirajanA,utpanna karanA 
creation N 1. sR^ijana,rachanA,utpatti,sR^iShTi,jagat sR^iShTi,2. chara achara,jagat,sR^iShTi,vishva,3. bhAvanA,kalpanA,mAnasika sR^iShTi 
creator N 1. sR^iShTikarttA,vidhAtA,sirajanahAra,rachayitA,jagatkarttA 
creature N 1. jIva,prANI,jantu,sR^iShTa vastu,2. Ashrita jana,3. kevala ya.ntra 
credence N 1. vishvAsa,pratIti,sAkha,pata 
credible A 1. vishvasanIya,vishvAsayogya,prAmANika,sachchA 
credit N 1. vishvAsa,pratIti,2. mAna,nAmavari,pratiShThA,khyAti,
credit VT 1. vishvAsa karanA,bharosA karanA,2. shreya banAnA,lekha ke pakSha kI ora likhanA 
creditable A 1. mAnya,sarAhanIya,prasha.nsAyogya,kIrtiyogya 
creditor N 1. lenadAra,mahAjana 
credulity N 1. sahaja vishvAsa,vishvAsashIlatA,bholApana 
creed N 1. dharma mata,svIkR^ita mata 
creek N 1. khADI,kola 
creep VI 1. re.nganA,2. dhIre dhIre chalanA,mare mare jAnA,3. phailanAlatA ityAdinA,chaDhanAlatA ityAdinA 
cremate VT 1. shava jalAnA,mR^itadagdha karanA 
cremation N 1. dAha,murdA jalAnA,dAhakaraNa 
crescent A 1. vardhamAna,baDhanevAlA,2. ardhachandrAkAra 
crescent N 1. navachandra,duija kA chandramA,2. turko.n kA jhaNDA 
crest N 1. chUDA,shikhA,2. mukuTa,choTI,kalagI,paro.n kA turrA,kesha,3. sAhasa,vIratA,4. shikhara,parvata kI choTI 
crest VT 1. Upara chaDhAnA,2. kalagI yA parro.n kA turrA lagAnA 
crevice N 1. darAra,dareDa,sUrAkha,chhidra 
crew N 1. nAvikagaNa,mallAho.n kA samUha,jatyA,giroha,sa.ngha,bhIDa,kevaTiyA,kheviyA 
crib N 1. charanI,nA.nda,2. palanA,khaTolA,bachche kA bichhaunA,3. goShTha,anAja rakhane kI sa.ndUka,3. kuTI 
crib VT 1. banda karanA,nirodha karanA,2. churAnA 
cricket N 1. jhI.ngura,2. krikeTa,ge.nda ballA kA khela 
crier N 1. Dhi.nDhorA pITane vAlA,pukAra karane vAlA 
crime N 1. aparAdha,adharma,doSha,pApa,pAtaka 
criminal N 1. doShI,aparAdhI,pApI,2. aparAdha sa.nba.ndhI,3. phaujadArI kA 
crimp VT 1. sameTanA,sikoDanA,ai.nThanA,moDanA 
crimson A 1. teja lAla ra.nga kA 
crimson N 1. kiramijI ra.nga,bahuta lAla ra~Nga 
crimson VI 1. lAla ho jAnA,lajjA se mukhaDe para lAlI chhA jAnA 
crimson VT 1. teja lAla ra.nga me.n ra.nganA 
cringe N 1. daNDavata,jhuka kara praNAma,chApalUsI 
cringe VT 1. sAShTA.nga praNAma karanA,chApalUsI karanA 
cripple N 1. la.ngaDA manuShya 
cripple VT 1. la.ngaDA karanA,nirbala karanA,ayogya karanA,bigADanA 
crisis N 1. sa.nkaTa,sa.nkaTa kA samaya,sUkShama kAla,ThIka samaya,jokho.n kA samaya 
crisp A 1. kurakurA,khastA,kaDakIlA,phusaphusA,bha.ngura,2. spaShTa,vishada 
crisp VT 1. chunnaTa DAlanA,baTananA 
criterion N 1. mAnadaNDa,jA.ncha,kasauTI,lakShaNa 
critic N 1. Alochaka,samIkShaka,jA.nchanevAlA,samAlochaka,chhidrAnveshI,guNadoSha vichAraka 
critical A 1. vivechanAtmaka,guNAguNaGYa,guNadoSha vivechaka,2. samAlochanAsa.nba.ndhI,guNadoSha parIkShA sambandhI,3. sUkShma,pUrA,ThIka,4. jokhima kA,sa.nkaTamaya,nAjuka 
criticise VTI 1. AlochanA karanA,jA.nchanA,doSha nikAlanA,samAlochanA karanA,chhidrAnveShaNa karanA 
criticism N 1. AlochanA,samIkShA,chhidrAnveShaNa,doShAnusa.ndhAna,samAlochanA,vivechanA 
criticize VTI 1. AlochanA karanA,samIkShA karanA,jA.nchanA,doSha nikAlanA,samAlochanA karanA,chhidrAnveShaNa karanA 
critique N 1. pratyAlochanA,guNadoSha parIkShA vichAra 
crocodile N 1. ghaDiyAla,magaramachchha 
croft N 1. bADA,maidAna,vADI,chamana 
crook N 1. dhokhebAja,chhalI,2. lAThI,gaDeriyA yA pAdarI kI laggI,da.nDa,3. a.nkusha,ghumAva 
crook VI 1. muDanA,TeDhA ho jAnA,lachaka jAnA,jhuka jAnA 
crook VT 1. TeDhA karanA,navAnA,lachakAnA,jhukAnA 
crooked A 1. vakra,TeDhA muDA huA,2. kuTila 
crop N 1. khetI,shasya,kR^iShi phala,paidAvAra,2. poTA,3. choTI,shikhA 
crop VI 1. utpanna karanA,denA 
crop VT 1. kATanA,toDanA,2. kheta kATanA 
croquet N 1. eka khela jo lakaDI kI ge.nda aura DaNDe se khelA jAtA hai 
cross A 1. ADA,tirachhA,TeDhA,2. duHshIla,chiDachiDA,haThI,3. ulaTA,4. viruddha,vAma,pratikUla 
cross N 1. ADI rakhI huI vastu,2. mUlI,shUla,3. duHkha,kaShTa,vipadA,4. IsAI dharma kA chihna,krUsha 
cross VT 1. ADA rakhanA,2. kATanA,pAra utAranA,pAra karanA,3. rokanA 
crossing N 1. chaurAhA 
crouch VI 1. dubaka ke baiThanA,bahuta nIche jhukanA,pA.nva paDanA,hAtha joDanA 
crow N 1. kauA,kAka,kAga,2. kA.nva kA.nva,kukurU kU.n 
crow VI 1. kA.nva kA.nva karanA,kukurU kU.n karanA,2. shekhI baghAranA 
crowbar N 1. bojha uThAne kI DaNDI,lohada.nDa 
crowd N 1. bhIDa,samUha,relA,Dhera 
crowd VTI 1. jamA karanA,jamA honA,bhIDa lagAnA,ekaThThA honA 
crown N 1. shira,shikhA,jUDA,choTI,shikhara,2. mukuTa,tAja,3. rAja,rAjapada,rAjatva,4. samrATa,rAjA,5. pA.ncha shili.nga kA sikkA,6. sa.npAdana,pUrNatA 
crown VT 1. mukuTa pahanAnA,rAjyAbhiSheka karanA,2. shrR^i.ngAra karanA,pada baDhAnA,U.nchA karanA,AbhUShita karanA,3. pUrA karanA,a.nta ko pahu.nchAnA 
crucial A 1. ADA,2. kaThina,ThIka,prAmANika,nirNAyaka 
crucible N 1. dhariyA,kuThAlI,kulhiyA,sUpA 
crucify VT 1. sUlI para chaDhAnA,phA.nsI para chaDhAnA,kaShTa denA 
crude A 1. kachchA,ajIrNa,apakva,asiddha,adhUrA,asamApta,beDaula,asabhya,asa.nskR^ita 
cruel N 1. nirdayI,krUra,dayAhIna,kaThora,niShThura,kaThorahR^idaya 
cruelty N 1. nirdayatA,kaThoratA,niShThuratA,niThurAI,krUratA 
cruise N 1. samudrI yAtrA 
cruise VI 1. samudra me.n jahAja se ghUmatA phiranA 
cruiser N 1. krUjara,ja.ngI jahAja jo shatru kI khoja yA jahAjo.n kI rakShA me.n phiratA rahe 
crumb N 1. TukaDA,kaNa,kinakA,roTI kA TukaDA,pArachA 
crumb VT 1. TukaDe TukaDe kara DAlanA 
crumble N 1. TukaDA,2. koI vastu jo AsAnI se naShTa ho jAya 
crumble VI 1. jhurrI DAlanA,chihna DAlanA,jhurrI paDanA,2. TukaDe TukaDe honA,gira paDanA,chUrNa honA 
crumble VT 1. chUra chUra karanA,TukaDe TukaDe karanA 
crummy A 1. guddedAra,narma,polA,guddara 
crunch N 1. chabAnA,dA.nta se kuchalanA,2. charamarAhaTa 
crunch VT 1. chabAnA,kuchalanA,churamura karanA,dA.nta se dabAnA,dA.nta se toDanA 
crusade N 1. IsAIyo.n kA dharmayuddha,krUjeDa 
crusade VT 1. dharma yuddha karanA 
crusader N 1. dharma yuddha karane vAlA,krUjeDa kI laDAI laDane vAlA 
cruse N 1. chhoTI kaTorI,pyAlI,shIshI 
crush N 1. Takkara,dhakkA,dabAva,relA,muThabheDa,2. bhIDa 
crush VI 1. daba kara TUTa jAnA,kuchala jAnA 
crush VT 1. kuchalanA,dabAnA,2. nAsha karanA,3. girA denA,adhIna karanA,parAsta karanA 
crust N 1. chhilakA,parata,roTI kI papaDI 
crust VI 1. jama jAnA,papaDI ba.ndhanA,kaDA chhilakA paDa jAnA 
crust VT 1. parata chaDhAnA,lapeTanA 
crusty A 1. paratadAra,chhilakedAra,2. chiDachiDA,duHshINa 
crutch N 1. la.ngaDe kI lAThI,vaishAkhI,sahArA,2. sahArA,avala.nba 
crux N 1. krUsha,2. kaThina bAta,kaThinAI 
cry N 1. chillAhaTa,pukAra,yAchanA,2. ronA,rovAI 
cry VI 1. chillAnA,pukAranA,Dhi.nDhorA pITanA,2. ronA,vilApa karanA 
cry VT 1. chillAkara kahanA,Dhi.nDhorA pITanA 
crypt N 1. guphA,khoha,gAra 
cryptic A 1. chhipA huA,gupta,aprakaTa 
cryptical A 1. chhipA huA,gupta,aprakaTa 
crystal N 1. billaura,kachchA hIrA,sphaTika,maNibha 
crystalline A 1. billaurI,nirmala,svachchha,maNibhIya 
crystallise V 1. dAne pAranA,sphaTikarUpa me.n ghanA banAnA,maNibha banAnA,ravAdAra banAnA 
crystallize V 1. dAne pAranA,sphaTikarUpa me.n ghanA banAnA,maNibha banAnA,ravAdAra banAnA 
cub N "1. bachchAsi.nha, lomaDI Adi pashu kA,rIchha,shAva,vatsa" 
cube N 1. ghana,chhaH pahalA,2. ghana,tR^itIya ghAta 
cubic N 1. ghana ke samAna,ghanAkAra,2. ghana sa.nba.ndhI,trighAtIya 
cubicle N 1. ghana ke samAna,ghanAkAra,2. ghana sa.nba.ndhI,trighAtIya 
cuckoo A 1. hAtha,hAtha bhara,Adha gaja 
cuckoo N 1. koyala,kokilA 
cucumber N 1. kakaDI,khIrA 
cuddle N 1. Ali.ngana,chhAtI se lagAnA 
cuddle VI 1. chimaTanA,chhAtI se lagAnA,chimaTa kara sonA 
cuddle VT 1. chhAtI se lagAnA,lipaTAnA,pyAra karanA 
cue N 1. sa.nketa,i.ngita,sUtra,nATaka ke pAtra kA a.ntima shabda,sUchanA,2. choTI,jUDA,3. a.nTA khelane kA ballA 
cuff N 1. thappaDa,chA.nTA,tamAchA 
cuff VT 1. tamAchA mAranA,chA.nTA lagAnA,ghU.nsA mAranA 
culinary A 1. pAka shAlA sa.nba.ndhI,rasoI kA 
cull VT 1. chunanA,bInanA 
culminate VT 1. choTI para pahu.nchanA,U.nchA honA,parAkAShThA para pahu.nchanA 
culmination N 1. charamabindu,sirA,parAkAShThA,shikhara,2. choTI para pahu.nchanA,paramotkarSha 
culprit N 1. doShI,aparAdhI,pApI,abhiyukta,vaha kaidI jisa para aparAdha lagAyA gayA ho para.ntu usakA nirNaya na huA ho 
cult N 1. pa.ntha,dharma,mata,sa.npradAya 
cultivate VT 1. jotanA,khetI karanA,2. sudharanA,unnata karanA,sabhya yA shiShTa banAnA,3. paidA karanA,upajAnA,utpanna karanA,4. kisI bAta para dhyAna denA 
cultivation N 1. khetI,jota,kR^iShi,2. sudhAra,sabhyatA,utkarSha,sa.nvardhana 
culture N 1. sa.nskR^iti,sudhAra,unnati,sabhyatA,shiShTatA 
culture VT 1. jotanA,unnata karanA,sudhAranA 
culvert N 1. puliyA,pula,paTI huI morI 
cumbersome N 1. bojhIlA,bhArI,dukhadAyaka,garu 
cumbrous N 1. bojhIlA,bhArI,dukhadAyaka,garu 
cumin N 1. jIrA 
cummin N 1. jIrA 
cumulative A 1. juDane vAlA,baDhatA huA 
cunning A 1. chAlAka,chatura,sayAnA 
cunning N 1. chaturAI,sayAnApana,dhUrtatA,kapaTa 
cup N 1. pyAlA,kaTorA,2. pyAle kA peya,3. bhAgya,prArabdha,4. anubhava 
cup VT 1. si.nghI lagAnA 
cupboard N 1. AlamArIbaratana Adi rakhane kI 
curable A 1. cha.ngA hone ke yogya,sAdhya 
curator N 1. adhyakSha,rakShaka,rakhavAlA,nirIkShaka 
curb N 1. sA.nkala,kaDI,aTakAva,rukAvaTa,roka,dabAva,2. lagAna kI kaDI 
curb VT 1. lagAna denA,rokanA,2. apane mana kA banA lenA,adhIna karanA 
curd N 1. dahI,khoyA,maThThA,phuTakI 
cure N 1. upAya,auShadhi,pratikAra,2. svAsthya,lAbha,chikitsA,rogopashama 
cure VT 1. achchhA karanA,cha.ngA yA svastha karanA,2. upAya karanA,pratikAra karanA,3. sukhA kara yA namaka chhoDa kara bahuta dino.n taka rakhanA 
curiosity N 1. jiGYAsA,jAnane kI abhilAShA,2. anokhI vastu,kautuhala,apUrva vastu 
curious A 1. jiGYAsu,jAnane kA abhilAShI,2. apUrva,adbhuta,durlabha,anokhA,3. shreShTha,darshanIya,chaturAI se banAI huI 
curl N 1. laTa,chhallA,2. pecha 
curl VT 1. bAlo.n ko moDanA,chhallA DAlanA yA paDanA,bala denA,lapeTanA,sikoDanA 
curly A 1. pechadAra,ghU.nghara bAla,chhalledAra,ku.nchita 
current A 1. prachalita,chalatA huA,vartamAna,jArI,loka prasiddha,mAnA huA 
current N 1. sotA,dhAra,pravAha,bahAva 
curriculum N 1. pAThyakrama,adhyayana sUchI,pAThashAlAo.n kI pustako.n kA sUchIpatra 
currier N 1. chamAra,chamaDA kamAne vAlA,charmakAra 
curry N 1. kaDhI,sAlana,2. kharairA 
curry VT 1. chamaDA kamAnA,kharairA karanA 
curse N 1. shApa,shrApa,dhikkAra,balA,vipada,kopa 
curse VT 1. kosanA,chheDanA,shApa denA,burA bhalA dhikkAranA 
cursed A 1. abhishapta,shApagrasta,ghR^iNAyogya 
cursory A 1. sarasarI,shIghratA yA asAvadhAnI se kiyA huA,tvarita,anipuNa,adhUrA 
curt A 1. sa.nkShipta,kama,alpa 
curtail VT 1. kATanA,kama karanA,ghaTAnA,chhA.nTanA,chhoTA karanA 
curtailment N 1. kATa chhA.nTa,sa.nkShepa 
curtain N 1. pardA,masaharI,chika,chilamana 
curtain VT 1. pardA DAlanA,masaharI yA chika lagAnA 
curvature N 1. TeDhApana,jhukAva,golAI,moDa,vakratA 
curve N 1. vakra vastu,vakratA,2. vakra rekhA,TeDhI rekhA 
curve VTI 1. muDanA,jhukanA,jhukAnA,lachakAnA,moDanA 
cushion N 1. takiyA,gaddI,masanada 
cushion VT 1. gaddI lagAnA,gaddI se rakShA karanA 
custard N 1. kasTarDa,pakAyA huA dUdha a.nDA aura khA.nDa 
custodian N 1. rakShaka,rakhavAlI karane vAlA 
custody N 1. rakhavAlI,rakShA,rakShaNa,jamAnata,2. havAlAta,kArAgAra,ba.ndhana 
custom N 1. rIti,vyavahAra,rasma,rivAja,chAla,dastUra,2. kara,AyAta para lagAyA huA shulka,chu.ngI 
customary A 1. rIti ke anUkula,prachalita,vyAvahArika,AchArika 
customer N 1. grAhaka,kharIdane vAlA 
cut N 1. chIrA,2. ghAva,choTa,3. AkR^iti,4. jo TukaDA kATa liyA gayA ho,5. kATa,kATane kA Dha.nga 
cut VTI 1. chIranA,vibhAga karanA,kATanA,khodanA,2. choTa pahu.nchAnA,ghata karanA,kATanA,3. chhoTA karanA,4. chhoDanA,tyAganA 
cut-throat N 1. prANaghAtaka,vaTamAra 
cutlass N 1. muDI huI chhoTI talavAra 
cutler N 1. chAkU kai.nchI Adi banAnevAlA 
cutlery N "1. chAkU, chhurI, ityAdi,kATane kA ya.ntra,2. chAkU, kai.nchI, Adi banAne kA kAma" 
cutthroat N 1. prANaghAtaka,vaTamAra 
cycle N 1. sAikila,bAisikila,2. chakra,daura,yuga 
cyclone N 1. chakkaradAra A.ndhI,dodishA yA chaukoniyA havA 
cylinder N 1. nala,DaNDA,belana,2. mu.nbA,3. koTI,4. lATha,5. velanAkAra,velanIya 
cymbal N 1. jhA.njha,majIrA,karatAla 
cynic A 1. chiDachiDA AdamI,kuTila yA rUkhA manuShya,dveShI 
cynic N 1. chiDachiDA AdamI,kuTila yA rUkhA manuShya,dveShI 
cypress N 1. saro,sanauvara 
dab N 1. thappaDa,thapakI,2. eka prakAra kI chapaTI machhalI,3. guNavAn vyakti,ustAda 
dab VT 1. chupaDanA,thapakI denA,puchArA pheranA 
dabble VI 1. pAnI me.n khelanA,chhI.nTe uDAnA,pAnI chhapachhapAnA,2. hAtha lagAnA,kisI kAma ko UparI Dha.nga se karanA 
dabble VT 1. bhigonA,sAnanA 
dad N 1. pitA,bApa 
daddy N 1. pitA,bApa 
daffodil N 1. DaiphoDila,phUla,kamala,kokAveli,eka prakAra kA kumuda 
dagger N 1. chhurI,kaTAra,kR^ipANa,2. eka chihna 
daily A 1. dainika,prati dina kA 
daily Adv 1. prati dina,prati divasa 
daily N 1. dainika samAchAra patra 
dainty A 1. mR^idu,ruchira,suhAvanA 
dainty N 1. svAdiShTa vastu,prasAda 
dairy N 1. dugdhashAlA,dUdha makkhAna Adi rakhane yA banAne aura bechane kA sthAna 
dais N 1. chabUtarA,ma.ncha 
daisy N 1. gulabahAra 
dale N 1. khaDDa,ghATI,pahADiyo.n ke bIcha kI nIchI bhUmi 
dam N 1. mAtApashuo.n kI,jananI,2. bA.ndha,nadI kI dhArA kA roka 
dam VT 1. bA.ndha bA.ndhanA,pAnI rokanA,2. rokanA 
damage N 1. hAnI,ghaTA,kShati 
damage VI 1. bigaDa jAnA,naShTa ho jAnA 
damage VT 1. hAni pahu.nchAnA,bigADanA 
damages N 1. harajAnA,daNDa,kShatipUrti,tAvAna 
dame N 1. gR^ihiNI,mAlakina,AryA,strI,2. preyasI,premikA,3. adhyApikA 
damn VT 1. dhikkAranA,kosanA,shApa denA,burA kahanA,naraka me.n bhejanA 
damp A 1. Ardra,jalasikta,nama,gIlA 
damp N 1. namI,ArdratA,2. utsAha hInatA,mlInatA 
damp VT 1. gIlA karanA,nama karanA,2. udAsa karanA,hatotsAha karanA 
dance N 1. nAcha,nR^itya,padanyAsa 
dance VI 1. nR^itya karanA,nAchanA,2. kUdanA,ulachhanA 
dance VT 1. nachAnA,2. kudAnA 
dandruff N 1. sira kI phUsI,rUsI 
dandy A 1. bA.nkA,chhailA,vastra kI ora visheSha dhyAna denevAlA manuShya 
danger N 1. bhaya,vipatti,sa.nkaTa,ka.nTaka,Apatti 
dangerous A 1. bhayAnaka,bhaya~Nkara,DarAvanA,a.nTakamaya,Apatti janaka,asurakShita 
dangle VTI 1. jhUlanA,laTakanA,hilAnA,pIchhe lagA phiranA 
dank A 1. gIlA,nama,sIlA 
dapper N 1. nATA aura chAlAka,teja,phurtIlA,svachchha 
dapple A 1. chitakabarA,ra.ngabira.ngA 
dapple VT 1. chitakabarA karanA,dhabbe DAlanA,ra.ngabira.nga kara denA 
dare VI 1. sAhasa karanA,hisAba bA.ndhanA,purUShArtha rakhanA 
dare VT 1. dhamakAnA,A.nkha dikhAnA,lalakAranA,bAhu Tho.nkanA,bhaya dilAnA 
daring A 1. sAhasa,bahAdura,shUra,vIratA 
daring N 1. vIra,sAhasI,puruShatva 
dark A 1. a.ndherApana,a.ndhakAra,GYAnashUnyatA 
dark N 1. a.ndherA,a.ndhakAra,bhaya,niShprabha,2. sA.nvalA,kAlA,shyAma,3. gUDha,gupta,aspaShTa,4. burA 
darken VI 1. kAlA ho jAnA,a.ndherA honA 
darken VT 1. a.ndherA karanA,kAlA karanA,shoka me.n DAlanA,udAsI chhAnA 
darkness N 1. a.ndherApana,a.ndhakAra,dhu.ndhalApana,aGYAnatA 
darling N 1. pyArA,atipriya,lADalA,A.nkho.n kA tArA 
darn VT 1. TA.nkA mAranA,raphU karanA 
dart N 1. barachhI,bhAlA,ballama 
dart VI 1. jhapaTanA,jhaTapaTa chala paDanA,nikala paDanA 
dart VT 1. phe.nkanA,chalAnA,mAranA 
dash N 1. Takkara,Thokara,dhAvA,AghAta,sa.ngharSha,2. eka visheSha chihna,3. phurtI,chAlAkI,sAhasa 
dash VI 1. paTakanA,de mAranA,TakarAnA,chUra chUra karanA,jora se dhakkA mAranA 
dash VT 1. jora se phe.nkanA,2. baTTA lagAnA,bhraShTa karanA 
dashing A 1. teja,utAvalA,sAhasI,2. dikhAvaTI 
data N 1. bAte.ndI huI yA jAnI huI,nirdiShTa 
date N 1. tithi,miti,tArIkha,2. kAla,samaya,kAlAvadhi,3. chhuhArA,khajUra 
date VT 1. tithi DAlanA,miti likhanA 
daub N 1. bhaddA ra.ngA huA chitra 
daub VT 1. lepanA,potanA,bhaddA karanA,anADI pana se ra.nganA 
daughter N 1. laDakI,beTI 
daunt VT 1. nirutsAha karanA,dhamakAnA,DarAnA,bhaya dikhAnA 
dawn N 1. uShA,uShAkAla,prabhAta,saberA,taDake,2. Ara.nbha,udbhava,udaya 
dawn VT 1. saberA honA,Ara.nbha honA,nikAlanA,dikhAI denA,udbhava honA 
day N 1. dina,divasa,2. kAla,niyata samaya,3. chaubIsa gha.nTe 
daybreak N 1. aruNodaya,prAtaHkAla,saberA,taDake 
daylight N 1. dina kA ujAlA,2. prakAsha,spaShTatA 
daze VT 1. chau.ndhiyA denA,ghabarA denA 
dazzle VT 1. chakAchau.ndha karanA,tiramirA denA,guNanA,pravINatA yA sau.ndarya se chakita karanA 
deacon N 1. eka chhoTA pAdarI 
dead A 1. mR^ita,prANahIna,marA huA,murdA 
dead N 1. jisa samaya sunasAna ho 
deadly A 1. prANanAshaka,ghAtaka 
deaf A 1. badhira,akarNa,baharA 
deafness N 1. baharApana,badhiratA 
deal N 1. bhAga,bA.nTa,parimANa,mAtrA,a.nsha,bAhulya 
deal VI 1. vyavahAra karanA,vyApAra karanA,chalAnA,baratanA,sAmanA karanA 
deal VT 1. vyApAra karanA,lena dena karanA 
dealer N 1. vyApArI,lena dena karanevAlA 
dealings N 1. bartAva,vyavahAra,AcharaNa 
dear Adv 1. maha.nge dAma para 
dear N 1. priya,lADalA,2. bahumUlya,maha.ngA 
dear_bought-experience N 1. khoke sIkhanA,2. Thesa lage buddhi baDhe 
dearly Adv 1. chAva se,prema se,baDe mola para 
dearth N 1. kamI,durlabhatA,akAla 
death N 1. mR^ityu,maraNa 
death-bed N 1. mR^ityu shayyA,maraNaseja 
deathbed N 1. mR^ityu shayyA,maraNaseja 
debarment N 1. nikAlA jAnA,niShkAsita 
debase VT 1. ghaTAnA,padavI se utAranA,khoTA karanA,mUlya ghaTAnA 
debatable A 1. vivAdAspada,vivAdanIya,tarkanIya,vivAdI,vivAda yogya 
debate N 1. bahasa,vAda vivAda,vivAda 
debate VT 1. vAda vivAda karanA,bahasa karanA 
debenture N 1. udhAra patra,R^iNa kA svIkAra patra 
debilitate VT 1. durbala karanA,kamajora karanA 
debit N 1. bahI me.n likhanA,vyaya pakSha ora kA lekha,2. R^iNa,udhAra 
debit VT 1. udhAra likhanA,kharcha ke mada me.n likhanA 
debris N 1. I.nTa,roDA,pattharIle TukaDo.n kA Dhera 
debt N 1. udhAra,R^iNa 
debtor N 1. denadAra,R^iNI,2. divAliyA,nirdhana R^iNI 
decade N 1. dashaka,dahAI,dasha,2. dasa varSha kA samaya yA kAla 
decapitate VT 1. vadha karanA,sira kATanA,sira utAranA 
decay N 1. kShaya,ghaTatI,nAsha,avasAda 
decay VT 1. saDanA,bigaDanA,ghaTanA,murajhAnA,nAsha honA 
decease VT 1. mrR^ityu pAnA,maraNanA,sharIra tyAganA,maranA 
deceased A 1. mR^ita,marA huA,svargavAsI,vaiku.nThavAsI 
deceit N 1. kapaTa,chhala,kisI ko pha.nsAne ke lie koI kArya,jhUTha,dhokhA 
deceitful A 1. chhalI,dhokhe kA,kapaTI,bhramakArI,va.nchaka 
deceive VT 1. dhokhA denA,chhala karanA,jhA.nsA denA,nirAsha karanA 
decency N 1. sushIlatA,sabhyatA,upayuktatA,lajjA 
decent A 1. uchita,yogya,upayukta,sughaDa,bhalA,lajjAvAna,AdaraNIya 
decentralization N 1. vikendrIkaraNa,adhikAra vibhAjana 
deception N 1. dhokhA,kapaTa,chhala 
deceptive A 1. chhalI,kapaTI,dhokhe me.n DAlanevAlA,bhramakArI 
decide VT 1. ThaharAnA,nishchaya karanA,nirNaya karanA,tai karanA,nirNaya karanA 
decided A 1. nishchita,dhruva,dR^iDha,nishchaya,asa.ndigdha 
decidedly Adv 1. nissandeha,nishchita rUpa se 
decimal A 1. dashaka,dashamalava,dashA.nsha sambandhI 
decimal N 1. dashamalava,dashamalava bhinna,dashamalava a.nka,Avarta dashamalava 
decipher VT 1. samajhanA,kholanA,spaShTa yA prakaTa karanA,gupta lekha ko paDhanA,gUDhArthanA 
decision N 1. nishchaya karanA,nirNaya ,drR^iDhatA,vichAra phala,phaisalA,mImA.nsA 
decisive A 1. a.nta kA,pUrA,antima,spaShTa,nishchayakArI,nirNAyaka,asa.ndigdha 
deck N 1. naukA pR^iShTha,nAva kA tala,paTAva 
deck VT 1. DhakanA,kapaDA pahananA,sajAnA,sa.nvAranA,2. jahAja kA paTAva lagAnA 
declaration N 1. varNana,vachana,kathana,bayAna,ghoShaNA,2. jo bAta ghoShita kI jAye 
declare VT 1. prakaTa karanA,kahanA,varNana karanA,jatAnA,ghoShaNA karanA 
decline N 1. ghaTatI,utAra,kamI,patana 
decline VT 1. asvIkAra karanA,na mAnanA,bachanA,2. pada sAdhanA,rUpa sAdhanA 3. jhukanA,DhalanA,naShTa honA,patana honA 
decompose VT 1. pR^ithaka pR^ithaka karanA,mUla avayavo.n me pariNata karanA,galAnA,vichchhinna karanA,2. vishleShaNa karanA 3. saDAnA 4. bigaDa jAnA yA saDa jAnA 
decorate VT 1. sa.nvAranA,sajAnA,shrR^i.ngAra karanA,sushobhita karanA 
decoration N 1. sajAvaTa,shrR^i.ngAra,bhUShaNa,shobhA 
decorum N 1. sabhyatA,auchitya,yuktatA,shiShTatA,shiShTAchAra 
decoy N 1. pha.ndA,lAsA,dama,jhA.nsA 
decoy VT 1. lubhAnA,jAla me.n phA.nsanA,pha.nsAnA 
decrease N 1. kamI,ghaTatI,nyUnatA,hAni,kShati 
decrease VI 1. kama honA,ghaTanA 
decrease VT 1. ghaTAnA,kama karanA 
decree N 1. vidhi,vidhAna,niyama,AGYapti 
decree VT 1. AGYA denA,nirNaya karanA,DikrI lAnA yA denA 
decrepit A 1. nirbala,jIrNa,jarAkrA.nta,DokarA 
decry VT 1. apavAda lagAnA,nindA karanA,nAma dharanA,doSha lagAnA 
dedicate VT 1. arpaNa karanA,bhe.nTa karanA,bhe.nTa denA,samarpaNa karanA 
dedication N 1. bhe.nTa,chaDhAvA,arpaNa,samarpaNa,utsarga,nivedana 
deduce VT 1. tarka ke dvArA nikAlanA,anumAna karanA 
deduct VT 1. ghaTAnA,kama karanA,2. mujarA karanA 
deduction N 1. kamI,viyojana,ghaTAva,2. pariNAma,phala,anumAna 
deed N 1. karma,kriyA,kAma,2. kR^itya,vIratA kA kAma,kautuka 3. lekha,pramANa,dastAveja,patra 
deem VT 1. sochanA,vichAranA,anumAna karanA,samajhanA,jAnanA,vishvAsa karanA 
deep N 1. samudra,sAgara,2. sthAyI,sudR^iDha,jisakI jaDa nIche taka ho 
deep a 1. gaharA,ga.nbhIra,chaTakIlA,ghana,gahana,gADhA 
deepen VT 1. gaharA karanA,chaTaka karanA,a.ndherA karanA,baDhAnA,gADhA karanA 
deeply Adv 1. bahuta nIchA,gaharA,bhArI,gADha rUpa se,atya.nta 
deer N 1. hiraNa,mR^iga 
deface VT 1. bigADanA,kurUpa karanA,chhIla denA,nAsha karanA 
defamation N 1. apayasha,mAnahAni,apavAda,ni.ndA,apabhAShaNa 
defamatory A 1. kala.nka lagAne vAlA,apavAdaka,apamAna sUchaka 
defame VT 1. nindA karanA,kala.nka lagAnA,badanAma karanA,apavAda karanA 
default A 1. bhUla,chUka,aparAdha,abhAva,vyatikrama,aprApti,2. nyAyAlaya me.n anupasthiti 
defeat N 1. hAra,parAjaya 
defeat VT 1. harAnA,bhagAnA,parAsta karanA,parAjita karanA,nAsha karanA 
defect N 1. kamI,nyUnatA,abhAva,apUrNatA,doSha 
defection N 1. kartavya se chyuti,tyAga,vidroha 
defective A 1. kharAba,doShapUrNa,adhUrA,nyUna,dUShita,sadoSha,asa.npUrNa 
defence N 1. bachAva,rakShA,ADa,sharaNa,2. saphAI,uttara,prativAda,pratyuttara 
defenceless A 1. bachAvarahita,rakShAhIna,be hathiyAra,arakShita 
defend VT 1. bachAnA,rakShA karanA,sAmanA karanA,2. javAbadehI karanA,saphAI denA,pratyuttara denA 
defendant N 1. prativAdI,pratyarthI,2. vaha jisake Upara mukadamA chalAyA jAye,muddAleha 
defender N 1. bachAnevAlA,rakShaka 
defensible N  1. rakShaNIya,uttara dene yogya,bachAne yogya 
defensive A 1. bachAnevAlA,rokanevAlA,ADa karane vAlA,rakShaka,AtmarakShaka,nivAraka,
defensive N 1. sharaNa,bachAva 
defer VT 1. svIkAra karanA,mAna lenA,2. TAlanA,dera karanA,sau.npa denA 
deference N 1. Adara,sa.nmAna,maryAdA,adhInatA 
defiance N 1. lalakAra,dhamakI,chunautI,chheDachhADa,sAmanA,avakShA,anAdara 
defiant A 1. niDara,dilera,lalakAranevAlA,sAvaGYa,uddhata,2. baiThane yA khaDe hone kA dilerAnA Dha.nga 
deficiency N 1. kamI,ghaTI,nyUnatA,doSha,ToTA 
deficient A 1. ToTA bharanA,ghATA uThAnA,kamI pUrI karanA 
deficit N 1. ToTA,kamI,ghATA,Aya kI kamI 
define VT 1. sImA bA.ndhanA,2. vyAkhyA karanA,varNana karanA,artha batAnA,paribhAShA karanA 
definite A 1. ThIka,nishchita,nirdiShTi,spaShTa,ThIkaThIka,2. parimita 
definition N 1. paribhAShA,bakhAna,vyAkhyA 
definitive A 1. nishchita,niyata,spaShTa,antima,nishchAyaka,nirNAyaka 
deflect VT 1. moDanA,jhukAnA,bhUlanA,bhulAnA,TeDhI rAha jAnA 
deforestation N 1. vananAshana,vana rahita karanA 
deform VT 1. kurUpa karanA,bigADanA,beDha.ngA karanA 
deformity N 1. kurUpa,bigaDA,beDha.ngA 
defraud VT 1. chhala se apaharaNa karanA,dabA rakhanA,ThaganA,dhokhA denA 
defray VT 1. kharcha uThAnA yA chalana bharanA,adA karanA 
deft A 1. nipuNa,chatura,chAlAka 
defunct A 1. mR^ita,marA huA,2. marA huA manuShya 
defy VT 1. sAmanA karanA,tuchchha samajhanA,lalakAranA,nirarthaka karanA,avaGYA karanA 
degenerate A 1. kulAchAra,bhraShTa,apakR^iShTa,adhama,nIcha,kupUta,kamInA 
degeneration N 1. kulAchAra bhra.nsha,nIchatA,heThApana,adhamatA,nIchAvasthA 
degradation N 1. adhikAra bhra.nsha,padachyuti,nichAI,adhogati,apamAna,adhamatA 
degrade VT 1. padachyuta karanA,ghaTAnA,utAranA,apamAna karanA 
degrading A 1. adhogatI kAraka,apamAnajanaka,mAnanAshaka 
degree N 1. pada,darjA,sIDhI,sthAna,2. upAdhi 3. pada vistAra,dashA,avasthA,kAShThA,parimANa,4. a.nsha 5,60 mIla kA parimANa 6. varga,shreNI,prakAra 7.mUlA 8.samIkaraNa kA ghAta 
deity N 1. Ishvara,devatA,deva 
deject VT 1. udAsa karanA,mana toDanA,jI toDanA,hatotsAha karanA 
delay N 1. vilamba,aTakAva,roka 
delay VT 1. TAlanA,derI karanA,vilamba karanA,ThaharA denA,rokanA 
delectable A 1. manabhAvanA,suhAvanA,ruchira 
delegate N 1. pratinidhi 
delete VT 1. miTAnA,nikAlanA,khurachanA,po.nchhanA,naShTa karanA,uThA denA 
deliberate A 1. suvichArita,sa.nkalpita,socha vichAra ke kiyA huA,jAna bujha ke kiyA huA,2. satarka,asAhasika sAvadhAna 
deliberate VT 1. sochanA,vichAranA,samajhanA,salAha karanA 
deliberately Adv 1. sAvadhAnI se,chaukasI se,dhImepana se,socha vichAra kara,jAnabUjha kara 
deliberation N 1. vichAra vimarsha,vichAra,dhyAna,samajha bUjha,cheta 
delicacy N 1. sukumAratA,bArIkI,miThAsa,najAkata,mR^idulatA,lAlitya,lAvaNyatA,rasa,bhogavilAsa,komalatA 
delicate A 1. komala,sUkShma,mahIna,sukumAra,svAdiShTa,suhAvanA 
delicious A 1. svAdiShTa,mIThA,madhura,ruchikara 
delight N 1. Ananda,ma.ngala,prasannatA,harSha 
delight VT 1. Anandita karanA,prasanna karanA 
delightful A 1. sukhada,manohara,ma.ngalamaya,suhAvanA,AnandadAyaka 
delineate VT 1. a.nkita karanA,rUparekhA prastuta karanA,chitrita karanA,chitra utAranA,varNana karanA,khI.nchanA 
delineation N 1. AkAra,Alekhana,chitra,DhA.nchA,varNana 
delinquency N 1. pApacharitra,doSha,chUka,aparAdha 
delinquent A 1. doShI,aparAdhI,kartavya bhraShTa,pApI 
delinquent N 1. doShI,aparAdhI,kartavya bhraShTa,pApI 
delirious A 1. behosha,bhrA.ntachitta,acheta,besudha 
delirium N 1. mUrchhA,chittabhrama,achetanA,besudhI,behoshI 
deliver VT 1. chhoDanA,svata.ntra yA mukta karanA,chhuDAnA,2. denA,pradAna karanA,sau.npanA .jAnanA 3. bolanA( vyAkhyAna) denA,kahanA,pahu.nchAnA 
delivery N 1. pradAna,sau.npanA,arpaNa,2. mukti,bachAva,chhuTakArA,rakShaNa 3. kathana,uchchAraNa,bolane kA Dha.nga 4. prasava,janana 
dell N 1. chhoTI ghATI,gaDhA,khaDDa 
delta N 1. trikoNa dharatI jo pAnI se ghirI ho,eka yUnAnI akShara,DelTA 
delude VT 1. dhokhA denA,bahakAnA,bhrama me DAlanA 
deluge N 1. pAnI kI bADha,jala pralaya,ativR^iShTi 
deluge VT 1. DubonA,plAvita karanA,2. vihvala karanA 
delusion N 1. dhokhA,kapaTa,mAyA,jhA.nsA,bhrama,mati bhrama,AbhAsa 
delve VT 1. phAvaDe se khodanA 
demagogue N 1. prAkR^ita jana kA nAyaka yA netA,dalapati,janasamudAya kA netA 
demand N 1. chAha,pUchha,mA.nga,prashna,prArthanA,takAjA 
demand VT 1. mA.nganA,pUchhanA,apanA kahanA,prashna karanA 
demarcation N 1. sImA.nkana,sImA rekhA,avadhI 
demean VT 1. nIchA dikhAnA,bartAva karanA,vyavahAra karanA,nIchA karanA,halakA karanA 
demeanour N 1. AcharaNa,chAla chalana,Dha.nga,bartAva,vyavahAra 
demise N 1. mR^ityu,2. paTTA,samarpaNa,pradAna 
demise VT 1. denA,pradAna karanA,hastA.ntarita karanA 
demobilise VT 1. chhoDa denA,alaga alaga karanA 
demobilize VT 1. chhoDa denA,alaga alaga karanA 
democracy N 1. prajAta.ntra rAjya,svarAjya,prajAta.ntra 
democrat N 1. prajAta.ntravAdI,prajAta.ntra rAjya kA sahAyaka,2. prajAta.ntrIya,sArvalaukika,prajAta.ntra sadR^isha yA sa.nba.ndhI 
demolish VT 1. DhAnA,girA denA,toDanA,naShTa karanA 
demolition N 1. nAsha,bigADa,ujADa,girAva,vidhva.nsa 
demon N 1. bhUta,preta,rAkShasa,asura,dAnava 
demoniac A 1. bhUtagrasta,AsurI,paishAchI 
demonstrate VT 1. dikhalAnA,varNana karanA,batalAnA,sidhda karanA,nirUpaNa karanA,pramANita karanA 
demonstration N 1. pramANa,sidhdi,dikhAvA,nirUpaNa,pratipAdana,
demoralisation N 1. naitika patana,AchAra bigADanA,naShTa karanA,bhraShTa karanA,nirutsAha karanA 
demoralise VT 1. nirutsAha karanA,2. AchAra bigADanA,naShTa karanA,bhraShTa karanA 
demoralize VT 1. nirutsAha karanA,2. AchAra bigADanA,naShTa karanA,bhraShTa karanA 
demur VT 1. AgA pIchhA karanA,vilamba karanA,DhIla DAlanA,bhrama rakhanA,2. virodha karanA,i.nkAra karanA,ujra karanA 
demure A 1. shAnta,salajja,vinIta,dikhalAvaTI,namra,gambhIra,2. bagulA bhagata,nakhare bAja 
den N 1. mA.nda,khoha,bila,vivara,guhA,aDDA,2. choro Adi kA chhipane kA sthAna 
dengue N 1. De.ngU,eka prakAra kA jvara jisame.n bahuta pIDA hotI hai 
denial N 1. nakAranA,asvIkAra,nahI.n,2. tyAga,virAga,sanyAsa 
denizen N 1. nivAsI,rahanevAlA,vAsI 
denominate VT 1. nAma rakhanA,pukAranA 
denomination N 1. nAma,upAdhi,2. varga,koTi 
denominational A 1. pa.ngata,jAti,sA.npradAyika 
denote VT 1. batalAnA,jatAnA,sa.nketa karanA,artha batAnA 
denouement N 1. nindA,aniShTa prakAshana,dhamakI,DapaTa,2. nirvahaNa,samApti 
denounce VT 1. doShI ThaharAnA,dhamakAnA,nindA karanA,badanAma karanA 
dense A 1. ghanA,moTA,saghana,gADhA,
dental A 1. da.ntya,dA.nta se samba.ndha rakhanevAlA 
dentist N 1. De.nTisTa,dA.nta ke rogo.n kA vaidya,danta vaidya,dA.nta banAne vAlA 
dentistry N 1. danta chikitsA,dA.nta kA ilAja 
denude VT 1. ughADanA,nirAvR^ita karanA,na.ngA karanA,kapaDe utAra lenA,nagna karanA 
denunciation N 1. nindA,dhamakI,jhiDakI 
deny VT 1. bAta kATanA,khaNDana karanA,nakAranA,asvIkAra karanA,na mAnanA 
depart VT 1. se haTanA,mu.nha pheranA,mArga se vichalita honA,2. chalA jAnA,sidhAranA,bidA honA,maranA,baiku.nThavAsI honA 3. alaga karanA,vibhAjita karanA 
department N 1. vibhAga,mahakamA,a.nga,bhAga 
departure N 1. prasthAna,chachalA jAnA,maraNa,apakrama,moDa,phirAva 
depend VT 1. bharosA rakhanA,avalambana karanA,AsarA rakhanA,2. laTakanA 
dependence N 1. sahArA,lagAva,bharosA,vishvAsa,sa.nba.ndha,avalamba,2. adhInatA,paravashatA 
dependency N 1. adhInastha desha,adhIna rAjya 
dependent A 1. adhIna,avalambita,mAtahata,Ashrita,parAdhIna 
depict VT 1. chitra khI.nchanA,ra.nganA,varNana karanA 
deplete VT 1. khAlI karanA,khI.ncha lenA,chhU.nchhA karanA,shUnya karanA,niHsheSha karanA 
deplorable A 1. shokamaya,vilApanIya,shochanIya,bechArA 
deplore VT 1. shoka karanA,vilApa karanA,duHkha karanA 
deploy VT 1. phailanA,kholanA,vistAra karanA 
deport VT 1. desha nikAlA denA,chAla chalanA,bartAva karanA 
deportation N 1. nirvAsana,desha se nikAlanA,desha nikAlA 
depose VI 1. sAkShI denA 
depose VT 1. padachyuta karanA,gaddI se utAranA,rAjasi.nhAsana se utAranA,pada se girAnA 
deposit N 1. dharohara,jamA,ekatrita kI huI vastu,bai.nka Adi me jamA,jamAnata Adi,2. dharohara rakhanevAlA 
deposit VT 1. jamA karanA,rakhanA,sau.npanA,alaga rakhanA 
depositary N 1. dharohara kA sthAna,koTI 
deposition N 1. padachyuti,gaddI se utAranA,rAjyabhra.nsha,2. bayAna,shapatha pUrvaka,sAkShya,sAdhya 
depot N 1. koThI,godAma,Dipo,bhaNDAra 
deprave VT 1. bigADanA,naShTa karanA,nA 
depravity N 1. burAI,nIchatA,bhraShTatA,durAchAra,duShTatA 
deprecate VT 1. pashchAtApa karanA,2. virodha me kahanA,virodha karanA 3. anumati prakaTa karanA,anuchita samajhanA 
depreciate VT 1. mUlya ghaTAnA,halakA samajhanA,mAna ghaTAnA,2. mUlya me ghaTa jAnA 
depreciation N 1. mUlya kA nyUna karanA,ghaTAva,halukAI,heThApana 
depress VT 1. dabAnA,nI.nchA karanA,hatotsAha karanA,udAsa karanA,dhImA karanA 
depression N 1. dabAva,udAsI,viShAda,glAni,2. gaDhDhA,3. avanamana 
deprivation N 1. apaharaNa,va.nchana,chhoDa,haraNa,bhra.nsha,hAni,nAsha,Apada,2. padachyuti 
deprive VT 1. le lenA,chhIna lenA,haTA lenA,apaharaNa karanA 
depth N 1. gaharAI,gaharAI kA nApa,2. gaharA sthAna 3. budhdi,chAturya,pahu.ncha 4. bIcha,madhya 
deputy N 1. pratinidhi,pratipuruSha,sahAyaka 
derail VT 1. paTari se utAranA 
derange VT 1. golamAla karanA,ulaTa palaTa karanA,krama vibhAganA 
dereliction N 1. tyAga,kartavya yA karma me chUka,upekShA,2. samudra yA nadI ke kinAre dhArA haTa jAne se nikalI huI bhUmi 
deride VT 1. ha.nsanA,ThaTThA mAranA,ha.nsI uDAnA 
derision N 1. ThaTThA,ThaTholI,upahAsa,2. jisa para ha.nsI ho 
derivative A 1. dUsarI vastu se liyA huA,vyutpatilabdha,vyutpanna,2. mUla dhAtu se utpanna shabda,yaugika pada 3. prasUta 
derive VT 1. nikAlanA,pariNAma nikAlanA,dhAtu ke rUpa nikAlanA,utpanna karanA,2. nikalanA,utpanna honA 
descend VT 1. utaranA,nikalanA,2. bapautI me.n AnA,bA.nTe me.n AnA,milanA,uttarAdhikAra me.n AnA 
descendant N 1. santAna,va.nsha,va.nshaja 
descent N 1. utAra,DhAla,2. janma,kula,3. AkramaNa,chaDhAI 
describe VT 1. chitra khI.nchanA,varNana karanA,kahanA 
description N 1. vyAkhyA,varNana,hAla,kathana,huliyA 
descriptive A 1. varNanAtmaka,varNanakArI,vAchaka,
desecrate VT 1. bhraShTa karanA,apavitra karanA 
desert N 1. yogyatA,guNa,2. vana,ja.ngala,marusthala,marubhUmI 
desert VT 1. chhoDa denA,tyAga karanA,2. bhAga jAnA,senA me.n se bhAga jAnA 
deserter N 1. bhagoDA,senA me se bhAga jAne vAlA,senA tyAgI 
desertion N 1. tyAga,bhAga jAnA,senA tyAga,chhoDa,chhoDa dene kI avasthA 
deserve VT 1. yogya honA,adhikArI honA 
deservedly Adv 1. uchita rIta se,yathA yogya 
deserving N 1. yogya adhikArI,pAtra 
design N 1. abhiprAya,Ashaya,uddeshya,yukti,yojanA,upAya,ShaDya.ntra,rUpa,khAkA,chitra,DhA.nchA 
design VT 1. banAnA,yukti karanA,rUpa khI.nchanA,2. AkA.nkShA karanA,abhiprAya yA ichchhA karanA 
designate A 1. niyukta kiyA huA 
designate VT 1. nirdiShTa karanA,dikhalAnA,nAma rakhanA,vishiShTa karanA batalAnA 
designation N 1. padavI,sa.nketa,nAma,upAdhi 
designing A 1. chAlAka,dhUrta,kapaTI,upAya rachanevAlA 
desirable A 1. vA.nchhita,spR^ihaNIya,manohara,manabhAu 
desire N 1. ichchhA,lAlasA,manokAmanA,abhilAShA,ichchhA kI huI vastu,abhIShTa 
desire VT 1. chAhanA,AkA.nkShA karanA,ichchhA karanA 
desist N 1. rukAva,virAma,nivR^itti 
desist VT 1. ruka jAnA,bAja AnA,chhoDa denA,nivR^itta honA,hAtha uThAnA,haTanA 
desk N 1. Deska,DhalavA.n meja,lekhanAdhAra 
desolate A 1. ujADa,nirjana,sunasAna 
desolate VT 1. ujADanA,nirjana karanA 
desolation N 1. nAsha,ujADa,dhva.nsa,sunasAna avasthA 
despair N 1. nirAshA,nairAshya,viShAda,nirAshA utpanna karanevAlI vastu 
despair VT 1. nirAsha honA,AshA tyAganA 
desperate A 1. nirAsha,AshAhIna,baDe jokhima kA,2. ugra,beDara,AtatAyI,atisAhasika 
desperation N 1. nirAshA,sAhasikatA 
despicable A 1. ghR^iNita,nIcha,adhama,ghR^iNAyogya 
despise VT 1. ghR^iNA karanA,dUra bhAganA,tuchchha jAnanA,ghaTiyA samajhanA 
despite N 1. baira,pratirodha,virodha 
despite VT 1. dveShInA,drohInA 
despondent A 1. AshAhIna,nirAsha 
despot N 1. manamaujI rAjA,svechchhAchArI shAsaka,nirdayI yA atyAchArI yA prajApIDaka rAjA 
despotic A 1. manamaujI,svachchha.nda,svata.ntra,svechchhAkArI,atyAchArI 
despotism N 1. nira.nkusha shakti,svechchhAchAritA,svechchhAchArapUrvaka shAsana praNAlI,atyAchAra,prajApIDana 
dessert N 1. DejarTa,miThAI,bhojana ke pIchhe khAne ke phala yA meve 
destination N 1. abhiprAya,uddeshya,nirdiShTa sthAna,TikAnA 
destine VT 1. ThaharAnA,niyukta karanA,nirdiShTa karanA 
destiny N 1. honahAra,karma,prArabdha,bhAvI,bhavitavyatA,bhAgya 
destitute A 1. rahita,hIna,vihIna,ka.ngAla,bechArA,nirdhana 
destroy VT 1. DhA denA,naShTa karanA,nAsha karanA,ujADanA,miTA denA,vadha karanA 
destruct VT 1. toDa phoDa karanA,satyAnAsha karanA,dhva.nsa karanA,sa.nhAra karanA 
destruction N 1. toDa phoDa,shArIrika yA mAnasika nAsha,dhva.nsa,sa.nhAra 
destructive A 1. hAnikAraka,ghAtaka,ujADa,vinAshakara,a.ntakara 
detach VT 1. pR^ithaka karanA,kholanA,chhuDAnA,dala bhejanA 
detached A 1. alaga,pR^ithaka,asa.nlagna,belagAva,chi.ntA yA ba.ndhana ityAdi se svata.ntra 
detachment N 1. viyoga,vichchheda,pR^ithakatA,svata.ntratA,2. senA kA eka bhAga 
detail N 1. vyaurA,vistArapUrvaka varNana,vR^ittA.nta 
detail VT 1. vyaurevAra varNana karanA,vivaraNa denA,batalAnA 
detailed A 1. vyaurevAra,pUrA,savistAra,vistArapUrvaka 
detain VT 1. roka rakhanA,najarabanda karanA,pakaDa rakhanA 
detect VT 1. dekha pAnA,pakaDanA,patA lagAnA,jAna lenA 
detection N 1. khoja,anusandhAna,patA lagAnA 
detective A 1. jAsUsI,bhediyA,khuphiyA,patA lagAnevAlA,khojI 
detective N 1. jAsUsa,guptachara 
detention N 1. roka,vilamba,dAba rakhanA,chhekAva,nigraha,virodha 
deter VT "1. rokanA,manA karanA,haTA"" " 
detergent A 1. shodhanI,sApha karanevAlA,shudhda karanevAlA 
detergent N 1. shodhanI,sApha karanevAlI vastu 
deteriorate VT 1. bigaDanA,naShTa honA 
deterioration N 1. bigADa,bhraShTatA,kShaya,avanati,adhaHpatana 
determinant A 1. niyukta karanevAlA,avadhAraka 
determinant N 1. nishchaya sAdhana,nishchita guNaka 
determination N 1. nishchaya,sa.nkalpa,vichAra,abhiprAya,pratiGYA,nirdhAraNa,nirUpaNa,anta,samApti 
determine VT 1. sa.nkalpa karanA,ThAnanA,sthira karanA,pakkA karanA,phaisalA karanA nishchaya karanA,nirdhArita karanA,nirNaya karanA,2. sImA badhda karanA,samApta karanA 
determined A 1. dR^iDha,pakkA,nishchita,dR^iDha sa.nkalpa,niyata 
deterrent N 1. DarAkara rokane vAlA,dhamakAnevAlA 
detest VT 1. tuchchha jAnanA,ghR^iNA karanA 
dethrone VT 1. gaddIpara se utAranA,rAjapada se chyuta karanA,adhikAra chhinanA 
detonate VT 1. dAganA,jora se bhaDakanA 
detract VI 1. kala.nkita honA,ghaTanA,kama honA 
devastate VT 1. ujADanA,lUTanA,naShTa karanA 
devastation N 1. nAsha,ujADa,dhva.nsa,vinAsha 
develop VT 1. kholanA,dhIre dhIre prakaTa karanA,vistAra karanA,baDhAnA 
development N 1. sulajhAva,vistAra,ubhAra,unnati,sa.nvardhana,vR^iddhi,vikAsa 
deviate VT 1. bhaTakanA,chUkanA,phira jAnA,vichalita honA,katarAnA 
deviation N 1. vichalana,ThIka mArga se bhaTakAnA,bhaTakAvA,bhUla,chUka 
device N 1. upAya,chAlAkI,yukti,AviShkAra,2. chihna,dikhAva 
devil N 1. bhUta,pishAcha,shaitAna,2. duShTa yA nirdayI manuShya 
devilish A 1. pishAcha sadR^isha,durAchArI,duShTa 
devious A 1. bhaTakA huA,bhUlA huA,TeDhA,vakra,kuTila,ghumAva pherAva kA 
devise N 1. uttaradAna,ichchhApatra dvArA dAna,ichchhApatra 
devise VT 1. yatna karanA,upAya karanA,2. chhoDa jAnA,ichchhApatra dvArA pradAna karanA,sa~Nkalpa karanA 
devoid A 1. rahita,shUnya,vihIna 
devote VT 1. ThaharAnA,bhe.nTa karanA,chaDhAnA,de denA,sau.npanA,lagAnA 
devoted A 1. prANArpita,lavalIna,Asakta,anurAgI,utsuka,dR^iDha bhakti,lata paDA huA,
devotion N 1. prANArpaNa,pUjA,anurAga,upAsanA,tapasyA,yoga 
devour VT 1. khA jAnA,bhakosanA,haDapa karanA,nigalanA 
devout A 1. tapasvI,bhakta,dhArmika,dharmaniShTha,bhakta 
dew N 1. osa,tuShAra 
dew VT 1. osa se bhigonA 
dexter A 1. dAhinA,savya,dakShiNa 
diabetes N 1. bahumUtraroga,madhumeha 
diabetic A 1. madhumeha sa.nba.ndhI,bahumUtra sa.nba.ndhI 
diabetic N 1. bahumUtra rogI,isa roga se pIDita manuShya 
diabolical A 1. duShTa,paishAchika,pApiShTha 
diagnose VT 1. lakShaNa dekhakara( roga) nirNaya karanA,nidAna karanA 
diagnosis N 1. roga kI pahachAna,roga kA nirNaya,roganidAna 
diagonal N 1. karNarekhA,eka kone se dUsare kone taka lakIra,koNIya rekhA,vikarNa 
diagram N 1. chitra,rekhA chitra,AkR^iti,sA.nchA 
dial N 1. DAyala,dhUpa ghaDI,ghaDI kA cheharA 
dialect N 1. deshI bhAShA,bolI,bolane kA Dha.nga,bhAShaNa 
dialogue N 1. bAtachIta,prashnottara,do yA adhika vyaktiyo.n kI bAtachIta,sa.nvAda,sa.nlApa 
diameter N 1. adhakaTa,chauDAI,moTAI,vyAsa 
diametrically Adv 1. ThIka,bilakula ,2. bilakula viruddha 
diamond N 1. hIrA,hIraka 
diaper N 1. kAmadAnI,bela bUTedAra reshmI kapaDA rumAla,a.ngauchhA,gAchha,tauliyA 
diarrhea N 1. dasta,sa.ngrahaNI,peTa chalanA,dasta honevAlA roga 
diary N 1. dinacharyA patrikA,rojanAmachA,dainika vivaraNa 
diatribe N 1. kaThora samAlochanA,vivAda,AkShepa,ni.ndA 
dice N 1. pA.nsA 
dice VT 1. pA.nse se khelanA 
dictate N 1. AGYA,Adesha 
dictate VT 1. AGYA denA,likhAnA,bolanA 
dictation N 1. shrutalekha,AGYApana,likhAnA,imalA,likhavAI 
dictator N 1. likhAnevAlA,2. DikTeTara,Adeshaka,ekAdhipati,svatantra yA svAdhIna manuShya 
diction N 1. bolI bhAShA,Dha.nga,bolabAla,bolachAla vinyAsa,muhAvarA 
dictionary N 1. koSha,abhidhAna,shabdasAgara 
dictum N 1. vachana,kahAvata,varNana,Adesha 
die N 1. pA.nsA,ThappA 
die VT 1. maranA,dama nikalanA,samApta honA,murajhAnA 
die-ØÏè¿è N 1. kaThinAI se prANa nikalanA 
diet N 1. bhojana,AhAra,pathya,2. rAjAo.n yA rAjyo.n kI sabhA 
diet VT 1. samaya para bhojana karanA,pathya lenA 
differ VT 1. bhinna honA,antara honA,alaga honA,sammati na denA,matabheda honA,bhinnamati honA 
difference N 1. bheda,matibheda,bhinnatA,asAdR^ishya,asamAnatA,a.ntara,virodha,sheSha 
different A 1. alaga,pR^ithaka,bhinna,nyArA,asamAna,asadR^isha 
differential A 1. a.ntara sa.nbandhI,bhedakara,visheShaka 
differentiate VT 1. vibheda jAna lenA,antara nikAlanA,bheda karanA 
difficult A 1. kaThina,gUDha,duHsAdhya,dUbhara,asugama,asukara,durvodha,bhArI 
difficulty N 1. kaThinatA,kaThinAI,duHsAdhyatA,duShkaratA,sa.nkaTa,bakheDA 
diffuse A 1. phailA huA,chhitarA huA,bikharA huA,vipula,vistR^ita 
diffuse VT 1. uDelanA,phailAnA,chhitarAnA,bahAnA 
diffusion N 1. phailAva,chhitarAva,vyApana 
dig N 1. khudAI 
dig VT 1. khodanA,kuderanA,goDanA 
digest N 1. nIti kA samUha,guTakA,vyavasthA,sa.ngraha 
digest VT 1. pachAnA,pachanA,2. sudhAranA,sa.ngraha karanA,kramAnusAra rakhanA,shreNIbaddha karanA 
digestion N 1. pachAva,pAchaka,paripAka,2. kramAnusAra sthApana 
digestive A 1. pAchaka,pAchanasa.nba.ndhI 
digger N 1. khodanevAlA manuShya,jisase khodA jAye,khodane kA ya.ntra 
digit N 1. pauna i.ncha,a.ngula bhara,eka se nau taka ke a~Nka,ikAI kA a.nka 
dignify VT 1. satkAra karanA,sammAna karanA,pada baDhAnA,U.nchA karanA 
dignitary N 1. uchcha padavI vAlA,baDA pAdarI,uchcha padAdhikArI 
dignity N 1. baDappana,maryAdA,pada,padavI,gaurava 
dike VT 1. khAInA,nAlAnA,naharanA,bA.ndhanA,pushtAnA,rokanA 
dilapidate VT 1. kShaya honA,naShTa honA,Dhaha jAnA 
dilemma N 1. duvidhA,chintA,bha.nvarajAla,vikalpa 
diligence N 1. parishrama,yatna kI dhuna,udyoga,udyama,avirAma 
diligent A 1. parishramI,udyogI,sAvadhAna,ekAgrachitta,udyamI,anavarata 
dill-¿ÑèÑèÍè N 1. dera lagAnA,DhIla DAlanA,TAla maTola karanA,AgA pIchhA karanA 
dilute VT 1. patalA karanA,ghaTAnA,pAnI milAkara halakA kara denA,phIkA karanA 
dilution N 1. patalApana,halakApana 
dim A 1. dhu.ndhalA,manda,malina,aspaShTa,kunda,chu.ndhA,andhA sA 
dim VT 1. dhu.ndhalA honA,dhu.ndhalA karanA 
dimension N 1. AyAma,parimANa,ghAtA,lambAI,chauDAI,U.nchAI kI nApa,vistAra 
diminish VI 1. ghaTanA,kama honA 
diminish VT 1. ghaTAnA,kama karanA 
diminution N 1. chaTI,kamI 
diminutive A 1. chhoTA,thoDA,nanhA 
diminutive N 1. laghu sa.nGYA 
din N 1. shoragula,kolAhala,dhUmadhAma,jha.nkAra 
din VT 1. shoragula karanA,hallA machAnA,kAna khAnA 
dine VT 1. dopahara kA bhojana karanA,khAnA,2. bhojana khilAnA,jimAnA 
ding N 1. gha.nTe kA shabda,Tana Tana 
ding VT 1. TanaTanAnA,shabda karAnA,bajAnA,2. shabda honA,bajAnA 
dingy A 1. kAlA,mailA,ga.ndA,malina 
dinner N 1. rAta kA bhojana,bhoja,bhojanotsava 
dint N 1. ghU.nsA,mAra,AghAta,choTa,bala,sAmarthya 
diocese N 1. dharmapradesha,dharmAdhyakSha kA desha,pAdarI kA desha 
dip N 1. DubakI,boranA,avagAha,avapAta,nIche kA jhukAva 
dip VI 1. DUbanA,jhukanA,DhAlU honA 
dip VT 1. DubakI mAranA,DubonA,jhukAnA 
diphtheria N 1. DipthIriyA,gale kI jhillI ba.nda ho jAne se shvAsa banda ho jAne kA roga,mA.nsa sa.ntAnikA 
diploma N 1. DiplomA,adhikAra dAyaka patra,sanada 
diplomacy N 1. rAjanaya,rAjadUta vyavahAra,kuTila nIti,rAjanaitika chAturya,kaushala,2. rAjadUta samUha,3. vyavahAra kaushala 
diplomatic A 1. rAjanayika,nIti sa.nba.ndhI,kaushala sa.nbandhI,rAjanaitika viShayo me.n pravINa,kUTanItiGYa 
diplomatic N 1. kUTanItiGYa 
direct A 1. sIdhA,sarala,bholA bhAlA,pratyakSha,sAkShAta,spaShTa,khulA huA,ekadama,barAbara,kramAgata,anukrama 
direct VT 1. lakSha karanA,sIdha bA.ndhanA,chalAnA,sudhAranA,2. rAha batAnA,patA denA,3. AGYA denA,Adesha karanA 
direction N 1. lakShya,nishAnA,shAsana,prashAsana,Adesha,dishA,ora,sIdha,tAka,AGYA,patA 
director N 1. anushAsaka,Adesha karanevAlA,adhiShThAtA,sa.nchAlaka,avekShaka,nirvAhaka 
directorate N 1. nideshAlaya,adhiShThAtA kA daphtara yA pada,sa.nchAlaka ma.nDalI,anushAsaka varga 
directory N 1. DAyarekTarI,nagaranivAsiyo.n ke nAma patA vivaraNa kI pustaka,paddhati gra.ntha,2. adhiShThAtA gaNa,sa.nchAlaka ma.nDalI 
dirigible A 1. parichAlana shIla,chalAye jAne yogya 
dirk N 1. kaTAra,chhurA 
dirt N 1. maila,kUDA,ga.ndagI 
dirty A 1. mailA,gandA,malina,kutsita,ashlIla,nIcha 
disability N 1. asAmarthya,ayogyatA,akShamatA 
disable VT 1. balahIna karanA,asamartha karanA,bekAra karanA 
disadvantage N 1. ghATA,ToTA,hAni,alAbha 
disaffection N 1. vaira,virAga,virakti,vidroha 
disagree VT 1. asammata honA,eka rAya na honA,2. upayukta na honA,ThIka na AnA 
disagreeable A 1. apriya,pratikUla,aniShTa,kusvAda 
disagreement N 1. antara,vaira,virodha,abhavana,jhagaDA,jha.njhaTa,matabheda,anupayuktatA 
disallow VT 1. AGYA na denA,niShedha karanA,varjita karanA,na mAnanA,radda karanA 
disappear VT 1. alopa honA,adR^ishya honA,antardhyAna honA,ADa me A jAnA,chhipa jAnA 
disappearance N 1. antardhAna,adarshana,bhAga jAnA,chupake se haTa jAnA 
disappoint VT 1. nirAsha karanA,dila toDanA,AshAbha.nga karanA,bigADa denA,niShphala karanA 
disappointment N 1. AshAbha.nga,nirAshA,viphala karanA 
disapproval N 1. asammati,asvIkAra,aprIti,nApasandI 
disapprove VT 1. asvIkAra karanA,nApasanda karanA,ni.ndA karanA 
disarm VT 1. hathiyAra chhIna lenA,niHshastra karanA,( senA ityAdi) ghaTA denA,2. nirbala karanA,asamartha karanA 
disarmament N 1. nishaHstrIkaraNa,senA ityAdi ghaTA denA 
disarray N 1. ulaTa palaTa ,gaDabaDa,kramabha.nga 
disarray VT 1. ulaTa palaTa karanA,kramabha.nga karanA 
disaster N 1. abhAgya,vipatti,daivAgata vyathA,Akasmika durghaTanA 
disastrous A 1. abhAgA,ama.ngalika,duHkhada,vipadyukta 
disavow VT 1. apanA na kahanA,na mAnanA,asvIkAra karanA 
disband VT 1. senAbha.nga karanA,titara bitara karanA,toDanA yA TUTanA 
disbar VT 1. bairisTara ko padachyuta karanA,nikAlanA 
disbelief N 1. avishvAsa 
disbelieve VT 1. vishvAsa na karanA,na mAnanA,shradhdA na rakhanA 
disburse VT 1. de DAlanA,vyaya karanA,uThA denA 
disbursement N 1. vyaya,uThAva,kharcha,vyaya kiyA huA dravya 
disc N 1. koI chipaTI gola vastu,bi.nba,maNDala,kuNDala,chakra 
discard VT 1. chhuDA denA,nikAla denA,phe.nka denA,DAla denA,chhoDa denA,tyAganA,na lenA asvIkAra karanA 
discern VT 1. dekhanA,nApanA,pahichAnanA,vivAranA 
discerning A 1. vivekI,GYAnI,jaLI samajhanevAlA,samajhadAra,sUkShmadarshI 
discharge N 1. bhAra utAranA,padachyuti,chhuTakArA,R^iNashodhana,mochana,mukti,2. nirvAha,pAlana,sa.npAdana 3. dhaDAkA,phaTa jAnA,kaDAkA 3. nikalI huI vastu( pIva ityAdi) visarjana,visarjaka 
discharge VT 1. chhuDA denA,naukarI se alaga kara denA,barI karanA,nikAlanA,chhoDanA,2. de DAlanA,chukAnA,bhugatAna karanA,mukta karanA 3. bojha utAranA,halakA karanA,nirbhAra karanA 4. pUrA karanA,pAlana karanA,sa.npAdana karanA 5. nikalanA,AnA,phaTanA 
disciple N 1. chhAtra,vidyArthI,shiShya,chelA,anuyAyI 
disciplinarian N 1. niyama pAlana karanevAlA,niyamakartA,anushAsaka 
disciplinary A 1. shikShaNa yA anushAsana yA da.nDa sa.nba.ndhI yA usa rUpa kA yA usako baDhAnevAlA 
discipline N 1. yuddha shikShA,yuddhAbhyAsa,shikShaNa,2. sudhAra,niyama baddhatA,sIkha,daNDa,anushAsana,viniyama,damana,nigraha 
discipline VT 1. sikhAnA,shAsana karanA,daNDa denA,shikShA denA,damana karanA 
disclaim VT 1. na mAnanA,chhoDanA,mukaranA,asvIkAra karanA 
disclose VT 1. kholanA,udhAranA,prakaTa karanA,spaShTa karanA 
disclosure N 1. prakAsha,prakaTIkaraNa,prakAshana,bheda,prakaTa kI huI vastu 
discolour VT 1. dhabbA DAlanA,ra.nga badalanA,rUpa bigADanA 
discomfort N 1. duHkha,pIDA,vikalatA,kaShTa 
discomfort VT 1. duHkhI karanA,vikala karanA,kaShTa denA 
disconcert VT 1. ghabarAnA,vyAkula karanA,vR^ithA karanA,bigADanA,niShphala karanA 
disconnect VT 1. alaga karanA,sambandha toDanA,bemela karanA 
discontent A 1. asantuShTa,adhIra,aprasanna,nirAsha 
discontent N 1. asantoSha,adhIra,bechainI 
discontinue VT 1. chhuDAnA,rokanA,rukanA,banda honA 
discordant A 1. viparIta,viruddha,betAla,besura,asa.ngata 
discount N 1. baTTA,phiratA,mitikATA,chhUTa 
discount VT 1. baTTA denA,miti kATA kATanA,kATa lenA,nikAla lenA 
discourage VT 1. sAhasahIna karanA,mana toDanA,anAdara karanA 
discouragement N 1. sAhasahInatA,utsAhabha.nga,nirAsha karanevAlI vastu 
discourse N 1. bAtachIta,sa.nvAda,sa.nbhAShaNa,upadesha 
discourse VT 1. bAtachIta karanA,tarka karanA 
discover VT 1. kholanA,udhAranA,prakaTa karanA,DhU.nDha nikAlanA,khoja pAnA,patA lagAnA 
discovery N 1. prakAshana,anusa.ndhAna,DhU.nDha,khoja,prakaTa kI huI yA khojI huI vastu 
discredit N 1. avishvAsa,apakIrti,apratiShThA,apamAna,badanAmI 
discredit VT 1. vishvAsa na karanA,na mAnanA,apamAna karanA 
discreet A 1. buddhimAna,chaitanya,chatura,chaukasa,sAvadhAna,subuddhi 
discrepancy N 1. virodha,asa.ngati,vibheda,viruddhatA,antara 
discretion N 1. vichAra,buddhi,samajha,viveka,2. svAtantrya,kArya svAdhInatA,adhikAra 
discriminate VT 1. bheda karanA,pahachAnanA,lakShaNa karanA,pR^ithaka karanA,antara karanA yA dekhanA 
discrimination N 1. bheda karanA,pahachAna,samajha,viveka,vichAra,vichAraNa,parichchheda 
discuss VT 1. charchA karanA,vAdAnuvAda karanA,bahasa karanA,vivAda karanA 
discussion N 1. charchA,vAdavivAda,vitarka,parIkShA,shAstrArtha,bahasa 
disdain N 1. ghR^iNA,tiraskAra,avahelanA,
disdain VT 1. tuchchha samajhanA,ghR^iNA karanA,tiraskAra karanA 
disdainful A 1. ghamaNDI,abhimAnI,ghR^iNAyukta,tiraskArapUrNa,sAvaGYa,uddhata 
disease N 1. vyAdhi,kheda,bImArI,roga,pIDA,duHkha 
disembark VT 1. jahAja se utAranA 
disenchant VT 1. :nA 
disengage VT 1. alaga karanA,chhoDanA,chhuDAnA,alaga honA 
disengagement N 1. chhuTakArA,mukti,mokShaNa,sukha,avakAsha 
disfavour N 1. aprasannatA,akR^ipA,aruchi,apamAna 
disfavour VT 1. aruchi prakaTa karanA,virodha karanA,apamAna karanA 
disfigure VT 1. kurUpa karanA,rUpa bigADanA 
disgorge VT 1. vamana karanA,chhA.nTa karanA,ugala denA,nikAla denA,chhoDanA,lauTA denA,de denA 
disgrace N 1. lajjA,apamAna,nirAdara,apayasha,kala.nka 
disgrace VT 1. apamAna karanA,pAnI utAranA,kala.nkita karanA,alaga karanA,dR^iShTi se girAnA 
disgraceful A 1. lajjAprada,nindya,kala.nkakara,burA,kamInA 
disguise N 1. bheSha,chhadma veSha,svA.nga 
disguise VT 1. bheSha badalanA,chhipAnA,2. matavAlA karanA 
disgust N 1. ghR^iNA,aruchi 
disgust VT 1. ghR^iNA karanA,uchATanA,ukatAnA,aprasanna karanA 
dish N 1. thAlI,rakAbI,2. khAnA,bhojana,parosA 
dish VT 1. thAlI lagAnA,thAlI me.n parosanA 
dishearten VT 1. mana toDanA,udAsa karanA,nirAsha karanA 
dishevel VT 1. bAla bakheranA,bAla nochanA yA khasoTanA,laTakAnA 
dishonest A 1. beImAna,khoTA,va.nchaka,kapaTI,ghaTiyA,dhUrta 
dishonesty N 1. beImAnI,kapaTatA,adharma,kuTilatA 
dishonour N 1. apamAna,apakIrti,nirAdAra,lajjA 
dishonour VT 1. kala.nkita karanA,apamAna karanA,satya DigAnA,2. na sakAranA,na ha.nkAranA,hu.nDI kA rUpayA na denA 
dishonourable A 1. apamAnakAraka,nIcha,kala.nkakara 
dishonourably Adv 1. apamAna se,nIchatA se,kala.nkita rUpa se 
disincline VT 1. virakta karanA,mana pheranA,ruchi haTAnA 
disinfectant N 1. rogANuo.n se mukta karanevAlA,viShaghna 
disingenuous A 1. kapaTI,khoTA 
disintegrate VT 1. alaga alaga karanA,chUrNa karanA,kha.nDa kha.nDa karanA 
disinterested A 1. niHsvArthI,niHsambandha,nishkAma,apakShapAtI,pakShapAta rahita 
disjoint VT 1. joDa alaga karanA,sa.ndhi bha.nga karanA,sa.nba.ndha toDanA 
dislike N 1. aruchi,ghR^iNA,dveSha 
dislike VT 1. ghR^iNA karanA,burA laganA,pasa.nda na karanA 
dislocate VT 1. joDa ukhADanA,utAranA,sa.ndhi bha.nga karanA 
dislocation N 1. haTAva,haDDI yA joDa kA ukhADa jAnA,sa.ndhi bha.nga 
dislodge VT 1. makAna se nikAla denA,haTAnA,uThA denA,2. chale jAnA 
disloyal A 1. vishvAsaghAtI,niShThAhIna,namaka harAma,rAja drohI,bhakti hIna,phirA huA,bAgI 
disloyalty N 1. vishvAsaghAta,aniShThA,rAjadroha,bagAvata,namaka harAmI,bhaktihInatA 
dismal A 1. nirAshAjanaka,bhayAnaka,ghora,dAruNa,udAsa,a.ndherA,shokamaya 
dismantle VT 1. utAra lenA,na.ngA karanA,kapaDe utAranA,toDa DAlanA,girA denA,DhAhanA 
dismay N 1. trAsa,sa.ntrAsa,bhaya,bhaya ke kAraNa niH sAhasa 
dismay VT 1. nirAsha karanA,DarAnA,bhayabhIta karanA,mana toDanA 
dismember VT 1. a.nga bha.nga karanA,bA.nTanA,desha yA prA.nta ko vibhAjita karanA,toDanA 
dismiss VT 1. vidA karanA,bheja denA,haTA denA,asvIkAra karanA,chhuTA denA,nikAla denA,padachyuta karanA,khArija karanA 
dismissal N 1. barakhAstagI,vidAI,padachyuti,nirAkaraNa,pratyAdesha 
disobedience N 1. avaGYA,AGYAla.nghana,AGYAbha.nga,haTha 
disobey VT 1. AGYA na mAnanA,AGYAbha.nga yA ula~Nghana karanA,avaGYA karanA 
disorder N 1. gaDabaDa,akrama,avyavasthA,kramabha.nga,2. ghabarAhaTa,da.ngA,golamAla 
disorder VT 1. gaDabaDa karanA,kramabha.nga karanA,chhinna bhinna karanA,upadrava nachAnA,halachalI DAlanA nA,2. rogI karanA 
disorderly A 1. gaDabaDa,niyama viruddha,shAsra viruddha,upadravI,burA,da.ngA karanevAlA,uchchhR^inkhala 
disorganize VT 1. ulaTA pulaTA karanA,avyavasthita karanA,a.nDaba.nDa karanA 
disown VT 1. a.ngIkAra na karanA,asvIkAra karanA,taja denA,tyAga karanA,apanA na mAnanA 
disparage VT 1. burAI karanA,tuchchha samajhanA,nindA karanA,halakA karanA 
disparity N 1. antara,bheda,asamatA,asAdR^ishya,viShamatA 
dispassionate A 1. dhIra,shAnta,apakShapAtI,sa.nyamashIla,
dispel VT 1. dUra karanA,chhitaranA,uDAnA,nAsha karanA 
dispensable N 1. chhoDane ke yogya,anAvashyaka,tyAgane yogya,bA.nTane yogya 
dispense VT 1. bA.nTanA,denA,auShadhI banAkara denA,( nyAya) karanA 
disperse VT 1. chhitarAnA,phailAvanA,chhiTakAnA,haTAnA,( sabhA) visarjana karanA 
dispirit VT 1. mana toDanA,udAsa karanA,hatotsAha karanA 
displace VT 1. bAhara karanA,jagaha badalanA,alaga rakhanA,2. sthAnA.ntarita karanA 
display N 1. dikhAva,tamAshA,prakAshana,vikAsa,dhUmadhAma 
display VT 1. phailAnA,dikhalAnA,prakaTa karanA 
displease VT 1. aprasanna karanA,dila bigADanA,khijAnA,krodhita karanA 
displeasure N 1. aprasannatA,udAsI,kheda,asantoSha,krodha 
disposal N 1. vyavasthA,vinyAsa,vidhAna,adhikAra,vivaraNa 
dispose VT 1. ThIka rakhanA,kAma me lAnA,chAhanA,mana jhukAnA,2. bechanA 3. de denA,dAna karanA 
disposition N 1. praba.ndha,rachanA,vinyAsa,sajAvaTa,2. ruchi,chAha,svabhAva,jhukAva 
dispossess VT 1. adhikAra se haTA denA,adhikAra chhIna lenA,nikAla denA,svatva dabA baiThanA 
disproportionate A 1. asa.ngati,apramANa,nyUnAdhika,beDaula,kamatI baDhatI ke sAtha,asama,asa.ngata,viShama 
disprove VT 1. jhUThA ThaharAnA,kATanA,khaNDana karanA,nA 
dispute N 1. vivAda,vitarka,jhagaDA 
dispute VT 1. vivAda karanA,shAstrArtha karanA,tarka karanA,jhagaDanA 
disqualification N 1. ayogyatA,asAmarthya,akShamatA,apAtratA,jisake kAraNa asamarthatA ho 
disqualify VT 1. ayogya ThaharAnA,akShama banAnA,adhikAra le lenA 
disregard N 1. anAdara,avaGYA,upekShA,beparavAhI 
disregard VT 1. tuchchha jAnanA,anAdara karanA,upekShA karanA,dhyAna na denA 
disrepair N 1. marammata kI hAlata 
disrepute N 1. apratiShThA,apayasha,apamAna 
disrespect N 1. anAdara,asammAna,asabhyatA,ashiShTatA 
disrespectful A 1. ashiShTa,asabhya 
disruption N 1. TUTanA,TUTa,toDa,vidAraNa,bha.nga 
dissatisfaction N 1. asantoSha,atR^ipti,aprasannatA,aruchi,virakti 
dissatisfy VT 1. asantuShTa karanA,kuDhAnA 
dissect VT 1. kATanA,chIraphADa karanA,chIranA nA,2. samAlochanA karanA 
dissection N 1. chIraphADa,a.nga vyavachchheda 
disseminate VT 1. phailAnA,chhitarAnA,bonA 
dissension N 1. jhagaDA,laDAI,phUTa,anabana,bigADa 
dissent N 1. asammati,matabheda,virodha 
dissent VT 1. matabheda honA,viruddha honA 
dissenter N 1. bhinnamatAvalambI,vaha manuShya jo prachalita mata ke viruddha ho,virodhI 
dissertation N 1. vivaraNa,nibandha,lekha,vyAkhyAna 
dissimilar A 1. asadR^isha,asamAna,bhinna,bemela,alaga,bejoDa 
dissipate VT 1. chhitarAnA,uDAnA,naShTa karanA 
dissociate VT 1. samAjachyuta karanA,alaga karanA,bhinna karanA 
dissolution N 1. vilayana,dravIkaraNa,pighalAva,ghulAva,2. visarjana,nAsha,kShaya 
dissolve VT 1. galAnA,pighalAnA,gholanA,vilIna karanA,2. alaga alaga karanA,toDanA,bha.nga karanA,3. visarjana karanA 
dissonance N 1. besurApana,visvaratA,vibhinnatA 
dissuade VT 1. rokanA,viparIta parAmarsha denA,nivAraNa karanA 
distance N 1. dUrI,antara,2. kAla,samaya 
distance VT 1. pIchhe chhoDanA,dR^iShTi se haTAnA,alaga rakhanA 
distant A 1. dUra,dUrastha,dUra kA,2. alaga,pR^ithaka 3. rUkhA,nyArA 
distaste N 1. aruchi,kusvAda,ghR^iNA 
distasteful A 1. aruchikara,aprItikara 
distil VT 1. chulAnA,khI.nchanA,strAva karanA,svachchha karanA 
distillation N 1. khi.nchAva,chustrAva,strAvaNa 
distillery N 1. bhaTTI,madyaniShkarShashAlA 
distinct A 1. alaga,bhinna,pR^ithaka,2. spaShTa,suprakAsha 
distinction N 1. antara,bheda,pahachAna,2. shreShThatA,U.nchAI,padavI,nAmavarI,vishiShTatA,pramukhatva 
distinctive A 1. bheda batAnevAlA,savisheSha,visheShaka 
distinguish VT 1. bheda nikAlanA,pahachAnanA,alaga karanA,2. prasiddha karanA,apane ko pramukha banAnA 
distinguished A 1. prasiddha,nAmI,pratiShThita,vikhyAta,utkR^iShTa 
distort VT 1. ai.nThanA,sikoDanA,rUpa bigADanA 
distortion N 1. TeDhApana,kurUpatA,vikR^iti 
distract VT 1. dhyAna khI.nchanA 
distraction N 1. dhyAna kA khi.nchAva,dUsarI ora lagAva 
distraught A 1. ghabarAyA huA,pareshAna 
distribute VT 1. bA.nTanA,vitaraNa karanA,vibhAga karanA 
distribution N 1. vitaraNa,bA.nTa 
district N 1. jilA,ma.nDala 
distrust N 1. avishvAsa,sa.ndeha 
distrust VT 1. avishvAsa karanA,sa.ndeha karanA 
distrustful A 1. sa.ndehI,avishvAsI,sa.nshayAtmaka 
disturb VT 1. chheDanA,satAnA,2. ghabaDAnA,3. vighna DAlanA,shA.nti bha.nga karanA 
disturbance N 1. bakheDA,vighna,bAdhA,upadrava,2. ghabarAhaTa 
disunity N 1. phuTa,vibheda 
ditch N 1. khAI,2. nAlI,morI 
ditto N 1. yathA,vahI 
ditto VT 1. sammata honA,eka mata honA 
ditty N 1. gIta,gAne kI kavitA 
dive N 1. DubakI 
dive VI 1. DubakI mAranA,2. khoha me.n jAnA 
diver N 1. panaDubbA 
diverge VI 1. phelanA,chhitaranA,2. bhinna mata honA 
divergence N 1. vichalana,chhitarAva,2. bheda,virodha,3. apamR^itigaNita me.n 
diverse A 1. bhinna bhinna,nAnA prakAra ke 
diversify VT 1. bhinna bhinna karanA,ra.nga bira.ngA karanA 
diversion N 1. moDa,phirAva,2. bahalAva,tamAshA,khela 
diversity N 1. vibhinnatA,vibheda 
divert VT 1. pheranA 
divest VT 1. utAranA,ughADanA,2. va.nchita karanA,chhInanA 
divide VI 1. phaTanA,2. mitratA toDanA,bhinnamata honA 
divide VT 1. bhAga karanA,bA.nTanA,kATanA,alaga karanA,2. bhAga denA 
dividend N 1. lAbhA.nsha,2. bhAjyagaNita me.n 
divider N 1. bhAjaka 
divine A 1. IshvarIya,svargIya,2. pavitra,3. shreShTha 
divinity N 1. daivatva 
division N 1. bA.nTanA,baTavArA,2. bhAgagaNita me.n 
divisional A 1. prAdeshika,2. bhAga kA 
divorce N 1. talAka,vivAha vichchheda,2. pR^ithakIkaraNa 
divorce VT 1. talAka denA,vivAha vichchheda karanA,2. pR^ithaka karanA 
divulge VT 1. prakaTa karanA,khola denA 
do VT 1. karanA,pUrA karanA 
docile A 1. adhIna,2. sIkha sakane yogya 
dock N 1. kaTagharA,2. ghATa,jahAja godAma 
dock VI 1. kaTaghare me.n khaDA karanA,2. ghATa me.n khaDA karanA,jahAja godAma me.n rakhanA 
docket VI 1. sArA.nsha banAnA,2. rajisTara me.n likhanA 
doctor N 1. DAkTara,vaidya,2. vidvAna 
doctrine N 1. mata,siddhA.nta 
document N 1. lekhya patra,dastAveja 
document VT 1. likhita pramANa denA,pramANa patra denA 
documentary A 1. likhA huA,pramAna viShayaka 
dodge VT 1. haTa jAnA,jhA.nsA denA,2. katarAnA 
doe N 1. hiraNI,mR^igI 
doer N 1. kartA 
dog N 1. kuttA,shvAna,2. nI.ncha mAnava,adhamI 
dog VT 1. pIchhe laganA 
dogfight N 1. do havAI jahAjo.n kI laDAI 
dogged A 1. haThI 
dogma N 1. siddhA.nta,mata 
dogmatic A 1. haThI 
doings N 1. karatUta,karaNI,kArya 
dole N 1. bA.nTa,dAna,2. TukaDA 
dole VT 1. bA.nTanA 
doll N 1. guDiyA 
dollar N 1. Daulara 
dolphin N 1. Daulaphina 
domain N 1. kShetra 
dome N 1. gu.nbaja 
domestic A 1. gharelU,2. pAlatU 
domestic N 1. chAkara,ghara kA naukara 
domesticate VT 1. pAlatU banAnA 
dominant A 1. prabala,pradhAna 
dominate VT 1. varchasva rakhanA,2. shAsana karanA 
domination N 1. varchasva,pradhAnatA,2. shAsana 
domineer VT 1. atyAchAra karanA,kaThoratA se shAsana karanA 
don N 1. mahAshayaspena kI bhAShA me.n,upAdhi 
don VT 1. pahananA,grahaNa karanA 
donate VT 1. dAna karanA 
donation N 1. dAna 
done A 1. kiyA huA 
donkey N 1. gadhA 
donor N 1. dAtA 
doomsday N 1. kayAmata kA dina,pralaya kA dina 
door N 1. daravAjA 
dormant A 1. sushupta,susta 
dormitory N 1. shayanagR^iha 
dosage N 1. khurAka kI mAtrA 
dose N 1. khurAka 
dot N 1. bi.ndu,2. shUnya 
dot VT 1. bi.ndu lagAnA 
dote V 1. sneha me.n DUbanA 
double A 1. duganA,2. do do,3. do ra.ngA,chhalI 
double N 1. pratirUpa,2. chhala 
double VT 1. dUnA karanA,2. duharA karanA,eka bhAga ko dUsare para moDanA 
doubly Adv 1. dUnA,do bAra 
doubt N 1. sa.ndeha,sha.nkA,2. duvidhA 
doubt VT 1. sa.ndeha karanA,2. duvidhA me.n paDanA 
doubtful A 1. sa.ndehAtmaka,sa.nshayAtmaka 
doubtless A 1. nissa.ndeha 
dough N 1. sAnA huA ATA,gU.nthA huA ATA 
dove N 1. pe.nDukI,kapota,kabUtara 
dowager N 1. bevA,2. rAjamAtA,vidhavA rAnI 
down A 1. udAsa,hatotsAha 
down N 1. rovA.n,mulAyama bAla 
down Prep 1. nIche,tale 
down VT 1. nIche girAnA 
dowry N 1. daheja 
doze N 1. U.ngha,jhapakI,nI.nda 
doze VI 1. U.nghanA,jhapakI lenA 
dozen Det 1. darjana,bAraha 
dozen N 1. darjana,bAraha 
draft N 1. DrAphTa,hu.nDI,2. nakshA,rekhA chitra,3. masaudA 
draft VT 1. masaudA banAnA,likhanA,2. bhartI karanA 
drag VT 1. ghasITanA,khI.nchanA 
drain N 1. nAlI,patanAlA 
drain VI 1. baha jAnA,nikala jAnA 
drain VT 1. khAlI karanA,nAlI se bahAkara pAnI nikAlanA 
drainage N 1. pAnI kA nikAsa,morI,
drake N 1. ha.nsa,batakhapu. 
dram N 1. Ayatana kA eka nApa 
drama N 1. nATaka,svA.nga 
dramatic A 1. nATakIya 
dramatist N 1. nATakakAra 
draper N 1. bajAja 
drapery N 1. bajAjI,kapaDA bechane kA vyavasAya 
drapes N 1. pardAba. 
drastic A 1. pracha.nDa,uda.nDa,shaktishAlI 
draught N 1. chitrakArI,2. ghU.nTa,3. vAyu kA jho.nkA 
draughtsman N 1. chitra khI.nchane vAlA,lekhaka 
draw VI 1. khI.nchanA,2. AkarShita karanA.nA 
drawback N 1. doSha,khoTa,kamI 
drawbridge N 1. kaladAra pula 
drawer N 1. darAja,peTI,2. khI.nchane vAlA 
drawers N 1. jA.nghiyA,la.ngoTa 
drawl VI 1. gunagunAnA,dhIre dhIre bolanA 
dread N 1. bhaya,Dara 
dread VT 1. DaranA,bhaya khAnA 
dreadful A 1. bhayAnaka,DarAvanI,bhIShaNa 
dream N 1. svapna 
dream VI 1. svapna dekhanA 
dreamy A 1. svapnamaya 
dreary A 1. sunasAna,nirjana,2. udAsa 
dredge N 1. sIpiyo.n kA jAla 
dredge V 1. jAla se pakaDanA 
dregs N 1. maila 
drench VT 1. bhigonA,gIlA karanA 
dress VT 1. kapaDA pahanAnA,sajAnA,savAranA,2. ghAva para paTTI bA.ndhanA 
dresser N 1. chaukI,2. sajAne vAlA,3. ghAva para paTTI bA.ndhane vAlA 
dressing N 1. vastra,2. masAlA,3. paTTI,4. mArapITa 
dribble VI 1. TapakanA,chUnAdrava kAnA,rAla bahanA 
dribble Vl 1. TapakAnA,chUne denAdrava kA,rAla bahAnA 
drier N 1. sukhAne vAlA ya.ntra 
drift N 1. bauchhAra,Dhera,2. jhukAva,abhiprAya 
drift V 1. bahanA 
drill N 1. chhedana ya.ntra,2. kavAyada,3. abhyAsa 
drill VT 1. chhedanA,2. kavAyada karanA,3. abhyAsa karanA 
drink N 1. peya padArtha,2. madirA 
drink VT 1. pInA,sokhanA,2. madirA pAnanA 
drip VI 1. TapakanA,chUnAdrava kAnA 
drive N 1. gADI me.n bhramaNa,2. gADI kA patha,3. mashIna 
drive VI 1. gati se chalanA,nA 
drive VT 1. chalAnA,2. DhakelanA,hA.nkanA,3. vivasha karanA,nA 
driver N 1. chAlaka,gADIvAna,kochavAna 
drizzle N 1. bU.ndA bA.ndI 
drizzle V 1. bU.ndA bA.ndI honA,halkI bArishanA 
drone N 1. AvAjamadhu makkhI Adi kI,2. nara madhu makkhI,3. kAma chora 
drone V 1. AvAja karanAmadhu makkhI jaisInA 
drop N 1. bU.nda,2. girAva 
drop VI 1. giranA 
drop VT 1. girAnA 
drought N 1. sUkhA,akAla 
drove N 1. jhu.nDa 
drown VT 1. DubAnA 
drowsiness N 1. U.ngha,sustI 
drowsy A 1. U.nghatA huA,nI.nda se bharA huA 
drub VT 1. ThokanA,pITanA 
drubbing N 1. ThukAI 
drug N 1. davA 
drug VT 1. davA denA,behoshI kI davA denA 
drugstore N 1. davA kI dukAna 
drum N 1. Dhola,mR^ida.nga,2. pardAkAna kA 
drum VT 1. Dhola bajAnA,bajAnA 
drumbeat N 1. Dhola kI AvAja 
drummer N 1. Dhola bajAne vAlA 
drunk A 1. matta,nashe me.n chUra 
drunk N 1. matta vyakti 
drunken A 1. matta,nashe me.n chUra 
drunkenness N 1. mattatA,matavAlApana 
dry A 1. sUkhA,shuShka 
dry VI 1. sukhanA 
dry VT 1. sukhAnA 
dryer N 1. sukhAne vAlA 
dryness N 1. sUkhApana 
dual A 1. dvika,dono.n 
dub VT 1. upAdhi denA 
dubious A 1. sa.ndigdha 
duchess N 1. rAnI,DyUka kI patnI 
duchy N 1. rAjyaDyUka kA 
duck N 1. batakha,2. shUnyakrikeTa me.n 
duck VI 1. jhukanA,2. DubakI mAranA 
duckling N 1. batakha kA bachchA 
duct N 1. nAlI,morI,dhamanI 
due A 1. deya,R^iNa 
due N 1. deya,R^iNa 
duel N 1. dva.nda yuddha 
duel VT 1. dva.nda yuddha karanA 
duet N 1. yugala gIta 
dug N 1. thana 
duke N 1. rAjAi.nglai.nDa me.n padavI 
dull A 1. susta,mUDha,2. nirutsAha,3. dhu.ndhalA 
dull VT 1. susta karanA,2. nirutsAha karanA,3. dhu.ndhalA karanA 
dullness N 1. sustI,2. nirutsAhatA,3. dhu.ndhalApana 
duly Adv 1. yathAyogya,uchita rIti se 
dumb A 1. baharA 
dumbfound V 1. hataprabhanA 
dump N 1. sthAnakUDe ityAdi kA 
dump VT 1. paTakanA,bahuta saste dAma para bechanA 
dumpling N 1. gulagulA,pakauDiyA.n 
dun A 1. dhu.ndhalA,kAle ra.nga kA 
dun N 1. takAjA karane vAlA,takAjA 
dun VT 1. takAjA karanA 
dunce N 1. mUrkha,jaDa,mUDhamati 
dung N 1. gobara,lIda,2. khAda 
dungeon N 1. a.ndhakUpakArAgAra 
dupe N 1. bholA,sIdhA,dhokhA khAne vAlA 
dupe VT 1. ThaganA,dhokhA denA 
duplicate A 1. dviguNa,doharA 
duplicate N 1. pratilipi,nakala 
duplicate VT 1. pratilipi banAnA 
duplicity N 1. dura.ngIpana,chhala,kapaTa 
durability N 1. TikAupana,TikAva 
durable A 1. TikAU 
duration N 1. samaya,avadhi 
duress N 1. dabAva 
during Prep 1. daurAna 
dusk N 1. sa.ndhyAkAla,godhUlI 
dusky A 1. dhu.ndhalA,kAlA,2. udAsa,malina 
dust N 1. dhUla,miTTI,2. chUrA,burAdA 
dust VT 1. dhUla jhADanA,2. chhiDakanAdhUla AdinA 
dusty A 1. dhUla sA,dhUla se ladA huA 
dutiful A 1. kartavya parAyaNa 
duty N 1. kartavya,2. chu.ngI,kara 
dwarf N 1. baunA 
dwarf V 1. baunA jaisA prakaTa karanA 
dwell VI 1. basanA,rahanA,2. dhyAna lagAye rakhanA 
dwelling N 1. ghara 
dwindle V 1. kama honA,ghaTanA,sikuDanA 
dye N 1. ra.nga 
dye VT 1. ra.nganA 
dyer N 1. ra.ngareja 
dynamic A 1. gatyAtmaka 
dynamical-¬ª¨¦ÑÛÊèÏÛ¨Ìè N 1. gatyAtmaka sAmya 
dynamics N 1. gati viGYAna 
dynamite N 1. eka visphoTaka padArtha 
dynamite V 1. dhvasta karanAvisphoTa senA 
dynamo N 1. DAinemo 
dynastic A 1. rAjava.nshIya 
dynasty N 1. rAjava.nsha 
dysentery N 1. pechisha 
each Adv 1. pratyeka,hara,prati 
each Det 1. pratyeka,hareka 
eager A 1. utsuka,ichchhuka,2. adhIra,tIkShNa 
eagerness N 1. utsukatA 
eagerness N 1. kAmanA,utsukatA,lAlasA,Agraha 
eagle N 1. chIla,utkrosha,giddha,2. yuddha kI patAkA 
ear N 1. kAna,2. bAlIdhAna kI 
ear N 1. kAna,karNa,shravaNa,2. dhyAna,3. bAlI,bhuTTA 
earl N 1. padavI visheSha,kulIna jana kI eka upAdhi 
early A 1. samaya se pahale,pUrva,2. uchita kAla kA,avasara para,3. prAtaHkAlIna,Adya,prathama,Arambha kA,sabere kA 
early Adv 1. jaLI,shIghra,samaya para 
earn VT 1. kamAnA,upArjana karanA,paidA karanA 
earnest A 1. utsAhI,udyogI,satyatA pUrvaka,aparihAsashIla 
earnest N 1. aparihAsa,sachamucha,2. sAI kA rupayA,bayAnA 
earnestly Adv 1. chAha se,Agraha se,anurAga se 
earth N 1. pR^ithvI,bhUmi,duniyA,sa.nsAra,2. bhUmi,thala,miTTI 
earth VT 1. pR^ithvI me.n gADa denA,miTTI se banda kara denA,2. chhipa jAnA 
earthen A 1. miTTI kA,maTiyA 
earthly A 1. pR^ithvI sambandhI,pArthiva,sA.nsArika 
earthquake N 1. bhUkampa,bhUchAla,bhUDaula 
ease N 1. sukha,vishrAma,nirudveshatA,chaina,sugamatA 
ease VT 1. dukha kama karanA,shAnta karanA,halakA karanA,vishrAma denA 
easel N 1. chitrAdhAra,ra.ngane ke samaya chitra rakhane kA DhA.nchA,tasavIra khI.nchane yA rakhane kA ThATha 
easement N 1. sukhada vastu,sukha,suvidhA,2. parabhUmAvadhikAra 
east A 1. pUrvI,sUryodaya kI ora 
east N 1. pUrva,sUryodaya dishA 
easterly A 1. pUrvI,puravaiyA,pUrva kI ora kA 
eastern A 1. pUrvI,puravaiyA,pUrva kI ora kA 
easy A 1. sarala,sukha kA,sugama,chaina me.n,sahaja,halakA,sukhadAI 
eat VI 1. bhojana karanA,khAnA 
eat VT 1. khAnA,kuchala ke nigalanA,khA jAnA,chaTa kara jAnA,naShTa karanA 
eaves N 1. olatI 
eavesdrop VI 1. olatI se laga ke sunanA,dUsare kI bAta chhipakara sunanA 
ebb N 1. bhATA,2. utAra,kShaya,ghaTatI 
ebb VI 1. jvAra bhATe kA utaranA,kama honA,chaTanA 
ebony N 1. AbanUsa,kovidAra,tinaduka 
eccentric A 1. utkendra,2. se haTA huA,vikendra,chakrabIcha se phirA huA,3. avyavasthita 
eccentricity N 1. kendra tyAga,vikendratA,aniyata,niyama,virodha,2. nirAlApana,anokhApana,jhaka,sanaka 
echo N 1. gU.nja,pratidhvani,2. anukaraNa 
echo VI 1. pratidhvanita honA,gU.njanA 
echo VT 1. shabda lauTAnA,gU.njanA,uttara me.n vaisA hI shabda kahanA,2. anukaraNa karanA 
eclipse N 1. grahaNa,brAsa,2. jyotihInatA,a.ndherA 
eclipse VT 1. a.ndherA karanA,prabhAvahIna karanA,baDha jAnA 
economical A 1. gR^ihasthI sambandhI,alpavyayI,sAvadhAna 
economics N 1. sampattishAstra,arthashAstra 
economy N 1. gArhasthya prabandha,alpavyaya 
ecstasy N 1. ati AhlAda,ma.ngala,paramAnanda,utsAha 
ecstatic A 1. magna karane vAlA,chittAkarShaka,ati Ana.ndita 
eddy N 1. bha.nvara,chakkara,bavanDara 
eddy V 1. chakkara khAnA 
edge N 1. dhAra,kinArA,bADha,kora,kagAra,2. kora,astra 
edge VT 1. teja karanA,dhAra rakhanA,2. jhAlara yA kinArA lagAnA,3. ukasAnA,uttejita karanA 
edible A 1. khAne yogya,khAdya,bhojya,bhakShaNIya 
edible N 1. khAne kI vastu,bhojya padArtha 
edict N 1. rAjAGYA,AGYApatra 
edifice N 1. prAsAda,bhavana,havelI,gR^iha,mahala,gaDhI 
edit VT 1. chhApane ke liye taiyAra karanA,sampAdana karanA 
edition N 1. chhapAI,prakAshana,sa.nskaraNa 
editor N 1. sampAdaka,vaha jo kisI patrAdi ko prakAshita karane ke liye taiyAra karatA hai 
editorial A 1. sampAdakIya 
editorial N 1. sampAdaka kA lekha,sampAdakIya lekha 
educate VT 1. paDhAnA likhAnA,sikhAnA,sudhAranA,shikShA denA,shikShita karanA 
education N 1. pAlana-poShaNa,shikShA,paDhAI likhAI,sudhAra 
eel N 1. eka prakAra kI machhalI,golI,bAma machhalI 
effect N 1. phala,pariNAma,2. prabhAva,asara 
effect VT 1. siddha karanA,prabhAva DAlanA,pUrA karanA,2. bajA lAnA,lAgU karanA,3. lAgUnA,honA,prachalita honA 
effective A 1. sAdhaka,saphala,guNakAraka,upayogI,kAma kA 
efficacy N 1. phalotpAdakatA,guNa,bala,prabhAva 
efficiency N 1. kShamatA,dakShatA,sAmarthya,yogyatA 
efficient A 1. kAryasAdhaka,2. guNakArI,kAryakShama,yogya,dakSha 
effigy N 1. pratimA,mUrti,putalA,guDDA,rUpa 
egg N 1. aNDA 
ego N 1. aham,mai.n 
eight A 1. aShTa,ATha 
eight N 1. aShTa,ATha 
eighteen A 1. aThAraha 
eighteen N 1. aThAraha 
eighteenth A 1. aThArahavA.n 
eighty N 1. assI 
eject VT 1. phe.nkanA,nikAlanA,bAhara karanA,haTAnA 
ejection N 1. niShkAsana,niHsAraNa,nikalI huI vastu 
eke VT 1. baDhAnA,pUrA karanA,lambA karanA 
elaborate A 1. parishrama se banAyA huA,bahushramasiddha,vistR^ita 
elaborate VT 1. parishrama se banAnA,kaThinatA pUrvaka banAnA,vistAra pUrvaka karanA,nA 
elapse VI 1. bItanA,vyatIta honA,gujara jAnA,chalA jAnA 
elastic A 1. lachIlA,lachalachA,2. sthitisthApaka 
elastic N 1. ilAsTika,rabaDa sahita binI huI DorI 
elate VT 1. praphullita karanA,phulAnA,dila bahalAnA,ullasita karanA 
elation N 1. prasannatA,praphullatA,chittollAsa,garva 
elbow N 1. kuhanI,konA 
elbow VT 1. kuhanI se DhakelanA 
elder A 1. jeThA,baDA 
elder N 1. baDA,purakhA,pUrvaja,guru 
elderly A 1. adheDa,bUDhA sA 
elect A 1. chunA huA,nirvAchita 
elect N 1. chunA huA yA nirvAchita manuShya,niyukta kiyA huA vyakti 
elect VT 1. chunanA,chhA.nTa lenA,berA lenA,nirvAchana karanA 
election N 1. chhA.nTa,chunAva,nirvAchana,svechchhA 
electioneer VI 1. rAjanaitika chunAvo.n me.n aguvAnA 
elector N 1. chunane vAlA,jisako chunane kA adhikAra ho,nirvAchaka 
electric A 1. bijalI kA,vaidyuta,vidyunyaya 
electrical A 1. bijalI kA,vaidyuta,vidyunyaya 
electrician N 1. bijalI kA kAma jAnane vAlA,vidyudvettA 
electricity N 1. vidyuta shakti,bijalI 
electrify VT 1. bijalI kI shakti pahu.nchAnA,chamaka denA,AviShTa karanA,vidyunnaya karanA 
electrocution N 1. bijalI se mR^ityu da.nDa denA 
electron N 1. atisUkShma parimANa yA aNu 
elegance N 1. komalatA,suDaulapana,sundaratA,sughaDapana,auchitya,shiShTatA 
elegant A 1. sundara,manohara,suDaula,shiShTa 
elegy N 1. shoka-gIta,shoka sUchaka gIta,marasiyA,sA.npA 
element N 1. tatva,mUla vastu,mUla,jaDa 
elementary A 1. pahalA,maulika,prArambhika,sarala 
elevate VT 1. uThAnA,U.nchA karanA,unnata karanA 
elevation N 1. utkarSha,unnati,U.nchAI,utkR^iShTapada,U.nchA sthAna 
elevator N 1. liphTa,bojha uThAne kI kala,uThAne vAlA manuShya 
eleven A 1. gyAraha 
eleven N 1. gyAraha 
eleventh A 1. gyArahavA.n 
elf N 1. deva,apsarA,parI 
elicit VT 1. nikAlanA,khI.nchanA,prakaTa karanA,phala nikAlanA 
eligible A 1. yogya,nirvAchya,vA.nchhanIya,grahaNa karane yogya,grahaNIya,grAhya 
eliminate VT 1. nikAla denA,dUra karanA,chhoDa denA,dhyAna na denA,2. lupta karanA,nA 
elixir N 1. eka davA,2. hIra,sata,3. amR^ita,sudhA 
elk N 1. eka prakAra kA bArahasi.nghA 
ellipse N 1. a.nDAkAra vR^itta,dIrghavR^itta,2. bhAga jisame.n gR^iha sUrya ke chAro.n ora ghUmate hai.n 
elm N 1. eka ja.ngalI baDA peDa 
elongate VT 1. la.nbA karanA,tAnanA,baDAnA 
eloquence N 1. bolane kI shakti,uttama bolI,vAkya shakti,vAkpaTutA,vaktR^itva 
eloquent A 1. suvaktA,baDA bolane vAlA,shabdachatur,vAgmI,2. mana haraNa 
else A 1. aura bhI 
else Adv 1. atirikta,para.ntu,nahI.n to,athavA,anyathA,varan 
elude VT 1. dhokhA dekara nikala jAnA,bachanA,dR^iShTi bachAkara chalA jAnA,hAtha na AnA 
emaciate A 1. dubalA,kR^isha,kShINa 
emaciate VTI 1. dubalA honA,kShINa mA.nsa honA 
emanate VI 1. nikalanA,utpanna honA 
embankment N 1. bA.ndha bA.ndhanA,bA.ndha 
embark VTI 1. jahAja para chaDhanA yA chaDhAnA,2. sammilita honA,kisI kAma me.n laganA 
embarrass VT 1. ghabaDAnA,vyAkula karanA,bhAra denA 
embassy N 1. rAjadUta kA kArya yA pada,2. kisI kArya ke nimitta rAjA Adi ke yahA.n bheje hue manuShya 
embellish VT 1. sa.nvAranA,sajAnA,sundara banAnA 
embezzle VT 1. khA jAnA,uDA denA,apaharaNa karanA,gabana karanA 
embitter VT 1. kaDuA karanA,tItA karanA,2. kruddha karanA,bigADanA 
emblazon VT 1. jagamagAnA,bahuta chamakAnA,jhalakAnA,chamakAnA 
emblem N 1. chihna,lakShaNa,rUpa 
emblematic A 1. lAkShaNika,chihna svarUpa,dyotaka 
embody VT 1. milA lenA,ikaTTA karanA,sa.ngaThana karanA 
embolden VT 1. sAhasa denA,DhADhasa denA 
emboss VT 1. bela bUTA kADhanA,gulakArI karanA 
embrace VT 1. chhAtI se lagAnA,chipaTAnA,goda me.n lenA,phaulI bharanA,2. grahaNa karanA,a.ngIkAra karanA 
embrace N 1. goda me.n lenA,Ali.ngana 
embroidery N 1. bela bUTe kA kAma,chika kADhanA,sUchikarma 
embroil VT 1. ulajhAnA,vyAkula karanA,Apatti me.n DAlanA 
embryo N 1. piNDa garbha,kisI vastu kA kachchApana,apUrNa dashA,bhrUNa,Ara.nbha 
emerald N 1. pannA,harita maNI,javAhira 
emerge VI 1. nikalanA,ubharanA,prakaTa honA 
emigrant A 1. paradesha jAnevAlA vyakti,deshatyAgI,paradeshI,desha chhoDanevAlA,videshavAsI,pravAsI 
emigrant N 1. paradesha jAnevAlA vyakti,deshatyAgI,paradeshI,desha chhoDanevAlA,videshavAsI,pravAsI 
emigrate VI 1. apane desha ko chhoDa kara dUsare desha me.n basanA,paradesha nikala jAnA 
emigration N 1. desha tyAganA,videshagamana,pravAsa 
eminent A 1. U.nchA,pratApI,mAnyavara,pratiShThita,shreShTha,utkR^iShTa 
emissary N 1. bhediyA,jAsUsa,guptachara,dUta 
emission N 1. nikAlanA,udgAra,utsarga 
emit VT 1. nikAlanA,chhoDanA,ska.ndana karanA,denA 
emmet N 1. chyU.nTI,chI.nTA 
emotion N 1. chitta vR^itti,manobhAva,tara.nga bhAva,Avega,lahara,uma.nga,Avesha 
emperor N 1. mahArAjAdhirAja,samrATa,chakravarti rAjA 
emphasis N 1. bolane me.n shabdo.n para jhaTakA yA jora,prabhAva,asara,gurUchcharaNa 
emphasize VT 1. gurutA ke sAtha uchchAraNa karanA,2. jora denA,pramukha banAnA 
emphatic A 1. bhArI,balapUrvaka,gurutApUrvaka,
empire N 1. rAjya,rAShTra,sAmrAjya,2. Adhipatya,vasha 
employ VT 1. kAma me.n lAnA,prayoga karanA,lagAnA,kAma me.n lagAnA 
employee N 1. naukara,sevaka 
employer N 1. mAlika,naukara rakhanevAlA,svAmI,prabhu 
employment N 1. kAma,naukarI,karma,dha.ndhA,udyama,kArobAra 
emporium N 1. emporiyama,pai.nTha,maNDI,bAjAra,vANijya sthAna 
empower VT 1. adhikAra denA,samartha karanA,shakti yA kShamatA denA 
empress N 1. mahArAnI,sAmrAGYI 
empty A 1. shUnya,rikta,rItA,akArya,khAlI,ujADa,niShphala,asAra,mUDha mati 
empty VI 1. khAlI honA 
empty VT 1. khAlI karanA,u.nDelanA 
emulate VT 1. barAbarI karanA,roSha karanA,DAha karanA 
emulsion N 1. bAdAma ke rasa,machhalI ke tela,payasya 
enable VT 1. shaktimAna karanA,yogya banAnA,samartha karanA 
enact VT 1. niyama banAnA,vidhAna karanA yA banAnA,2. pUrA karanA,sampAdana karanA,3. abhinaya karanA 
enactment N 1. vyavasthApana,vidhAna,kAnUna,niyama,vyavAsthA,shAsanapatra 
enamel VT 1. mInAkArI karanA,jaDanA,ra.nga dekara chitra vichitra karanA 
enamoured A 1. Asakta,anurakta,prema me.n ba.ndhA huA 
encamp VTI 1. DerA DAlanA,paDAva DAlanA,ThaharanA 
encampment N 1. DerA DAlanA,DerA,paDAva,chhAvanI 
encase VT 1. yeThana chaDhAnA,lapeTanA,khAne me.n rakhanA 
enchant VT 1. mohita karanA,jAdU karanA,ati Ana.nda denA 
enchantment N "1. TonA,TuTakA, jAdU,i.ndrajAla,moha" 
encircle VT 1. gheranA,gherA DAlanA 
encompass VT 1. gheranA,pradakShiNA karanA,chakkara lagAnA 
encore N 1. phira duharAne kA kahAva 
encore VT 1. duharAne ke liye kahanA 
encounter N 1. laDAI,muThabheDa,samAgama,sAmanA 
encounter VT 1. laDAI karanA,milanA,muThabheDa honA,sAmane honA 
encourage VT 1. utsAhita karanA,sahArA dilAnA,ubhAranA,sahArA denA,himmata baDhAnA,protsAhana denA,uttejita karanA,2. baDhAnA,unnata karanA 
encouragement N 1. protsAhana,uttejana,sAhasa baDhAvA,dhairya,AshA 
encroach VT 1. dUsare kA adhikAra dabA baiThanA,apaharaNa karanA,ghusa jAnA 
encroachment N 1. dabAva,parAdhikAra pravesha,AkramaNa 
encumber VT 1. bojha lAdanA,dabAnA,vyAkula karanA,rokanA,aTakAnA 
encyclopedia N 1. vishvakosha,vidyAvalI,sArasa.ngraha 
end N 1. sirA,chhora,a.nta,2. mR^ityu,marA,3. Ashraya,phala,manoratha 
end VT 1. a.nta karanA yA honA,2. mAra DAlanA 
endanger VT 1. vipattI me.n DAlanA,ApattI me.n DAlanA,jokhima me.n DAlanA 
endear VT 1. prIti karanA,pyAra karanA,lADalA banAnA 
endearment N 1. moha,mamatA,pyAra,lADa,chAva 
endeavour N 1. yatna,udyoga 
endeavour VT 1. yatna karanA,udyoga karanA,dauDa dhUpa karanA,hAtha pA.nva mAranA 
endorse VT 1. samarthana karanA,pITha para likhanA,sakAranA,anumati denA 
endorsement N 1. huNDI kI makAra,anumodana,dR^iDhI karanA,hastAkShara karanA 
endow VT 1. dhana pradAna karanA,daheja denA,dAna karanA,bhe.nTa karanA 
endowment N 1. daheja denA,vR^itti,vR^ittidAna,daheja,dAna,puNyArtha yA dharmArtha dAna 
endurance N 1. sahana,sahanashIlatA,sahanashakti,dhIraja 
endure VTI 1. sahanA,bhugatanA,bhoganA,sahana karanA,gama khAnA,2. dR^iDha rahanA,chalanA,rahanA 
enemy N 1. shatru,virodhI,ripu 
energetic A 1. bala,tejas,shakti,Urja,pauruSha 
enforce VT 1. puShTa karanA,bala baDhAnA,pakkA karanA,2. chalAnA,prachalita karanA,AcharaNa karanA,kriyAtmakA rUpa me.n lAnA,3. dabAnA,vivasha karanA 
enforcement N 1. pravartana,prachalana,AcharaNa,balAtkAra,jabaradastI 
engage VT "1. praNa karanA,vachana le lenA,2. naukara rakhanA,3. laDanA,bhiDanA,4. lenA,lagAnA,5. roka, lenA,sagAI karanA" 
engagement N 1. pratiGYA,sa.nvid,niyama,vachana,2. vyavasAya,dha.ndhA,kAma,kArya,3. laDAI,sa.ngrAma,4. sagAI,ma.nganI 
engaging A 1. ramaNIya,jI lubhAU,manaharaNa,manohara,chittAkarShaka 
engender VI 1. paidA honA,utpanna honA,nikalanA 
engender VT 1. jamanA,utpanna karanA 
engine N 1. kala,yantra,a.njana,sAdhana,yukti 
engineer N 1. i.njIniyara,ya.ntravettA,kala banAne yA chalAnevAlA,kala ke,kAma me.n dakSha,yantra banAne vAlA 
engineering N 1. kala banAne kI vidyA,yantrashAstra,topakhAne kA kAma,makAna banAne kI vidyA,vAstuvidyA,yantrakAra kA vyavasAya 
engrave VT 1. khodanA,kATanA,nakshAkArI karanA,2. baiThA denA,gaharA prabhAva DAlanA 
engraving N 1. dhAtu-lakaDI AdI para chitra khodane kI vidyA,khudAI,2. khudA huA chitra,ka.ndakArI 
engross VT 1. .moTe alakSharo.nme.n likhanA,2. kula thoka kA thoka le lenA,apanAnA,3. sokha lenA,dhyAna khI.nchanA,laulIna karanA 
enhance VT 1. chaDhAnA,U.nchA karanA,baDhAnA,adhika karanA 
enhancement N 1. baDhatI,adhikatA,vR^iddhI,beshI 
enigma N 1. gUDha prashna,pahelI,pechadAra bAta 
enjoin VT 1. AGYA denA,vidhAna karanA,Adesha karanA 
enjoy VT 1. rasa lenA,bhoga karanA,Ananda uThAnA,rasAsvAdana karanA,chaina karanA,2. adhikAra yA bhoga me.n rakhanA,bhoga karanA 
enjoyment N 1. bhoga,vilAsa,AsvAdana,sa.nbhoga,sukha,Ananda 
enlarge VI 1. baDhAnA,phailAnA,2. bAta baDhA kara kahanA 
enlarge VT 1. baDhAnA,phailAnA,2. chhoDa denA,svata.ntra karanA 
enlargement N 1. baDhatI,vR^iddhi,baDhAva,vistAra,2. chhuTakArA 
enlighten VT 1. chamakAnA,jyotimAna karanA,samajhanA,batalAnA,Alokita karanA,prakAsha DAlanA,GYAna denA,bimala karanA,spaShTa karanA 
enlist VTI 1. sUchi patra me.n nAma likhanA,2. bharatI karanA,bharatI honA,naukara rakhanA yA honA,3. kisI kArya me.n laganA,sahAyatA prApta karanA 
enliven VT 1. uttejita karanA,sAhasa denA,jilAnA,harShita karanA 
enmity N 1. vaira,virodha,dushmanI,ghR^iNA,lAga,shatrutA 
ennui N 1. glAni,thakAna,Uba,udAsI,Alasa 
enormity N 1. mahApApa,atyAchAra,ati duShTatA 
enormous A 1. bahuta,baDA,atya.nta,deva sA,2. bahuta burA,mahAduShTa 
enough Adv 1. pUrA,yatheShTa rUpa se,paryApta rUpa se 
enrage VT 1. kupita karanA,krodhita karanA,khijAnA 
enrich VT 1. dhanADya karanA,2. upajAU karanA,3. shrR^i.ngAra karanA,AbhUShita karanA,4. sikhAnA,shikShita karanA 
enroll VT 1. nAmAvAlI patra me.n likhanA,nAma likhanA,bharatI karanA,2. lapeTanA 
enrolment N 1. nAma likhAI,chiTThA,bharatI 
enshrine VT 1. bachA rakhanA,pavitra samajha kara surakShita rakhanA 
ensign N 1. patAkAdhArI,2. jhaNDA 
enslave VT 1. dAsa banAnA,apane vasha me.n karanA 
ensnare VT 1. jAla me.n pha.nsAnA,lubhAnA,bahakAnA,ulajhAnA 
ensue VT 1. pIchhA karanA,pIchhe nikalanA,upajAnA,phala honA,pIchhe honA,pIchhe paDanA 
entail N 1. sa.npatti kA uttarAdhikAra isa prakAra sthira karanA ki uttarAdhikArI usako hastA.ntarita na kara sake,2. isa prakAra sthira kI gI sa.npatti 
entail VT 1. ukta prakAra sthira karanA 
entangle VT 1. ghabaDAnA,gheranA,pha.nsAnA,ulajhAnA 
entanglement N 1. ulajhana,pe.ncha 
enter VI 1. bhItara jAnA,ghusanA,bhAga lenA 
enter VT 1. ghusAnA,2. bharatI karanA,3. likhanA,TA.nkanA,chaDhA denA 
enterprise N 1. bhArI kAma,udyoga,kaThina kArya 
enterprising A 1. udyogI,sAhasI 
entertain VT 1. satkAra karanA,chitta prasanna karanA,bAta chIta me.n lagAnA,2. dhyAna denA,sochanA,mana me.n lAnA 
entertainment N 1. Adara,satkAra,milApa,Avabhagata,jyonAra,dillagI,khela kUda 
enthrall VT 1. dAsa banAnA 
enthrone VT 1. rAjagaddI denA,si.nhAsana para biThAnA,si.nhAsanArUDha karanA 
enthusiasm N 1. utsAha,utsukatA,ati shraddhA,vyagratA 
enthusiast N 1. utsAha yA ati shraddhApUrNa vyakti,shraddhonmatta,utsAhI,
enthusiastic A 1. utsAhayukta,utsuka,lavalIna 
entice VT 1. phusalAnA,lubhAnA,bahakAnA,lAlacha dekara pha.nsAnA 
enticement N 1. bahakAva,hAvabhAva,lAlacha,AkarShaNa 
entire A 1. sa.npUrNa,kula,saba,pUrA,sarva 
entirely Adv 1. sampUrNatayA,pUre taura se,pUre rUpa se 
entirety N 1. sampUrNatA,samagratA,saba 
entitle VT 1. adhikAra denA,adhikArI karanA,nAma rakhanA 
entity N 1. sthiti,2. astitva,3. sattA,satva 
entomb VT 1. gADanA,2. samAdhi me.n rakhanA 
entrails N 1. A.nta,a.ntaDiyA.n,2. kisI vastu kA bhItarI bhAga 
entrance N 1. paiTha,pravesha,2. dvAra,3. Arambha 
entrance VT 1. sammohita karanA,moha dilA kara lubhAnA,prasanna karanA yA harShonmatta karanA,mUrchhA lAnA 
entrap VT 1. pha.nsAnA,jAla me.n pakaDanA 
entreaty N 1. vinatI,nivedana,prArthanA,vinaya 
entrench VT 1. chAro.n ora khAI khoda kara surakShita karanA 
entrust VT 1. sau.npa denA,dUsare vyakti ke bharose kisI kArya ko chhoDa denA 
entry N 1. DevaDhI,dvAra,2. paiTha,pravesha,3. lekha,likhAvaTa,4. adhikAra me.n lenA 
entwine VT 1. lapeTanA,bhA.njanA,2. maroDanA,3. bala denA 
enumerate VT 1. ginanA,sa.nkhyA karanA 
enunciate VT 1. prakAshita karanA,kahanA,uchchAraNa karanA,2. pratiGYA karanA 
envelop VT 1. liphAphe me.n banda karanA,gilApha lagAnA,2. gheranA,3. DhakanA 
envelope N 1. liphAphA,2. Dhakkana 
enviable A 1. DAha ke yogya,lobhya,spR^ihaNIya 
envious A 1. dveShI,IrShyA karanevAlA,DAha karane vAlA 
environ VT 1. ghera lenA,veShTana karanA,2. paDosanA,upA.ntanA,sImAnA 
environment N 1. paDosa,2. paristhiti 
environs N 1. paripradesha,nagaropAnta 
envisage VT 1. kA sAmanA karanA,Amane-sAmane dekhanA,2. kA dhyAna karanA,3. para vichAra karanA 
envoy N 1. pratinidhi,rAjadUta,elachI 
envoy N 1. dUta,uparAjadUta,rAjadUta,2. pratinidhi 
envy N 1. DAha,IrShyA,kuDhana,dveSha 
envy VT 1. DAha karanA,IrShyA karanA,jalanA,dekha na sakanA 
envy VT 1. DAha karanA,dekha na sakanA,IrShyA karanA,jalanA 
enzyme N 1. kiNvaka 
eon N 1. kalpa 
ephemeral A 1. kShaNabha.ngura,kShaNika,svalpAyu 
ephemeral N 1. ekadivasIya,ekAha 
epic N 1. mahAkAvya,kAvya jisa me.n vIro.n kA varNana ho 
epicentre N 1. adhikendra,utkendra 
epidemic A 1. sa.nkrAmaka phailAU,uDAnI 
epidemic N 1. mahAmArI,maraka 
epidemiology N 1. jAnapadika roga viGYAna,maraka-viGYAna 
epilepsy N 1. miragI,apasmAra 
epileptic N 1. apasmArI 
epiphany N 1. AvirbhAva,2. IsAmasIha kA janmotsava jo 6 janavarI ko manAyA jAtA hai 
episcopal A 1. dharmAdhyakShIya 
episcopate N 1. dharmAdhyakShatA,2. dharmAdhyakSha-varga 
episode N 1. upakhyAna,upakathA,kathA.nsha,vR^ittAnta,2. ghaTanA,prasa.nga 
episodic A 1. upakhyAnAtmaka,2. prAsa.ngika 
epitaph N 1. samAdhi-lekha,smR^iti-lekha 
epithet N 1. visheShaNa,lakShaNa,nAma,2. upAdhi 
epitome N 1. sa.nkShepa,sArasa.ngraha 
epitomize V 1. sAra nikAlanA,sa.nkShepa karanA 
epoch N 1. yuga,samvata,vishiShTakAla,avadhi 
equal A 1. yogya,ThIka,barAbara,tulya,sama 
equal N 1. sama,barAbara,sadR^isha,samAna 
equal VT 1. eka Takkara kA honA,barAbara honA,ekasA honA,samatA karanA 
equality N 1. samAnatA,barAbarI,tulyatA,sAmya 
equalization N 1. samakaraNa 
equalize VT 1. barAbara karanA,ekasA karanA,sama karanA 
equalizer N 1. samakAra,samakArI 
equally Adv 1. barAbara,vaisA hI,utanA hI,barAbara barAbara 
equanimity N 1. svabhAva kI samabhAva,samavR^itti,samatA,gambhIratA 
equate V 1. barAbara mAnanA,2. samIkR^itanA 
equation N 1. samIkaraNa,2. samIkAra,3. samatA 
equator N 1. bhUmadhya rekhA,viShuvatta rekhA,tirakSha 
equatorial A 1. bhUmadhyavartI,viShuvatta 
equestrian A 1. ashvIya,ghoDo.n kA,ghuDasavArI kA 
equestrian N 1. ghuDasavAra,ashvAroha 
equilibrium N 1. samatulyatA,samAnatA,sAmya 
equilibrium-°·è_·åÏè¸á×è N 1. balasAmya 
equinox N 1. rAta dina barAbara hone kA samaya,viShuva 
equip VT 1. sajAnA,sa.nvAranA,2. pUrA karanA,3. sAmAna karanA 
equipment N 1. sAmagrI,upakaraNa,upaskara,2. sajAvaTa,sAja 
equitable A 1. yathArtha,ThIka,2. niShpakSha 
equity N 1. nyAya,svAbhAvika nyAya,2. niShpakShatA,apakShapAta 
equivalent A 1. sama,tulya,barAbara kA,eka mUlya kA,tulyArthaka shabda 
equivalent N 1. samavastu,samarAshi 
equivocal A 1. gola,dvayArtha,aspaShTArtha,sa.ndigdhArtha 
era N 1. samvata,varSha,san,kAla 
eradicate VT 1. ukhADanA,jaDa se khodanA,nirmUla karanA,2. ujADanA 
erase VT 1. miTAnA,nikAla denA,kATa denA,khurachanA,2. chhIlanA 
eraser N 1. niharanI,khurachanI 
erect A 1. sIdhA,khaDA,uThA huA,U.nchA,lambavatta 
erect VT 1. khaDA karanA,2. uThAnA,3. banAnA,nirmANa karanA 
erection N 1. uThAnA,2. U.nchAI,3. nirmANa,4. bhavana,ghara 
erode VT 1. chATa jAnA,dhIre dhIre naShTa kara jAnA 
erosion N 1. kATa,2. ragaDa,ghisAva 
erotic A 1. prema sa.nba.ndhI,kAmuka 
err VI 1. bhUlanA,2. bhUla karanA,3. bhaTakanA,vichalita honA 
errand N 1. sa.ndesha,samAchAra 
errant A 1. bhaTakA huA,2. ghUmane vAlA 
erratic A 1. bhramaNashIla,2. bhUlA huA,3. asthira,4. DAvA.nDola 
erroneous A 1. ashuddha,2. bhulAne vAlA,3. mithyA,bhramAtmaka 
error N 1. bhUla,2. ashuddhatA,galatI,doSha,3. shUnya bhUla 
erudite A 1. vidvAna,vidvatA pUrNa,2. vidvAna puruSha 
erupt VI 1. bhabhaka uThanA,Upara nikAlanA 
eruption N 1. phuphakAra,nisaraNa,sphoTana,2. phunsiyA.n,phoDA 
escape N 1. bhAganA,2. nistAra,chhuTakArA,3. bachAva 
escape VI 1. bhAganA,2. bachanA,bhAga kara bacha jAnA,bhaya yA jokhima se bacha jAnA,sApha bacha jA yA nikala jAnA 
escape VT 1. bhAganA,2. bachanA,bhAga kara bacha jAnA,bhaya yA jokhima se bacha jAnA,sApha bacha jAnA yA nikala jAnA 
eschew VT 1. chhoDanA,tyAganA 
escort N 1. rakShaka,paharedAra,mArga kA rakhavAlA 
escort VT 1. pahare ke sAtha jAnA,paharA karanA,rakShA karanA 
esoteric A 1. gupta,gUDha 
especially Adv 1. mukhya karake,visheSha karake,visheShataH,visheSha rUpa se 
espionage N 1. guptachara rakhanA,bheda lagAnA,chAravR^itti,chAra prayoga 
esplanade N 1. durga ke sAmane kA maidAna,2. ghAsa kA maidAna yA paTarI 
espouse VT 1. sagAI karanA,2. vivAha karanA,3. pakSha lenA,4. grahaNa karanA,5. sahArA denA 
espy VT 1. tAkanA,dekhanA,2. tADanA,bheda lagAnA,3. guptacharanA,jAsUsanA,bhediyAnA 
esquire N 1. eka sammAna sUchaka upAdhi,2. shrImAna,mahAshaya 
essay N 1. yatna,2. varNana,rachanA,niba.ndha,prabandha 
essay VT 1. prayatna karanA,parishrama karanA,jA.nchanA 
essayist N 1. niba.ndha lekhaka 
essence N 1. tatva,guNa,2. sAra,bhAva,mUlavastu,3. sugandha 
essential A 1. Avashyaka,2. pradhAna,sAravatta,mahatta 
establish VT 1. nI.nva DAlanA,khaDA karanA,ThaharAnA,sthApita karanA,jamAnA,2. pramANita karanA 
establishment N 1. sthAna,2. sthApana,sa.nsthApana,3. nI.nva,4. daphtara,5. naukara chAkara 
estate N 1. riyAsata,bhU sampatti,2. dashA,avasthA,3. vaiyaktika sa.npatti 
esteem N 1. baDA mUlya,2. Adara,sammAna 
esteem VT 1. sammAna karanA,2. mAnanA 
estimable A 1. bahumUlya,2. AdaraNIya,mAnya 
estimate N 1. gaNanA,kisI vastu ke guNa athavA mUlya kA anumAna,2. jA.ncha,3. kUta,mata 
estimate VT 1. A.nkanA,mUlya lagAnA,aTakala karanA 
estimation N 1. mUlya nirUpaNa,gaNanA,2. sammAna,Adara,3. sammati,aTakala,kUta 
estrange VT 1. dUra rakhanA,2. chita phera lenA,3. parAyAnA 
estuary N 1. nadI kA chauDA muhAnA,samudra kA kola,2. khADI 
etch VTI 1. dhAtu athavA kA.ncha para tejAba DAlakara chhApA karanA vA khodanA 
eternal A 1. sanAtana,2. nitya,3. ananta,4. anAdi,5. avinAshI,6. aparivartanashIla 
eternity N 1. sanAtanatva,2. nityatA,3. anantakAla 
ether N 1. AkAsha,2. himadrava 
ethereal A 1. vAyavya,2. AkAshIya,3. svargIya 
ethic A 1. AchAra sa.nbandhI,nIti sambandhI,naitika 
ethical A 1. AchAra sa.nbandhI,nIti sa.nbandhI,naitika 
ethics N 1. nIti shAstra,nIti vidyA,AchAranIti 
etiquette N 1. sabhyatA,sabhyAchAra,shiShTatA,shiShTAchAra,2. rIti 
etract VT 1. ghaTAnA,kala.nkita karanA,nikAla lenA,baTTA lagAnA 
eulogize VT 1. stuti karanA,2. prasha.nsA karanA,baDAI karanA 
eulogy N 1. prasha.nsA,baDAI,2. stuti 
euphemism N 1. priya ukti,ma.ngalabhAShI,kaThora bAta ko komala rIti se kahanA,2. aisA kahA huA vAkya 
evacuate VT 1. shUnya karanA,rikta karanA,chhoDanA,nikAlanA 
evacuation N 1. parityAga,2. mala shuddhi,3. shUnyIkaraNa 
evade VT 1. TAla maTola karanA,2. alaga honA,3. bhAganA,4. hIlA havAlA batAnA 
evangelical A 1. IsAI dharma pustaka sambandhI 
evangelist N 1. IsAI mata kA prachAraka 
evaporate VI 1. bhApa ho jAnA,uDa jAnA,jAte rahanA 
evaporate VT 1. bhApa banAnA,uDA denA,vAShpIbhUta karanA 
evasion N 1. bahAnA,2. TAla maTola,3. kapaTa vachana,4. chhala 
evasive A 1. TAlane vAlA,2. chhalI,kapaTI,kuTila,3. golamAla 
evasive-¤Æè×èÂáÏè A 1. golamAla uttara,chhipA huA javAba,avyakta uttara 
eve N 1. sandhyA,sAya.nkAla,2. tyohAra ke pahale kA dina,3. kisI ghaTanA ke ThIka pUrva kA samaya 
even A 1. chaurasa,2. ekasA,sama,barAbara,3. joDA,sama 
even Adv 1. usI prakAra,2. bhI,3. usI kShaNa,4. nisa.ndeha rUpa se 
even N 1. sa.ndhyA 
even VT 1. barAbara karanA 
even-ØÆè¿á¿è A 1. ThIka-ThIka,2. pakShapAta rahita,niShpakSha,3. nyAyI 
evening N 1. sa.ndhya,sa.njhA,sAya.nkAla 
evenly Adv 1. samAnatA se,ekasA,2. niShpakSha bhAva se 
event N 1. ghaTanA,2. vR^ittA.nta,3. phala 
eventful A 1. vikhyAta,2. ghaTanA se bharA huA 
eventual A 1. antima,2. phalasvarUpa 
eventually Adv 1. a.nta me.n,2. phalataH 
ever Adv 1. kabhI,2. sadA,3. sarvadA 
evergreen A 1. sadA bahAra,nita harA,2. akShaya,3. aisA paudhA yA vR^ikSha 
evergreen N 1. sadA bahAra,nita harA,2. akShaya,3. aisA paudhA yA vR^ikSha 
everlasting A 1. ananta,akShaya,nitya 
every Det 1. pratyeka,eka eka,hara eka 
everywhere Adv 1. sarvatra,hara kahI.n 
evict VT 1. adhikAra hara lenA,2. sthAna se nikAla denA 
evidence N 1. sAkShya,gavAhI,pramANa,2. sAkShI,gavAha 
evidence VT 1. prakaTa karanA,spaShTa karanA,praramANita karanA 
evident A 1. spaShTa,2. pratyakSha,3. prakaTa 
evil A 1. duShTa,burA,pApI 
evil N 1. burAI,duShTatA,2. hAni,3. vipadA 
evil-¿å¬Ïè N 1. kukarmI 
evoke VT 1. AhvAna karanA,2. bulAnA,pukAranA 
evolution N 1. khulAva,phailAva,2. vikAsa,udbheda 
evolve VT 1. phailAnA,2. kholanA,3. sulajhAnA,4. prakaTa karanA,dikhAnA,vikAsa karanA 
exact A 1. ThIka,2. shuddha,3. nirdoSha,4. yathArtha,samuchita 
exact VT 1. mA.nganA,2. chhIna lenA,balapUrvaka lenA 
exactly Adv 1. ThIka ThIka,yathArthataH 
exaggerate VT 1. baDhAkara kahanA,lambI chauDI hA.nkanA,atyukti karanA 
exaggeration N 1. vistAra,2. atyukti,3. atishayokti 
exalt VT 1. baDhAnA,U.nchA karanA,2. baDhAI karanA,prasha.nsA karanA 
exalted A 1. unnata,U.nchA,2. gauravAnvita,3. mahAna 
exam N 1. parIkShA,imtihAna 
examination N 1. parIkShA,imtihAna,2. parIkShaNa,nirIkShaNa,jA.ncha,3. AlochanA 
examine V 1. parIkShA karanA,jA.nchanA,nirIkShaNa karanA,2. pUchhanA,dekhanA,3. AlochanA karanA,4. khojanA 
examiner N 1. parIkShaka 
example N 1. Adarsha,2. dR^iShTAnta,3. udAharaNa,udAharaNa denA,4. namUnA 
exasperate VT 1. bhaDakAnA,2. krodha dilAnA,3. ubhAranA 
excavate VT 1. khokhalA karanA,polA karanA,2. khodanA,khodakara nikAlanA 
excavation N 1. khokhalApana,polApana,gaDhA,khoI,2. khodanA,khudAI 
exceed VI 1. adhika honA,baDha jAnA,sImA pAra karanA 
exceeding A 1. bahuta,2. baDA 
exceedingly Adv 1. bahuta sA,bahutAyata se,nipaTa,ati 
excel VT 1. baDha jAnA,2. uttamatara honA,shreShTha honA 
excellence N 1. pratiShThA,2. baDhAI,3. uttamatA,uttamaguNa 
excellent A 1. uttama,shreShTha,utkR^iShTa,guNavatta,2. bahumUlya 
except Prep 1. chhoDa kara,atirikta,sivAya 
except VT 1. chhoDanA,2. virodha karanA,3. TokanA 
exception N 1. chhUTa,2. apavAda,3. roka,4. visarjana,chhoDAva 
exceptional A 1. visheSha,anokhA,asAdhAraNa 
excess N 1. prAchurya,2. bahutAyata,adhikatA,atikrama,asa.nyama 
excessive A 1. adhika,2. atishaya,3. nipaTa,4. atyanta,5. aparimita 
exchange N 1. adalA badalA,parivartana,2. huNDiyAvana,chauka jahA.n vyApArIgaNa ekatra hote hai.n,3. viniyama,adalI badalI,4. dravyasheSha 
exchange VT 1. adalA badalA karanA,badalanA 
exchequer N 1. eksachekara,i.nglistAna kA eka nyAyAlaya 
excise N 1. rAjyakara,AbAdakArI,deshImAla para kara 
excise VT 1. kara lagAnA,2. kATa kara phe.nka denA 
excite VT 1. uttejita karanA,ukasAnA,2. ubhADanA,khijAnA 
excitement N 1. halachala,2. ghabarAhaTa,3. chheDa,4. josha,uttejanA 
exclaim VI 1. chillAnA,pukAranA 
exclamation N 1. chillAhaTa,2. chihna visheSha,3. vismaya bodhaka shabda 
exclude VT 1. chhoDa denA,2. nikalanA,bAhara karanA 
exclusion N 1. bahiShkAra,2. vyatireka,varjana,nivAraNa,pratirodha,roka,chhUTa 
exclusive A 1. nivAraka,2. chhoDa kara,3. nikAla kara,4. alaga 
excommunicate N 1. nikAlA huA vyakti,jAtichyuta 
excommunicate VT 1. samAja se bAhara karanA,hukkA pAnI banda karanA 
excoriate VT 1. khAla khI.nchanA,chamaDA udheDanA,chhIlanA 
excrement N 1. mala,mailA,2. gobara 
excruciating A 1. ati dukhadAI,kaShTa dAyaka 
excursion N 1. paryaTana,bhramaNa,ghUmanA,2. chaDhAI,dhAvA,AkramaNa 
excuse N 1. kShamA yogya,kShamya 
excuse VT 1. chhoDanA,jAne denA,2. kShamA karanA 
execute VT 1. pUrA karanA,kara DAlanA,2. praba.ndha karanA,3. prANa daNDa denA,phA.nsI denA 
execution N 1. sampAdana karanA,2. AcharaNa,3. prabhAva,4. phA.nsI,vadha,5. nyAyAlaya kI da.nDanA 
executioner N 1. vadhika,jallAda,vyAdha 
executive A 1. praba.ndhakAriNI,2. kAryakAriNI,nirvAhaka,kAryakShama 
executive N 1. rAjya niyama karmachArI,pravartaka,rAjyakarmachArI,praba.ndhakartA,praba.ndhakArI varga 
executive-¿Ý½Û¬×è N 1. praba.ndha sa.nba.ndhI kArya 
executive-°·è·Û¸áÏè N 1. praba.ndhaka karmachArI 
executor N 1. karane vAlA,nirvAhaka,2. sa.npAdana kartA,3. sR^italekha pravartaka,uttara sAdhaka 
exemplary A 1. anukaraNIya,2. dR^iShTAnta ke yogya,Adarsha,achchhA 
exemplify VT 1. dR^iShTAnta denA,2. udAharaNa denA 
exempt A 1. bhukta,bachA huA,2. barI,rahita 
exempt VT 1. mukta karanA,chhoDa denA,rahita karanA 
exemption N 1. chhuTakArA,2. bachAva,3. kShamA 
exercise N 1. parishrama,2. abhyAsa,shikShA,3. vyAyAma,kasarata 
exercise VTI 1. abhyAsa karanA,2. shikShA denA,3. parishrama karanA 
exert VT 1. udyoga karanA,2. parishrama karanA,3. ( bala) lagAnA 
exertion N 1. parishrama,2. udyoga,3. prayoga 
exhaust VT 1. khI.ncha lenA,2. thakanA,3. vyaya kara DAlanA,4. shUnya karanA,sheSha na rakhanA 
exhaustion N 1. kShaya,2. khAlI karanA,shUnyIkaraNa,3. khi.nchAva,4. thakAvaTa,5. shrama 
exhaustive A 1. sokhane vAlA,2. thakAne vAlA,3. khAlI karane vAlA,4. pUrA,pUrNa 
exhibit N 1. pramANa patra,2. pradarshita vastu 
exhibit VT 1. dikhalAnA,pratyakSha karanA,prakaTa karanA,pradarshita karanA 
exhibition N 1. pradarshanI,pradarshana,2. tamAshA,3. kautuka 
exhilarate VT 1. harShita karanA,Anandita karanA,2. magna karanA,3. sajIva karanA 
exhilaration N 1. Anandana,Ananda,2. harSha 
exhort VT 1. shikShA denA,2. upadesha karanA,3. jatAnA 
exhortation N 1. satyopadesha,2. dhArmika shikShA 
exhume VT 1. pR^ithvI khoda kara nikAlanA 
exile N 1. desha nikAlA,2. nirvAsana 
exile VT 1. desha se nikAlanA 
exist VI 1. honA,rahanA,2. jAnA,3. jAna rakhanA 
existence N 1. sthiti,2. sattA,3. astitva,jIva,jIvana 
existent A 1. jIvita,2. vartamAna,3. satta,4. bidyamAna 
exit N 1. gamana,bidA,2. bAhara jAne kA rAstA,nirgama 
exodus N 1. bidA,gamana,kUcha 
exonerate VT 1. niShpApa ThaharAnA,nirdoShI ThaharAnA 
exorbitant A 1. atyanta,atyadhika,2. ativyayI 
exorcise VT 1. bhUta bhagAnA,jhADanA,phU.nkanA,ojhAI karanA 
exotic N 1. AkarShaka,mohaka,2. videshAgata,koI videshI vastu,videshI paudhA yA shabda yA rIti 
expand VI 1. phaila jAnA,2. khula jAnA,3. prasArita honA 
expand VT 1. phailAnA,2. kholanA 
expanse N 1. prasAra,2. phailAva,3. vistAra 
expansion N 1. prasAra,2. phailAva,3. vistAra 
expatriate VI 1. ghUmanA,be roka Toka phiranA,2. vistAra pUrvaka kahanA 
expect VT 1. AshA rakhanA,2. rAha dekhanA 
expectation N 1. chAha,2. AshA,3. pratIkShA 
expediency N 1. yogyatA,2. auchitya,3. upayogitA 
expedient A 1. yogya,uchita,2. Avashyaka 
expedient N 1. upAya,2. sahArA,3. sAdhana 
expedite VT 1. shIghratA karanA,2. sahala karanA,3. shIghra bhejanA 
expedition N 1. shIghratA,phurtI,2. jalayAtrA,3. dhAvA,AkramaNa,4. bhejI huI senA 
expeditious A 1. chusta,phurtIlA,shIghragAmI 
expel VT 1. nikAlanA,bAhara karanA,2. phe.nkanA 
expend VT 1. uThAnA,2. vyaya karanA,3. lagAnA 
expenditure N 1. uThAva,khapata,2. vyaya,kharcha 
expense N 1. lAgata,khapAva,2. kharchA,vyaya 
expensive A 1. maha.ngA,baDI lAgata kA 
experience N 1. anubhava,2. parIkShA,3. vyavahAra,4. GYAna,5. anubhUti 
experience VT 1. anubhava karanA,2. jA.nchanA 
experienced A 1. anubhavI,2. abhiGYa,3. abhyasta 
experiment N 1. parIkShA,jA.ncha,parakha,2. viGYAna sa.nba.ndhI parIkShA,3. prayoga 
experiment VT 1. parIkShA karanA,jA.nchanA,2. prayoga karanA 
expert A 1. nipuNa,2. chAlAka,3. phurtIlA,4. abhyasta vyakti 
expert N 1. nipuNa,2. chAlAka,3. phurtIlA,4. abhyasta vyakti 
expiration N 1. nishvAsan,2. samApti,anta,mR^ityu,3. avasAna 
expire VI 1. maranA,praNa tyAganA,2. samApta honA' nA 
expire VT 1. chhoDanA,2. nikAlanA 
explain VT 1. samajhAnA,2. prakAsha karanA,batalAnA,vyAkhyA karanA 
explanation N 1. artha,2. TIkA,3. vyAkhyA,varNana 
explanatory A 1. bodhaka,arthakArI,artha prakAshaka 
expletive N 1. pUrA karane vAlA,pada pUrvaka 
explicit A 1. spaShTa,2. prakaTa,3. sApha 
explode VI 1. phUTanA,2. taDakanA 
explode VT 1. uThA denA,2. bhaka se uDA denA 
exploit N 1. vIratA kA kAma,adbhuta karma,parAkrama 
exploit VT 1. kAma me.n lagAnA,2. apane kAma me.n lAnA 
exploration N 1. khoja,DhU.nDha DhA.nDha,anveShaNa 
explore VT 1. khojanA,jA.nchanA,DhU.nDhanA 
explosion N 1. bhaDAkA,dhaDAkA,2. phUTanA,visphoTana 
explosive A 1. bhaka se uDa jAne vAlA,shIghradAhya 
explosive N 1. uDAU,2. phaTanevAlA 
exponent N 1. vyakhyAtA,2. arthadarshaka,3. ghAtA.nka 
export N 1. niryAta,dUsare desha ke liye bhejA huA mAla 
export VT 1. niryAta karanA,bAhara bhejanA 
expose VT 1. kholanA,khola kara rakhanA,2. pApa ughADanA,kalAI kholanA,3. khaTake me.n DAlanA 
exposition N 1. dikhAvA,pradarshana,2. vyAkhyA,TIkA,vivaraNa,artha 
exposure N 1. vivaraNa,2. dikhAvA,3. vAyu dhUpa Adi me.n paDanA 
expound VT 1. vyAkhyA karanA,batAnA,2. samajhAnA 
express A 1. spaShTa,2. ThIka milatA huA,3. teja bhejA huA 
express VT 1. nichoDanA,2. batalAnA,varNana karanA,prakaTa karanA 
expression N 1. uchchAraNa,vAkyarIti,prakAshana,Dha.nga,vachana,ukti,pada 
expressive A 1. sUchaka,2. vya.njaka,3. darshaka,4. arthavat 
expulsion N 1. nikAlA jAnA,niShkAsana,2. tyAga 
expunge VT 1. miTAnA,2. chhIlanA,3. kATanA 
exquisite A 1. utkR^iShTa,uttama,2. bahuta,3. pUrA,4. sUkShma 
extant A 1. vartamAna,2. prachalita 
extend VI 1. phailAnA 
extend VT 1. phailAnA,2. baDhAnA 
extension N 1. vistAra,2. phailAva,3. baDhAnA 
extensive A 1. baDA,vishAla,vR^ihata,2. chauDA,3. vistR^ita,4. bahuto.n ko lAbha pahu.nchAne vAlA 
extent N 1. phailAva,2. vistAra,3. parimANa 
exterior A 1. bAharI,bAhya,UparI 
exterior N 1. UparI bhAga,bAhya bhAga,2. prakaTa kArya 
exterminate VT 1. ukhADa DAlanA,2. satyAnAsha karanA,3. jaDa kATa denA,nirmUla karanA 
external A 1. bAharI,UparI,bAhya,2. videshI,3. achAnaka,Akasmika 
externally Adv 1. bAhara se,bAhya rUpa se,2. dikhAve se,dekhane se 
extinct A 1. bujhA huA,2. naShTa,3. lupta 
extinction N 1. nAsha,2. a.nta 
extinguish VI 1. bujhAnA,2. naShTa karanA,3. adhika jyoti se aspaShTa yA mlAna kara denA,4. manda ho jAnA,5. bujha jAnA 
extol VT 1. sarAhanA,baDhAI karanA,2. stuti karanA 
extort VT 1. chhIna lenA,balapUrvaka lenA,jora se lenA 
extortion N 1. chhIna chhora,balAtkAra,bala se apaharaNa 
extra A 1. adhika,2. asAdhAraNa,3. atirikta 
extra N 1. baDhatI vastu 
extract VT 1. khI.nchanA,2. nikAlanA,3. chhA.nTanA 
extraction N 1. niShkarSha,2. nichoDa,3. sAra,4. sa.ngraha,5. sata,6. grantha se udghR^ita vAkya 
extradite VT 1. bhAge hue videshI aparAdhI ko yogya adhikArI ke hAtha mai.n sau.npanA 
extraneous A 1. UparI,bAharI,bAhya,2. parAyA,3. videshI 
extraordinary A 1. anokhI,visheSha,asAdhAraNa,adbhuta,asAmAnya 
extravagance N 1. ativyaya,bahuvyaya,2. atikrama 
extravagant A 1. uDAU,2. ativyayI 
extreme A 1. atyanta,2. bahuta,3. parama,4. antima 
extreme N 1. sirA,chhora,asta,antima sImA 
extremist N 1. garama dala kA 
extremity N 1. atya.ntatA,sImA,chhora,anta,kinArA,2. agra bhAga,3. nikaTatA 
extricate VT 1. chhuDAnA,mukta kara denA,2. sulajhAnA 
exuberance N 1. adhikatA,bAhulya,bahutAyata 
exuberant A 1. adhika,2. prachura,3. harA bharA 
exude VI 1. pasIjanA,pasInA nikalanA,chUnA TapakanA 
exude VT 1. pasIjanA,pasInA nikAlanA,chUnA TapakAnA 
exult VT 1. bahuta prasanna honA,harShita honA,2. magna honA 
exultant A 1. prasanna,harShita,ullasita 
eye N 1. A.nkha,netra,lochana,2. vichAra,3. lakShya,4. upasthiti,5. dhyAna,6. nishAnA,7.cA.nda,8.a.nkura,9.cheda,10.nAkA 
eye VT 1. dekhanA,tADanA 
eye-µèÑ×è×è N 1. chashmA,ainaka,dR^igopakAraka kA.ncha 
eye-ÂÛ½èÆá×è×è N 1. pratyakShadarshI,pratyakSha sAkShI,draShTA 
eyeball N 1. A.nkha kI putalI yA tArA,A.nkha kA Dhora 
eyebrow N 1. bhau.n,bhR^ikuTI 
eyeglass N 1. chashmA,ainaka,dR^igopakAraka kA.ncha 
eyeglasses N 1. chashmA,ainaka,dR^igopakAraka kA.ncha 
eyelash N 1. baraunI,palaka,papanI 
eyelid N 1. palaka,papoTA 
eyes N 1. A.nkhe.n,netra,lochana 
eyesight N 1. dR^iShTi,najara,2. jyoti 
eyesore N 1. A.nkha kA kA.nTA,dukha kA kAraNa,chakShupIDA 
eyewitness N 1. pratyakShadarshI,pratyakSha sAkShI,draShTA 
fable N 1. kahAnI,mithyA rachanA 
fabric N 1. banAva,2. DhA.nchA,3. bhavana,4. banAvaTa,5. kapaDA 
fabricate VT 1. banAnA,nirmANa karanA,gaDhanA,2. jAla karanA,3. jhUTha banAnA 
fabrication N 1. rachanA,banAvaTa,2. jhUTha,pAkhaNDa,dhUrtatA,ghaDanta 
face N 1. mukha,mu.nha,cheharA,2. sAmanA,3. agADI 
face V 1. mu.nha pheranA,2. sAmanA karanA,laDanA,muThabheDa karanA 
face-½å N 1. sAmane sAmane,sammukha 
facetious A 1. ha.nsamukha,2. ha.nsane vAlA,3. hAsotpAdaka,4. ThaThola 
facile A 1. sugama,susAdhya,jo sahaja me.n jItA jAya,2. mulAyama,3. milanasAra 
facilitate VT 1. sugama karanA,sahaja karanA 
facility N 1. sugamatA,saralatA,2. suvidhA,3. tejI,4. hoshiyArI 
facing N 1. sAmanA,2. ghU.nghaTa paTa,vastrA.nchala,3. loI,mAthA,4. sa.njApha 
facsimile N 1. ThIka sadR^ishya,2. ThIka nikala,3. AnabAna,4. pratirUpa 
fact N 1. kAma,2. tathya,sachchAI,yathArthatA,satya varNana,2. avasthA 
faction N 1. upadravI dala,2. virodha,3. balavA,4. halachala,5. upadrava 
factor N 1. a.nsha,guNaka,TukaDA,khaNDa,2. pratinidhi,dUsare kI ora se kAmakAjI 
factory N 1. kArakhAnA,shilpagR^iha,nirmANa shAlA,2. godAma,3. koThI,4. dukAna 
facts N 1. tathya 
faculty N 1. yogyatA,2. mana kI shakti,3. guNa,svabhAva,4. adhikAra,5. vishvavidyAlaya ke kisI viShaya kI adhyApaka maNDalI,6. viShaya,7.vibhAga 
fade VI 1. murajhAnA,kumhalAnA,2. uDa jAnA 
fag VI 1. thakanA,2. parishrama karanA,3. kulInA 
fag VT 1. thakAnA,2. parishrama karanA,3. kulInA 
faggot N 1. I.ndhana kA gaThThA 
fail VI 1. chUkanA,2. DhalanA,3. bhUlanA,4. harAnA,5. divAlA nikalanA,6. bigaDanA 
fail VT 1. bhulA denA,2. chhoDa denA,3. kisI ko nirAsha karanA 
failure N 1. kamI,2. bhUla,3. asiddhi,4. ghaTatI,divAlA 
fain A 1. khusha,prasanna,2. magna,3. ichchhuka 
fain Adv 1. harSha pUrvaka,2. prasannatA se 
faint A 1. nirbala,mA.ndA,shaktihIna,durbala 
faint N 1. mUrchhA 
faint VI 1. mUrchhita honA,murjhAnA,nirbala honA 
fair A 1. sundara,rUpavAna,2. svachchha,sApha,amegha,3. anukUla,4. sachchA,5. niShkapaTa,6. uchita,7.shuchi,8.ThIka,9.korA 
fair N 1. melA,bAjAra 
fair-·¸á¿è A 1. sundara,2. bhaDakIlA 
fair-ÈèÑÍè A 1. nyAya,sachchA vyavahAra,niShpakShatA 
fair-×èÈå³áÆè A 1. mIThI bolI kA,madhura bhAShI,2. shiShTa 
fairy A 1. parI ke samAna,2. komala,sukumAra,3. jhakkI 
fairy N 1. apsarA,sundarI,parI 
fairy-½Ñá N 1. pariyo.n kI kahAnI 
faith N 1. nishchaya,2. vishvAsa,3. sachchAI,4. dharma,5. mata 
faithful A 1. vishvAsI,vishvasanIya,2. bhakta,3. sachchA,4. kharA,5. bAta kA sachchA 
falcon N 1. bAja,syenapakShI,shikArA 
falcon-¬Íá¿è N 1. tIvra dR^iShTi vAlA 
fall VI 1. giranA,paDanA,2. ghaTanA,patana honA,manda honA,3. mata se utaranA,4. bhaTakanA,5. pha.nsanA 
fall-°¨½è N 1. laDanA,jhagaDanA,2. girAva,ghaTatI,3. hAra,4. utAra,5. nAsha,6. ghATA,7.jharanA,8.patajhaDa 
fallacious A 1. bhrama me.n DAlane vAlA,jhUThA,dhokhe kA,bhramajanaka 
fallacy N 1. dhokhA,2. jhUThA tarka,3. mithyA hetu,4. bhulAvA 
fallout N 1. laDanA,jhagaDanA 
fallow A 1. kuchha lAla yA pIlA,2. paratI,3. be boyA huA,ba~njara,Usara 
fallow N 1. paratI,bhUmi 
fallow VT 1. bone ke lie pR^ithvI ko jotanA 
FALSE A 1. jhUThA,2. avishvAsI,adharmI,mithyAvAdI,labADa,3. khoTA,jAlI 
falsehood N 1. jhUTha,asatyatA,2. khoTa,kapaTa,3. adharma 
falsify VT 1. jhUTha ThaharAnA,2. bAta kATanA,3. khoTA banAnA 
falsity N 1. asatyatA,2. mithyA vachana 
falter VI 1. hakalAnA,aTakanA,aTaka ke bolanA,2. DagamagAnA,laDakhaDAnA 
fame N 1. pratiShThA,prasiddhatA,khyAti,nAmavarI,kIrti,yasha 
fame VT 1. Dhi.nDhorA pITanA,2. prasiddha karanA 
familiar A 1. gharelU,2. melI,hilA milA,3. jAna pahachAna kA,parichita,4. abhikSha 
familiar N 1. mitra,2. pishAcha,bhUta 
familiarity N 1. hela mela,2. parichaya 
familiarize VT 1. sAdhanA,abhyAsa karanA,2sahaja karanA 
family N 1. kuTumba,kula,gharAnA,2. bAla bachche,3. va.nsha,4. bhAI bandhu 
famine N 1. akAla,sUkhA,maha.ngI 
famine-ÏáÑÛ¬·è N 1. akAla nivAraNa 
famous A 1. prasiddha,vikhyAta,yashasvI,nAmavara 
fan N 1. pa.nkhA,2. morchhala,3. sUpa,4. prasha.nsaka 
fan VT 1. pa.nkhA karanA,2. phaTakanA,3. bhaDakAnA,uttejita karanA 
fanatic N 1. haThI,dharmonmatta,2. pakShapAtI 
fanaticism N 1. dhArmikahaTha,ati bhakti 
fancier N 1. laharI,maujI 
fanciful A 1. bhAvita,2. mAnasika,3. laharI,4. uma.ngI,5. kAlpanika 
fancy A 1. ruchikara,2. manohara,3. sundara 
fancy N 1. manogati,2. kalpanA,socha vichAra,3. uma.nga,ichchhA,chAha 
fancy VT 1. sochanA,kalpanA karanA,2. pasanda karanA,3. prasanna honA 
fang N 1. nukIlA athavA viShailA dA.nta,2. khA.nga,3. pa.njA 
fantastic A 1. laharI,2. tara~NgI,jhakkI,3. sanakI,4. aparUpa 
fantasy N 1. kalpanA,2. dhokhA,3. bhrama,4. tR^iShNA,5. prema 
far A 1. dUra,2. paralA,3. baDhakara,4. taka 
far Adv 1. bahuta dUra,dUra para,2. adhika 
farce N 1. svA.nga,2. tamAshA,3. nakala 
fare N 1. kirAyA,bhADA,2. bhojana 
fare VI 1. jAnA,yAtrA karanA,2. burI yA bhalI dashA me.n honA,3. A paDanA 
farewell N 1. bidA kA praNAma,rAma rAma,svasti 
farina N 1. ATA,maidA,2. kalapha,mADI,3. raja,phUlo.n kI dhUla,parAga 
farm N 1. kheta,2. chAka,3. paTTI,4. hAra,5. bADI,6. hajArA 
farm VT 1. ThIke para denA,2. jotanA,bonA 
farmer N 1. kR^iShaka,jotane vAlA,kisAna 
farrow N 1. suara kI jhala 
farrow VT 1. ( sUara kA) bachchA denA 
farther A 1. dUra,lambe pAra,2. adhika,3. sivAya 
farther Adv 1. pare,2. Age se,3. Upara,4. isake atirikta 
farther-Ìå×è½è Adv 1. ati dUra,saba se dUra 
farthest A 1. ati dUra,saba se dUra 
fascinate VT 1. moha lenA,2. jAdU karanA 
fascination N 1. jAdU,2. TonA,3. moha,sa.nmohana 
fascism N 1. iTalI kA sA.nyavAda virodhI mata aura sa.ngaThana 
fashion N 1. kisI vastu kI banAvaTa,2. chAla,3. pahanAvA,4. vyavahAra 
fashion VT 1. DhAlanA,2. ThIka karanA 
fashionable A 1. rItyAnusAra,2. vyavahArika,laukika,3. sushIla,4. chalatA,5. sajIlA 
fast A "1. dR^iDha,kasA huA,2. ta.nga,3. teja,4. chaTaka,5. gaharA( ( ra.nga, Adi) " 
fast N 1. vrata,upavAsa,nirAhAra vrata,2. la.nghana 
fast VI 1. vrata rakhanA,upavAsa karanA,bhUkhA rahanA 
fasten VT 1. jakaDanA,kasanA,2. jaDanA,3. lagAnA,4. chipaTAnA 
fastidious A 1. tunuka mijAja,nakachaDhA,kaThinatA se tR^ipta honevAlA 
fat A 1. moTA,2. chikanA 
fat N 1. charbI,2. kisI vastu kA bahumUlya bhAga 
fat VI 1. moTA honA 
fat VT 1. moTA karanA 
fatal A 1. jIvaghAtaka,2. bhAvI,3. bhAgya sa.nba.ndhI 
fatality N 1. bhAgyavashatA,bhavitavyatA,2. mR^ityu,nAsha,3. karma lekha 
fate N 1. bhAgya,daivagati,2. durbhAgya,3. antima phala,4. honI,bhAvI 
fated A 1. bhAgya me.n likhA huA,daivanirdiShTa 
father N 1. pitA,bApa,2. utpattikAra,utpAdaka,3. bApadAdA,4. bhaktisUchaka upAdhi,5. Ishvara,paramapitA 
father VT 1. pAlakanA,pitA honA,2. ichchhA se grahaNa karanA,3. utpanna karanA 
fatherland N 1. janmabhUmi,vatana,pitA kA ghara,svadesha 
fatherless A 1. anAtha,be bApa kA,2. jisakA rachayitA GYAta na ho 
fatherly A 1. pitA tulya,2. paitrika,3. snehI 
fathom N 1. chhaH phuTa( gaharAI)
fathom VT 1. thAha lenA,nApanA,2. paiThanA 
fatigue N 1. shrama,mehanata,2. thakAna 
fatigue VT 1. thakAnA 
fatten VT 1. moTA karanA,sthUla karanA,2. upajAU karanA 
fatty A 1. charbIdAra 
fault N 1. bhUla,2. avaguNa,khoTa,3. doSha,aparAdha 
faulty A 1. ashuddha,doShapUrNa,2. burA,3. khoTA,4. apUrNa,5. aparAdhI 
fauna N 1. pashu,jAnavara 
favour N 1. kR^ipA,2. pakSha,3. sahArA,4. anugraha,5. namratA,6. patrI 
favour VT 1. kR^ipA dR^iShTi rakhanA,2. sahArA denA,3. upakAra karanA 
favourable A 1. hitakArI,2. lAbhadAyaka,3. guNakArI,4. sahAyaka,5. upakArI 
favourite A 1. auro.n se adhika priya 
favourite N 1. mu.nhalagA,kR^ipApAtra 
fawn N 1. hiraNa kA bachchA,mR^iga chhaunA 
fawn VI 1. giDagiDAnA,2. khushAmada karanA,lalopachcho karanA,chApalUsI karanA 
fawn VT 1. hiraNI kA bachchA denA 
fay N 1. apsarA,parI 
fear N 1. bhaya,Dara,a.ndeshA,2. bhaya kI vastu 
fear VI 1. DaranA,bhayabhIta honA,sahamAnA 
fear VT 1. DarAnA,bhayabhIta karanA 
fearful A 1. bhayAnaka,DarAvanA,2. bhayabhIta,DarA huA 
fearless A 1. niDara,narbhaya,sAhasI,bhaya rahita 
feasibility N 1. sAdhya honA,sambhAvya,2. honahArI 
feasible A 1. hone ke yogya,sAdhya,sa.nbhAvya,2. sukara,sahaja 
feast N 1. bhoja,utsava,dAvata,2. tyohAra 
feast VI 1. bhojana karanA,bhoja khAnA,2. nihAla honA 
feast VT 1. dAvata karanA,bhoja denA 
feat N 1. vIratA kA kAma,2. adbhuta karma 
feather N 1. pa.nkha,para,2. koI halkI vastu,3. varga,jAti 
feathers N 1. pa.nkha,para 
feathery A 1. paradAra,2. pa.nkha sadR^isha,para kI taraha 
feature N 1. rUpa,AkR^iti,mukhAkR^iti,2. lakShaNa,chihna 
federal A 1. sa.nghI viShayaka,sa.nghIya,sa.ngha,2. paraspara svIkR^ita,3. mA.nDalika 
federalist N 1. sa.nghavAdI 
federation N 1. sandhi,mela sabhA,2. sa.ngha,ma.nDala,3. rAjyo.n kA sa.nyoga,rAjya sa.ngha 
fee N 1. phIsa,2. mehanatAnA,3. inAma,puraskAra,4. paTTA,jAgIra 
fee VT 1. pAritoShika denA,mehanatAnA denA,majUrI denA,2. kirAye para lenA 
feeble A 1. nirbala,kamajora,durbala,kShINashakti 
feeble-ÌÛÆè¿á¿è A 1. adR^iDha,2. badalanevAlA 
feed N 1. khAdya,bhojana,2. pashu kA khAdya,chArA 
feed VI 1. bhojana karanA 
feed VT 1. khilAnA,charAnA,2. pAlana karanA 
feeder N 1. khilAne vAlA,pAlanahAra,poShaka,2. khAne vAlA,3. sahAyaka nadI 
feel N 1. sparsha GYAna 
feel VI 1. GYAta karanA,2. pIDita yA dukhI honA,3. sahAnubhUti rakhanA 
feel VT 1. chhUnA,2. TaTolanA,3. mAlUma karanA,4. dukha uThAnA,5. parakhanA 
feeling N 1. sparsha GYAna,2. anubhava,3. bodha,4. chhUnA,5. sahAnubhUti 
feign VT 1. jhUTha kahanA,2. banAvaTa karanA,3. bahAnA karanA 
felicity N 1. Ananda,sukha chaina 
feline A 1. billI sA,mArjArIya 
fell A 1. nirdayI,kaThora 
fell N 1. khAla,charma 
fellow N 1. sAthI,sa.ngI,hamajolI,2. jana,3. vishvavidyAlaya yA vidvatsamAja kA sabhya 
fellowship N 1. sa.nga,maitrI,sAhacharya,melajola,2. milApa,3. bhAIchArA,4. vishvavidyAlaya Adi kA sabhya honA 
felon N 1. aparAdhI,dveShI,abhiyukta,2. pApI 
felonious A 1. duShTa,durAchArI,mahApApI,burA,2. jAna bUjha kara kiyA huA( aparAdha) ,3. aparAdhI 
felony N 1. baDA pApa,aparAdha,baDA jurma,mahApApa 
felt N 1. UnI kapaDA,nandA 
female A 1. strI kA,strI jAti sa.nba.ndhI,straiNa 
female N 1. strI jAti,aurata,mAdA 
feminine A 1. strI varga kA,aurata sA,straiNa,2. komala,mulAyama,3. strI li.nga 
fence N 1. gherA,ADa,chahAradIvArI,bADA,2. bachAva,rakShA kA sAdhana 
fence VI 1. talavAra chalAnA sIkhanA,2. dvayarthaka yA sa.ndeha yukta uttara de kara sachchI bAta chhipAnA 
fence VT 1. hAtA gheranA,banda karanA,2. bachAnA 
fencing N 1. paTTebAjI,lakaDI yA talavAra phe.nkane kI kalA 
fend VT 1. rokanA,2. ADa karanA,dUra karanA,3. bachAnA 
fennel N 1. sau.npha 
feral A 1. ja.ngalI,banailA,asabhya 
ferment N 1. khamIra,ubAla,khalabalA 
ferment VI 1. ubAla khAnA,2. halachala me.n honA,3. krodha me.n honA 
ferment VT 1. josha denA,ubAlanA 
fermentation N 1. ubAlanA,josha,ubAla,khamIra,sirkA,2. krodhita karanA 
fern N 1. eka taraha kA paudhA,eka prakAra kA vR^ikSha 
ferocious A 1. ja.ngalI,banailA,2. ati krUra,kaThora 
ferocity N 1. ja.ngalIpana,niThuratA,2. nardayatA 
ferret N 1. nevale kI jAti kA eka jAnavara 
ferret VT 1. DhU.nDhanA,talAsha karanA,khojanA 
ferrous A 1. lohe kA,2. lohe kI taraha 
ferry N 1. pAra,ghATa,2. pAra le jAne vAlI naukA 
ferry VT 1. nAva se pAra karanA 
ferry-ÌÆè N 1. mAjhI,mallAha,kevaTa,nAvika 
fertile A 1. upajAU,phaladAyaka,2. adhika,prachura 
fertility N 1. phaladAyakatA,upajAUpana,urvarApana 
fertilize VT 1. upajAU karanA,phaladAyaka banAnA,bone ke yogya banAnA 
fervent A 1. garma,2. utsuka,josha se bharA huA,utsAhI,3. chamakatA huA 
fervently Adv 1. utsAha se,chAha se,2. ugratA se 
fervour N 1. garmI,2. utsAha,chAva,3. vyagratA 
fester N 1. pakA huA ghAva 
fester VI 1. burA honA,saDanA,2. ghAva pakanA,3. galanA 
fester VT 1. saDAnA,pakAnA 
festival N 1. tyohAra,jyonAra,parva,utsava 
festive A 1. utsava sa.nba.ndhI,2. mudita,prasanna,Ana.ndakArI 
festivity N 1. utsava,2. badhAI,3. uchhAha 
festoon VT 1. bandanavAra bA.ndhanA 
fete N 1. tyohAra,parva,utsava,kArya,2. chhuTTI 
fetter N 1. beDI,shrR^i.nkhalA,roka,bandhana 
fetter VT 1. beDI DAlanA,ja.njIra me.n bA.ndhanA,2. rokanA,aTakAnA 
fetus N 1. peTa kA bachchA,garbha 
feud N 1. jhagaDA,laDAI,bakheDA,2. bhUmi kA adhikAra isa niyama para ki yuddha me.n svAmI kI sahAyatA kare 
feudal A 1. jAgIra sa.nba.ndhI,2. phaujI naukarI ke badale kI milI huI( jAgIra) ,isa sa.nba.ndha kA 
fever N 1. jvara,bukhAra,2. ativyAkulatA,utkaNThA 
feverish A 1. jvara pIDita,UShNa,2. cha.nchala,utkaNThita 
few A 1. thoDA,ine gine,do chAra 
few Det 1. do chAra 
fez N 1. turkI TopI,phu.ndedAra TopI 
fiasco N 1. asaphalatA 
fiat N 1. AGYA,hukma 
fibre N 1. reshA,tAra,ta.ntu 
fibrous A 1. reshedAra,ta.ntumaya,sUtramaya 
fickle A 1. cha~nchala,chapala,2. adhIra,3. beThikAnA 
fiction N 1. kalpita kathA,jhUThI kahAnI,2. jhUTha 
fictitious A 1. nakalI,jhUThI,kalpita,banAvaTI 
fiddle VT 1. sAra.ngI bajAnA,2. tuchchha bAto.n me.n lage rahanA 
fiddler N 1. sAra.ngI bajAne vAlA 
fidelity N 1. sachchAI,ImAnadArI,2. svAmi-bhakti,3. anurAga 
fidget VI 1. kulabulAnA,vikala honA 
fidgety A 1. bekala,bechaina,vyAkula 
fiduciary A 1. vishvAsa sa.nba.ndhI,vishvAsa pada kA 
fierce A 1. ja.ngalI,bhayAnaka,ati krUra,2. krodhI,Aga babUlA 
fiery A 1. Aga sA,a.ngArA sA,lAla,krodhI,chamakatA huA 
fife N 1. ba.nsI,bA.nsurI,muralI 
fife VI 1. bA.nsurI bajAnA 
fifteen Det 1. pandraha 
fifteen N 1. pandraha 
fifteenth A 1. pandrahavA.n 
fifteenth N 1. pandrahavA.n 
fifth A 1. pA.nchavA.n 
fifth N 1. pA.nchavA.n 
fiftieth A 1. pachAsavA.n 
fiftieth N 1. pachAsavA.n 
fifty Det 1. pachAsa 
fifty N 1. pachAsa 
fig N 1. a~njIra kA peDa yA phala,2. nirarthaka vastu,jha.njhI kauDI 
fight N 1. yuddha,samara,laDAI 
fight VI 1. laDanA,mArapITa karanA,kushtInA 
fight VT 1. laDanA,yuddha karanA,yuddha karA denA 
fighter N 1. yoddhA 
figurative A 1. rUpavata,sAkAra,pratirUpI,rUpakAtmaka,lAkShaNika,dR^iShTAntarUpI,2. ra.ngIna,sundara,ala.nkR^ita 
figure N 1. AkR^iti,DhA.nchA,rUpa,AkAra,Daula,2. chitra,3. mUrti 
figure VI 1. sAmane AnA,2. chitra bananA,mUrti gaDhanA,2. shreShTha yA prasiddha prakaTa honA 
figure VT 1. AkAra banAnA,chitra yA mUrti banAnA,bUTe kADhanA,2. gaNanA karanA 
figure-Ø᤿è N 1. jahAja para kA banA huA chitra,2. nAma mAtra kA netA yA sabhApati jisakA adhikAra na ho 
figurehead N 1. jahAja para kA banA huA chitra,2. nAma mAtra kA netA yA sabhApati jisakA adhikArara na ho 
filament N 1. sUta,reshA,nasa,ta.ntu,kesara 
file N 1. lekhyapatra,misila,2. tAra kI natthI,3. sUchI,chiThThI,4. sainya shreNI,pa.nkti,5. retI,ra.ndA 
file VT 1. shreNIvaddha yA natthI karanA,2. misila me.n shAmila karanA,3. sudhAranA 
filings N 1. chUra,burAdA 
fill N 1. mana bhara,bhara peTa,AtR^ipti 
fill VT 1. pUrA karanA,bharanA,athAnA,nakashA pUrA karanA,2. Dhera lagAnA,3. pilAnA,4. DhAlanA,u.nDelanA 
fillet N 1. sira para bA.ndhane kA phItA,choTIbanda,2. puThThe kA mA.nsa 
filly N 1. ghoDe kI bachheDI,2. chhichhoDI laDakI 
film N 1. philma,chalachitra,2. jhillI,jAlA,3. makaDI kA tAra,4. phUlI,mA.nDA,paradA,5. chitra lene kA mAdhyama,philma,6. paTala 
filter N 1. chhalanI,sAphI,chhannA 
filter VI 1. chhananA,rasanA,svachchha honA 
filter VT 1. chhAnanA,nithAranA 
filth N 1. kUDA,mailA,gandagI 
filthy A 1. mailA,bhraShTa,apavitra,ashuddha,kutsita 
fin N 1. machhalI kA para 
final A 1. sunishchita,suniNIrta,nirNAyaka,2. pichhalA,AkhirI,antima 
finally Adv 1. pIchhe,Akhira me.n,pariNAma me.n,a.nta me,4. pUrNa rUpa se 
finance N 1. mAlagujArI,AmadanI,rAjakIya dhana,mAla,Aya,kara,kosha 
finance V 1. pU.njI denA,rupaye paise kA prabandha karanA 
financial A 1. mAlagujArI,AmadAnI sambandhI,dhana sambandhI,Arthika 
financier N 1. pU.njI lagAnevAlA,sarakArI kara vA Ar vyaya kA karmachArI,rAjakoShAdhyakSha 
finch N 1. eka chhoTI gAnevAlI chiDiyA 
find VT 1. pAnA,milanA,2. jAnanA,GYAta karanA,3. hAtha laganA,prApta karanA 
finding N 1. khoja,jo kuchha GYAta kiyA gayA ho 
fine A 1. uttama,shreShTha,sundara,2. komala,mahIna,patalA,3. bhalA,achchhA,4. bhUShita,bhaDakadAra 
fine N 1. jurmAnA,artha da.nDa 
fine VT 1. artha da.nDa denA,jurmAnA karanA 
fine VT 1. nirmala karanA,maila chhoDanA,2. chitrakArInA,shilpa kalA AdinA 
finery N 1. sajAvaTa,TIpaTApa,ThATabATa,2. bhaTTI jisa me.n maila nithara jAtI hai 
finger N 1. hAtha kI a.ngulI,a.ngula 
finger VT 1. hAtha lagAnA,chhUnA,2. pha.nse honA 
finish N 1. pariShkR^iti,samApti,anta 
finish VT 1. pUrA karanA,samApta karanA 
finite A 1. parimita,sImAbaddha 
fir N 1. devadAra,sanobara 
fire N 1. Aga,jalana,agni,2. utsAha,josha,3. krodha,4. topo.n kI bADha 
fire VT 1. Aga lagAnA,sulagAnA,krodhita karanA,uttejita karanA,2. dAganA,chalAnA 
fire-¤ÏèÌè N 1. topa,bandUka 
firearm N 1. topa,bandUka 
fireman N 1. Aga bujhAne vAlA 
fireplace N 1. chUlhA,Aga rakhane kA sthAna 
fireproof A 1. agnirodhaka,agnijita,Aga se na jalane vAlA,adAhya 
fireside N 1. agni sthAna,chUlhA 
fireworks N 1. AtishabAjI,agnikrIDA 
firm A 1. dR^iDha,sthira,achala,majabUta,Thosa,kaDA 
firmly Adv 1. majabUtI se,draDhatA se,jora se,sthiratA se,dhairya se 
firmness N 1. majabUtI,dR^iDhatA,sthiratA,dhairya 
first A 1. prathama,pahilA,sarva prathama,2. mukhya,pradhAna,3. pramukha,pratiShThita 
fiscal A 1. rAjakoSha sambandhI,kara sambandhI,Arthika,dhana sambandhI 
fiscal N 1. dhanAdhyakSha,khajAnchI 
fish N 1. machhalI,matsya 
fish VI 1. machhalI kA shikAra karanA,machhalI mAranA 
fisherman N 1. machhuvA,mAhIgIra,dhI.nvara 
fishery N 1. machhalI pakaDane kA vyavasAva yA sthAna 
fishy A 1. machhalI ke sadR^isha,matsyayukta,bisA.ndA 
fissure N 1. darAra,chheda,chIra 
fist N 1. muThThI,ghU.nsA 
fit A 1. ThIka,yogya,anurUpa,uchita 
fit N 1. maroDa,bImArI kA chaDhAva,ai.nThana 
fit VI 1. ThIka honA,yogya honA,sajanA,sohanA,phabanA 
fit VT 1. ThIka karanA,anurUpa karanA,2. niyojana karanA 
fitness N 1. yogyatA,auchitya,anurUpatA,anukUlatA 
fitting A 1. uchita,yogya 
fitting N 1. sAmAna,sAja,niyojya 
five Det 1. pA.ncha 
fix N 1. kaThinAI,sa.nkaTa,bha.nvarajAla 
fix VI 1. sthira rahanA,honA 
fix VT 1. dR^iDha karanA,gADanA,lagAnA,jaDanA,pakkA karanA 
fixed A 1. sthira,dR^iDha,niyata,nirdiShTa,achala 
fixture N 1. sthira vastu,sthAvara dravya yA sa.nrati,joDa,2. sthiratA,dR^iDhatA 
fizz VI 1. sanasanAnA 
flabby A 1. pilapilA,DhIlA,pichapichA,lachIlA 
flag N 1. patAkA,dhvaja,2. paTiyA,3. eka prakAra kA jala me.n kA paudhA 
flag VI 1. DhIlA yA udAsa honA,shaktihIna honA,utsAha hIna honA 
flag VT 1. dhvajA Adi se sajAnA 
flagrant A 1. jalatA huA,prasiddha,suprakAsha,nindanIya 
flail VT 1. sA.nTa se pITanA 
flake N 1. papaDI,TukaDA,2. parata,taha,3. himakaNa,4. chi.ngArI,5. DhA.nchA 
flake VT 1. TukaDe TukaDe karanA,taha lagAnA 
flambeau N 1. mashAla 
flame N 1. jvAlA,A.ncha 
flame VI 1. jalanA,dhadhakanA,krodha me A jAnA 
flame VT 1. jalAnA,ukasAnA,uttejita karanA 
flamingo N 1. eka taraha kI lAla chiDiyA,marAla 
flank N 1. pakSha,kokha,bagala,kinArA,phaija kA bagalI hissA 
flank VI 1. eka kinAre khaDA kiyA jAnA 
flank VT 1. bagalI hisse para AkramaNa karanA 
flannel N 1. phalAlaina 
flap N 1. phlaipa,koI chIja jo DhIlI laTakatI huI ho,lolaka 
flap VT 1. phaTaphaTAnA,jhADanA 
flare N 1. chamaka,damaka,dhadhaka 
flare VT 1. jhilani lAnA,damakanA 
flash A 1. chamakadAra parantu nakalI 
flash N 1. chamaka,chaudha 
flash VI 1. chau.ndhanA,damakanA,chamakanA 
flash VT 1. damakanA 
flashy A 1. bhaDakIlA,ra.ngIlA,chaTakIlA,thoDI dera damakane vAlA,AsAra 
flask N 1. shIshI,kuppI,bArUdadAna,sighaDA 
flat A 1. sama,sApATa,chaurasa,chikanA,chapaTA 
flat N 1. chaurasa maudAna,2. eka sA,barAbara kI chIja 
flatten VTI 1. chaurasa karanA,chapaTA karanA yA honA 
flatter VT 1. khushAmada karanA,chApalUsI karanA,phusalAnA,mithyA prasha.nsA karanA 
flattery N 1. chATUtki,khushAmada,chApalUsI 
flaunt VT 1. phaDaphaDAnA,akaDa kara chalanA,bhaDaka dikhAnA 
flavour N 1. svAda,rasa,2. mahaka,sugandha 
flavour VT 1. svAda denA,sugandha denA,svAdiShTa karanA yA sugandhita karanA 
flawless A 1. doSharahita,anindanIya 
flaw N 1. darAra,dhabbA,kala.nka,doSha,khoTa 
flaw VT 1. taDakAnA,chaTakAnA,darAra karanA 
flax N 1. sana,paTasana 
flea N 1. pissU 
fleck N 1. dhabbA,chittI 
fleck VT 1. chittI DAlanA,pacharaNa karanA 
fledge VI 1. uDane ke yogya ho jAnA 
fledge VT 1. paradAra karanA,uDane yogya banAnA 
fledgling N 1. chiDiyA kA bachchA,2. anubhavahIna manuShya 
flee VI 1. bhAganA,haTa jAnA 
flee VT 1. chhoDanA,dUra rahanA,bache rahanA 
fleece N 1. bheDa kA Una,Una ke sadR^isha koI vastu 
fleece VT 1. Una kataranA,mUDanA,nichoDanA,Una bichhAnA yA lagAnA 
fleet A 1. vegavAna,teja,shIghragAmI 
fleet N 1. jahAjo.n kA beDA,2. potAvalI 
fleet VI 1. jaLI jAnA,bhAganA,champata honA 
fleeting A 1. kShaNika,shIghra vyatIta honevAlA,asthira,asthAyI 
flesh N 1. mA.nsa,goshta,AmiSha,AmiSha bhojana 
fleshy A 1. moTA tAjA,sthUla,goshtadAra,mAsa.nla 
flex VT 1. jhukAnA,lachAnA,moDanA 
flexibility N 1. lachaka,namratA,chimaDApana,komalatA 
flexible A 1. lochadAra,narma,mulAyama,lachakadAra,anuneya 
flick VT 1. halake mAranA,chAbuka lagAnA,2. jhADanA,4. svachchha karanA 
flicker VI 1. para mAranA,tilamilAnA,TimaTimAnA,jhilamilAnA 
flier N 1. bhAganevAlA,palAyaka,bhAgA huA,2. jaLI chalane vAlA 
flight N 1. uDAna,bhagAna,bhAganA,2. tIro.n kI bauchhAra 
flimsy A 1. patalA,sUkShma,bodA,jhirajhirA,nirbala 
flinch VI 1. haTanA,phiranA,hichakanA 
fling N 1. pheka,phaTakA,2. bolI TolI,tAnA 
fling VI 1. phekanA,lAtamAranA,bolI bolanA,tAnA denA 
fling VT 1. phekanA,girAnA,bakheranA,mAranA,chhoDanA,harAnA 
flint N 1. chakamaka patthara,2. eka prakAra kA nirmala chamakIlA shIshA 
flippant A 1. bakavAdI,bakkI,batakkaDa 
flirt N 1. jhaTakA,2. ha.nsI,tAnA 
flirt VI 1. ha.nsI ThaThThA karanA,2. cho.nchale karanA 
flirt VT 1. phe.nkanA,uchhAlanA,hilAnA,chalAnA,DolanA 
flirtation N 1. chochalA,nakharA 
float N 1. taurane vAlI vastu,beDA,Do.ngA 
float VI 1. tairanA,bahanA,2. chalanA,idhara udhara phiranA,niruddeshya ghUmanA 
float VT 1. tairAnA,bahAnA,pravAhita karanA,nA 
flock VI 1. ikaThThA honA,ekatra honA 
floe N 1. barpha kI tairatI chAdara,pAnI para bahatA huA barpha kA TukaDA 
flog VT 1. koDe mAranA,be.nta lagAnA,2. bala naShTa karanA 
flood N 1. bADha,sailAba,jalamaya,2. jvAra,jvAra kA chaDhAva,3. bAhulya,4. bahutAyata 
flood VTI 1. bADha AnA,DubAnA,boranA,baha nikalanA 
floor N 1. pharsha,jamIna,machAna,koThA 
floor VT 1. pharsha banAnA,gacha karanA 
flop VT 1. para phaDaphaDAnA,ekAeka girA denA 
flora N 1. peDa paudhe,bana devI,2. kisI desha yA kAla kI kula vanaspati 
floral A 1. vanaspati sa.nba.ndhI,2. puShpa sa.nba.ndhI 
florid A 1. phUladAra,2. raktAbha,lAla susajjita,3. bhaDakIlA,chamakadAra 
florist N 1. mAlI,2. phUlavAlA,3. phUlo kA adhyayana karane vAlA 
flotilla N 1. beDA,jhAlara 
flounder N 1. eka chhoTI samudrI machhalI 
flounder VI 1. phaDaphaDAnA,chhaTapaTAnA,taDapanA 
flour N 1. ATA,chUnA,maidA,sUjI 
flour VT 1. ATA banAnA,panachakkInA,ATA pIsane kI chakkInA 
flourish N 1. sajAvaTa,chamaka,bhaDaka 
flourish VI 1. phalanA,baDhanA,bhAgyavAna honA 
flourish VT 1. sushobhita karanA,sa.nvAranA,bUTe banAnA 
flout VTI 1. chiDhAnA,bolI bolanA,anAdara karanA 
flow N 1. pravAha,chaDhAva,jvAra,dhArA 
flow VI 1. bahanA,pighalanA,DhalakanA 
flower N 1. phUla,puShpa,kalI 
flower VI 1. phUlanA,kaliyA.nnA 
flowery A 1. phUladAra,phUlo.n se ladA,puShpamaya 
fluctuate VI 1. DAvA.nDola karanA 
fluctuate VT 1. laharAnA,ghaTanA baDhanA,utaranA chaDhanA,sthira na rahanA,hilanA 
fluctuation N 1. asthiratA,anishchaya,laharo kI taraha utAra chaDhAva 
flue N 1. chimanI,roshanadAna,dhuA.nlA 
fluency N 1. vAkpaTutA,bahAva,chaTaka bolI 
fluent A 1. suvaktA,vAkpaTu,dhaDAke ke sAtha bolane vAlA 
fluently Adv 1. dhArApravAha,dhaDalle se,ve aTake,teja,vAkpaTutA ke sAtha 
fluff N 1. ruI kA roA.n 
fluid A 1. tarala,pAnI,rasa,drava padArtha,patalA,pAnI sA bahatA,DhIlA 
fluke N 1. phAla,la.ngara kI noka jo pR^ithvI me gaDa jAtI hai 
flurry N 1. havA kA jho.nkA,2. haDabaDI 
flush N 1. ubAla,lAlI kI jhalaka,tamatamAhaTa,mu.nhapara kI lAlI 
flush VI 1. phailanA,bahanA,lAla honA,gAla surkha honA,mukha tamatamAnA 
flush VT 1. praphullita kara denA,lAla kara denA,2. dhonA,pavitra karanA 
flute N 1. bA.nsurI,muralI 
flutter N 1. phaDaphaDAhaTa,ghabarAhaTa 
flutter VI 1. para phaDaphaDAnA,phaTaphaTAnA,taDapanA 
flutter VT 1. ghabaDA denA,gaDabaDA denA 
flux N 1. bahAva,pravAha 
flux VI 1. bahanA,pighalanA 
flux VT 1. pighalAnA,galAnA 
fly N 1. makkhI,machchhara 
fly VI 1. uDanA,bhAganA,bItanA,jaLI se bhAga jAnA 
fly VT 1. uDA denA,bachA jAnA,katarAnA 
flying N 1. uDAna,alpa samaya ke liye darshana yA bhe.nTa 
foam N 1. phena,jhAga,2. kopa,krodha 
foam VT 1. phena banAnA,jhAga uThAnA,2. krodhita karanA 
foamy A 1. jhAga dAra,kaphadAra 
fob N 1. ghaDI kI jeba,2. dhokhA 
fob VT 1. dhokhA denA 
focal A 1. nAbhIya,kendra kA,kendra sa.nba.ndhI 
focus N 1. phokasa,ke.ndra,nAbhi,vaha bindu jahA.n kiraNe ikaThThI hotI hai.n 
focus VT 1. ke.ndra me.n lAnA,kiraNe.n eka kendra me lAnA,kendra se kiraNa milAnA 
fodder N 1. chArA,ghAsa,bhUsA 
fodder VT 1. chArA denA 
foe N 1. bairI,ripu,shatru,pratipakShI,virodhI 
fog N 1. kuharA,kuhAsA 
foible N 1. charitra doSha,avaguNa,naitika daurbalya 
foil N 1. hAra,asaphalatA 
foil VT 1. harAnA,vR^ithA karanA 
foist VT 1. thopanA,chorI se yA anuchita rUpa se milA denA,milaunI karanA,asalI kara ke gale maDhanA 
fold N 1. taha,2. bADA,3. samradAya,4. jhola 
fold VT 1. doharAnA,taha karanA,3. lapeTanA,4. bADe me banda karanA 
folder N 1. jo taha karatA hai 
foliage N 1. pattiyA.n,pattiyo kA guchchhA 
folio A 1. pholiyo,eka hI bAra moDe huye kAgaja kI 
folio N 1. pholiyo,eka bAra moDA huA kAgaja kA tAva 
folio VT 1. kitAba me pR^iShTha ke nambara DAlanA,2. nambaranA 
folk N 1. loga,manuShya gaNa,AdamI loga 
folklore N 1. kahAvata,gharelU kathA kahAnI,paurANika bAte 
follow VI 1. pariNAma honA,phalasvarUpa honA,pIchhe AnA 
follow VT 1. pIchhe pIchhe jAnA,sAtha jAnA,pIchhA karanA,pIchhe AnA 
follow_Íå¨Ïè-Æå×á VI 1. nAka kI sIdha chale jAonA 
follower N 1. adhIna chelA,anuyAyI,shiShya 
following A 1. dUsarA,agalA,nIche kA,bAda kA 
following N 1. chele,shiShya varga,anuyAyI varga 
folly N 1. mUrkhatA,nAdAnI,aGYAnatA 
foment VI 1. mUrkhatA karanA 
fond A 1. mUrkha,aGYAna,mUDha 
fondle VT 1. puchakAranA,lADa pyAra karanA 
fondness N 1. pyAra,chAva,anurAga,prema,2. ruchI 
font N 1. jala sa.nskAra kA jala rakhane vAlA pAtra 
food N 1. AhAra,bhojana,khAdapadArtha 
fool N 1. mUrkha,gAudI,aGYAna,jaDa,mUDha 
fool VT 1. mUrkha banAnA,dhokhA denA,ThagAnA 
foolhardy A 1. ati sAhasika,asAvadhAna,akkhaDa,utAvalA 
foolish A 1. sUDa,bholA,mUrkha,buddhihIna 
foot N 1. pA.nva,paira,paga 
foot VI 1. chalanA,TahalanA 
football N 1. pA.nva se khelane kA ge.nda 
footing N 1. AdhAra,pA.nva rakhane kA sthAna,jaDa,nI.nva 
footnote N 1. panne ke nIche kI TIkA 
footprint N 1. paira kA chihna,pAda chihna 
footstep N 1. paira kA chihna,2. padachApa 
for N 1. bA.nkA,chhailA,alabelA,ra.ngIlA 
for Prep 1. badale me,sthAna me,pratinidhi svarUpa se 
for-Æå½èØÛÆèµè N 1. muphta me.n,seta meta 
forage N 1. chArA,dAnA 
forage VI 1. chArA yA ghAsa kI khoja me ghUmanA 
forage VT 1. lUTanA 
foray N 1. dhAvA,AkramaNa,ekAeka chaDhAI 
foray VT 1. dhAvA karanA 
forbearance N 1. dhairya,sahanashIlatA,narmatA 
forbid VT 1. manA karanA,varjanA,rokanA 
force N 1. shakti,bala,jora 
force VT 1. dabAnA,lAchAra karanA,vivasha karanA 
forceful A 1. balavAna,puShTa 
forceps N 1. chimaTA,dastapanAha,sa.nDAsI 
forcible A 1. balavAna,puShTa 
forcibly Adv 1. balapUrvaka,balAtkAra,bala se 
ford N 1. uthalI jagaha,nadI,nAlA kA vaha sthAna jahA.n paidala pAra kiyA jA sake 
ford VT 1. helanA,binA taire pAra chale jAnA 
fore A 1. agra,2. pUrva,3. sAmane,4. Age kA 
fore Adv 1. sAmane,2. pahale 
forearm N 1. hAthakohanI taka,agra bAhu,pahu.nche se kohanI taka hAtha 
forebode VT 1. bhaviShya kahanA,2. pahile se batalAnA yA jAnanA 
foreboding N 1. pUrvAbhAsa,bhaviShya kI vipadAo ko pahile se jAna lenA,2. aniShTa darshana 
forecast N 1. pUrvAnumAna,pUrvasUchanA,bhaviShyavANI,pahale se upAya karanA 
forecast VT 1. pUrvasUchanA denA,bhaviShyavANI karanA,pahale se upAya karanA,2. Age se dekhanA 
foreclose VT 1. rokanA,pratibandha lagAnA,manA karanA,2. banda karanA 
foreclosure N 1. pratiba.ndha 
forefather N 1. puraSha,2. bApa dAdA,pUrvaja 
forefinger N 1. tarjanI 
forefront N 1. sabase Age,saba se Age kA bhAga,bilakula sAmanA 
forehead N 1. mAthA,lalATa 
foreign A 1. bAharI,2. paradeshI,videshI,3. parAyA 
foreigner N 1. paradeshI,videshI,2. pravAsI manuShya 
foreman N 1. phoramaina,vaha AdamI jo dUsaro.n ke Upara rakkhA gayA ho,2. sarapa.ncha 
foremost A 1. sarvaprathama,prathama,pahalA,2. pradhAna,3. saba se baDA 
forerunner N 1. agravartI,2. Age jAne vAlA,3. aguA 
foresee VT 1. anumAna lagAnA,Age se dekhanA,2. Age se sochanA 
foreshadow V 1. pUrvalakShaNanA,pUrvAbhAsanA,pahale se prakaTa karanA 
foresight N 1. agradR^iShTi,2. pUrva GYAna,3. dUradarshitA 
forest N 1. ja.ngala,vana,kAnana,araNya 
forestall VT 1. pahale se ghera lenA,pahale hI roka lenA,2. Age se mola le rakhanA,3. pahale se grahaNa karanA 
forester N 1. vana rakShaka,vana adhikArI,ja.ngala kA aphasara,2. vanavAsI 
foretell VT 1. pahile se batAnA,bhaviShyavANI karanA 
forever Adv 1. sadaiva,sadA,chirakAla 
forewarn VT 1. khavaradAra karanA,pahale se sacheta karanA,jatAnA,chetAnA 
foreword N 1. prAkkathana,bhUmikA,prastAvanA 
forfeit N 1. jabta kI huI vastu,2. daNDa,jurmAnA 
forfeit VT 1. kho baiThanA,adhikAra chalA jAnA,2. jurmAnA denA,jabta honA 
forfeiture N 1. daNDa,jurmAnA,2. apahAra,da.nDadAna 
forge N 1. bhaTTI,2. lohArakhAnA,3. vaha sthAna jahA.n para kuchha banAyA jAye 
forge VT 1. gaDhanA,3. dhokhA dene ke liye kisI vastu kI nakala karanA 
forgery N 1. jAlasAjI,banAvaTa,jAla,kUTa rachanA 
forget VT 1. bhUla jAnA,yAda na rakhanA,bisUranA,chitta se utAranA 
forgetful A 1. bhulakkaDa,bhUla jAne vAlA,vismaraNashIla,2. asAvadhAna 
forgive VT 1. kShamA karanA,2. chhoDa denA,mukti denA 
forgiveness N 1. kShamA,2. mukti,chhuTakArA 
forgiving A 1. kShamAshIla,dayAlu 
fork N 1. kA.nTA,khAnA khAne kA kA.nTA 
fork VI 1. vibhAjita honA,phUTanA,2. patti nikalanA 
forlorn A 1. lAchAra,asahAya,2. khAlI,sUnA,ujADa 
form VT 1. banAnA,2. DhAlanA,3. shikShA denA,sIkha denA,sadhAnA 
formal A 1. aupachArika,niyamAnusAra,niyamAnurUpa,lokAchArI,vyavahArAnesArIra 
formality N 1. shiShTAchAra,aupachArikatA,2. niyamAnurUpa bartAva,niyama pAlana 
formally Adv 1. niyamAnusAra,yathAvidhi 
formation N 1. banAvaTa,rachanA,sR^iShTi,2. utpatti 
former A 1. pahalA,agalA,pahale varNana kiyA huA 
formerly Adv 1. pahale,Age,pUrva kAla me 
formidable A 1. vikaTa,durjeya,bhayAnaka,DarAvanA,2. sAhasa toDane vAlA 
formula N 1. sUtra,niyama,vidhi,2. maryAdA 
formulate VT 1. banAnA,vyavasthA karanA,2. vidhi se rachanA,3. sUtra rUpa me rakhanA 
forsake VT 1. tyAga denA,chhoDa denA,bhUla jAnA 
forswear VT 1. shapatha khA kara chhoDanA,shapatha khAkara asvIkAra karanA,2. jhUThI shapatha khAnA 
fort N 1. koTa,gaDha,kilA 
forth Adv 1. Age,2. bAhara 
forthcoming A 1. AgAmI,2. Ane vAlA,3. AgamanashIla,4. nikaTa AtA huA 
forthwith Adv 1. abhI,phaurana,tatkAla 
fortification N 1. kilAvandI,koTa,gaDha banAne kI vidyA 
fortify VT 1. dR^iDha karanA,majabUta karanA,2. kilAba.ndI karanA 
fortitude N 1. dhairya,sAhasa,dR^iDhatA,dhIratA 
fortnight N 1. pakha,2. pAkha,3. do saptAha 
fortress N 1. gaDhI,koTa,kilA 
fortress VT 1. AkramaNa se rakShA karanA,2. ADa karanA 
fortuitous A 1. sa.nyogI,daivI,Akasmika 
fortunate A 1. bhAgyashAlI,shubha,bhAgyavAna,saubhAgyavAna,daivashAlI 
fortunately Adv 1. bhAgya se,saibhAgya se,sa.nyoga se,daivayoga se 
fortune N 1. saubhAgya,sa.nyoga,honI,likhanI,bhAgya se mIlI huI vastu,2. dhana 
forty N 1. chAlIsa 
forward A 1. agalA,Age kI ora,2. agrastha 
forward Adv 1. Age,sAmane 
forward VT 1. baDhAnA,2. agrasarita karanA,bhejanA,Age ko chalatA karanA 
foster A 1. dhAtreya,dUdha bhAI'
foster VT 1. pAlanA,dUdha pilAnA,khilAnA,pAlana poShaNa karanA,2. sahAyatA karanA 
foul A 1. ashuddha,malina 
foul VT 1. bigADanA,ga.ndA karanA 
found VT 1. nI.nva DAlanA,banAnA,sthApanA karanA,DhAlanA 
foundation N 1. nI.nva,2. sa.nsthA,3. sa.nsthApanA,nirmANa 
founder N 1. sa.nsthApaka,pravartaka,nirmAtA 
founder VI 1. DUbanA,gira jAnA,baiTha jAnA 
foundry N 1. DhalAIkhAnA,DhAlane kA kAryAlaya 
fountain N 1. sotA,phavvArA,3. utpatti sthAna 
four Det 1. chAra 
four N 1. chAra 
fourfold A 1. chaigunA,chAraguNa,chAraguNA 
fourteen Det 1. chaudaha 
fourteen N 1. chaudaha 
fourth A 1. chauthA 
fowl N 1. pakShI,chiDiyA,murgA,murgI 
fowl VT 1. chiDiyA mAranA,chiDayA pakaDanA 
fowler N 1. chiDimAra,2. baheliyA,3. vyAdha 
fox N 1. lomaDI 
fracas N 1. mArapITa,upadrava,gulagapADA,da.ngA,phasAda 
fraction N 1. a.nsha,TukaDA,kha.nDa,2. parchA,phUTa 
fracture N 1. haDDI TUTanA,TUTa phUTa,2. darAra 
fragile A 1. mulAyama,sahaja me TUTa jAne vAlA,bhurabhurA,phusaphusahA,bha.ngura 
fragment N 1. a.nsha,kha.nDa,TukaDA,2. purajA,parchA 
fragrance N 1. khushabU,sugandha,mahaka 
fragrant A 1. khushabUdAra,mahakIlA,sugandhita,suvAsa 
frail A 1. mulAyama,narma,kamajora,shaktihIna,durbala 
frail N 1. kamajora,nirbalatA,2. khoTa,chUka,doSha 
frame N 1. DhA.nchA,chaukhaTA,banAvaTa 
frame VT 1. banAnA,gaDhanA,2. upAya karanA 
framework N 1. chaukhaTA,kisI vastu kA DhA.nchA 
franchise N 1. matAdhikAra,rAya dene kA adhikAra 
franchise VT 1. matAdhikAra denA,chunAva me anumati dene kA adhikAra denA 
frank A 1. spaShTavAdI,niShkapaTa,sApha,kharA,sachchA 
frank VT 1. mukta karanA,2. binA mUlya chiThThI bhejanA 
frankly Adv 1. sApha sApha,dila khola ke,spaShTa rUpa se 
frantic A 1. vyagra,uttejita,dIvAnA,pAgala,matavAlA,unmatta,krodhommatta 
fraternal A 1. bhAI sA,bhAI kA ,bhrAtrika,bhrAtrIya 
fraternity N 1. bhAI chArA,bhrAtR^itva,sa.nsarga,birAdarI 
fraud N 1. chhala,kapaTa,dhokhA,dagA 
fraudulent A 1. adharmI,beImAna,kapaTI,chhalI 
fraught A 1. ladA huA,bharA huA,bharapUra 
fray N 1. laDAI,da.ngA 
fray VT 1. DarAnA,jhagaDa kara taya karanA 
freak N 1. lahara,uma.nga,jhalaka,2. sanakI,anUThA 
freak VT 1. ra.nga bira.nga karanA 
free A 1. svata.ntra,svAdhIna,mukta,2. muphta,niHshulka 
free VT 1. svatantra karanA,chhuDAnA,chhoDanA 
freedom N 1. svatantratA,AjAdI,svAdhInatA,mukti,abaddhatA 
freehold N 1. jAgIra,tAlukA,muAphI jamIna 
freely Adv 1. mukta bhAva se,binA roka Toka,khushI se,adhikatA se,svata.ntratA se,bahutAyata se,udAratA se 
freeman N 1. svatantra manuShya,2. visheSha adhikAra prApta manuShya 
freeze VI 1. jama jAnA,ThiThura jAnA,ThaNDA ho jAnA 
freeze VT 1. jamA denA,ThiThurA denA 
freezer N 1. phrIjara,himayantra 
freight N 1. bojha,mAla,bhADA 
freight VT 1. jahAja para mAla lAdanA 
frenzy N 1. pAgalapana,sanaka,ummIda,bAvalApana 
frequent A 1. aksara,bahudhA hone vAlA,bAra bAra hone vAlA 
frequent VT 1. bAra bAra jAnA,bAra bAra AnA 
frequently Adv 1. bahudhA,lagAtAra,aksara 
fresco N 1. phresko,tAjI astarakArI para tasvIra khIchane kI eka vidhi 
fresh A 1. nayA,nUtana,tAjA 
freshen VI 1. tAjA honA 
freshen VT 1. tAjA karanA,2. mIThA karanA 
freshness N 1. shItalatA,2. navInatA,3. miThAsa,4. akShINatA 
fret N 1. chiDhanA,kuDhanA,ghabaDAhaTa,2. krodha 
fret VI 1. chiDhanA,khIjanA,kShubdha honA 
fret VT 1. ala.nkR^ita karanA,ra.ngIna karanA,ragaDanA,ghisanA 
friar N 1. tapasvI,sanyAsI,mahanta 
friction N 1. ragaDa,ghisAva,gharShaNA 
friend N 1. mitra,snehI,sahAyaka,pakSha samarthaka 
friendly A 1. snehashIla,dayAlu,kR^ipAlu,mitravata 
friendship N 1. maitrI,sneha,2. anugraha,3. sahAyatA 
frigate N 1. laDAI kA jahAja 
fright N 1. Dara,bhaya,sa.ntrAsa 
frighten VT 1. DarAnA 
frightful A 1. bhayAnaka,DarAvanI 
frigid A 1. jamA huA,2. ThaNDA 
frill N 1. jhAlara 
frill VT 1. jhAlara lagAnA 
fringe N 1. kinArA,sImA.nta,2. jhAlara,3. A.nchala 
frisk VI 1. uchhalanA,nAchanA,kalola karanA 
frisky A 1. khilADI,ra.ngIlA,cha.nchala 
fritter VT 1. ga.nvAnA,TukaDe karanA 
frivolous A 1. asAra,uthalA,tuchchha,ochhA,cha.nchala 
fro Adv 1. dUra,2. pIchhe 
frog N 1. meDhaka,dAdura 
frolic N 1. cha.nchalatA,khelakUda,chapalatA 
frolic VI 1. kilola karanA,iThalAnA 
from Prep 1. se,kAraNa se,ora se 
front N 1. Age,2. mAthA,lAlATa,mukha 
front VTI 1. sAmanA karanA,2. sAmane honA 
frontage N 1. agavADA,sAmanA,moharA 
frontal A 1. sAmane kA,Age kA 
frontier N 1. sivAnA,2. hada,sImA 
frost N 1. pAlA,tuShAra 
frosty A 1. ThaNDA,2. pAledAra 
froth N 1. phena,jhAga,2. bekAma kI vastu 
frown N 1. tevara,ghuDakI 
frown VI 1. tevara chaDhAnA,bhau.n chaDhAnA,krodha karanA,ghuDakanA 
frugal A 1. mitavyayI,bachAne vAlA,alpavyayI,2. mitAhArI 
frugality N 1. mitavyayitA,kiphAyata,kamakharchI,alpavyaya,2. mitAhAritA 
fruit N 1. phala,2. santAna 
fruitful A 1. phalada,2. phaladAra 
fruition N 1. upayoga,bhoga vilAsa,sukhAnubhava,2. saphalatA 
fruitless A 1. phalahIna,niShphala,anupajAU,Usara 
frustrate VT 1. nirAsha karanA,kuNThita karanA,harAnA,niShphala karanA,uDA denA,kATanA 
frustration N 1. niShphalatA,2. nairAshya,kuNThA 
fry N 1. machhalI ke bahuta chhoTe chhoTe bachche,2. bahuta sI chhoTI chhoTI vastuo kI Dhera 
fry VT 1. talanA,bhUnanA,2. kavAba banAnA 
fuel N 1. I.ndhana,jalAne vAlI vastu,2. uttejaka vastu,3. bhaDakAvA,4. garmI 
fugitive A 1. bhagoDA,bhageDU,AvArA 
fugitive N 1. bhAgA huA,bhagoDA,bhaggU,palAyaka 
fulcrum N 1. AdhAra,Alamba,Teka 
fulfill V 1. pUrA karanA,nibAhanA,sampUrNa karanA 
fulfilment N 1. pUrNatA,siddhi,sa.ntR^ipti 
full A 1. bharA huA,bharA pUrA,2. pUrA,pUrNa 
full Adv 1. pUre taura para,pUrNa rUpa se 
full N 1. pUrNa parimANa,sampUrNa,pUrNa dashA,2. kauDI kauDI adA karanA,chukatA karanA,3. bhara pAnA 
full VT 1. kalapha denA,dhonA,2. unnati para honA,3. pUrAnA 
fuller N 1. dhobI 
fully Adv 1. pUrI taura se,pUrNatayA 
fumble VI 1. anADIpana se karanA,2. TaTolanA,DhU.nDhanA 
fume N 1. dhuA.n,bhApa,2. kopa 
fume VI 1. bhApa hokara uDa jAnA,bhabhakanA,krodha karanA,kruddha honA 
fun N 1. majA,Amoda janaka,khela,tamAshA,ThaThThA,dillagI,ha.nsI uDAnA,3. Amoda janaka honA 
function N 1. prakArya,kAma,chAkarI,adhikAra,padavI,kArya 
functionary N 1. padastha,ohadedAra,adhikArI 
fund N 1. pU.njI,mUladhana,2. Aya dvAra,bha.nDAra,3. sa.nchita bha.nDAra 
fundamental A 1. mUlabhUta,Avashyaka,maulika,buniyAdI,mUla tatva,sambandhI,tAtvika,gurutvayukta 
fundamental N 1. nIva,AdhAra,mUla,sArabhUta 
funeral A 1. kriyA karma sambandhI,a.ntyeShTi sa.nba.ndhI 
funeral N 1. kriyA karma,shavadAha,mR^itaka kriyA 
fungus N 1. kukuramuttA,khummI,dharatI kA phUla 
funnel N 1. cho.ngA,nalI,dhu.nArA,dhuA.n bharane kI nalI 
funny A 1. majedAra,khelavADI,hAsa janaka,kautuka kArI,dillagI bAja,tamAshe kA 
fur N 1. phara,samUra,rovA.n,chhAla 
furious A 1. gussA me.n,krodhI,Ape ke bAhara,pracha.nDa,jaLabAja 
furlong N 1. pharalA.nga,eka mIla kA AThavA.n bhAga 
furlough N 1. chhuTTI,avakAsha 
furnace N 1. bhaTTI,bhADA 
furnish VT 1. susajjita karanA,upaskR^ita karanA,2. juTAnA,pahu.nchAnA,3. bhaTTI para garama karanA,bhaTTI para chaDhAnA 
furniture N 1. pharnIchara,mAla,asabAba,sAmAna 
furrier N 1. samUra bechane vAlA 
further A 1. Age,dUra kA,agalA,baDhatI kA,adhika 
further Ad 1. aura dUra,Age 
further VT 1. baDhAnA,protsAhana denA 
furtherance N 1. sahAyatA,madada,protsAhana 
furtive A 1. gupta,chorI kA,churAyA huA,chhipAte hue 
fury N 1. kopa,krodha,pAgalapana 
fuse VI 1. milanA,milA kara eka karanA,2. pighala jAnA,drava ho jAnA 
fuse VT 1. milAnA,pighalAnA,galAnA,TighalAnA 
fusillade N 1. topo.n kI bADha,bandUko.n kI bADha 
fusion N 1. galana,dravaNa,pighalAva,sa.nlagana,2. ekIbhavana,samekana,mela,mishraNa 
fuss N 1. bata.ngaDa,halachala,khaDabaDI,gulagapADA,kShIghratA 
fuss VI 1. bata.ngaDa banAnA,gola mAla karanA,gula kapADA machAnA 
futile N 1. vyartha,tuchchha,halkA,asAra,nirarthaka 
futility N 1. halkA pana,tuchchhatA,asAratA 
future A 1. bhaviShyata,agalA,honahAra,Ane vAlA,bhAvI 
future N 1. AgAmI samaya,bhaviShya 
fuzz VI 1. rU.nAnA,paramANu ho ke uDa jAnA 
gab N 1. bakabaka,gapashapa,bakavAda 
gab VI 1. barabarAnA,bakabaka karanA,gapashapa karanA 
gable N 1. ghara kA konA,pAkha 
gad N 1. barchhI kI noka,kudAlI,a.nkusha,sakhAnI 
gad VT 1. idhara udhara phiranA,saira sapATA karanA,atyanta phailanA 
gadfly N 1. DA.nsa,go machchhara 
gag N 1. DATa,pratibandha,galA gho.nTa,ghA.nTI 
gag VT 1. mu.nha banda karanA,chupa karanA,bolane na denA,galA gho.nTanA 
gaily Adv 1. khushI se,ullAsa se,abhilAShA pUrvaka 
gain N 1. prApti,lAbha,phala 
gain VI 1. Age baDhanA,2. milanA,hAtha AnA,lAbha uThAnA,3. baDhanA,phailanA,unnati karanA 
gain VT 1. pAnA,prApta karanA,kamAnA,paidA karanA 
gait N 1. chAla,Dha.nga 
gala N 1. dhUma dhaDAkA,tyohAra,utsava 
galaxy N 1. AkAsha ga.ngA,chhAyA patha,i.ndra akhADA,2. prasiddha puruSho.n kI sabhA,jamaghaTa 
gale N 1. A.ndhI,jho.nkA,jhakkaDa 
gall N 1. pitta,2. kaTutA,3. chiDha,krodha,duShTa bhAva,4. kharo.ncha,ragaDa kA ghAva,ghisanA 
gall VT 1. ragaDanA,ghisanA,kha.nrochanA,2. chheDanA,satAnA 
gallant A 1. bhaDakIlA,ra.ngIlA,2. sAhasI 
gallant N 1. chhailA,prItama,chAhane vAlA,rasika manuShya 
gallery N 1. makAno ke bhItara jAne kA mArga,barAmdA,chhajjA,ra.ngamahala,2. chitrashAlA,prakampA 
galley N 1. lambI nAva jo laggiyo se kheI jAtI hai,2. chhApane ke akShara baiThAne kA takhtA 
galling A 1. pIDAkAra,dukhada,kaShTakAra 
gallon N 1. gailana,parimANa visheSha 
gallop N 1. sarapaTa dauDa,aisI savArI 
gallop VI 1. sarapaTa dauDanA,tejI se chalanA 
gallop VT 1. sarapaTa dauDanA 
gallows N 1. phA.nsI kA takhtA,phA.nsI dene kI TikaThI,phA.nsI,prANadaNDa,2. pha.nAsI,dene yogya manuShya 
galvanize VT 1. uttejita karanA,prerita karanA,vidyuta shakti yA bijalI kA asara pahu.nchAnA 
gamble N 1. juA 
gamble VI 1. juA khelanA,dA.nva para laganA 
gamble VT 1. dA.nva para lagAnA,uDA denA 
gambler N 1. juArI 
gambling N 1. juA khelanA 
game N 1. khela,lIlA,bAjI,AkheTa,2. shikAra,3. ThaThThA uDAnA 
game VI 1. juA khelanA,2. shikAra karanA 
gammon N 1. suara kI TA.nga,2. bisAta,chaupaDa kA takhtA,3. chhala,dhokhA 
gamut N 1. rAga,svara 
gander N 1. ha.nsa,2. bholA manuShya 
gang N 1. dala,jatyA,gola,TolI 
gangrene N 1. mA.nsa kA saDAva 
gap N 1. chheda,darAra,shUnyatA 
gap VT 1. darAra karanA,chheda karanA,2. kisI kI rakShA karanA 
gape N 1. mu.nha kholanA,mu.nha bAnA,mu.nha phADane para mu.nha kI chauDAI 
gape VI 1. mu.nha phADanA,jamhuAInA,2. ghUranA 
garage N 1. gaireja,moTarakhAnA 
garb N 1. kapaDA,vastra,pahanAvA,bAnA,veSha 
garb VT 1. kapaDA pahanAnA,sajAnA 
garbage N 1. kUDA,jUThana,koI mUlyahIna vastu,nirarthaka vastu 
garble VT 1. vikR^ita karanA,bhraShTa karanA,apane matalaba kA chuna lenA,chhA.nTanA 
garden N 1. phulavArI,bAga,udyAna,puShpa vATikA,bAgIchA 
gardener N 1. mAlI,kAchhI 
garland N 1. mAlA,hAra,gajarA 
garland VT 1. hAra pahanAnA,gale me mAlA DAlanA 
garlic N 1. lahasuna 
garment N 1. kapaDA,vastra,poshAka 
garment VT 1. vastra pahanAnA 
garner N 1. ekatra,sa.ngraha,anAja kA godAma,kisI vastu kA koShAgAra 
garner VT 1. anAja bharanA 
garnet N 1. tAmaDA,yAkUta,raktamaNi 
garnish N 1. AbhUShaNa,sajAvaTa 
garnish VT 1. sa.nvAranA,sajAnA,ala.nkR^ita karanA 
garret N 1. aTArI 
garrison N 1. senA,kile yA nagara kI rakShA karane vAlI senA 
garrison VT 1. morachA bandI karanA,rakShA ke lie kile me senA niyata karanA 
garrulous A 1. jhakkI,gappI,bAtUnI 
garter N 1. mojA bA.ndhane kA banda,paTTI,geTisa 
gas N 1. gaisa,vAyu,havA,2. gaisa 
gaseous A 1. gaisa kA sA,gaisIya,2. gaisa 
gash N 1. gaharA ghAva 
gash VT 1. gaharA ghAva karanA 
gasp VI 1. hA.nphanA,dama lenA,sA.nsa lenA,2. AkA.nkShA karanA,3. marane paranA,mR^ityu ke nikaTanA 
gastric A 1. peTa kA,aTharIya,udarasa.nba.ndhI 
gate N 1. dvAra,phATaka,daravAjA 
gatekeeper N 1. dvArapAla,dvArarakShaka 
gather N 1. kapaDe kI taha,2. apanA pUrA bala lagAnA,3. thaka jAnA 
gather VI 1. pariNAma nikAlanA,samajhanA,2. ikaThThA honA 
gather VT 1. baToranA,ikaThThA karanA,2. taha karanA,lapeTanA 
gathering N 1. bhIDa,jamAva,baTora,sabhA 
gaudy A 1. bhaDakIlA,ra.ngIlA 
gauge N 1. mApa,paimAnA,pramApaka,2. anumAna 
gauge VT 1. nApanA,andAjA karanA,aTakala karanA,A.nkanA,thAha lenA 
gaunt A 1. dubalA,patalA 
gauntlet N 1. lohe kA dastAnA 
gauze N 1. reshamI kapaDA,gAchha 
gawk N 1. beDha.ngA yA lajIlA AdamI 
gay A 1. magna,khusha,prasanna,2. chaTakIlA 
gaze N 1. TakaTakI,avalokana,2. jo vastu TakaTakI bA.ndha kara dekhI jAya 
gaze VI 1. ghUranA,tAkanA 
gazelle N 1. mR^iga,hiraNa 
gazette N 1. sarakArI gajaTa,2. niyata kAlika samAchAra patra,samAchAra patra 
gazette VT 1. gajaTa me.n chhApanA,prakAshita karanA 
gear N 1. sAmAna,kapaDe,2. sAja,bhUla,3. dA.ntedAra pahi.nyo dvArA sambandha,4. aujAra,ya.ntra 
gelatin N 1. saresa,jAnavaro.n kI khAla galAkara banAI gI vastu 
gem N 1. maNi,javAhara 
gem VI 1. maNi lagAnA,maNi se bhUShita karanA 
gender N 1. li.nga,sa.nGYAo me.n li.nga kA bheda,2. prakR^iti,jAti,visheSha kara li.nga bheda se 
genealogical A 1. va.nshAvalI viShayaka,va.nsha kA 
genealogy N 1. va.nshAvalI,va.nsha vR^itAnta,2. pIDhI,kula,va.nsha 
general A 1. senApati,senAnAyaka,senAdhyakSha,chasUpati 
general N 1. sAdhAraNa,sAmAnya,sArvatrika,sArvalaukika,avisheShaka,vyApaka 
generalize VT 1. vyApaka banAnA,sAmAnyIkaraNa karanA,sAdhAraNa karanA,eka varga me.n sammilita karanA yA lAnA,2. pariNAma nikAlanA 
generally Adv 1. prAya:,bahudhA,aksara,sAdhAraNatA se 
generate VT 1. jananA,paidA karanA,utpanna karanA 
generation N 1. pIDhI,sa.ntAna,aulAda,utpatti,va.nsha,2. yuga 
generator N 1. jenareTara,janma dene vAlA,utpAdaka vastu,janaka 
generic A 1. jAti kA,kula kA,jAtigata,vargIya 
generosity N 1. udAratA,dAnashIlatA,audArya 
generous A 1. dAtA,udAra,mahAtmA,dAnashIla 
genesis N 1. utpatti,janma,va.nsha,2. IsAI dharma pustaka kA pahilA kANDa 
genial A 1. karuNAmaya,prasanna,Annadakara,ruchira,dila pasanda 
genital A 1. janana sambandhI,jananedrIya sa.nba.ndhI 
genius N 1. sUkShma buddhi,yogyatA,guNavAna puruSha 
genteel A 1. sushIla,sabhya,shiShTa,kulIna,lalita 
gentle A 1. sushIla,sabhya,sIdhA,bhalA,namra,2. halkA,dhImA,3. dayAlu,bhadra,komala,sukumAra 
gentleman N 1. bhadra puruSha,sabhya puruSha,bhalA puruSha,sujana,kulIna puruSha,shIlava.nta manuShya,Arya 
gentleness N 1. bhalamanasAhata,komalatA,bhadratA,sukumAratA,saujanya 
gentry N 1. kulIna loga,sharIpha AdamI 
genuine A 1. amishrita,vishuddha,sachchA,vAstavika,asala,kharA 
genus N 1. jAti,varga 
geographical A 1. bhUgola sambandhI,bhaugolika 
geography N 1. bhUgola,bhUgola vidyA,vaha vidyA jisame.n pR^ithvI aura usakI vastuo kA varNana ho,bhUgola kI pustaka 
geology N 1. bhUtatva,bhUgarbhavidyA,vaha vidyA jisame.n dharatI yA usakI bhItarI vastuo kA varNana ho 
geometry N 1. rekhAgaNita,bhUmiti,jyAmiti 
germ N 1. killA,a.nkura,bIja,2. mUla,Adi,udgama 
german A 1. jarmanI se,nikaTavartI nAtedAra 
german N 1. jarmana desha kA nivAsI,jarmanI kI bhAShA 
germinate VI 1. killA phUTanA,kaliyAnA,uganA,janmanA 
germination N 1. udbheda,phuTAva,panapanA,vR^iddha,vikAsa 
gestation N 1. garbha kAla,2. garbha me.n rakhanA 
gesture N 1. bhAva,cheShTA,sa.nketa 
get VI 1. milanA,lenA,pahu.nchanA,ho jAnA 
get VT 1. pAnA,kamAnA,paidA karanA,prApta karanA,lAnA,2. sIkhanA,3. hAtha AnA,manA lenA,milA lenA,usakAnA,3. le jAnA,chale jAnA 
ghastly A 1. mR^ityu sA,pIlA 
ghost N 1. bhUta,preta,AtmA,jIva 
ghostly A 1. pretarUpI,Atmika,bhUto ke sambandha kA 
giant A 1. bahuta baDA,vishAla 
giant N 1. deva,asura,daitya,dAnava,vR^ihatkAya,2. asAdhAraNa bala yA yogyatA kA manuShya 
gibe N 1. tAnA,upahAsa,ThaThThA,bolI TholI 
giddy A 1. chakkara lAne vAlA,ghUmatA huA,cha.npala,asAvadhAna,matta,alhaDa 
gift N 1. dAna,bhe.nTa,arpaNa kI huI vastu,2. shakti,yogyatA 
gift VT 1. visheSha guNa yA shakti pradAna karanA 
gifted A 1. guNI,guNavAna 
gig N 1. halkA,TamaTama,2. jahAja ke sAtha kI nAva,3. laTTU,phirakI,bi.ngI 
gigantic A 1. bahuta baDA,bhArI,dIrdhAkAra,devo.n ke yogya 
giggle N 1. ThaTThA,khillI 
giggle VI 1. khilakhilAnA,phUhaDapane se ha.nsanA 
gild VT 1. kalI karanA,chamakAnA,sonA Adi chaDhAnA 
gilder N 1. mulammA pherane vAlA,sonA Adi chaDhAne vAlA 
gill N 1. galaphaDA,2. Adha pAva kI lagabhaga kI eka a.ngrejI nApa,3. lolA,tAlU 
gilt N 1. kalI kiyA huA,chamakadAra,sonA chaDhAyA huA 
gin N 1. jina,sharAba,2. charkhI,ruI oTane kI kala,3. jAla,phandA 
gin VT 1. ruI oTanA,binaulA nikAlanA,2. pha.nsAnA 
ginger N 1. adarakha,so.nTha 
gingerly A 1. sAvadhAnI se,dhIre se,Darate Darate 
giraffe N 1. jirApha,aphrIkA kA chaupAyA jisakI agalI TA.nge pichhalI se lambI hotI hai,eka prakAra,kA U.nTa,chinnoShTra 
gird VI 1. ha.nsInA,bolInA,ha.nsI karanA 
gird VT 1. bA.ndhanA,lapeTanA,gheranA 
girder N 1. shahatIra,dharaNI 
girdle N 1. kamarabanda,peTI 
girdle VT 1. peTI se kasanA,gheranA 
girl N 1. laDakI,kanyA,bAlikA,2. avivAhitA yuvA strI,3. naukarAnI 
girth N 1. kamara kI nApa,ta.nga peTI,gherA,kotalakasha 
gist N 1. tAtparya,mUla Ashaya,sArA.nsha,bhAva 
give VI 1. daba jAnA,galanA 
give VT 1. denA,dAna karanA,2. batAnA,3. sau.npanA,de DAlanA,4. vichAraphala denA,5. anuGYA yA AGYA denA,6. upajAnA,paidA karanA 
glacial A 1. barpha kA,haima 
glad A 1. prasanna,magna,harShita 
glad VT 1. prasanna karanA 
gladden VT 1. prasanna karanA,khusha karanA,magna karanA 
glade N 1. ja.ngala kA mArga,vanamArga 
gladiator N 1. talavAra chalAne vAlA 
glance VI 1. kiraNa DAlanA,jhalakanA,jagamagAnA,sa.nketa karanA,charchA karanA 
gland N 1. gilaTI,gA.nTha,mA.nsapi.nDa 
glare VI 1. chamakanA,damakanA,2. tIkShNa dR^iShTi se dekhanA 
glaring A 1. chamakIlA,bhaDakIlA,pratyakSha,prakaTa,suspaShTa 
glass N 1. kA.ncha,shIshA,2. darpaNa,2. pyAlA,kA.ncha kA glAsa,3. durabIna,chashmA,ainaka 
glassy A 1. kA.ncha kA,kA.ncha sadR^isha,chikanA 
glaze VT 1. shIshA lagAnA yA jaDanA,2. ghoTanA,3. luka pheranA,chikanA karanA,chamakAnA 
glazier N 1. shIshA jaDane vAlA 
gleam N 1. kiraNa,jyoti,chamaka 
gleam VI 1. kiraNa DAlanA,chamakanA,jagamagAnA 
glean VT 1. bInanA,baToranA,kaTane ke pIchhe jo kheta me paDA ho usako bInanA 
glee N 1. Ananda,prasanantA,2. eka prakAra kA gAnA gIta 
glen N 1. ghATI,darrA,gaDhA 
glib A 1. chikanA,phisalatA huA,2. suvaktA 
glide N 1. phisalAva,bahAva 
glide VI 1. dhIme dhIme baDhanA,phisalanA,bahanA 
glint VT 1. chamakanA 
glisten VI 1. chamakanA,damakanA,jagamagAnA 
glitter N 1. jhalaka,chamaka,dIpti 
glitter VT 1. chamakanA,jhalakanA,2. bhaDakadAra honA 
gloat VI 1. baDI chAha se dekhanA,burI dR^iShTi se TakaTakI bA.ndha kara dekhanA 
globe N 1. globa,gola vastu,golA,ba.nDala,2. pR^ithvI 
gloom N 1. a.ndherA,dhu.ndhakAra,2. ra~nja,udAsI,shoka,nirAshA 
gloom VI 1. udAsa honA,2. malina honA,dhu.ndhalA honA 
gloom VT 1. dhu.ndhalA karanA,nirAsha karanA 
gloomy A 1. a.ndherA,dhu.ndhalA,udAsa 
glorify VT 1. baDAI karanA,stuti karanA,prasha.nsA karanA,Adara karanA 
glory N 1. kIrti,baDAI,pratApa,nAmavarI,gaurava,yasha 
glory VI 1. prasanna honA,hulasanA,magna honA,2. shekhI mAranA 
gloss N 1. chamaka,jhalaka,bhaDaka,kalapha,bAharI dikhAvaTa yA damaka 
gloss VT 1. bAharI chamaka denA,mulammA karanA 
glossary N 1. shabda koSha,abhidyAna,nidha.nTu 
glossy A 1. chikanA,chamakIlA 
glove N 1. dastAnA,hastrANa 
glow N 1. dIpti,damaka,chamaka,tamatamAhaTa,tAva 
glow VI 1. chamakanA,damakanA,2. tamatamAnA,jalanA,3. lAla honA 
glue N 1. saresha 
glue VT 1. saresha lagAnA,joDanA 
glut N 1. bahutAyata,bharamAra 
glut VT 1. bhakosanA,ThU.nsanA 
gluten N 1. lasa,ATe kA lasa,lAsA 
gnat N 1. machchhara,kuTakI,pissU 
gnaw VT 1. kutaranA,dA.nta se kATanA,2. nAsha karanA,kShaya karanA 
go VI 1. jAnA,chalanA,chAla baDhAnA,Age baDhanA,prachalita karanA 
goad N 1. a.nkusha,A.nkusa,kojaka,Ara 
goad VT 1. godanA,a.nkusa mAranA,ukasAnA,painA chubhonA 
goal N 1. lakShya,ThikAnA,ghuDadauDa kA pAlA,abhiprAya,sImAnta 
goat N 1. bakarA,bakarI 
goatee N 1. bakare kI sI dADhI 
gobble VT 1. jaLI khAnA,haDapa jAnA,bhakosanA,DakosanA 
god N 1. Ishvara,parameshvara,paramAtmA,kartAra,devatA 
godfather N 1. dharma shikShaka,guru,dharma pitA 
godless A 1. nAstika,adharmI,duShTa,anIshvaravAdI 
godmother N 1. dharma mAtA 
godsend N 1. Ishvara kI bhejI huI vastu,Isha anugraha 
goggle VI 1. A.nkha phADa phADa kara dekhanA,putalI pheranA,A.nkha mAranA,tirachhI chitavana karanA 
going N 1. chAla,chalana,jIvana,jIvana yAtrA 
gold N 1. sonA,ka~nchana,suvarNa,2. rupayA,paisA,sampatti 
golden A 1. sunaharA,sone kA,2. chamakIlA,3. ati mUlyavAna 
golf N 1. golpha,ge.nda aura Da.nDe kA eka khela 
gong N 1. gha.nTA,ghaDiyAla 
good N 1. kShema,kushala,bhalAI,hita,praphullatA,lAbha 
good-·áÂè A 1. yatheShTa,puShkala 
goodbye N 1. rAma rAma,vidA ke samaya kA salAma 
goods N 1. asabAba,mAla,sa.npatti 
gore N 1. rudhira,rakta pi.nDa,gADhA khUna,2. tribhujAkAra kalI 
gore VT 1. bho.nkanA,tikonA kATanA,2. sI.nga mAranA 
gorge N 1. pahADo me.n sa.nkarA patha 
gorge VT 1. gale taka bharanA,jaLI jaLI khAnA 
gorgeous A 1. bhaDakIlA,bhaDakAvadAra,UmdA,shobhAyamAna 
gorilla N 1. vana mAnuSha 
gory A 1. raktamaya,rakta se bharA huA 
gospel N 1. susamAchAra,i~nchIla kA koI varNana,2. dharma shikShA,dharmasiddhAnta,satyatA 
gossip N 1. gappI,gapashapa,charchA 
gossip VI 1. vyartha bAtachIta karanA,gapashapa karanA 
gouge V 1. gola baramAnA,rukhAnInA 
govern VI 1. rAjya karanA,shAsana karanA 
govern VT 1. sambhAlanA,shAsana karanA,praba.ndha karanA 
governance N 1. shAsana,shAsana praNAlI,adhikAra 
government N 1. sarakAra,adhikAra,shAsana,prabandha,shAsana kI ma.nDalI,amaladArI,rAjya 
governor N 1. gavarnara,rAjyAdhikArI,hAkima,shAsaka,prabandhakartA 
gown N 1. chogA,jAmA,2. laha.ngA,sAyA 
grab VT 1. pakaDanA,lapakanA,jhapaTanA,chhInanA 
grace N 1. Ishvara kI dayA,ishvarI prabhAva,2. kR^ipA,dayA,3. shiShTatA,sabhyatA,shobhA,4. bhojana ,karane ke pahale yA bAda kI prArthanA,DyUka yA pAdarI kI padavI 
grace VT 1. sajAnA,shrR^i.ngAra karanA,AbhUShita karanA,2. mAna baDhAnA,3. kR^ipA karanA 
graceful A 1. sushobhita,sundara,suDaula,sajIlA,yogya,chAru,subhaga 
gracefully Adv 1. sundaratA se,uttamatA se,yogya rUpa se 
gracious A 1. dayAlu,kR^ipAlu,dayAshIla,2. sundara,svarUpavAna 
graciously Adv 1. dayAlutA se,kR^ipA se,kR^ipayA 
grade N 1. pada,darjA,2. shreNI 
grade VT 1. kramAnusAra rakhanA,shreNI baddha karanA 
gradual A 1. kramika,niyamita,kramasha: chalane vAlA,barAbara aura dhImA 
gradually Adv 1. dhIre dhIre,krama se,kramasha:,yathAkrama,hote hote 
graduate N 1. graijueTa,snAtaka,vaha manuShya jisane vishvavidyAlaya me.n upAdhi pAI ho 
graduate VI 1. upAdhi prApta karanA,vishvavidyAlaya kI parIkShA me.n saphala hone kI upAdhi pAnA 
graduate VT 1. upAdhi denA,2. krama se chihna lagAnA,a.nshA.nkita karanA 
graduation N 1. kramasha:vR^iddhi,kramAgati,krama se Age kI ora baDhAva 
graft N 1. kalama,paibanda 
graft VT 1. kalama lagAnA,paibanda lagAnA,2. eka me.n milAnA,milAnA 
grain N 1. bIja,anna,anAja,dAnA,2. aNu,ravA,kaNa,3. eka bahuta chhoTI tola,eka DeDha rattI kI taula 
gram N 1. chanA 
grammar N 1. vyAkaraNa,shuddha bhAShA bolane kI vidyA,2. koI prArambhika kAma 
grammatical A 1. vyAkaraNika,vyAkaraNa sa.nba.ndhI,vyAkaraNa kA 
grand A 1. baDA,vishAla,vR^ihat,2. bhArI,baDhiyA,pratApI,bhavya,mahAn,mahA 
grandeur N 1. baDappana,pratApa,mahimA,shobhA,mahatva 
granite N 1. grenAiTa,kaDA patthara yA chaTTAna 
grant VT 1. denA,mAna lenA,svIkAra karanA,siddha hone ke pahale hI svIkAra kara lenA 
grape N 1. a.ngUra,dAkha 
graph N 1. grApha,rekhA.nkita chitra 
graphic A 1. rekhAchitrIya,2. suchitrita,sulikhita,suvarNita,uttama rIti se varNana kiyA huA 
graphite N 1. graiphAiTa,pensila kA patthara 
grapple N 1. pe.ncha,pakaDa,muThabheDa,gutthama gutthA,kushtI 
grapple VI 1. bhiDa jAnA,kushtI laDanA,juTanA,guthanA 
grapple VT 1. pakaDanA,hAthApAI karanA 
grasp N 1. pakaDa,pa.njA,cha.ngula 
grasp VT 1. pakaDanA,thAmanA,2. samajhanA 
grasping A 1. lobhI,pakaDanevAlA,lAlachI 
grass N 1. ghAsa 
grassy A 1. ghAsadAra,ghAsa kA,triNamaya,2. harA 
grate N 1. jha.njharI,a.ngIThI 
grate VT 1. ragaDanA,ghisanA,2. burAdA karanA,chUrA karanA,3. krodhita karanA,khijAnA,4. ta.nga karanA 
grateful A 1. kR^itaGYa,aihasAnamanda,manohara 
gratefully Adv 1. kR^itaGYatA se,ruchira bhAva se 
gratification N 1. Ananda,khushI,tR^ipti 
gratify VVTa 1. santuShTa karanA,tR^ipta karanA,shAnta karanA 
grating A 1. kaDA,kaThora,karkasha 
grating N 1. jha.njharI,jAlI,salAkhe.n 
gratis Adv 1. se.nta meta,bedAma,binA mUlya kA,dharmArtha me.n 
gratitude N 1. dhanyavAda,kR^itaGYatA 
gratuitous A 1. muphta,se.ntameta,dharmAtharka,2. apramANita 
gratuity N 1. inAma,bhe.nTa,pradAna 
grave A 1. ga.nbhIra,bhArI,guru 
grave N 1. kabra,samAdhi 
grave VT 1. khodanA,nakkAshI karanA 
gravitate VI 1. ke.ndra kI ora khI.nchanA yA jhukanA,AkarShita honA 
gravity N 1. gurutvAkarShaNa,gurutA,gurutva,ga.nbhIratA,bhArIpana,AkarShaNa shakti 
gravy N 1. rasA,mA.nsa kA rasa 
grazing N 1. charanA,charAnA,ghAsa khAnA,2. ragaDanA,thoDA chhIlanA 
grease N 1. charbI 
grease VT 1. chikanAnA,charbI lagAnA 
greasy A 1. chikanA,charbIdAra,chikanAI me.n sanA huA 
great A 1. baDA,pradhAna,visheSha,mahAna,mahatvapUrNa,vikhyAta,uttama 
greatly Adv 1. atyanta,bahuta,2. vIratA se 
greatness N 1. baDAI,mahimA,adhikAra,bhalamanasAhata,shreShThatA,mahatva,gurutva,baDappana 
greed N 1. lAlasA,abhilAShA,lobha,lAlacha 
greedy A 1. peTU,lAlachI,lobhI 
green A 1. harA,2. tAjA,nayA,sphUrtimAna,3. kachchA 
green N 1. harayAlI,harAra.nga,2. ghAsadAra maidAna,3. sAga bhAjI 
greenhouse N 1. chhoTe peDo.n ko harA rakhane kA ghara 
greet VI 1. milakara praNAma karanA 
greet VT 1. namaskAra karanA,satkAra karanA,praNAma karanA,dhanyavAda denA 
greeting N 1. namaskAra,praNAma,abhinandana,kushala ma.ngala pUchhanA 
gregarious A 1. gallA yA jhu.nDa se sambandhita,sa.nghachArI 
grenade N 1. bArUda se bharA huA golA 
greyhound N 1. shikArI kuttA,tAjI kuttA 
grief N 1. dukha,sa.ntApa,mAtama,shoka,pashchAtApa 
grievance N 1. anyAya,vipatti,kaShTa,dukhahetu,hAni,ra.nja 
grieve VI 1. ra.nja karanA,ronA,shoka karanA 
grieve VT 1. shoka pahu.nchAnA,kalpAnA 
grievous A 1. duHsaha,dukhadAI,kaShTakara,pIDAjanaka,ghora,dAruNa 
grill VT 1. bhunanA,2. khijAnA,satAnA 
grim A 1. bhayAnaka,DarAvanA,kurUpa 
grimace N 1. dA.nta nikAlanA,mu.nha banAnA 
grime VT 1. mailA karanA,gandA karanA,apavitra karanA 
grin N 1. banAvaTI ha.nsI,khIsa,ha.nsI 
grin VI 1. dA.nta nikAlanA,khIsa nikAlanA,dA.nta pIsanA,kichakichAnA 
grind VI 1. pisa jAnA,teja ho jAnA,2. kisI kaThina kAma me.n jAnA,3. bahuta paDhanA 
grind VT 1. pIsanA,chUrNa karanA,2. teja karanA,sAna chaDhAnA,3. satAnA 
grinder N 1. pisanahArA,2. DADha 
grip VT 1. pakaDanA 
gripe N 1. pakaDa,dabAva,2. maroDa,pechisha 
gripe VT 1. pakaDanA,2. maroDanA,kaShTa denA 
grisly A 1. bhayAnaka,DarAvanI 
grist N 1. ghAna,pisAna,2. lAbha 
grit N 1. bhUsI,bAlU,2. AcharaNa,dR^iDhatA,sAhasa 
gritty A 1. kurakurA,retIlA,kisakisA 
groan N 1. Aha,hAya,karAhanA 
groan VI 1. karAhanA,shoka manAnA,ra.nja karanA 
grocer N 1. pansArI,kirAnA be.nchane vAlA,modI 
grocery N 1. kirAne kA sAmAna,masAlA ityAdi kirAnA 
groin N 1. kamara,ja.nghAnA,pe.nTa aura jA.ngha kA bIcha kA bhAga 
groom N 1. sIsa,2. dulhA 
groom VT 1. ghoDe kI dekharekha karanA,ghoDe ke kharairA karanA 
groove N 1. nAlI,kaTI huI lakIra 
groove VT 1. nAlI karanA,jhurrI DAlanA 
grope VTI 1. TaTolanA,TohanA 
gross A 1. bhaddA,khurakhurA,moTA,2. saba,pUrA,3. moTA,Thosa,4. ashlIla,nirlajjaburA,khoTA,5. baDI,bhArI,bhArI bhUla,6. baDA,Dhera,kula,sarva,7.12darjana,144sa.nkhyA 
grotesque A 1. vilakShaNa,be mela,hAsyaprada,asa.ngata,viShama,beDha.ngA banA huA 
grotto N 1. guphA,khoha 
ground N 1. pR^ithvI tala,bhUtala,2. pR^ithvItala kA koI bhAga,bhUmikha.nDa,3. pR^ithvI,bhUmi,maidAna,4. sahArA,Teka,AdhAra,5. kAraNa 
ground VI 1. Tika jAnA,dharatI se laga jAnA 
ground VT 1. dharatI yA AdhAra para rakhanA,2. nI.nva DAlanA,sthApita karanA 
group N 1. jhuNDa,samUha,pu.nja,samudAya 
group VT 1. ikaTThA karanA,baToranA 
grove N 1. ku~nja 
grow VI 1. panapanA,jamanA,2. baDhanA,3. ho jAnA 
grow VT 1. upajAnA,ugAnA,baDhAnA 
growl N 1. gurrAhaTa,jhiDaka,TaraTarAhaTa,
growl VI 1. gurrAnA,TaraTarAnA 
growth N 1. upaja,baDhAva,paidAvAra,phala,pariNAma,sa.nvR^iddhi,vikAsa 
grubby A 1. ga.ndA,ghuna lagA huA,ghuna sa.nba.ndhI 
grudge N 1. purAnA jhagaDA,IrShA,shatrutA,dushmanI 
grudge VI 1. aprasanantA prakaTa karanA 
grudge VT 1. aprasannatApUrvaka lenA yA denA,lAga rakhanA,IrShA karanA 
gruesome A 1. kurUpa,DarAvanA,bhayAnaka 
gruff A 1. kaDA,kaThora,rUkhA,bhArI 
grumble N 1. baDabaDAhaTa 
grumble VI 1. kuDakuDAnA,gunagunAnA,gurrAnA 
grunt N 1. sUara kI bolI,guragurAhaTa,ghura ghura shabda 
grunt VI 1. suara kI taraha ghau.n gho.n karanA 
guarantee N 1. jamAnata,jimmedArI,jAmina,pratibhU 
guarantee VT 1. jimmA lenA,jamAnata karanA,bImA karanA,pratibhU honA,vishvAsa dilAnA 
guard N 1. chaukIdAra,2. khabaradArI,chaukasI,paharA,rakShA 
guard VI 1. sacheta rahanA,chaukasa rahanA 
guard VT 1. rakhavAlI karanA,bachAnA,paharA denA,rakShA karanA 
guardian N 1. nigahabAna,rakShaka,sa.nrakShaka 
gubernatorial A 1. gavarnara kA,gavarnara sa.nba.ndhI 
guess VT 1. aTakala karanA,andAja karanA,anumAna karanA,bhA.npa lenA,tADa jAnA 
guest N 1. atithi,pAhuna,mehamAna 
guidance N 1. salAha,aguvAI,patA batalAnA,anushAsana,sa.nchAlana,shAsana 
guide N 1. pathapradarshaka,rAha batAne vAlA,aguA 
guide VT 1. aguvAI karanA,rAha batAnA,ThIka chalAnA 
guild N 1. paraspara sahAyatA va rakShA karane vAlI maNDalI,samAja 
guilt N 1. aparAdha,kasUra,jurma,doSha 
guilty A 1. aparAdhI,mujarima,doShI 
guinea N 1. ginnI,a.ngrejI asharphI yA mohara 
guise N 1. veSha,sUrata,poshAka,rUpara.nga,AkAra 
guitar N 1. giTAra 
gulf N 1. khADI,gaDhA,ku.nDa,bha.nvara,baDA antara,vastu se jo bhara na sake 
gull N 1. dhokhA,jAla,2. jo dhokhe me.n pha.nsa jAya 
gull VT 1. ThaganA,chhalanA,dhokhA denA 
gully N 1. nAlI,gaDhA 
gulp N 1. nigalanA,ghU.nTa,kaura 
gulp VT 1. lIla jAnA,gaTa karanA,nigalanA 
gum N 1. go.nda,2. masUDA 
gum VT 1. go.nda lagAnA,go.nda se joDanA 
gummy A 1. chipachipA,lasalasA,go.ndadAra 
gun N 1. topa,bandUka 
gunner N 1. golandAja,topa chalAne vAlA 
gunnery N 1. golandAjI,bandUka chalAne kI vidyA 
gunpowder N 1. bArUda 
gunshot N 1. golI kA ThappA yA mAra,golI kI pahu.ncha 
gurgle VI 1. galala galala karanA,kalakala karanA,haDahaDa karanA,pAnI sA shabda karate hue bahanA 
gush VI 1. baha nikalanA,nikala paDanA 
gust N 1. havA kA jho.nkA,jhakorA,2. Avesha,uma.nga,Ananda 
gusto N 1. visheSha svAda,utsAha,Ana.nda,Avesha,uma.nga,Ananda 
gut N 1. a.ntaDI 
gutter N 1. halaka,ka.nTha,2. pharame me.n pR^iShTha alaga karane vAlI lakaDI 
gutter VT 1. chhoTI chhoTI nAliyA.n banAnA 
guzzle VTI 1. bahuta khAnA pInA 
gymnasium N 1. akhADA,da.ngala,vyAyAma kA sthAna 
gymnast N 1. kasaratI,pahalavAna 
gymnastics N 1. kasarata,vyAyAma 
gypsum N 1. khariyA maTTi,mulAyama patthara 
gyrate VI 1. ghUmanA,chakkara lagAnA 
ha I 1. Aha,vAha vAha,hAya 
habit N 1. Adata,Dha.nga,vyavahAra,2. rudhi,pravR^iti,chATa,chasakA,3. poshAka,vastra,2. dashA,gati,svabhAva,prakR^iti 
habit VT 1. poshAka pahanAnA 
habitable A 1. rahane ke yogya,nivAsanIya,nivAsa karane yogya,jisame.n raha sake 
habitation N 1. ghara,makAna,gR^iha,nivAsa sthAna 
hack A 1. kirAye kA,2. purAnA 
hack N 1. chheda,ghAva,kATa,2. jihvA kI khaDakhaDAhaTa,2. kirAye kA TaTTU 
hack VT 1. kirAye para denA,2. anuchita vyavahAra karanA 
hackle N 1. ba.nsI kI makkhI,2. sana sApha karane kI ka.nghI,sana kI dhunakI,3. kachchA reshama,4. kalagI,shikhA 
hackle VT 1. ka.nghI se sana sApha karanA,2. TukaDe TukaDe karanA 
hackney N 1. kirAye kA ghoDA yA gADI 
hackney VT 1. mAmUlI banA lenA,2. adhika prayoga karanA,3. kirAye kI gADI para le jAnA 
haemorrhage N 1. rakta kA bahAva,shoNitastrAva 
haft N 1. dastA,mUTha 
haft VT 1. nI.nva pakkI karanA 
haggard A 1. dubalA,mariyala,banailA,khaDabaDA 
haggle VI 1. molabhAva karanA,jha.njhaTa karanA,bakheDA karanA 
haggle VT 1. kachUmara karanA,chhoTe chhoTe TukaDe karanA,katarana karanA 
hail N 1. olA,patthara 
hail VI 1. patthara barasAnA,2. jayajayakAranA,shAbAshanA 
hail VT 1. salAma karanA,namaskAra karanA,pukAranA 
hair N 1. bAla,kesha,rovA.n 
hairdresser N 1. bAla banAne vAlA,nAI,bAla sa.nvArane vAlA 
hairy A 1. bAladAra,jhabarA 
hale A 1. tandurusta,haTTA kaTTA,svastha 
half A 1. AdhA,ardha,2. apUrNa 
half N 1. AdhA bhAga,ardhA.nsha 
hall N 1. baDA kamarA,2. dAlAna,pravesha mArga 
hallow VT 1. pUjanA,pavitra karanA,pAka karanA 
hallucination N 1. bhUla chUka,bhrama 
halo N 1. tejoma.nDala,kuNDala,maNDala 
halt N 1. paDAva,ThaharAva,2. la.ngaDAhaTa 
halt VT 1. paDAva DAlanA,ThaharAnA,2. la.ngaDAnA 
halter VI 1. pakaDanA,rassI se bA.ndhanA 
halve VT 1. AdhA karanA,do TukaDe karanA 
ham N 1. rAna,jA.ngha,kUlhA,puTTA 
hamlet N 1. puravA,gA.nva,kheDA,TolA 
hammer N 1. hathauDA,ghana,mArataula,mau.ngarI 
hammer VT 1. mAranA,pITanA,kUTanA,gaDhanA 
hammock N 1. jhUlanA,khaTolA,nAviko.n kI jhUlanI,khATa,palanA 
hamper N 1. TokarA,TokarI 
hamper VT 1. satAnA,pha.nsAnA,ulajhAnA,2. beDI DAlanA 
hand N "1. hAtha,hasta,2. ghaDI kI suI,3. kAma karane vAlA,4. ora,pakSha,5. sulekha,likhAvaTa,6. adhikAra,vasha, " 
hand VT 1. denA,sau.npanA,pahu.nchAnA 
handcuff VT 1. hathakaDI pahanAnA 
handicap N 1. kamajorI,2. eka prakAra kI ghuDadauDa 
handicap VTI 1. visheSha aDachana yA rukAva DAlanA 
handicraft N 1. hastashilpa,hastavyApAra,shilpakarma,hathauTI 
handiwork N 1. hAtha kA kAma,shilpakarma 
handkerchief N 1. rumAla,a.ngochhA 
handle N 1. dastA,mUTha 
handle VT 1. hAtha lagAnA,chhUnA,2. prabandha karanA,3. varNana karanA 
handsel N 1. bayAnA,buhanI,sAI kA rupayA 
handsome A 1. sundara,surUpa,2. udAra,uchita,dAtA 
handy A 1. taiyAra,prastuta,2. kushala,kArIgara,kAma kA,nipuNa,3. sughaDa,suvidhA kA 
hang N 1. laTakAnA,2. DhAla,utAra 
hang VTI 1. TA.nganA,laTakAnA,2. phA.nsI denA 
hank N 1. lachchhA,pechaka,kukaDI 
hanker VI "1. lAlasA karanA,chAhanA, nA" 
haphazard A 1. sa.nyoga kA,Akasmika 
haphazard Adv 1. sa.nyoga se,daivayoga se,akasmAta 
haphazard N 1. daivayoga,daiva ghaTanA 
hapless A 1. abhAgA,benasIba 
happen VI 1. A paDanA,ho jAnA,TUTa paDanA,bItanA 
happily Adv 1. sukha se,saubhAgya se,Ananda se 
happiness N 1. Ananda,sukha,saubhAgya 
happy A 1. khusha,bhAgyavAna,saubhAgyashIla,sukhI,phalAphUlA,harA bharA,sAna.nda,dhanya 
harangue N 1. varNana,vAkya,vaktR^itA 
harass VT 1. ta.nga karanA,satAnA 
harbinger N 1. aguA,harakArA,agradUta 
harbour N 1. bandaragAha,bandarasthAna,rakShA kA sthAna,ThikAnA,Ashrama 
harbour VT 1. sthAna denA,Ashraya denA,sharaNa denA 
hard A 1. kaDA,sakhta,kaThina,bhArI,mehanata kA,shramasAdhya 
hard Adv 1. pAsa,nikaTa 
harden VTI 1. kaDA karanA yA honA 
hardly Adv 1. mushkila se,kaThinatA se 
hardware N 1. lohe pItala Adi kI vastue.n 
hardy A 1. sAhasI,bahAdura,shUravIra poDhA,dR^iDha 
hare N 1. kharagosha,kharahA,sussA 
harem N 1. janAnakhAnA,mahalasarA,strIgR^iha,kalatravAsa,anta:pura 
hark VI 1. sunanA 
harlequin N 1. bhA.nDa,masakharA,ThaThola,nakalachI 
harm N 1. nukasAna,ghATA,hAni,choTa 
harm VT 1. nukasAna karanA,choTa pahu.nchAnA,hAni pahu.nchAnA,chheDanA,satAnA 
harmful A 1. nukasAna pahu.nchAne vAlA,hAnikAraka,apakArI 
harmless A 1. hAnikAraka nahI.n,niShpApa,nirupadrava,bechoTa,nirdoSha,bholA,sIdhA 
harmonic A 1. ekatAla sa.nba.ndhI,anurUpa,surIlA,samasvara 
harmonious A 1. suDaula,sughaDa,samAna,anurUpa,ekasA,2. surIlA,samasvara 
harmonize VTI 1. milanA,anurUpa honA yA banAnA,anukUla honA,svara se svara milanA yA milAnA 
harmony N 1. eka tAla,eka laya,mela,anurUpatA,avirodha 
harness N 1. jIna,ghoDo kA sAja sAmAna 
harness VT 1. jotanA,mAja chaDhAnA 
harp N 1. bIna 
harp VI 1. bIna bajAnA 
harpoon N 1. barchhI,ballama 
harrier N 1. kharahe kA shikAra karane kA kuttA,luTerA 
harrow VT 1. satAnA,du:kha denA,2. pahaTAnA,he.ngA pheranA 
harry VT 1. lUTanA,satAnA 
harsh A 1. khurakhurA,kaThora,kaDuA,anabhAvanA,karkasha,aruchikara,apriya,kaDA 
harshness N 1. khurakhurApana,sakhtI,kaThoratA,kaDuApana 
hart N 1. mR^iga,hiraNa,bArahasi.nhA 
harvest N 1. anAja kATane kA samaya,2. phasala,paidAvAra,upaja 
harvest VT 1. kheta kATanA,anna kATanA,upaja ekatra karanA 
harvester N 1. anAja kATane vAlA,anAja kATane kA ya.ntra 
haste N 1. jaLI,shIghratA,vega,utAvalI,phurtI,haDabaDI 
hasten VTI 1. dauDanA,chalAnA,jaLI karanA 
hastily Adv 1. jaLI se,phurtI se,vega se,shIghratA pUrvaka 
hasty A 1. phurtIlA,jaLabAja,utAvalA 
hat N 1. Topa 
hat VT 1. Topa se DhakanA 
hatch N 1. senA,2. soye hue bachche,jhola,vyA.nta 
hatch VTI 1. senA,a.nDe phoDanA,bachche nikAlanA,2. sochanA,upAya karanA 
hatchet N 1. kulhADI,basUlA 
hate N 1. ghR^iNA,baira,droha 
hate VT 1. ghR^iNA karanA,baira rakhanA 
hateful A 1. ghinaunA,ghR^iNA karane ke yogya,kutsita,garhita 
hatred N 1. napharata,aruchi,dveSha,baira,ghR^iNA,aprIti,virodha 
haughty A 1. ghamaNDI,aha.nkArI,DhITha,dhR^iShTa,gustAkha 
haul VT 1. khI.nchanA,ghasITanA,2. jahAja kA mArga badalanA,3. naukArohaNa karanA 
haunt N 1. aDDA,akhADA,Ane jAne kA sthAna,baserA 
have N 1. mAla asabAba 
have VT 1. rakhanA,pakaDanA,2. prApta karanA,pAnA,3. jarUrata paDanA,Avashyaka ho jAnA 
haven N 1. bandaragAha,bandara sthAna,jahAjo ke Thaharane yA rakShA karane kA sthAna,2. Ashraya,sharaNa sthAna 
havoc N 1. ujADa,tahasa nahasa,tabAhI,naShTatA,pralaya,vinAsha,vidhva.nsa 
hawk N 1. bAja,shikarA 
hawk VI 1. khakhAranA,khA.nsanA 
hawk VT 1. pherI lagAnA,bechate phiranA,pherI lagAkara be.nchanA,2. bAja se shikAra karanA 
hawker N 1. pherIvAlA,kho~nchevAlA,paikAra 
hay N 1. sUkhI ghAsa 
hazard N 1. daivagati,sa.nyoga,2. jokhima,khatarA 
hazard VT 1. khatare me.n DAlanA,jokhima me.n DAlanA 
hazardous A 1. jokhima kA,bhayahetuka,daivAdhIna 
haze N 1. kuharA,dhundha 
hazel A 1. bhUrA 
hazel N 1. supArI kA sA vR^ikSha 
hazy A 1. dhundhalA,kohare dAra 
he Pron 1. vaha,usane 
head N 1. sira,shIrSha,mastaka,2. saradAra,mAlika,pradhAna,manuShya,3. AdamI,rAsa,4. mastiShka,dimAga,buddhi,samajha,5. mukhya viShaya 
head VTI 1. aguvAI karanA,rAha batAnA,saradAra honA,2. hukUmata karanA,shAsana karanA 
headache N 1. saradarda 
heading N 1. kisI lekha kA viShaya vAchaka jo saba se Upara rahatA hai,madda,saranAmA,shIrShaka,khAnA 
headlong Adv 1. sara ke bala,be soche samajhe,a.ndhAdhundha 
headquarters N 1. kendrasthAna,sadara mukAma,pradhAna kAryAlaya 
headstrong A 1. haThI,mu.nhajora,aDiyala 
heady A 1. nashIlA,teja,utAvalA,pracha.nDa 
heal VTI 1. cha.ngA karanA,ghAva ko bhara lAnA,achchhA honA,bharanA 
healer A 1. ArogyasAdhaka,ArAma karane vAlI,rogahara,shA.ntikara 
healer N 1. cha.ngA karane kA kAma,chikitsA,pratikAra 
health N 1. ta.ndurustI,ArogyatA,svAsthya 
healthful A 1. ta.ndurusta,puShTa,svastha,bhalA cha.ngA,2. svAsthyaprada,cha.ngA karane vAlA,Arogyakara 
healthy A 1. ta.ndurusta,bhalA cha.ngA,niroga,2. Arogya kara,svAsthya ke liye hitakara,3. guNakArI 
heap N 1. Dhera,aTAlA 
heap VT 1. Dhera lagAnA,ikaTTA karanA 
hear VTI 1. sunanA,shravaNa karanA,kAna lagAnA,dhyAna denA,2. ( mukaddamA ityAdi) anusandhAna karanA,vichAra karanA,3. gupta sa.ndesha pAnA 
hearing N 1. sunavAyI,shravaNa,2. dhyAna,3. peshI,vichAra,anusa.ndhAna 
hearken VT 1. kAna lagAkara sunanA,dhyAna denA 
hearsay N 1. charchA,hUhA,sunI huI bAta,aphavAha 
hearse N 1. murdA le jAne kI gADI 
heart N 1. hR^idaya,dila,2. dilerI,sAhasa,3. bIcha kA bhAga,gUdA,4. bheda,chhipI bAta,gupta artha 
heartily Adv 1. dila se,jI se,mana khola ke,hArdika rUpa se 
heartless A 1. be dila,mana marA huA,utsAha hIna,nirdaya 
hearty A 1. hArdika,sachchA,hR^idaya se,dilI,2. jorAvara,haTTA kaTTA,baladAyaka,balavAna 
hearty N 1. jorAvara,haTTA kaTTA,baladAyaka,balavAna 
heat A 1. tApa,garmI,uShNatA,2. uttejanA,pracha.nDatA,Avesha,sa.nkShobha 
heat VT 1. garma karanA,usakAnA,bhaDakAnA,uttejita karanA,2. garma honA,kruddha honA 
heath N 1. jhADI,eka phUla kA vR^ikSha jisakA jhADU banatA hai,2. jhADIdAra maidAna,jhADa khaNDa,vIhaDaZ 
heave N 1. Tha.nDI sA.nsa,sUjana,ubakAyI 
heave VTI 1. uThanA,2. phe.nkanA,3. Tha.nDI sA.nsa lenA 
heaven N 1. gagana,AkAsha,2. svarga,vaiku.nTha,3. parameshvara 
heavenly A 1. svargIya,baiku.nThI,divya,uttama,antarikSha sa.nbandhI 
heavily Adv 1. bojha se,shrama se,kaThinatA se,2. udAsI se,duHkha se 
heavy A 1. guru,bhArI,bhAravata,2. kaThina,dukhada,bojha sA,3. ladA huA,bhArayukta,4. udasa,manda,dhImA 
hectic A 1. Adata yA svabhAva sa.nbandhI,2. kShayI,tapedika kA 
hector N 1. phaDaphaDiyA,ta.nga karane vAlA manuShya 
hedge N 1. bADA,kA.nTo.n yA jhADI kI TaTTI 
hedge VT 1. bADA banAnA,gheranA,chhipAnA,TaTTI se ADa karanA 
hedgehog N 1. seI,kA.nTedAra ja.ngalI chUhA,chAhI 
heed N 1. dhyAna,khyAla 
heed VT 1. dhyAna denA,khyAla karanA 
heel N 1. eDI,eDa 
heifer N 1. bachhiyA,khosara,kalora 
height N 1. U.nchAI,uchchatA,2. choTI,parAkAShThA,shikhara,3. padavI,sImA 
heighten VT 1. U.nchA karanA,sudhAranA,baDhAnA,chamakAnA,unnati denA 
heinous A 1. ghora,burA,dAruNa,atiduShTa,kaDuA 
heir N 1. vArisa,uttarAdhikArI 
heiress N 1. vArisa( strI) ,rAjaputrI,uttarAdhikAriNI 
heirloom N 1. mAla asabAva jo uttarAdhikArI ko mile 
hell N 1. yamaloka,naraka,adholoka 
hellish A 1. narakI,yamalokI,nArakIya,2. naTakhaTa,duShTa,utpAtI 
helm N 1. patavAra,karNa 
helmet N 1. lohe kA Topa,shirastrANa 
help N 1. sahAyatA,madada,upakAra,sahArA,ArAma,Ashraya 
help VT 1. sahAyatA karanA,madada denA 
helper N 1. madada gAra,sahAyaka,upakAraka 
helpful A 1. sahAyaka,upakArI,upayogI 
hem N 1. magajI,goTa,kinArA 
hem VT 1. magajI lagAnA,goTa lagAnanA,2. gheranA 
hemisphere N 1. golArdha,AdhA golA 
hemlock N 1. eka viShailA paudhA 
hemp N 1. paTuA,sana,bhA.nga 
hen N 1. murgI 
hence Adv 1. yahA.n se,aba se,isa kAraNa se,isa jagaha se,isa vajaha se,ataH,ateva 
henceforth Adv 1. aba se,isa samaya se,isa ke pashchAta 
henchman N 1. naukara,chAkara,ki.nkara,TahaluA 
her Pron 1. ( strI vachaka) vaha,use,usa ko,usa kI 
herald N 1. agradUta,elachI,Age Age pukAranevAlA rAjadUta,dauDanevAlA 
herb N 1. jaDI,bUTI 
herbal A 1. jaDI bUTI sambandhI 
herculean A 1. atyanta balavAna,ati prabala,2. ati kaThina,dussAdhya 
herd N 1. samUha,jhuNDa,yUdha 
herd V 1. ikaTThA honA,jhuNDa banAnA 
herdsman N 1. charavAhA,pashupAlaka,gallAvAna,gopAla,gaDeriyA 
here Adv 1. idhara,isa jagaha,yahA.n,isa sthAna para,isa dashA me.n 
hereabout Adv 1. yahI.n kahI.n 
hereafter Adv 1. Age,isa ke bAda,bhaviShya me.n 
hereby Adv 1. isa se,isa kAraNa se,isa ke dvArA 
hereditary A 1. paitrika,maurUsI,bapautI kA,para.nparAgata 
heredity N 1. va.nsha,para.nparA,bapautI 
herein Adv 1. isa me.n 
heresy N 1. vidharma,viruddha mata,matAntara 
heretic N 1. svadharmabhraShTa,kachche mata kA dhAraNa karane vAlA,dharma virodhI,vidharmI 
heretical A 1. kachche mata kA dhAraNa karane vAlA,dharma virodhI,vidharmI,svadharmabhraShTa 
heritage N 1. bapautI,mIrAsa,rikthadAya 
hermit N 1. yogI,vairAgI,yatI,araNya vAsI 
hermitage N 1. Ashrama,kuTI 
hernia N 1. a.nDakosha baDha jAne kA roga,a.ntra vR^iddhi 
hero N 1. shUravIra,bahAdura,sUramA,2. nAyaka,kathA puruSha 
heroic A 1. vIra,shUratA yukta,vIratA kA,shUratA kA,vIra viShayaka 
heroine N 1. vIrA.nganA,bahAdura aurata,vIra strI,2. nAyikA 
heroism N 1. bahAdurI,vIratA,shUratA,pauruSha,parAkrama 
heron N 1. vagulA 
herpes N 1. ga.nja,dAda,khAja 
herring N 1. eka prakAra kI machhalI 
hers Pron 1. ( strI vachaka) vaha,use,usa ko,usa kI 
herself Pron 1. apane tI,khuda,svaya.n 
hesitancy N 1. duvidhA me.n paDanA 
hesitate VI 1. sandeha karanA,ruka jAnA,hichakichAnA,Thahara jAnA,duvidhA me.n paDanA,tutalAnA 
hesitation N 1. sandeha,duvidhA,jhijhaka,sa.nshaya,anirNaya,svarabha.nga 
hew VT 1. kATanA,chhA.nTanA,gaDhanA,banAnA 
hey-¿Íè N 1. yauvana kI mattatA,javAnI kI uma.nga 
hiccup N 1. hichakI 
hide N 1. khAla,chamaDA 
hide VI 1. chhipanA,gupta rahanA 
hide VT 1. chhipAnA,gupta rakhanA 
hideous A 1. bhayAnaka,DarAvanA 
hierarchy N 1. hAirArkI,anukrama,tAratamya,2. svarga dUta samUha vA pada,2. purohitAdhipatya,paramArthaka rAjya 
high A 1. U.nchA,unnata,uchcha,2. shreShTha,uttama,baDA,3. maha.ngA,4. balavAna,bahuta bhArI,pracha.nDa 
high Adv 1. bahuta,nihAyata,nipaTa 
highland N 1. U.nchI jamIna,unnata bhUmi,pahADI desha,pArvatya desha 
highly A 1. bahuta,nihAyata,nipaTa 
highness N 1. U.nchAyI,2. rAjA mahArAjA logo.n kI padavI yA upAdhi 
highway N 1. hAIve,Ama rAstA yA saDaka,baDI saDaka,rAja patha 
hilarity N 1. Ana.nda,ullAsa,prasannatA,chuhala,AhlAda 
hill N 1. pahADI,parvata,TIlA,DU.ngara 
hilly A 1. pahADI,parvatamaya,parvatIya,U.nchA nIchA,viShama 
hilt N 1. mUTha,kabjA,talavAra kI muThiyA 
him Pron 1. use,usa ko 
himself Pron 1. vaha svaya.n,khuda,Apa,apane tI.n 
hind A 1. pichhavADe kA,pichhalA 
hind N 1. hiraNI,bArahasi.nhI 
hinder VT 1. rokanA,aTakAnA,aDachana DAlanA 
hindrance N 1. ADa,roka Toka,aTakAva,bAdhA,pratirodha,vighna 
hinge N 1. kulAbA,kabjA,ghUla,dvArasandhi,2. vaha jisa para koI vastu chale yA nirbhara rahe 
hinge VTI 1. kulAbe lagAnA,chUla lagAnA,2. aTakanA,nirbhara honA,ThaharanA 
hint N 1. ishArA,sa.nketa,saina 
hint VT 1. ishArA karanA,sa.nketa karanA,jatAnA,saina mAranA 
hip N 1. kUlhA,chUtaDa 
hire N 1. kirAyA,bhADA,majadUrI,bhR^itya,mehanatAnA 
hire VT 1. bhADe para rakhanA,2. ghUsa denA 
his Pron 1. usakA,apanA 
hiss N 1. phuphakAra,susakAra 
hiss VTI 1. phuphakAranA,susakAranA 
historian N 1. itihAsakAra( lekhaka) ,itihAsa kA likhanevAlA,itihAsa lekhaka 
historic A 1. aitihAsika,itihAsa sa.nbandhI,itihAsa me likhA huA 
history N 1. itihAsa,tavArIkha 
histrionic A 1. nATaka sa.nbandhI,nATakIya 
hit N 1. mAra,Takkara,2. sa.nyoga,daivaghaTanA 
hit VTI 1. mAranA,TakarAnA,laga jAnA 
hitch N 1. pakaDa,ADa,roka,hichaka,pratirodha 
hitch VI 1. pha.nsa jAnA,aTakanA,2. aTaka kara chalanA 
hitherto Adv 1. aba taka,yahA.n taka 
hive N 1. chhattA,2. makkhiyo.n kA jhu.nDa,3. bhIDa kA sthAna,bhIDa,kAma karane vAlo.n kA samUha 
hive VTI 1. chhatte me.n ikaTThA karanA,sa.nchaya karanA,2. dala bA.ndha kara rahanA 
ho I 1. hau,huta 
hoar A 1. sapheda bAla kA,bUDhA 
hoard N 1. gA.nja,Dhera,pu.nkShI,koSha,khajAnA 
hoard VT 1. chupake chupake joDanA,baToranA 
hoarse A 1. bhArI yA baiThI huI avAja vAlA,rUkhe svara kA,baiThe hue gale ke svara kA,phaTI AvAja vAlA,besurA,shrutikaTu 
hoary A 1. palita kesha,sapheda chhoTe chhoTe bAla vAlA,2. bhUrA,sapheda,dhavalA 
hoax N 1. dhokhA,chhala,ha.nsI kA chhala 
hoax VT 1. dhokhA denA,buttA denA 
hobble N 1. la.ngaDAhaTa 
hobble VT 1. la.ngaDAnA,bhaTakakara chalanA 
hobby N 1. habI,dila pasanda khela yA kAma,priya vastu yA kArya,2. lakaDI kA ghoDA 
hockey N 1. hAkI kA khela,Da.nDe aura ge.nda kA khela 
hodgepodge N 1. khichaDI,nAnA dravya samUha 
hoe N 1. kudAlI,phAvaDA,khurpA 
hog N 1. sUkara,varAha 
hoist N 1. asabAba chaDhAne yA uThAne kI phala,2. dhvajA,jhaNDA 
hoist VT 1. uThAnA,chaDhAnA,phailAnA,phaharAnA 
hold N 1. pakaDa,Teka,avala.nbana,2. jahAja kA pe.ndA 
hold VI 1. pakaDanA,rakhanA,pAnA,thAmanA,dharanA,samAnA,dhAraNa karanA,rakShA karanA,grahaNa karanA,2. rAya honA,jAnanA,samajhanA,3. mananA,4. sabhA karanA 
hold-¨Èè VT 1. sa.nbhAlanA 
holder N 1. pakaDane vAlA,rakhane vAlA,adhikArI,dastA,A.nkaDA,kalama 
holding N 1. paTTA,TIke kI bhUmi,2. adhikArI 
hole N 1. chhidra,chheda,bila,kandarA,guhA 
hole VT 1. bila me bhagA le jAnA,bila khodanA,chheda karanA,doSha lagAnA 
holiday N 1. tyauhAra,chhuTTI,utsava kA dina 
holiness N 1. pavitratA,dhArmikatA,2. popa kI padavI,bhagavana 
hollow A 1. khokhalA,polA,khAlI,2. jhUThA,mithyA,asAra 
hollow N 1. gaDhA,kandaka,vivara,guhA,ka.ndarA 
holly N 1. eka vR^ikSha jo sadA harA rahatA hai 
holocaust N 1. homa,Ahuti,bali jisa ko jalA de 
holster N 1. khola,savara kI bandUka vagairaha rakhane kI thailI 
holt N 1. ja.ngala,2. pahADI 
holy A 1. nirdoSha,pavitra,pAka,bhakta,dharmAtmA,sAdhu 
homage N 1. satkAra,sevA,pUjA,shraddhA,sammAna,bhakti 
home Adv 1. ghara kA,gR^ihya,2. sAdA,grAmya,ashiShTa 
home N 1. ghara,desha,gR^iha,janmabhUmi 
homeless A 1. binA ghara bAra kA,nirAshraya 
homely A 1. gR^ihya,ghara kA sA,2. sAdA,ashiShTa,grAmINa,asabhya,rUkhA 
homesteader N 1. rahane kI jagaha,ghara aura chAro.n tarapha ke makAna 
homeward Adv 1. ghara ko,ghara kI ora 
homicidal A 1. hi.nsaka,manuShya vadha sa.nbandhI,manuShya ghAtaka 
homicide N 1. nara hatyA,manuShya vadha,manuShya hatyA,2. manuShya ghAtaka,narahatyA kArI 
homily N 1. dhArmika upadesha,dharmaviShayaka vAkya,dharma vAkya 
homogeneous A 1. sajAti,eka hI prakAra kA,eka sA,sajAtIya,savarNa 
hone N 1. sillI,sAna lagane kI patharI 
honest A 1. sachchA,kharA,ThIka,ImAndAra,nyAyya,uchita,niShkapaTa 
honesty N 1. sachchAI,ImAndArI,kharApana,prAmANikatA,shuddha bhAva,nyAyikatA,satyatA 
honey N 1. madhu,shahada 
honey VT 1. mIThA karanA 
honeybee N 1. madhu makkhI 
honeycomb N 1. madhu kA chhattA,shahada kA chhattA,madhu koSha 
honeycomb VT 1. chheda karanA,chhidra kara denA,naShTa karanA 
honeymoon N 1. hanImUna,Ana.ndamAsa,vivAhAntara dAmpatya sahavAsa kA prathama mAsa,vivAha ke bAda kA pahalA mahInA 
honorarium N 1. mAnadeya,shukarAnA,alpadravya jo kisI kArya ke liye mehanatAnA kI jagaha diyA jAve 
honorary A 1. sammAnadAyaka,kIrtikara,Adara sa.nbandhI,avaitanika,alAbhakara 
honour N 1. mAna,Adara,pUjA,pratiShThA,gaurava,khyAti,baDhAyI,2. eka sammAna sUchaka upAdhi,shrImAn,hujUra,janAba 
honourable A 1. Adara satkAra ke yogya,pUjanIya,AdaraNIya,mAnanIya 
honourably Adv 1. Adara sahita,bhAgyapUrvaka,sammAna sahita 
hood N 1. kanaTopa,oDhanI,pichhauDI,2. phaNa,3. Topa,4. gADI kI chhatarI 
hoof N 1. khura,suna 
hook N 1. A.nkaDA,kA.nTA,kulAvA 
hook VT 1. pha.nsAnA,kA.nTe se pakaDanA,jAla me.n pakaDaZnaA,aTakAnA 
hooligan N 1. guNDA,badamAsha 
hooliganism N 1. guNDAgirI,badamAshI 
hoop N 1. gherA,halakA,chakkara,kuNDA 
hoot N 1. ullU kI bolI,2. dhatakara,tiraskAra sUchaka chillAhaTa 
hoot VT 1. dhatakAranA,lUlU yA hUhU karanA,2. ullU kI bolI bolanA 
hop N 1. kUda,phA.nda,uchhAla,2. eka prakAra kA paudhA jo sharAba banAne me.n kAma AtA hai aura isa kA phala 
hop VT 1. eka TA.nga ke bala chalanA,phudakanA 
hope N 1. AshA,AsarA,vishvAsa,Ashvasana,ummIda,bharosA 
hope VT 1. bharosA karanA,ummIda karanA,ummIda honA,AshA karanA,chAhanA 
hopeful A 1. AshAnvita,AshApUrNa,AshAjanaka,honahAra 
hopeless A 1. nirAsha,AshAhIna,nA ummIda,hatAsha 
hopelessness N 1. nairAshya,nA ummIdI,lAchArI,nirAshA 
hopper N 1. kudakkaDa,2. phudakane vAlA kIDA,pati.ngA,3. nala jisa me.n hokara anAja chakkI me.n pahu.nchatA hai 
horde N 1. phirane vAle loga,dala,giroha,sampradAya 
horizon N 1. kShitija,AkAsha kA gherA,AkAshavR^ita,dik maNDala,AkAshagarbha maNDala 
horizontal A 1. kShaitija,AkAshavR^ita ke samAnA.ntara,paTa,barAbarapaDA samasthAna,barAbaragirA samasthAna 
horn N 1. sI.nga,shru.nga,2. kIDe kI bhU.nka,3. narasi.nghA,pyAlA 
hornet N 1. lakherI,varra 
horny A 1. sI.nga kA,sI.nga sa.nbandhI,2. sI.nga ke sadR^isha,kaDA,kaThora,nirdaya 
horrendous A 1. janma kuNDalI,janma patrI 
horrible A 1. bhayAnaka,bhaya.nkara,DarAvanA,bhIShaNa 
horrid A 1. bhayAnaka,bhaya.nkara,DarAvanA,bhIShaNa 
horrify VT 1. DarAnA,bhayabhIta karanA 
horror N 1. ka.npaka.npI,baDA Dara,bhaya,trAsa,santrAsa 
horse N 1. ghoDA,ashva,turaga,2. risAlA,savAra 
horseman N 1. ghuDasavAra,ghuDachaDhA,savAra,ashvAroha 
horsepower N 1. harsapAvara,ashvabala,utanA jora jisase 55 pau.nDa eka seka.nDa me.n dasa phuTa uThAyA jA sake 
horticulture N 1. bAga bAnI,udyAna vidyA 
hose N 1. paitAvA,mojA,jA.nghiyA 
hosiery N 1. moje ityAdi 
hospitable A 1. mehamAnanavAja,pathika kA Adara karane vAlA,atithi pUjaka,satkAra shIla 
hospital N 1. aspatAla,auShadhAlaya,chikitsAlaya,davAghara 
hospitality N 1. mehamAnadArI,atithi sevA,atithi satkAra 
host N 1. mehamAnadArI karanevAlA,bhojanadAyI,bhaTiyArI,2. senA,phauja,3. bahuta se,bhIDa 
hostage N 1. bandhaka,sharIrabandhaka,jamAnata me.n diyA huA AdamI 
hostel N 1. chhAtrAlaya,chhAtrAvAsa 
hostess N 1. mehamAnadArina,vaha strI jo pathiko.n kA satkAra karatI hai,bhaTiyArina 
hostile A 1. viparIta,virodhI,pratikUla,shatrutAkArI 
hostile N 1. vairI,shatru,dushmana 
hostility N 1. vaira,virodha,shatrutA,lAga jhagaDA 
hot A 1. garma,tapta,UShNa,teja,2. utsuka,kAmI 
hotbed N 1. kyArI,bAga kI kyArI jo chhoTe paudhau.n ke lagAne ke liye gobara vagairaha DAlakara garma kI jAtI hai,2. shIghra vR^iddhi kA upayukta sthAna 
hotel N 1. hoTala,sarAya 
hough N 1. pashu kI pichhalI TA.nga kA jA.ngha se milA huA joDa 
hound N 1. shikarI kuttA 
hound VT 1. lalakAranA,hulakAranA,ubhAranA,shikAra karanA,khadeDanA 
hour N 1. gha.nTA,ghaDI 
hourglass N 1. bAlU ghaDI,reta ghaDI 
hourly A 1. hara gha.nTA,ghaDI ghaDI,bahudhA 
hours N 1. gha.nTe,kAma ityAdi kA niyata samaya 
house N 1. gR^iha,bhavana,ghara,mahala,2. gharAnA,va.nsha,kula,3. vyavasthApaka a.nga,sabhA,4. koThI,kArakhAnA 
house VT 1. ghara me basAnA,ghara me rakhanA,2. makAna denA,Ashraya denA,3. sa~nchaya karanA 
household A 1. gR^ihasthI kA,parivAra sa.nbandhI 
household N 1. gharAnA,kula,kuTu.nba,parivAra,2. ghara bAra,gR^ihasthI 
housekeeper N 1. gR^ihastha,makAnadAra,gharabArI 
housewife N 1. ghara vAlI,gR^ihiNI,makAna kI mAlakina 
housing N 1. ghara,sharaNa,2. jIna posha,ghoDe kA sAja,jhUla 
hover VI 1. maDarAnA,para mAranA,Asa pAsa phiranA 
how Adv 1. kaise,kisa taraha,kisa prakAra,kisa kAraNa se,kisa dashA me.n,kisa avasthA me.n,kitanA 
however Adv 1. tathApi,phira bhI,to bhI,yadyapi,parantu,jo ho,aisA hone para bhI,kitanA bhI,kama se kama 
howitzer N 1. eka prakAra kI chhoTI bandUka 
howl N 1. bhau bhau.n,kuttA yA bheDiye kI bolI 
howl VT 1. bhU.nkanA,gurrAnA 
hub N 1. pahiye kI nAha 
hubbub N 1. balavA,shoragula,hulipADA,gaugA,pukAra,haDabaDI 
huckster N 1. bisAtI,pherI vAlA 
huddle N 1. bhIDa,ghAla mela,jamaghaTA,jhuNDa 
huddle VI 1. jaLI me.n milA denA,jaLI karanA,bhIDa karanA 
hue N 1. ra.nga,2. chillAhaTa,3. hA.nka,pukAra,gula gapADA 
huff N 1. tAva,krodha 
huff VT 1. phulAnA,krodhita karanA,ta.nga karanA,chiDhAnA 
huffy A 1. krodhI,krodhana shIla,duHshIla 
hug N 1. Ali.ngana,goda,dAva,chipaTa 
hug VT 1. chhAtI se lagAnA,pyAra karanA,pAsa rakhanA 
huge A 1. baDA bhArI,bahuta baDA,bR^ihata,vishAla,sthUlakAya 
hulk N 1. purAne jahAja kA koThA 
hull N 1. chhilakA,bakkala,2. purAne jahAja kI koTI yA pe.nda 
hum N 1. bhinabhinAhaTa,gunagunAhaTa 
hum VT 1. gunagunAnA,bhinabhinAnA 
human A 1. manuShya kA,mAnavIya,mAnuShika 
humane A 1. dayAlu,kR^ipAlu,komala svabhAva kA 
humanely Adv 1. kR^ipA pUrvaka,dayAlutA se,namratA se 
humanism N 1. manuShya kA svabhAva,manuShyatva,dayA 
humanity N 1. manuShya jAti,2. dayA,manuShya jAti kA svabhAva,manuShyatva,bhalamanasAhata 
humble A 1. namra,sadA,abhimAnarahita,vinIta,dIna 
humble VT 1. nIchA dikhAnA,vasha me.n karanA,abhimAna miTAnA 
humbly Adv 1. dInatA se,adhInatA se,Ana mAna chhoDakara 
humbug N 1. dhokhA,chhala,gaDa baDa,makara,pAkhaNDa,2. chhaliyA,dhokhA dene vAlA 
humdrum A 1. manda,susta,mUrkha,mUDha,siDI,nIrasa,Ana.ndahIna 
humdrum N 1. manda,susta,mUrkha,mUDha,siDI,nIrasa,Ana.ndahIna 
humid A 1. gIlA,sarda,tara,nama 
humidity N 1. sIla,tarI,gIlApana,namI 
humiliate V 1. nIchA karanA,dabAnA,darpamardana karanA,aha.nkAra toDanA 
humiliation N 1. dInatA,darpamardana,mAnahAni,vinItatA 
humility N 1. namratA,dInatA,agarva 
humorist N 1. parihAsa shIla manuShya,ThaTholiyA,laharI,hAsyaprada kahAnI likhanevAlA 
humorous A 1. manamaujI,dillagI bAja,ha.nsoDA,majAkiyA,hAsakara,parihAsashIla,sarasa 
humour N 1. tarI,ArdratA,2. balagama,jala,rasa,3. chiDachiDhAhaTa,jhaka,ugra svabhAva,4. ha.nsI,dillagI,buddhi,5. manovR^itti,mana kI lahara,bhAva,svabhAva,ruchi,jhukAva 
humour VT 1. mAna rakhanA,santuShTa rakhanA 
hump N 1. kUbaDa,2. kubaDA 
hunch N 1. ubhADa,sUjana,phUlana,gA.nTha,kUbaDa 
hunch-ʸè³è N 1. kubaDA manuShya 
hundred N 1. sau,saikaDA,shata 
hundredth A 1. sauvA.n,shatA.nsha 
hundredweight N 1. lagabhaga savA mana kA taula 
hunger N 1. bhUkha,kShudhA,2. prabala AkA.nkShA,tR^iShNA 
hunger VI 1. bhUkhA honA 
hungrily Adv 1. bhUkha se,2. besabrI se 
hungry A 1. bhUkhA,kShudhA pIDita,2. khAU,lAlachI,3. kShudhA sUchaka 
hunt N 1. shikAra,ahera,mR^igayA,AkheTa,pIchhA,talAsha 
hunt VT 1. shikAra karanA,DhU.nDhanA,pIchhA karanA 
hunter N 1. shikArI,AkheTaka 
hunting N 1. shikAra khelanA,mR^igayA 
huntsman N 1. shikArI,vyAdha 
hurdle N 1. bAdhA,TaTTI,TaTTara 
hurdle VT 1. bAdhA DAlanA,TaTTI lagAnA,banda karanA 
hurl VT 1. uchhAlanA,phe.nkanA 
hurrah N 1. vAha vAha,jaya jaya,shAbAsha 
hurricane N 1. a.ndhaDa,baDI bhArI A.ndhI,tUphAna 
hurriedly Adv 1. jaLI se,shIghratA se 
hurry N 1. shIghratA,jaLI,tejI 
hurry VT 1. jaLI karanA,nA 
hurt N 1. choTa,ghAva,nukasAna,hAni 
hurt VT 1. duHkha denA,choTa pahu.nchAnA,hAni pahu.nchAnA 
hurtful A 1. nukasAna pahu.nchAnevAlA,hAnikAraka 
hurtle VT 1. TakarAnA,dhakkA lagAnA,jaLI chalanA 
husband N 1. pati,bhartA,svAmI,nAtha 
husband VT 1. kama kharcha se chalAnA,thoDe vyaya se chalAnA,2. jotanA 
husbandry N 1. gR^ihasthI,alpavyaya,kisAnI,khetI,kR^iShi karma 
hush A 1. chupa,chupa chApa,shA.nta,khAmosha 
hush N 1. chuppI,shA.nti,khAmoshI 
hush VT 1. chupa karanA,sunasAna karanA,shA.nta karanA,2. chupa rahonA,khAmosha honA,shA.nta rahonA 
husk N 1. chhilakA,chhAla,vakkala 
husk VT 1. kUTanA,pachhoranA,bhUsI utAranA 
husky A 1. bhUsI bharI huI,2. sUkhA,shuShka,rUkhA,virasa 
hustle VT 1. DhakelanA,dhakkA denA,dhakkApela karanA 
hut N 1. jho.npaDI,kuTI 
hutch N 1. sandUka,pi~njarA,parAta,lagana 
hybrid A 1. varNasa.nkara,nija,bhinna bhinna jAtiyo.n kA,dvijAti 
hybrid N 1. varNasa.nkara,nija,bhinna bhinna jAtiyo.n kA,dvijAti 
hydra N 1. bahuta siro.n vAlA sA.npa,jalavyAla 
hydrant N 1. pAnI nikAlane kA bambA 
hydraulic A 1. jalaprerita 
hydraulics N 1. pana chAlA,udakagati vidyA,jalagati shAstra,jalajjala viGYAna 
hydrogen N 1. hAiDrojana,jalajanaka vAyu 
hydrologist N 1. jalaviGYAnI,jalatatvaGYa 
hydrology N 1. jalatatvaGYAna,jalaviGYAna 
hygiene N 1. svAsthya viGYAna,svastha karane kI vidyA 
hymn N 1. bhajana,stuti kA gIta 
hyperbole N 1. atishayokti,kisI bAta ko ghaTA baDhAkara kahanA,atyokti 
hyperbolic A 1. atishayoktipUrNa 
hyphen N 1. hAiphana,yaha[-]chihna jo nishchita shabdo.n me.n likhA jAtA hai,samAsa chihna 
hypnosis N 1. sammohana,kR^itrima upAya se utpanna nidrA,banAvaTI nidrA,2. besudhi 
hypnotize VT 1. sammohita karanA,kR^itrima nidrA utpanna karanA,nidrA kA prabhAva DAlanA 
hypocrisy N 1. banAvaTa,kapaTa,pAkhaNDa,Dho.nga,chhala,misa 
hypocrite N 1. Dho.ngI,kapaTI,pAkhaNDI 
hypocritical A 1. Dho.ngI,kapaTI,pAkhaNDI,chhalI 
hypothesis N 1. anumAna,parikalpanA,aTakala,kalpita artha,kalpanA 
hypothetical A 1. mAnA huA,kalpita 
hysteria N 1. hisTIriyA,eka prakAra kI mUrchhA jo visheShakara striyo.n ko hotI hai,vAtonmAda 
hysteric N 1. hisTIriyA,eka prakAra kI mUrchhA jo visheShakara striyo.n ko hotI hai,vAtonmAda 
hysterics N 1. hisTIriyA,eka prakAra kI mUrchhA jo visheShakara striyo.n ko hotI hai,vAtonmAda 
ice N 1. hima,barapha 
iceberg N 1. himaparvata,pAnI para bahatI huI barapha kI shilA yA chaTTAna,barpha kA pahADa 
icing N 1. pAga,miThAI,keka vagairaha para kI sapheda taha 
icon N 1. mUrti,pratirUpa 
icy A 1. barphIlA,barpha kA banA huA,barapha se bharA huA,sarda,Tha.nDA,nirutsAha,barpha sA 
idea N 1. vichAra,bhAva,mata,khyAla,samajha,kalpanA,rAya,GYAna,dhyAna 
ideal A 1. AdarshasvarUpa,kalpita,kAlpanika,khyAli,mAnasika 
ideal N 1. Adarsha,pUrNatA yA prauDhatA kA namUnA 
idealism N 1. mAyA vAda,bAhya shUnya vAda 
idealist N 1. viGYAna vAdI 
identical A 1. vaisA hI,vahI,eka hI,eka rUpa,eka bhAva,tadrUpa,abhinna,samAna 
identify VT 1. pahachAnanA,vahI karanA,tulya karanA,batalAnA 
identity N 1. pahachAna,samAnatA,sarUpatA 
idiom N 1. muhAvarA,bola chAla,bolI kA Dha.nga,vAgdhArA,vAkpaddhati,vAgvyavahAra 
idiosyncracy N 1. visheShatA,vishiShTatA,visheShabhAva,visheSha lakShaNa,anokhApana 
idiot N 1. mUrkha,janma kA pAgala,siDI 
idle A 1. bekAra,nirudyoga,AlasI,Alasya shIla,2. nikammA,susta,behUdA,nirarthaka 
idle VI 1. susti me.n kATanA,samaya ga.nvAnA,bitA denA 
idleness N 1. sustI,Alasya,bekArI 
idly Adv 1. vyartha me.n,sustI se,beparavAhI se 
idol N 1. mUrti,pratimA,2. pyArA,pUjita manuShya yA vastu 
idolize VT 1. pUjanA,ati prema karanA 
if Conj 1. yadi,agara,jo,jo aisA na ho,mAna liyA ki 
ignite VI 1. Aga laganA,jalanA,sulaganA 
ignite VT 1. Aga lagAnA,jalAnA,sulagAnA 
ignorance N 1. aGYAnatA,nAdAnI,anADIpana,anabhiGYatA 
ignorant A 1. aGYAnI,mUrkha,nipaDha,anajAna,aparichita,anabhiGYa,nirbuddhi 
ignore VT 1. dhyAna na denA,na mAnanA,tuchchha samajhanA,chhoDa denA 
ilk N 1. vahI eka 
ill A 1. burA,bImAra,rogagrasta,anuchita,ashubha 
ill N 1. Apatti,burAI,vipadA,duShTatA,apakAra,duHkha 
illegal A 1. avaidha,shAstra viruddha,anyAya yukta,nyAya viruddha 
illegible A 1. aspaShTAkShara,jo paDhA na jA sake,gichapicha,apAThya,durvAchya 
illegitimacy N 1. jArajapana,kama asalI,dogalApana,harAmIpana 
illegitimate A 1. jAraja,kama asala,dogalA,nyAya viruddha,nakalI,vidhi viruddha 
illicit A 1. shAstra viruddha,anuchita,vidhi viruddha 
illiterate A 1. anapaDha,mUDha,nirakShara,nipaDha 
illness N 1. bImArI 
illogical A 1. atatharkika,nyAya viruddha,nyAya viparIta,ayathArtha 
illuminate VT 1. jyoti maya karanA,roshana karanA,sajAnA,ujAlA karanA,ujAgara karanA,prakAsha karanA 
illumination N 1. jagamagAhaTa,roshanI,ujAlA,prakAsha,chamaka,prakAshana 
illusion N 1. dhokhA,jhA.nsA,chhala,mAyA,bhrama jAla,bhUla 
illustrate VT 1. samajhAnA,vyAkhyAkaranA,dR^iShTAnta denA,misAla denA,chitra Adi ke dvArA spaShTa karanA 
illustration N 1. varNana,bayAna,dR^iShTAnta,misAla,udAharaNa,chitra 
illustrative A 1. udAharaNa rUpa,vyAkhyA rUpa 
illustrious A 1. prasiddha,nAmavara,utkR^iShTa,vikhyAta 
image N 1. chhAyA,mUrti,pratimA,pratibi.nba,2. bhAva,bhAvanA,khyAla 
image VT 1. aksa DAlanA,tasavIra va rUpa banAnA,2. khyAla bA.ndhanA,kalpanA karanA 
imagery N 1. mAnasika yA kalpanika chitra,2. ala~NkAra,3. chitra,4. chitrakArI 
imaginary A 1. kalpita,kalpanika,khyAlI,mAnasika,avAstavika 
imagination N 1. kalpanA,bhAvanA,kalpanA shakti,2. kalpita vastu,3. kalpita mUrti,mAnasika chitra,4. bhAva 
imagine VTI 1. sochanA,vichAranA,anumAna karanA,kalpanA karanA 
imbroglio N 1. jha.njhaTa,jhamelA,ghabaDA dene vAlI sthiti,2. gaDa baDa Dhera 
imbue VT 1. gahare ra.nga se ra.nganA,2. pIlAnA,3. dila para asara DAlanA,dila me.n baiThA denA 
imitate VT 1. mela milAnA,anukaraNa karanA,nakala karanA,nakala utAranA 
imitation N 1. anukaraNa,nakala,utAra,pratirUpa,mela 
imitator N 1. anukaraNakArI,nakala karane vAlA,nakala utArane vAlA 
immaterial A 1. tuchchha,anAvashyaka,adanA,2. Atmika,ashArIrika,nirAkArI 
immature A 1. kachchA,adhUrA,samaya se pahale,2. nirdayI,3. jaLabAja 
immeasurable A 1. athAha,agAdha,vishAla,be hadda,bahuta baDA 
immediate A 1. ana.ntara,binA bIcha kA,avyavahita,2. Asanna,sannikaTa,upasthita,tAtkAlika,vartamAna,tura.nta 
immediately Adv 1. abhI,tura.nta,phaurana,isI ghaDI,shIghra,sIdhe 
immense A 1. aparimita,amita,be hadda,bahuta baDA,bahuta 
immensely Adv 1. atyanta,be hadda,bahuta 
immerse VT 1. DubAnA,khUba bhiDa jAnA,lagA denA,DAla denA 
immersed A 1. DubA denA,DUbA huA,bUDA huA 
immersion N 1. gotA,nimajjana,magnatA,DUba 
immigrant N 1. kisI desha me.n jAne vAlA,paradeshI,deshAntaravAsI 
immigrate VI 1. dUsare desha me.n jA basanA,deshAntaravAsa karanA 
immigration N 1. paradesha vAsa,pravAsa,paradesha me.n jAkara rahanA,deshAntaravAsa 
imminent A 1. nikaTa kA,pAsa kA,Ane vAlA 
immobile A 1. achala,dR^iDha,sthAvara 
immoral A 1. dushcharitra,durAchArI,burA,adharmI,nyAya viruddha 
immorality N 1. durAchAra,pApa,kukarma,burAI,vyabhichAra,dushcharita 
immortal A 1. amara,amiTa,avinAshI,anashvara 
immortality N 1. amaratA,anashvaratA,chirasthAyitva 
immortalize VT 1. amara karanA,achala karanA 
immovable A 1. achala,aTala,dR^iDha,sthira,amiTa,2. kaThora,nirdayI 
immune A 1. mukta,nirApadIya,adhikAra prApta 
immune N 1. unmukta,nirApada 
immunity N 1. mukti,adhikAra,svAdhInatA,chhuTakArA 
immutable A 1. achala,sthira,aparivartanashIla 
impact N 1. Takkara,dhakkA 
impact VT 1. kasakara joDanA 
impale VT 1. kaTaharA lagAnA,sUlI para chaDhAnA 
impart VT 1. denA,2. sujhAnA,prakaTa karanA,batalAnA 
impartial A 1. niShpakSha,nyAyI,munasipha,sachchA,pakShapAta rahita,nyAyika 
impartiality N 1. apakShapAta,insApha,nyAya 
impassable A 1. agamya,jisake pAra na jA sake.n 
impasse N 1. banda rAstA,gatirodha,aisA sthAna yA sthiti jahA.n se nikalane kA mArga na ho,ba.nda galI 
impassive A 1. sukha duHkha rahita,klesha hIna,udAsIna 
impatience N 1. bechainI,utAvalApana,adhIratA,asahiShNutA,utsukatA,besabrI 
impatient A 1. bechaina,utAvalA,adhIra,asahiShNu,utsuka,besabra,vyAkula 
impeach VT 1. aparAdha lagAnA,nAlisha karanA,doSha lagAnA 
impeachment N 1. javAbatalaba karanA,abhisha.nsana,abhiyoga,nAlisha,doShAropaNa 
impede VT 1. rokanA,aTakAnA,vighna DAlanA 
impediment N 1. roka Toka,aTakAva,bAdhA,vighna 
impel VT 1. ThelanA,relanA,DhakelanA 
impend VI 1. Upara laTakanA,nikaTa honA,A jAnA 
impending A 1. sirapara kA,nikaTa kA,upasthita,najadIka kA 
impenetrable A 1. agamya,athAha,begujara,abhedya 
imperative A 1. jarUrI,AGYA sUchaka,avashya,anivArya,hukmI 
imperceptible A 1. adR^ishya,agochara,na mAlUma paDane vAlA 
imperfect A 1. apUrNa,doSha yukta,adhUrA,kachchA,nyUna,adhabanA 
imperfection N 1. adhUrApana,truTi,doSha,kamI,apUrNatA,aparAdha,khoTa 
imperial A 1. samrATa sambandhI,sAmrAjya sambandhI,bAdashAhI,2. atyuttama 
imperialism N 1. sArvabhauma adhikAra,samrATa kA shAsana,sAmrAjya kA bhAva,sAmrAjyavAda 
imperialist A 1. sAmrAjyavAdI 
imperil VT 1. khatare me.n DAlanA,jokhima me.n DAlanA 
imperious A 1. ghamaNDI,abhimAnI,dhR^iShTa,AGYApaka 
impersonal A 1. bhAva vAchaka,akartR^i vAchya,avyaktigata 
impersonate VT 1. bheSha banAnA,kisI kA rUpa yA vesha dhAraNa karanA,bana jAnA,nAma denA,mUrata banAnA 
impervious A 1. agamya,abhedya,apraveshanIya,na ghusane yogya 
impetuous A 1. krodhI,joradAra,teja,prachaNDa 
impetus N 1. vega,gatishakti,bala,Avega,preraNA 
impinge VTI 1. Upara girAnA,lagAnA,TakarAnA 
implacable A 1. atoShaNIya,kaThora,ta.nga dila,nirdayI 
implant VT 1. gADanA,jamAnA,kalama lagAnA 
implantation N 1. jamAvaTa,kalama lagAnA,lagAvaTa 
implement N 1. hathiyAra,aujAra,shAstra,sAmAna,bAsanA 
implicate VI 1. pha.nsAnA,pecha me.n DAlanA 
implication N 1. phasAva,lagAva,2. anumAna,artha,tAtparya,Ashaya,sambandha 
implicit A 1. antarnihita,vivakShita,avyakta,2. pUrA samajhA huA,asA.nshayika,vishvAsa yogya,etabArI 
implicitly Adv 1. anumAna se,niHsandeha,A.nkha mU.nda ke,be pUchha 
implore VT 1. vinatI karanA,prArthanA karanA,ghighiyAnA,mA.nganA 
imply VI 1. se pariNAma nikAlanA,lapeTanA,samajhA jAnA,matalaba rakhanA,sUchita karanA 
impolite A 1. asabhya,ga.nvAra,bejA,rUkhA,ashiShTa 
import VT 1. bAhara se lAnA,AyAta karanA,2. sUchita karanA,artha rakhanA 
importance N 1. mahatva,prabhAva,AvashyakatA,gaurava,gurutA,pratiShThA 
important A 1. mahatvapUrNa,baDA bhArI,Avashyaka 
importation N 1. bAhara se lAnA,kisI desha me.n pahu.nchAnA yA le jAnA,bArabaradArI,2. bAhara se lAyI hue chIje 
importer N 1. bharatI karane vAlA,bAhara se mAla ma.ngAne vAlA,AyAtakartA 
impose VT 1. Upara rakhanA,jimmA karanA,lagAnA,dhokhA denA,ThaganA,chhalanA 
imposing A 1. prabhAva DAlane vAlA,guNakArI,robadAra,bhavya 
imposition N 1. lagAnA,rakhanA,AropaNa,2. AshA,3. dhokhA,4. lagAna,daNDa,mahasUsa kara 
impossibility N 1. asambhavatA,asambhAvanA 
impossible A 1. asambhava,nAmumakina,anahonI,asAdhya 
impostor N 1. dhokhA dene vAlA,Thaga,pAkha.nDI,bahu rUpiyA 
impotence N 1. durbalatA,kamajorI,puruShatvahInatA,napu.nsakatA 
impotent A 1. durbala,kamajora,puruShatvahIna,napu.nsaka 
impound VT 1. banda karanA,gheranA,2. jabta karanA,chhIna lenA 
impoverish VT 1. nirdhana karanA,garIba karanA,daridra karanA,niHsata karanA 
impoverishment N 1. daridratA,nirdhanatA,muphalisI 
impractical A 1. asAdhya,asambhava,kalpita,aprayogAtmaka 
impregnable A 1. ajeya,jo sahaja me.n jItA na jAya 
impregnate VT 1. gAbhina karanA,garbhiNI karanA,2. bharanA,pilAnA,DAlanA 
impress N 1. muhara,chhApa,chihna 
impress VT 1. muhara karanA,chhApanA,chihna karanA,2. balAtkAra naukarI me.n lenA,begAra pakaDanA 
impression N 1. chihna,ThappA,chhApa,prabhAra,asara 
impressive A 1. prabhAvashAlI,kAragara,guNakArI,gambhIra,dila me.n gaDane vAlI,chittAkarShI 
imprint N 1. chhApa,chihna,2. chhApane vAle kA nAma ityAdi jo pustaka para chhapA rahatA hai 
imprint VT 1. muhara karanA,chhApanA,mana me.n baiThA denA 
imprison VI 1. kaida karanA,banda karanA 
imprisonment N 1. kaida,bandhuAI,kArAbandhana,kArAvAsa 
improbable A 1. asambhava,vichAra se pare,asambhAvya 
improper A 1. anuchita,bejA,ashuddha,anupayukta,
impropriety N 1. ayogyatA,luchchApana,anuchita kAma,anauchitya,anupayuktatA 
improve VTI 1. sudhAranA,unnati karanA,vR^iddhi karanA,achchhe kAma me.n lAnA,2. uttamatara honA,sudharanA,unnata honA,baDhanA 
improvement N 1. vR^iddhi,baDhatI,unnati,sudhAra,shikShA,banAva 
improvise VT 1. ekAeka prastuta karanA,2. samaya para kAma chalAne ke liye ( gIta Adi) banA lenA 
imprudent A 1. beparavAha,nirviveka,asAvadhAna,mUrkha,DhITha,gustAkha 
impugn VT 1. khaNDana karanA,kATanA,radda karanA 
impulse N 1. preraNA,dhakkA,kAraNa,chAla,prayojana,pravartana,asara,prabhAva 
impulsive A 1. preraka,pravartaka,protsAhaka,ruka ruka kara hone vAlA,prabhAva DAlane vAlA,2. AvegashIla 
impunity N 1. daNDa se mukti,da.nDAbhAva,apIDA,chhuTakArA 
impure A 1. apavitra,mailA,ashuddha,gandA,lampaTa 
impurity N 1. apavitratA,mailApana,gandagI,gandI vastu 
in Adv 1. bhItara 
in Prep 1. bhItara,andara,me.n,bIcha 
in_¤-Æݽè×èØáÑèÑè N 1. sa.nkShepa me.n,sa.nkShepataH 
in_½èØá_¬ÔáÆè½è_°·è N 1. yadi,2. aisA hone para 
in_½èØá-·¸á-°·è N 1. sAmane,2. rahate hue bhI,3. anAdara karake 
in-·¸á-°·è N 1. sAmane,2. rahate hue bhI,3. anAdara karake 
in-·áÂè A 1. thoDe me.n,sa.nkShepa me.n 
in-°Ïè¿áÏè N 1. prayoga ke yogya,ThIka 
in-°Ïè¿áÏè-°·è N 1. sila-sile me.n,krama se 
in-°Ïè¿áÏè-½å N 1. tAki,isaliye,isa abhiprAya se 
inability N 1. ayogyatA,asAmarthya,akShamatA,durbalatA 
inaccessible A 1. pahu.ncha se bAhara,aughaTa,durlabha,aprApya,
inaccuracy N 1. bhUla,galatI,chUka,ashuddhi 
inaccurate A 1. galata,ashuddha,ayathArtha 
inaction N 1. anudyoga,bekAra,sustI,ArAma 
inactive A 1. nirudyama,bekAra,susta,AlasI 
inactivity N 1. bekArI,sustI,AlasI,ArAma,anudyoga 
inadequacy N 1. ayogyatA,aparyAptatA 
inadequate A 1. ayogya,aparyApta,thoDA,apUrNa,adhUrA,ananurUpa 
inadmissible A 1. agrahaNa,bharatI na hone ke yogya 
inadvertent A 1. bekhabara,beparavAha,asAvadhAna,chUkanevAlA,upekShaka 
inalienable A 1. jo alaga kiyA na jA sake,jo hastAntarita na kiyA jA sake 
inane A 1. khAlI,bekAra,chhU.nchhA 
inanimate A 1. bejAna,nirjIva,mR^ita 
inappropriate A 1. ayogya,anupayukta,beThIka,bemela 
inattention N 1. beparavAhI,bekhabarI,asAvadhAnI,upekShA,bhUla,AnAkAnI 
inattentive A 1. beparavAha,bekhabara,gAphila,asAvadhAna,upekShaka 
inaudible A 1. jo sunAI na paDe,ashrAvya,shabda rahita 
inaugural A 1. tilaka yA abhiSheka sambandhI 
inaugurate VT 1. gaddI para baiThAnA,tilaka karanA,abhiSheka karanA 
inauguration N 1. TIkA,tilaka,abhiSheka 
inauspicious A 1. ashubha,ama.ngalakArI,manahUsa 
inborn A 1. janma se,svAbhAvika,a.ntarbhava,sahaja paidAyashI,jAtI 
inbred A 1. janma se,svAbhAvika,a.ntarbhava,sahaja paidAyashI,jAtI 
incalculable A 1. behisAba,anaginata,asa.nkhya 
incapable A 1. nirbala,heTa,kama,anADI,ayogya,akShama 
incapacitate VT 1. ayogya karanA,bebasa karanA,asAmartha karanA 
incarcerate VT 1. banda karanA,kaida karanA 
incarnate A 1. avatAra,avatAra liyA huA,sasharIra,mUrta 
incarnate VT 1. sasharIra karanA,avatAra lenA,sharIra dhAraNa karanA 
incarnation N 1. deha dhAraNa,2. avatAra 
incendiary A 1. rAjavidrohI,bhaDakAne vAlA 
incendiary N 1. gR^ihadAhI,Aga lagAne vAlA,bakheDiyA,phasAdI 
incense N 1. mahaka,sugandha,dhUpa 
incense VT 1. kupita karanA,kuDhAnA,sulagAnA,2. dhUpa denA,sugandhita karanA 
incentive A 1. baDhAvA dene vAlA,sAhasa dene vAlA 
incentive N 1. kAraNa,sababa,sAhasa,baDhAvA,usakAva,preraNA,pralobhanA 
inception N 1. Arambha,shurU,sUtrapAtra 
incessant A 1. lagAtAra,anavarata,barAbara 
incessantly Adv 1. lagAtAra,barAbara,nitya,jhaDAjhaDa 
inch N 1. i~ncha,phuTa kA 12 vA.n hissA,2. dhIre dhIre,thoDA thoDA karake 
incidence N 1. girane kA Dha.nga,girAva,bhAra 
incident N 1. sa.nyoga,ghaTanA,bAta 
incidental A 1. Akasmika,prAsa.ngika 
incinerate VT 1. jalanA,bhasma karanA,rAkha karanA 
incineration N 1. jalA kara bhasma karanA,kushtA banAnA 
incinerator N 1. jalAne vAlA,bhaTTI 
incipient A 1. shurU kA,Arambha kA,pahale kA 
incision N 1. kATa,ghAva,jakhma 
incite VT 1. ukasAnA,ubhADanA,uThAnA,uttejita karanA 
incitement N 1. baDhAvA,ukasA,lAlacha,kAraNa,pralobhana,uttejana 
inclement A 1. kaThora,nirdayI,kaDA,rUkhA,tUphAnA 
inclination N 1. jhukAva,rUkhA,ichchhA,ruchi,chAha,prema,pravR^itti 
incline VTI 1. jhukAnA,mela rakhanA,jhukhanA,pravR^ita honA,ichchhA karanA 
include VT 1. sammilita karanA,dhAraNa karanA,rakhanA,milAnA,sa.nyukta karanA 
inclusive A 1. milAkara,sa.nyukta,sammilita 
incognito A 1. gupta,aprakaTa,chhipA,poshIdA,beSha badala kara,chupake 
incoherent A 1. asa.nbaddha,bejoDa,bemela,DhIlA,asa.ngata 
income N 1. AmadanI,Aya,prApti,lAbha,munAphA 
incomparable A 1. atulya,anupama,uttama,anokhA,anUpa,be joDa 
incompatible A 1. ayogya,bemela,asa.ngata 
incompetent A 1. ayogya,asamartha,apUrNa,aprachura,aparyApta 
incomplete A 1. khaNDita,apUrNa,aprachura,aparyApta 
incomprehensible A 1. abodhya,achi.ntya,samajha yA anumAna ke bAhara 
inconceivable A 1. achi.ntya,samajha se bAhara 
inconclusive A 1. anirNAyaka,adhUrA 
inconsistency N 1. asa.ngata,ayogyatA,viruddhavA,adR^iDhatA 
inconsistent A 1. ayogya,nAmunAsiba,viruddha,asa.ngata 
inconspicuous A 1. chhipA huA,aprasiddha,apratyakSha 
incontinence N 1. asa.nyama,kusa.nyama,vyabhichAra 
incontinent A 1. asa.nyamI,asa.nyata,vyabhichArI 
incontrovertible A 1. nirvivAda 
inconvenience N 1. ayogyatA,2. asuvidhA,3. duHkha,pIDA,bAdhA 
inconvenience VT 1. duHkha denA,asuvidhA me.n DAlanA 
inconvenient A 1. ayogya,asukhakara,duHkhadAI,beDhaba,asuvidhA kA 
incorporate A 1. milA,mishrita,sa.nyukta 
incorporate VTI 1. shAmila karanA,jatthA bA.ndhanA,ikaThThA karanA,milAnA 
incorporation N 1. mela,sa.nyoga,maNDalI,samAja 
incorrect A 1. ashuddha,galata 
increase N 1. baDhatI,baDhAva,vR^iddhi,2. utpatti,lAbha 
increase VI 1. baDhanA,phailanA 
increase VT 1. baDhA karanA,baDhAnA 
incredible A 1. avishvasanIya,avishvAsya,na mAnane yogya 
incredulous A 1. avishvAsI,shakkI,sa.ndeha karane vAlA 
increment N 1. baDhatI,vR^iddhi 
incriminate VT 1. ilajAma lagAnA,doShI ThaharAnA 
incubation N 1. a.nDe senA 
incumbency N 1. sahArA,bharosA,padagrahaNa 
incumbent A 1. sahArA liye hue,avashya,uchita 
incumbent N 1. padagrAhI,adhikArI 
incur VT 1. paDanA,uThAnA,Upara lenA,uttaradAyI honA 
incurable A 1. asAdhya,nirupAya 
indebted A 1. aihasAnamanda,denadAra,R^iNI,kR^itaGYa,anugR^ihIta 
indecency N 1. nirlajjatA,ashlIlatA,dhR^iShTatA,DhiThAI 
indecent A 1. nirlajja,ashlIla,dhR^iShTa,DhIThA,anuchita 
indecisive A 1. anishchita,sandigdha,asthiramati,sandehashIla,anirNAyaka 
indeed Adv 1. sachamucha,yathArtha me.n,vAstava me.n 
indefatigable A 1. athaka,be thakAvaTa,parishramI,ashrA.nta 
indefensible A 1. arakShaNIya,be bachAva 
indefinite A 1. asIma,aniyamita,anishchita,sandigdha,aniyata 
indelible A 1. ameTa,jo miTa na sake,pakkA 
indemnify VT 1. surakShita rakhanA,ToTA bharanA,daNDa denA,kShatipUrti karanA 
indemnity N 1. hAna se rakShA,jamAnata,harjAnA,badalA,kShatipUrti,hAnipUrti 
independence N 1. svatantratA,anAdhInatA,svAdhInatA,svachchha.ndatA 
independent A 1. svatantra,anAdhIna,svAdhIna,svachchha.nda 
indescribable A 1. avarNanIya,akathya,jo bayAna na ho sake 
indestructible A 1. avinAshI,jisakA nAsha na ho sake,anashvara,anAshya 
indeterminate A 1. anishchita,beThikAne 
index N 1. chihna,nishAna,rAstA batAne kA hAtha,2. viShaya sUchI,sUchIpatra,anukramaNikA 
index VT 1. sUchI me.n likhanA,sUchI denA 
indicate VT 1. batAnA,dikhAnA,prakaTa karanA 
indication N 1. lakShaNa,chihna,nishAna 
indicative A 1. nirdeshaka,dikhAnevAlA,sUchaka 
indict VT 1. aparAdha lagAnA,doSha lagAnA 
indictment N 1. aparAdha yA kala~Nka lagAnA,abhiyoga,nAlisha 
indifference N 1. apakShapAta,betaraphadArI,2. beparavAhI,udAsInatA,upekShA,virakti 
indifferent A 1. niShpakSha,apakShapAtI,2. nirutsuka,udAsIna,virakta 
indigenous A 1. deshI,deshAvarI,svadeshIya 
indigent A 1. nirdhana,daridra,dIna,garIba 
indigestion N 1. ajIrNa,badahajamI 
indignant A 1. krodhI,kuddha,ruShTa,gusse me.n 
indignation N 1. roSha,ghR^iNA ke sAtha krodha 
indignity N 1. apamAna,anAdara,tiraskAra,halakApana 
indigo N 1. nIla 
indirect A 1. TeDhA,pechadAra,bahAne bAja,phera kA,gupta,golamAla,parokSha,anumAnika 
indirectly Adv 1. tirachhepana se,hera phera se,echapecha se,ghumAkara,anuchita Dha.nga se 
indiscretion N 1. aviveka,buddhi hInatA,2. atishIghratA 
indiscriminate A 1. avivekI,abhedakara,pachamela,nirvisheSha,narma garbha 
indiscriminately Adv 1. andhAdhundha,vivekahInatA se,binA kisI bheda vichAra ke 
indispensable A 1. atyAvashyaka,aparityAjya,jisake binA na bana sake 
indisputable A 1. nirvivAda,nishchaya,spaShTa 
indistinguishable A 1. alaga karane yA jAnane ke yogya nahI.n,avibhedya,aGYeya 
individual A 1. akelA,eka,eka sa.nbandhI,vyaktigata,vaiyaktika 
individual N 1. akelA manuShya yA vastu,eka jana,vyakti 
individuality N 1. pR^ithakatva,ekatAI,vyaktitva 
individually Adv 1. alaga,nyAre nyAre,eka eka 
indivisible A 1. avibhAjya,bhAga karane ke ayogya 
indomitable A 1. jo jItA na jA sake,ajaya,jo na pale 
indoor A 1. andara,bhItara,gharelU,ghara ke bhItara kA 
induce VT 1. prerita karanA,lAnA,ukasAnA,ubhADanA,kAraNa honA 
inducement N 1. lobha,lAlacha,preraNA,pralobhana,kAraNa,ubhAra,ukasAva 
induction N 1. Arambha,praveshaNa,2. phala nikAlanA,anumAna 
indulge VTI 1. na rokanA,svIkR^iti denA,mana rakhanA,khusha karanA,prasanna karanA,sa.ntuShTa karanA 
indulgence N 1. dulAra,pyAra,kShamA,khAtiradArI,bhoga vilAsa 
indulgent A 1. namra,dayAlu,khAtira karane vAlA,anugrahashIla 
industrial A 1. shrama sa.nbandhI,shilpAdi sa.nbandhI,shrama shilpI 
industrious A 1. mehanatI,parishramI,udyamI,karmashIla 
industry N 1. mehanata,parishrama,kramashIlatA,2. shilpa,shrama shilpa,udyama 
inebriate VT 1. matta karanA,nashavAlA karanA 
ineffective A 1. niShphala,bephAyadA,akAratha,jo kAragara na ho,anupayogI 
ineffectual A 1. niShprabhAva,be asara,nikAma,bekAra,vyartha,prabhAva rahita 
inefficient A 1. ayogya,nikammA,bekAra,niShphala,niguNa 
ineligible A 1. chune jAne ke ayogya,anuchita 
ineptitude N 1. ayogyatA,anupayuktatA,mUrkhatA 
inequality N 1. nAbarAbarI,asamatA,U.nchanIcha,a.ntara,viShamatA 
inequitable A 1. anyAyI,adhArmika,anyAya sa.ngata 
inert A 1. jaDa,susta,gatidIna,achara,AlasI 
inertia N 1. Alasya,kAhilI,jaDatA 
inevitable A 1. avashya,jo Tala na sake,anivArya 
inexact A 1. ashuddha,galata 
inexcusable A 1. akShamya,jo uchita na ThaharAyA jA sake 
inexhaustible A 1. behadda,ananta,jo samApta na ho,jo chuke nahI.n 
inexorable A 1. kaThora,nirdayI,haThIlA,anamanIya 
inexperience N 1. anubhava shUnyatA,anADIpana 
inexperienced A 1. adakSha,akushala,anubhava shUnya,anADI,nausikhiyA 
inexplicable A 1. gUDha,akatha,varNana se bAhara,bayAna se bAhara 
infamous A 1. duShTa,burA,badanAma,ayashaskara,ni.ndya 
infamy N 1. kala.nka,apayasha,badanAmI,apratiShThA,atya.nta duShTatA 
infancy N 1. bachapana,laDakapana,kishorAvasthA,bAlApana,2. Arambha,prathama avasthA,Adi 
infant N 1. bachchA,bAlaka,laDakA,alpavayaska,nAbAliga 
infantry N 1. paidala senA 
infatuated A 1. mUDha,bAdalA 
infatuation N 1. vimoha,bevakUphI,mUrkhatA,buddhilopa 
infect VT 1. bImArI kI chhUta lagAnA,sa.nchAra karanA,kharAba karanA,saDAnA,bigADanA,dUShita karanA 
infection N 1. uDanI bImArI,bImArI kI chhUta,sparshadoSha,kharAba karane vAlA,dUShaNa 
infectious A 1. sa.nchArI,sparshasa.nchArI,uDa ke lagane vAlI( bImArI) ,chhutahI,uDanI,phailane vAlI 
infer VT 1. phala nikAlanA,anumAna karanA,pariNAma nikAlanA 
inference N 1. phala,anumAna,pariNAma 
inferior A 1. apradhAna,chhoTA,nIchA,ghaTiyA,ochhA,apakR^iShTa,gauNa 
inferior N 1. chhoTA,adhIna,vaha jo pada yA sthAna me.n kama ho 
infertility N 1. UsaratA,kama paidAvArI,niShphalatA 
infest VT 1. satAnA,pIDA denA,kaShTa denA 
infidel N 1. kAphira,jo kisI mata me.n na ho,anIshvaravAdI,nAstika 
infidelity N 1. shraddhAhInatA,abhakti,dharma yA mata me.n avishvAsa,adharma 
infinite A 1. aparimita,ananta,behada,pUrA,apAra,atya.nta 
infinite N 1. ananta,Ishvara 
infinitesimal A 1. ati sUkShma 
infinitesimal N 1. ati sUkShma rAshi 
infinity N 1. anantatA,asImatA,2. baDI bhIDa 
infirm A 1. rugNa,durbala,kamajora,kachchA,vodA,2. asthira,adR^iDha 
infirmary N 1. aspatAla,shaphAkhAnA 
inflame VT 1. prajvalita karanA,jalAnA,Aga lagAnA,bhaDakAnA,ukasAnA,khijAnA 
inflammation N 1. prajvalana,jvAlA,jalana,2. shatrutA,3. sUjana aura jalana 
inflammatory A 1. vidrohajanaka,bhaDakAnevAlA,uttejaka 
inflate VT 1. phulAnA,havA bharanA 
inflexible A 1. kaDA,pakkA,jo lacha na sake,amiTa,aTala 
inflict VT 1. lagAnA,DAlanA,( da.nDa) denA,mAranA 
infliction N 1. praNayana,lagAnA,da.nDa denA,mAra 
influence N 1. prabhAva,asara,jora,nAma,dabAva,roba,adhikAra 
influence VT 1. dabAva DAlanA,asara karanA,prabhAvita karanA 
influential A 1. prabhAvashAlI,prabala,pratApI,roba dAba vAlA 
influenza N 1. bhArI najalA,uDa kara lagane vAlA jukAma 
influx N 1. a.ntaH pravAha,DAlanA,jArI honA,bhItara jAnA,bhItara ghusAnA,a.ntarAvahana,Agama,2. bhIDa,adhikAI,relapela 
inform VTI 1. batalAnA,jatAnA,sUchanA denA,kahanA,sUchita karanA 
informal A 1. anaupachArika,rItiviruddha,avidhivata,aniyamita 
informant N 1. sUchaka,bhediyA,samAchAra dene vAlA,guptachara,guptadUta 
information N 1. khabara,sUchanA,samAchAra,vArtA,viGYApanA,chetAvanI,GYAna,2. abhiyoga,nAlisha 
informer N 1. sUchaka,bhediyA,samAchAra dene vAlA,guptachara,guptadUta 
infraction N 1. ula.nghana,TUTa,vighnatA,
infringe VTI 1. toDanA,bAdhA DAlanA,na mAnanA 
infuriate VT 1. krodhita karanA,krodha se bharanA 
infuse VT 1. DAlanA,chitta me.n baiThA denA,2. pAnI me.n bhigonA 
infusion N 1. DAlanA,2. arka,madirA,jushA.ndA,sata 
ingenious A 1. chatura,chAlAka,nipuNa,pravINa,sughaDa,pratibhAvAna 
ingenuity N 1. chaturatA,chAlAkI,suprayoga,matisUkShmatA 
ingrain VT 1. pakkA ra.nga ra.nganA,DubonA,voranA 
ingredient N 1. sAmagrI,masAlA,upakaraNa,a.nsha,mAtrA 
inhabit VT 1. basanA,rahanA 
inhabitant N 1. vAsI,nivAsI,bAshindA 
inhale VT 1. sA.nsa lenA,khI.nchanA,pInA 
inherent A 1. svAbhAvika,paidAyashI,janmI,sahaja,antarjAta 
inherit VT 1. adhikAra pAnA,mAlika yA vArisa honA,uttarAdhikAra me.n pAnA 
inheritance N 1. dAya bhAga,paitR^ika dhana,uttarAdhikAra,bapautI,mIrAsa,varAsata 
inhibit VT 1. rokanA,aTakAnA,manA karanA,barajanA 
inhospitable A 1. satkAra dveShI,asatkArashIla 
inhuman A 1. amAnuShika,kaThora,nirdayI,bedarda,krUra 
inhumanity N 1. amAnuShikatA,nirdayatA,krUra karma 
inimical A 1. virodhI,dushmana,bairI,ulaTA,pratikUla,ahitakara 
inimitable A 1. jisakA anukaraNa nahI.n kiyA jA sakatA,anupana 
initial A 1. Arambhika,prArambhika,pahalA 
initial N 1. nAma yA shabda kA pahalA akShara,prathamAkShara 
initial VT 1. nAma kA pahalA akShara likha kara hastAkShara karanA 
initiate A 1. nUtana,nayA,anabhyasta 
initiate N 1. dIkShita vyakti,chelA 
initiate VTI 1. Arambha karanA,sikhalAnA,a.ngIkAra karanA,lenA,pravesha karAnA,dIkShA denA,pahalA kAma karanA 
initiative N 1. Arambha karane kA adhikAra,2. prathama kAryavAhI 
inject VT 1. bhItara phe.nkanA yA pahu.nchAnA,pichakArI denA 
injection N 1. bhItara DAlanA,pichakArI lagAnA,a.ntaH kShepaNa 
injunction N 1. AGYA,hukma,hukmanAmA,Adesha,AGYApatra 
injure VT 1. hAni pahu.nchAnA,kaShTa denA,duHkha denA,khijAnA 
injurious A 1. apakArI,hAni pahu.nchAne vAlA,dukhadAI,kShatikara 
injury N 1. atyAchAra,choTa,hAni,kShati,irja 
injustice N 1. anyAya,beinsAphI,hAni,adharma 
ink N 1. syAhI,mashI,roshanAI 
ink VT 1. syAhI pheranA 
inkling N 1. saina,AhaTa 
inland A 1. bhItarI,deshI 
inland N 1. desha kA bhItarI bhAga 
inlay VT 1. jaDanA,pa~njIkArI karanA,kalamakArI karanA 
inlet N 1. bhItara Ane kA mArga,pravesha dvAra,nAkA,2. khADI 
inmate N 1. sahavAsI,nivAsI,sAtha rahane vAlA 
inn N 1. sarAya,dharmashAlA,pathiko.n ke Tikane kA sthAna 
innate A 1. svAbhAvika,prAkR^itika,sahaja,a.ntarjAta 
inner A 1. bhitarI,chhipA huA,a.ntarIya,a.ntarastha,gUDha,aspaShTa 
innings N 1. bArI,pArI,2. anAja jamA karanA 
innocence N 1. nirdoShatA,niraparAdhatA,pavitratA,sAdhutA,saralatA,2. aGYAnatA 
innocent A 1. nirdoSha,niraparAdha,sAdhu,bhalA,nirUpadrava,2. sarala,niShkapaTa 
innovate VT 1. nayA karanA,badalanA,nI rAha nikAlanA 
innovation N 1. nI bAta,navIna mArga,nUtanavyavahAra,navarIti 
innuendo N 1. ishArA,saina,vakrokti,sa.nketa 
innumerable A 1. anaginata,beshumAra,asa.nkhya,agaNya 
inoculate VT 1. kalama lagAnA,nashtara yA TIkA lagAnA,sa.nchAra karanA 
inoculation N 1. nashtara yA TIkA,sa.nchAraNa 
inordinate A 1. krama rahita,bekAyadA,atya.nta,atirikta,atyadhika 
inquest N 1. anusandhAna,anveShaNa,talAsha,tahakIkAta,khoja,dekhAbhAlI 
inquire VTI 1. pUchhanA,dariyAphta karanA,talAsha karanA,jA.nchanA,pUchha pAchha karanA 
inquiry N 1. pUchhatAchha,prashna,DhU.nDha DhA.nDha,tahakIkAta,parIkShA,anusa.ndhAna 
inquisition N 1. jA.ncha,khoja,adAlatI pUchha tAchha,parIkShaNa,2. vidharmiyo.n kI parIkShA aura unako daNDa dene kA eka nyAyAlaya 
inquisitive A 1. jiGYAsu,anveShaNashIla,kautUhalI,pUchhapAchha karane vAlA,khojI,jAnane kA ichchhuka 
inroad N 1. chaDhAI,dhAvA,AkramaNa 
insane A 1. pAgala,unmAdI 
insatiable A 1. jo tR^ipta na hove,atoShaNIya,atilobhI 
inscribe VT 1. likhanA,naksha karanA,khodanA,nishAna karanA 
inscription N 1. naksha,lekha,shilAlekha,2. upAdhi,3. patA 
inscrutable A 1. jo ki DhU.nDhA na jA sake,alakShya,agamya 
insect N 1. kIDAmakoDA,2. bahuta tuchchha vastu 
insecure A 1. beADa,arakShita,jokhima kA,krachchA 
insecurity N 1. arakShA,asurakShA,anirvighnatA,khatarA,bhaya,sa~NkaTa,jokhima,sha.nkA 
inseparable A 1. jo alaga na ho sake,abhinna,aviyojya 
insert VT 1. a.ntargata karanA,DAla denA,milAnA,likha denA 
insertion N 1. niveshana,praveshana,likhane yA chhApane me.n kuchha joDa denA,kapaDe me.n lesa yA jAlI lagAnA,2. DAlI huI yA milAI huI vastu yA likhAvaTa,3. suI kA kAma ityAdi 
inside N 1. bhItarI hissA,abhyantara,antarbhAga 
insider N 1. a.ntara.ngI,jo kisI samAja ityAdi ke bhItara ho,jo bheda jAnatA ho 
insidious A 1. chhalI,dhUrta,dhokhebAja 
insight N 1. pUrA GYAna,pUrI pahachAna,nirIkShaNa,pariGYAna,parakha 
insignia N 1. nishAna,paTTA,chihna,chaparAsa,tamagA 
insignificant A 1. laghu,chhoTA,kShudra,tuchchha,nirarthaka,aguru 
insincere A 1. kuTila,chhalI,dhUrta,kapaTI,jhUThA,dura.ngA 
insinuate VTI 1. dila me.n jagaha karanA,apane Upara dayAvAna karanA,paiThanA yA paiThAnA,jI me.n DAlanA,2. ishArA karanA,3. lallo pachcho karake ghusa jAnA 
insinuation N 1. paiTha,ishArA,bheda,chApalUsI,phusalAhaTa,damabAjI 
insipid A 1. phIkA,besvAda,nIrasa,bemajA,sIThA,bhaddA,ma.nda 
insist VI 1. dR^iDha rahanA,jidda karanA,haTha karanA,aDanA 
insolvency N 1. divAlA,TATa palaTa,R^iNashodhanAkShamatA 
insolvent A 1. divAliyA,R^iNashodhanAkShama,daridra 
insomnia N 1. nidrAbhAva,nI.nda na Ane kA roga 
inspect VT 1. dekhanA,bhAlanA,jA.nchanA,parakhanA,nirIkShaNa karanA 
inspection N 1. dekhabhAla,jA.ncha,parakha,nirIkShaNa,parIkShA,nigahabAnI 
inspector N 1. inspekTara,jA.ncha karane vAlA,nirIkShaka,muAinA karane vAlA 
inspiration N 1. sA.nsa lenA yA khI.nchanA,2. sA.nsa,3. Ishvara kI preraNA,dila me.n AnA yA paDanA,Akasmikodbhava 
inspire VT 1. sA.nsa lenA,hR^idaya me.n bhejanA,dila me.n DAlanA,2. phU.nkanA,jI me.n DAlanA,preraNA karanA 
instability N 1. asthiratA,cha~nchalatA 
install VT 1. baiThAnA,sa.nsthApanA karanA,adhikAra denA,gaddI para baiThAnA,rAja tilaka karanA,rAjyAbhiSheka karanA 
installation N 1. gaddI,sa.nsthApana,rAja tilaka,rAjyAbhiSheka 
instalment N 1. adhikAra pradhAna,sthApanA,2. a.nsha,kishta,R^iNa bhAga 
instant A 1. Avashyaka,jarUrI,turanta,ekadama,anantarakAlIna,2. shIghra,3. vartamAna 
instant N 1. kShaNa,pala,2. vartamAna mAsa kI tithi 
instantaneous A 1. usI kShaNa kA,phaurana,tatkShaNa,tAtkAlika 
instantly Adv 1. phaurana,tatkShaNa,tatkAla,jhaTapaTa,shIghra 
instead Adv 1. bajAya,badale me.n,jagaha me.n 
instigate VT 1. ubhAranA,bhaDakAnA,burAI kI ora bahakAnA,bahakAnA 
instigation N 1. bahakAva,lubhAva 
instigator N 1. bahakAnevAlA,mana pheranevAlA,ukasAnevAlA 
instinct A 1. sahajaGYAna,svAbhAvika buddhi,subuddhi 
instinctive A 1. svAbhAvika,svabhAva prerita,svataH pravR^itta 
institute N 1. niyama,rIti,2. sa.nsthApana,sa.nsthA,vidyA kI unnati ke liye sa.nghaTana yA samAja 
institute VT 1. ThaharAnA,sthApita karanA,nI.nva DAlanA,Arambha karanA,jArI karanA,prachalita karanA,chalatA karanA 
institution N 1. sa.nsthA,2. vyavasthA,vidhi,kAnUna,3. shikShA 
instruct VT 1. sikhAnA,batalAnA,shikShA denA,upadesha denA,samajhAnA,AGYA karanA,Adesha karanA 
instruction N 1. shikShA,upadesha,
instructions N 1. upadesha,AGYA,hukma,Adesha 
instructive A 1. samAchAra dene vAlA,GYAna-garbha,upadesha yukta,shikShaka 
instructor N 1. adhyApaka,upadeshaka,ustAda,guru 
instrument N 1. hathiyAra,aujAra,2. kala,3. lekha,lekhapatra,4. jariyA,kAraNa,kAraka,nimitta,sAdhana 
instrumental A 1. madadagAra,sahAyaka,sAdhaka,upakArI 
insubordination N 1. anadhInatA,avashatA,avinaya,vidroha 
insubstantial A 1. mithyA,jhUThA,kAlpanika 
insufferable A 1. asahya,ghR^iNAyogya,na sahane yogya 
insufficient A 1. kama,aparyApta,2. ayogya,akShama 
insular A 1. dvIpIya,dvIpa sa.nba.ndhI,TApU kA,pAnI se ghirA huA,akelA 
insulate VT 1. alaga karanA,bilagAnA,2. TApU banAnA 
insult N 1. apamAna,anAdara,gAlI galauja,chheDa 
insult VT 1. apamAna karanA,anAdara karanA,gAlI denA 
insurance N 1. bImA 
insurgent A 1. rAjadrohI,bAgI,rAjaviparIta 
insurmountable A 1. ajaya,ala~NghanIya,jo parAsta na kiyA jA sake,avashya,durAroha 
insurrection N 1. balavA,vidroha,phasAda,viplava,prajAkopa 
intact A 1. akhaNDa,vinA bigaDA huA,sAbita,pUrA 
intangible A 1. jo sparsha se jAna na paDe,aTaTola,aspR^ishya 
integral A 1. samasta,samUchA,pUrA,pUrNa 
integrate VT 1. sa.npUrNa karanA,pUrA karanA,joDanA,anukalana karanA 
integration N 1. anukalana 
integrity N 1. pUrNatA,akhaNDitva,sachchApana,shuddhatA,saphAI,ImAnadArI 
intellect N 1. samajha,mati,buddhi,GYAna 
intellectual A 1. buddhi sa.nbandhI,buddhi viShayaka,mAnasika,dimAgI,khyAlI 
intelligence N 1. samajha,mati,GYAna,2. shikShA,3. samAchAra,khabara,4. sUchanA,ittilA 
intelligencer N 1. samAchAra lAne vAlA,bhediyA,guptachara 
intelligent A 1. samajhadAra,hoshiyAra,buddhimAna,kushala,suparichita GYAnI,subodha,chatura,guNI 
intelligentsia N 1. paDe likhe loga,sushikShita samAja,svatantra vichAra karane vAlA samudAya 
intelligible A 1. bodhanIya,sApha,samajha me.n Ane yogya,spaShTa,suspaShTa,subodha 
intemperate A 1. atibhojI,amita bhogI,pAnAsakta,nashebAja,badaparaheja,matavAlA,krodhI 
intend VTI 1. niyata rakhanA,irAdA karanA,manoratha rakhanA,vichAra karanA 
intense A 1. khi.nchA huA,adhika,tIvra,prachaNDa,atimAtra,ati kaThora,atyanta teja 
intensely Adv 1. tejI se,prachaNDatA se,uttejanA se,bahuta,kaThoratA pUrvaka,tapAka se 
intensify VT 1. teja karanA,prachaNDa honA,jyAdA karanA 
intensity N 1. Adhikya,tIvratA,gADhatA,adhikatA 
intensive A 1. khi.nchane yA tanane vAlA,jora dene vAlA,vR^iddhikara 
intensively Adv 1. adhikatA se 
intent A 1. atyanta parishramI,lavalIna,niShTha,Asakta chitta 
intent N 1. abhiprAya,prayojana,irAdA,artha,manoratha 
intention N 1. lakShya,AkA.nkShA,abhiprAya,Ashaya,irAdA 
intentional A 1. jAnabUjhakara,jAnA bUjhA,irAdA kiyA huA,2. hara taraha se,hara sUrata se,pUre taura se 
intentionally Adv 1. jAna bUjha kara,svechchhA se,samajha bUjha ke 
intently Adv 1. jI lagAkara,mehanata se,lAlasA se 
inter VT 1. gADanA,maTTI denA 
interact VI 1. eka dUsare para kiyA karanA 
intercede VI 1. anunaya karanA,siphArisha karanA,bIcha me.n paDanA,bIcha bachAva karanA 
intercept VT 1. rAstA banda karanA,rAha me.n rokanA,bIcha me.n aTakAnA,alaga karanA,rokanA,kATanA,banda karanA 
interception N 1. rokanA,roka,aTakAva 
intercession N 1. bIchabachAva,dUsare ke pakSha me.n kahanA,anunaya,prArthanA 
interchange VT 1. adalA badalA karanA,phera phAra karanA 
intercourse N 1. bola chAla,lena dena,pArasparika vyavahAra,vyApAra,mela jola,sa.nsarga 
interdependence N 1. eka dUsare para sahArA,parasparAdhInatA 
interdict N 1. roka Toka,niShedha,2. dhArmika kriyAye.n banda karane kI popa kI AGYA 
interdict VT 1. manA karanA,rokanA,niShedha karanA 
interest N 1. prabhAva,2. lAbha,hita,bhAga,lAbha kA dhyAna,artha,3. bhAva,uttejanA,4. sarokAra,chAhata,sa.nbandha,5. sUda,vyAja 
interest VTI 1. ruchi utpanna karanA,sa.nbandha rakhanA,asara karanA,hissA denA,mana lagAnA,milAnA 
interesting A 1. chittAkarShaka,manohara,mana lagAne vAlA,manabhAvanA,dila badalAU,vinodI 
interfere VI 1. bIcha me.n paDanA,hAtha DAlanA,paraspara virodha karanA,dakhala denA,hastakShepa karanA 
interference N 1. bIcha bachAva,muThabheDa,hastakShepa 
interim A 1. alpakAlIna 
interim N 1. bIcha kA samaya,madhyakAla,antara 
interior A 1. bhItarI,bhItara kA 
interior N 1. bhItara,andara,abhyantara 
interject VT 1. bIcha me.n DAlanA,pravesha karAnA 
interlink VT 1. kaDiyo.n ko joDa kara milAnA 
interlock VTI 1. milAnA,Ali~Ngana karanA 
interloper N 1. hastakShepa karane vAlA,anya ke adhikAra me.n hAtha DAlane vAlA 
interlude N 1. avakAsha,bIcha kA kAryakrama,tamAshA yA gAnA jo nATaka ke a.nko.n ke bIcha me.n hotA hai 
intermarriage N 1. bhinna jAti yA va.nsha kA vivAha,Apasa me.n byAha shAdI karanA,parasparavivAha 
intermediary A 1. bIcha kA,madhyastha 
intermediary N 1. madhyavartI,pratinidhi,dalAla 
intermediate A 1. bIcha kA,madhyavartI,darmiyAnI 
interminable A 1. ananta,apAra,behada 
intermission N 1. chhuTTI,nivR^itti,virAma 
intermittent A 1. pArI pArI Ane vAlA,antare kA,savirAma 
intern VT 1. desha ke bhItara bhejanA,desha ke bhItara kaida rakhanA,antarita karanA 
internal A 1. Antarika,bhItarI,deshI,vAstavika 
international A 1. AntarrAShTrIya,Apasa kA,desho.n ke bIcha kA,AntarjAtIya 
internationalism N 1. AntarrAShTrIyatA,AntarrAShTrIyatAvAda 
internationalist N 1. antarrAShTrIyatAvAdI 
internecine A 1. paraspara vinAsha kArI,ghAtaka 
interpret VTI 1. artha karanA,vyAkhyA karanA,varNana karanA,samajhAnA,kholanA 
interpretation N 1. bayAna,vyAkhyA,artha prakAshana,anuvAda 
interpreter N 1. anuvAdaka,ulthA yA tarajumA karane vAlA,TIkAkAra,artha prakAshaka,bhAShyakAra 
interrogate VT 1. prashna karanA,pUchhanA 
interrogation N 1. pUchha tAchha,prashna,savAla,2. chihna visheSha 
interrupt VT 1. bIcha me.n paDanA,dakhala denA,hastakShepa karanA,2. rokanA,aTakAnA,3. alaga karanA,kATanA 
interruption N 1. rukAvaTa,ADa,bha.nga,vighna,2. hastakShepa,bIcha me.n paDanA 
intersect VT 1. eka dUsare ko kATanA,eka dUsare ko Ara pAra karanA,2. Ara pAra karake vibhAjita karanA 
intersection N 1. barAbara kA kaTAna,parasparachchheda 
intersperse VT 1. phailAnA,chhitarAnA,bikharAnA 
intertwine VTI 1. baTanA,lapeTanA 
interval N 1. antara,madhya sthAna,madhya kAla,bIcha kA sthAna yA samaya,phAsalA 
intervene VI 1. bIcha me.n AnA yA paDanA,ADe AnA,hAtha DAlanA 
intervention N 1. bIcha bichAva,ADa,madhyavartana,hAtha DAlanA,bichavAI 
interview N 1. mulAkAta,bhe.nTa,darshana,salAha,samAgama 
interweave VT 1. sA.nTanA,milA kara binanA,milA kara baTanA 
intestine N 1. a.ntaDI,a.ntaDI jo peTa se maladvAra taka jAtI hai 
intimate A 1. ghaniShTha,melajola,dostI,ati mitratA,dR^iDha sa.nsarga,suparichaya 
intimate VT 1. ishArA karanA,sa.nketa karanA,2. batalAnA,samAchAra denA,sUchanA denA 
intimately Adv 1. ati mitratA se,dilojAna se,parichita rUpa se,ghaniShTatA se 
intimidate VT 1. DarAnA,dhamakAnA,DA.nTanA,bhaya dilAnA 
intimidation N 1. dhamakI,DA.nTa,DapaTa,DarAvA,bhaya darshana 
into Prep 1. me.n,bIcha me.n,bhItara,a.ndara 
intolerable A 1. asahanIya,asahya,jo sahA na jA sake 
intolerant A 1. asahanashIla,na baradAshta karane vAlA,asahiShNu,2. atyAchArI 
intone VTI 1. paDhanA,gunagunAnA,laya se paDhanA 
intoxicate VT 1. behosha karanA,matavAlA karanA,masta karanA 
intoxication N 1. nashA,behoshI,matavAlApana,mastI,unmattatA 
intractable A 1. haThI,mu.nhajora,aDiyala,avashya,prachaNDa 
intrepid A 1. bahAdura,niDara,nirbhaya 
intricacy N 1. pecha,lapeTa,ulajhAva,kaThinatA,asaralatA,gUDhatA 
intricate A 1. ulajhA huA,pechadAra,kaThina,lapeTadAra,gUDha,gahana,asarala 
intrigue N 1. kUTa yukti,kapaTa praba.ndha,sAjisha 
intrigue VTI 1. ba.ndisha karanA,kUTayukti rachanA yA kapaTa praba.ndha karanA,avaidha prema karanA 
intrinsic A 1. bhItarI,a.ntastha,sachchA,asalI,svAbhAvika,prAkR^itika,vAstavika 
introduce VT 1. lAnA,pesha karanA,milAnA,pravesha karanA,2. jAna pahachAna karAnA,parichaya denA,3. chalAnA,prachAra karanA,4. utpanna karanA,Arambha karanA 
introduction N 1. jAna pahachAna,viShaya pravesha,prachAra,praveshana,2. Arambhika bAta,Arambha prastAvanA,upakramaNikA,bhUmikA 
introductory A 1. GYApaka,Arambhika,prastAvanArUpa,prAveshika 
introspection N 1. antaradR^iShTi,antarAvalokana 
introvert VT 1. andara ko moDanA 
intrude VTI 1. hastakShepa karanA,dakhala denA,toDanA,ghuseDanA,2. ghusa jAnA,be bulAye jAnA,Apa se Apa ghusa jAnA 
intrusion N 1. binA AGYA ke pravesha yA Agamana,dakhala,paiTha 
intrusive A 1. dakhala dene vAlA,anuchita rUpa se hAtha DAlane vAlA 
intuition N 1. antarGYAna,binA vichAra yA pramANa ke GYAna,sahaja GYAna,anubhava 
intuitive A 1. sahajaGYAna sa.nbandhI,sahajaGYa,antaraGYAna se jAnA huA 
inundate VT 1. DubonA,bADha AnA,bahanA,baha nikalanA 
invade VT 1. paDhAI karanA,dabA lenA,AkramaNa karanA,dhAvA karanA 
invader N 1. chaDhAI karane vAlA,AkramaNa karane vAlA,AkrAmaka,AkramaNakArI 
invalid A 1. balahIna,durbala,2. rogI,marIja,rugNa 
invalidate VT 1. durbala karanA,ashakta karanA,2. bekAra karanA,radda karanA,jhUThA karanA,vyartha karanA,nA 
invaluable A 1. amUlya,anamola,bahumUlya 
invariably Adv 1. ekasA,nitya,sarvadA,sthira rUpa se,
invasion N 1. chaDhAI,dhAvA,AkramaNa,hamalA 
invective N 1. AkShepa,ni.ndA,apavAda,gAlI,tAnA,doSha,bolI TholI 
invent VT 1. AviShkAra karanA,nI bAta nikAlanA,IjAda karanA,gaDhanA,rachanA 
invention N 1. rachanA,kalpanA,yukti,tadabIra,nirmANa,AviShkAra 
inventive A 1. yuktimAna,nI nI bAte.n sochakara nikAlane vAlA,nirmANa kushala 
inventor N 1. vaha jo nI bAta socha kara nikAle,nirmAtA,AviShkAraka 
inventory N 1. sa.nkhyApatra,sUchI,pheharista,pharda,kharvA 
inventory VT 1. sa.nkhyApatra yA sUchI banAnA 
inverse A 1. vyutkrama,pratiloma,pratikUla,ulTA,au.ndhA 
inversion N 1. utkramaNa,vyutkrama,viparItatA 
invert VT 1. ulaTA karanA,au.ndhA karanA,ulaTanA palaTanA 
invest VT 1. vastra pahanAnA,sajAnA,2. denA,padavI para niyata karanA,3. gheranA,4. rupayA lagAnA 
investigate VT 1. khojanA,jA.nchanA,tahakIkAta karanA,anusa.ndhAna karanA 
investigation N 1. khoja,jA.ncha,tahakIkAta,anusa.ndhAna,DhU.nDha,chhAnabIna 
investigator N 1. khojI,tahakIkAta karane vAlA,anusa.ndhAtA 
investment N 1. poshAka,khilata,2. gherA,phirAva,3. sa.npatti ke kraya Adi me.n rupaye kA lagAnA,isa prakAra lagA huA rupayA 
inveterate A 1. haThI,jiddI,gaharA,dinI,purAnA 
invidious A 1. dveShajanaka,DAha yA hasada paidA karane vAlA,2. burA,jo burA lage 
invigorate VT 1. puShTa karanA,bala baDhAnA,jAna DAlanA 
invincible A 1. ajaya,ajIta,aDiga,adamya 
inviolable A 1. ala~Nghya,jo kharAba na ho sake,jo TUTa na sake,pavitra 
invisible A 1. adR^ishya,alakShya,alakha 
invitation N 1. bulAvA,nimantraNa,dAvata,nyotA 
invite VT 1. bulAnA,2. nyotA denA,nimantraNa bhejanA,3. lAlacha denA,phusalAnA,4. AkarShita karanA 
invocation N 1. stuti,prArthanA,AvAhana,AmantraNa,vinaya,2. talabI 
invoice N 1. bIjaka,chAlAna 
invoke VT 1. bulAnA,prArthanA karanA,smaraNa karanA,AvAhana karanA,Amantrita karanA 
involuntary A 1. anichchhuka,niShkAma,bekAma,bevasha 
involve VT 1. lapeTanA,gheranA,2. ulajhAnA,pha.nsAnA,shAmila karanA,aparAdha me.n pha.nsAnA,ghabaDA denA 
involvement N 1. phasAva,ulaphana,Arthika sa.nkaTa,jha.njhaTa 
invulnerable A 1. abhedya,vajra sA,jisa me.n ghAva na laga sake 
inward A 1. antarastha,andarUnI,bhItarI 
inward Adv 1. bhItara kI ora,2. mana me.n,dila me.n 
iodine N 1. AyoDIna 
iota N 1. bi.ndumAtra,kaNa,aNu,jarA,tilamAtra 
irascible A 1. krodhI,gussAvara,chiDachiDA 
ire N 1. krodha,gussA,kopa,roba 
iridescent A 1. indra dhanuSha kI bhA.nti chamakIlA 
iris N 1. indra dhanuSha,2. A.nkha kI putalI 
irk VT 1. thakAnA,satAnA 
irksome A 1. bhArI,duHkhadAyI,klesha janaka,duHkhita karane vAlA 
iron A 1. lohe kA,2. kaThora,sakhta,lohe sA kaDA 
iron N 1. lohA 
iron VT 1. istrI karanA,lohA pheranA,2. beDI DAlanA,lohA lagAnA,hathiyAra bA.ndhanA,bA.ndhanA,nA 
ironclad A 1. lohe ke hathiyAra bA.ndhe hue 
ironclad N 1. lohe ke pattharo.n se maDhA huA jahAja 
ironic A 1. tAne ke taura para,vyAjoktirUpa 
irons N 1. lohaba.ndhana,beDI,hathakaDI 
irony N 1. nindA,vyAjokti,vyAjastuti,bolI TholI 
irradiate VTI 1. ujalA karanA,chamakAnA,jagamagAnA,2. chamakanA 
irrational A 1. achetana,GYAnarahita,besamajha,mUrkha,aGYAnI,anajAna 
irreconcilable A 1. anamela,asa.ngata,mela na karane vAlA 
irrefutable A 1. akha.nDanIya,aTUTa,niruttara 
irregular A 1. shAstra viruddha,aniyamita,krama rahita,vidhi viruddha,TeDhA,viShama,avyavasthita,beDaula,beDhaba,2. viShayagAmI,durAchArI 
irregularity N 1. aniyama,vyatikrama,vidhi virodha,avyavasthA,2. pApa,AvAragI,durAchAra 
irrelevance N 1. niShphalatA,belagAva,asambandha,asa.nbaddhatA 
irrelevant A 1. asa.nbaddha,aprAsa.ngika,niShphala,vyartha,bejoDa,bematalaba,belagAva 
irreparable A 1. jo phira na mila sake,jo sudhAra ke yogya na ho,apratikArya 
irrepressible A 1. jo daba na sake,adamya 
irresistible A 1. jo ruka na sake,apratirodhya,anivArya 
irresponsible A 1. anuttaradAyI,dAyitvahIna,avishvasanIya 
irreverence N 1. anAdara,apamAna 
irreverent A 1. beadaba,apamAna janaka,anAdarayukta 
irreversible A 1. aparivartanIya,badalane ke ayogya 
irrevocable A 1. akhaNDanIya,aTala,achala 
irrigate VT 1. sI.nchanA,pAnI denA,bhigonA 
irrigation N 1. si.nchAI,AbapAshI 
irritable A 1. chiDachiDA,tunaka mijAja,shIghrakopI 
irritant A 1. khijAne vAlA,krodha utpanna karane vAlA 
irritant N 1. khijAne vAlA,krodha utpanna karane vAlA 
irritate VT 1. chiDhAnA,khijAnA,kuDhAnA,chheDanA 
irritation N 1. chiDha,gussA,krodha,uttejanA 
island N 1. dvIpa,TApU,ajIrA 
islander N 1. dvIpa vAsI 
isle N 1. TApU,ajIrA 
islet N 1. chhoTA dvIpa 
isolate VT 1. alaga rakhanA,pR^ithaka karanA,2. shodhanA,sApha karanA 
isosceles A 1. samadvibAhu,do barAbara bhuja kA 
issue N 1. nikAsa,bAhara AnA,bahAva,2. jananA,santAna,va.nsha,3. phala,pariNAma,4. prakAshana,AvR^itti,5. vivAdAspada viShaya,tanakIha,bIja 
issue VTI 1. nikAlanA,prakAshita karanA,prachalita karanA,chalAnA,baratanA,denA,2. nikalanA,bahanA,baDha chalanA,phUTanA 
isthmus N 1. sthalaDamarUmadhya,sa.nyoga bhUmi 
it Pron 1. yaha,vaha 
itch N 1. khAja,khujalI,chula,lata 
itch VI 1. khujalAnA,khujalI honA,2. lAlachI tabIyata rakhanA,lobhI svabhAva rakhanA 
item N 1. rakama,chIja,mada,viShaya,pada 
item VT 1. likha lenA 
itinerant A 1. ramatA,bhramaNakArI,daurA karane vAlA,chalatA phiratA 
itinerary A 1. ghUmatA huA,bhramaNa sa.nba.ndhI 
itinerary N 1. bhramaNakAriyo.n ke liye pathapradarshaka pustaka,2. mArga 
itself Pron 1. svayam,Apa hI,Apa hI Apa 
ivory A 1. hAthI dA.nta kA 
ivory N 1. hAthI dA.nta,gajada.nta 
ivy N 1. eka prakAra kI latA,vR^ikShalatA 
jack N 1. DhITha AdamI,2. eka kala,yantra,3. jha.nDA,patAkA,4. kaTahala 
jacket N 1. jAkaTa,mirajI,phatuI,ba.nDI 
jade N 1. mariyala yA kharAba ghoDA 
jade VT 1. thakAnA,ta.nga karanA 
jag N 1. dA.ntA,dandAnA,Are ke dA.nto.n kI noka yA kaTAva vA chheda 
jag VT 1. dandAnedAra karanA,dA.nte nikAlanA 
jail N 1. kArAgAra,bandIgR^iha 
jailor N 1. jelara,jelakhAne kA darogA,kArAgArAdhipati,bandagR^ihAdhyakSha 
jam N 1. murabbA,achAra,2. kuchalAva,nichoDa 
jam VT 1. dabAnA,nichoDanA,mIchanA,kuchalanA 
janitor N 1. daravAna,dvArapAla,chaukIdAra 
japan N 1. eka rogana,rogana yA rogana kI ra~NgI huI chIja,lAhaTa kA kAma 
japan VT 1. rogana karake chamakAnA,kAlA chamakIlA ra~NganA 
jar N 1. dhakkA,virodha,sa.ngharSha,kaThora shabda,Takkara,2. maTakA,ghaDA,martabAna 
jar VTI 1. hilAnA,2. jhanakAranA,khaDakhaDAnA,3. takarAra karanA 
jargon N 1. gapaDa sapaDa,gapa shapa,ga.nvArU bolI,anarthaka vachana 
jasmine N 1. chamelI,belA,mAgadhI 
jasper N 1. sUryakAnta,maNivisheSha,jabarajada 
jaundice N 1. pIliyA,pA.nhuroga,ka.nvala roga 
jaundice VT 1. pIliyA karanA,pA.nhurogagrasta karanA 
jaunt N 1. saira,bhramaNa,ghUmanA phiranA 
jaunt VT 1. saira karanA,bhramaNa karanA,ghUmanA 
jaunty A 1. ra.ngIlA,bhaDakIlA,chaTakIlA,chhailA 
javelin N 1. barchhI,bhAlA 
jaw N 1. jabaDA,mu.nha kI haDDI jisame.n saba dA.nta lage rahate hai.n 
jaw VT 1. dhaDakanA,DA.nTanA,gAlI galauja karanA 
jay N 1. nIlaka.nTha 
jealous A 1. shakkI,sa.ndehI,udvigna,DAhI,dveShI 
jealousy N 1. sha.nkA,sandeha,IrShyA,DAha,chi.ntA,andeshA 
jeer N 1. tAnA,ThaThThA,upahAsa 
jeer VTI 1. chiDhAnA,tAnA mAranA,ThaTholI karanA,chuTakI lenA,ha.nsI karanA 
jelly N 1. lUAba,murabbA,gADhA rasa jo phala ke rasa aura chInI ke au.nTane se banatA hai 
jeopardize VI 1. jokhima me.n DAlanA 
jeopardy N 1. jokhima,khatarA,sa.nkaTa 
jerk N 1. dhakkA,jhaTakA 
jerk VT 1. jhaTakanA,phekanA,jhaTakA denA 
jerky A 1. jhaTakA ke sAtha,jhaTakA vAlA,jhakkI 
jess N 1. chamaDe yA reshama kA tasmA,phu.ndanA 
jest N 1. ThaThThA,ha.nsI,svA.nga,bheSha,parihAsa 
jest VT 1. ha.nsI karanA,ThaTholI karanA,dillagI karanA 
jester N 1. masakharA,ThaTholiyA,dillagIbAja,bhA.nDa,parihAsakArI,vidUShaka 
jet N 1. sa.ngamUsA,bahuta kAlA chamakIlA patthara,2. phuhArA,3. To.nDhI 
jet VI 1. nikala paDanA,bahanA 
jetty A 1. bahuta kAlA 
jetty N 1. chhajjA,ubhAra,khanvA,pAyA 
jewel N 1. maNi,ala.nkAra,gahanA,bhUShaNa 
jewel VT 1. maNi yA gahane se sajAnA 
jeweller N 1. jauharI,gahanA banAne vAlA,aDiyA,maNikAra 
jewellery N 1. javAharAta,maNimuktA,gahane,AbhUShaNa 
jibe VT 1. tAnA mAranA 
jig N 1. thiraka nAcha nAchane kI gata 
jig VI 1. nAchanA 
jingle N 1. jhanajhanAhaTa,TanaTanAhaTa,jhanakAra 
jingle VTI 1. TanakAranA,jhanajhanAnA,2. khanakhanAnA,jhanajhanAnA 
job N 1. halakA kAma,kArya,vyApAra,lAbha ke liye kiyA huA kAma,2. aisA vaisA chhApane kA kAma,ThIke kA kAma 
jockey N 1. ghuDa dauDa kA savAra,ghoDo.n kA saudAgara,2. Thaga 
jockey VT 1. ThaganA,dhokhA denA,2. barAbara se savAra hokara dhakkA denA 
jocular A 1. parihAsashIla,hAsyakara,ThaThThAbAja,parihAsaka,kautukI 
jog N 1. hilAva,kampana,halakA,dhakkA 
jog VTI 1. hilAnA,dhakkA denA,jhUma jhUma kara chalanA 
john N 1. jAna 
join VT 1. sa.nyukta karanA,milAnA,joDanA,sA.nTanA,2. milA rahanA,milanA,sammilita honA,juDanA 
joint A 1. sAjhe kA,milA julA,sa.nyukta,2. sa.nyukta vichAra 
joint N 1. joDa,milApa,kabjA,gA.nTha 
joint V 1. joDanA,milAnA,nA 
jointly Adv 1. milana kara,sAjhe me.n 
joke N 1. ha.nsI,ThaThThA,parihAsa 
joke VT 1. ThaThThA mAranA,ha.nsI karanA 
joker N 1. upahAsaka,ha.nsoDa,ThaThThe bAja,masakharA 
jolly A 1. sAna.nda,khusha,rasika,vinodI,2. su.ndara,moTA,tAjA 
jolt N 1. jhaTakA 
jolt VT 1. hilAnA,jhaTakanA,dhakkA denA 
jostle N 1. dhakkA,Dhakela,muThabheDa 
jostle VT 1. dhakkA denA,DhakelanA,ThelanA 
jot N 1. kaNa,jarrA,aNu,bi.ndumAtra 
jot VT 1. TA.nkanA,likha lenA 
journal N 1. bahI khAtA,roja nAmachA,2. akhabAra,dainika yA mAsika samAchAra patra 
journalism N 1. patrakAritA,sa.npAdaka kArya yA vyavasAya,sa.npAdana kalA 
journalist N 1. patrakAra,rojanAmachA likhane vAlA,2. samAchArapatra kA sa.npAdaka 
journey N 1. yAtrA,sthAnAntara me.n yAtrA,saphara 
journey VT 1. yAtrA karanA,chalanA,saphara karanA 
journeyman N 1. majadUra,roja para kAma karanevAlA,kamerA,kArindA 
joust N 1. jhUThI laDAI,khela me.n savAro.n kA dva.ndvayuddha 
joust VT 1. savAra hokara khela me.n laDanA 
jovial A 1. Anandita,khusha,ha.nsamukha,sAnanda 
joy N 1. Ananda,harSha,khushI 
joy VT 1. khusha honA,2. khusha karanA,Ana.ndita karanA 
joyful A 1. harShita,khusha 
joyous A 1. sAnanda,khusha,ha.nsamukha,magna 
jubilant A 1. vijayakArI,praphullita,jaya shabdakArI,magna 
jubilee N 1. jubalI,mahotsava yA baDe harSha kA tyohAra,utsavakAla,praharSha,2. pachAsave.n varSha kA utsava 
judge N 1. jaja,nyAyakartA,nyAyAdhIsha,vichArapati,2. nirNaya kushala vyakti 
judge VT 1. jA.nchanA,nirNaya karanA,vibheda karanA,2. AGYA denA 
judgeship N 1. vichArapati kA pada 
judgment N 1. vichAraNA,nirNaya,nirdhAraNA,2. anumati,rAya,mata,3. nirNaya,vichAraphala,da.nDAGYA,4. IshvarIyada.nDa 
judicial A 1. nyAyika,nyAyAlaya ke upayukta,nyAya sa.nbandhI,dharmashAstrAnusAra 
judicious A 1. buddhimAna,chatura,vivekI,saviveka 
jug N 1. jaga,jhajhjhara,surAhI,ghaDA 
juggle N 1. bAjIgarI,jAdU,indrajAla,chhala 
juggle VT 1. hAtha kI saphAI karanA,bAjIgarI karanA,jAdU karanA,chhalabala karanA 
juggler N 1. bAjIgara,ai.ndrajAlika,naTa,chhaliyA,dhokhA dene vAlA 
jugular A 1. kaNTha sa.nba.ndhI,gale kA,ka.nThya 
juice N 1. rasa,arka 
juicy A 1. rasadAra,rasIlA 
jumble N 1. mela jola,khichaDI,2. mIThI TikiyA,nAna khaTAI 
jumble VT 1. milAnA,gaDabaDa karanA 
jump VT 1. kUdanA,uchhalanA,2. lA.nghanA,DA.nkanA,3. phalA.nganA,kUdanA,chaukaDInA,uchhalanA,uThAvanA 
jumper N "1. kUdane vAlA,2, striyo.n kA eka pahanAvA" 
junction N 1. milApa,joDa,sa.ngama 
juncture N 1. yoga,mela,joDa,milane kA sthAna,ThIka samaya,sUkShma samaya 
jungle N 1. ja.ngala,vana 
junior A 1. chhoTA,padavI me.n kama 
junior N 1. chhoTA manuShya,2. nimna padavI kA AdamI 
junket N 1. jyonAra,dAvata,bhoja 
jurisdiction N 1. adhikAra,sImA,akhtiyAra,amaladArI,adhikAra-kShetra,ilAkA 
jurisprudence N 1. dharmashAstra,smR^itishAstra,vyavahAravidyA,nyAyashAstra,rAjanIti 
jurist N 1. dharmashAstraGYa,smR^itiGYa 
jury N 1. jUrI,pa.nchAyata,pa.ncha 
just A 1. dhArmika,nyAyya,sachchA,uchita,imAnadAra,sahI,shuddha 
just Adv 1. ThIkaThAka,pAsa,nikaTa,abhI,hAla me.n 
justice N 1. nyAya,nyAyatA,insApha,apakShapAta,2. nyAyakartA,jaja,nyAyAdhIsha 
justifiable A 1. rakShaNIya,uchita,shodhanIya,uchita,kShamA yogya 
justification N 1. pakSha samarthana,chhuTakArA,nirdosha karaNa 
justify VT 1. satya ThaharAnA,pakSha samarthana karanA,chhuTakArA denA,nirdosha ThaharAnA,sahI sAbita karanA,kShamA karanA 
jut VT 1. bAhara ko nikalanA 
juvenile A 1. taruNa,yauvana samba.ndhI,laDakapana kA 
juxtaposition N 1. nikaTatA,sa.nsarga,sAtha sAtha 
kale N 1. eka prakAra kI gobhI 
kaleidoscope N 1. eka khilaunA jisame.n nAnA prakAra ke ra.nga va rUpa dikhAI paDate hai.n 
kangaroo N 1. ka.ngArU,AsTreliyA kA eka jAnavara jisake peTa para eka thailA hotA hai 
keck VT 1. kai karanA,ulaTI karanA,okanA 
keel N 1. jahAja nAva kA pe.ndA,2. chapTI pe.ndI kI nAva 
keel VT 1. khenA,nAva chalAnA,2. au.ndhA kara denA 
keen A 1. utsuka,2. tIvra,teja,chokhA,3. kaDuA 
keep N 1. dekha rekha,2. rakhaila,3. koTa me.n ghAta kI yA sabase surakShita jagaha 
keep VT 1. dharanA,rokanA,rakShA karanA,dR^iDha rakhanA,pAlanA,pAbandI karanA,chaukasI karanA,2. naukara rakhanA,3. AGYA pAlana karanA,bajA lAnA,4. rahanA 
keeper N 1. rakShaka,rakhanevAlA,rakhavAlA 
keeping N 1. rakShA,dekharekha,nigahabAnI 
keg N 1. chhoTA pIpA 
kelp N 1. samudrI ghAsa pAta kI rAkha 
ken N 1. pahachAna,dR^iShTi,GYAna 
ken VT 1. jAnanA,samajhanA,pahachAnanA 
kennel N 1. kutto.n ke rahane kA ghara,2. shikArI kutto.n kA jhu.nDa,3. morI,paranAlA 
kernel N 1. dAnA,chhoTA anAja yA dAnA,2. bIja,garI,tatva,gUdA 
kerosene N 1. miTTI kA tela 
kersey N 1. eka prakAra kA moTA UnI kapaDA 
ketchup N 1. chaTanI 
kettle N 1. ketalI,degachI,dega,kaDAhI 
key N 1. tAlI,ku.njI,chAbhI,2. TIkA,dIpikA,vyAkhyA,ku.njI 
keynote N 1. sa.ngIta me.n mukhya svara,koI mukhya siddhAnta yA vichAra,mukhya bAta 
keystone N 1. maharAba ke bIcho.n bIcha kA patthara 
khan N 1. sarAya,pathikAshrama,2. khA.n,eka upAdhi 
kick N 1. lAta kI mAra,pAda prahAra,khurAghAta 
kick VT 1. lAta mAranA,latiyAnA 
kid N 1. halavAna,bakarI kA bachchA,2. lakaDI kA gaThThA,3. kaThautI,4. dhokA,chhala 
kid VT 1. dhokA denA 
kidnap VT 1. nikAla le jAnA,le bhAganA,kisI vyakti ko churA le jAnA 
kidney N 1. gurdA 
kill VT 1. mAra DAlanA,2. jIta lenA,vasha me.n kara lenA,mohita karanA 
killing A 1. mArane vAlA,ghAtaka,mohita karanevAlA,sammohaka 
kiln N 1. bhaTTA,A.nchA,pajAvA 
kilogram N 1. kilo,eka phrA.nsIsI nApa jo eka hajAra graima ke barAbara yA savA do pau.nDa se kuchha kama hotA hai 
kilometre N 1. mITara,eka phrA.nsIsI nApa jo eka hajAra mITara ke barAbara yA pA.ncha pharalA.nga ke lagabhaga hotA hai 
kin N 1. rishtedAra,nAtedAra,nAtA,jAti,va.nsha,kula 
kind A 1. kR^ipAlu,dayAlu,meharabAna,hitakara,udAra 
kind N 1. jAti,varga,2. jAti,prakAra,bhA.nti,3. paidAvAra,upaja 
kindle VT 1. Aga lagAnA,jalAnA,prajvalita karanA,sulaganA,2. Aga babUlA honA 
kindred A 1. sagotra,sa.nba.ndhI,sajAti 
kindred N 1. kuTumbI,ba.ndhugaNa,samba.ndhI,bhAI ba.ndhu 
kinetic A 1. gati sa.nba.ndhI,gatyAtmaka 
kingdom N 1. rAjya,bAdashAhata,rAjatva,shAsana,2. jAti,varga 
kingfisher N 1. rAmachiraiyA 
kinship N 1. nAtedArI,sambandha 
kirk N 1. girjAghara 
kiss N 1. chumbana,chummA,bosA,pyAra 
kiss VT 1. chumbana karanA,chUmanA,chummA lenA,pyAra karanA 
kit N 1. lakaDI kA nA.nda,2. chikArA,sAraDgI 
kitchen N 1. rasoIghara,pAkashAlA,bAvarchIkhAnA 
kite N 1. chIla,2. luTerA,3. pata.nga,guDDI,tukkala 
kitten N 1. bilauTA,billI kA bachchA 
knack N 1. khilaunA,hastalAghava,kaushala,chAlAkI,yukti 
knapsack N 1. sipAhI kA jholA 
knead VT 1. gU.ndhanA,mADanA,sAnanA,sau.ndanA 
knee N 1. ghuTanA 
kneecap N 1. ghuTane para kI Upara kI haDDI 
kneel VT 1. ghuTane jhukAnA,ghuTano.n ke bala baiThanA 
knell N 1. shoka sUchaka gha.nTe kI dhvani 
knell VT 1. bajAnA,2. mR^ityu ke samaya gha.nTA bajAnA yA bajanA 
knick-³èƸè³è N 1. tuchchha vastu,sAmAna 
knife N 1. chAkU,chhurI,kutaranI,2. prANa ghAtaka yuddha 
knife VT 1. chhurI se kATanA 
knight N 1. bahAdura,shUravIra,eka padavI,nAiTa 
knight VT 1. nAiTa kI padavI se sushobhita karanA 
knighthood N 1. nAiTa yA shUravIra kI padavI 
knit N 1. binAva,banAvaTa 
knit VT 1. baTanA,milAnA,joDanA,mA.nTanA,2. jAlI bunanA,baTanA 
knitting A 1. bunanA,binAvaTa,baTanA 
knob N 1. gA.nTha,gumaDA 
knock N 1. Takkara,khaTakhaTAhaTa 
knock VT 1. mAranA,khaTakhaTAnA,TakarAnA 
knoll N 1. ghaNTA bajAnA,2. ghaNTe kA shabda,3. chhoTI gola pahADI 
knoll VT 1. ghaNTA bajAnA 
knot N 1. gA.nTha,giraha,2. ulajhanA,3. guchchhA,4. jatthA,5. peDa kI gA.nTha jahA.n se DAla nikalatI hai 
knot VT 1. gA.nTha bA.ndhanA,saTAnA,eka me.n milAnA 
knotty A 1. gA.nThadAra,2. kaThina,pechIdA,dubedhi 
know VT 1. samajhAnA,jAnanA,pahachAnanA 
knowing A 1. jAnakAra,chAlAka,sacheta 
knowingly Adv 1. chaturatA se,2. jAnabUjhakara 
knowledge N 1. GYAna,jAnakArI,bodha,pahachAna,sUchanA,parichaya,2. vidyA 
known A 1. GYAta,jAnA huA 
knuckle N 1. a.ngulI kA joDa 
knuckle VT 1. a.ngulI ke pora se dabAnA yA mAranA 
label N 1. lebala,saranAme ke lie chippI yA parachA,sUchaka patra 
label VT 1. patA nishAna likhakara chipakAnA,sUchaka patra lagAnA 
laboratory N 1. prayogashAlA,attAra kI dukAna,rasAyana kI jA.ncha kA ghara,rasa kriyA sthAna 
laborious A 1. mehanatI,parishramI,2. sakhta,kaThina 
laboriously Adv 1. kaShTa se,mushkila se,parishrama se 
labour N 1. shrama,parishrama,mehanata,2. kAma,kArya,majadUrI,3. laDakA janane kI pIDA,prasava kI pIDA,4. majadUra dala,shramika samAja 
labour VT 1. parishrama karanA,kAma karanA,kaShTa karanA,takalIpha uThAnA,2. prasava kI pIDA me.n honA 
labourer N 1. majadUra,kAma karanevAlA,shramika 
labyrinth N 1. TeDhe rAsto.n vAlA sthAna,bha.nvara jAla,ghUmaghumaiyA,bhUlabhulaiyA,gorakha dha.ndhA,pegha 
lace N 1. kinArI,goTA,bela,DorI,jAlI,laisa 
lace VT 1. DorI se bA.ndhanA,lesa lagAnA 
lack N 1. kamI,AvashyakatA,abhAva,hInatA,shUnyatA 
lack VT 1. khAlI honA,kama honA,nyUna honA,vihIna honA,rahita honA 
lackadaisical A 1. bhAvuka,dhyAnamagna,chintAkula 
lackey N 1. pyAdA,harakArA,TahaluA 
lackey VT 1. sevA Tahala karanA,2. naukara kA kAma karanA 
lacklustre A 1. dhu.ndhalA,prakAsha hIna,phIkA,niShprabha 
laconic A 1. sa.nkShipta,chhoTA,mukhtasara,laghu,alpa shabdaka 
lad N 1. laDakA,naujavAna,chhokarA 
ladder A 1. sIDhI,misenI,jInA 
lade N 1. bojha,mAla asabAba,kirAyA,bhADA 
lade VT 1. lAdanA,bojhanA,bojhA rakhanA,3. DubonA 
ladle N 1. chamachA,DoI,kalachhula 
lady N 1. mahilA,devI,kulA.nganA,bIbI,rAnI,bAI,kulIna strI 
lag A 1. DhIlA,mandA,madhyama,2. antima 
lag VT 1. dhIre chalanA,pichhaDanA 
laggard A 1. susta,DhIlA,manda 
lagoon N 1. daladala,jhIla 
lair N 1. mA.nda,bila,ja.ngalI jAnavara kI rahane kI jagaha 
laird N 1. saradAra,jamIndAra,adhiShThAtA 
laity N 1. gR^ihasta jana jo pAdarI nahI.n hai,prAkR^itajana 
lake N 1. jhIla,tAla,2. gulAbI ra.nga 
lamb N 1. memanA,bheDa kA bachchA 
lame A 1. la.ngaDA,lUlA,pa.ngula,ukhaDApukhaDA,TUTA,bha.nga 
lame VT 1. la.ngaDA karanA,pa.ngula karanA,apAhija karanA,bha.nga karanA,apUrNa karanA 
lament N 1. ronA,vilApa,shoka 
lament VT 1. ra~nja karanA,shoka karanA,ronA,2. vilApa karanA,mAtama karanA 
lamentable A 1. shokajanaka,vilApamaya,shokAspada 
lamp N 1. dIpaka,diyA,laimpa,chirAga 
lampoon N 1. AkShepa,nindA 
lampoon VT 1. AkShepa karanA,nindA karanA 
lance N 1. barchhA,bhAlA 
lance VT 1. barchhA mAranA,nashtara lagAnA,chIranA,phADanA 
lancer N 1. nashtara,chIrane phADane kA astra,shalAkA 
land N 1. pR^ithvI,miTTI,thala,bhUmi,jamIna,2. mulka,desha,3. bhUsa.npatti,ilAkA 
land VT 1. taTa yA tIra para utaranA 
landed A 1. jamIndAra,sthAvara,sa.npattivAn,jAyadAda gaira manakUlA yAnI makAna yA jamIna vagairaha kA rakhane vAlA 
landing N 1. kinAre para utaranA 
landlady N 1. jamIndArina,bhUsvAminI,2. bhaThiyArina 
landlord N 1. jamIndAra,jamIna kA svAmI,adhiShTAtA,bhUsvAmI,gR^ihapati,mAlika makAna,2. bhaThiyArA 
landmark N 1. sImAchihna,sarahada,DA.nDA,bhe.nDa,sthala sImA,2. jamIna para U.nchI jagaha jo jahAja ko rAha dikhAne kA kAma de,3. aitihAsika ghaTanA 
landscape N 1. jitanI pR^ithvI eka bAra me.n dikhAI deve,dehAta kI tasvIra,kisI bhUmi pradesha kA chitra 
landslide N 1. bhUskhalana,jamIna ke eka baDe TukaDe kA pahADa para se phisala jAnA 
lane N 1. galI,kUchA 
language N 1. bhAShA,jabAna,bolI 
languid A 1. susta,thakA,mA.ndA,kamajora,nirbala 
languish VT 1. kamajora honA,durbala honA,murjhAnA,susta honA 
lanky A 1. dubalA patalA,lambA 
lantern N 1. lAlaTena,phAnUsa,ka.nDIla,laimpa 
lap N 1. pallA,a~nchalA,2. goda,a.nka,3. kinArA 
lap VT 1. taha karanA,lapeTanA,2. chapaDa chapaDa karanA,chATanA 
lapse N 1. DhAla,girAva,phisalAva,chUka,galatI 
lapse VT 1. DhalanA,phisalanA,dhIre dhIre jAnA,bItanA,chUkanA,bhraShTa honA 
lar N 1. kula devatA 
larceny N 1. chorI 
lard N 1. sUara kI charbI 
large A 1. baDA,mahAna,chauDA,2. bahuta,prachura,3. udAra 
largely Adv 1. vistAra se,kasarata se 
largess N 1. bhe.nTa,pAritoShika,inAma,puraskAra 
lark N 1. lAvA,kumarI,chakravAka,agra 
larva N 1. lArvA,illI,kIDe kI a.nDe se nikalane para sUrata,kITaDibha 
laryngitis N 1. ka.nThanAlI kI sUjana aura jalana 
larynx N 1. Te.nTuA,halaka,gaTI,ka.nThanAlI 
lascivious A 1. kAmuka,lampaTa,kAma hetuka 
lash N 1. chAbuka,tasmA,rassI,DorI,koDA,2. koDe kI mAra 
lash VT 1. koDA mAranA 
last A 1. anta kA,antima,pichhalA,gujarA huA,gata 
last Adv 1. Akhira ko,anta me.n 
last N 1. bojha,2. nApa,3. jUte kI lakaDI,pharmA 
last V 1. rahanA,sahana karanA,jhelanA 
lasting A 1. chalatAU,TikAU,chalAU,sthAyI,chirasthAyI 
lastly Adv 1. anta me.n,nidAna,AkhirakAra 
latch N 1. billI,siTakanI 
latchkey N 1. billI khisakAne kI chAbhI yA ku~njI 
late A 1. dera,susta,dera kA,atikAla,belAtIta,2. bahuta dina chaDhe yA rAta gaye,3. vaikuNThavAsI,svargIya,4. pada se alaga 
late Adv 1. abera karake,dera karake,vilamba se,2. hAla me.n 
lately Adv 1. hAla me.n,thoDe dina hue 
lateness N 1. dera,abera,vilamba 
latent A 1. bhItarI,gupta,adR^ishya,aprakaTa 
later A 1. bAda kA,pichhalA,uttarakAlIna,apara 
lateral A 1. bagalI,pahalU kA,kinAre kA,pArshvika,pArshvasya 
lathe N 1. kharAda,chakrayantra 
lather N 1. sAbuna kA phena 
lather VT 1. sAbuna kA phena lagAnA,phenadAra honA 
latitude N 1. akShA.nsha,vishva rekhAntara,2. chauDAI,3. sthAna,vistAra,4. svata.ntratA,svAdhInatA 
latrine N 1. TaTTI,chharachhobI,pAkhAnA,sa.nDAsa 
latter A 1. hAla kA,pichhalA 
lattice N 1. jhilamilI,jha.njharI,lakaDI yA lohe kI jAlI 
laud N 1. prasha.nsA,stuti,tArIpha 
laud VT 1. prasha.nsA karanA,sarAhanA,guNa gAnA,tArIpha karanA 
laudable A 1. prasha.nsanIya,sarAhane yogya,guNa gAne yogya,sarAhanIya 
laudatory A 1. prasha.nsAyukta,stutivAda,pUrNa,prasha.nsAtmaka 
laugh N 1. ha.nsI,hAsya,khilakhilAhaTa 
laugh VT 1. ha.nsanA,kikola karanA,2. ha.nsI karanA 
laughable A 1. ha.nsane yogya,hAsyotpAdaka,hAsyakara 
laughing-×è½å¸è³è N 1. ha.nsI uDAne kI vastu,hAsyapAtra 
laughingly Adv 1. ha.nsa kara,ha.nsI se 
laughter N 1. ha.nsI,hAsa,khilakhilAhaTa,khallI 
launch N 1. naye jahAja ko samudra me.n DAlanA,2. jahAja kI sabase baDI nAva 
launch VTI 1. chalAnA,phe.nkanA,2. pAnI me.n khasakAnA yA chalAnA,3. Arambha karanA,Arambha karAnA,chalAnA 
launder N 1. dhobI 
launder VT 1. dhonA 
laundry N 1. dhobIghATa,dhobiyo.n ke kapaDe dhone kA sthAna yA ghATa,kapaDe dhone kA makAna,2. dhulAI 
laureate A 1. lArela kI pattiyo.n se sajA huA,hAra yA tAja pahane hue 
laureate N 1. i.ngalai.nDa kA rAjakavi 
laurel N 1. kalpavR^ikSha,eka sadA harA rahane vAlA vR^ikSha,2. lArela kA tAja 
lava N 1. pighalA dravya jo jvAlAmukhI pahADa se nikalatA hai,AgneyodgAra,lAvA 
lavatory N 1. dhone kI jagaha,hAtha mu.nha dhone kA kamarA,2. ghAva dhone kI davA 
lavender N 1. eka sugandhita vR^ikSha 
lavish A 1. bahuprada,bahuta,2. ativyayI,vyayashIla,uDAU,phajUla kharcha 
lavish VT 1. uDAnA,vyaya kharcha karanA,phU.nkanA,luTAnA 
law N 1. niyama,kAnUna,vyavasthA vidhAna,siddhA.nta,dastUra 
law-ÊèÏᤳáÏè N 1. vyavasthAla.nghI,kAnUna toDane vAlA 
lawful A 1. shAstrAnusAra,vyavahArAnusAra,dharmashAstrasa.nmata,shAstravihita,nyAyochita 
lawless A 1. dharma viruddha,avidhi,vyavasthA viruddha,svechchhAchArI 
lawlessness N 1. gaDabaDI,niyamAtikramaNa 
lawn N 1. khulA huA ghAsadAra maidAna,2. baDhiyA malamala 
lawsuit N 1. nAlisha,mukaddamA,abhiyoga,vyavahArapada 
lawyer N 1. shAstraGYa,vakIla 
lax A 1. DhIlA,shithila,udAsa,narma,dharma bhraShTa 
lax N 1. DhIlApana,shithilatA,AchAra bhraShTatA 
laxative A 1. rechaka,shithila karane vAlA 
laxative N 1. rechaka auShadhi,mulAyama karane vAlI davA,ghuTTI 
laxity N 1. DhIlApana,shithilatA 
lay A 1. sAmAnya jana samba.ndhI,gR^ihastha samba.ndhI 
lay N 1. parta,astara,2. katAra,3. sharta,dA.nva,4. gIta 
lay VT 1. rakhanA,pasAranA,2. pesha karanA,Age rakhanA,3. mAra girAnA,haTAnA,4. taratIba se lagAnA,sajAnA,5badanA,dA.nva para rakhanA,6. ( aNDA) denA,7.lagAnA,8.gADanA 
layer N 1. parta,kyArI,a.nkura,2. a.nkuA lagAne vAlA,aNDA dene vAlA 
layman N 1. gR^ihastha,duniyAdAra,sAmAnya jana 
lazar N 1. koDhI,kuShTha rogI 
laziness N 1. sustI,Alasya 
lazy A 1. AlasI,susta 
lea N 1. chArAgAha,hAra 
lead N 1. aShThepada,netR^itva,agragamana,agravAnI,2. dR^iShTAnta,udAharaNa 
lead N 1. sIsA rA.ngA,2. sAhula,thAha lene kA la.ngara,panasAla,3. sIse kI pattiyA.n jo chhapAI me.n lagatI hai.n 
lead VT 1. rAstA dikhAnA,le chalanA,netA honA 
leaden A 1. sIsA kA banA huA,2. bhArI,dhImA,ma.nda 
leader N 1. rAha dikhAne vAlA,netA,mArga darshaka,aguA,senApati,2. sa.npAdaka kA lekha 
leading A 1. pradhAna,shreShTha,bahuta Avashyaka yA prabhAvashAlI 
leaf N 1. pattA,patra,pattI,varka,2. pannA,patra,3. pallA 
leaflet N 1. chhoTI pattI,2. samAchAra patra,sUchanA patra,laghupatra,patraka 
leafy A 1. pattIdAra 
league N 1. sa.nyoga,mela,sa.ngha 
leak N 1. chheda,darAra 
leak VI 1. rasanA,TapakanA,chUnA 
leakage N 1. chUnA,TapakanA,chU jAne kA harajAnA,TapakAva,risAva 
leaky A 1. jisame.n chheda ho,chhidrayukta,chUnevAlA,2. jo bheda batalA diyA karatA hai 
lean N 1. dubalA,patalA,2. binA charbI kA mA.nsa 
lean VI 1. jhukanA,Teka lagAnA 
lean VT 1. jhukAnA,2. sambhAlanA 
leap VT 1. kUdanA,uchhalanA,phA.ndanA 
learn VT 1. jAnanA,sIkhanA,paDhanA,2. sikhAnA 
learned A 1. vidvAn,paNDita,vishArada,chatura,nipuNa,dakSha 
learner N 1. sIkhanevAlA,vidyArthI,shiShya 
learning N 1. sIkhanA,adhyayana,abhyAsa,2. vidyA,vidyA prApti,vidvattA,pA.nDitva,pravINatA 
lease N 1. paTTA,lagAma yA kirAye para uThAnA 
lease VT 1. kirAye para denA,ThekA para denA 
leasehold N 1. ThekA,Theke kI bhUmi 
leash N 1. paTTA,paTTI,DorI,tasmA jisame.n bAja ba.ndhA rahatA hai 
least A 1. saba se chhoTA,laghutama 
least Adv 1. kama se kama,bahuta hI kama 
leather N 1. pakkA yA kamAyA huA chamaDA 
leave N 1. chhuTTI,AGYA,vidA 
leave VT 1. chhoDanA,chhoDa jAnA,2. chhoDa kara maranA,3. chalA jAnA 
lecture N 1. vyAkhyAna,vaktR^itA,2. upadesha,shAsana phaTakAra 
lecture VT 1. vyAkhyAna denA,upadesha denA,sIkha denA,bayAna karanA 
lecturer N 1. vyAkhyAtA,upadeshaka,shikShaka,lekchara dene vAlA,vyAkhyAna dene vAlA 
ledge N 1. kagAra,pahADa kA nikalA huA hissA,parta,ubharA huA bhAga 
ledger N 1. khAtA,bahI,lekhA bahI 
lee N 1. havA kI pratikUla dishA,2. ADa kI jagaha,sharaNa,shA.nta sthAna 
leech N 1. vaidya,chikitsaka,2. jo.nka 
leech VT 1. jo.nka lagAnA 
leer N 1. tirchhI dR^iShTi,kaTAkSha,kAnakhI 
lees N 1. talachhaTa,nIche kA maila 
left A 1. bA.nyA,ulTI ora 
leg N 1. TA.nga,paira,pAyA 
legal A 1. shAstrAnukUla,shAstranihita,nyAya,kAnUnI,niyamAnukUla 
legalize VT 1. vyavasthAnurUpa banAnA,jAyaja karanA,pramANita karanA,adhikAra denA 
legally Adv 1. kAnUna ke anusAra,vaidharUpa se,vidhivat,nyAyochita rUpa se 
legation N 1. dUtagaNa,pratinidhi,2. dUta yA pratinidhi kA nivAsa sthAna 
legend N 1. jhUThI kahAnI,apUrva kahAnI,paurANika kathA,kahAvata 
legendary A 1. kahAvatI,jhUThA 
legible A 1. sApha paDhane yogya,spaShTa,prakaTa,samajhane yogya 
legion N 1. phauja,dala,senA,bhIDa 
legislate VI 1. kAnUna banAnA,niyama banAnA,vyavasthA karanA 
legislative A 1. vyavasthApaka,niyAmaka,vidhikArI 
legislator N 1. vidhAyaka,kAnUna banAnevAlA,niyama banAnevAlA,vyavasthApaka,shAstrakAra 
legislature N 1. vidhAnasabhA,kAnUna banAne vAlI sabhA,vyavasthApikA sabhA,vyavasathApaka a.nga 
legitimacy N 1. auchitya,yathArthatA,asaliyata,kharApana,sachchAI 
legitimate A 1. uchita,asala,kharA,sachchA,jAyaja 
legume N 1. phalI,chhImI 
leisure N 1. chhuTTI,avakAsha,phursata,ArAma,kAryanivR^itti,vishrAma 
lemon N 1. nIbU 
lemonade N 1. lemoneDa,nIbU kA rasa milA huA mIThA pAnI 
lend VT 1. udhAra denA,R^iNa denA,denA 
length N 1. lambAI,vistAra,phailAva 
lengthen VT 1. lambA karanA,baDhAnA,tAnanA,nA 
lengthwise Adv 1. lambAI me.n,ADA 
lengthy A 1. lambA,baDA 
leniency N 1. narmI,mulAyamiyata,mR^idulatA 
lenient A 1. narma,mR^idula,dayAlu,mulAyama,komala 
lens N 1. shIshA,durbIna yA khurdabIna kA kA.ncha,kA.ncha 
lentil N 1. dAla,masUra,masUra kI dAla 
leopard N 1. tenduA,chItA 
leper N 1. koDhI,kuShTharogI 
leprosy N 1. kuShTharoga,koDha,aparasa 
lesion N 1. choTa,jakhama,ghAva,kShati,nukasAna 
less A 1. thoDA,nyUnatara,kama,2. alpa parimANa 
less Adv 1. thoDe me.n,alpa parimANa se 
lessen V 1. ghaTAnA,kama karanA 
lesser A 1. chhoTA,bahuta chhoTA,laghu 
lesson N 1. pATha,sabaka,shikShA,upadesha 
lessor N 1. paTTAkAra,paTTA dene vAlA 
lest Conj 1. aisA na ho ki,shAyada,kadAchit,kyA jAne 
let N 1. ADa,roka,derI 
let VI 1. bhADe para uThanA 
let VT 1. ThekA denA,bhADe para denA,2. AGYA denA,3. rokanA,aTakAnA 
lethal A 1. prANaghAtaka,nAshakArI 
lethargy N 1. Alasya,sustI,gaphalata,mandatA,gaharI nI.nda,nI.nda 
letter N 1. akShara,varNa,2. patra,sa.ndeshapatra,chiThThI,3. chhApe kA akShara 
lettered A 1. paDhA likhA,vidvAn,sAkShara 
letters N 1. chiThThI,2. vidyA,GYAna,pA.nDitya 
levee N 1. darabAra,rAjasabhA 
level A 1. chaurasa,barAbara,samAna,2. niShpakSha,samabuddhi,samabhAva 
level N 1. samabhUmI,2. samAnatA,barAbarI,niyama,kAyadA 
level VT 1. chaurasa karanA,chikanA karanA,barAbara karanA,2. nAsha karanA,3. chalAnA,phe.nkanA 
lever N 1. Tekana,Da.nDA,bojha,uThane kI kala,DhekalI 
levity N 1. halakApana,cha~nchalatA,chhichhorApana,ochhApana 
levy N 1. ugAhI,2. jamA kI huI senA 
levy VT 1. ugAhanA,baToranA,ikaThThAnA,karanA,2. senA me.n bhartI karanA 
lewd A 1. la.npaTa,durAchArI,AchAra bhraShTa,duShTa 
lexicon N 1. koSha,lugata,shabdakoSha 
liabilities N 1. uttaradAyitva,2. R^iNa 
liability N 1. uttaradAyitva,javAbadahI,jimmedArI,2. jisake lie uttaradAyitva ho 
liable A 1. uttaradAtA,uttaradAyI,javAbadeha,jimmedAra,adhIna 
liar N 1. jhUThA,mithyAvAdI 
libel N 1. apavAda patra,badanAmI kA lekha,nindA lekha,aparAdha 
libel VT 1. doSha lagAnA,badanAma karanA 
liberal A 1. udAra,dharmAtmA,dAtA,dAnI,sIdhA,sApha 
liberal N 1. udAra pa.nthI,janatA ke adhikAro.n ko baDhAne vAlA 
liberalism N 1. udAra dala ke siddhA.nta,audAryavAda 
liberate VT 1. chhoDa denA,rihA karanA,svAdhIna karanA,mukta karanA 
liberation N 1. chhuTakArA,rihAI,mukti 
liberty N 1. svata.ntratA,svAdhInatA,chhuTakArA,AjAdI,2. adhikAra,svatva 
libra N 1. tulArAshI 
librarian N 1. pustakAlaya kI dekha rekha karane vAlA,pustakAghyakSha 
library N 1. pustakAlaya,vAchanAlaya 
licence N 1. AGYA,adhikAra,sanada,lAisainsa,adhikAra patra 
license VT 1. adhikAranA,AGYA denA 
licensee N 1. lAisainsadAra,adhikAra patra pAne vAlA 
lick N 1. chATanA,2. choTa 
lick VT 1. chATanA,chapaDa chapaDa karanA 
lid N 1. Dhakkana,DhakanA,2. papanI,palaka,papoTa 
lie N 1. jhUTha 
lie VT 1. jhUTha bolanA,2. ArAma karanA,rahanA,honA,leTanA,sonA,3. honA,sthita honA 
lien N 1. dAvA,svatva,adhikAra,haka 
lieu N 1. jagaha,sthAna,khAtira 
lieutenant N 1. pratipuruSha,pratinidhi,2. upasenApati visheSha 
life N 1. jIvana,prANa,jAna,astitva,Ayurbala,2. jIvana kA Dha.nga,AcharaNa,vyavahAra,3. jIvanI,jIvana charitra 
lifeless A 1. nirjIva,bejAna,murdA,prANarahita,nirutsAha,nisteja 
lifelong A 1. jIvana bhara kA,Ajanma 
lift N 1. utthApana,uThAne kA kAma,2. jo chIja uThAyI jAya,3. liphTa,uttolanasAdhana,vaha ya.ntra jisase koI chIja uThAI jAya,bijalI se Adamiyo.n ko Upara uThAne vAlA ya.ntra 
lift VT 1. uThAnA,ukasAnA,ubhAranA,dila baDhAnA 
ligation N 1. bA.ndhanA,ba.ndhAva 
light A 1. chamakIlA,chamakadAra,ujAlA,2. halakA,laghubhAra,3. sarala,sukara,sugama,akaThikaThina 
light N 1. roshanI,prakAsha,jyoti,ujAlA,2. dina,3. chirAga,momabattI,dIpaka,4. bodha,GYAna 
light VT 1. sulagAnA,jalAnA,ujAlA karanA,prajvalita karanA 
light-Øá¤Ïè½á¿è A 1. prasannachita,chi.ntArahita 
lighten VT 1. chamakAnA,sApha honA 
lighthouse N 1. roshanIghara,jisame.n jahAja vAlo.n ko.n rAstA dikhalAne ke liye U.nche para roshanI hotI hai,dIpagR^iha 
lightly Adv 1. halake se,saralatA pUrvaka,AhistA se 
lightness N 1. halakApana,chamaka 
lightning N 1. bijalI,dAminI 
like A 1. sadR^isha,samAna,barAbara,eka sA 
like Adv 1. tulya rUpa se 
like N 1. pratirUpa,samAna,tulya rUpa 
like VT 1. pasanda karanA,chAhanA,bhoga karanA 
likelihood N 1. sambhAvanA,gumAna,AsAra 
likely A 1. sambhava,AshAjanaka,honevAlA 
likely Adv 1. kadAchit,sambhava,hone ke yogya 
liken VT 1. milAnA,upamA denA 
likeness N 1. sAdR^ishya,samAnatA,tasavIra,chitra,pratirUpI 
likewise Adv 1. usI rIti se,usI taura para,aura bhI,atirikta 
liking N 1. chAha,chaskA,khushI,prasannatA,abhilAShA,2. dashA 
lilac N 1. bakAhana 
lily N 1. kumuda,nalinI,kamala,naragisa 
limb N 1. a.nga,joDa,avayava,DAlI,shAkhA,2. kinArA 
lime N 1. chUnA,saphedI,2. lAsA,3. eka prakAra kA nIbU 
lime VT 1. lAsA lagAnA,2. pha.nsAnA,3. peDa ityAdi me.n chUnA denA 
limestone N 1. ka.nkaDa 
limit N 1. sImA,hada,avadhi,a.nta,kinArA,2. roka 
limit VT 1. sImA me.n bA.ndhanA,rokanA,gheranA,parimita karanA,sImAbaddha karanA 
limitation N 1. sImA ba.ndhana,2. parimitatA,3. roka,pAbandI,kaida,4. avadhikAla,mIyAda 
limited A 1. parimita,sImAbaddha,sa.nkIrNa,ghirA huA,kotAha,ta.nga 
limitless A 1. asIma,aparimita,niravadhi 
limp VT 1. la.ngaDAnA 
linchpin N 1. kIlA jo pahiye ko dhurI para rakkhe 
linden N 1. nI.nbU kA peDa 
line N 1. sUta,DorI,2. rekhA,lakIra,3. Dha.nga,khAkA,rekhA,4. va.nsha,gharAnA,5. pa.nkti,pada,darjA,6. i.ncha kA bAravA.n a.nsha,7.sImA,meDa,8.shreNI,9ela kI saDaka,lAina 
line VT 1. astara lagAnA,nishAna lagAnA,chihna karanA,lakIra banAnA,pa.nkti lagAnA 
linear A 1. rekhA kA,pa.nktirUpa,rekhAmaya,2. sIdhA 
linen N 1. sana kA kapaDA 
liner N 1. samudra gAmI jahAja 
linger V 1. vilamba yA derI karanA,socha vichAra karanA,dIrgha kAla taka rahanA,( dukha me.n) rahanA,jhUlanA,ghulanA 
linguist N 1. bhAShA pravINa,bahubhAShI 
linguistic A 1. bhAShA sa.nba.ndhI,bahu bhAShA adhyayana sa.nba.ndhI 
lining N 1. astara,astaradenA,ityAdi 
link N 1. laDI,2. mashAla 
link VT 1. joDanA,milAnA,sa.nyukta karanA 
lint N 1. phAhA banAne kA UnI kapaDA,battI,paTTI 
lintel N 1. chaukhaTa 
lion N 1. shera,si.nha 
lip N 1. oTha,ho.nTha,oShTha,adhara,2. kinArA 
lip VT 1. chUmanA 
liquefy VI 1. galanA,pighalanA 
liquefy VT 1. galAnA,pighalAnA 
liqueur N 1. mIThI sugandhita madirA 
liquid A 1. tarala,bahane vAlA,2. patalA,3. pAnI ke bhA.nti,4. jalamaya,5. mulAyama,chikanA 
liquid N 1. rasa,tarala vastu,jala 
liquidate VT 1. hisAba sApha karanA,bhugatAna karanA,bebAka karanA,chukAnA,paTAnA 
liquidation N 1. hisAba kitAba kA phaisalA kisI kArakhAne ko banda karanA,bhugatauna,chukautA,divAlA,R^iNashodhana,R^iNamukti 
liquidator N 1. R^iNashodhana karAne vAlA 
liquor N 1. sharbata,peya,surA,madirA,sharAba,dArU 
list N 1. sUchI,2. banda,3. akhADA,da.ngala 
list VT 1. sUchI me.n likhanA,2. sunanA,3. virodha karanA,prativAda me.n laganA 
listen VT 1. dhyAna denA,sunanA 
listless A 1. beparavAha,gAphila,bekhabara,asAvadhAna 
litany N 1. IsAiyo.n me.n eka sAdhAraNa prArthanA kI rIti 
literacy N 1. sAkSharatA,paDhane likhane kI yogyatA 
literal A 1. AkSharika,yathAshabda,akShara prati akShara,shabda prati shabda,ThIka ThIka 
literate A 1. paDhA likhA,2. sAkShara 
literate N 1. thoDA paDhA likhA AdamI,sAkShara manuShya 
literature N 1. vidyA,sAhitya,kisI viShaya kA shAstrasamUha 
lithe A 1. lachIlA,narma,mulAyama,2. phurtIlA 
lithography N 1. patthara kA chhApA,lipI,pAShANalekhana 
litigate VTI 1. adAlata me.n laDanA,mukaddamA khaDA karanA 
litigation N 1. mukaddamA,kAnUnI jhagaDA,abhiyoga,mukadamA laDanA 
litigious A 1. mukaddamA laDane vAlA,vivAdI,jhagaDAlU 
litter N 1. DolI,pAlakI,2. kUDA,karakaTa,3. jhola 
little A 1. chhoTA,thoDA,tuchchha 
little Adv 1. thoDe me.n,alpa parimANa se 
little N 1. alpa vastu,2. alpa sthAna 
liturgy N 1. IsAiyo.n kI prArthanA karane kI rIti 
livable A 1. jIne yogya,rahane yogya,2. nivAsa karane yogya 
live A 1. jItA,jAnadAra,jIvita,2. phurtIlA,chAlAka,3. jalatA huA,sulagatA huA,4. chaTakIlA 
live VI 1. jInA,jIvita rahanA,ThaharanA,rahanA,gujara karanA,bitAnA 
livelihood N 1. jIvikA,rojI,rojagAra 
lively A 1. jIvita,jindA,bolatA huA,phurtIlA,khusha,jAnadAra,sajIva,utsAhapUrNa,chaTaka 
liver N 1. jInevAlA,rahanevAlA,2. kalejA 
livestock N 1. Dhora,DA.ngara,chaupAye,maveshI 
livid A 1. kAlA,nIlA,sIse ke ra.nga kA,2. badara.nga,bhadde ra.nga kA 
living A 1. jIvita,sajIva,vartamAna,jAnadAra,vidyamAna,2. kriyAshIla,3. bahane vAlA 
living N 1. jIvikA,jIvana nirvAha,rojI 
living Êá¦Æèµè LWG 1. jIvadhArI,prANI 
lizard N 1. chhipakalI,bAmanI,guherA,giragiTa 
lo I 1. dekho 
load N 1. bojha,bahAra,2. dabAva 
load VT 1. bojha lAdanA,bhArI karanA,2. bahuta denA,bharanA,mAla lAdananA,3. ( ba.ndUka Adi) bharanA,4. bharA lenA,ladA lenA 
loaf N 1. pAva roTI 
loaf VT 1. idhara udhara ghUmanA,DA.nvADola phiranA,vR^ithA samaya vyatIta karanA 
loafer N 1. susta AdamI,AlasI manuShya,AvArA,ghumakkaDa,badamAsha 
loan N 1. R^iNa,udhAra,karja 
loan VT 1. udhAra denA,R^iNa denA 
loath A 1. anichchhuka,vimukha,aprasanna 
loathe VT 1. ghR^iNA karanA,napharata karanA,anichchhA prakaTa karanA 
loathsome A 1. ghR^iNita,ghR^iNA yogya,nAgavAra 
lob N 1. susta AdamI,mUDha AdamI 
lob VT 1. sustI me.n girA denA 
lobby N 1. labI,chaupAra,upashAlA 
lobe N 1. a.nsha,bhAga,2. rila,paralikA 
lobster N 1. jhI.ngA machhalI 
local A 1. sthAna sUchaka 
local N 1. sthAnika,sthAnIya,deshI,mukAmI 
locality N 1. stithi,sthAna,jagaha,mukAma 
localize VT 1. eka nirdiShTa sthAna denA 
locate VT 1. sthApana karanA,rakhanA,baiThanA,sthAna nirdiShTa karanA 
location N 1. sthAna,sthitI,2. sthAna nirUpa 
loch N 1. jhIla,khADI 
lock N 1. tAlA,2. ba.ndUka kA ghoDA,3. bA.ndha,4. laTa,jUDA,shikhA,alaka 
lock VT 1. tAlA lagAnA,2. banda karanA,lapeTanA,gheranA 
lock-¨Èè N 1. havAlAta 
locomotive A 1. chalanashIla,gativishiShTa 
locomotive N 1. rela kA i.njana,kala 
locust N 1. TiDDI,2. bha.nbhIrI 
lodge N 1. chhoTA sA ghara,jhopaDI,2. vivara,mA.nda,3. phrI mesana logo.n kA samAja yA unake ekatrita hone kA sthAna 
lodge VT 1. rakhanA,basAnA,ghara yA kamarA denA,sthAna denA,TikAnA,2. TikanA,basanA,rahanA 
lodging N 1. ThaharanA,TikanA,TikAnA,2. DerA,Tikane kA sthAna,kirAye para liyA huA ghara 
loft N 1. U.nchAI,2. TA.nDa,chhala 
lofty A 1. uchcha,U.nchA,baDA,shAnadAra,ghamaNDI,uddhata 
log N 1. lakaDI kA kundA,laTThA 
loggerhead N 1. mUDha,gAvadI,mUrkha,bevakUpha 
logic N 1. nyAya shAstra,tarka shAstra 
logical A 1. tarka vidyA viShayaka,vivAdI,tarka siddha,shuddha,nyAyasa.ngata 
logically Adv 1. nyAyashAstravata,shuddha rUpa se,ThIka 
loiter VT 1. dera karanA,TAla maTola karanA 
lone A 1. akelA,nirjana,sunasAna 
loneliness N 1. akelApana 
lonely A 1. binA sAthI kA,asahAya,akelA,nirjana,sunasAna 
lonesome A 1. akelA,nirjana 
long A 1. lambA,dIrgha,baDA,bhArI,kaThina,2. chirakAla 
long Adv 1. dUra taka 
long VI 1. baDI lAlasA karanA,tarasanA,bahuta chAhanA 
longevity N 1. dIrghAyu,baDI umra 
longing N 1. lAlasA,abhilAShA 
longitude N 1. lambAI,2. madhyAhna rekhA se pUrvI vA pashchimI dUrI,deshAntara 
look N 1. dekhanA,rUpa,dR^iShTi,AkAra 
look VI 1. prakaTa honA,dikhAI denA 
look VT 1. vichAra karanA,khojanA,dekhanA,tAkanA 
look-°¨½è N 1. dR^iShTi,rakShA,2. dR^iShTi rakhane kA sthAna,chaukasI rakhane kA sthAna 
loom N 1. julAho.n ke bunane kA rAchha,tA.nta,karaghA,
loom VT 1. baDA aura dhu.ndhalA dikhAI denA 
loon N 1. pAjI,badamAsha,duShTajana,khala,2. jala pakShI 
loop N 1. phandA,tukanA,phA.nsA 
loophole N 1. chhidra,bhAgane kA gupta mArga yA upAya 
loose A 1. khulA huA,DhIlA,2. durAchArI,3. aspaShTa,anishchita 
loose VT 1. kholanA,DhIlA karanA 
loosen VI 1. DhIlA karanA,kholanA,chhoDanA 
loot N 1. lUTa,lUTa kA mAla 
loot VTI 1. lUTanA 
lop N 1. peDa kI chhATana 
lop VT 1. kATa DAlanA,alaga karanA,kataranA,kalama karanA,chhA.nTanA 
lope N 1. lambA Daga 
lope VI 1. lambe lambe Daga dharanA 
lord N 1. svAmI,prabhu,saradAra,nAyaka,shAsaka,hAkima,kulInajana,pati,bhartAra,parameshvara 
lord VTI 1. shAsaka kI bhA.nti vyavahAra karanA,shAna jamAnA,atyAchAra karanA 
lore N 1. vidyA,buddhi,salAha,shikShA,buddhimAnI 
lose VTI 1. khonA,ga.nvAnA,naShTa karanA,chUkanA,hAranA 
loss N 1. ghATA,hAni,nukasAna,hAra,parAjaya 
lost A 1. alaga kiyA huA,khoyA huA,hArA huA,2. hairAna,naShTa,alopa,acheta,adR^iShTa 
lot N 1. bhAgya,kismata,2. hissA,a.nga,bhAga,guTikA,3. palle paDanA,hisse me.n AnA 
lottery N 1. lATarI 
lotus N 1. kamala,padma 
loud A 1. uchcha svara,u.nche svara kA,joradAra,bhArI,jora kA 
loudly Adv 1. jora se shabda karatA huA 
lounge VT 1. samaya vR^ithA khonA,vyartha paDe rahanA,maTaragashtI karanA 
louse N 1. jU.n,chIlara 
louvre N 1. dhu.nvArA 
lovable A 1. pyAra karane yogya,manabhAvanA 
love N 1. prema,prIti,pyAra,chAha,ruchi,praNaya,sneha 
love VTI 1. pasanda karanA,chAhanA,pyAra karanA,sneha rakhanA,prema karanA 
lovely A 1. manohara,pyArA,sundara,subhaga 
lover N 1. pyAra karane vAlA,anurAgI,premI,mitra 
low A 1. nIchA,dhImA,dabA huA,dalita,kamInA,nimna shreNI kA,gaharA,nirdhana,ka.ngAla,garIba 
low Adv 1. nIche,dhIre se 
low VI 1. baila kI taraha DakAranA yA bolanA 
lower VTI 1. nIchA karanA,mUlya ghaTAnA,ghaTAnA,utAranA,dabAnA,kama honA 
lowland N 1. tarAI,nIchI bhUmi 
lowly A 1. nIcha,nIchA,adhIna,adhama,namra 
loyal A 1. rAjabhakta,AGYAkArI,sachchA,bhakti yukta 
loyalist N 1. rAjabhakta,rAjapakSha samarthaka 
loyalty N 1. svAmibhakti,sachchAI,vaphAdArI,ImAnadArI 
lubber N 1. AlasI,gAvadI,kAmachora,phUhaDa 
lubricant A 1. chikanA karane vAlI 
lubricant N 1. chikanA karane vAlI vastu 
lubricate VT 1. chikanA karanA 
luce N 1. eka prakAra kI machhalI 
lucid A 1. chamakIlA,sApha,suspaShTa,subodha 
luck N 1. daiva yoga,sa.nyoga,bhAgya,saubhAgya 
luckily Adv 1. daiva yoga se,sa.nyoga se,bhAgya se,saubhAgya se 
lucky A 1. bhAgyavAna,nasIbavara,saphala,sudR^iShTa 
lucrative A 1. lAbhakara,phAyade kA 
ludicrous A 1. ha.nsI kA,ha.nsane ke yogya 
lug VT 1. tAnanA,khI.nchanA,ghasITanA 
luggage N 1. sAmAna,saphara kA asabAba 
lukewarm A 1. gunagunA,kama garama,2. udAsIna,beparavAha 
lull N 1. sannATA,tUphAna ke pIchhe kA ThaharAva 
lull VTI 1. sulAnA,dhImA karanA,chupa karanA,shA.nta karanA 
lullaby N 1. lorI,bachcho.n ko sulAne ke lie gIta 
lumbar A 1. kamara kA,kamara sambandhI 
lumber N 1. kATha kabADa,bekAma kI chIja 
lumber VT 1. Dhera lagAnA,ikaTThA karanA,tale Upara rakhanA,lakaDI kATanA 
luminary N 1. chamakIlI vastu,tArAgaNa,chandramA 
luminous A 1. chamakIlA,sApha,chamakadAra,nitharA 
lump N 1. DhelA,Dhera 
lump VT 1. Dhera lagAnA 
lumpy A 1. DheledAra 
lunacy N 1. unmattatA,pAgalapana,siDa,bAvalApana 
lunar A 1. chandramA kA,chandra sambandhI 
lunatic A 1. pAgala 
lunatic N 1. pAgala 
lunch N 1. dopahara kA khAnA 
luncheon N 1. dopahara kA khAnA 
lung N 1. phephaDA 
lunge N 1. dhakkA,Thela,Dhakela 
lunge VT 1. dhakkA denA,DhakelanA 
lurch N 1. jahAja kA yakAyaka ulaTa jAnA 
lure VI 1. lAlacha denA,lubhAnA 
lure VT 1. phusalAhaTanA,lAlachanA,pralobhananA 
lurk VI 1. chhupA rahanA,ghAta me.n rahanA,chhipa kara baiThanA,dubakanA 
lust N 1. lAlasA,lobha,lAlacha,lipsA,kAma pravR^itti,kAmukatA 
lust VI 1. lobha karanA,kAma bhoga kI ichchhA karanA 
lustre N 1. chamaka,prakAsha,teja 
lustrous A 1. chamakIlA,roshana,ujAlA,ujjvala,tejasvI 
lute N 1. bIna,tambUrA,sAra.ngI 
luxurious A 1. viShayAsakta,vilAsamaya,AnandI,vilAsI 
luxury N 1. bhoga vilAsa,viShaya sukha,sukha bhoga 
lye N 1. sajjIdAra pAnI 
lymph N 1. lasIkA,pa.nchhA,bera.nga pAnI jo pashuo.n kI naso.n me.n hotA hai 
lynch VT 1. mArapITa karanA,binA vidhivata nyAya kie da.nDa denA 
lynx N 1. vana bilAva 
mace N 1. gadA,soTA,2. jAvitrI 
machination N 1. upAya,rachanA,ba.ndisha,dA.nva,ghAta,chhala 
machine N 1. mashIna,kala,ya.ntra 
machinery N 1. kalaya.ntra,kala yA ya.ntra kA karma 
machinist N 1. kala banAne vAlA 
mackerel N 1. chhoTI samudrI machhalI 
mackintosh N 1. barasAtI 
mad A 1. pAgala,dIvAnA,unmatta 
madam N 1. maiDama,bahUjI,AryA,bIvI,begama sAhibA,shrImatI 
madcap A 1. sanakI,pAgala 
madcap N 1. sanakI,pAgala 
madden VT 1. pAgala honA yA pAgala banAnA 
mademoiselle N 1. laDakI,kanyA,ku.nvArI,kumArI 
madras N 1. madrAsa 
madrigal N 1. gA.nva kA gIta 
magazine N 1. patrikA,risAlA,2. bArUda Adi rakhane kA sthAna 
magic N 1. jAdU 
magical A 1. jAdU sambandhI 
magician N 1. jAdUgara 
magistrate N 1. maijisTreTa,daNDadAyaka 
magnanimous A 1. mahAmanaska,udAra 
magnate N 1. amIra,baDA AdamI,rIsa 
magnesium N 1. maigneshiyama 
magnet N 1. chumbaka patthara,makatAnIsa,lohakA.nta 
magnetic A 1. chumbakIya,2. AkarShaka,khI.nchane vAlA 
magnetism N 1. AkarShaNa shakti kA utpAdaka kAraNa 
magnificent A 1. shobhAyamAna,vishAla,tejasvI,pratApI 
magnify VT 1. chhoTI chIja ko baDA dikhAnA 
magnitude N 1. AkAra,kada,parimANa,2. gurutva,mahatva,baDhAI 
maharishi N 1. maharShI 
mahatma N 1. mahAtmA 
mahogany N 1. eka prakAra kI lakaDI,tuna 
maid N 1. avivAhitA strI,kumArI,kanyA 
maiden N 1. avivAhitA strI,kumArI,kanyA 
mail N 1. DAka 
mail VT 1. DAka me.n DAlanA 
mailbag N 1. DAka kA thailA 
mailman N 1. DAkiyA 
main A 1. mukhya,pradhAna,Avashyaka,khAsa 
mainland N 1. mahAdvIpa,mUla bhUmi 
mainly Adv 1. mukhyata:,khAsa kara ke,visheSha kara ke 
mainstay N 1. mukhya sahArA,bharosA,pradhAna AdhAra 
maintain VT 1. rakhanA,bachAnA,sa.nbhAlanA,nirvAha karanA,jArI rakhanA 
maintenance N 1. jIvikA,bachAva,pAlana poShaNa 
maize N 1. makkA 
majestic A 1. rAja yogya,pratApavAna,shAnadAra,baDA,prabhAvashAlI,vibhUtimAna 
majesty N 1. pratApa,mahatva,teja,gaurava,vibhUti,aishvarya,2. rAjAo.n aura rAniyo.n kI padavI 
major A 1. baDA,pradhAna,adhika Avashyaka yA mahatvapUrNa,2. bAliga 
major N 1. mejara,senAdhipati 
majority N 1. adhika sa.nkhyA,bahumata,pUrNAvasthA 
make VT 1. banAnA,DhAlanA,rachanA 
maker N 1. banAne vAlA,kArIgara,kartA 
makeshift N 1. thoDe samaya ke lie upAya yA sAdhana 
malady N 1. bimArI,roga,adhamatA 
malaria N 1. maleriyA,2. durvAta,kharAba havA jo jvara kA kAraNa ho 
male A 1. pulli.nga,puruSha jAti kA 
male N 1. puruSha,nara 
malevolent A 1. burA chAhane vAlA,drohI,aniShTArthI 
malice N 1. IrShyA,kapaTa,dveSha 
malicious A 1. burA chAhane vAlA,drohI,dveShI,durjana 
malign VT 1. nindA karanA,badanAma karanA 
malignant A 1. drohI,kapaTI,prANaghAtaka 
mall N 1. mu.ngarI,2. sairagAha,3. gubarailA,4. adAlata,vichAralaya 
malleable A 1. pITane se baDhaZne ke yogya,narma,dhanavardhanIya 
mallet N 1. mu.ngarI,mUsara,mArataula 
malpractice N 1. duShTa vyavahAra,durAchAra,duShTa AcharaNa 
maltreatment N 1. durAchAra,kuvyavahAra,badasalUkI 
mama N 1. mA.n 
mammal N 1. stanapAyI,vaha pashu jo apane bachche ko dUdha pilAte hai.n 
mammoth A 1. vishAla,vishAlakAya,bahuta baDA,mahAna 
mammoth N 1. bhArI hAthI 
man N 1. manuShya,puruSha,nara 
man VT 1. Adamiyo.n se bharanA,majabUta karanA 
manage VTI 1. chalAnA,shAsana karanA,bandobasta karanA,prabandha karanA,upAya karanA 
manageable A 1. shAsanIya,kAbU kA,basa kA,prabandhanIya 
management N 1. praba.ndha,sa.nchAlana,shAsana,bandobasta,anushAsana 
manager N 1. mainejara,praba.ndha kartA,sa.nchAlaka,adhiShThAtA,nirvAhaka,kArindA 
mandate N 1. AGYA,Adesha,hukma,2. dUsare ke nAma para shAsana karane kA adhikAra 
mandate VT 1. sau.npanA,dUsare rAShTra ko shAsana ke lie denA 
mandatory A 1. anivArya,AGYA sa.nba.ndhI,Adeshaka 
mandatory N 1. vaha jisako Adesha mile 
mane N 1. ayAla,ghoDe shera Adi jAnavaro.n ke gale para bAla 
manganese N 1. mai.nganIja 
mange N 1. jAnavaro.n kI khujalI yA khArisha 
manger N 1. haudA,charanI,nA.nda 
mangle VT 1. TukaDe TukaDe karanA,vadha karanA 
mango N 1. Ama 
mania N 1. khabta,tIvra ichchhA,sanaka,pAgalapana,eka viShayAsakti,unmAda 
maniac N 1. khabtI,pAgala 
manifest A 1. spaShTa,sApha,sundara,subodha,pratyakSha 
manifest N 1. jahAja ke mAla kA bIjaka 
manifest VT 1. spaShTa karanA,jAhira karanA,subodha karanA 
manifestation N 1. pradarshana,prakAshana,prachAra,svarUpa prakAsha 
manifestly Adv 1. sApha sApha,spaShTa rIti se,spaShTataH,prakaTa rUpa se 
manifesto N 1. ghoShaNApatra,prakAshana patra,prasiddhi patra,ishtihAra,munAdi Ama 
manifold A 1. vividha,nAnA prakAra ke,bahuta se 
manipulate VT 1. chAlAkI se kAma karanA,hAtha me.n lenA,chAlAkI yA dhUrtatA se praba.ndha karanA 
mankind N 1. manuShya jAti,mAnava jAti 
manly A 1. sAhasI,vIra,dilera,puruSha yogya,puruShochita 
manner N 1. bhA.nti,Dha.nga,rUpa,chAla,AcharaNa 
manoeuvre N 1. dA.nva,ghAta,yukti,chAlAkI,kaushala 
manor N 1. jAgIra,jamI.ndArI,tAllukA 
mansion N 1. mahala,bhavana,havelI 
manslaughter N 1. narahatyA 
mantel N 1. agnisthAna,chUlhe ke Upara rakhane kA tavA 
mantilla N 1. dupaTTA,oDhanI 
mantle VT 1. DhakanA,oDhanA,chhipAnA 
manual A 1. hAtha se kiyA gayA yA banAyA huA,dastI 
manual N 1. eka chhoTI kitAba,risAlA 
manufacture N 1. shilpa nirmANa,utpAdana,virachana,kArIgarI,dastakArI 
manufacture VT 1. banAnA,gaDhanA,shilpa nirmANa karanA 
manufacturer N 1. kArIgara,dastakAra,shilpakAra 
manure N 1. khAda,pA.nsa 
manure VT 1. khAda DAlanA,pA.nsanA,upajAU karanA 
manuscript N 1. pANDulipi,hastalipi,hAtha se likhI huI kitAba yA kAgaja 
many Det 1. bahuta,aneka 
many Pron 1. bahuta loga 
map N 1. nakshA,DhA.nchA 
map VT 1. nakshA banAnA 
maple N 1. eka prakAra kA vR^ikSha 
mar VT 1. hAni pahu.nchAnA,bigADanA,kharAba karanA 
maraud VTI 1. lUTamAra kI khoja me.n phiranA,lUTanA 
marauder N 1. luTerA,DAkU 
marble A 1. sa.ngamaramara kA,2. kaDA,kaThora 
marble N 1. sa.ngamaramara,2. ka.nche,patthara yA miTTI kI golI 
march N 1. mArcha,a.ngrejI varSha kA tIsarA mAsa,2. gamana,chAla,3. chalI huI dUrI 
march VI 1. niyamita rUpa se chalanA,mArcha karanA 
march VT 1. niyamita rUpa se chalAnA,mArcha karAnA 
marchioness N 1. mArakI kI patnI 
mare N 1. ghoDI 
margarine N 1. nakalI yA kR^itrima makkhana 
margin N 1. kora,kinArA,hAshiyA,upA.nta,goTa 
margin VT 1. goTa lagAnA 
marginal A 1. kinArA sa.nba.ndhI,kinAre kA 
marine A 1. samudrI,samudrIya,jala senA sa.nba.ndhI 
mariner N 1. jahAjI mallAha,nAvika 
marionette N 1. kaThaputalI,DorI se chalAI jAne vAlI kaThaputalI 
marital A 1. vivAha sa.nba.ndhI 
maritime A 1. samudrI,samudra ke nikaTa sthita 
mark N 1. nishAna,chihna,pahachAna,mohara,lakShaNa 
mark VTI 1. chihna lagAnA,nishAna karanA,khyAla karanA,dhyAna denA 
marked A 1. prakhyAta,nAmI,vishiShTa,chihna lagA huA 
market N 1. bAjAra,hATa 
market VT 1. mola lenA yA bechanA,bAjAra karanA 
market-ÈèѸá N 1. jahA.n bAjAra lagatA ho 
marketable A 1. bikrI yoga 
marketing N 1. bAjAra karanA,kraya vikraya 
marketplace N 1. jahA.n bAjAra lagatA ho 
marksmanship N 1. nishAnebAja 
marquis N 1. mArkI,a.ngrejo.n me.n kulIno.n kI eka padavI 
marriage N 1. vivAha,shAdI 
married A 1. vivAhita,shAdI shudA 
marry VTI 1. vivAha karanA,shAdI karanA 
marsh N 1. daladala,pha.nsAva 
marshal N 1. senApati,saba se baDe darje kA phaujI aphasara 
marshal VT 1. taratIba me.n karanA,krama se rakhanA 
marshy A 1. daladaladAra,kIchaDadAra 
mart N 1. hATa,bAjAra 
martial A 1. yuddha sambandhI,sAmarika,laDAkA,raNapriya,dilera,vIra,2. phaujI 
martin N 1. eka prakAra kI abAbIla 
martyr N 1. shahIda,satya va dharma ke lie marane vAlA 
martyrdom N 1. svadharmArtha prANa tyAga,shahIdI 
marvel N 1. achambhA,Ashcharya,chamatkAra 
marvel VI 1. Ashcharya karanA,achambhita honA 
marvellous A 1. adbhuta,Ashcharyajanaka 
masculine A 1. puli.nga,pauruSha,mardAnA,dilera,balavAna 
mash N 1. sAnI,mahelA,eka mishraNa 
mash VT 1. dalanA,kuchalanA,masalanA,2. premI banAnA 
mask N 1. ghU.nghaTa,burkA,varNikA,2. chhadma mukha,banAvaTI cheharA 
mask VT 1. bahAnA chhalanA 
mason N 1. sa.ngatarAsha,rAjagIra,patthara kA kAma karane vAlA 
masonry N 1. rAjagIrI,rAja kA kAma 
masque N 1. ghU.nghaTa,burkA,varNikA,2. chhadma mukha,banAvaTI cheharA 
masquerade N 1. svA.nga,veSha,chhadma veSha,2. rAta kI maNDalI jisame.n saba cheharA lagAe ho.n 
masquerade VI 1. cheharA lagAkara svA.nga karanA,chhadmaveSha dhAraNa karanA 
mass N 1. DhelA,Dhera,samUha,2. romana kaithalika logo.n kI eka prArthanA 
mass VT 1. Dhera karanA,ekatra karanA 
massacre N 1. narahatyA,katla,vadha 
massacre VT 1. sa.nhAra karanA,sarvasAdhAraNa kI hatyA karanA 
massage N 1. mAlisha,a.nga mardana,deha malanA 
masses N 1. Ama loga,jana sAdhAraNa 
mast N 1. mastUla 
master N 1. svAmI,prabhu,saradAra,nAyaka,shAsaka,hAkima,netA,mukhiyA,mAlika,2. shikShaka,ustAda,3. dakSha,kushala,nipuNa 
master VT 1. basa me.n lAnA,adhIna karanA,nipuNatA prApta karanA,svata.ntra ho jAnA,advitI honA 
masterful A 1. dhR^iShTa,DhITha,2. nipuNa,kushala 
masterpiece N 1. atyuttama kR^iShTa,shreShTha kAma 
mastery N 1. adhikAra,prabhutva,Adhipatya 
mat N 1. chaTAI 
mat VT 1. chaTAI banAnA 
match N 1. diyAsalAI,battI,palItA,2. yuddha,vivAda,sharta,3. samAnabala,barAbarI kA manuShya,4. vivAha sambandha 
match VT 1. barAbara karanA,barAbarI karanA,ThIka karanA,upayukta honA,3. vivAha karanA 
mate VT 1. sAthInA,sa.ngInA,barAbara vAlAnA,joDe me.n se ekanA 
material A 1. bhautika,anAtmIya,shArIrika,deha sambandhI,mUrta,2. mahatvapUrNa,bhArI,Avashyaka 
material N 1. asabAba,padArtha,sAmagrI,vastu 
materialism N 1. bhautikavAda,anAtmavAda,deha vAda,chArvAka mata 
materialize VTI 1. kAryAnvita karanA,sharIra me.n prakaTa honA yA karanA,sachamucha honA,tathya ho jAnA 
materially Adv 1. vAstava me.n,mUrtimAna rUpa se,sArarUpa se,vastuta: 
maternal A 1. mAtA sambandhI,mAtR^ika 
maternity N 1. mAtA kA sambandha,mAtR^itva 
math N 1. gaNita vidyA,a.nka shAstra 
mathematical A 1. gaNita vidyA sambandhI 
mathematician N 1. gaNitaGYa 
mathematics N 1. gaNita vidyA,a.nka shAstra 
matrimonial A 1. vivAha kA,shAdI kA 
matrimony N 1. vivAha,vivAha sambandha,shAdI 
matrix N 1. sA.nchA,2. garbhAshaya 
matron N 1. strI,mAlakina,AryA,gR^ihiNI,buDhiyA 
matter N 1. padArtha,vastu,sata,matalaba,2. mavAda,pIba,3. viShaya,mAmalA,bAta 
mattress N 1. gaddA,toshaka,sujanI 
mature A 1. pakkA,taiyAra,pUrA 
mature VTI 1. pakanA,taiyAra karanA,pUrA banAnA 
maturity N 1. pakkApana,prauDhatA,sampUrNatA,miyAda yA mitI kA pUrA honA 
maul VT 1. mu.ngarAnA 
mausoleum N 1. samAdhI,makabarA,chhatarI 
maw N 1. peTa,udara,poTA 
maxim N 1. ukti,vachana,kahAvata,masalA,svaya.n siddha 
maximize VT 1. charama sImA taka baDhAnA 
maximum A 1. adhikatama,mahattama 
maximum N 1. saba se baDI rAshi yA sa.nkhyA 
may N 1. mI,a.ngrejI sAla kA pA.nchavA mahInA 
may VTI 1. sakanA,sambhava honA,AGYA pAnA 
maybe Adv 1. ho sakatA hai,shAyada,sambhAvita,kadAchita 
mayor N 1. meyara,nagarAdhyakSha,nagara kA majisTreTa,svAyatta shAsana kA adhyakSha,purAdhyakSha 
mayoralty N 1. nagarAdhyakShatA,purAdhyakShatA 
maze N 1. bhUla bhulaiyA,kuTilamArga,gorakhadha.ndhA,2. hairAnI,ghabaDAhaTa 
maze VT 1. hairAna karanA,bhaTakAnA 
me Pron 1. mujhe,mujhako 
meadow N 1. chArAgAha 
meagre A 1. thoDA,2. durbala,patalA,kamajora,3. Usara 
meal N 1. bhojana,2. moTA ATA 
mealy A 1. ATA sA,ATA lagA huA,mulAyama,phusaphasA 
mean A 1. nIcha,adhama,kamInA,nirdhana,garIba,ka.njUsa,ausata darje kA,madhyama 
mean N 1. ausata,madhyavartI bi.ndu yA rAshi 
mean VTI 1. Ashaya honA,tAtparya honA 
meander N 1. chakkara,bhUla bhulaiyA 
meander VI 1. ghumAvadAra mArga se bahanA 
meaning N 1. abhiprAya,Ashaya,artha,matalaba,tAtparya 
meaningless A 1. artha shUnya,nirarthaka 
meanness N 1. kamInApana,nIchapana,adhamatA 
means N 1. sAdhana 
meantime Adv 1. taba taka,itane me.n,isa samaya me.n 
meanwhile Adv 1. taba taka,itane me.n,isa samaya me.n 
measurable A 1. mApane yogya 
measure N 1. nApa,mAna,rAshi,a.nsha,parimANa,mAtrA,sImA,maryAdA,2. tAla,laya,samaya 
measure VT 1. nApanA,andAja karanA 
measurement N 1. nApa,mApa,paimAisha,pramANa,taula 
measures N 1. sAdhana,upAya,yukti 
meat N 1. mA.nsa,goshta,2. khAnA,AhAra 
meaty A 1. mA.nsa bharA huA 
mechanic N 1. kArIgara,karmakAra 
mechanical A 1. yA.ntrikI,ya.ntra yA kala sambandhI 
mechanics N 1. ya.ntra vidyA,ya.ntra viGYAna 
mechanism N 1. kala kI banAvaTa,ya.ntra rachanA 
medal N 1. padaka,mudrA 
medallist N 1. vaha AdamI jisane padaka pAyA ho 
meddle VT 1. dakhala denA,hastakShepa karanA 
meddlesome A 1. dakhala dene vAlA,hastakShepa karane vAlA 
medial A 1. madhyavartI,ausata kA 
median A 1. bIcha me.n upasthita 
median N 1. madhyarekhA 
mediate VT 1. bIcha me.n paDanA,bIcha bachAva karanA 
mediation N 1. bIcha bachAva,madhyasthatA 
mediator N 1. madhyastha,bIcha me.n paDane vAlA 
medical A 1. chikitsA sa.nba.ndhI,auShadha yA davA sambandhI,auShadhIya 
medicinal A 1. auShadhI sambandhI,rogahara,cha.ngA karane vAlA 
medicine N 1. davA,auShadha 
mediocre A 1. sAmAnya,ausata darje kA 
mediocrity N 1. madhyamatA,sAmAnyatA 
meditate VT 1. sochanA,vichAranA,dhyAna karanA 
meditation N 1. dhyAna,vichAra,chintana 
meditative A 1. dhyAnI,chintanashIla 
medium N 1. sAdhana,nimitta,mArga,kAraNa,jariyA 
medley N 1. bhinna vastue.n 
meek A 1. mR^idu,namra,komala,AGYAkArI 
meekly Adv 1. narmI se,mR^idulatA se,komalatA se 
meet A 1. ThIka,munAsiba,uchita,upayukta,suvidhA kA 
meet VTI 1. milanA,ikaTThA honA,muThabheDa karanA,Amane sAmane AnA 
meeting N 1. sabhA,bhe.nTa,mulAkAta,milApa,sa.ngama,sammelana 
melancholy A 1. udAsa 
melancholy N 1. viShAda,udAsI,eka prakAra kA unmAda jisame.n bahuta viShAda hotA hai 
melee N 1. golamAla,laDAI,da.ngA 
mellow A 1. pakkA,mulAyama,madhura,madamAtA,matavAlA 
melodious A 1. surIlA,madhura,mIThe shabda kA,rasIlA,komala,madura,susvara 
melodrama N 1. nATaka,eka prakAra kA nATaka 
melody N 1. svara mAdhurya 
melon N 1. kharabUjA,phUTa 
melt VI 1. ghulanA,galanA,narma honA 
melt VT 1. ghulAnA,galAnA,DhIlA karanA,narma karanA 
member N 1. sabhAsada,sadasya 
membership N 1. sadasya honA 
membrane N 1. jhillI,pardA 
memento N 1. yAdagAra,yAda dilAne vAlA,smaraNArthaka vastu 
memoir N 1. chitropAkhyAna,vR^itA.nta 
memorabilia N 1. yAda karane yogya vastue.n 
memorable A 1. yAdagAra,smaraNArtha 
memorial A 1. yAdagAra 
memorial N 1. smAraka,nivedana patra 
memorialize VT 1. smAraka banAnA,smaraNotsava banAnA,yAdagArI manAnA 
memorize VT 1. yAda karanA,raTa lenA 
memory N 1. smaraNa shakti,smaraNa,yAda 
menace N 1. dhamakI 
menace VT 1. DarAnA,dhamakAnA 
menagerie N 1. jantu samUha,pashu pakShI sa.ngraha 
mend VT 1. marammata karanA,sudhAranA,ThIka karanA,unnati karanA 
menial A 1. kamInA,nIcha 
menial N 1. naukara,chAkara,TahaluA 
menstrual A 1. mAhavArI,mAsika,mAsika dharma sambandhI 
menstruation N 1. R^itusrAva 
mental A 1. mAnasika,mAnasa 
mention N 1. charchA,jikra,varNana 
mention VT 1. charchA karanA,jikra karanA,varNana karanA 
mercantile A 1. vyApArika,vyApAra sambandhI 
mercenary A 1. bhADe kA,khudagarja,lAlachI,lobhI 
mercenary N 1. kirAe kA TaTTU,vaha sipAhI jo dUsare mulka me.n laDAI ke lie rakhe jAye.n 
mercer N 1. reshama kA vyApArI 
merchandise N 1. mAla,asabAba,vyApArI kI vastue.n 
merchant N 1. saudAgara,vyApArI 
merciful A 1. dayAlu,kR^ipAlu,karuNAshIla,dayAvAna 
merciless A 1. nirdayI,kaThora,niShThura 
mercury N 1. pArA,2. budha,3. eka romana devatA 
mercy N 1. dayA,anugraha,kR^ipA,kShamA 
mere N 1. tAlAba,jhIla,2. sImA,hada 
merely Adv 1. kevala,sirpha,bilkula 
merge VI 1. DUbanA,milanA 
merge VT 1. DubAnA,nigalanA 
merger N 1. DUba jAnA,mila kara lIna ho jAnA 
meridian A 1. dopahara kA,parAkAShThA sambandhI 
meridian N 1. madhyAhna rekhA 
merit N 1. guNa,utkR^iShTatA,yogyatA,khUbI 
merit VT 1. yogya honA,lAyaka honA,pAtra honA 
meritorious A 1. guNI,guNavAna,prasha.nsA yogya,guNa sampanna 
merle N 1. koyala,bhuja.ngA 
mermaid N 1. matsyakanyA 
merry A 1. ha.nsamukha,khushadila,prasannachitta 
mesh N 1. jAlI,jAla kI jha.njharI kA chheda,jha.njharI 
mesh VT 1. pha.nsAnA,jAla me.n pakaDanA 
mesmerize VT 1. sammohana se achetana karanA 
mess N 1. gaDabaDI,khichaDI,2. bhojanAlaya 
mess VI 1. eka sa.nga khAnA 
message N 1. sa.ndeshA,khabara 
messenger N 1. harakArA,sa.ndeshA lAne vAlA dUta 
metal N 1. dhAtu 
metal VT 1. dhAtu se maDhanA 
metal-ÂåÏè³áÏè N 1. dhAtu kA kAma karane vAlA 
metallic A 1. dhAtu kA,dhAtu sadR^isha 
metallurgy N 1. dhAtu vidyA,dhAtu ke sApha karane kA kAma 
metalworker N 1. dhAtu kA kAma karane vAlA 
metamorphosis N 1. kAyA palaTa,rUpa bheda,rUpAntara karanA 
metaphor N 1. upamA,lakShaNa,rUpakAla.nkAra 
metaphysical A 1. AtmavidyA sambandhI,AdhyAtmika 
mete N 1. sImA sUchaka patthara 
mete VT 1. nApanA 
meteor N 1. ulkA,shahAbA 
meteoric A 1. ulkA sambandhI,2. R^itu para nirbhara 
meteorology N 1. mausamaviGYAna,AkAsha yA vAyu vidyA 
meter N 1. mITara,paimAnA,nApa,lambAI kI ikAI 
method N 1. krama,Dha.nga,taura,vidhi,paddhati,rIti 
methodical A 1. vidhipUrvaka,yathAkrama,kramAnusArI,niyamashIla 
metre N 1. lambAI kI ikAI,mITara,paimAnA,nApa,2. chhanda,pada 
metric N 1. mITara sambandhI 
metrical A 1. chhandasa,svarabaddha,padmarUpa 
metropolis N 1. rAjadhAnI,pradhAna nagara,pramukha nagara 
metropolitan A 1. rAjadhAnI kA 
mettle N 1. shUratA,dilerI,mijAja 
mica N 1. abhra 
michigan N 1. mishIgana 
mickey N 1. mikkI 
microcosm N 1. sUkShma jagata 
microphone N 1. mAikrophona,eka ya.ntra jisase dhImI se dhImI AvAja bhI ThIka sunAI de 
microscope N 1. khurdabIna,anuvIkShaNa ya.ntra 
microscopic A 1. anuvIkShaNa ya.ntra sambandhIya 
mid A 1. bIcha kA 
midday N 1. madhyAhna 
middle A 1. bIcha kA,madhyasthita,ausata kA 
middle N 1. bIcha,madhya 
middling A 1. ausata darje kA,madhyama 
midget N 1. baunA 
midland N 1. desha kA bhItarI bhAga,samudra se dUra 
midnight N 1. madhyarAtrI 
midst N 1. bIcha,madhya 
midwife N 1. dAI 
mien N 1. rUpa,chhavi,chAla,Dha.nga 
might N 1. parAkrama,bala,shakti,yogyatA 
mightily Adv 1. jora se,balapUrvaka,bahuta 
mighty A 1. shaktimAna,prabala,tAkatavara,mahAna,parAkramI 
migrate VI 1. deshA.ntara ko jAnA,eka jagaha chhoDakara dUsare ko jAnA 
migration N 1. deshaparivartana,deshA.ntara gamana 
migratory A 1. deshAntara jAne vAlA,R^itu parivartana para sthAna chhoDa dene vAlA 
mild A 1. halkA,mulAyama,komala 
mile N 1. mIla,AdhA kosa 
mileage N 1. mIlavAra bhattA 
militant A 1. laDAkA,ja.ngI,yuddhakArI 
militarism N 1. sainya bhAva Adhikya 
military A 1. sAmarika,phaujI,ja.ngI 
military N 1. senA,phauja 
militia N 1. nAgarika senA,anya peshe vAle loga jo laDAI ke samaya sipAhI kA kAma de 
milk N 1. dUdha 
milk VT 1. dUdha duhanA 
milkman N 1. dUdhavAlA 
milky A 1. dUdhiyA,dUdha kA banA huA,dUdha sA 
mill N 1. chakkI,kArakhAnA 
mill VT 1. pIsanA 
millennium N 1. sahasra varSha 
miller N 1. chakkI chalAne vAlA,pisana hArA 
millet N 1. bAjarA,juvAra,kodI,ku.nkanI 
million N 1. dasa lAkha 
millionaire N 1. lakhapati 
millstone N 1. chakkI kA pATa 
milt N 1. machhalI kA vIryya,tillI 
mimic A 1. nakalI,nakala yA anukaraNa karanevAlA,anukaraNa kiyA huA 
mimic N 1. nakalachI,bhA.nDa,bahurupiyA,bheSha badalanevAlA 
mimic VT 1. anukaraNa karanA,nakala utAranA,sadR^isha honA 
mince VI 1. banA kara bolanA,chabA kara bolanA,michalA kara bolanA,2. maTaka kara chalanA 
mince VT 1. chhoTe chhoTe TukaDe karanA,kataranA 
mind N 1. manasa,mAnasa,chitta,hR^idaya,dila,samajha,buddhi,2. ichchhA,abhiprAya,ruchi,mata,rAya,3. smR^iti,smaraNa 
mind VI 1. dhyAna denA,lihAja karanA,vichAranA,khyAla karanA,2. laganA,chitta lagAnA 
mindful A 1. sacheta,khabaradAra,hoshiyAra,sAvadhAna 
mine N 1. khadAna,khAna,2. sura.nga 
mine Pron 1. merA,apanA 
mine VTI 1. khAna khodanA 
miner N 1. khAna khodanevAlA,khadAna me.n kAma karanevAlA 
mineral A 1. khanija,dhAtu sambandhI 
mineral N 1. dhAtu,khanija padArtha 
mingle VT 1. milAnA,Apasa me.n sambandha karanA,2. paraspara vivAha sambandha karanA 
miniature N 1. chhoTI tasvIra,laghuchitra,2. chitra me.n ra.nga bharane vAlA,3. sa.nkShipta me.n,chhoTe me.n 
minimise VT 1. chhoTA karanA,laghu se laghu karanA,anAdara karanA,chhoTA samajhanA 
minimize VT 1. chhoTA karanA,laghu se' laghu karanA,anAdara karanA,chhoTA samajhanA 
minimum N 1. kama se kama rAshi yA sa.nkhyA 
minister N 1. ma.ntrI,sachiva,amAtya,rAjyapadAdhikArI,2. pAdarIpurohita,3. naukara,karmakara,4. niyojya yA adhikR^ita puruSha,gumAshtA 
minister VTI 1. madada denA yA karanA,2. denA,juhAnA,karanA,3. sevA karanA 
ministerial A 1. adhikAraprApta,ma.ntrI sa.nba.ndhI,sevA sa.nba.ndhI,sAdhana rUpa 
ministry N 1. ma.ntrI Adi kA pada,sevA,2. ma.ntrI ma.nDala 
minnow N 1. eka prakAra kI chhoTI machhalI 
minor A 1. kama,chhoTA,nyUna,kShudra,laghu,gauNa,apradhAna 
minor N 1. nAbAliga,aprAptavayaska,alpavayaska,bAla 
minority N 1. nyUna sa.nkhyA,nyUnapakSha,alpamata,kamI,2. nAbAligI,alpavayaskatA 
minster N 1. girajA visheSha,maTha 
mint N 1. TakasAla,Ta.nkashAlA,rupayA paisA DhAlane kA sthAna,2. podInA 
mint VI 1. sikkA DhAlanA,gaDhanta karanA 
minus A 1. kama,ghaTAva,R^iNAtmaka 
minus N 1. viyoga chihna,R^iNakA chihna 
minute A 1. bArIka,chhoTA,tuchchha,vistArapUrvaka,sUkShma 
miracle N 1. Ashcharya,kautuka,alaukika karma,chamatkAra 
miraculous A 1. adbhuta,ajIba,apauruSheya,chamatkArayukta 
mirage N 1. mR^igatR^iShNA,dhokhA,marIchikA,mR^igajala 
mire N 1. kIchaDa,chahalA 
mire VT 1. mailA karanA,2. kIchaDa me.n DubAnA 
mirror N 1. darpaNa,AinA,ArasI 
mirth N 1. Ananda,pramoda,khushI,hulAsa,chuhala 
misadventure N 1. abhAgya,balA,durgati,vipadA 
misapply VT 1. upayukta kAma me.n na lAnA,anuchita kArya me.n lagAnA 
misappropriate VT 1. anuchita kAma me.n lAnA,khA pI jAnA,gabana karanA 
miscalculate VT 1. ashuddha gaNanA karanA,nA 
miscarriage N 1. garbhapAta,2. niShphalatA,kuchAla 
miscarry VT 1. hAranA,asaphala honA,vR^ithA honA,2. ulaTa jAnA,garbha girAnA,garbhapAta honA 
miscellaneous A 1. milA julA,pachamela,vividha 
mischief N 1. hAni,badI,nukasAna,burAI 
mischievous A 1. nukasAna pahu.nchAne vAlA,hAnikara,burA,duShTa 
misconduct N 1. kuchAla,badachalanI,kucharita,avinaya,durAchAra 
misconstrue VT 1. galata artha lagAnA,ashuddha artha karanA,bAta pheranA 
miscreant N 1. nAstika,khala,kukarmI,durAtmA 
misdeed N 1. kukarma,burA kAma,pApa,durAchAra 
misdemeanour N 1. kuchAla,durAchAra,chUka 
misdirect VT 1. galata patA likhanA,galata rAha batAnA,ashuddha mArga para chalAnA 
miserable A 1. dukhita,nirAna.nda,dIna,adhama,benasI,nikammA 
miserly A 1. ka.njUsa,lAlachI,ati lobhI,2. ka.njUsa kI bhA.nti 
misery N 1. durbhAgya,ra.nja,vipadA,Apada,dukha,klesha 
misfit N 1. ThIka na Ane vAle vastra 
misfortune N 1. durbhAgya,dukha,vipatti,ApadA 
misgiving N 1. shaka,shubahA,avishvAsa,sandeha 
mishap N 1. Apatti,durbhAgya 
misinform VT 1. galata khabara denA,ashuddha samAchAra kahanA 
misinterpret VT 1. ashuddha artha karanA 
misjudge VT 1. galata samajhanA,avichAra karanA,galata rAya lagAnA 
mislead VT 1. bahakAnA,bhaTakAnA 
mismanage VT 1. bada intajAmI karanA,kupraba.ndha karanA,ThIka praba.ndha na karanA,bigADanA 
mismanagement N 1. bada intajAmI,bigADa,kupraba.ndha 
misnomer N 1. mithyA nAmI,galata nAmI,jhUThA nAma,ashuddha nAma,asa.ngata nAma 
misplace VT 1. galata jagaha para rakhanA,kuThaura rakhanA 
misread VT 1. ashuddha paDhanA,galata artha lagAnA 
misrepresent VT 1. jhUThA bayAna karanA,mithyA kathana karanA,beimAnI se ( kisI kA kAma) karanA,dhokhA denA 
miss N 1. kanyA,kumArI,2. galatI,bhUla,chUka 
miss VI 1. khAlI jAnA,bahaka jAnA 
miss VT 1. na lagAnA,asaphala honA,chUkanA,chhoDanA 
missile N 1. bhAlA,barchhA,phe.nka mArane kA astra 
missing A 1. gAyaba,lApatA,khoyA huA,bhUlA huA,anupasthita 
mission N 1. mishana,preraNa,preShaNa,bhejanA,niyuktavada,bheje hue loga,preritajana,2. jIvana kA dhyeya 
missionary A 1. mishana kA,mishana sa.nba.ndhI 
missionary N 1. pAdarI,vaha manuShya jo matasambandhI shikShA dene ke lie bhejA jAtA hai,bhejA huA dharmopadeshaka 
misspell VT 1. galata hijje karanA,ashuddha akShara batalAnA 
misspend VT 1. barabAda karanA,bejA khrarcha karanA,anuchita vyaya karanA,uDAnA 
misstate VT 1. galata bayAna karanA,ashuddha varNana karanA 
misstatement N 1. jhUThA bayAna,mithyA kathana,ashuddha varNana 
mist N 1. tuShAra,koharA,kuhAsA,2. paradA,dhu.ndha 
mistake N 1. bhUla,ashuddhi,mithyA buddhi,bhrama,galatI 
mistake VTI 1. bhUla karanA,aura samajhAnA 
mistaken A 1. galata samajhA huA,2. bhUla me.n 
mister N 1. sAhiba,mahAshaya,shrImAna 
mistletoe N 1. AkAsha belI,amara bela 
mistress N 1. guruvAina,paNDitAina,adhyApikA,2. svAminI,gR^iha svAminI,3. upapatnI,4. premikA,priyatamA,5. shrImatI,mahodayA 
mistrust N 1. sandeha,shaka,shubahA,avishvAsa karanA,sa.ndeha karanA 
mistrust VT 1. shaka karanA,shubahA karanA,avishvAsa karanA,sa.ndeha karanA 
misunderstand VT 1. kuchha kA kuchha samajhanA,galata samajhanA 
misunderstanding N 1. mithyAbodha,2. bigADa,asammati,virodha 
misuse N 1. anuchita vyavahAra,burA bartAva,apaprayoga,kuprayoga 
misuse VT 1. burI taraha rakhanA,burA bartAva karanA,burI taraha kAma me.n lAnA,kuprayoga karanA 
mite N 1. pAI,chhoTA sikkA,2. kaNa,bahuta chhoTI vastu 
mitigate VT 1. ghaTAnA,kama karanA,mulAyama karanA,dhImA karanA,halakA karanA 
mitigation N 1. laghukaraNa,shA.nti,shamana,ghaTAva,kamI,halakA karanA 
mitre N 1. baDe pAdarI kA tAja 
mitt N 1. dastAnA,u.ngaliyo.n kA bunA huA dastAnA 
mitten N 1. dastAnA,u.ngaliyo.n kA bunA huA dastAnA 
mix VTI 1. milanA,milAnA 
mixed A 1. milA huA,mishrita,bhinna bhinna guNo.n yA a.nsho kA 
mixture N 1. mela,milAva,mishraNa 
moan N 1. sisakanA,shoka,vilApa 
moan VTI 1. ra.nja karanA,karAhanA,shoka karanA,vilApa karanA 
moat N 1. khAi,khandaka 
mob N 1. shora machAne vAlo.n kI bhIDa,jamAva,jamaghaTa,jana samUha,janatA,2. adhama jana 
mob VT 1. ikaThThA hokara dhAvA karanA,mila ke AkramaNa karanA 
mobile A 1. hilane Dulane vAlA,asthira,gatishIla,chapala 
mobilize VT 1. senA ko laDAI ke kAma ke lie chalAnA 
mock A 1. nakalI,kR^itrima,jhUThA 
mock N 1. upahAsa,ha.nsI,ThaThThA 
mock VT 1. muha.n banAnA,ha.nsI uDAnA,nakala utAranA,chiDhAnA,ThaThThA karanA,dhokhA denA,a.ngUThA dikhAnA 
mockery N 1. ha.nsI ThaThThA,veSha,nakala,upahAsa 
mode N 1. chalana,prakAra,rUpa,shakala,Dha.nga,rIti 
model N 1. namUnA,nakshA,Adarsha,bAnagI,nApa 
model VT 1. banAnA,gaDhanA,rUpa denA,sA.nchA banAnA,Daula DAlanA 
moderate A 1. sa.nyata,madhyama,sAmAnya,shAnta,halakA,mandA,thoDA 
moderate VT 1. rokanA,kama karanA,mulAyama karanA,madhyama karanA,2. pa.ncha yA sabhApati bananA 
moderation N 1. halakA karanA,shanana,2. dhairya,sabra,sa.nyama,anatikrama,nigraha,mitavyayatA 
moderator N 1. sabhApati,pa.ncha 
modern A 1. nayA,hAla kA,Adhunika 
modern N 1. hAla kA AdamI,Adhunika manuShya 
modest A 1. sushIla,adhR^iShTa,sa.nkochI,savinaya,namra,vinIta,ThIka,2. pavitra,sadAchArI 
modesty N 1. sushIlatA,vinaya,lajjA,satItva,namratA 
modification N 1. rUpAntara,rUpaparivartana,sudhAra,tabadIlI 
modify VT 1. rUpA.ntara karanA,sUrata badalanA,kama karanA,sudhAranA 
moist A 1. gIlA,sIlA,nama,bhIgA 
moisten VT 1. gIlA karanA,nama karanA,bhigonA 
moisture N 1. sIla,namI,tarI,bhIgApana,AdratA 
mole N 1. tila,massA,2. TIlA,khambA,3. chhachhUndara 
molecular A 1. ANavika,aNukA,aNu sa.nbandhI 
molecule N 1. aNukaNikA,kaNa 
molest VT 1. satAnA,chheDanA,dika karanA,duHkha denA 
mollify VT 1. mulAyama karanA,narma karanA,ghaTAnA 
mollusc N 1. sIpa,gho.ngA Adi jAnavara 
molten A 1. pighalA huA,galI huI dhAtu kA banAyA huA,DhalA huA 
moment N 1. kShaNa,pala,2. AvashyakatA,gurutva,gaurava,3. mUlya 
momentary A 1. kShaNika,kShaNa mAtra kA,eka dama kA 
momentous A 1. Avashyaka,jarUrI,baDA bhArI,gurutva pUrNa,mahatvapUrNa 
momentum N 1. chAla,jora,gati shakti,Avega 
monarch N 1. rAjA,rAjan,bhUpAla,adhIshvara,bhUpati,2. apanI jAti me.n sabase pradhAna 
monarchy N 1. rAjya,rAShTra,2. eka rAja shAsana,eka rAja ta.ntra,ekAdhipatya 
monastery N 1. maTha,ma.ndira,vAnaprasthAshrama,vihAra,akhADA 
monastic N 1. maThAdhikArI yA maTha sa.nba.ndhI 
monetary A 1. rupaye paise kA,dravya sa.nba.ndhI,Arthika 
money N 1. rupayA,paisA,dravya,sikkA,dhana 
moneyed A 1. dhanavAna,dhanI,2. rupaye paise kA 
monger N 1. bechane vAlA,saudAgara,vyApArI 
mongol N 1. ma.ngoliyA desha kA nivAsI 
mongolian A 1. ma.ngoliyA desha kA,ma.ngoliyA desha kA rahanevAlA 
mongolian N 1. ma.ngoliyA nivAsI 
monitor N 1. chetAvanI dene vAlA,upadeshaka,2. mAnITara,3. topo.n ke lie lohe kA pattara jaDA huA jahAja 
monk N 1. yatI,sa.nnyAsI,mahanta,maThavAsI,maThadhArI 
monkey N 1. bandara,kapi 
monogamous N 1. eka patnIka,eka strI se vivAha karane vAlA 
monogamy N 1. eka patnI vivAha,eka strI se vivAha 
monogram N 1. monogrAma,kI akSharo.n se milakara banA huA akShara 
monolith N 1. eka patthara kA khambA 
monologue N 1. Apa hI Apa bAta chIta,Atmagata bhAShaNa,svagata bhAShaNa 
monopolize VT 1. pUrA adhikAra prApta karanA,ekAdhikAra karanA,kula apanA kara lenA,ijArA lenA 
monopoly N 1. ekAdhikAra,kisI vastu ke bechane kA samasta adhikAra,vikraya kA adhikAra 
monotonous A 1. eka hI svara me.n,samasvara,ekasvara,thakAne vAlI 
monotony N 1. eka hI AvAja,eka svara,svarabheda,eka hI Dha.nga 
monsieur N 1. mahAshaya,shrImAna 
monsoon N 1. mausamI havA,mAnasUna 
monster N 1. deva,rAkShasa,koI adbhuta DarAvanI vastu 
monstrocity N 1. bhaya.nkaratA,adbhutatA,karAlarUpatA,ghoratA,dAruNatA 
monstrous A 1. bahuta baDA DarAvanA,rAkShasI,karAlarUpa 
month N 1. mAsa,mahInA 
monthly A 1. mAsika,mAhavArI 
monthly N 1. mAsika patra yA patrikA 
monument N 1. yAdagAra,smAraka chihna,nishAnI,samAdhi 
monumental A 1. smaraNArthaka,smAraka chihna sa.nba.ndhI,smAraka chihna rUpa,2. baDA,bhArI,Ashcharyajanaka 
mood N 1. svabhAva,mana kA vega,chitta vR^itti,bhAva,2. kriyA kA bheda 
moody A 1. chiDachiDA,ruShTa,tunuka mijAja,udAsa,malIna 
moon N 1. cha.ndra,chandramA,shashi 
moonlight A 1. chA.ndanI kA,chA.ndanI me.n hone vAlA 
moonlight N 1. chA.ndanI,cha.ndrikA 
moonlit A 1. chA.ndanI kA,cha.ndramA dvArA,ujiyAlI kI huI 
moonshine N 1. cha.ndramA kI jyoti,chA.ndanI 
moonstruck A 1. pAgala,chittabhrA.nta 
moor N 1. habashI,2. daladala,ja.ngala 
moor VT 1. la.ngara DAlanA 
moose N 1. eka prakAra kA hiraNa 
moot A 1. bahasa ke yogya,vivAdAspada 
moot VT 1. bahasa karanA,vAdavivAda karanA,kalpita viShaya para tarka vitarka karanA 
mop N 1. jhADU,kUchI,puchArA 
mop VT 1. dhonA,jhADanA,jhADU denA 
mope N 1. udAsa yA susta manuShya 
mope VI 1. udAsa honA,susta honA,2. U.nghanA,jhapakI lenA 
moral A 1. naitika,AcharaNa sa.nba.ndhI,2. ThIka,uchita,sadAchArI,dharmAchArI,sAtvika,dhArmika 
moral N 1. nIti shAstra,nItividyA,2. upadesha,abhiprAya,shikShA 
moralist N 1. nItiGYa,nItishAstra upadeshaka,2. dharmAcharaNa rakhanevAlA,sadAchArI manuShya 
morality N 1. nIti,nItishAstra,bhalamanasAhata,dharmAchAra,dharmAcharaNa,nyAyatA,dharmatA 
moralize VI 1. naitika viShayo.n para bolanA likhanA yA vichAra karanA 
moralize VT 1. nIti upadesha denA,naitika shikShA denA 
morally Adv 1. naitika rUpa se,sadAchAra se 
morass N 1. kIchaDa,daladala,chahalA 
morbid A 1. asvastha,rugNa,bImAra sA,rogIlA,dUShita 
more A 1. adhika,jyAdA 
moreover Adv 1. sivAya isake,aura bhI,atirikta 
morning N 1. bhora,saverA,prAtaHkAla,subaha,prabhAta,uShAkAla 
morocco N 1. umdA mulAyama chamaDA 
morose A 1. chiDachiDA,rUkhA,udAsa,glAna 
morrow N 1. kala,Ane vAlA dina 
morse N 1. samudrI ghoDA,dariyAI ghoDA 
morsel N 1. kaura,TukaDA,grAsa 
mortal N 1. nashvara,marane vAlA,maraNAdhIna,2. prANaghAtaka,prANa lene vAlA,pracha.nDa,ghora,3. manuShya,AdamI 
mortality N 1. maraNAdhInatA,maraNa shIlatA,2. mR^ityu,mauta,nAsha,mR^ityu kA anupAta,3. manuShya jAti 
mortally Adv 1. prANaghAtaka rUpa se,pracha.nDa rUpa se 
mortar A 1. gArA,chUnA,2. kharala,okhalI 
mortgage N 1. rahana,bandhaka,giravI 
mortgage VT 1. ba.ndhaka rakhanA,giravI rakhanA,rehana rakhanA,gahana rakhanA 
mortify VTI 1. duHkha denA,dabAnA,indriyo.n ko vasha me.n karanA,i.ndriyadamananA,2. bigADanA 
mortuary N 1. kabrasthAna,maraghaTa,shmashAna 
mosaic A 1. pachchIkArikA,mUsA sanbandhI 
mosaic N 1. pachchIkArI,jaDAU kAma 
mosque N 1. masajida 
mosquito N 1. machchhaDa,masA 
moss A 1. kAI lagA huA,jisame.n kAI lagI huI ho 
moss N 1. kAI,sivAra 
most A 1. saba se adhika,bahuta adhika 
most Adv 1. saba se adhika,bahuta adhika 
mostly Adv 1. adhikatara,akasara,bahudhA,khAsakara,prAyaH,pradhAnatayA,mukhyataH 
moth N 1. pata.ngA,kapaDe kA kIDA 
mother A 1. mAtR^i,janma kA,deshI 
mother N 1. mAtA,jananI,mAtA,mA.n,jaDa,jisase pAlana poShaNa huA ho,mUla,nikAsa 
motherhood N 1. mAtR^itva,mAtR^ibhAva 
motherly A 1. mAtA sI,mA.n kI sI,mAtA sadR^isha,dayAlu,meharabAna 
motion N 1. gamana,gati,chAla,2. prastAva,nivedana,3. chAla,chalane kA Dha.nga,4. pravR^iti,preraNA,5. rechana,dasta 
motionless A 1. achala,sthira 
motivate VT 1. protsAhita karanA,prIti karanA 
motive A 1. chalAne vAlA,pravartaka,preraka 
motive N 1. kAraNa,nimitta,pravR^itti,vajaha 
motley A 1. ra.nga bira.ngA,bahura.nga,pachamela 
motley N 1. bhinna bhinna ra.ngo kA vastra,2. mishraNa 
motor A 1. chalAne vAlA,sa.nchAlaka 
motor N 1. moTara,sa.nchAlana ya.ntra 
motto N 1. kahAvata,masalA,Adarsha vAkya 
mould N 1. chikanI miTTI,sUrata,sA.nchA,2. phaphU.ndI 
mould VT 1. DhAlanA,sA.nchA banAnA,2. gU.ndanA 
mouldy A 1. phaphU.ndI lagA huA,ubasA huA 
mound N 1. miTTI kA me.nDa,pushtA,TAlA 
mount N 1. pahADI,pahADa 
mount VTI 1. chaDhanA,ghoDe para savAra honA,sajAnA,2. sonA chA.ndI me.n maDhanA 
mountain N 1. pahADa,parvata 
mountaineer N 1. pahADI manuShya 
mountainous A 1. pahADI,parvatI,parvatamaya 
mourn VTI 1. vilApa karanA,shoka karanA,ronA,2. shoka sUchaka kapaDe pahananA 
mourner N 1. shoka karane vAlA,rone vAlA,vilApI 
mournful A 1. shokayukta,udAsa,ra.njIdA 
mourning N 1. vilApa,shoka,ra~nja,mAtama,2. gamI kI poshAka,shoka sUchaka vastra 
mouse N 1. chUhA,mUsa 
mouse VI 1. mUsa pakaDanA 
mouse-½èÏÈè N 1. chUhedAnI,mUsadAnI 
moustache N 1. mU.nchha 
mouth N 1. mukha,mu.nha,muhAnA,dvAra,chheda 
mouth VT 1. mu.nha me.n lenA,khA jAnA,haDapa karanA,nigalanA,2. chabAnA,3. chATananA 
mouthful A 1. kaura,mu.nha bhara,thoDA 
mouthpiece N 1. pravaktA,vaha AdamI jo dUsaro.n kI tarapha se bAta kahe,2. bAje kA vaha hissA jisame.n muha.n lagAyA jAe,muhanAla 
movable A 1. uThAne yogya,chalatA phiratA,chalanashIla,asthAvara 
move N 1. chAla,prastAva,2. chAla,upAya,yatna 
move VTI 1. chalAnA,chalanA,2. krodha dilAnA,uttejita karanA,3. ukasAnA,4. haTAnA,5. prastAva karanA,pesha karanA 
movement N 1. chAla,harakata,gati,chalana 
mover N 1. pravartaka,parivAhaka,chheDane vAlA,prastAvakartA 
moving A 1. chalatA huA,chara,2. chalAne vAlA,3. hR^idayadrAvI,hR^idayagrAhI,karuNAtmaka 
mow VT 1. kATanA,ghAsa kATanA 
mower N 1. ghAsa kATane vAlA,ghAsa kATane kA yantra 
much A 1. adhika,jyAdA,bahuta dera taka,bahuta kAla taka 
much Adv 1. bahuta 
much N 1. bahutAyata,bahuta,adhikatA 
mucous A 1. chikanA,shlema sa.nba.ndhI,shlema lagA huA 
mucus N 1. balagama,shlema,kaphAdi mala,A.nva 
mud N 1. kIchaDa,gIlI miTTI 
muddle N 1. gaDabaDI,avyavasthA,akrama 
muddle VT 1. dhu.ndhalA karanA,gaDabaDa karanA,mailA karanA,gandalA karanA 
muddy A 1. mailA,ga.ndalA,daladalI,kIchaDa kA 
muffin N 1. halakI TikiyA,halakI roTI,phulakI,chapAtI 
muffle VT 1. DhA.nkanA,oDhanA,DhakanA,chhipAnA 
muffler N 1. maphalara,garama rakhane ke lie rumAla ityAdi 
mug N 1. pyAlA,AbakhorA,gaDuA,loTA,kaTorA 
mulberry N 1. shahatUta 
mulch N 1. AdhI saDI ghAsa 
mule N 1. khachchara,2. haThI manuShya,3. varNasa.nkara 
mull N 1. malamala,2. khachchara hA.nkane vAlA 
mull VT 1. chhau.nkanA,masAlA denA 
muller N 1. mUsala,loDhA,khoDI,baTTA 
multiple N 1. guNAkAra,aisI sa.nkhyA jo ki dUsare se pUrA pUrA bhAga ho sake,apavartya 
multiplication N 1. guNA,guNana,jaraba 
multiplicity N 1. bAhulya,bahutAyata,ipharAta,relapela 
multiplier N 1. guNaka baDhAne vAlA 
multiply VI 1. baDhanA,adhika honA 
multiply VT 1. baDhAnA,2. guNA karanA 
multitude N 1. bahutAyata,bhIDa,jhuNDa,samUha 
mum A 1. chupa,chupachApa 
mum N 1. eka prakAra kI madirA 
mumble VTI 1. mu.nha me.n bolanA,bhunabhunAnA,2. mu.nha banda karake khAnA 
mummy N 1. mamI,masAlA ityAdi lagAkara rakhI huI lAsha,momiyAI,2. eka go.nda 
mump VTI 1. kutaranA,kichakichAnA,baka baka karanA,2. bhIkha mA.nganA 
mumps N 1. gala gaNDa roga,kaNThamAlA 
munch VTI 1. chapara chapara khAnA,chabAnA,baDe baDe pha.nke lagAnA 
mundane A 1. sa.nsArI,duniyAvI,sA.nsArika,laukika 
municipal A 1. nAgarika,shaharI,shaharasamAja sa.nba.ndhI 
municipality N 1. myunisipailiTI,nagarapAlikA,vaha sabhA jo shahara kI saphAI ityAdi ke lie sthApita kI gI ho 
munition N 1. laDAI kI sAmagrI 
mural A 1. dIvAla kA,dIvAla sa.nba.ndhI,2. dIvAla para chaDhAyA huA 
murder N 1. vadha,hi.nsA,hatyA 
murder VT 1. mAra DAlanA,hi.nsA karanA,vadha karanA,khatama karanA,a.nta karanA,nA 
murderer N 1. mAra DAlane vAlA,ghAtaka,hatyArA,vadhika 
murderous A 1. rakta pipAsu,hatyArA,nirdayI,hatyAparAdhI ityAdi sa.nba.ndhI 
mure VT 1. chAra divArI me.n ba.nda karanA 
murky A 1. a.ndherA,dhu.ndhalA 
murmur N 1. ma.nda dhvani,kalarava,marmaradhvani,baDabaDAhaTa,2. shikAyata 
murmur VI 1. shikAyata karanA,kuDabuDAnA,baDabaDAnA 
muscle N 1. mA.nsa peshI,snAyu,puThThA,2. gho.nghA,sIpI,eka machhalI 
muscular A 1. puThThe kA,snAyu sa.nba.ndhI,balavAna,majabUta 
muse N 1. dhyAna,vichAraNA,khyAla,gaura,2. sarasvatI devI,vAgdevI 
muse VTI 1. dhyAna karanA,khayAla karanA,socha vichAra me.n DUbanA,dhyAna anyatra honA 
museum N 1. ajAyaba ghara,kautukAlaya 
mushroom N 1. kukuramuttA,gaganadhUla,
music N 1. sa.ngIta vidyA,sa.ngIta,2. rAga,laya,tAla,sura,susvara,tAlaikya 
musical A 1. surIlA,gAna sa.nba.ndhI,sa.ngIta sa.nba.ndhI,susvara 
musician N 1. sa.ngItaGYa,gavaiyA,bajaiyA 
musk N 1. kastUrI,mashka 
musketeer N 1. ba.ndUka dhArI sipAhI 
must N 1. tAjI sharAba 
must VI 1. chAhiyenA,lAjamI honA,Avashyaka honA,anivArya honA 
mustard N 1. rAI saraso.n,saraso.n kA paudhA 
muster N 1. hAjirI,jamAva,nAmAvalI 
muster VI 1. ekatrita honA 
muster VT 1. ikaThThA karanA 
musty A 1. saDA,purAnA,busA huA,phaphU.ndA huA 
mutation N 1. parivartana,tabadIlI 
mute A 1. mauna,chupachApa,mUka,niHshabda 
mute N 1. mUka,gU.ngA 
mutilate VT 1. kATanA,chhA.nTanA,a.nga bha.nga karanA 
mutineer N 1. balavAI,bAgI,bakheDiyA,vidrohI 
mutineer VI 1. balavA karanA 
mutinous A 1. jhagaDAlU,bakheDiyA,bAgI,vidrihI 
mutiny N 1. gadara,bagAvata,balavA,vidroha,
mutiny VI 1. vidroha karanA 
mutter N 1. bhunabhunAhaTa,guragurAhaTa,baDabaDAhaTa 
mutter VTI 1. dhIre dhIre bolanA,baDabaDAnA,gurrAnA 
mutton A 1. bheDa kI pasalI,bhunane ke lie 
mutton N 1. bheDa kA mA.nsa,2. bheDa,3. bhraShTA strI 
mutual A 1. paraspara kA,Apasa kA,pArasparika 
muzzle N 1. mu.nha,thUthana,2. chhI.nkA,mukharodhanI,jAba,muharA,3. ba.ndUka kA sirA 
muzzle VT 1. mu.nha bA.ndhanA,jAba lagAnA 
myopia N 1. kama dekhane kI bImArI,adIrgha dR^iShTi 
myriad A 1. bahuta sA,hajAro.n,lAkho.n 
myriad N 1. anaginata sa.nkhyA,dasa sahastra 
myrtle N 1. hinA,me.nhadI 
mysterious A 1. rahasyapUrNa,guptArtha,gUDha,gupta 
mystery N 1. bheda,gupta bAta,pahelI,rahasya 
mystic A 1. chhipA huA,gupta,amakaTa,gUDha 
mystic N 1. rahasyavAdI,Ishvara se sAkShAta darshana kA abhilAShI 
mysticism N 1. yoga vidyA,gUDha GYAna,tatva,rahasyavAda 
mystify VT 1. aspaShTa karanA,pechIdA karanA,pareshAna karanA,ghabaDAnA 
myth N 1. kathA,kalpita kathA,kissA,kahAnI,gappa 
mythology N 1. paurANika kathAe.n,devatAo.n kI kathAo.n kI pustaka,devagAthA 
nab VT 1. ekAeka pakaDa lenA,dabochanA,jhapaTa lenA 
nab VT 1. pahADa kI choTInA,shikharanA 
nadir N 1. patAla,adhobi.ndu 
nag N 1. TaTTU 
nag VTI 1. ta.nga karanA,satAnA,doSha nikAlanA 
nail N 1. pa.njA,2. nakha,nAkhUna,3. kIla,khU.nTA,mekha,4. jau,5. giraha 
nail VT 1. kIla jaDanA,kIla lagAnA 
naive A 1. sadA,niShkapaTa,saralamati 
naked A 1. na.ngA,nagna,ughArA,spaShTa,khulA huA,asajjita,anAbhUShita 
name N 1. kIrti,nAmavarI,prasiddhI,gaurava,pratiShThA,2. nAma,3. yAdagAra,4. sa.nGYA 
name VT 1. nAma rakhanA,nAma lenA,batAnA 
nameless A 1. gumanAma,benAma,aGYAta 
namely Adv 1. arthAta,yAnI,yathA 
namesake A 1. nAmarAshI,hamanAma,usI nAma kA manuShya 
nap N 1. jhapakI,U.ngha,2. roA.n 
nap VI 1. jhapakI lenA,U.nghanA,2. kisI chaukasa vyakti kA sa.nyogavasha pha.nsa jAnA 
naphtha N 1. maTTI kA tela 
napkin N 1. rumAla,a.ngochhA 
narcotic A 1. nI.nda lAne vAlI,nashIlI,nidrA janaka 
narcotic N 1. nI.nda lAne vAlI davA,nidrauShadha 
narrate VI 1. bayAna karanA,varNana karanA,kathana karanA,kahanA 
narration N 1. kathana,varNana,kathA,kahAnI 
narrative A 1. kahAnI kA,galpa sa.nba.ndhI,2. galpa priya,gappI 
narrative N 1. kahAnI,bayAna,itihAsa,kathA,varNana 
narrator N 1. bayAna karane vAlA,varNana karane vAlA,kathA kahane vAlA 
narrow A 1. sa.nkIrNa,ta.nga,sa.nkarA,avistR^ita,2. anudAra,3. parimita,chhoTA 
narrow VT 1. parimita yA ta.nga karanA,sikoDanA 
narrowly Adv 1. sakarAI se,atyanta nikaTa se,bArIkI se,jA.ncha kara,kaThinAI se 
nasal A 1. nAsikA sa.nba.ndhI,anunAsika,nAka kA 
nasal N 1. AvAja jo nAka se nikale,anunAsika akShara 
nascent A 1. hone vAlA,baDhane vAlA,honahAra,uThane vAlA,2. Arambha hotA huA,aparipakva 
nasty A 1. mailA,nirlajja,ashlIla 
natal A 1. janma kA,paidAyashI 
nation N 1. jAti,kauma,eka desha yA rAjya ke loga yA nivAsI,jatthA,TolI,rAShTra 
national A 1. jAtIya,kisI visheSha jAti kA,kaumI,rAShTrIya,sarva sAdhAraNa kA 
national N 1. apane deshavAsI 
nationalism N 1. jAtIyatA,jAtIya anurAga,svajAti prema,svadeshAnurAga,rAShTrIyatA 
nationalist N 1. rAShTravAdI,jAtIya ekatA tathA svAdhInatA kA pakShapAtI,rAShTrIyatA kA samarthaka,rAShTrIyatAvAdI 
nationality N 1. deshabhakti,jAtIya kShaNa vA svabhAva,jAtIyatA,rAShTrIyatA,2. jAti 
nationalize VT 1. eka jAti yA rAShTra banAnA,jAtIya sa.npati Adi banA lenA 
native A 1. deshI,asalI,janmI,janmaprApta svabhAva,paidAyashI 
native N 1. deshI,kisI sthAna me.n janma liyA huA,2. mUla nivAsI,3. deshIya paudhA yA jAnavara 
nativity N 1. janma,2. janmakAla,janmabhUmi,janmaprakAra,janmasthAna,utpattisthAna 
natural N 1. prAkR^itika,a.ntarjAta,sahaja,svAbhAvika,asalI,2. jAraja,harAmI 
naturalist N 1. padArthaviGYAnI,pashuvidyAviGYa,2. prakR^itivAdI 
naturalize VT 1. prAkR^itika yA sahaja banAnA,apanA banAnA,sammilita karanA,2. jAti yA desha ke adhikAra denA 
naturally Adv 1. svabhAva se,khuda ba khuda,svayam,Apa se Apa,svabhAvataH,sahaja rUpa se 
nature N 1. jagata,sR^iShTi,svabhAva,banAvaTa,prakR^iti,prakAra,bhAva,rUpa,rIti,vidhi,mAyAshakti 
naught A 1. vyartha 
naught N 1. kuchha nahI.n,2. shUnya 
naughty A 1. duShTa,naTakhaTa 
nausea N 1. matalI,michilAI,aruchi,2. samudrI bImArI,ubakAI 
nauseate VTI 1. jI ghinAnA,napharata karanA,ghR^iNA karanA,jI machalAnA 
nauseous A 1. ghR^iNAjanaka,napharata denevAlA,aruchikara 
nautical A 1. jahAjI 
naval A 1. sAmudrika,dariyAI,jahAjI,nAvika 
nave N 1. pahiye kI nAva,2. giraje ke bIcha kA bhAga 
navel N 1. nAbhi,to.ndI,ThuNDI 
navigable A 1. jahAja yA nAva khene lAyaka,jisame.nhokara jahAja yA nAva jA sake 
navigate VTI 1. jala yAtrA karanA,sAmudrika yAtrA karanA,jahAja chalAnA 
navigation N 1. mallAhI,mA.njhIgarI,jahAjarAnI,jahAjI vidyA,jala paryaTana,nAvika vidyA,nauvAhana 
navigator N 1. mallAha,mA.njhI,nAvika 
navy N 1. potAvalI,jahAjo.n kA beDA,2. laDAI ke jahAjo.n kA beDA,3. laDAI ke jahAjo.n kA samUha,jalasenA 
nay Adv 1. nahI.n,balki,aura bhI 
nay N 1. asvIkR^iti,inakAra,viruddha mata 
near A 1. nikaTa,najadIka,adUra,samIpa,nikaTavartI,nikaTa sa.nba.ndha kA,sa.nkIrNa 
near Adv 1. pAsa se,lagabhaga,hArdika rUpa se,parichita rUpa se 
near Prep 1. pAsa,lagabhaga,prAyaH 
near VI 1. nikaTa AnA,pAsa AnA 
nearly Adv 1. karIba karIba,lagabhaga,prAyaH 
neat A 1. sApha,sutharA,umdA,achchhe Dha.nga kA,khAlisa,svAdiShTa,svachchha,shuddha,nirA 
neat N 1. maveshI,gAya,baila,Dhora 
neatly Adv 1. saphAI se,umdA taura se,svachchhatA se 
neatness N 1. nirmalatA,saphAI,umdagI,svachchhatA,shuddhatA 
nebulous A 1. tArA ma.nDala kA,tArA ma.nDala sadR^isha,2. bAdala sA,dhu.ndhalA 
necessarily Adv 1. anivArya rUpa se,avashya,avashya karake,jarUrI 
necessary A 1. Avashyaka,AvashyakIya,anivArya,jarUrI,lAjamI 
necessitate VT 1. majabUra karanA,vivasha karanA,2. Avashyaka karanA 
necessity N 1. lAchArI,AvashyakatA,vivashatA,2. garIbI,daridratA dInatA,3. prayojana,kArya 
neck N 1. garadana,kaNTha,galA,2. DamarUmadhya 
neck VT 1. galA ghoTanA,galA kATanA,mAra DAlanA 
necklace N 1. mAlA,hAra,mohanamAlA 
necktie N 1. gulubanda,nekaTAI,galAbanda 
nectar N 1. amR^ita,sudhA,2. svAdiShTa,sharabata,3. parAga 
need N 1. AvashyakatA,jarUrata,kamI,daridratA 
need VTI 1. chAhanA,Avashyaka honA,prayojana honA 
needle N 1. suI,2. kutubanumA kI suI yA kA.nTA 
needle VI 1. dAnedAra honA 
needless N 1. niShprayojana,vR^ithA,bephAyadA,anAvashyaka,
needs Adv 1. avashya kara ke 
needy A 1. nirdhana,garIba,ka.ngAla,daridra 
nefarious N 1. ati duShTa,ati pApI,dharma viparIta,mahApAtakI 
negative N 1. asvIkAra sUchaka shabda vA varNana,i.nkArI,asvIkAra sUchaka,2. abhAva sUchaka,3. niShedhAtmaka,4. R^iNa,R^iNAtmaka 
negative VT 1. asvIkAra karanA,2. virodha karanA,niShphala karanA,pratikAra karanA 
neglect N 1. bhUla,gaphalata,upekShA,asAvadhAnI,2. anAdara 
neglect VT 1. bhUla jAnA,bhulAnA,bisAranA,sudha na lenA,upekShA karanA,anAdara karanA 
negligence A 1. upekShA,asAvadhAnI,gaphalata,lAparavAhI,bhUla 
negligent A 1. beparavAha,upekShaka,asAvadhAna 
negligently Adv 1. beparavAhI se,asAvadhAnI se 
negligible A 1. nagaNya,jo chhoDa diyA jA sake,jisakA dhyAna rakhanA Avashyaka na ho 
negotiable A 1. kharIda pharokhta ke lAyaka,bechane ke yogya 
negotiable N 1. huNDI,tamassuka 
negotiate VTI 1. mola tola karanA,kArobAra karanA,mAmalA karanA,2. bechanA 
negotiation N 1. mola tola,muAmalA,saudA,paNa,vyavahAra,sa.ndhikrama,vyavasAya,kaula aura karAra 
negotiator N 1. mola tola karanevAlA,muAmalA karanevAlA,vyavahArI 
neighbour N 1. paDosI,samIpavAsI,hamasAyA 
neighbour VTI 1. pAsa honA,najadIka honA,nikaTa honA 
neighbourhood N 1. paDosa,pAsa,pAsa kA jilA,samIpatva,nikaTatA,2. paDosI loga 
neighbourly A 1. mitravat,maitrika,kR^ipAlu,sushIla,shiShTa 
neither Adv 1. na yaha na vaha 
neither Conj 1. koI bhI nahI.n 
neophyte N 1. nausikhiyA,nava paramatagrAhI,nayA mata dhAraNa karane vAlA 
nephew N 1. bhatIjA,bhA.njA 
nepotism N 1. kulapakShapAta,rishtedAro.n kI muhabbata yA taraphadArI,sambandhiyo.n kA pakShapAta 
nerve N 1. nasa,dhamanI,shirA,2. bala,vIrya,shakti,sAmarthya,dilerI,sAhasa,dhairya 
nerve VT 1. shakti pradAna karanA,majabUta karanA,shaktishAlI karanA 
nervous A 1. majabUta,jorAvara,balI,gaThIlA,2. chiDachiDA,kamajora,dhairyahIna,3. naso.n kA 
nervously Adv 1. balapUrvaka,2. ghabarAhaTa ke sAtha 
nervousness N 1. tAkata,shakti,2. naso.n kI kamajorI,ghabarAhaTa 
nest N 1. gho.nsalA,2. rahane kI garma chhoTI jagaha 
nest VTI 1. gho.nsalA banAnA 
nestle VI 1. saTakara ArAma se leTe rahanA,baserA karanA,dalakanA 
net A 1. bemela,sApha,khAlisa,pakkA,2. kharchA ityAdi kATane ke bAda jo bAkI bache,asheSha 
net N 1. jAla,phandA,2. baDI kaThinAI,bhArI ulajhana 
net VT 1. jAlI banAnA,2. jAla me.n pha.nsAnA 
netting N 1. jAlI banAnA,2. jAlI,jAla 
nettle N 1. bichchhU kA peDa 
nettle VT 1. Da.nka mAranA,2. satAnA 
network N 1. jAlI,jAlI kA kAma 
neurology N 1. nasa vidyA,shirA varNana 
neurotic A 1. naso.n kA,naso.n para prabhAva DAlane vAlA,2. naso.n ke vikAra se pIDhita 
neurotic N 1. naso.n ke vikAra se pIDhita manuShya,2. naso.n ke roga kI auShadhI 
neuter A 1. nirAlA,alaga,napu.nsaka,bejAna,klIva 
neuter N 1. napu.nsaka li.nga kI sa.nGYA,apakShapAtI vyakti 
neutral A 1. taTastha,apakShapAtI,besarokAra,udAsIna,na achchhA na burA,bIcha kI rAha kA,na isa ora kA na usa ora kA,madhyastha 
neutral N 1. niShpakSha,apakShapAtI vyakti yA jAti,vaha jo kisI ora bhAga na le 
neutrality N 1. besarokArI,apakShapAta,alahadagI,udAsInatA,taTasthatA 
neutralize VT 1. niShprabhAva karanA,pratikAra karanA,vyartha kara denA 
never Adv 1. kabhI nahI.n 
nevertheless Adv 1. tathApi,to bhI,tisa para bhI,tAhama 
nevertheless Conj 1. tathApi,to bhI,tisa para bhI,tAhama 
new A 1. nUtana,navIna,nayA,tAjA,hAla kA,Adhunika 
newly Adv 1. nayA,hAla me.n,naye sire se,nUtana,TaTakA 
newness N 1. navInatA,tAjagI,nayApana 
news N 1. tAjI khabara,nayA samAchAra yA vR^itAnta 
newspaper N 1. samAchArapatra,akhabAra 
next A 1. agalA,nikaTatama,usake bAda,nikaTastha,lagA huA,AgAmI 
next Adv 1. nIche vAlA,bAda kA 
nibble N 1. kutaranA,2. katarana,TukaDA 
nibble VTI 1. kutaranA,nuktAchInI karanA,2. chhoTI chhoTI sI bAto.n me.n doSha nikAlanA 
nice A 1. komala,umdA,bArIka,sUkShma,mAtrA vichArI,nakachaDhA 
nicely Adv 1. ThIka ThIka,bArIkI se,umdagI se,sUkShmatA se,bhalI bhA.nti 
nicety N 1. durustI,saphAI,najAkata,ati sUkShmatA,komalatA,2. sUkShma yA chhoTI bAta 
niche N 1. AlA,tAka 
nick N 1. chheda,dA.ntA,2. ThIka samaya yA avasara,maukA,2. TAipa ke akShara me.n eka chihna 
nick VT 1. chheda karanA,2. anukUla samaya para hAtha lagAnA 
nickel N 1. gilaTa,dhAtu visheSha 
nickname N 1. bigaDA huA nAma,burA nAma,chiDhAne kA nAma,upanAma 
nickname VT 1. upanAma denA 
nicotine A 1. tambAkU kA 
nicotine N 1. tambAkU ke paudhe kA viShailA drava,2. tambAkU pIne vAlA 
niece N 1. bhatIjI,bhA.njI 
nigger N 1. kAlA AdamI,habashI 
nigh A 1. pAsa,samIpa,nikaTa 
nigh Adv 1. lagabhaga,prAyaH,karIba karIba 
night N 1. rAta,raina,rajanI,2. mR^ityu,3. durbhAgya,dukha,vipatti,4. a.ndherA,dhu.ndha 
nightfall N 1. sA.njha shAma,sandhyA samaya 
nightingale N 1. bulabula 
nightmare N 1. kusvapna,DarAvanA,khvAba,dabAva 
nil N 1. nahI.n,kuchha nahI.n 
nimble A 1. chAlAka,phurtIlA,chusta 
nine A 1. nau 
nineteen A 1. unnIsa 
nineteenth A 1. unnIsavA.n 
ninetieth A 1. navvevA 
ninetieth N 1. navvevA.n bhAga 
ninety A 1. navve 
ninth A 1. navA.n 
ninth N 1. navA.n a.nsha 
nip N 1. chuTakI,ThiThuranA 
nip VT 1. chuTakI kATanA,2. dabAnA,3. pAlA mAranA,nochanA,satAnA 
nit N 1. chhoTe kIDo.n kA a.nDA,jU.n kA a.nDA,lIkha 
nitrate N 1. nAiTreTa,shore ke tejAba kA namaka 
nitric A 1. nAiTreTa kA,shore kA 
nitrogen N 1. nAiTrojana,eka tatva visheSha 
nitrous A 1. nATreTa jaisA,shore kA,shorA sadR^isha,shorA milA huA 
nitty A 1. lIkho.n se bharA huA,2. umdA 
no A 1. koI nahI.n,eka nahI.n 
no Adv 1. nahI.n,na,
nobility N 1. kulInatA,shreShThatA,uttamatA,shreShTha AcharaNa,2. saradAra loga,amIra loga,uchchapada ke loga,mAnyavara,.maryAdA,mahAtmya,uchchapada,
noble A 1. baDA,kulIna,U.nchA,sharIpha,shreShTha,uttama 
noble N 1. shreShTha jana,sharIpha AdamI,kulIna manuShya 
nobleman N 1. saradAra,amIra,kulIna jana,abhijAta puruSha,umarAva 
nobody N 1. koI nahI.n,nAchIja,sAmAnya manuShya 
nocturnal A 1. rAta kA,rAtri sa.nba.ndhI 
nod N 1. sira kA hilAnA,2. hukma,AGYA 
nod VTI 1. sara jhukAnA,sira hilAnA,2. U.nghanA 
node N 1. gA.nTha,gilaTI,ubhAra 
noise N 1. AvAja,shabda,shora,gula,2. aphavAha 
noise VTI 1. chillAnA,shora gula karanA 
noisily Adv 1. shora gula ke sAtha,U.nche svara se 
noisy A 1. sashabda,shora gula karane vAlA,kolAhala kArI,bakkI 
nomad A 1. ba.njArA,ghUmane vAlA,ghara bAra sAtha lie phirane vAlA 
nomad N 1. ba.njAre,ghUmane vAlI jAti kA manuShya 
nominal A 1. nAmamAtra kA,barAya nAma ke liye,avAstavika 
nominate VT 1. nAma batAnA,nAma lenA,kisI pada ke liye nAma nirdiShTa karanA,nAmajada karanA 
nomination N 1. nAmakaraNa,niyojana,nAmajadagI,pratiShThApana 
nominee N 1. nAmajada kiyA gayA,niyojita puruSha 
none N 1. koI nahI.n 
nonsense N 1. nirarthaka bAte.n,anarthaka vAkya,tuchchha vastue.n 
nonsensical A 1. nirarthaka,atarkasa.ngata 
nook N 1. konA,khU.nTa 
noon A 1. madhyAhna sa.nba.ndhI 
noon N 1. madhyAhna,dopahara,bAraha baje dina 
noose N 1. phA.nsI,sarakaphandA 
noose VT 1. phandA lagAnA,jAla me.n phA.nsanA 
nor Conj 1. na,na to 
normal A 1. sAmAnya,vidhivat,prAkR^itika,sAdhAraNa,lambarUpa,2. niyama sIkhanevAlo.n kI pAThashAlA,prAdhyApako.n ko shikShA dene kI pAThashAlA 
normally Adv 1. sAdharaNataH,2. kAyade se,rIti se,vidhipUrvaka 
north A 1. uttara kA,uttarI 
north N 1. uttara,udIchi 
northeast N 1. uttara pUrva,uttara aura pUrva ke bIcha kI dishA,IshAna koNa 
northeastern A 1. uttara kI ora mu.nha kiyA huA 
northerly A 1. uttara,uttara kI ora,uttarIya 
northern A 1. uttara kA,uttarI 
northward A 1. uttara kI ora mu.nha kiyA huA 
northward Adv 1. uttara kI ora 
northwest A 1. pashchimottara dishA sa.nba.ndhI,pashchimottarIya 
northwest N 1. uttara pashchima kI dishA,pashchimottara,vAyavya koNa 
nose N 1. nAka,2. khushabU,sugandha,3. nathunA 
nose VI 1. sU.nghanA 
nose VT 1. sU.nghanA,2. patA lagAnA,3. sAmanA karanA,4. barAbarI karanA 
nose-ʵè N 1. ghoDo.n ko dAnA dene kA thailA jo usake mu.nha se laTakA dete hai.n 
nose-ÈÛÆè N 1. bulAka,nakelA 
nose-ÏÛÆèµè N 1. nAka me.n pahanAne kA gahanA,nathunI,natha 
nostril N 1. nathunA 
not Adv 1. nahI.n,na,mata 
notable A 1. prasiddha,khyAta,mashahUra,2. smaraNIya,3. vishiShTa 
notable N 1. prasiddha puruSha,nAmI AdamI,2. prasiddha vastu 
notary N 1. noTarI,hu.nDI Adi dastAvejo.n kI tasdIka karane vAlA ohadedAra,lekhApatra pramANakArI 
notation N 1. a.nkana,sa.nkhyA kA likhanA,chihnakArI,2. chihna,sa.nketa 
notch N 1. dA.nta,kaTAva,darrA,2. tAkha 
notch VT 1. dA.nte banAnA,nA,dA.nte denA,chheda kATanA 
note N 1. chihna,nishAna,lakShaNa,2. chhoTI chiThThI,3. R^iNa kI svIkR^iti,rasIda,rakkA,4. dhvani,tAna,svara,5. dhyAna,avadhAna,6. khyAti,kIrti,pratiShThA,7.lekha 
note VT 1. dhyAna karanA,sochanA,dekhanA,2. nishAna karanA,likha lenA 
notebook N 1. noTa buka,yAdadAshta likhane kI kitAba,smaraNa pustaka,2. hu.nDI kI kitAba,pratiShThita 
noted A 1. prasiddha,mashahUra,nAmI 
noteworthy A 1. dhyAna dene yogya,vichAra me.n lAne yogya,2. smaraNIya 
nothing N 1. kuchha nahI.n,2. arnAstatva,3. abhAva,4. nAchIja,tuchchha bAta yA vastu yA manuShya,5. shUnya 
nothing-Êݽè N 1. sirpha,kevala 
nothing-Ñá×è×è_½èØÆè N 1. samAna,barAbara 
nothing-Æá×è×è N 1. nAstitva,shUnyatA,anastitva,2. tuchchhatA,vyarthatA 
notice N 1. Alokana,dekhanA,2. lekha,3. chetAvanI,4. sUchanA viGYApana,sUchanA patra,5. satkAra,Adara 
notice VT 1. dhyAna denA,2. dekhanA,3. batalAnA,varNana karanA,4. vichAranA 
noticeable A 1. dhyAna dene yogya,dekhane yogya,kAbila gaura 
notification N 1. viGYApana,ishtihAra,2. samvAda,3. chetAvanI 
notify VT 1. prakAshita karanA,2. prasiddha karanA,3. sUchanA denA,khabara denA,4. jatAnA 
notion N 1. mati,2. bhAva,bhAvanA,khyAla,mata,vichAra,rAya,gumAna 
notions N 1. khyAla,vichAra,bhAva,rAya,mata 
notoriety N 1. kuprasiddhi,kukIrti,badanAmI,lokApavAda 
notorious A 1. badanAma,kuprasiddha,2. prakAshita,3. loka prasiddha,vikhyAta 
notoriously Adv 1. khule taura para,prakaTa rUpa se,pratyakSha,khullama khullA 
notwithstanding Prep 1. tathApi,tisapara bhI 
noun N 1. sa.nGYA,2. nAma 
nourish VT 1. pAlana poShaNa karanA,pAlanA,posanA,2. bala pahu.nchAnA,3. shikShA denA,sikhA denA 
nourishment N 1. pAlana poShaNa,2. khAnA,AhAra,3. puShTikAraka padArtha 
novel A 1. nayA,navIna,2. anokhA,anUThA,adbhuta 
novel N 1. kathA,kahAnI,upanyAsa 
novelist N 1. upanyAsa rachayitA,kissA likhane vAlA,kahAnI banAne vAlA 
novelty N 1. nayApana,2. navIna yA adbhuta vastu 
novice N 1. nausikhiyA,kachchA,anubhava rahita manuShya 
now Adv 1. aba,hAla me.n,isa dama 
now Conj 1. phalataH,ateva,isake bAda 
now N 1. yaha samaya,vartamAna samaya 
now-¤-¿Íè×è N 1. vartamAna kAla 
now-¤Æè¿è_½èØáÆè N 1. kabhI kabhI,2. prAyaH 
nowadays Adv 1. Ajakala,ina dino.n,vartamAna kAla me.n 
nowhere Adv 1. kahI.n nahI.n 
noxious A 1. hAnikAraka,2. dukhadAI 
nozzle N 1. nAka,2. thUthanI,3. nikalA huA bhAga 
nucleus N 1. gUdA,girI,guThalI,bIja,garbha,hR^idaya 
nude A 1. na.ngA,bekapaDA,ughADA,nagna 
nudge VT 1. kuhane se chhUnA,2. kuhanI se ishArA karanA,3. TehokanA 
nudity N 1. na.ngApana 
nuisance N 1. dukhadAI vastu,hAnikAraka vastu,2. utpAta,ka.nTaka,vighna,bAdhA 
null A 1. vyartha,nirarthaka,2. jhUThA,3. naShTa 
null-¤Æè¿è A 1. niShphala,bekAra,kAma me.n Ane ke ayogya 
nullification N 1. niShprabhAvatA,vyarthatA,2. niShprabhAva lekhApatra ityAdi,3. abhAva 
nullify VT 1. radda karanA,2. nAjAyaja karanA,niShprabhAva karanA,nirthaka karanA 
numb A 1. susta,2. ThiThurA huA,3. stabdhagati 
numb VT 1. ThiThurAnA,sunna karanA 
number N 1. ikAI,2. sa.nkhyA,a.nka,ginatI,3. Dhera,bahuta,joDI,4. vachana,5. jiLa,6. chhanda 
number VT 1. ginanA,ginatI karanA,2. a.nka DAlanA,sa.nkhyA chaDhAnA,3. honA 
numeral N 1. sa.nkhyA sUchaka chihna,a.nka 
numerical A 1. sa.nkhyAsUchaka vA vAchaka 
numerically Adv 1. sa.nkhyAnusAra,ginatI se 
numerous A 1. bahuta jyAdA,ipharAta se,anaginata 
nun N 1. bhaktina,tapasvina,yogina 
nuptial A 1. vivAha sa.nba.ndhI,vaivAhika 
nuptials N 1. vivAha,shAdI,2. vivAha sa.nskAra 
nurse N 1. dAI,vaha aurata jo laDake yA bImAra kI rakhavAlI yA khabaradArI kare 
nurse VT 1. pAlanA,2. dUdha pilAnA,3. mana me.n lAnA,4. rogI kI sevA karanA 
nursery N 1. dAI khAnA,2. bachche kA kamarA,3. paudhA ghara 
nurture N 1. pAlana poShaNa,2. bhojana,khAnA,3. shikShA,shikShaNa 
nurture VT 1. khilAnA,2. shikShA denA,3. paravarisha karanA,pAlana poShaNa karanA 
nut N 1. supArI,akharoTa,bAdAma Adi,2. ati prasanna karanA,3. kaThina samasyA 
nutcracker N 1. sarautA,supArI kATane kA eka ya.ntra 
nutmeg N 1. jAyaphala 
nuts N 1. supArI,bAdAma Adi 
nutshell N 1. akharoTa Adi kA chhilakA,2. tuchchha vastu,nAchIja,3. ati sa.nkShepa me.n kahane kA Dha.nga 
nutty A 1. jahA.n supArI bahutAyAta ho,2. supArI ke svAda kA 
o N 1. o,he,are,ajI 
oak N 1. balUta,sindUra 
oak-¤ÈèÈèÑá N 1. mAjUphala 
oar N 1. nAva kI DA.nDa,chappU,2. DA.nDa khene vAlA 
oar VI 1. nAva chalAnA 
oasis N 1. registAna me.n sarasabja jagaha,marusthala ke bIcha harita bhUmi 
oat N 1. oTa,jI 
oath N 1. shapatha,kasama 
oatmeal N 1. jI kA ATA 
obedience N 1. AGYA pAlana,pharmAbaradArI,vashyatA,AGYAparatA 
obedient A 1. AGYAkArI,AGYAdhIna,AGYApAlaka,vashya 
obelisk N 1. chaukhU.nTA mInAra,chatuShkoNa satambha 
obese A 1. moTA,sthUla,sthUlakAya 
obesity N 1. sthUlatA,moTAI 
obey VTI 1. AGYA mAnanA,hukma mAnanA,AGYApAlana karanA,2. sunanA,3. karanA,4. adhIna honA,vasha me.n honA 
obituary N 1. phautInAmA,mare hue AdamI kA hAla,mR^itavivaraNa 
object N 1. abhiprAya,2. prayojana,3. murAda,uddeshya,lakShya,4. vastu,padArtha,5. karma 
object VTI 1. virodha karanA,Apatti karanA,rokanA,ADanA,tarka nA karanA 
objection N 1. virodha karanA,2. viruddha hetu,3. Apatti,etarAja,4. sha.nkA 
objectionable A 1. nAmunAsiba,anuchita,varjanIya 
objective A 1. karma sa.nba.ndhI,2. bAharI,3. viShayAshrita,padArtha sa.nba.ndhI 
objective-¸×á N 1. karma kAraka 
objector N 1. bAdhaka,etarAja karane vAlA,chhe.nkane vAlA 
obligation N 1. kartavya,2. ehasAna,meharabAnI,kR^ipA,anugraha,3. bhAra,4. kaula va karAra,5. sharta 
obligatory A 1. Avashyaka,aparihArya,2. avashya kartavya,avashya,avashya mantavya 
oblige VT 1. kR^ipA karanA,anugraha karanA,kR^itaGYa karanA,2. prasanna karanA,3. majabUra karanA 
obliging A 1. sushIla,anugrahakArI,upakArashAlI,dayAvanta,meharabAna,upakArI,2. shiShTAchAra yukta 
oblique A 1. tirchhA,jhukA huA,pechadAra,alambavata 
obliquely Adv 1. phera se,TeDhe tIra se,2. tirachhe tirachhe 
obliterate VT 1. miTA denA,pochha denA,2. chhIlanA,3. ghisanA 
oblivion N 1. vismaraNa,bhUla,2. kShamA 
oblivious A 1. bhUlane vAlA,bhulakkaDa,2. bhulAne vAlA 
oblong A 1. AyatAkAra,dIrghAkAra,adhika lambAI vAlA 
oblong N 1. AyAtakShetra 
obnoxious A 1. ghR^iNita,2. ni.ndya,ni.ndA yogya,3. burA,4. adhIna 
obscene A 1. nirlajja,ashlIla,2. ashubha,manahUsa 
obscenity N 1. lampaTatA,phUhaDapana,nirlajjatA,ashlIlatA 
obscure A 1. dhu.ndhalA,2. gUDha,gupta,3. adhUrA 
obscurity N 1. a.ndherA,dhu.ndhalApana,gahanatA 
observable A 1. dhyAna yogya,vichAra yogya,kAbila e gaura 
observance N 1. dhyAna,2. kAma,3. AchAra,4. anusaraNa,5. rIti 
observant A 1. chaukasa,sAvadhAna,2. AGYAkArI,3. dhyAna rakhane vAlA 
observation N 1. avalokana,2. vichAra,3. nirUpaNa,4. vachana,ukti,5. AlochanA 
observatory N 1. AkAshalochana,2. grahaNakShetra,3. darshana sthAna 
observe VT 1. dekhanA,avalokana karanA,dhyAna denA,2. nishAna karanA,3. AlochanA karanA,kahanA,4. anuShThAna karanA,manAnA,5. anusaraNa karanA,mAnanA 
observer N 1. avalokanakArI,dekhanevAlA,avekShaka,2. mAnane vAlA,3. rakhane vAlA,4. karane vAlA 
obsess VT 1. ( bhUta) laganA,satAnA,2. mana me.n ghara kara lenA 
obsession N 1. dhuna,bhUta kA laganA 
obsolete A 1. aprachalita,manasUkha,2. purAnI chAla kA 
obstacle N 1. roka,bAdhA,ADa,vighna 
obstinate A 1. haThI,jiddI,avineya 
obstruct VT 1. rokanA,2. banda karanA,3. bAdhA DAlanA 
obstruction N 1. bAdhA DAlanA,2. roka,aTakAva,bAdhA,vighna,avarodha 
obstructionist N 1. avarodhaka,vighnakArI 
obstructive A 1. bAdhaka,vighnakArI,rokanevAlA,pratirodhaka 
obtain VI 1. sthApita honA,2. prachalita honA,phailanA 
obtain VT 1. prApta karanA,hAsila karanA 
obtainable A 1. pAne yogya,hAsila karane ke lAyaka,prApya 
obtuse A 1. susta,kinda,goTila,2. benoka,3. atIvra 
obtuse-¤ÆèµèÑá A 1. adhika koNa,sthUlakoNa 
obvious A 1. sApha,jAhira,pratyakSha,spaShTa,prakaTa 
obviously Adv 1. sApha sApha,spaShTataH,pratyakSha rUpa se 
occasion N 1. avasara,suavasara,2. prayojana,nimitta,kAraNa,AvashyakatA,3. koI visheSha utsava,samaya,4. bAta,mAjarA,ghaTanA 
occasion VT 1. kAraNa honA,paidA karanA 
occasional A 1. kabhI kabhI kA,kadAchit,2. prAsa.ngika,visheSha utsava Adi kA 
occasionally Adv 1. kabhI kabhI,samaya samaya para 
occasions N 1. koI visheSha utsava,samaya 
occult A 1. gupta,chhipA huA,adR^ishya 
occult-×è¸Û¬Æè¸á N 1. jAdU,i.ndrajAla 
occupancy N 1. adhikAra,kabjA,bhoga,yukti 
occupant N 1. adhikArI,kabija,mAlika,bhogI,bhoktA 
occupation N 1. bhoga,adhivAsa,adhikAra,dakhala,adhikR^ita,2. peshA,kArobAra,dha.ndhA 
occupation-ÊèÏÛ¿èµá N 1. rela kI saDaka kA pula 
occupier N 1. adhikAra lene yA rakhane vAlA,bhoktA,adhivAsI 
occupy VTI 1. adhikAra rakhanA,lenA,rakhanA,sthAna lenA,2. bhoga karanA,prayoga karanA,3. jagaha gheranA 
occur VI 1. prakaTa honA,2. AnA,honA,ghaTita honA,paDanA 
occurrence N 1. ghaTanA,2. vAkayA,3. sa.nyoga 
ocean N 1. mahAsAgara,samudra,ambudhi 
oceanic A 1. mahAsAgara kA,2. mahAsAgara sadR^isha,3. mahAsAgara me.n milane vAlI,samudrIya 
octagonal A 1. ATha kone vAlA,aShTakoNa 
octave A 1. jisa me.n ATha ho.n,ATha se banA huA 
octave N 1. dhArmika tyohAra kA AThavA.n dina,2. AThasuro.n kA a.ntara 
octogenarian N 1. assI barasa kA bUDhA,assI barasa kA 
odd A 1. viShama,phUTa,tAka,2. anokhA,adbhuta,advitIya 
odd N 1. atulyatA,2. antara,3. lAbha,jIta,4. sa.nbhAvanA,5. vivAda 
oddity N 1. viShamatA,2. anokhA AdamI,adbhuta vastu 
oddly Adv 1. viShamatA se,ajIba taraha se,nirAle Dha.nga se,anokhI taraha se 
ode N 1. gIta,gajala,kavitA 
odious A 1. ghinaunA,apriya,ghR^iNita,ghR^iNAyogya 
odour N 1. sugandha,khushabU,mahaka,bAsa,bU 
of Prep 1. se,2. bAbata,3. me.n,4. para,5. vAste 
off A 1. bahuta dUra kA,2. baDhA huA 
off Adv 1. dUra,2. pare,3. alaga 
off-ØÆè¿è A 1. turanta,2. binA soche vichAre 
offence N 1. aprasannatA,roSha,2. hAni,takalIpha,3. doSha,jurma,aparAdha 
offend VTI 1. kruddha karanA yA honA,2. aprasanna karanA yA honA,3. ulla.nghana karanA 
offender N 1. aprasanna karane vAlA,2. ulla.nghana karane vAlA,3. aparAdhI,doShI 
offensive A 1. apakAraka,2. apriya,3. dukhadAI,4. AkrAmaka 
offer N 1. denA,bhe.nTa chaDhAnA,2. prastAva,rAya,3. mola 
offer VTI 1. upasthita karanA,2. bhe.nTa chaDhAnA,3. najaranA,4. karanA,5. bali denA,6. mola lagAnA,7.batalAnA 
offering N 1. bhe.nTa,balidAna,chaDhAvA 
offhand A 1. tura.nta,2. binA soche vichAre 
office N 1. naukarI,padavI,pada,kAma,adhikAra,2. daphtara,3. shAgirda peshA 
officer N 1. aphasara,ohadedAra,adhikArI,padAdhikArI 
official A 1. AdhikArika,sarishte yA daphtara sa.nba.ndhI 
official N 1. aphasara,uchcha pada kA karmachArI,adhikArI 
officially Adv 1. sarakArI taura se 
officiate VI 1. kisI jagaha me.n kAma karanA,2. kisI ke sthAna me.n kAma karanA 
offing N 1. samudra kA vaha bhAga jo kinAre se bahuta dUrI para ho yA jahA.n pAnI gaharA ho 
offset N 1. DAlI,a.nkura,2. barAbara rakama,3. lambavatta dUrI,AphaseTa 
offshoot N 1. shAkhA,a.nkura 
offspring N 1. santAna,aulAda,laDakA yA laDakI,laDake vAle 
oft Adv 1. bahudhA,aksara,bArabAra,2. itanI bAra 
often Adv 1. bahudhA,aksara,bArabAra,2. itanI bAra 
ogle N 1. kaTAkSha,2. tirachhI najara yA chitavana 
ogle VTI 1. kanakhiyo.n se dekhanA,tirachhI najara se dekhanA 
oh I 1. hA,2. Aha 
oil N 1. tela,rogana 
oil VT 1. tela lagAnA 
oil-¸èÑå½èØè N 1. roganI kapaDA,2. moma jAmA 
oil-ÌÛÑèÑè N 1. tela pherane kI chakkI 
oil-°·è_ÈÑèÌè×è N 1. dhana,2. ghUsa 
oilman N 1. telI 
oily A 1. chikanA,tela sA,tilahA 
ointment N 1. marahama,lepa 
old A 1. prAchIna,2. jo tAjA na ho,3. buDhDhA,vR^iddha,4. bigaDA huA,saDA huA,5. anubhavI 
old-·×èØÛ°Æá¿è A 1. purAnI chAla kA 
olden A 1. purAnA,prAchIna 
oligarchy N 1. vaha rAjya jisa me.n thoDe loga shAsana kare.n,alpajanAdhipatya 
olive N 1. jaitUna,jalapAI 
olive-°¦Ñè N 1. jaitUna kA tela 
omen N 1. chihna,nishAna,saina 
ominous A 1. apashaguna,manahUsa,bhaviShya sUchaka,ashubha 
omission N 1. chUka,2. bhUla,3. chhUTa 
omit VT 1. chhoDa jAnA,2. bhUla jAnA,visarAnA,3. chUkanA 
omnibus N 1. eka prakAra kI yAtrI gADI 
omnipotent A 1. sarva-shakti-mAna 
omnipresent A 1. parameshvara,jagadIshvara 
on Adv 1. Age,2. lagAtAra,3. najadIka,lagA huA 
on Prep 1. para,Upara,ora,2. nikaTa,3. daramiyAna,4. sivA,5. liye,6. hAla para 
on-·ÛÏá N 1. jalatA huA 
on-°¸è¸×Û°Æè VT 1. jisa samaya AvashyakatA honA 
on-½èØá_ÂÛÆèµè N 1. uDatA huA 
once Adv 1. eka bAra,eka samaya me.n,2. pahale 
once-¤Æè¿è_¤µ¦Æè Adv 1. bAra bAra,punaH punaH 
once-·åÏè_¤ÑèÑè Adv 1. antima 
one Det 1. eka 
oneness N 1. ekatA,eka,2. ikAI 
onerous A 1. bhArI,vajanI,2. kaShTa sAdhya,dukhada kleshakara 
oneself Pron 1. svaya.n,khuda 
onion N 1. pyAja,gaNDA 
onlooker N 1. dekhane vAlA,tamAshabIna,darshaka 
only A 1. akelA,2. advitIya,3. pramukha 
only Adv 1. akele,2. kevala,sirpha 
onset N 1. chaDhAI,hamalA,AkramaNa,dhAvA 
onslaught N 1. mAradhADa,hamalA,ghAtaka AkramaNa 
onus N 1. bojhA,bhAra,2. pramANita karane kA bhAra 
onward A 1. baDhate hue,pragatishIla 
onward Adv 1. Age,agADI,pare,baDhake 
onyx N 1. eka ratna,gomeda,sulaimAnI patthara 
ooze N 1. kIchaDa,gAda,chahalA 
ooze VT 1. jharanA,chUnA,dhIre dhIre bahanA,TapakanA,risanA 
opal N 1. dUdhiyA patthara 
opaque A 1. asvachchha,dhu.ndhalA 
open A 1. khulA,2. spaShTa,sApha,3. udAra,dAtA,4. niShkapaTa,sachchA,5. sArvalaukika,sArvajanika 
open N 1. khulI jagaha,2. khulA samudra 
open VTI 1. kholanA,prakAsha karanA,2. prAra.nbha karanA,3. sthApita karanA,4. chalAnA 
opener N 1. kholanevAlA,udghATaka 
opening N 1. kholanA,udghATana ityAdi,2. chhidra,chheda,3. prAra.nbha,4. avasara,maukA 
openly Adv 1. khullamakhullA,sApha sApha,spaShTa rUpa se 
openness N 1. sAdagI,nirmalatA,2. spaShTatA 
opera N 1. gAne ke sAtha nATaka,2. svA.nga ghara,tamAshA ghara,nAcha ghara 
opera-Øå¨×á N 1. nAcha ghara 
operate VTI 1. kAma karanA,2. guNa karanA,asara karanA,prabhAva DAlanA,3. chIra phADa karanA 
operatic A 1. svA.nga sa.nba.ndhI,svA.nga sadR^isha 
operation N 1. katR^itva,2. asara,prabhAva,phala,3. chIra phADa,4. kAryavAhI,kAma kA Dha.nga,chAla 
operative A 1. kArya kShama,2. saprabhAva,guNakArI 
operative N 1. kArIgara 
ophthalmic A 1. A.nkha kA 
opiate N 1. aphIma milI huI nI.nda lAne vAlI davA 
opine VI 1. rAya honA,2. sochanA,vichAranA 
opinion N 1. vichAra,rAya,mata,2. samajha,mati 
opium N 1. aphIma,ahiphena 
opium-¬¤½áÏè N 1. aphImachI,aphIma khAne vAlA 
opponent A 1. viruddha,vipakSha 
opponent N 1. virodhI,shatru 
opportune A 1. suvidhA kA,AsAna,2. ThIka samaya kA 
opportunist N 1. avasaravAdI,avasara tAkane vAlA,2. manuShya jisake nishchita siddhA.nta na ho.n 
opportunity N 1. maukA,avasara,2. ThIka samaya,3. sutAra,gau.n 
oppose VTI 1. rokanA,ADanA,2. virodha karanA,3. manA karanA,4. sAmanA karanA 
opposite A 1. sammukha,Amane sAmane,2. dUsarA,3. ulTA,viruddha 
opposite N 1. virodhI vastu,viparyaya,2. virodhI manuShya shatru 
opposition N 1. baira,rIka,2. virodha,vimukhatA 
oppress VT 1. dabAnA,vasha me.n kara lenA,nirdayatA kA vyavahAra karanA,satAnA 
oppression N 1. dabAva,sakhatI,2. atyAchAra,julma,kaThoratA 
oppressive A 1. ati kaThora,2. atyAchArapUrNa 
oppressor N 1. jAlima,utpAtI,upadravI,kaThora,atyAchArI manuShya 
optic A 1. prakAsha tathA darshana vidyA sa.nba.ndhI 
optic N 1. chakShu,dR^iShTi kI indrIya,A.nkha 
optical A 1. dR^iShTi sa.nba.ndhI,A.nkha kA,2. dR^iShTi vidyA sambandhI 
optics N 1. dR^iShTi vidyA,darshana vidyA,dR^igvidyA 
optimism N 1. AshAvAda,AshApUrNa dR^iShTi,achchhA pakSha dekhanA,yaha mata ki sa.nsAra kI saba vastu bhalAI ke liye banI hai 
optimist N 1. AshAvAdI,achchhA pakSha dekhane vAlA 
option N 1. pasanda,marajI,chAha,abhiruchi,2. chunane kA adhikAra,3. vikalpa 
optional A 1. vaikalpika,ichchhAnusAra,ruchyadhIna 
opulent A 1. daulatamanda 
or Conj 1. vA,yA,athavA,2. arthAt 
or-¬Ñè×á Conj 1. nahI.n to 
oracle N 1. devavANI,AkAsha vANI,2. chAturya pUrNa vAkya,3. buddhimAn manuShya,sachchA patha pradarshaka 
oral A 1. maukhika,jabAnI,jo likhA na gayA ho 
orally Adv 1. vachana se,jabAnI,mu.nha se 
orange A 1. nAra.ngI kA,2. nAra.ngI ra.nga kA 
orange N 1. nAra.ngI,santarA,2. nAra.ngI kA ra.nga,gulAbI ra.nga 
orator N 1. suvaktA,vaktR^itA dene vAlA,2. nivedana kartA 
oratory N 1. suvakR^itva,vAkpaTutA 
orbit N 1. kakShA,grahapatha,2. A.nkha kA gaDhDhA 
orchard N 1. bAga,mevo.n kA bAga,upavana,puShpodyAna 
orchestra N 1. vAda ya.ntra sthala,2. vAdaka samUha 
ordain VT 1. niyata karanA,niyukta karanA,2. prabandha karanA,3. Adesha karanA 
ordeal N 1. agni vA jala dvArA parIkShA,2. kaThina parIkShA 
order N 1. anukrama,vidhi,Dha.nga,praba.ndha,2. vyavahAra,rIti,3. AGYA,4. niyama,5. shAnti,6. darajA,7.samAja,jAti 
order VTI 1. prabandha karanA,krama se rakhanA,2. AGYA denA,3. niyukta karanA 
orderly A 1. yathAkrama,2. AGYAkArI 
orderly Adv 1. krama se,suvyavasthita,2. vidhi pUrvaka 
orderly N 1. aradalI,sipAhI vA chaparAsI jo kisI aphasara ke sAtha ho 
ordinance N 1. niyama,vyavasthA,rIti,2. vidhAna,3. niyukti 
ordinarily Adv 1. sAdhAraNataH,sAmAnya rUpa se 
ordinary A 1. yathA vyavahAra,vyavahArika,2. sAdhAraNa,sAmAnya,mAmUlI,3. sAmAnya pada kA 
ordinary N 1. jo saba ke kAma Ave,saba ke prayoga ki vastu 
ordination N 1. vidhAna,niyukti,sa.nskAra,dIkShA 
ordnance N 1. tope.n,topakhAnA 
ore N 1. kachchI dhAtu 
organ N 1. sAdhana,upakaraNa,2. indrIya,avayava,a.nga,3. Argana bAjA 
organic A 1. indrIya sa.nba.ndhI,avayava sa.nba.ndhI,2. indrIya yukta,chetana 
organism N 1. aindrika rachanA,banAvaTa,2. jIvadhArI 
organist N 1. Argana bajAne vAlA 
organization N 1. banAvaTa,DIla Daula,nirmANa,2. rachanA,3. sa.ngaThana 
organize VT 1. indriyayukta karanA,2. banAnA,rachanA,nirmANa karanA,3. senA bharatI karanA 
orgy N 1. bhoga vilAsa,madya pAna ityAdi 
orient A 1. sUrya sA,2. pUrvI 
orient N 1. pUrva 
oriental A 1. pUrvI 
origin N 1. Adi,Ara.nbha,prAra.nbha,2. nikAsa,3. jaDa,mUla 
original A 1. mUla sa.nba.ndhI,maulika,2. pahalA,3. janmagata,Ara.nbhika,prAra.nbhika,4. tAjA 
originality N 1. nayApana,2. maulikatA,3. apUrvatA 
originally Adv 1. pahale,Ara.nbha me.n,Adi me.n 
originate VI 1. utpanna honA,nikalanA,Ara.nbha honA 
originate VT 1. utpanna karanA,paidA karanA,Ara.nbha karanA 
originator N 1. utpanna kartA,Ara.nbha karane vAlA 
ornament N 1. shrR^i.ngAra,sajAvaTa,2. gahanA,AbhUShaNa,AbharaNa 
ornament VT 1. AbhUShita karanA,sajAnA,2. sundara banAnA,shobhAyamAna karanA 
ornamental A 1. vibhUShaka,shobhAprada 
ornamentation N 1. ala.nkR^ita karanA,shrR^i.ngAra 
ornate A 1. vibhUShita,sushobhita,2. sundara 
ornithologist N 1. pakShI vidyA kA jAnane vAlA 
orphan N 1. anAtha,yatIma,binA mAtA pitA kA bAlaka 
orphanage N 1. anAthapana,anAtha dashA,2. anAthAlaya 
orthodox A 1. dakiyAnUsI,satyadharmavilambI,2. grahaNa kiyA huA,3. anumodita,4. dharmaniShTha 
orthodoxy N 1. satyadharma,2. dharmaparAyaNatA,dharmaniShThatA 
ostensible A 1. banAvaTI,kR^itrima,2. prakaTa,pratyakSha,jAhira 
ostensibly Adv 1. prakaTa rUpa se,dekhane me.n 
ostentatious A 1. DI.nga hA.nkane vAlA,2. ADambarI,dikhAve kA 
ostracism N 1. nirvAsana,bahiShkAra 
ostracize VT 1. desha se nikAla denA,samAja se bAhara karanA,bahiShkR^ita karanA 
ostrich N 1. shutura murga 
other Det 1. aura,anya,dUsarA 
otherwise Adv 1. aura prakAra se,anya rUpa se,aura bhA.nti,2. dUsarI bAto.n me.n,3. nahI.n to 
otter N 1. UdabilAva 
ouch N 1. naga kA ghara,a.ngUThI kA ghara 
ought VI 1. chAhienA,avashya honA,2. uchita honA,kartavya honA 
ounce N 1. eka tola( AdhI chhaTA.nka ke lagabhaga) ,2. te.nduA 
our Det 1. hamArA,apanA 
ours Pron 1. hamArA,apanA 
ourselves Pron 1. hama,2. Apa,3. svayam 
oust VT 1. nikAlanA,nikAla denA,adhikAra chhIna lenA 
ouster N 1. nikAla denA,adhikAra chhIna lenA,2. bedakhalI 
out Adv 1. bAhara,2. dUra,3. ghara nahI.n 
out VT 1. nikAla denA 
out_°·è-°Ïè¿áÏè N 1. bImArI me.n,2. chAla me.n ThIka nahI.n,3. bigaDA huA 
out-¤Æè¿è_°¨½è Adv 1. bilakula,sarAsara 
out-°·è Adv 1. me.n,2. kAraNa,3. se,4. hetu 
out-°·è_ÈèÏÛÆè½è A 1. jisa kI sArI kApiyA.n bika gI hai.n,2. aprApya 
out-°·è_ª¨¬×è½Û°Æè A 1. niHsandeha 
out-°·è_½èØá_ª¨¬×è½Û°Æè A 1. vichAra ke ayogya,2. asambhava 
outbid VT 1. baDhAnA,dUsare se adhika dAma lagAnA 
outbound A 1. anya desha ko jAne vAlA,videsha ko jAne ko prastuta 
outbreak N 1. ha.ngAmA,2. ubhAra,3. balavA,4. shA.nti bha.nga 
outcast A 1. ajAti,jAtichyuta,jAti bAhara,2. bahiShkR^ita,desha se nikAlA huA 
outcast N 1. jAtichyuta yA nikAlA huA manuShya 
outcry N 1. duhAI,gulagapADA,2. chillAhaTa 
outdo VT 1. baDha jAnA,Age nikala jAnA,2. kAna kATanA 
outdoor A 1. bAhara,2. ghara ke bAhara 
outer A 1. bAharI 
outfit N 1. yAtrA ke lie sAmAna,2. sajAvaTa 
outfit VT 1. sAmAna karanA,2. sajAnA 
outgo VI 1. bAhara jAnA,2. alaga honA 
outgo VT 1. baDha jAnA,Age nikala jAnA 
outgoing A 1. bAhara jAtA huA 
outgrow VT 1. adhika baDha jAnA,2. nikala paDanA 
outhouse N 1. ghara ke bAhara chhoTA makAna 
outing N 1. vAyusevana,saira 
outlandish A 1. videshI,2. bAharI 
outlast VT 1. adhika ThaharanA,adhika chalanA 
outlaw N 1. nirvAsana,rAjya rakShaNa vAhya,kAnUna se bAhara 
outlaw VT 1. nirvAsita karanA,kAnUna kI rakShA se va~nchita vA rahita karanA 
outlay N 1. vyaya,kharcha,lAgata 
outlet N 1. nikAsa,2. moharI,3. rAha,4. muhAnA 
outline N 1. nakshA,2. gherA,3. DhA.nchA,4. sImA 
outline VT 1. khAkA banAnA,nakshA taiyAra karanA 
outlive VT 1. adhika jInA,adhika ThaharanA 
outlook N 1. avekShaNa,2. chaukasI,khabaradArI,3. rakShA 
outlying A 1. bAhara kI sImA para kA,sImA.nta kA,2. bAharI,3. dUra paDA huA,4. alaga 
outnumber VT 1. sa.nkhyA me.n baDha jAnA 
outpace VT 1. Age nikalanA 
outpost N 1. senA se dUra kI chaukI,kile ke bAhara kI chaukI,shahara yA lashkara se dUra kI chaukI 
outpour VT 1. u.nDelanA,DhulakAnA 
outpouring N 1. DhulakAva,bahAva 
outrage N 1. upadrava,balavA 
outrage VTI 1. AtyAchAra karanA,upadrava karanA 
outrageous A 1. upadravI,2. ghora,3. sakhta 
outreach VT 1. Age nikala jAnA,baDha jAnA 
outright Adv 1. turanta,2. pUrNa rUpa se,3. sApha,4. pratyakSha rUpa se 
outrun VT 1. dauDane yA bhAgane me.n Age nikala jAnA 
outset N 1. Ara.nbha,shuru,Adi 
outsider N 1. bAharI AdamI,2. agantuka,3. paradeshI,paradeshika 
outskirts N 1. sarahada,upA.nta,2. kinAre 
outspoken A 1. suspaShTa,2. spaShTa vaktA,kharA 
outstretch VT 1. phailAnA,pasAranA 
outstrip VT 1. baDha jAnA,Age nikala jAnA,pIchhe chhoDanA 
outvote VT 1. adhika rAya prApta karanA,2. adhika voTa se parAjita karanA 
outward A 1. bAharI,bAhya,2. dikhAvaTI,3. sArvajanika 
outward Adv 1. bAhara kI ora,2. dUra,3. bAhya rUpa se,UparI Dha.nga 
outwardly Adv 1. dekhane me.n,2. bAhya rUpa se 
outweigh VT 1. tola yA mola me.n baDha jAnA 
oval A 1. aNDAkAra,a.nDAkR^iti 
oval N 1. aNDAkAra vastu 
ovation N 1. sArvajanika,2. praharSha,3. utsAha pUrNa svAgata 
oven N 1. chUlhA,tandUra,bhaTThI 
over Adv 1. Ara pAra,eka ora se dUsarI ora taka 
over Prep 1. pAra,2. para,Upara se,3. pare,4. bAvajUda ki,5. hote hue bhI 
over-ÊÝÏè¿áÆè VT 1. bahuta lAda denA 
over-Ø᤽è VT 1. bahuta garma karanA 
overarch VI 1. laTakA rahanA 
overarch VT 1. meharAba se DhA.nkanA 
overbear VT 1. parAjita karanA,jItanA 
overbearing A 1. uddhata,aha.nkArI,ghama.nDI,DhITha,2. robIlA,daba.nga 
overboard Adv 1. jahAja vA naukA ke bAhara,jahAja para se 
overburden VT 1. bahuta lAda denA 
overcharge N 1. adhika bojha,2. adhika mola yA adhika dAma 
overcharge VT 1. adhika lAda denA yA bhAra denA,adhika dAma lagAnA,2. baDhAnA,3. dabAnA 
overcoat N 1. ovarakoTa,baDA koTa jo saba se Upara pahanate hai.n,labAdA 
overcome VT 1. para vijaya pAnA,parAjaya karanA,jItanA,harAnA 
overdo VT 1. adhika karanA,2. thakA mAranA 
overdose N 1. adhika mAtrA 
overdose VT 1. adhika mAtrA me.n denA 
overdraft N 1. jitanA rupayA jamA ho usase adhika nikAlanA,adhika nikAlA huA rupayA 
overdraw VT 1. jyAdA rupayA nikAlanA,jitanA rupayA jamA ho usase adhika kI huNDI karanA yA nikAlanA 
overdue A 1. jisake dene kA samaya bIta gayA ho,jisake paTane kI mitI bIta gI ho,mitI bItA huA 
overflow N 1. bADha,2. bahutAyata,adhikatA 
overflow VTI 1. baha nikalanA,2. DubAnA 
overgrow VTI 1. phaila jAnA,chhA jAnA,bahuta baDha jAnA,2. sAdhAraNa AkAra se baDha jAnA 
overhang VTI 1. laTaka paDanA,2. sira para jhukanA,3. nikala jAnA 
overhaul N 1. jA.ncha,2. ulTA palTA 
overhaul VT 1. nirIkShaNa karanA,maramatta karane ke lie jA.nchanA,ulaTa palaTa kara dekhanA,2. pahu.ncha jAnA 
overhead A 1. Upara,2. sara para 
overhear VT 1. sa.nyoga se sunanA,achAnaka sunanA,chupake se sunanA 
overheat VT 1. bahuta garma karanA 
overjoy VT 1. adhika prasanna karanA,2. bhagna karanA 
overland A 1. thala kA 
overlap VI 1. paraspara vyApta karanA,isa prakAra rakhanA ki eka kA kinArA dUsare kinAre para paDenA 
overlay VT 1. bahuta lAdanA,2. gho.nTanA,dabA mAranA 
overload VT 1. bahuta lAdanA 
overlook VT 1. chaukasI karanA,jA.nchanA,2. chhoDa jAnA,3. asAvadhAnI karanA,4. kShamA karanA 
overpass VT 1. pAra karanA,2. A.nkha chhipAnA,3. bhUlanA 
overpay VT 1. bahuta dAma denA,parishrama se adhika dAma denA 
overpower VT 1. parAjita karanA,harAnA 
overrate VT 1. adhika dAma lagAnA 
overreach VT 1. Age baDha jAnA,2. ThaganA 
overrule VT 1. vasha me.n karanA,2. khArija yA radda karanA,niShprabhAva karanA 
overrun VI 1. mu.nha taka bhara jAnA,2. bAhara nikalanA,3. adhika honA 
overrun VT 1. baDha jAnA,2. lUTa pATa karanA 
oversee VT 1. nirIkShaNa karanA,chaukasI rakhanA,prabandha karanA,2. chhoDa jAnA 
overseer N 1. avekShaka,nirIkShaka,2. adhyakSha 
overshadow VT 1. sAyA karanA,2. DhA.nkanA 
overshoot VTI 1. lakShya se bAhara chale jAnA yA phe.nkanA 
oversight N 1. nirIkShaNa,chaukasI,prabandha,nigarAnI,2. bhUla,chUka 
overstate VT 1. baDhA kara kahanA,lambI chauDI hA.nkanA,atyukti karanA 
overstock VT 1. bahuta bharanA,rela pela karanA,bharamAra karanA,mu.nhAmu.nha bharanA 
overt A 1. khulA,2. pratyakSha,prakaTa 
overtake VT 1. pahu.ncha jAnA,jA pahu.nchanA,2. pakaDa lenA,3. jAna lenA 
overthrow VT 1. ulaTa denA,au.ndhA rakhanA,2. harA denA 
overtime N 1. niyamita samaya se atirikta kAryakAla,vaha samaya jisa me.n nirdiShTa samaya se atirikta kAma kiyA jAya 
overture N 1. chhidra,chheda,2. kahAva,prastAva,sa.ndesha,3. gAnA prArambha karane kA gIta 
overturn VT 1. ulaTa denA,2. parAjita karanA,3. barabAda karanA,naShTa karanA,ulaTa palaTa karanA 
overweight N 1. adhika taula 
overwhelm VT 1. abhibhuta karanA,2. DubAnA,dabAnA,3. kuchala DAlanA,4. miTAnA 
overwhelming A 1. dabAne vAlA,kuchala DAlane vAlA,2. aparihArya,3. jo roka na sake 
overwork N 1. adhikashrama,atyadhika kArya yA parishrama,2. atirikta shrama 
overwork VTI 1. atyanta parishrama karanA,2. saba prakAra se sajAnA 
owe VT 1. adhikAra rakhanA,dharanA,2. chAhanA,3. R^iNI honA 
owing A 1. kAraNa se,hetu se 
owl N 1. ullU,ghugghU 
own Det 1. apanA 
own VT 1. apanAnA,svIkAra karanA,2. mAnanA,3. adhikArI honA,mAlika honA 
owner N 1. mAlika,svAmI,adhikArI,2. dhanI,3. uttarAdhikArI 
ownership N 1. svAmitva adhikAra,prabhutva,svatva 
ox N 1. baila,vR^iShabha 
oxide N 1. ksAiDa 
oxygen N 1. AksIjana,prANaprada vAyu,jilAne yA jalAne vAlI havA 
oxygenate VT 1. AksIjana se milAnA 
oyster N 1. sIpa,gho.nghA,kastUrA machhalI,shukti 
oyster-ÊÆè³è N 1. sIpa yA gho.ngho.n ke paidA hone kA sthAna 
pace N 1. paga,kadama,chAla,2. ghoDe kA kadama 
pace VTI 1. pA.nva se nApanA,2. manda manda chalanA,dhIre chalanA 
pacer N 1. rahavAra kadama chalanevAlA ghoDA,2. pAyala 
pacific A 1. shAnta,2. sthira,3. mela karane vAlA,4. ThaharA huA 
pacific-°¸á¤Æè A 1. prashAnta sAgara,2. sthira samudra 
pacify VT 1. shAnta karanA,ThaNDA karanA,2. manAnA,3. ThaharAnA 
pack N 1. gaTharI,pulindA,2. bojha,3. tAsha kI gaDDI,4. shikArI kutto.n kA jhuNDa,5. dala 
pack VTI 1. bA.ndhanA,kasanA,2. jamA honA,3. ShaDya.ntra rachanA,4. lAdanA,5. champata honA 
pack-ØåÏè×á N 1. laddU ghoDA 
pack-ÌÆè N 1. bisAtI 
pack-׿è¿èÑá N 1. pAlAna,lAdI,khurajI 
pack-½èØèÏ᤿è N 1. sutalI,bandhana,TvAina,DorA 
package N 1. gaThThA,borA,pulindA,2. pArsala 
packet N 1. gaTharI,paikeTa,kharItA,pulindA,2. DAka kI nAva 
pact N 1. sa.nvid,muAhidA,sharta,niyama,hoDa,ba.ndheja 
pad N 1. paiDa,2. ma.ndagati ashva,dhImI chAla kA ghoDA,3. baTamAra,DAkU,4. gaddI,mulAyama jIna 
pad VTI 1. AhistA chalanA,2. bhara denA,3. paidala chalanA 
padding N 1. jIna ityAdi kI gaddI 
paddle N 1. DA.nDa,2. eka chhoTA gherA yA hAtA,3. me.nDhaka 
paddle VT 1. pAnI me.n khelanA yA krIDA karanA,2. khenA,DA.nDa chalAnA 
paddy N 1. dhAna 
padlock N 1. eka prakAra kA tAlA 
paean N 1. jaya gAna,jayagIta 
pagan N 1. mUrtipUjaka,pratimApUjaka,kAphira 
page N 1. pR^iShTha,panne ke eka ora,2. A.nkaDA,Alapina,3. laDakA jo saradAro.n ke sAtha rahatA hai 
page VT 1. pR^iShTha para a.nka DAlanA 
pageant N 1. tamAshA,numAisha,lIlA,2. thoDI dera kI shAna,do ghaDI kA ThATha 
pageantry N 1. bhaDaka,dikhAvA,dhUmadhAma,ADambara 
pagoda N 1. pagoDA,hindustAnI mUrti ma.ndira aura mudrA,2. binA parishrama ke dhana pA jAnA 
pail N 1. ghaDA,pAnI yA dUdha kA bartana,bAlTI,Dola 
pain N 1. pIDA,darda,duHkha,sa.ntApa,2. daNDa,juramAnA 
pain VT 1. duHkha denA,dila dukhAnA,2. dika karanA,satAnA 
painful A 1. dukhadAI,kaShTakara,pIDAkara,2. kaThina 
pains N 1. darda 
painstaking A 1. parishrama,mehanatI,sAvadhAna 
paint N 1. pe.nTa,ra.ngalepa 
paint VI 1. chitrakArI karanA yA ra.nga bharanA 
paint VT 1. ra~NnA,chitra utAranA,nakashA banAnA,rUpa khaDA karanA 
painter N 1. chitrakAra,ra.ngasAja,nakkAsha,nakashA khI.nchane vAlA,ra.ngabhariyA,2. nAva bA.ndhane kI rassI 
painting N 1. chitra vidyA,chitrakArI,ra.ngasAjI,2. chitra,tasavIra 
pair N 1. joDA,yuga 
pair VTI 1. joDA khAnA yA lagAnA,2. joDA milanA,3. ThIka honA yA karanA 
pairs N 1. joDe 
palace N 1. rAjabhavana,rAjamandira,vishAla bhavana,mahala 
palatable A 1. svAdiShTa,ruchikara,susvAda 
palate N 1. tAlU,2. pasanda,ruchi,svAda,3. mAnasika ruchi 
palatial A 1. rAja yogya,vibhUtimAna,kAntimAna,2. vishAla,3. mahat 
palatinate N 1. paileTina kA pada,2. paileTina kA rAjya 
palatine A 1. rAjyAdhikArI,shAsanAdhikArayukta 
palatine N 1. shAsanAdhikArayukta manuShya,rAjyAdhikArI vyakti 
pale A 1. pA.nDu,pIlA,jarda,phIkA,dhu.ndhalA 
pale VI 1. pIlA paDanA,jarada honA 
pale VT 1. kaTaharA lagAnA 
palette N 1. ra.nga milAne kI meja 
palisade N 1. nokadAra lakaDiryo kI morchAbandI,kaTaharA 
palisade VT 1. nokadAra lakaDiyo.n kI morchAbandI karanA 
pall N 1. labAdA,2. kAlA kapaDA jo kaphana ke Upara chaDhAte hai.n,kaphana 
pall VTI 1. balahIna honA vA karanA,nirbala karanA yA honA,2. svAda rahita honA,be majA honA 
palm N 1. karatala,hathelI,2. tADa kA peDa,3. jaya,vijaya,baDappana,4. jayamAlA,vijaya chihna 
palm VT 1. mAranA,aShTI mAranA,2. hAtha me.n chhipAnA,3. hAtha me.n lenA,4. dhokhA denA 
palpable A 1. sparshanIya,chhUne yogya,2. sApha,suspaShTa,pratyakSha 
palsy N 1. pakShAghAta,sItA.nga,kampavAI,lakavA,phAlija 
pamper VT 1. bahuta lADa pyAra karanA 
pamphlet N 1. paimphaleTa,risAlA,chhoTI pustaka,patrikA 
pan N 1. tasalA,kaDhAI,2. bandUka kA pyAlA,3. kapAla,khopaDI 
panacea N 1. sarvarogahArI,saba rogo.n ko achchhA karane vAlI auShadhi,duHkha harana auShadhi,trailokya chintAmaNi 
pancake N 1. painakeka,pUrI,TikiyA,mAlapuA,luchI 
pandemonium N 1. bhUtapishAcha kA nivAsa sthAna,2. bhArI gaDabaDI 
pane N 1. shIshe kA chaukora TukaDA 
panel VT 1. chaukhaTA lagAnA 
pang N 1. duHkha,kaThina pIDA,kaShTa,sa.ntApa 
panic N 1. Akasmika bhaya 
pansy N 1. eka kisma kA banaphashA,eka prakAra kA sosana 
pant N 1. hA.npha,dhaDaka,2. dulakI chAla 
pant VI 1. hA.nphanA,2. chhaTapaTAnA,3. taDapanA,4. bahuta chAhanA 
pantheon N 1. saba devatAo.n kA mandira jo roma me.n banA thA,vishva devAlaya,2. deva samUha 
panther N 1. chItA,te.nduA 
pantomime N 1. be bAtachIta vAlA nATaka kA dR^ishya,be bAtachIta vAlA,binA bole kevala sa.nketo.n ke dvArA abhinaya karane vAlA 
pantry N 1. bhaNDArA,modIkhAnA 
pap N 1. stana kI ghuNDI,bhiTanI,thana,2. bachcho.n kA mulAyama khAnA 
papa N 1. pitA,bApa 
papacy N 1. popa arthAt roma ke pradhAna pAdarI kA pada 
papal A 1. popa sa.nba.ndhI 
paper A 1. kAgajI,kAgaja kA banA huA,2. patalA 
paper N 1. patra,kAgaja,2. lekhApatra,dastAveja,3. hu.nDI Adi,4. samAchAra patra,akhabAra 
paper VT 1. kAgaja maDhanA yA chaDhAnA 
paper-¸ÝÏèÏáÆè¸èÍè N 1. kAgajI mudrA 
paper-¸Ý½è½áÏè N 1. kAgaja kATane kA ya.ntra 
paper-³èÆÛ·á N 1. goThila chAkU jisase kAgaja kATA jAya 
paper-ÌåÆáÍè N 1. noTa,bai.nka kA kAgaja 
paper-ÂᦵèØè½è N 1. kAgaja dabAna kA bhAra 
parable N 1. upamA,dR^iShTAnta 
parade N 1. sainika dikhAvA,sainyayAtrA,2. shastrAbhyAsa kShetra,vyAyAma bhUmi,pareDa 
parade VTI 1. shAna shaukata dikhAte phiranA,dikhalAnA,chaTaka maTaka ke chalanA,2. shastrAbhyAsa karanA 
paradigm N 1. nidarshana,2. nasUnA,3. udAharaNa,misAla,4. dhAturUpAvalI 
paradise N 1. adana kA bAga,vaikuNTha,svarga 
paradox N 1. asatyAbhAsa,vaha bAta jo ki vAstava me.n sacha ho parantu dekhane me.n sApha jhUThI jAna paDatI ho 
paradoxical A 1. asatya sA 
paragon N 1. uttama upamA,namUnA,Adarsha,pramANa,2. atyuttama manuShya yA vastu 
paragraph N 1. prakaraNa,parichchheda kha.nDa,pairAgrApha,2. havAlA kA chihna 
parallel A 1. sAtha sAtha,2. sAmAnA.ntara,3. samAna,barAbara,sadR^isha 
parallel N 1. samAnA.ntara rekhA 
parallel VT 1. samAnAntara rUpa se sthApita karanA 
paralyse VT 1. lakavA mAranA,shithila karanA 
paralysis N 1. lakavA,pakShAghAta,pholA,2. shakti kA hrAsa 
paramount A 1. pradhAnatama,pramukha,baDA,sarva shreShTha,uttama 
paraphernalia N 1. sAja,sAmAna,sAmagrI,gahanA,vastra,nijI mAla asabAba 
paraphrase N 1. savistAra,vyAkhyA,TIkA 
paraphrase VTI 1. savistAra vyAkhyAna karanA vA anuvAda karanA 
parasite N 1. khushAmadI,chATukAra,2. muphtakhora,TukaDAkhora,3. eka prakAra kI latA jo dUsare peDa para chaDhatI hai 
parcel Adv 1. adhUrA,thoDA 
parcel N 1. TukaDA,kha.nDa,2. samUha,Dhera,3. gaTharI,pulindA 
parcel VT 1. kha.nDa karanA,bA.nTanA,2. pulindA bA.ndhanA,gaTharI banAnA,nA 
parch VTI 1. jhulasAnA yA jhulasanA,bhunanA yA bhunajAnA,sukhAnA,jalAnA 
parchment N 1. charma patra,likhane ke liye kamAyA huA chamaDA,chamaDe kA kAgaja 
pardon N 1. kShamA,muAphI,aparAdha kShamA,doSha mukti 
pardon VT 1. chhoDa denA,kShamA karanA,muApha karanA 
pare VT 1. chhIlanA,thoDA thoDA kama karanA,chhA.nTanA,kataranA 
parent N 1. bApa vA mA.n,pitA vA mAtA,mAI yA bApa,2. kAraNa,jaDa,janmahetU,utpAdaka 
parentage N 1. va.nsha,utpatti,kula,nasala 
parental A 1. mA.n bApa sambandhI,mAtA pitA yogya,pyArA 
parenthesis N 1. ananvita vAkya,upavAkya,2. yaha( ) chihna 
pariah N 1. hindustAna me.n nIcha kauma kA AdamI,jAtichyuta manuShya 
paring N 1. katarana,chhIlana,chhilakA 
parish N 1. pAdarI kA halakA,bastI,muhallA,TolA 
parity N 1. barAbarI,samAnatA,2. musAbahata,sAdR^ishya,samatulyatA 
park N 1. krIDAvana,upavana,hAtA,gherA,ramanA,chArAgAha,chauka,2. bhArI topakhAnA 
park VT 1. pArka karanA,rakhanA,khaDA karanA,2. bADe me gheranA,ikaThThA karanA 
parlance N 1. bAtachIta,vArtAlApa,muhAvarA 
parley N 1. sa.nvAda,bolachAla,paraspara vArtAlApa,bAtachIta 
parley VI 1. bAtachIta karanA,jabAnI bahasa karanA 
parliament N 1. pArliyAmenTa,greTa briTena aura AyaralaiNDa kI prajA kI pratinidhisabhA,mahAsabhA 
parliamentarian A 1. pArliyAmenTa ke vAdavivAda me kushala vyakti 
parliamentarian N 1. pArliyAmenTa kA pakSha samarthaka 
parliamentary A 1. pArliyAmenTa kA,pArliyAmenTa dvArA kiyA huA yA banAyA huA 
parochial A 1. sImita,ghirA huA,parimita,sa.nkIrNa 
parody N 1. pairoDI,aisA lekha jisame.n gra.nthakartA kA bhAvArtha palaTa jAve,anukaraNa kAvya 
parole N 1. shabda,janAnI bAta,vachana,maukhika pratiGYA,2. vaha bAta jo pratidina sipAhiyo ko apane aura anya me.n a.ntara karane ke liye batAI jAtI hai 
parrot N 1. suggA,totA,2. binA samajhe bUjhe dUsaro kA anukaraNa karane vAlA 
parry VT 1. rokanA,dUra karanA 
parsley N 1. ajavAyana,ajamoda,khurAsAnI 
parson N 1. eka pAdarI,grAma purohita 
part N 1. bhAga,kha.nDa,a.nsha,TukaDA,a.nga,2. sa.nba.ndha,3. pakSha,4. abhinetA kA bhAga,5. mana kI shakti,guNa,buddhi 
part VTI 1. bhAga karanA,bA.nTanA,2. judA karanA,3. vidA honA 
part_¤Æè¿è-ÈÏè¸áÑè Adv 1. aparihArya a.nsha,Avashyaka bhAga 
partial A 1. a.nsha sambandhI,a.nshIya,A.nshika,asa.npUrNa,2. asAmAnya,asArvatrika,3. pakShapAtI,asamadarshI 
partially Adv 1. thoDA thoDA karake,a.nshata:,2. pakShapAta se,taraphadArI se 
participant N 1. hissedAra,sAjhI 
participate VI 1. hissedAra honA,sharIka honA,sAjhI honA,bA.nTanA 
participation N 1. hissedArI,ba.nTavArA,sAjhI honA,sa.nvibhAga 
particle N 1. kaNa,aNu,bahuta chhoTA sA a.nsha 
particular A 1. visheSha,vishiShTa,2. ThIka 
particular N 1. eka bAta,2. eka vyakti,3. byaurA,taphasIla 
particularly Adv 1. judA judA,eka eka,2. ThIka ThIka,3. visheShata:,visheSha karake 
parting A 1. alaga karane vAlA 
parting N 1. viyoga,judAI,vidAI 
partisan A 1. samAjI,dala sa.nba.ndhI 
partisan N 1. sAthI,lagA lipaTA,pakShadhara,pakShapAtI,pakShAvalambI 
partisanship N 1. sAjhA,hissedArI,pakShapAta,pakShaShAvalambana 
partition N 1. bA.nTa,bhAga,hissA,ba.nTavArA,vibhAjana,2. bA.nTane vAlI dIvAra ityAdi,ADa 
partner N 1. sAjhI,sAjhedAra,hissedAra,2. pati vA patnI 
partridge N 1. tItara 
parts N 1. yogyatA,guNa,buddhi,shakti,2. jile 
party N 1. pa~nchAyata,samAja,dala,2. phauja kA bhAga,3. sAjhI,4. pharIka mukadamA 
pass N 1. darrA,sa.nkaTa patha,2. nikAsa kI chiThThI,3. dhakkA 
pass VTI 1. jAnA,gujaranA,2. kharcha karanA,bitAnA,3. chhoDanA,4. honA,5. mAnanA,6. banAnA,niyama prachalita karanA 
passable A 1. kAma chalAU,gamya,gamanIya,AGYA yogya,grahaNa yogya,achchhA 
passage N 1. gamana,rAstA,nikAsa,prachalana,2. vAkya,3. jalayAtrA,4. utarAI 
passenger N 1. pathika,musAphira,rAhI,yAtrI,baTohI 
passion N 1. sahana,krodha,pyAra,josha,chAva,lAlasA,Avega,Avesha 
passionate A 1. krodhI,krodha shIla,tAmasI,gussaila,garma 
passive A 1. karmavAchya,dhairyavAna,niShkriya 
passiveness N 1. dhairya,sahanashIlatA,shithilatA,niShkriyatA 
passport N 1. pAsaporTa,rAhadArI,abhaya patra,nikAsI kI chiThThI 
password N 1. pahachAna kA shabda,pahachAna kA shabda yA chihna 
past A 1. bItA,bhUta,pichhalA,pUrva kA 
past Adv 1. dvArA,se 
past N 1. bhUtakAla 
past Prep 1. pare,anantara 
past_°Ïè_ÊáÍåÆè¿è-¬ÄèÈèÏá×è×Û°Æè N 1. bayAna se bAhara,akathanIya,avarNanIya 
paste N 1. leI,2. gArA,lasadAra mishraNa 
paste VT 1. leI lagAnA 
pastime N 1. manabahalAva,vihAra,khelakUda,lIlA,krIDA 
pastor N 1. gaDariyA,2. upAdhyAya,pAdarI 
pastoral A 1. pAdarI sambandhI,2. chArAgAhI,gallebAnI vA charavAhI kA,
pasture N 1. chArAgAha,2. chArA 
pat A 1. ThIka,durusta,uchita,suvidhA kA 
pat N 1. thapakI,chapata 
pat VT 1. dhIre dhIre a.nguliyo.n se mAranA 
patch N 1. paibanda,thegalI,chepI,2. bhUmi kA TukaDA,3. thegalI yA paibanda lagAnA,bhaTTI marammata karanA,chhopAchhApa karanA,4. TIpa TApa karanA,sajAnA,Dha.nkanA 
patchwork N 1. gudaDI,paibandakArI,bhaddA kAma 
pate N 1. sira,khopaDI,bachhaDe ke sira kI khAla 
patent A 1. pratyakSha,khulA 
patent N 1. peTeNTa,kisI AviShkAra kA pUrNa adhikAra,adhikAra patra,bAdashAhI samada,paravAnA 
patent VT 1. sanada denA,sanada dekara adhikAra kI rakShA karanA 
paternal A 1. paitR^ika,bapautI,maurusI 
paternity N 1. pitR^itva,pitR^itva,janakatA,utpatti 
path N 1. patha,saDaka,pagaDaNDI,mArga,karma 
pathetic A 1. karuNAjanaka,dila para asara karane vAlA,hR^idayagrAhI 
pathologist N 1. rogaviGYAnI,roga nidAnaGYAtA,roga pahachAnane vAlA 
pathology N 1. nidAna,roga lakShaNa vidyA 
pathos N 1. josha,asara,manobhAva 
patience N 1. dhairya,sabra,dhIraja,shAnti,sahanashIlatA 
patient A 1. dhIra,dhairyavAna,sahanashIla,santoShI 
patiently Adv 1. dhairyapUrvaka,dhIratA se,sabra se,sahanashIlatA se 
patriarch N 1. va.nsha yA dharma kA pradhAna,baDA,bUDhA,AchArya 
patrician A 1. kulIna,abhijAta,romana kulIna jana kA 
patrician N 1. kulIna jana,prAchIna roma kA kulIna jana 
patrimony N 1. pushtainI,bapautI,mIrAsa,2. giraje kI jamIna yA AmadAnI 
patriot N 1. deshabhakta,svadeshAnurAga,deshapAlaka,deshalIna 
patriotic A 1. deshabhaktipUrNa,svadeshAnurAgapUrita 
patrol N 1. chaukIdAra loga,paharedAra,2. phauja ke Asa pAsa rAta ko gashta lagAnA 
patrol VTI 1. paharA denA,phauja kI rakhavAlI karanA,ratavAhI karanA 
patron N 1. pAlaka,saraparasta,rakShaka,sahAyaka,sa.nrakShaka 
patronage N 1. sahAyatA,rakShA,pAlana,sa.nrakShatA,Ashraya 
patronize VT 1. sahAyatA karanA,rakShA karanA,kR^ipA karanA,Ashraya denA 
patten N 1. khaDA.nU,khaTanaikI,lohe kI mu.ndarI lagA huA kATha kA jUtA 
patter VTI 1. paTapaTAnA,2. baDabaDAnA,mu.nha me.n bolanA,buda-budAnA,3. raTanA 
pattern N 1. Adarsha,sA.nchA,namUnA,bAnagI 
paucity N 1. kamI,laghutA,kotAhI,abhAva 
pauper N 1. garIba,dIna,bhikhArI,sa.ngatA,ka.nkAla,nirdhana manuShya,muphalisa 
pause VI 1. ThaharanA,rukanA,aTakanA 
pave VT 1. paTTiyA.n yA I.nTa jaDanA,pharsha bandI karanA,2. mArga ThIka karanA,3. sarala banAnA,sahaja karanA 
pavement N 1. rAste kA pharsha,patthara yA I.nTa kA pharsha 
pavilion N 1. gumbajadAra imArata,ma.nDapa,2. dhvajA 
paw N 1. pa.njA,cha.ngula,2. hAtha 
paw VTI 1. pa.nje se khurachanA,burI taraha hAtha lagAnA,2. chApalUsI karanA 
pawn N 1. giravI,rehana,bandhaka 
pawn VT 1. giravI rakhanA,rehana rakhanA,sharta lagAnA 
pay N 1. tanakhvAha,ujarata,vetana 
pay VTI 1. chukAnA,R^iNa bhara denA,badalA denA,ujarata denA,vetana denA,sajA denA,2. lAbhakara honA,uchita honA 
payable A 1. deya,jo bhugatAna karanA chAhiye,vAjibulAdA 
paymaster N 1. tanakhvAha bA.nTane vAlA,vetana chukAne vAlA 
payment N 1. chukaunA,bhugatAna,2. chukatA dhana,ujarata,dAma 
peace N 1. amana,chaina,mela,avirodha,sandhi 
peaceable A 1. shAntipriya,shAntishIla,nirupadravI,amana pasa.nda 
peaceably Adv 1. chupachApa,shAntipriyatA se,bejhagaDA 
peaceful A 1. shAnta,sthira,mR^idu,komala 
peacefully Adv 1. shAnti se,komalatA se,chupachApa 
peacemaker N 1. sa.ndhAtA,shAnti karAnevAlA,sa.ndhi karAnevAlA 
peach A 1. ADU sadR^isha 
peach N 1. ADU,shaphatAlu 
peacock N 1. mora,mayUra 
peak N 1. pahADa kI choTI,shrR^i.nga,2. noka 
peak V 1. rogI dikhanA,dubalA dikhanA 
peal VTI 1. garajanA,chillAnA,shoragula ke sAtha hamalA karanA 
pear N 1. nAshapAtI 
pearl A 1. motI kA,mauktika 
pearl N 1. motI,2. koI bahumUlya vastu 
pearl VT 1. motI jaDanA 
peasant N 1. ga.nvAra,dehAtI,kisAna 
peasantry N 1. dehAtI loga,kisAna loga 
peat N 1. pA.nsa,eka prakAra kI ghAsa jo sukhA ke jalAne ke kAma AtI hai 
pebble N 1. ka.nkaDa,chamakate hue patthara kA TukaDA,billaura 
peck N 1. cha.nchu,2. eka bushela nApa kA chauthA bhAga 
peck VT 1. cho.ncha mAranA,2. dAnA chuganA,3. patthara mAranA,patthara phe.nkanA 
peculiar A 1. anokhA,anUThA,nija kA 
peculiarity N 1. visheShatA,nijI guNa,visheSha lakShaNa 
pedal A 1. pAda sa.nbandhI,pA.nva kA 
peddler N 1. pherIvAlA,bisAtI,kho.nchAvAlA 
pedestal N 1. khambe kI chaukI,mUrtitala 
pedestrian N 1. paidala chalanevAlA,pyAdA,baDA chalanevAlA 
pedigree N 1. va.nshAvalI,va.nsha,khAnadAna 
peel N 1. chhilakA,chhAla,2. gaDhI 
peel VI 1. chhilanA 
peel VT 1. chhilakA utAranA,chhIlanA,2. lUTanA 
peep N 1. tA.nka-jhA.nka,dR^iShTi,2. murgI ke bachcho.n kI bolI 
peep VI 1. dikhalAI denA,2. jhA.nkanA,3. chU.n-chU.n karanA 
peer N 1. samAna padastha,2. sAthI,3. kulIna jana,shreShTha jana,amIra,navAba 
peer VI 1. jhA.nkanA,tAkanA,2. dikhalAI denA,prakaTa honA,3. hAusa pha larDsanA 
peerage N 1. amIro.n kA pada,2. kulIna jana samudAya,umarA 
peerless A 1. advitIya,bejoDa 
peg N 1. khU.nTA,khU.nTI,2. avalamba,AdhAra,sahArA,3. kAraNa,hetu,bahAnA,4. eka bAra pIne kI madirA 
peg VT 1. khU.nTe se jakaDanA 
pelican N 1. eka baDA pakShI,havAsIla 
pellet N 1. golI,gullA 
pelt N 1. kachchA chamaDA 
pelt VT 1. phe.nkanA,phe.nka kara mAranA 
pelvis N 1. peDU,kokha 
pen N 1. lekhanI,kalama,2. gherA,bADA,khaDakA 
pen VT 1. bADe me.n banda karanA,gheranA,mU.ndanA,2. likhanA 
penal A 1. da.nDasa.nba.ndhI,da.nDya,2. daNDa denevAlA,da.nDarUpa,3. daNDanIya,daNDa yogya 
penalize VT 1. daNDya banAnA,daNDa yogya karanA 
penalty N 1. daNDa,sajA,jurmAnA,harajAnA,dravya daNDa 
penance N 1. prAyashchita,kAyAklesha,tapasyA,deha da.nDa 
penchant N 1. pravR^itti,jhukAva,ruchi,ichchhA 
pencil N 1. pe.nsila 
pencil VT 1. pe.nsila se likhanA,pe.nsila se chihna khI.nchanA 
pend V 1. laTakanA 
pendant N 1. laTakana,laTakatI huI vastu,2. jhumakA,karNaphUla,3. jha.nDA 
pending A 1. laTakatA huA,2. vichArAdhIna,anirNIta 
pendulum N 1. laTakana,la~Ngara,lolaka 
penetrate VT 1. chhedanA,2. ghusanA,3. samajhanA 
penetrating A 1. chubhanevAlA,tIkShNa,teja,tIvra 
penetration N 1. pravesha,nivesha,pai.nTha,2. tIkShNabuddhi,chaturAI,samajha 
peninsula N 1. prAyadvIpa,jajIrAnumA 
peninsular A 1. prAyadvIpa sa.nbandhI,prAyadvIpa ke guNa kA,3. prAyadvIpa nivAsI 
penitentiary A 1. prAyashchita sa.nbandhI 
penitentiary N 1. bandIgR^iha,kaidakhAnA,2. tapasyAgR^iha,yogasthAna 
penman N 1. sulekhaka,achchhA lekha likhanevAlA,2. lekhaka 
pennant N 1. jhaNDI,patAkA,pharerA 
penniless A 1. dIna,garIba,daridra,nirdhana,bepaisA 
penny N 1. painI,mudrA visheSha 
pension N 1. pUrvasevArtha vR^itti,pe.nshana 
pension VT 1. pe.nshana denA 
pensioner N 1. pe.nshanara,pe.nshana pAnevAlA 
pensive A 1. udAsa,chi.ntAparAyaNa 
pentagon N 1. pa~nchakoNa kShetra 
penthouse N 1. osArA,sAyabAna 
people N 1. loga,janatA,prajA,nivAsI,jAti,2. kauma 
people VT 1. basAnA,AbAda karanA 
pepper N 1. kAlI mircha,gola mircha 
pepper VT 1. mircha lagAnA 
peppermint N 1. eka kisma kA podInA,peparami.nTa 
peppery A 1. mircha kA,mircha sadR^isha 
peptic A 1. pAchaka,agnivardhaka,2. pAchaka sa.nbandhI 
per Prep 1. se,kAraNa se,dvArA 
perceive V 1. jAnanA,samajhanA,mAlUma karanA,gochara karanA,dekhanA,bUjhanA 
percentage N 1. pratishata,saikaDA 
perceptible A 1. pratyakSha,suspaShTa,i.ndriyagochara,dR^iShTigochara 
perception N 1. anubhava,grahaNabodha,samajhA 
perceptive A 1. sachetana,anubhavI,jAnanahAra,grahaNakShama 
perch N 1. lambI laggI,2. sADe pA.ncha gaja kA nApa,laThThA,3. machhalI,4. chiDiyo.n ke baiThane kA aDDA 
perch VI 1. baiThanA,aDDe para baiThanA 
percolate VI 1. TapakanA 
percolate VT 1. TapakAnA,chuAnA,nithAranA,chhAnanA 
percussion N 1. Takkara,Thokara,mAra,Thesa 
peremptory A 1. tAkIdI,nishchita,aTala,achala,nishchayAtmaka,a.ntima 
perennial A 1. bArahamAsI,nitya 
perfect A 1. pUrA,doShahIna,nirdoSha,2. nipuNa,siddha 
perfect VT 1. pUrA karanA,siddha karanA,nipuNa karanA 
perfection N 1. pUrApana,pUrNatA,siddhi,pravINatA 
perforate VT 1. chhedanA,chheda karanA,bhedhanA,sAlanA 
perform VI 1. bAjA bajAnA,nibAhanA 
perform VT 1. pUrA karanA,sa.npAdana karanA,pAlana karanA 
performance N 1. sa.npAdana,kAmakAja,kArya,kR^iti,karatUta 
perfume N 1. sugandha,khushabU 
perfume VT 1. sugandhita karanA,mahakAnA 
perfunctory A 1. asAvadhAna,acheta,beparavAha,2. asAvadhAnI se kiyA huA 
perhaps Adv 1. kadAchita,sa.nyoga se,shAyada,sa.nbhavataH 
peril N 1. jokhima,sha.nkA,khatarA 
perilous A 1. khataranAka,bhayahetuka,jokhima 
perimeter N 1. pariNiti,bhArI gherevAlI rekhA,kShetra kI bhujAo.n kA yogaphala 
period N 1. chakra,kAla chakra,samaya,kAla,2. a.nta,3. pUrNavirAma 
periodic A 1. sAmayika 
periodical A 1. sAmayika,phasalI,niyata samaya kA antara dekara honevAlA 
periodical N 1. patrikA,niyata samaya para nikalanevAlA patra 
peripatetic A 1. bhramaNakArI,sthAna sthAna para jAnevAlA 
peripatetic N 1. bhramaNakArI,vyApArI 
periphery N 1. paridhi,gherA,girdA 
perish VI 1. miTa jAnA,mara jAnA,naShTa ho jAnA,barabAda ho jAnA 
perishable A 1. nAshavAna,vinAshI,nashvara 
perishable N 1. kharAba ho jAnevAlI vastu 
perjure VT 1. jhUThI kasama khAnA 
perjured A 1. mithyA shapatha kA aparAdhI 
perjury N 1. mithyA shapatha,jhUThI gavAhI,mithyA sAkShya 
perk A 1. phurtIlA,teja,cha~nchala,shokha,DhITha,2. ghamaNDI 
perk VI 1. akaDanA,ai.nThanA 
perk VT 1. teja karanA 
perky A 1. ghamaNDI,DhITha 
permanence N 1. sthiratA,sthAyitva,rahAva,TikAva,ThaharAva,dR^iDhatA 
permanent A 1. sthira,dR^iDha,TikAU,sthAyI 
permeate VT 1. ArapAra nikalanA,ghusanA,paiThanA,chhedo.n me.n hokara jAnA 
permissible A 1. svIkR^iti yogya,nyAyya,anuGYeya,anuGYA yogya 
permission N 1. AGYA,anumati,anuGYA 
permissive A 1. svata.ntratA denevAlA,anuGYAprada 
permit N 1. paravAnA,AGYApatra 
permit VI 1. sahana karanA 
permit VT 1. chhoDanA,de denA,2. anumati denA,AGYA denA,anuGYA denA 
permutation N 1. palaTA,adala-badala,vinimaya,2. krama sa.nchaya,amaka pAsha 
pernicious A 1. nAshaka,ghAtaka,hAnikAraka,dukhadAI 
perpendicular A 1. sIdhA,lambavatta,khaDA 
perpendicular N 1. lambI,sIdhI khaDI rekhA 
perpetrate VT 1. karanA 
perpetual A 1. sarvakAlika,nitya,avirata,nira.ntara 
perpetually Adv 1. nitya,sadA,nira.ntara rUpa se 
perpetuate VT 1. avirata banAnA,sthira rakhanA 
perpetuity N 1. nityatA,nira.ntaratA,sadaivatva,ananta kAla 
perplex VT 1. kaThina banAnA,2. ghabarAnA,vyAkula karanA,3. hairAna karanA 
perquisite N 1. dastUrI,UparI phAyadA,adhika lAbha,puraskAra 
perry N 1. nAshapAtI kA sharabata yA sharAba 
persecute VT 1. pIchhe paDanA,2. satAnA,ta~Nga karanA,kaShTa pahu.nchAnA 
persecution N 1. pIDana,satAnA,duHkha,kaShTa 
perseverance N 1. dhuna,2. udyoga,3. gambhIratA,4. dhIraja,5. dR^iDhatA 
persevere VT 1. dhuna rakhanA,dR^iDha rahanA,nibAhanA,lagA rahanA 
persist VI 1. lagA rahanA,haTha karanA,dR^iDha rahanA 
persistence N 1. dR^iDhatA,dhuna,haTha,jidda,aDa,dR^iDhAgraha 
persistent A 1. lagA huA,dR^iDha sa.ngraha,2. haThI 
person N 1. manuShya,shakhsa,jana,2. bheSha,3. rUpa,4. pAtra,5. puruSha,vyakti,6. sharIra,deha 
personal A 1. nija kA,apanA,jAtIya,shArIrika,vaiyaktika,vyaktigata,2. puruSha vAchaka,vyakti vAchaka,3. svaya.nkR^ita,apane Apa kiyA huA 
personality N 1. vyaktitva,2. visheShatA,vishiShTatA 
personally Adv 1. apane Apa,svaya.n,vyaktigata rUpa se 
personification N 1. jIvadhArI ThaharAnA,chetanA dharmAropaNa,manuShyaguNAropa 
personify VT 1. jIvadhArI ThaharAnA,puruSha ThaharAnA,kisI nirjIva ko vyakti ThaharAnA,manuShyaguNa AropaNa karanA,2. mUrti honA,Adarsha rUpa honA 
personnel N 1. amalA,karmachArI loga 
perspective N 1. dR^iShya,chitra,2. dekhane kA shIshA,3. kAgaja Adi para chitra khI.nchane kI vidyA jisase jaise dikhAI paDe vaise hI chitra khI.nchA jAya 
perspiration N 1. pasInA AnA,pasInA paseva,sveda 
persuade VT 1. samajhAnA bujhAnA,2. ukasAnA,ubhADanA,phusalAnA,3. vishvAsa jamAnA 
persuasion N 1. samajhAnA bujhAnA,prabodhana,2. vishvAsa,3. dR^iDha nishchaya,4. mata,5. mArga 
persuasive A 1. samajhAne bujhAne vAlA,pyojaka,prabodhaka 
pert A 1. chAlAka,DhITha,phurtIlA,chapala,avinIta 
pertain VI 1. sambandha rakhanA,sarokAra rakhanA,apanA honA 
pertinent A 1. yogya,ThIka,uchita,upayukta 
perturb VT 1. bechaina karanA,ghabarAnA,ghabarA denA,2. bAdhA DAlanA,3. krama bigADanA 
peruse VT 1. dhyAna dekara paDhanA vA bA.nchanA 
pervade VT 1. pravesha karanA,paiThanA,2. ghusa jAnA,ghusa AnA,3. saba jagaha phaila jAnA 
pervasive A 1. phailatI huI,vyApaka 
perverse A 1. ulTA,pratikUla,2. haThI,jiddI,dika karane vAlA,3. chiDachiDA 
perversion N 1. vikAra,2. artha palaTanA yA ulaTanA,bigADa 
pervert N 1. gumarAha AdamI,svadharmatyAgI vyakti 
pervert VT 1. gumarAha karanA,pheranA,moDanA,bigADanA,patha bhraShTa karanA 
pessimist N 1. sa.nsAra ko dukhamaya jAnane vAlA,2. vastuo.n kA burA pakSha dekhane vAlA viShAdAtmaka vichAra vAlA 
pest N 1. ghAtaka roga,2. bimArI,3. marI,4. viSha 
pester VT 1. dika karanA,2. ta~Nga karanA,satAnA 
pet N 1. chiDachiDAhaTa,krodhAvesha,2. peTa,pAlA huA bheDa ityAdi jAnavara kA bachchA,3. lADalA,pyArA,premapAtra 
pet VT 1. lADa karanA,pyAra karanA 
petal N 1. pa.nkhuDI,phUla kI pattI 
petition N 1. prArthanA,vinatI,vinaya,2. prArthanA patra,3. arjI 
petition VT 1. nivedana karanA,vinaya karanA,arja karanA,2. prArthanA patra yA darakhvAsta denA 
petitioner N 1. vinaya yA arja karane vAlA,prArthaka,nivedaka,prArthI 
petrify VI 1. patthara ho jAnA 
petrify VT 1. patthara banA denA 
petrol N 1. peTrola,sApha kiyA huA peTroliyama 
petroleum N 1. peTroliyama,shilAtaila,patthara kA paseva,miTTI kA tela 
petty A 1. chhoTA,laghu,kShudra,2. kama daraje kA,3. jarA sA,thoDA sA 
petulant A 1. jhakkI,duHshIla,avinIta,gustAkha,DhITha,2. chiDachiDA 
pew N 1. giraje me.n baiThane kI ghirI huI jagaha 
pewter N 1. jastA,kA.nsA 
phalanx N 1. sipAhiyo.n kA banA jhuNDa,2. vyUha,3. a.ngulI yA a.ngUThe kI haDDI 
phantom N 1. bhUta,preta,2. chhAyA 
pharmacist N 1. davAsAja,attAra 
pharmacy N 1. phArmesI,2. attArI,davAsAjI,auShadhi banAnA 
phase N 1. rUpa,2. dR^iShTi 
pheasant N 1. tItara,mahUkA 
phenomenal A 1. adbhuta,asAdhAraNa,2. dR^igviShaya sa.nba.ndhI vA sAdR^ishara 
phenomenon N 1. adbhuta vastu,2. adbhuta ghaTanA,3. rUpa,gochara vastu,dR^igviShaya 
philanthropic A 1. paropakArI,sarvajana upakArI,lokahitaiShI 
philanthropist N 1. jana hitaiShI,paropakArI manuShya 
philanthropy N 1. paropakAra,2. saba logo.n se prIti 
philosopher N 1. tatvavettA,darshanaGYa,tatvaGYAnI,2. prAGYa,paNDita 
philosophical A 1. dArshanika,tatvaGYAna sa.nba.ndhI,tArkika,2. buddhimAna 
philosophy N 1. GYAna prIti,2. tatvavichAra,tarka shAstra vidyA,GYAna vidyA 
phonograph N 1. phonogrApha,shabda uchchAraNa ya.ntra 
phosphorus N 1. phasphorasa,eka jalane vAlI vastu jisase diyAsalAI banAte hai.n 
photograph N 1. phoTogrApha,aksI tasavIra,Alokachitra 
photograph VT 1. phoTogrApha lenA,aksI tasavIra khI.nchanA 
photographer N 1. phaTogrAphara,aksI tasavIra khI.nchane vAlA 
photography N 1. Aloka chitra vidyA,aksI tasavIra khI.nchane kI kalA,phoTogrAphI 
phrase N 1. vAkyA.nsha,pada,3. vAk prakAra,4. vachana,5. kevala shabda,shabda mAtra 
phrase VTI 1. bolanA,kahanA,shabdo.n me.n prakAsha karanA,shabda denA 
physic N 1. cha.ngA karane kI vidyA,2. auShadhi,davA,julAba 
physical A 1. bhautika,prAkR^itika,sAkAra padArtha sa.nba.ndhI,2. shArIrika,3. padArtha sa.nba.ndhI 
physically Adv 1. prAkR^itika rUpa se,svabhAva se,sharIra se 
physicist N 1. bhautika viGYAnI,padArtha viGYAna kA GYAtA 
physics N 1. prakR^iti vidyA,bhautika viGYAna,padArtha viGYAna 
physiology N 1. prANIdharma vidyA,jIvatatva,jIvana vidyA 
physique N 1. shArIrika banAvaTa,DIla Daula 
pianist N 1. piyAno bAjA bajAne vAlA 
piano N 1. piyAno bAjA 
pick N 1. kudAlI,2. pasanda,3. chhApane ke akShara para jamI huI maila 
pick VT 1. cho.ncha mAranA,2. toDanA,3. sApha karanA,4. uchakanA,5. baToranA,6. chunanA,7.kholanA,8.khAnA,9.curAnA 
picket N 1. khU.nTA,2. nAka kI chaukI,3. senA ke Age rakhe hue sainika 
picket VTI 1. rukAvaTa karanA 
pickle N 1. achAra yA murabbe ke liye arka,khArA pAnI,2. achAra,murabbA 
pickle VI 1. khAre pAnI me.n rakhanA,achAra DAlanA,2. kisI vyakti ke liye pahale se hI da.nDa niyata karanA 
pickpocket N 1. jeba katarane vAlA,girahakaTa 
picnic N 1. khAnA,2. bhoja jisa me.n pratyeka manuShya kuchha detA hai,guTa,jalasA 
pictorial A 1. chitra sa.nba.ndhI,tasavIradAra,chitramaya 
picture N 1. chitra,tasavIra,rUpa 
picture VT 1. tasavIra khI.nchanA,chitra banAnA 
picturesque A 1. chitra sA,tasavIra sA,2. manohara 
piddle VI 1. chhoTA kAma karanA 
pie N 1. pAI,kachauDI,samosA,2. eka prakAra kI chiDiyA 
piece N 1. paibanda,2. lekha,3. bandUka,4. sikkA,5. thAna,6. chitra,7.shatara.nja kI goTI 
piece VTI 1. paibanda lagAnA,milAnA 
piecemeal A 1. alaga,judA,bhinna 
piecemeal Adv 1. alaga alaga karake,2. thoDA thoDA,3. kramashaH 
pied A 1. dhabbAdAra,2. ra.nga bira.nga kA 
pier N 1. pAyA,khambha,2. ghATa 
pierce VTI 1. chhedanA,2. ghusanA,ghuseDanA,3. chubhanA,4. asara karanA 
piercing A 1. chhedane vAlA,2. teja,tIkShNa,3. chubhane vAlA 
piety N 1. Ishvara bhakti,2. dharmaniShThatA 
pig N 1. suara kA bachchA,2. chhInA,3. dhAtu kA DalA 
pigeon N 1. kabUtara,kapota 
pigment N 1. ra.nga,rogana 
pike N 1. barchhI,bhAlA,2. eka prakAra kI machhalI 
pile N 1. Dhera,2. shAlA,3. laTThA,4. bAla,roA.n 
pile VT 1. jamA karanA,2. laTThA gADanA 
piles N 1. bavAsIra,arsha roga 
pilfer VTI 1. thoDA thoDA karake churAnA,uDA lenA,hathalapakI karanA 
pilgrim N 1. tIrtha yAtrI,musAphira,yAtrI 
pilgrimage N 1. tIrtha yAtrA,yAtrA 
pill N 1. golI 
pill VT 1. chhInanA,mUsanA,mU.nDanA 
pillage N 1. lUTa khasoTa 
pillage VT 1. lUTanA,chhIna lenA,2. naShTa karanA 
pillar N 1. stambha,khambhA,TekanI,2. AdhAra stambha,buniyAda 
pillory N 1. TikaThI,kaTaharA jisame.n sira aura hAtha DAlakara da.nDa dete the,haDI 
pillory VT 1. kaTahare me.n sira aura hAtha DAlakara da.nDa denA,haDI me.n Tho.nka denA 
pillow N 1. takiyA 
pillow VT 1. takiyA lagAnA 
pin N 1. suI,kIla,pina,AlapIna,khU.nTI 
pin VT 1. suI lagAnA,kIla lagAnA,pina lagAnA,AlapIna lagAnA,khU.nTI lagAnA,2. joDanA,banda karanA 
pinch N 1. chuTakI,takalIpha,klesha 
pinch VT 1. dabAnA,ta.nga karanA,satAnA,takalIpha denA 
pine N 1. devadAra,sanobara 
pine VT 1. jhurAnA,laTa jAnA,naShTa hote jAnA,2. ati ichchhuka honA,abhilAShA karanA 
pineapple N 1. anannAsa 
pingpong N 1. eka khela 
pink A 1. gulAbI ra.nga kA 
pink N 1. gulAbI ra.nga,puShpa visheSha,eka khushabUdAra chamakIlA phUla,2. A.nkha 
pink VT 1. chhoTe chhoTe chheda karanA,2. palaka mAranA 
pinnacle N 1. burja,choTI,shikhara 
pint N 1. DeDha pAva kA eka nApa 
pioneer N 1. mArga darshaka,netA,aguA,loniyA 
pioneer VI 1. mArga darshaka honA 
pioneer VT 1. Age chalakara rAstA banAnA 
pious A 1. dharmaniShTha,puNyAtmA,pavitra,santa,satI,pAka 
pipe N 1. bA.nsurI,ba.nsI,2. nigAlI,3. nala,nalI,4. pIpA 
pipe VT 1. sITI bajAnA,2. bA.nsurI bajAnA 
piper N 1. bA.nsurI bajAne vAlA,ghUma ghUma kara gAne vAlA 
pipkin N 1. hA.nDI,meTI 
piracy N 1. samudrI DakaitI,2. sAhityika chorI 
pirate N 1. samudrI DAkU 
pirate VT 1. samudra para DAkA DAlanA,2. binA AGYA ke lenA 
pistol N 1. pistaula,tama.nchA 
pistol VT 1. pistaula mAranA 
pit N 1. gaDDhA,bila,2. kabra 
pit VT 1. gaDDho.n se chihna karanA,dandAne DAlanA 
pitch N 1. dhUnA,rAla,2. sImA,chaDhAva vA utarAva kA darjA,choTI 
pitch VI 1. gADanA yA khaDA karanA,DarA DAlanA,2. chaDhanA utaranA 
pitch VT 1. dhUnA lagAnA,kAlA karanA,2. phe.nkanA,3. gADanA 
pitcher N 1. ghaDA,maTakI,ThiliyA,kalasa 
pitchfork N 1. pa.njA jisase anAja Adi ke pUle phe.nkate hai.n,a.nTrA 
pitfall N 1. chora gaDDhA,Dahaka,vaha gaDDhA jisa para jAnavaro.n ke pha.nsAne ke lie kuchha bichhA diyA jAe 
pithy A 1. balavAna,2. joradAra,3. sa.nkShipta,4. gUdAdAra 
pittance N 1. alpa bhAga,bhattA,chabenA,chhoTA pAritoShika,vajIphA 
pity N 1. dayA,karuNA,rahama 
pity VT 1. dayA karanA,tarasa khAnA 
pivot N 1. chUla,kIlI jisa para koI vastu ghUme,2. mukhya yA kendrIya sthAna 
pivot VT 1. chUla para rakhanA 
placard N 1. viGYApana patra,ishtihAra 
placard VT 1. viGYApana denA,ishtihAra lagAnA 
placate VI 1. milA lenA,sa.ntuShTa karanA 
place N 1. sthAna,jagaha,sthiti,2. avasthA,3. shreNI,darjA,4. vyavasAya,peshA,5. kamarA,nivAsa sthAna,6. pustaka me.n koI a.nsha 
place VT 1. lagAnA,niyata karanA,dharanA,rakhanA 
placenta N 1. nAla,A.nvala,kheDI,ojhaDI 
placid A 1. santoShI,komala,mulAyama,narama,svastha,gambhIra 
plagiarism N 1. sAhityika chorI 
plagiarize VI 1. dUsare ke gra.ntha me.n se chorI karanA 
plague N 1. mahAmArI,plega,takalIpha,balA,vipatti,dukhadAyaka vastu 
plague VT 1. mahAmArI se pIDita karanA,dukha denA,ta.nga karanA 
plain A 1. chikanA,chaurasa,2. spaShTa,prakaTa,3. niShkapaTa,kharA,4. sAdA,bhaddA 
plain N 1. samatala kShetra,samabhUmi,maidAna,2. raNabhUmi,laDAI kA maidAna 
plain VT 1. chaurasa karanA,barAbara karanA 
plainly Adv 1. sApha,spaShTa rUpa se,pratyakSha rUpa se 
plaintiff N 1. abhiyogI,arthI,muddI,vAdI 
plaintive A 1. vilApI,phariyAdI,shokasUchaka,shokArthaka 
plait N 1. taha,chunnaTa,jAla,gU.nthana 
plait VT 1. lapeTanA,taha karanA,jAlI banAnA,gU.nthanA 
plan N 1. rUpa,AkAra,DhA.nchA,nakshA,2. upAya,tadabIra,bandisha,yatna 
plan VI 1. DhA.nchA DAlanA,nakshA banAnA,upAya karanA,bandisha karanA 
plane A 1. samatala,chaurasa,chapaTA 
plane N 1. samakShetra,samadharAtala,barAbara sataha,2. randA,takShaNI 
plane VT 1. chikanA karanA,randA chalAnA 
planet N 1. graha,sitArA 
planetary A 1. graho.n kA,graha sambandhI,2. bhramaNakArI 
plank N 1. takhtA,laTThA 
plank VT 1. takhtA lagAnA,takhtAbandI karanA 
plant N 1. vanaspati,paudhA,2. paibanda,joDa,3. aujAra,hathiyAra 
plant VT 1. gADanA,ropanA,lagAnA 
plantation N 1. bagIchA,vATikA,khetI,bastI,nI AbAdI 
planter N 1. bone vAlA,bAga yA kheta lagAne vAlA yA usakA mAlika 
plaster N 1. palastara,astara 
plaster VT 1. palastara astara karanA,lIpanA,potanA 
plastic A 1. rUpa dene vAlA,2. namya,banAne yA DhAlane ke yogya yA sambandhI 
plate N 1. pattara,thAlI,takhtA,chA.ndI yA sone kA bhUShaNa yA baratana Adi 
plate VT 1. mulammA karanA,gaDhanA,pattara jaDanA 
plateau N 1. U.nchI chaurasa bhUmi 
platform N 1. chabUtarA,unnata sthAna,vedikA,machAna,plaiTaphArma 
platinum N 1. eka sapheda ra.nga kI dhAtu 
platitude N 1. lacharapana,sAdhAraNa ukti,purAnI yA anarthaka bAte.n 
platoon N 1. sanachaturbhuja sainya dala,kampanI 
platter N 1. parAta,thAla 
plaudit N 1. shAbAshI,baDAI,prasha.nsA 
plausible A 1. satyAbhAsa,satya sadR^isha,dikhAvaTa me.n achchhA 
play N 1. khela,kilola,dillagI,2. nATaka,3. vyavahAra kA Dha.nga,AcharaNa 
play VTI 1. khela karanA,khela khelanA,2. nakala karanA,abhinaya karanA,svA.nga karanA,3. ha.nsI karanA,chiDhAnA,4. bajAnA 
playful A 1. khilADI,cha.nchala,chapala,AnandI,rasika 
plea N 1. dalIla,bahasa,uttaravAda,hetuvAda,2. mukadamA,vAda,3. bahAnA 
plead VT 1. pratipAdana karanA,bahasa karanA,bAta karanA,vakAlata karanA,javAba lagAnA 
pleadings N 1. pratipAdana,bahasa,hetuvAda,uttaravAda 
pleasant A 1. ruchikara,ruchira,sukhada,suhAvanA,manohara 
pleasantry N 1. prasannatA,khushI,dillagI,Ananda 
please VI 1. pasanda karanA,chAhanA,2. kR^ipA karanA,rAjI honA 
please VT 1. prasanna karanA,khusha karanA,rAjI karanA,rijhAnA 
pleasing A 1. AnandadAyaka,prItikara,dilapasanda,manabhAvanA,ruchira,sukhada 
pleasurable A 1. AnandadAyaka,ruchikAraka,sukhada 
pleasure N 1. Ananda,khushI,prasannatA,2. marjI,ichchhA,3. meharabAnI,kR^ipA 
pledge VT 1. bandhaka karanA,giravI rakhanA,jamAnata denA,2. vachana denA 
plentiful A 1. prachura,samR^iddha,bahuta,jyAdA,2. upajAU,jarakheja 
plight N 1. rahana,giravI,2. vachana,vAdA,3. dashA,avasthA,hAlata,4. pecha,taha 
plight VT 1. rahana yA giravI rakhanA,2. vachana denA 
plot N 1. chaurasa jamIna kA TukaDA,2. bandisha,ShaDaya.ntra,kapaTa prabandha,guTa 
pluck N 1. jAnavaro.n kA dila jigara aura phephaDA,2. himmata,sAhasa,DhADhasa 
plume N 1. para,pakSha,2. sammAna,chihna,3. abhimAna,darpa 
plump VT 1. moTA karanA,chauDAnA,bharanA,2. ekAeka girA denA 
ply VTI 1. lagA rakhanA,lagA rahanA,mehanata karanA,parishrama karanA,2. moDanA,3. pIchhe moDanA 
pocket VT 1. jeba me rakhanA,2. dhokA dekara lenA,3. chhipAnA 
poem N 1. kAvya,kavitA,2. chhanda,pada 
poetic A 1. padyasambandhI,chhandabaddha,2. ra.ngIna,padyAtmaka,ala.nkR^ita 
point N 1. noka,2. bindu,nuktA,3. darajA,4. virAma chihna,5. chhoTA,antarIpa,6. kShaNa,7.bArIka bAta,8.udAharaNa,9.ThIka bAta,ThIka samaya yA sthAna,10.bilakula,sarvathA 
point VTI 1. teja karanA,nukIlA karanA,2. nishAna lagAnA,3. virAma Adi chihna lagAnA,4. batalAnA 
pointer N 1. sUchaka daNDa,2. sUchI patra,pheharista,3. eka jAti kA shikArI kuttA 
pointless A 1. kunda,bhotara,binA noka kA,atIkShNa,2. nirarthaka,arthashUnya 
poise VT 1. taulanA,pAsa.nga karanA,2. jA.ncha karanA,3. takalIpha denA,satAnA 
poke N 1. thailA,jholA,2. ghuseDa,bho.nka 
poke VT 1. nokIlI chIja se DhakelanA yA mAranA,2. ukasAnA,3. sI.nga mAranA 
pole N 1. ballA,choba,2. sADhe pA.ncha gaja kA nApa,3. dhruva,kutuba 
police N 1. nagara vyavasthA,2. pulisa,nagara pAla gaNa 
policy N 1. nIti,rAjashAsana nIti,chAturya yukti,nIti vidyA,hikamata,chaturAI,2. bImA patra 
polish N 1. chikanAhaTa,chamaka,shiShTatA,sabhyatA,saujanya,bhalamanasAhata,sughaDAI,2. pAlisha,chikanA karane aura chamakAne kI vastu 
politic A 1. GYAnI,buddhimAna,guNI,chAlAka,chatura,2. rAjanIti sambandhI,rAjanaitika 
poll N 1. rAsa,vyakti,sira,sU.nDa,shIrSha,2. Adamiyo kI sUchI,nAmAvalI,3. mata dene kA sthAna,nirvAchana sthAna,nirvAchana 
poll VT 1. kATanA,kataranA,2. nirvAchana sthAna me lAnA,3. rajisTara me nAma chaDhAnA,rAya denA,mata denA,membara chunanA 
pollard N 1. kaTA huA peDa,ThU.nTha,2. be sI.nga kA jAnavara 
pontoon N 1. nAvo.n kA pula,2. pula ba.ndhane kI naukA 
pony N 1. TaTTU,chhoTA ghoDA,yAbU,TA.nganA 
poodle N 1. bahuta chhoTA kuttA jise goda me.n rakhate he.n 
pooh I 1. thU,chhI chhI 
pool N 1. pokharA,pokhariyA,talaiyA,chhoTA tAlAba 
poop N 1. jahAja ke sabase pIchhe kA bhAga 
poop VT 1. pIchhe ke hisse para mAranA 
poor A 1. ka.ngAla,2. Usara,3. dubalA,nIcha,4. tarasa ke yogya 
poorly A 1. bImAra 
poorly Adv 1. daridratA se,adhamatA pUrvaka,binA dhana ke,nIchapana se 
pop N 1. taDAkA,chaTAkA,dhaDAkA,jhaTapaTa,2. eka sharabata 
pop VTI 1. jhaTapaTa AnA yA bAhara jAnA,ghuseDanA,A paDanA,TUTa paDanA 
pope N 1. roma kA baDA pAdarI,popa 
poplar N 1. vR^ikSha visheSha,khada.nga,chinAra 
poppy N 1. postA,khasakhasa 
populace N 1. janatA,sAdhAraNa loga,mAmUlI AdamI,jamaghaTa,jana sAdhAraNa 
popular A 1. lokapriya,priya,2. sarva prasiddha,prachalita,3. sAdhAraNa jana sambandhI,4. sadA 
popularity N 1. sarva prIti,AmapasandI,prasiddha 
populate VT 1. AbAda karanA,basAnA 
population N 1. bastI,AbAdI,jana sa.nkhyA 
populous A 1. AbAda,basA huA 
porcelain N 1. chInI ke baratana 
porch N 1. DyoDhI,DaboDhI,usArA 
porcupine N 1. sAhI,khArapushta,salya 
pore N 1. roma chhidra,roma kUpa,2. chamaDe kA chheda,surAkha 
pore VI 1. gaura se dekhanA,A.nkha gaDA kara dekhanA 
pork N 1. suara kA mA.nsa,suara kA goshta 
porous A 1. chhidrayukta,chhedadAra,surAkhadAra,jhirajhirA 
porpoise N 1. sU.nsa,sa.ngamAhI 
porridge N 1. lapasI,haluA 
port N 1. ba.ndaragAha,2. dvAra,phATaka,3. chAla,4. jahAja kA bA.nyA pakSha,5. purtagAlI sharAba 
port VT 1. bAye.n tarapha moDanA 
portable A 1. uThAne yogya,halakA,uThA le jAne lAyaka,2. sahane yogya 
portage N 1. pahu.nchAyI,DhulAyI,uThAI,le jAne kA kirAyA 
portal N 1. chhoTA phATaka,daravAjA,phATaka para kA gaharAva 
portend VT 1. Age se batAnA yA jatAnA,saguNa kahanA yA batAnA 
portent N 1. ashaguna,kharAba shaguna yA phala 
porter N 1. dvArapAla,darabAna,2. pallAdAra,bojhiyA,3. eka prakAra kI madirA 
portfolio N 1. bastA,jujdAna,2. rAja sachiva kA pada 
portico N 1. DyoDhI,barAmadA 
portion N 1. hissA,a.nsha,bhAga,TukaDA,2. strIdhana 
portion VT 1. bA.nTanA,denA 
portly A 1. GYAnadAra,2. sthUla,moTA 
portrait N 1. chitra,chhabi,tasavIra,vistR^ita varNana,Alekhya 
portray VT 1. chitra khI.nchanA,tasvIra khI.nchanA,2. varNana karanA 
portrayal N 1. chitraNa,chitrakArI 
pose N 1. Dha.nga,Dhaba 
pose VT 1. banda kara denA,2. khoda khoda ke pUchhanA,prashno.n se ghabarA denA,savAlo.n se ghabarA denA,3. koI rUpa dhAraNa karanA 
position N 1. jagaha,2. vajA,rUpa,3. dashA,hAlata,sthAna,sthiti,darjA,avasthA 
positive A 1. sthira,pakkA,nissandeha,nishchaya,sunishchita,2. vAstavika,3. nirNAyaka,4. dhanAtmaka 
positively Adv 1. sIdhA,ThIka ThIka,sachamucha,nishchaya rUpa se,nissandeha rUpa se 
posse N 1. sipAhiyo.n kA dala,sainya dala,2. balavAna dala 
possess VT 1. adhikAra rakhanA,kabjA rakhanA,dakhala karanA,prApta karanA,dabA lenA,pakaDa lenA 
possession N 1. adhikAra,kabjA,dakhala,bhoga,bhukti,2. mAla,jAyadAda 
possibility N 1. sambhAvanA,honahArI,sambhAvyatA 
possible A 1. hone yogya,karane yogya,mumakina,sa.nbhAvya,sa.nbhava 
possibly Adv 1. kadAchita,shAyada,sambhavataH 
post N 1. stambha,khambA,2. sthAna,jagaha,3. naukarI,ohadA,kAma,pada,4. chiThThIrasA.n,DAka le jAne vAlA,5. DAka,6. eka prakAra kA kAgaja 
post VTI 1. viGYApana denA,2. rakhanA,3. DAkakhAne me.n chhoDanA,4. khAte me.n utAranA,5. jaLa chalanA 
postage N 1. DAka mahasUla 
postal A 1. DAka sambandhI,DAka kA 
poster N 1. harakArA,kAsada 
posterity N 1. santAna,va.nshaja,aulAda,laDake vAle,bAla bachche 
posthumous A 1. maraNoparAnta,marane ke pIchhe paidA huA,mR^ityutarajAta,marane se pIchhe chhapA huA yA prakAshita 
postpone VT 1. multavI karanA,DAla rakhanA,TAla denA,dera karanA,vila.nba karanA 
postponement N 1. multavI karanA,tArIkha haTA denA,2. dera,vila.nba 
postscript N 1. upalekha,pashchAt lekha,jo kisI chiTThI yA lekha ke samApta hone ke pIchhe likhA gayA ho 
postulate VTI 1. kalpanA karanA,mAna lenA,pharja karanA,2. mA.nganA,prArthanA karanA 
posture N 1. Dha.nga,vajA,dashA,hAlata,sthAna,avasthA,shAsana 
posture VT 1. kisI visheSha sthAna me.n yA Dha.nga se rakhanA 
pot N 1. dhAtu yA miTTI kA baratana,pyAlA,karavA,kaTorA,AbakhorA 
pot VT 1. baratana me rakhanA,2. baratana me murabbA yA achAra DAlanA 
potable A 1. pIne ke yogya 
potable N 1. pIne ke yogya vastu,peya 
potash N 1. khAra,sajjI,eka prakAra kA khara 
potassium N 1. poTaisiyana 
potato N 1. AlU kA paudhA,AlU 
potency N 1. shakti,sAmarthya,tAkata,prabhAva,asara 
potent A 1. balavAna,tAkatavara,guNakArI,saprabhAva,prabala 
potential A 1. sa.nbhAvita,sa.nbhavanIya 
potential N 1. samabhAva,shakya,balavAna 
potion N 1. sharabata,pIne kI davA,patalI auShadhI 
potter N 1. kumhAra 
potter VT 1. ochhA kAma karanA 
pottery N 1. kumhAra kA kAma,2. miTTI ke bartana,3. miTTI ke bartana banAne kI jagaha yA sthAna 
pouch N 1. chhoTA thailA,thailI,khIsA 
pouch VT 1. jeba me.n rakhanA,2. nigala jAnA 
poultry N 1. pAlatU chiDiyA.n,murga,murgI 
pounce N 1. pa~njA,2. jhapaTanA,jhapaTa,3. mahIna chUrNa,bArIka saphUpha 
pounce VTI 1. jhapaTa kara pakaDanA,pa~nje me.n pakaDanA,jhapaTanA,2. chUrana chhoDanA,saphUpha DAlanA,3. chheDanA,sAlanA,4. pa~njA mAranA 
pound N 1. pAu.nDa( eka tola lagabhaga adhA sera kA hotA hai yA eka sikkA jo ,20 shili.nga ke barAbara hotA hai) 2. eka bADA 
pound VI 1. bhArI chIja se kUTanA,bukanI karanA,chUra chUra karanA,2. gheranA,hAte me.n banda karanA 
pounder N 1. bukanI karane vAlA,2. mUsala,baTTA,loDhA,kharala,3. ( itane) pau.nDa kA mAlika 
pour N 1. sotA,bADha 
pour VI 1. nikalanA,bahanA 
pour VT 1. uDelanA,dhAra bA.ndha ke chhoDanA,mUsalAdhAra bharanA,nikAlanA,DhAlanA 
poverty N 1. dInatA,garIbI,nirdhanatA,diridratA,kamI 
powder N 1. chUrana,burAdA,2. bArUda 
powder VT 1. chUra chUra karanA,2. saphUpha chhiDakanA,3. lavaNa burakanA 
powdery A 1. dhUla sA,bhura bhurA,pisA huA,2. chUra hone vAlA 
power N 1. shakti,yogyatA,tAkata,jora,bala,adhikAra,2. rAjA,adhipati,3. hukUmata 
powerful A 1. shaktimAna,sAmarthyavAna,tAkatavara,jabaradasta,balavAna,samabhAva 
powerless A 1. kamajora,bebasa,durbala,shaktihIna,asamartha 
powerlessness N 1. kamajorI,bebasI,durbalatA,shaktihInatA,asamarthatA,asAmarthya 
practicable A 1. karaNIya,sukara,sAdhya,hone ke yogya,sambhava,mumakina 
practical A 1. abhyAsa sambandhI,abhyAsika,kAma kA,vyAvahArika,kriyAtmaka 
practically Adv 1. bartAva se,abhyAsa se,mashka se,vyAvahArika rUpa se,yathArtha me.n 
practice N 1. dastUra,chalana,vyavahAra,abhyAsa,Adata,2. hunara,kAma,chAlAkI 
practitioner N 1. peshAvara,guNI,kisI vyavasAya me.n lagA huA 
pragmatic A 1. DhITa,gustAkha,hAtha DAlane vAlA,hastakShepa karane vAlA,parakArya charchaka 
prairie N 1. prerI,ghAsa kA baDA maidAna 
praise N 1. prasha.nsA,tArIpha,stuti,kIrti,nAmavarI 
praise VT 1. sarAhanA,tArIpha karanA,baDAI karanA,yasha gAnA 
prance VI 1. uchhalanA,kUdanA,kilola karanA,shAna se savAra honA 
prank N 1. uchhalakUda,khela kulela,banAva ThanAva,chAla,chAlAkI 
prank VT 1. sa.nvAranA,sajAnA 
prate N 1. bakavAsa 
prate VTI 1. binA prayojana bakanA,bakanA,bakabaka karanA,gapa hA.nkanA 
pray VTI 1. vinatI karanA,arja karanA,prArthanA karanA,vinaya karanA,2. devArAdhanA karanA 
prayer N 1. vinaya,prArthanA,vinatI,2. pUjA vA dhyAna karane kI vidhi,ArAdhanA,stotra,upAsanA 
pre-¬ÌèÈè½è VT 1. pUrva krayAdhikAra se prApta karanA 
preach VTI 1. dharma sa.nbandhI shikShA denA,upadesha karanA 
preacher N 1. upadeshaka,dharmavaktA 
preamble N 1. bhUmikA,prastAvanA 
prearrange VT 1. pahale hI prabandha karanA 
precarious A 1. anishchita,beThikAnA,duvidhA me.n,2. jokhima kA 
precariously Adv 1. sha.nkA se,be ThikAnA,duvidhA se,2. jokhima kA 
precaution N 1. pUrvavidhAna,pahale se yatna,pUrva chintA,pUrvopAya 
precautionary A 1. pahale se yatna karanA 
precede VT 1. Age jAnA,pahale chalanA yA honA 
precedence N 1. agra gamana,pUrvatA,shreShTha pada,shreShThatA 
precedent A 1. agragAmI 
precedent N 1. namUnA,dR^iShTA.nta,udAharaNa 
precept N 1. AGYA,Adesha,hukma,2. niyama,vidhi,vachana 
precinct N 1. sImA,sivAna,hada,me.nDa,2. sthAna,prA.nta,pradesha 
precious A 1. bahuta dAma kA,bahumUlya,anamola 
precipice N 1. karArA,DhAla,DhAlU jamIna 
precipitate A 1. sira ke bala,2. jaLa,shIghra,3. asAvadhAna,bekhabara,beroka,4. prabala,prachaNDa 
precipitate N 1. talachhaTa,jo nIche pai.ndI me.n baiTha jAya 
precipitate VTI 1. sira ke bala giranA yA phe.nkanA,2. haDabaDI karanA,3. nIche pe.nde me.n DAla denA 
precipitation N 1. bahuta jaLI,atyanta shIghratA se,2. teja chAla,shIghra gati 
precipitous A 1. bahuta DhAlU,khaDA,sira ke bala,au.ndhA,adhomukha 
precise A 1. ThIka,sUkShma,sAmayika,nishchita,2. vidhi pUrvaka,rIti sahita 
precisely Adv 1. ThIka rIti se,nishchita rUpa se,hUbahU,2. vidhi pUrvaka 
precisian N 1. vidhipUrvaka karane vAlA,kAyade ko mAnane vAlA,rItyAnusArI 
precision N 1. yathArthatA,shuddhatA,durustI,umdagI,sunishchitatA,2. sUkShmatA 
preclude VT 1. ba.nda karanA,rokanA,bAja rakhanA,manA karanA,hone na denA 
precocious A 1. samaya se pahale pakA huA,kachchA,bemausama,agaitI,akAla pakva,bAlapakva,bAlaprauDha 
preconceive VT 1. pahale se niyama kara lenA,pahale khyAla bA.ndhanA,pahale se jAnanA yA rAya karanA 
preconception N 1. rAya jo pahale se banA lI jAve,pUrva kalpanA,pUrva bodha 
precursor N 1. Age dauDane vAlA,agra gAmI,aguA,2. shaguna,pUrva sUchanA,pUrva lakShaNa 
predate VT 1. uchita samaya se pUrva tithi DAlanA 
predatory A 1. luTerA,DAkU,apaharaka,lUTa kA 
predecessor N 1. pUrvAdhikArI,pUrvaga,kisI pada para jo pahale raha chukA ho 
predicament N 1. shreNI,2. hAlata,dashA,gati,avasthA,3. vipada,sa.nkaTa 
predicate VTI 1. vishiShTa karaNanA,nirdiShTa karanA,kahanA,artha rakhanA 
predict VT 1. bhaviShyavANI karanA,bhaviShyat sa.nbandhI bAta yA Agama kahanA,pahale se batalAnA 
prediction N 1. bhaviShya vANI,Agama kathana 
predictive A 1. bhaviShya kahane vAlA,Agama kahane vAlA,bhAvI sUchaka 
predictor N 1. Agama batalAne vAlA,bhaviShyavaktA,pUrva vAdI 
predilection N 1. pahile se pasa.nda,pakSha,pUrvAnurAga,pUrva prIti,pakShapAta 
predispose VT 1. pahile se mana mAnI ichchhA honA,Age se ThIka karanA 
predisposition N 1. pahale se ichchhA,pravR^itti,jhukAva,Age se mana kA khi.nchAva 
predominance N 1. prabalatA,pradhAnya,Adhipatya,baDAI 
predominant A 1. pradhAna,shreShTha,prabala,prachaNDa,baDA 
predominate VTI 1. prabala honA,prabhutva karanA,shAsana karanA,adhika honA,shakti vA parAkrama me baDha jAnA 
preface N 1. prastAvanA,bhUmikA,prAkkathana,mukhabandha 
prefect N 1. gavarnara,rAjyAdhikArI,suparinTenDe.nTa,nirIkShaka 
prefer VT 1. adhika chAhanA,adhika Adara karanA,achchhA jAnanA,2. pesha karanA,denA,3. baDhAnA 
preference N 1. grAhyatA,pasanda,chunAva,chha.nTAva,2. adhika mAna,adhika Adara 
preferential A 1. shreShThatA sa.nbandhI,adhika pasanda kA 
prefix N 1. upasarga 
prefix VT 1. Age lagAnA 
pregnancy N 1. garbha,sagarbhatA,Ashaya pUrNatA,artha garbhatA 
pregnant A 1. garbhiNI,garbhavatI,urvara,phalavatI,paripUrNa,artha garbha 
prehistoric A 1. pUrva aitihAsika,likhita itihAsa se pahale yuga kA 
prejudge VT 1. pUrva vichAra karanA,binA pUchha pAchha vA parIkShA se daNDa kI AGYA denA,Age se ThAnanA yA nishchaya karanA 
prejudice N 1. pakShapAta,avichAra mati,taraphadArI,2. ghATA,kShati,hAni 
prejudice VT 1. pakShapAtI banAnA,pakSha karanA,hAni pahu.nchAnA,bigADanA,apakAra karanA 
prejudicial A 1. hAnikArI,apakAraka 
prelate N 1. pradhAna pAdarI,dharmAdhyakSha 
preliminary A 1. prastAvanArUpa,pAribhAShika,prAthamika,Arambhika 
prelude N 1. bAje kA Ara.nbha,pUrvara.nga,paribhAShA,ma.ngalAchAra,prastAvanA 
prelude VTI 1. Arambha karanA,paribhAShA karanA 
premature A 1. akAla pakva,samaya se pUrva pakA huA,2. beavasara,kusamaya,asAmayika,akAla 
premeditate VTI 1. Age se ThAnanA,pUrva se chintA karanA,pahale se vichAra karanA yA rachanA 
premeditation N 1. pUrvachintA,agra socha,pUrva sa.nkalpa,pUrva vichAra 
premier A 1. prathama,pradhAna,mukhya,baDA 
premier N 1. pradhAna mantrI 
premiership N 1. pradhAnamantrI kA pada,pradhAna mantripada 
premise VTI 1. prastAvanA rUpa se kahanA,Age se jAnA,pUrva pakSha kahanA vA karanA 
premises N 1. imArata aura usase lagI huI jamIna,gR^iha vATikA Adi 
premiss N 1. pUrvottarapada 
premium N 1. phala,pAritoShika,inAma,2. sUda,naphA,baDhotarI,3. bImA ke liye diyA huA rupayA,prImiyama 
premonition N 1. pahale se chetAvanI yA sUchanA,bhaviShya vAkya,pUrva bodha 
prenatal A 1. janma se pUrva 
prentice N 1. nausikhiyA 
preoccupy VT 1. pahale se vasha me karanA,pahile se ghera lenA,pahale se adhikAra karanA 
preparation N 1. prastuti,prabandha,rachanA,sAmAna,taiyArI,2. auShadhi mishraNa,banAI huI davA 
preparatory A 1. Arambha karane vAlA,shuru kA,taiyAra karane vAlA,prastAvanA rUpa 
prepare VTI 1. taiyAra karanA,ThIka karanA,sajAnA,banAnA 
prepay VT 1. peshagI denA,agalA denA 
prepayment N 1. pUrva shodhana,pUrva bhugatAna 
preponderance N 1. adhika taula,bhAva yA bala me.n baDhanA,balAdhikya,prabhAvAdhikya 
preposterous A 1. anarthaka,atarkasa.ngata,asa.ngata,ashuddha,viparIta,au.ndhA,adbhuta 
prerequisite A 1. pahale se Avashyaka,jarUrI 
prerequisite N 1. pUrva prayojanIya vastu,jarUrI chIja 
prerogative N 1. visheSha adhikara,visheSha shakti,khAsa haka 
presage N 1. shakuna,pUrvalakShaNa,pUrvaGYAna,pUrva sUchanA 
presage VTI 1. Agama kahanA,bhaviShya kahanA,shaguna denA,pahale batalAnA 
presbyterian A 1. IsAiyo.n kA eka visheSha pantha sa.nbandhI,presbiTaro.n kA 
presbyterian N 1. IsAiyo.n kA eka visheSha pantha mAnane vAlA manuShya 
prescient A 1. bhaviShya GYAnI,bhaviShyaddarshI 
prescribe VTI 1. niyata karanA,niyukta karanA,AGYA denA,Adesha karanA,batalAnA,2. nusakhA likhanA,vyavasthA karanA 
prescription N 1. Adesha,nidesha,2. nusakhA,chikitsA,vidhi,auShadha vidhi,3. chirabhoga 
prescriptive A 1. nirdeshaka,Adeshaka,2. bahukAlabhoga sambandhI 
presence N 1. upasthiti,hAjirI,vidyamAnatA,2. nikaTatA,samIpatA,3. sAmanA,4. AkR^iti,Dha.nga,4. taiyArI 
present A 1. upasthita,hAjira,Adhunika,vartamAna,vidyamAna,hAla kA,abhI kA,2. sAvadhAna,3. taiyAra 
present N 1. vartamAna kAla,2. arpaNa,bhe.nTa,samarpaNa 
present VT 1. upasthita karanA,sAmane karanA,2. arpaNa karanA,Age rakhanA,denA,havAlA karanA,3. sAmane rakhanA,pesha karanA,4. sIdha bA.ndhanA 
presentation N 1. upasthita karanA,arpaNa,pratipAdana,dAna,2. bhe.nTa,dAna,3. kautuka,niyukti,pradarshana 
presently Adv 1. abhI,turanta,jhaTapaTa 
preservation N 1. surakShita rakhanA,rakShA,bachAva,pAlana,rakShaNa 
preservative A 1. rakShaka,pAlaka 
preservative N 1. bachAvavAlI vastu,hAnI rokane kI vastu 
preserve N 1. jAnavaro.n kI rakShA ke liye bhUmi,2. achAra,murabbA 
preserve VT 1. bachAnanA,rakShA karaNanA,surakShita rakhanA,2. achAra yA murabbA DAlanA 
preserver N 1. rakShaka,pAlaka 
preside VI 1. adhyakSha honA,chaudharI honA,sabhApati honA 
presidency N 1. adhyakSha ka pada,hAkima kI hukUmata yA ilAkA,adhyakShAdhIna maNDala,sUbA,khaNDa,sabhApati kA adhikAra kShetra,sabhApatitva 
president N 1. saradAra,mukhiyA,adhipati,sabhApati,rAShTrapati 
presidential A 1. saradAra sambandhI,sabhApati kA 
press N 1. shika.njA,2. chhApane kA yantra,chhApAkhAnA,yantrAlaya,mudraNa yantra,3. bhIDa,4. AvashyakatA,5. koTharI 
press VTI 1. nichoDanA,davananA,takalIpha denA,kuchalananA,eDa laganA,2. jora se chipaTAnA,3. bhIDa karanA 
pressing A 1. jarUrI,Avashyaka,dabAva DAlane vAlA,barabasa 
pressman N 1. chhApane vAlA,chhApAkhAne me.n kAma karane vAlA,sampAdana kA kAma karane vAlA 
pressure N 1. dAba,dabAva,kasAva,2. ra.nja,dukha,3. prabhAva,4. AvashyakatA,prayojana 
prestige N 1. bhrAnti,DITha bandI,dhokhA,2. prabhAva,roba,nekanAmI,ijjata,yasha,pratiShThA,khyAti,gaurava 
presume VTI 1. anumAna karanA,mAna lenA,samajhanA,khyAla karanA,DhiThAI karanA 
presumption N "1. gumAna,anumAna,sa.nbhAvanA,2, DhiThAI,ghama.nDa,gustAkhI,baDA bharosA" 
pretence N 1. bahAnA,jhUThA dikhAvA,banAvaTa 
pretend VTI 1. bahAnA karanA,chhala karanA,hIlA karanA,2. dAvA karanA,3. mithyA adhikAra jatAnA,bahAnA karanA,dama mAranA,dAvA karanA,haka jamAnA 
pretender N 1. bahAnA karane vAlA,jhUThA dAvA karane vAlA 
pretension N 1. dAvA,chhala,jhUThA dAvA,kalpita adhikAra 
pretentious A 1. kapaTI,chhalI,dhUrta,2. dhR^iShTa,DhITha 
pretext N 1. kapaTa,bahAnA,chhala,vyapadesha 
pretty A 1. sundara,sutharA,surUpa,sukhadAyaka,2. ochhA,nIcha 
pretty Adv 1. sundaratA se,sukumAratA se 
prevail VI 1. jItanA,prabala honA,2. prachalita honA,3. bahakAnA 
prevailing A 1. prabala,2. sAdhAraNa,prachalita,jArI,jAyaja 
prevalence N 1. prachalana,prabalatA,sa.nbhavatA,phailAva 
prevalent A 1. sa.nprabhAva,2. prabala,3. prachalita,rAyaja 
prevent VT 1. rokanA,barajanA,niShedha karanA,2. Age jAnA 
prevention N 1. roka,aTakAva 
preventive A 1. bAdhaka,rokanevAlA,nivAraka 
preventive N 1. rukAva,aTakAva,upAya,ilAja,nivAraka vastu 
previous A 1. agragAmI,agalA,pahalA,pUrva 
previously Adv 1. pahale se,Age se 
prey N 1. lUTa,ahera,shikAra 
prey VI 1. lUTanA,shikAra karanA,pakaDa kara khA jAnA,2. ghulAnA,kramashaH naShTa karanA 
price N 1. mola,dAma,mUlya,2. Adara,3. pAritoShika,inAma,badalA 
price VT 1. mola lagAnA,dAna ThaharanA 
priceless A 1. anamola,bahu mUlya,2. bekadara,tuchchha 
prick N 1. chubhane vAlI vastu,kA.nTA,a.nkusha,2. kA.nTA chubhane kA darda,pIDA,3. pachhatAvA,pashchAttApa 
prick VTI 1. vedhanA,chubhAnA,usakAnA,goDanA,Da.nka mAranA,mAranA,2. khaTTA honA,3. eDa mAranA 
prickly A 1. ka.nTIlA,ka.nTakI,bahuka.nTaka,kA.nTedAra 
pride N 1. abhimAna,aha.nkAra,ghama.nDa,2. DhiThAI,3. dikhAva,4. U.nchAI,uchchatA,gaurava 
pride VT 1. apane ko bahuta lagAnA yA baDA samajhanA,abhimAna karanA,ghama.nDa karanA,gaurava mAnanA 
priest N 1. purohita,pAdarI,pujArI 
priesthood N 1. purohitAI,pujArI kA pada,pujArIpana 
priestly A 1. pujArIya,pujArI sa.nbandhI 
prim A 1. svachchha,sApha,ThIka,durusta,2. niyamAnukUla 
primacy N 1. baDe pAdarI kA pada,2. shreShThatA 
primal A 1. prAthamika,asalI,maulika,Arambhika 
primary A 1. pahalA,prAthamika,prArambhika,Adima,2. saba se baDA,mukhya 
primate N 1. baDA pAdarI,saradAra pAdarI 
prime A 1. Adima,prathama,prAthamika,2. baDA,khAsa,mukhya,pradhAna,uttama 
prime N 1. taDakA,saberA,2. yuvA avasthA,3. parama siddhi 
prime VT 1. ra~njaka DAlanA,ra.nga kA astara lagAnA 
primer N 1. pahale pustaka,eka chhApe ke akShara 
primeval A 1. Adima,pahalA,asalI,maulika 
primitive A 1. pahalA,prAchIna,prArambhika,Adima 
primitive N 1. rUDhi shabda 
primordial A 1. prathama,maulika,2. shuru se paidA huA,Adi kAla kA 
primordial N 1. Arambhika siddhAnta,2. Arambha,mUla 
prince N 1. kumAra,rAjakumAra,2. saradAra 
princely A 1. rAjasI,rAjakIya,rAjochita,nR^ipayogya,shreShTha,vishAla 
princess N 1. rAjakumAra kI patnI,rAjakumArI 
principal A 1. mukhya,baDA,pradhAna,saba se Avashyaka yA mahattvapUrNa 
principal N 1. mukhiyA,nAyaka,saradAra,2. shAsaka,3. prinsipala,kAlija kA adhyakSha,4. asala,mUladhana 
principality N 1. rAja,rAjya,riyAsata 
principally Adv 1. visheSha kara ke,mukhyataH,pradhAnataH,saba ke Upara 
principle N 1. mUla,mUla tatva,Adi hetu,2. tatva,siddhAnta,svaya.n siddhi,3. niyama,vidhi,vyavasthA,rIti,4. irAdA,kAraNa,hetu,5. mUla a.nga,mUla dravya,avayava 
print N 1. mudrA,chhApA,ThappA 
print VTI 1. chhApanA,chApa lagAnA,mudrAkShara a.nkita karanA,mudrita karanA,naksha karanA,2. chhapane kA kAma karanA,prakAshita karanA 
printer N 1. chhapane vAlA,mudraka 
printing N 1. chhApane kA kAma,chhapAI,chhApA,mudraNa,mudrA.nkana 
prior A 1. agalA,pUrva,pUrva gAmI 
prior N 1. mahanta,maThadhArI 
priority N 1. pUrvatA,agra gamana,pradhAnya,prathamatA 
prism N 1. sama pArshva,chheditaghana kShetra 
prison N 1. kArAgAra,kaida khAnA,bandI gR^iha 
prisoner N 1. kaidI,bandI,bandhuA 
pristine A 1. Arambhika,mUla,asalI,prathama,purAnA 
privacy N 1. ekAntatA,guptatA,oTa,pardA 
private A 1. AtmIya,apanA,nija kA,nijI,vyaktigata,svakIya,asArvajanika,2. gupta,aprakaTa,3. ekAnta,nirjana 
private N 1. sipAhI,sAdhAraNa sainika,3. ekA.nta,ekA.nta vAsa,akelApana 
privately Adv 1. chorI se,2. poshIdagI se,chhipa kara,gupta rUpa se 
privation N 1. le lenA,apaharaNa,2. hInatA,hAni,abhAva,ta.ngI,3. nakAra,na honA 
privilege N 1. visheSha lAbha,visheShAdhikAra,khAsa phAyadA,2. mochana,mukti,chhoDa denA 
privilege VT 1. asamAnya adhikAra denA,visheShAdhikAra denA,2. mukta karanA,barI karanA 
privy A 1. gupta,chhipA huA,2. bheda jAnane vAlA,marma bhedI 
privy N 1. pAkhAnA,sa.nDAsa,shauchAlaya,shauchasthAna 
prize N 1. siddhaphala,pAritoShika,inAma,2. yuddha me inAma me jItA huA dhana,3. bahu mUlya vastu 
prize VT 1. bhAva karanA,mAnanA,bahuta dAma lagAnA 
pro Adv 1. pahale,prathama 
probability N 1. sa.nbhAvyatA,honahArI,sambhAvanA 
probable A 1. sambhAvya,sa.nbhava,honahAra 
probably Adv 1. sambhavataH,shAyada,kadAchita 
probate N 1. mR^ita lekha pramANa,2. mR^ita lekha kI pramANita pratilipi 
probation N 1. pramANIkaraNa,pramANa,parIkShA,2. navAbhyAsa kAla 
probe N 1. salAI 
probe VT 1. lAI se TaTolanA,2. bhalI bhA.nti parIkShA karanA 
problem N 1. prashna,savAla,samasyA,2. vastUpapAdya sAdhya,nirmeya 
problematic A 1. sha.nkA ke yogya,anishchita,sa.ndigdha 
procedure N 1. mArga,rIti,chAla,kriyA,vidhi,kAryapraNAlI,kAryakrama,kAryavAhI,2. prabandha 
proceed VI 1. Age jAnA,baDhanA,chalanA,2. utpanna honA,3. karanA,abhiyoga karanA 
proceeding N 1. agra gamana,kArya,AchAra,vyavahAra,kAryavAhI 
proceeds N 1. prApti,lAbha,AmadanI,2. bikrI milA huA dhana 
process N 1. agragamana,vyavahAra,rIti,chAla,yatna,vidhi,kriyA,2. vyavasthA krama,paravAnA 
procession N 1. gamana nikAsI,savArI,yAtrA,prasa~Nga,dhUma dhAma se nikalanA,2. barAta,julUsa,jana maNDalI 
proclaim VT 1. prakaTa karanA,Dhi.nDhorA pITanA,ghoShaNA karanA,prakAsha karanA,prasiddha karanA,2. dharmabAhya karanA,nikAla denA 
proclamation N 1. Dhi.nDhorA,DuggI,munAdI,ishtihAra,ghoShaNA,prakAshana 
proclivity N 1. pravR^itti,ichchhA,jhukAva,rujhAna,2. phurtI,tatparatA 
procrastinate VTI 1. TAlanA,hIlA havAlA karanA,Ajakala karanA,dera karanA,uThA rakhanA 
procrastination N 1. TAla maTola,dera,vila.nba 
procreation N 1. utpAdana,janana,prasava 
proctor N 1. pratinidhi,prabandhakartA,2. vishvavidyAlaya kA eka kAryAdhyakSha 
procure VT 1. pAnA,hAsila karanA,upArjana karanA,prApta karanA,2. AkarShita karanA 
prodigal A 1. uDAU,amita vyayI,phajUlakharcha 
prodigal N 1. uDAU,kharcha,phajUla kharcha,ati vyayI 
prodigious A 1. adbhuta,achambhe kA,asAdhAraNa,ajIba,2. adbhutAkAra 
prodigy N 1. mahAshcharya,vilakShaNatA,adbhuta vastu,vikaTa vastu 
produce N 1. upaja,nikAsI,lAbha,phala,paidAvArI 
produce VI 1. pesha karanA,sAmane lAnA,upasthita karanA,2. utpAdana karanA,janmAnA,upajAnA,3. prakAsha karanA,dikhalAnA,4. denA,Age karanA,paidA karanA,4. phailAnA,baDhAnA 
producer N 1. upajAne vAlA,utpAdaka,paidA karane vAlA 
product N 1. nikAsI,upaja,paidAvAra,phala,2. hAsila jaraba,guNana phala 
production N 1. utpatti,utpAdana,2. phala,upaja,paidAvAra,3. grantha rachanA,4. vistAra,baDhAva 
productive A 1. utpAdaka,2. phalaprada,lAbhakara,3. jarakheja,upajAU 
profane A 1. bhraShTa,nApAka,apavitra,2. laukika 
profane VT 1. ni.ndA karanA,apavitra vA bhraShTa karanA,vR^ithA khonA,bigADanA 
profanity N 1. adharmatA,pavitra vastuo.n kA anAdara,dharma avaGYA,DhiThAI,2. apavitra vachana,kuphra 
profess VTI 1. khola kara kahanA,prakAsha karanA,2. svIkAra karanA,mAna lenA,kabUla karanA,3. bahAnA karanA,hIlA karanA 
profession N 1. prakAshana,vachana,pratiGYA,2. vyavahAra,vyApAra,vyavasAya,udyama,peshA,dhandhA 
professional A 1. pesha sa.nbandhI,vyavasAya sambandhI,vyavasAyI 
professional N 1. vyavasAyI manuShya 
professor N 1. pratiGYAkArI,prakAshaka,2. mahAdhyApaka,prophesara 
proffer VT 1. prastAva karanA,nivedana karanA,bhe.nTa denA 
proficiency N 1. dakShatA,nipuNatA,mahArata,2. vR^iddhi,sudhAra,unnati 
proficient A 1. guNI,pravINa,dakSha,kushala,abhiGYa 
proficient N 1. ustAda,kushala yA nipuNa manuShya,guNI puruSha 
profile N 1. bAharI rekhA,nakshA,2. mu.nha kI ora,arddha mukha 
profit N 1. lAbha,phala,prApti,2. unnati,tarakkI 
profit VTI 1. uThAnA,lAbha pahu.nchAnA,2. vR^iddhi karanA,unnati karanA 
profitable A 1. phalaprada,lAbhakara,phalajanaka,lAbhadAyaka,hitakArI 
profiteer N 1. Apatti kAla ke kAraNa anuchita lAbha uThAne vAlA 
profiteer VI 1. Apatti kAla ke kAraNa anuchita lAbha uThAnA 
profligate A 1. duShTa,kukarmI,bhraShTa,charitrahIna,AcharaNa hIna 
profligate N 1. duShTa,lampaTa manuShya,charitra hIna manuShya 
profound A 1. gambhIra,gaharA,agAdha,parama,gahana,2. vidvAna,nipuNa,3. namra,vinIta 
profound N 1. samudra,mahAsAgara,2. khoha 
profoundly Adv 1. gaharAI se,gambhIratA se,vichAra se,gUDha GYAna yA dR^iShTi se 
profusely Adv 1. bahutAyata se,uDAUpana se,amitavyayitA se 
progeny N 1. sa.ntAna,va.nsha 
prognosis N 1. lakShaNa dekha kara roga kA kAraNa nirdhAraNa,aisI vidyA,roganidAna 
programme N 1. kisI sabhA yA kautuka kA savistAra viGYAnapatra kAryakramAvalI,kAryakrama 
progress N 1. agragamana,pragati,unnati,2. vR^iddhi,baDhatI,3. yAtrA,4. daurA,5. dakShatA 
progress VI 1. chalanA,prasthAna karanA,2. unnati karanA,Age baDhanA 
progression N 1. baDhAva,pragamana,anukrama,silasilA,shreNI,kramAnusAra vR^iddhi,pravAha,2. samAnAntara shreNI 
progressive A 1. Age baDhatA huA,vardha mAna,unnatishIla,pragatishIla,2. kramika 
prohibit VT 1. niShedha karanA,manA karanA,barajanA,rokanA 
prohibition N 1. bAdhA,roka,manAhI,niShedha,2. niShedha karane ki AGYA ityAdi,pratyAdesha 
prohibitive A 1. rokane vAlA,manAhI karane vAlA,niShedhAtmaka,niShedhaka 
project VTI 1. Age ko nikalanA,Age nikAlanA,Age phe.nkanA,prakShipta karanA,2. yatna karanA,nakshA khI.nchanA,pratyAlekha karanA 
projectile A 1. Age Dhakelane valA,2. Age phe.nkA huA 
projectile N 1. prerita vastu,Age ko DhakelI huI vastu,prakShepya 
projection N 1. nikalAva,prakShepaNa,ubhAra,U.nchAI,2. upAya,yukti,irAdA,nakashA,pratyAlekha 
projector N 1. upAya karane vAlA,yukti rachane vAlA,2. parade para chitra phe.nkane kA ya.ntra,prakShepaka ya.ntra 
proletarian A 1. sAdhAraNa,nIcha 
proletarian N 1. nIcha jAti kA manuShya,nirdhana,majadUra shreNI kA manuShya,sAdhAraNa manuShya 
proletariat N 1. sAmAnya loga,nIcha loga,nimna shreNI ke majadUra loga 
prolific A 1. upajAU,urvarA,phalavAna,saphala,phalaprada,bahuphala 
prologue N 1. prastAvanA,paribhAShA,nATaka kA Ara.nbha,svA.nga kA uThAnA 
prolong VT 1. samaya baDhAnA,mulatavI karanA,vistAra karanA,baDhAnA,2. barAbara chalAnA,jArI rakhanA 
promenade N 1. viharaNa,ghUmanA,phiranA,2. ghUmane phirane kI jagaha,vihAra sthAna 
promenade VI 1. vihAra karanA,saira karanA,TahalanA 
prominence N 1. vishiShTatA,prakhyAti,prAdhAnya,prakaTatA,2. U.nchAI,ubhAra 
prominent A 1. nikalA huA,2. prakaTa,U.nchA,pradhAna,mukhya,prakhyAta 
prominently Adv 1. utkarSha se,vishiShTatA se,ubhADa se,shAna se 
promiscuous A 1. nAnA prakAra kA,milA huA,aneka,avivikta,gaDabaDa 
promise N 1. pratiGYA,vAdA,niyama,vachana 
promise VT 1. pratiGYA karanA,vAdA karanA,AshA denA,vachana hAranA,niyama karanA,2. pradAna karanA,3. vachana pUrA karanA,pratiGYA pAlana karanA 
promising A 1. vAdA karane vAlA,AshAjanaka 
promissory A 1. pratiGYA yukta,pratiGYA vishiShTa,ikarArI 
promote VT 1. baDhAnA,unnati karanA,vR^iddhi karanA,upakAra karanA,2. ubhAranA 
promoter N 1. upakArI,baDhAne vAlA,protsAhaka,sahAyaka,madadagAra,utejaka 
promotion N 1. baDhatI,unnati,vR^iddhi,tarakkI,protsAhana 
prompt A 1. taiyAra,udyata,tatpara,phurtIlA,prastuta,chAlAka,shIghra,2. sarala 
prompt VT 1. protsAhita karanA,usakAnA,sahAyatA karanA,uttejita karanA,prayojana karanA 
promptly Adv 1. mustaidI se,phurtI se,shIghratA se,tura.nta,prasannatA pUrvaka 
promulgate VT 1. prakAsha karanA,kholanA,mashahUra karanA,munAdI karanA,ghoShaNA karanA 
prone A 1. jhukA huvA,adhomukha,mAyala,au.ndhA,paTa,2. udyata,ichchhuka,pravaNa 
prong N 1. kA.nTA,shUla,2. trishUla 
pronounce VTI 1. bolanA,uchchAraNa karanA,2. nirNaya denA,vyavasthA denA,ghoShaNA karanA 
pronouncement N 1. ghoShaNA,prakAshana 
pronunciation N 1. uchchAraNa 
proof A 1. sakhta,kaDA,jisake bhItara koI chIja na jA sake,apraveshya 
proof N 1. pramANa,parIkShA,dalIla,sabUta,sAkShya,upapatti,2. mana kI dR^iDhatA,3. prUpha,chhapAI shuddha karane ke liye chhapA huA kAgaja,4. kaDApana,apraveshyatA,sakhtI 
prop N 1. sta.nbha,ADa,roka,yUnI,avalamba,sahArA,a.ndhe kI lakaDI,sa.nbhAlane vAlA 
prop VT 1. ADa lagAnA,rokanA,sambhAlanA,avala.nba denA,samarthana karanA 
propaganda N 1. mata prachAra,mata prachAra kI sa.nsthA 
propagandist N 1. mataprachAraka 
propagate VT 1. utpanna karanA,2. phalAnA,baDhAnA,jyAdA karanA,jArI karanA,2. prakAshita karanA 
propagation N 1. phailAva,utpathi 
propel VT 1. chalanA,DhakelanA,Age baDhanA 
propensity N 1. jhukAva,pravR^itti,ichchhA,ruchi 
proper A 1. ThIka,yogya,uchita,yathAyogya,2. nija kA,svabhAvika apanA,sagA,3. shuddha,4. asalI,vAstavika,yathArtha 
properly Adv 1. ThIka ThIka,uchita rIti se,yathArthataH,achchhI taraha,jaisA chAhiye 
property N 1. guNasvabhAva,2. adhikAra,jAyadAda,sAmagrI,sa.npatti 
prophecy N 1. bhaviShyatkathana,bhavishyavAkya,Agama 
prophet N 1. bhaviShyadvaktA,bhAvIvaktA,2. IshvaradUta,paigambara,navI 
propitious A 1. anukUla,dayAlu,kR^ipAlu 
proponent N 1. vichAra upasthita karanevAlA,prastAva karane vAlA 
proportion N 1. samAnatA,barAbara bhAga,suDaulapana,paraspara sAdR^ishya 
proportional A 1. yathochita,barAbara,suDaula,anupAtI 
proportionally Adv 1. usI kadara,utanA hI,kathita a.nsha me.n 
proportionate A 1. yathochita,barAbara,suDaula,anupAtI 
proportionate V 1. barAbara karanA,anupAtIya banAnA 
proportionately Adv 1. anupAta se,uchita a.nsha me.n,ThIka 
proposal N 1. prastAva,manoratha,vichAra,rAya,nakshA,2. vivAha kA prastAva 
propose VT 1. nivedana karanA,prastAva karanA,Age dharanA 
proposition N 1. vachana,vAkya,vinatI,kartavyanirdesha prastAva 
proprietary A 1. svAmI,jamInadAra,svAmI kA,svAmI sambandhI 
proprietor N 1. svAmI,adhikArI,vAstavika svAmI 
propriety N 1. auchitya,yogyatA,shiShTatA,durustI,shuddhatA,upayuktatA 
propulsion N 1. Age chalAnA 
prosaic A 1. gadya sa.nba.ndhI,berasa,gadyavata,gadya aisA,phIkA,mAmUlI,sAmAnya 
proscribe VT 1. desha se nikAla denA,nirvAsana karanA,manA karanA,roka denA,nAsha kA Adesha karanA 
prose A 1. sAdA,gadyavata,berasa,phIkA 
prose N 1. gadya 
prose VI 1. gadya likhanA,gadya vata bolanA 
prosecute VTI 1. pIchhA karanA,lagA rahanA,kiye jAnA,2. phauja dArI me nAlisha karanA,abhiyoga chalAnA 
prosecution N 1. anushIlatA,anusaraNa,pIchhA,pairavI,abhiyoga,phaujadArI kA mukaddamA 
prosecutor N 1. anushIlana karanevAlA,vAdI,muddI,nAlishI,pharyAdI,abhiyoktA 
proselytize VT 1. shuddhi karanA,dUsarA mata grahaNa karanA,nava shiShya karanA 
prospect N 1. dR^iShTi,AshA,bharosA,apekShA 
prospect VT 1. DhU.nDhanA,talAsha rakhanA 
prospective A 1. dUradarshI,agra chintaka,bhaviShyadapekShaka,AshA me.n,bhaviShya me.n prApya 
prospectus N 1. sUchanA,bIjaka,pustako.n kA sUchI patra,kartavya sUchanA patra 
prosper VTI 1. yashasvI honA,phalanA,sukha se rahanA,saphala honA,2. dayA karanA,saphala banAnA,bhAgyavAna karanA 
prosperity N 1. yasha,pratApa,vijaya,saubhAgya,samR^iddhi,saphalatA 
prosperous A 1. samR^iddha,yashavanta,saphala,pUrA,anukUla 
prostitute N 1. veshyA,ra.nDI,patitA 
prostitute VT 1. apakR^iShTa prayoga karanA,naShTa karanA 
prostrate A 1. pA.nva para girA huA,da.nDavata karatA huA 
prostrate VT 1. girA denA,pachhADanA,naShTa karanA,2. daNDavata karanA,pA.nva pakaDanA,nAka ragaDanA 
protect VT 1. rakShA karanA,bachAnA,Ashraya denA,sharaNa denA,sahAyatA karanA 
protection N 1. rakShA,bachAva,sharaNa,pakSha,2. nikAsI kI chiThThI 
protectionist N 1. vyApAra rakShA vAdI 
protective A 1. rakShaka,sharaNa denai vAlA,pakShapAtI,rakShAtmaka,rakShArUpa 
protector N 1. rakShaka,sa.nrakShaka,pAlaka,bachAne vAlA 
protectorate N 1. rAja jisa kA prabandha sa.nrakShaka kartA hai,sa.nrakShaNa 
protest VTI 1. vachana denA,ikarAra karanA,dR^iDha vAkya kahanA,2. bayAna karanA,3. viruddha kahanA,virodha karanA 
protestant N 1. IsAiyo.n ke eka visheSha pa.ntha kA vyakti,romIya mata virodhI 
protestation N 1. dR^iDha vAkya,ikarAra jo dharama imAna se kahA jAve,virodha,virodha vachana 
protocol N 1. Adarsha patra,mUla patra,asala masavidA,mUlalipi 
prototype N 1. namUnA,mUlarUpa,Adarsha 
protract VT 1. khI.nchanA,baDhAnA,dIrgha karanA,vila.nba karanA 
protrude VTI 1. Age nikalanA,nikAlanA,nikala paDanA,ubharanA 
proud A 1. garvita,sagarva,ghama.nDI,niDara,aha.nkArI,2. U.nchA,vishAla 
proudly Adv 1. garva se,aha.nkAra se,2. shAna vA shaukata se 
prove VTI 1. sAbita karanA,parIkShA karanA,tajurbA karanA yA honA,siddha karanA yA honA 
proverb N 1. janokti,kahAvata,kahAvata,masala 
proverbial A 1. kahAvatI,lokasiddha 
provide VTI 1. juTAnA,pahale se lA rakhanA,juTAnA,pahale se yatna karanA,pahale se praba.ndha karanA,2. khilA pilAnA 
provided Conj 1. basharte ki,isa pratiGYA se,agara,yadi 
providence N 1. pUrva dR^iShTi,pUrva vichAra,2. IshvarIya rakShA,Ishvara,annadAtA 
provident A 1. dUradarshI,buddhimAna,agradarshI,pariNAmadarshI,mitavyayI,kiphAyatashAra 
providential A 1. IshvarakR^ita,Ishvara siddha,nArAyaNI,daivI 
province N 1. jItA huvA desha,pradesha,prA.nta,bhUmikha.nDa,2. kArya kShetra,adhikAra,3. kAma,dha.ndhA,udyoga,vyavasAya 
provincial A 1. sUbe kA,prAntIya,deshI,sthAnIya,2. ga.nvAra,3. sa.nkIrNa 
provincial N 1. prAnta nivAsa 
provision N 1. praba.ndha,taiyArI,2. sharta,praNa,3. bhojana,rasada 
provision VT 1. bhojana denA 
provisional A 1. tatkAlika,alpakAlIna,cha.nda rojA 
proviso N 1. shatru,ba.ndheja,niyama 
provocation N 1. uttejana,chiDha,kopa,kAraNa,usakAva 
provocative A 1. ukasAne vAlA,kopita karane vAlI,uttejaka 
provoke VT 1. lalakAranA,ukasAnA,kupita karanA,chiDhAnA,nArAja karanA 
provost N 1. nagara kA pradhAna adhipati yA padAdhikArI,hAkima,majisTraTa,kotavAla 
prowess N 1. vIratA,dilerI,sAhasa,shUratA 
prowl N 1. shikAra kI khoja 
prowl VT 1. shikAra ke liye chupake chupake phiranA 
proximity N 1. nikaTatA,najadIkI,ana.ntaratA 
proxy N 1. pratinidhitva,aivajI karane vAlA,sthAnApanna manuShya,pratinidhi,pratipuruSha,pratinidhi patra 
prudence N 1. pUrvavichAra,buddhi,sAvadhAnI,kriyAtmaka buddhi 
prudent A 1. buddhimAna,nyAyya,chaukasa,sAvadhAna,dUradarshI,mitavyayI 
prudential A 1. buddhimAnI kI,chAturya pUrNa,mitavyayI 
prune N 1. sUkhA bera,AlUbukhArA 
prune VTI 1. kATanA,chhA.nTanA,tarAshanA,2. sa.nvAranA 
pry N 1. parIkShA,darshana,tAka,nirIkShaNa 
pry VI 1. bheda lenA,dhyAna se dekhanA 
psalm N 1. bhajana,stuti,gAna,stotra 
pseudonym N 1. jhUThA nAma 
psyche N 1. mana,AtmA,chitta,mAnasa 
psychic A 1. mAnasika,Atmika,AtmA yA mana sa.nba.ndhI,bhautika 
psychologist N 1. manovaiGYAnika,adhyAtma vidyA jAnane vAlA 
psychology N 1. manoviGYAna,adhyAtma vidyA,Atma tatva vidyA,manobhAva vidyA 
puberty N 1. yauvana,taruNAyI,javAnI,paripakvatA,prauDhatA 
public A 1. prajA sa.nbandhI,sAmAnya logo.n kA,jana sa.nba.ndhI,sArvajanika,sAdhAraNa,desha kA,2. pratyakSha,3. prasiddha 
publication N 1. prakAshana,ghoShaNA,prasiddhi karanA,2. prakAshita pustaka 
publicity N 1. loka prasiddhi,prakAsha,jAnakArI 
publicly Adv 1. khullama khullA,prakaTa rUpa se 
publish VT 1. prakaTa karanA,prasiddha karanA,phailAnA,2. chhApa kara be.nchanA,prakAshita karanA 
publisher N 1. prakAshita,prachalita karane vAlA 
puck N 1. duShTa pishAcha,2. eka mashahUra parI kA nAma 
pudding N 1. antaDI,2. gulagulA,eka prakAra kA pakavAna,3. khAne ke samaya yA ThIka samaya para AnA 
puddle N 1. talaiyA,pokharA,gaDhaiyA 
puddle VT 1. ga.ndalA karanA,gha.ngholanA,miTTI se banda karanA 
puff N 1. havA kA jho.nkA,jhakora,2. atishaya prasha.nsA,jhUThI baDAI 
puff VTI 1. phU.nkanA,havA se phulAnA,havA bharanA,havA laganA,2. atishaya prasha.nsA karanA,3. hA.nphanA,4. baDA bananA 
puffy A 1. havA ityAdi se phUlA huA,2. sthUla,moTA,3. jho.nkhe me.n Ane vAlA 
pug N 1. bandara,eka chhoTA kuttA 
pugnacious A 1. laDAkA,jhagaDAlU 
pull N 1. khI.ncha,khi.nchAva,koshisha,jhaTakA,toDa,maroDa 
pull VTI 1. khI.nchanA,ghasITanA,toDanA,phADanA 
pulley N 1. ghiranI,garArI,charakhI 
pulp N 1. gUdA,magaja 
pulp VT 1. narama karanA,2. gUdA nikAla lenA 
pulpit N 1. dharmopadeshaka kA Asana,purohitAsana,si.nhAsana 
pulsate VTI 1. dhaDakanA,uchhalanA 
pulse N 1. nATika,nADI,nabja,dhaDakana,2. dAla phalI maTara Adi 
pulse VTI 1. dhaDakanA,( nADI) chalanA 
pulverize VT 1. pIsanA,bukanI banAnA,chUrNa karanA 
pump N 1. pampa,pAnI uThAne kI kala,pichakArI,2. eka talI kA jUtA 
pump VTI 1. pichakArI se khI.nchanA yA uThAnA,2. pichakArI chalAnA,3. bheda lenA 
pumpkin N 1. laukI,kadadU 
pun N 1. anekArthI shabda,shleSha,2. shleshAla.nkAra 
pun VI 1. jugata bolanA,do arthI vachana bolanA 
punch N 1. chhenI,varmA,2. ghU.nsA,3. eka prakAra kI madirA,chInI AdI kA sharabata,4. masakharA,bhA.nDa,5. kaTha putalI ke nAma se khela kA eka rUpa 
punch VT 1. chhedanA,DhakelanA,2. mAranA 
punctuate VT 1. chihna lagAnA 
punctuation N 1. virAma chihna kA lagAnA,2. virAma chihna 
puncture N 1. chheda,bhUrAkha,sAla,2. chheda karanA 
puncture VT 1. chhedanA,gaDAnA,ghumAnA 
pundit N 1. vidvAna,paNDita,shikShaka,adhyApaka,brAhmaNa 
pungent A 1. tIkShNa,teja,kaTu,kaDuA,khAra jalAne vAlA 
punish VT 1. sajA denA,da.nDa denA,tADana karanA,sudhAranA,ThIka karanA 
punishment N 1. tADanA,da.nDa denA,2. sajA,da.nDa 
punitive A 1. daNDa sa.nba.ndhI,daNDakara,daNDaprada 
punt N 1. chapaTI nAva,Do.ngI 
punt VT 1. laggI se khenA 
puny A 1. chhoTA aura durbala,nibala,kShudra 
pup N 1. kutte kA bachchA,pillA 
pup VT 1. ( kutte kA) bachchA denA,biyAnA 
pupil N 1. vidhyArthI,shiShya,2. A.nkha kI putalI 
puppet N 1. guDiyA,kaThaputalI,2. jo kaThaputalI kI bhA.nti kisI ke vasha me ho,bebasa,dUsare ke basa me 
puppetry N 1. kaThaputalI kA tamAshA 
puppy N 1. pillA,pilavA,2. ghama.nDI aura tuchchha jana 
purchase VT 1. mola lenA,kharIdanA,kraya karanA,prApta karanA,2. sivAya vapautI ke kisI bhA.nti pAnA,3. mola lenA,krayanA,4. mola kI huI sampati saudAnA,mAlanA,prAptinA 
purchaser N 1. gAhaka,grAhaka,mola lene vAlA,kharIdAra 
pure A 1. nirmala,pavitra,shuddha,niShkala.nka,kharA,nirA,nipaTa,vinA mola,khAlisa nirdoSha 
purely Adv 1. nirmalatA se ,nirdoShatA se,2. kevala,sa.npUrNa rUpa se,bilkula 
purgatory N 1. pApashodhana sthala,ashodhana sthAna,naraka 
purge N 1. julAba,rechaka 
purge VTI 1. nirmala karanA,sApha karanA,2. mala tyAga karanA yA karAnA 
purification N 1. shodhana,sArjana,dhonA,shuddhatA,nirmalatA 
purify VTI 1. shuddha karanA,dhonA,nirmala karanA yA honA,shuddha honA 
purist N 1. adhika shuddhAchAra bhakta 
puritan A 1. pyUriTana sa.npradAya kA,2. bahuta AchAra vichAra kA 
puritan N 1. IsAiyo.n ke eka visheSha sa.npradAya kA( pyUriTana sa.npradAya kA) manuShya,AchArI,atidharmaniShTha,dhArmaniShTha 
purity N 1. nirmalatA,sAdhutA,shuddhatA,saphAI,nirdoShatA,pavitratA 
purloin VTI 1. churAnA,chorI karanA 
purple A 1. baiganI,jAmunI,lAla nIlA milA huA ra.nga kA 
purple N 1. baiganI ra.nga,nIlA aura lAla ra.nga se banA huA ra.nga,baijanI ra.nga,jAmunI ra.nga 
purport N 1. abhiprAya,Ashaya,artha,ichchhA 
purport VTI 1. artha rakhanA,murAda rakhanA,prakAsha karanA 
purpose N 1. uddeshya,lakShya,vichAra,murAda,prayojanIya 
purpose VTI 1. sa.nkalpa karanA,abhiprAya karanA,artha rakhanA,ichchhA karanA,irAdAnA 
purposeful A 1. uddesha pUrNa,abhiprAya sahita,artha pUrNa 
purposely Adv 1. jAna bUjha kara,abhiprAya pUrvaka,samajha bUjha kara,uddeshya ke sAtha 
purse N 1. thailI,khIsA,baTuA 
purse VT 1. thailI me.n rakhanA,2. taha karanA,sikoDanA 
purser N 1. parsara,jahAja kA tahasIladAra,bha.nDArI,toshAkhAne kA darogA 
pursuant A 1. anusArI,muAphika,anurUpa 
pursue VT 1. shikAra karanA,khoja karanA,pIchhA karanA,khojanA,khadeDanA,bajA lAnA,anusaraNa karanA,ananushIlana karanA,jArI rakhanA 
pursuit N 1. anusaraNa,anugamana,khoja,khadeDa,pIchhA,koshisha,kAma,peshA,dha.ndhA,udyama 
purveyor N 1. juhAne vAlA,rasada pahu.nchAne vAlA,bha.nDArI,modI,chaudharI 
purview N 1. kisI vidhAna kA vidhAyaka bhAga,niyama kA lekha,2. abhiprAya,3. vistAra,hadda 
push N 1. dhakkA,relA,sa.nkaTa,prayojana,hamalA,AkramaNa,2. phu.nsI,3. kaThora prayatna 
push VTI 1. DhakelanA,ThelanA,dabAnA,Takkara karanA,gADanA,2. ta.nga karanA,tAkIda karanA 
pushing A 1. udyamI,khUba prayatna karane vAlA,Age baDhane vAlA,
put N 1. nAlisha,kurkI,2. ga.nvAra,dehAtI,3. nirAlApana,adbhutatA 
put VT 1. rakhanA,baiThAnA,vinatI karanA,vivasha karanA,lagAnA,pesha karanA,Age rakhanA 
putative A 1. kalpita,khayAlI,vikhyAta,mashahUra 
putty VT 1. puTIna lagAnA 
puzzle N 1. pahelI,pahelikA,gorakhadha.ndhA,eka khilonA,2. vyAkulatA,hairAnI,ghabarAhaTa,pareshAnIra 
puzzle VT 1. vyAkula karanA,ghabaDAnA,khijhAnA,pha.nsAnA 
pygmy N 1. baunA,nATA,koI chhoTI vastu 
pyramid N 1. sUchI sta.nbha,shu.nDAkAra kha.nbA,mInAra 
pyrotechnics N 1. AtishabAjI banAne kA guNa,agni krIDA vidyA 
python N 1. ajagara,eka bahuta baDA sA.npa,2. bhUtayonI kI sahAyatA se Agama kahane vAlA 
quack N 1. dA.nbhika,mithyA chikitsaka,Thaga vidyA karane vAlA,nIma hakIma,kaThavaidya,kuvaidya 
quack VI 1. batakha kI taraha bolanA,kA.n kA.n karanA,2. shekhI mAranA,DI.nga hA.nkanA 
quadrant N 1. vR^itta kA chaturya bhaga,pAda,2. chaturya bhAga,3. U.nchAyI nApane kA yantra 
quadratic-¬ª¨¤½Û°Æè N 1. dvighAta samIkaraNa,varga samIkaraNa 
quadrennial A 1. chauvarsI,chausAlA,chAra sAla me eka bAra Ane vAlA 
quadruple A 1. chaugunA,chAragunA 
quadruple N 1. chaugunI sa.nkhyA 
quadruple VTI 1. chaugunA karanA yA honA 
quagmire N 1. pa.nka,daladala,pha.nsAva 
quail N 1. lavA baTera 
quail VTI 1. DUbanA,2. himmata hAranA,3. dabanA,hAra mAnanA,jhijhakanA 
quaint A 1. ajIba,anokhA,nirAlA,2. ThIka,sUkShma,3. sutharA,svachchha 
quake N 1. ka.npaka.npI,tharatharAhaTa 
quake VT 1. ka.npanA,hilanA,tharatharAnA 
qualification N 1. kAnUnI akhtiyAra,yogyatA,guNa,2. parivartana,ghaTAva 
qualified A 1. yogyatA prApta,yogya,nipuNa,parimita 
qualifier N 1. ghaTAne yA ThIka karane vAlA 
qualify VTI 1. yogya karanA,ghaTAnA,baDhAnA,banAnA,parimita karanA,sa.nvAranA,mulAyama karanA,ghaTAnA 
qualitative A 1. guNa sa.nba.ndhI,guNa vAchaka 
quality N 1. guNa,svabhAva,visheShatA,lakShaNa,shreShTha pada,2. uchcha kula me janma 
qualm N 1. aiThana,maroDa,ubakAyI,pachhatAvA,2. shoka,dhaDakA,khaTakA 
quandary N 1. vyAkulatA,hairAnI,sha.nkA 
quantitative A 1. parimANa sa.nba.ndhI,parimANa ke anusAra mAtrA me.n 
quantity N 1. baDAI,hadda,pramANa,parimANa,rAshi,mAtrA,bhAga,mAna 
quantum N 1. parimANa,tAyadAda,bhAga,mAtrA,rAshI 
quarantine N 1. kinAre taka Ane jAne kI roka,2. chAlIsa dina kA samaya 
quarrel N 1. jhagaDA,bakheDA,vivAda,laDAI karanA 
quarrel V 1. bhagaDAnA,bakheDA karanA,laDAI karanA 
quarry N 1. patthara kI khAna,2. shikAra,3. shikAra kiye hue jAnavara,4. chaukora shIshA,5. a.ntaDiyA.n jo shikArI kutte ko DAla dI jAtI hai 
quarry VT 1. patthara khodanA,shikAra karanA 
quart N 1. chauthAyI gailana,eka sera ke lagabhaga nApa 
quarter N 1. chauthAI,chaturtha.nsha 
quarter VTI 1. chAra sama bhAga karanA,2. TukaDe TukaDe karanA,3. sipAhiyo.n ko tainAta karanA,ThaharAnA,TikAnA 
quarter-¿á¸è³è N 1. jahAja ke pIchhe kA UparI kha.nDa 
quarterly A 1. traimAsika 
quarterly Adv 1. traimAsika kI rIti se 
quarterly N 1. traimAsika patra 
quartermaster N 1. senA yA phauja kA pradhAna aphasara jo DerA vA rasada ityAdi kA praba.ndha karatA hai 
quarters N 1. phaujI mukAma,rahane kI jagaha,ghara,nivAsa sthAna 
quartz N 1. eka prakAra kA pattharI billaura 
quash VT 1. toDanA,dabAnA,niShprabhAva karanA,lupta karanA,kha.nDana karanA,manasUkha karanA 
queasy A 1. rogI,nakachaDhA,matalahA,sukumAra 
queen N 1. rAnI,mahA rAnI,malakA,2. shatara.nja kA vajIra 
queen VT 1. rAnI banAnA,2. mahA rAnI kA kAma karanA,vajIra chalanA 
queer A 1. ajIba,anokhA,tara.ngI,anUThA 
quell VT 1. parAjita karanA,dabAnA,shA.nta karanA,ghaTAnA 
quench VT 1. Tha.nDA karanA,shA.nta karanA,bujhAnA,naShTa karanA 
query N 1. prashna,2. prashnavAchaka chihna 
query VTI 1. prashna karanA,pUchhanA,2. sha.nkA karanA 
quest N 1. talAsha,khoja,2. prArthanA,3. ichchhA,4. parIkShA 
question VTI 1. prashna karanA,pUchhanA,2. bahasa karanA,3. sa.nshaya karanA,4. jiraha karanA,hujjata karanA,vivAda karanA 
questioner N 1. prashnakartA,pUchhane vAlA 
queue N 1. choTI,chuTiyA 
quibble N 1. TAla maTola,hIlA havAlA,bahAnA ghama.nDa 
quibble VI 1. bahAnA karanA,hIlA havAlA karanA,bAta batAnA,anuchita bahAnA karanA,jugata kahanA 
quick A 1. phurtIlA,2. teja,shIghra,3. jItA,chetana,sacheta 
quick Adv 1. phurtI se,shIghratA se,jaLI 
quick N 1. jIva yA sajIva vR^ikSha,jItA mA.nsa,sacheta bhAga 
quicken VT 1. jaLI karanA,jilAnA,sacheta karanA,2. prasanna karanA,3. shIghra karanA,teja karanA 
quickly Adv 1. shIghra,tura.nta,jhaTapaTa,phurtI se 
quickness N 1. jaLI,shIghratA,phurtI,vega,samajha yA buddhi kI tejI 
quicksand N 1. chora bAlU,baluA pA.nka,bajhana,2. pha.nsAva,dhokA dene vAlI vastu 
quicksilver N 1. pArA 
quid N 1. jo kuchha chabAyA jAya ( jaise tambAku)
quiet A 1. achala,sthira,avyAkula,abha.nga,nirupadrava,niHshabda,mR^idula,shA.nta,chupachApa,virata 
quiet N 1. vishrAma,sthiratA,avyAkulatA,niHshabdatA,ArAma,chaina,shA.nti,sukha,Ana.nda 
quiet VT 1. sthira karanA,chupa karanA,rokanA,shA.nta karanA,dhIraja denA 
quietly Adv 1. shA.nti se,dhIratA se,chupachApa 
quill N 1. baDA majabUta para,para kA kalama,kalama 
quill VT 1. moDanA,para para lapeTanA 
quilt N 1. rajAI,toshaka,gaddA 
quilt VT 1. rajAI banAnA,toshaka banAnA,eka kapaDe para dUsarA kapaDA sInA 
quince N 1. vIhI,shIphala,bela 
quintuple VT 1. pachagunA karanA 
quip N 1. chuTakulA,chaturAI kI bolI,tAnA,ThaThA 
quip VTI 1. ThaThA mAranA,tAnA mAranA 
quirk N 1. jugata,hIlA,bheda,chaturAyI kI bolI 
quit VT 1. chhoDa denA,tajanA,tyAganA,2. adA karanA,chukatA karanA,pUrA karanA 
quite Adv 1. sampUrNa rUpa me.n,bilkula,saba,pUrNatayA 
quits A 1. barAbara,barAbara sharta kA 
quiver N 1. ka.npana,2. tUNIra,niSha.nga,tarakasha 
quiver VT 1. hilanA,kA.npanA,vyAkula honA 
quixotic A 1. khyAlI,anokhA,adbhuta,asambhava 
quiz N 1. bujhauvala,pahelI,shaleSha,2. ThaThThebAja,masakharA,nirAlA manuShya 
quiz VT 1. vyAkula karanA,ghabaDAnA,phoDanA,ha.nsI karanA,ThaThThA karanA,jhA.nkanA 
quorum N 1. nyAya sabhA,2. kuchha manuShya jo kArya ke jArI karane ko pUre.n ho.n,nirdiShTa sa.nkhyA 
quota N 1. bhAga,a.nsha,bakharA 
quotation N 1. kahanA,pramANa denA,avataraNa,uddharaNa,2. kisI grantha kA pramANa,uddhR^ita lenA,avataraNa,3. kisI vishiShTa vastu kA dAma 
quote VT 1. granthAntara se pramANa denA,sanada lAnA,duharAnA,utAranA,uddhR^ita karanA 
quotient N 1. bhAjya phala,bhAgaphala 
rabbit N 1. kharagosha,kharahA,shashaka 
rabble N 1. prAkR^ita gaNa,bhIDa,samUha 
rabid A 1. unmatta,dIvAnA,bAvalA,pAgala,siDI 
race N 1. teja chAla,pragati,sharta badI huI dauDa,2. va.nsha,kula,jAti,pIDhI,3. jaDa,4. shreNI,varga,5. svAda,majA 
race VI 1. jaLI dauDanA,shIghra bhAganA,sharta bada kara dauDanA 
race-ØåÏè×á N 1. ghuDadauDa kA ghoDA 
racer N 1. ghuDadauDa kA ghoDA,dauDane vAlA 
racial A 1. kula vA va.nsha ke sambandha kA,kula yA va.nsha kA,jAtIya,va.nshIya 
rack N 1. shika.njA,2. kaShTa,pIDA,duHkha,3. pashuo.n ko ghAsa khilAne kA kaTharA,4. vastue.n rakhane kA kaThaharA,khU.nTI,AlamArI ityAdi 
rack VT 1. bahuta dabAnA,nichoDanA,vyAkula karanA,duHkha denA,baDhAnA,thakA mAranA 
racket N 1. hullaDa,jora se bAta chIta,gulagapADA,2. Tenisa kA Da.nDA 
racy A 1. balavAna,svAdiShTa,manohara,masAledAra 
radial A 1. kiraNa sambandhI,kiraNa sadR^isha,ardhavyAsa kA,ardhavyAsa ke samAna 
radiant A 1. dIptimAna,kAntimAna,roshana,chamakadAra,chamakIlA 
radiate VTI 1. kiraNa phe.nkanA,jagamagAnA,chamakanA,prakAsha karanA 
radiation N 1. kiraNa pAta,prakAsha,prabhA,jyoti 
radiator N 1. jisa vastu me.n se kiraNe.n nikale.n,dIptimAna sharIra,jyotirmaya vastu 
radical A 1. maulika,asalI,svAbhAvika,pUrA,janma kA,Arambhika,2. jaDa taka kA,pUrA,3. prajAtantra sambandhI 
radical N 1. mUla shabda,2. jaDa,mUla,3. svachchhandabhAva,prajAtantravAdI,svatantra puruSha 
radically Adv 1. maulika rUpa se,jaDa mUla se,Avashyaka rUpa se 
radio N 1. betAra kA tAra 
radio VTI 1. betAra kA tAra bhejanA 
radish N 1. mUlI,murAI 
radium N 1. eka prakAra kI dhAtu 
radius N 1. trijyA,ardhavyAsa 
raffle N 1. chiThThI,lATarI,juA,pA.nsA 
raffle VTI 1. chiThThI chhoDanA,jue me.n pA.nsA phe.nkanA,pA.nsA phe.nkane me.n sharIka honA 
raft N 1. laThTho.n kA beDA,beDA 
raft VT 1. beDe para se jAnA 
rafter N 1. kaDhI,dhannI 
rag N 1. chithaDA,gudaDA,lattA 
rage N 1. krodha,roSha,tejI,prachaNDatA,lAlasA,prabala ichchhA,kAmanA 
rage VI 1. jhu.njhalAnA,roSha karanA,Aga babUlA honA,2. dhunanA 
ragged A 1. gudaDiyA,phaTA purAnA,khurakhurA,dA.ntAdAra,chithaDA lapeTe hue 
raid N 1. chaDhAI,hamalA,AkramaNa 
raid VT 1. chaDhAI karanA,AkramaNa karanA 
rail N 1. lakaDI yA lohe kI chhaDa,roka kaTaharA,2. rela kI saDaka,3. eka chiDiyA 
rail VTI 1. lohe kI saDaka yA rela para saphara karanA,2. gAlI denA,3. burA kahanA,jhiDakanA 
railing N 1. kaThagharA,lohe ke chhaDa kI ADa,2. durvachana,gAlI galauja,dillagI 
railway N 1. saDaka jisa para lohe kI paTariyA.n bichhI ho.n,rela kI saDaka 
rain N 1. varShA,meha 
rain VTI 1. varShA honA,meha paDanA,barasanA 
rainbow N 1. meghadhanuSha,indradhanuSha 
rainfall N 1. pAnI barasanA,barasAta kA pAnI,me.nha kA pAnI,varShA R^itU kA jala 
rainy A 1. barasAtI,vR^iShTimAna,odA,gIlA 
raise VT 1. Upara uThAnA,U.nchA karanA,baDhAnA,2. ukasAnA,ubhADanA,3. murade ko jilAnA,4. uDAnA,khaDA karanA,5. baToranA,paidA karanA,upajAnA,6. phulAnA,phailAnA,7.khamIra uThAnA 
raisin N 1. kishamisha,munakkA 
rajah N 1. rAjA,bhAratIya rAjA 
rake N 1. ghAsa yA tR^iNa jamA karane kA aujAra yA yantra,pacharA,sA.nchA,2. luchchA,lampaTa,shohadA 
rake VTI 1. jamA karanA,ekatra karanA,2. DhU.nDhanA,talAsha karanA,3. lampaTatA karanA 
rally VTI 1. chhitarAye hue sipAhiyo.n ko phira baTora kara vyUha krama se rachanA,2. phira milanA yA milAnA,3. ThaThThA karanA,dillagI karanA 
ram N 1. bhe.nDA,bheDA,2. meSha,3. divAra girAne kI eka kala 
ram VT 1. kasanA,ThA.nsanA,bharanA,bala se girAnA 
ramble N 1. bhramaNa,ghUmanA 
ramble VI 1. ghUmanA,phiranA,bhramaNa karanA,2. apane Apa se binA roka ke uganA 
ramification N 1. shAkho.n me.n bA.nTane kA kAma,DAlI,shAkhA,pratishAkhA 
ramp N 1. phalA.nga,kUda,phAnda 
ramp VT 1. uchhalanA,kUdanA,2. chhaDhanA,3. kilola karanA 
rampart N 1. prakAra,bachAva,panAha,koTa kI bhItara ghusa 
ramrod N 1. bandUka kA gaja,topa kA subbA 
rancid A 1. durgandha yukta,saDA huA,uvasA,vA,bUdAra 
rancorous A 1. lAgI,kInAvara,dveShI,drohI 
rancour N 1. lAga,atidveSha,kInA,droha,ati ghR^iNA 
random A 1. sahasA utpanna,krama rahita,Akasmika 
range N 1. katarA,shreNI,pa~Nkti,anukrama,bhramaNa,2. hadda,phailAva,3. sIDhI kA DaNDA,4. chalanI 
range VTI 1. katarA bA.ndhanA,kramabaddha karanA,pa.nkti me.n rakhanA,taratIba denA,2. judA judA karanA,shreNI baddha karanA,chhA.nTanA,3. gujaranA,ghUmanA phiranA 
ranger N 1. ghUmane vAlA,2. aphasara,ja.ngala,shikAragAha kA rakhavAlA,3. eka jAti kA kuttA 
rank A 1. jarakheja,teja gandha kA,gandhailA,2. bahuta jyAdA,atyadhika,3. aruchikara,teja,kaDuA 
rank N 1. katarA,pa.nkti,shreNI,varga,bhAga,hissA,pada,darajA,2. shreShThatA 
rank VTI 1. katarA lagAnA,chhA.nTanA,pa.nkti bA.ndhanA,2. maratabA rakhanA,uchcha pada rakhanA,utkR^iShTa pada rakhanA 
rankle VI 1. pakanA,jalanA,saDhanA,teja honA,bhaDakanA 
ransack VT 1. chhAna mAranA,DhU.nDhanA,2. lUTanA 
ransom N 1. phirautI,chhoDautI,bandhana mukti,2. uddhAra mUlya,rupayA jo kaidI ke chhuDAne ke lie diyA jAve,daNDa 
ransom VT 1. chhuDAnA,DA.nDa dekara chhuDAnA 
rant VI 1. shekhI baghAranA,baDabaDAnA 
rap N 1. thappaDa,dhaula,2. khaDakhaDAhaTa 
rap VT 1. dhaula mAranA,thappaDa mAranA,2. chhIna lenA,jabaradastI le lenA,3. be khuda honA,apane Apa se bAhara karanA 
rapacious A 1. luTerA,apaharaNa shIla,ati lobhI 
rape N 1. chhina chhora,lUTapATa,apaharaNa,2. haTha sa.nbhoga,strI ke Upara balAtkAra,3. vaha mevA joDa se toDa liyA gayA ho,4. eka peDa jisake bIja kA tela nikAlA jAtA hai 
rape VT 1. balAtkAra karanA,bhagA le jAnA 
rapid A 1. shIghra,teja,vegavAna,jaLa bolane vAlA 
rapidity N 1. shIghratA,tejI,bolane me.n jaLI 
rapidly Adv 1. shIghratA se,jaLI se 
rapids N 1. nadI kA vaha bhAga jahA.n dhArA bahuta shIghra bahatI ho 
rapt A 1. harShonmatta,acheta,mUrchhita,mohita 
rapture N 1. atyanta harSha,paramAnanda,mohAvasthA,mamatA,anurAga,harShonmAda 
rapturous A 1. atyanta AhlAdajanaka,atyanta IrShyA utpanna karane vAlA 
rare A 1. nirAlA,viralA,durlabha,anUThA,asAdhAraNa,2. jo ghanA na ho,phailA huA,3. chhedadAra,4. bahumUlya,uttama 
rarefy VTI 1. patalA karanA yA honA,pighalanA 
rarely Adv 1. kadAchita,kabhI kAla,2. uttamatA se,achchhI taraha 
rarity N 1. patalApana,2. durlabhatA,durlabha vA anUThI vastu,tohaphA,saugAta 
rascal A 1. kamInA,pApI 
rascal N 1. nIcha jana,pApI,durjana,pApiShTa,khala,shaTha,dhUrta 
rash A 1. atishIghra,utAvalA,nidhaDaka,apariNAmadarshI 
rash N 1. phunsI,andhaurI,dadorA 
raspberry N 1. rasabharI,eka prakAra kI bera,eka phala 
rat N 1. chUhA,mUsa,2. apane sAthiyo.n ko chhoDane vAlA 
rat VI 1. apane sAthiyo.n ko chhoDanA 
rate N 1. mApa,pariNAma,pramANa,2. mUlya,mAna,3. jahAja kA darajA,4. kara,shulka,mahasUla 
rate VTI 1. bhAva ThaharAnA,mUlya nirUpaNa karanA,2. anumAna yA aTakala karanA,3. chhiDakanA,4. kisI daraje me.n rakhanA 
ratepayer N 1. kara dene vAlA,jisa para mahasUla lagAyA jAya 
rather Adv 1. adhika uchita rUpa se,adhika mana se,balki,pahale,kintu,2. visheSha karake,3. kisI a.nsha me.n,thoDA 
ratification N 1. dR^iDhIkaraNa,nishchaya karanA,satyApana 
ratify VT 1. pramANita karanA,dR^iDha yA sthira karanA,2. a~NgIkAra karanA,ma.njUra karanA 
ratio N 1. sa.nbandha,anupAta,nisvata,bhAga,parimANa,bhAva 
ration N 1. pratidina kA AhAra,khorAka,peTa kharcha 
rational A 1. saGYAna,chaitanya,alka manda,sachetana,buddhimAna,2. ThIka,uchita,nyAya sa.ngata 
rationale N 1. kAraNa vivaraNa,2. mUla kAraNa,mukhya hetu 
rationality N 1. tarka shakti,chetanatva,upayuktatA,nyAyyatA 
rattle VTI 1. khaDakhaDAnA,bakavAda karanA,jaLI bolanA,2. dhamakAnA,jhiDakanA 
rattlesnake N 1. eka viShadhara sA.npa,amerikA kA eka prakAra kA sA.npa jisake chalate samaya khaDakhaDAhaTa kA shabda hotA hai 
raucous A 1. bhArI,gambhIra,karkasha 
ravage VT 1. ujADanA,binAsha karanA,lUTanA,latamardana karanA,vidhva.nsa karanA 
rave VI 1. arabara bakanA,besudha bolanA,acheta honA 
ravel VI 1. sulajhanA,khulanA 
ravel VT 1. sulajhAnA,kholanA 
raven A 1. syAha,kAlA 
raven N 1. eka prakAra kA kauvA,kAga,2. lUTapATa,upadrava 
raven VTI 1. prachaNDatA se shikAra karanA,khA jAnA,masokanA,nigalanA,haDapa kara jAnA,2. chhina lenA,apaharaNa karanA 
ravenous A 1. ati peTU,kShudhAtura,khU.nkhAra,bhukhamarA,phADakhAU,ati ichchhuka 
ravine N 1. gaDDhA,khaDDa,nAlA,ghATI 
raving A 1. arabara bakane vAlA,dIvAnA,pAgala,unmatta 
ravish VT 1. chhIna le jAnA,bala se pakaDa le jAnA,2. acheta karanA,paramAnanda se mUrchhita karanA,3. balAtkAra karanA 
raw A 1. kachchA,binA ubAlA yA bhunA huA,2. asa.npUrNa,adhUrA,3. binA banAyA huA,4. kachchA,be pakA huA,5. anADI,anabhyasta,6. be bunA huA 
ray N 1. kiraNa,prakAsha,chamaka,2. samajha,GYAna,dR^iShTi,3. eka machhalI 
ray VI 1. kiraNa nikAlanA,phUTanA,dhAriyA.n banAnA 
raze VT 1. chhIlanA,DhAnA,nikAla denA,parAsta karanA,girA denA,naShTa karanA 
razor N 1. ustarA,chhurA 
reach VTI 1. phailAnA,pasAranA,pahu.nchAnA,2. denA,3. pahu.nchanA,A jAnA,4. prApta karanA,hAsila pAnA,5. ghusanA,paiThanA,6. samajhanA,mAlUma karanA 
reachable A 1. pahu.ncha yogya,prApya 
react VTI 1. pratikriyA karanA,phira karanA,guNa yA avaguNa dUra karanA,palaTAnA,ADanA,rokanA 
reaction N 1. pratikriyA,2. sudhAra virodhI manuShya 
reactionary A 1. pratikriyAtmaka,sudhAra virodhI 
read VTI 1. paDhanA,bA.nchanA,jora se bolanA,2. samajhanA,3. sIkhanA,4. vyAkhyA karanA,5. paDhane me.n parishramI honA,6. paDhA jAnA 
readable A 1. pAThayogya,jo paDhA jA sake,suvAchya,pAThya,supAThya,2. chittAkarShaka rUpa se likhita 
reader N 1. pAThaka,paDhane vAlA,2. vishvavidyAlaya kA adhyApaka,3. pAThya pustaka 
reading N 1. paDhanA,paThana,2. sAhityika GYAna,paDhAI,3. paDhe jAne kA Dha.nga,4. artha 
readjust VT 1. phira ThIka karanA,phira vidhi vA rIti ke anusAra rakhanA 
ready N 1. taiyAra,tatpara,udyata,2. shIghra,phaurana,prastuta,3. ichchhuka,4. chatura,kushala,5. nikaTa,AsAna,suvidhA kA 
real A 1. satya,vAstavika,yathArtha,asalI,kharA,2. jo uTha na sake,achala,asthAvara 
reality N 1. sachchAI,yathArthatA,asaliyata,vAstavikatA 
realization N 1. vasUlI,prApti,samajha 
realize VTI 1. satya karanA,upasthita karanA,pUrA karanA,sa.npAdana karanA,siddha karanA,2. jAnanA,samajhanA,vishvAsa karanA,3. dravya se pR^ithvI mola lenA,4. dravya pAnA,vasUla karanA 
really Adv 1. yathArtha me.n,sachamucha,asala me.n,vAstava me.n 
realm N 1. rAjya,vAdarahita,prabhutA,adhikAra,2. vibhAga 
realty N 1. achala vastu,mAla gairamAkUla,achala dhana,asthAvara sa.npatti 
ream N 1. bIsa dastA kAgaja kI gaDDI 
reap VTI 1. anAja kATanA,2. baToranA,3. pAnA,prApta karanA,4. parishrama kA phala pAnA 
reaper N 1. lAvaka,kaTanI karane vAlA,phasala kATane vAlA 
reappear VT 1. phira nikala AnA,phira prakaTa honA 
rear N 1. pichhavADA,pichhalA bhAga,pIchhA,pichhalI pa.nkti,Akhira 
rear VTI 1. uThAnA,shikShA denA,pAla posanA,baDhAnA,2. pichhalA hissAnA,3. pichhale pA.nva para khaDA honA 
reason N 1. GYAna,tarka shakti,2. prayojana,buddhi,kAraNa,bahasa,samvAda,dalIla,3. vyAkhyA,Ashaya,artha,4. nyAya,vichAra,5. sa.nyama 
reason VTI 1. tarka karanA,dalIla karanA,bahasa karanA,vAdAnuvAda karanA 
reasonable A 1. GYAnavAna,yathochita,nyAyI,munAsiba,uchita,ThIka,2. parimita,niyata,3. sahanIya 
reasoning N 1. tarka vitarka,vivAda 
reassert VT 1. bAta ko phira kAyama karanA,phira pramANa denA,phira kahanA 
reassign VT 1. phira de denA 
reassure VT 1. phira himmata dilAnA,phira sAhasa dilAnA,phira se dR^iDha karanA,nirbhaya karanA 
rebate N 1. baTTA,phiratA,kamIshana,kamI 
rebate VT 1. botharA karanA,2. kama karanA,nA ghaTAnA 
rebel N 1. rAja virodhI,bAgI,rAja drohI 
rebel VT 1. rAja droha karanA,vidroha karanA,bAgI honA 
rebellion N 1. balAvA,vidroha,rAja droha,gadara 
rebellious A 1. rAja drohI,upadravI,bAgI,phirA huA,avaGYAkArI 
rebirth N 1. punarjanma 
rebound N 1. palaTAva,phirAva 
rebound VI 1. pIchhe ko uchhala AnA,phiranA,palaTanA 
rebuff N 1. Akasmika rukAva,roka,2. parAjaya,3. asvIkAra,inakAra 
rebuff V 1. rokanA,haTAnA,2. asvIkAra karanA 
rebuild VT 1. phira banAnA 
rebuke N 1. malAmata,jhiDakI,dhamakI,roka,DA.nTa 
rebuke VT 1. DA.nTa kara rokanA,jhiDakanA,malAmata karanA,ghuDakanA,DapaTanA 
rebut VTI 1. haTAnA,javAba denA,uttara denA,khaNDana karanA,hujjata karanA,javAba kA javAba denA 
recall N 1. phira se bulAhaTa,khaNDana,pratyAhAra 
recall VT 1. phira bulAnA,lauTAnA,2. ulaTa denA,khaNDana karanA,mansUkha karanA 
recant VT 1. phera lenA,vApasa lenA,khaNDana karanA,phira jAnA 
recapture N 1. phira grahaNa,punargrahaNa,punarprApti,phira giraphtArI,2. phira se jI huI vastu 
recapture VT 1. pakaDanA,phira lenA,phira grahaNa karanA 
recast VT 1. phira DhAlanA,phira phe.nkanA,2. dobArA ginanA 
recede VTI 1. pIchhe haTAnA,pITha denA,bAja rahanA,chhoDanA,hAtha uThAnA 
receipt N 1. pAnA,prApta karanA,prApti,labdhi,2. rasIda,AdAnapatra denA,bharapAI 
receipt VT 1. rasIda denA,AdAnapatra denA 
receive VI 1. lenA,pAnA,grahaNa karanA,prApta karanA,milanA,baDha ke lenA,pAnA,pakaDanA,svAgata karanA,Adara karanA,2. chorI mAla lenA,3. samAnA,aTanA 
receiver N 1. lene vAlA,pAne vAlA,grahaNa karane vAlA,chorI kA mAla lene vAlA,2. mukaddame ke adhIna sampatti kA sarakArI prabandhakartA 
recent A 1. Adhunika,nayA,TaTakA,korA,hAla kA 
recently Adv 1. hAla me.n,nUtana,thoDe dina hue,abhI 
reception N 1. svAgata,grahaNa,kabUla,Adara,agavAnI,mulAkAta,bhe.nTa,Adara karanA 
receptive A 1. grahaNashIla,vichAra yA chhApa grahaNa karane vAlA 
recess N 1. vishrAma,gupta sthAna,guphA,tAka,AlA,2. kArya banda karanA,avakAsha,3. guptavAsa,khoha 
recession N 1. lauTA lenA,bAja AnA,phera lenA,vApasI 
recipe N 1. auShadhi vidhi,nusakhA,2. rasIda 
recipient A 1. lene vAlA 
recipient N 1. lene vAlA,pAne vAlA,grahaNa karane vAlA,vAsana,baratana 
reciprocal A 1. paraspara kA,pArasparika,do tarapha,Apasa kA,bArI bArI kA,paraspara sambaddha 
reciprocate VTI 1. adalA badalI karanA,Apasa me.n phera phAra karanA,badalanA,phera phAra karanA,paraspara karanA 
reciprocity N 1. paraspara kartavya,anyonya bhAra,eka dUsare para bhAra 
recital N 1. pATha,vyAkhyAna,bayAna,varNana,duharAva,takarIra,2. kahAnI,kathA 
recitation N 1. anuvAchana,pATha,anuvAda,bayAna 
recite VTI 1. vyAkhyAna karanA,paDhanA,jikra karanA,charchA karanA,kahanA,bayAna karanA,sunAnA 
reckless A 1. asAvadhAna,acheta,gAphila 
reckon VTI 1. sa.nkhyA karanA,hisAba karanA,ginanA,gaNanA karanA,2. pratiShThA karanA,Adara karanA 
reckoning N 1. lekhA,gaNanA,ginatI,hisAba kitAba,2. Adara bhAva,3. mola,dAma 
reclaim VT 1. phira mA.nganA,vasUla karanA,phira se lenA,2. sudhAranA,sabhya banAnA,3. parachAnA,4. jota me.n lAnA 
reclamation N 1. mA.nga,dAvA,pAvanA,prApti,punaH prApti 
recline VTI 1. jhukanA,sahArA lenA,takiyA lagAnA,paDa jAnA 
recluse A 1. ekAnta sevI,vAnaprastha,ekAntavAsI,akelA 
recluse N 1. ekAnta sevI manuShya,sanyAsI,bairAgI,ekAntI 
reclusive A 1. vairAgya lAne vAlA,ekAntatA lAne vAlA 
recognize VT 1. pahachAnanA,jAnanA,svIkAra karanA,2. jA.nchanA,phira dekhanA,phira parIkShA karanA,nA 
recoil VI 1. pIchhe haTanA,palTA khAnA,palaTanA,chale jAnA,haTanA,jhijhakanA 
recollection N 1. yAda,smaraNa,smR^iti 
recommend VT 1. prasha.nsA karanA,svIkArya banAnA,siphArisha karanA,2. salAha denA,batAnA 
recommendation N 1. siphArisha,guNa varNana,guNa,prasha.nsA,yogyatA,achchhAI 
reconcile VT 1. mela karanA vA karAnA,phaisalA karanA,chukAnA,2. santuShTa karanA 
reconciliation N 1. phira se mela yA milApa,mela,punaH maitrI 
reconnaissance N 1. prAthamika parIkShA,jamIna kI dekhabhAla,2. prAthamika AkramaNa 
reconsider VT 1. phira dekhanA,phira se vichAra karanA 
reconsideration N 1. punarvichAra,punarAlochanA 
reconstruct VT 1. phira se banAnA yA nirmANa karanA 
record N 1. sarakArI kAgaja,rajisTara,itihAsa,lekha patra,smAraka 
record VT 1. rajisTara me.n darja karanA,likhanA,syAha karanA,TA.nkanA,2. tasadIka karanA,sAkShI denA 
recorder N 1. lekhya patra rakShaka,likhane vAlA,sirishtedAra,muhAphija,daphtara 
recount VT 1. bayAna karanA,varNana karanA 
recoup VTI 1. pUrA bhara denA,daNDa denA,hAni bharanA,2. phira bhAga karanA 
recourse N 1. palaTA,phira honA,2. sahAyatA vA madada ke liye jAnA,upAya 
recover VTI 1. punaH prApta karanA,vasUla karanA,2. cha.ngA honA,ArAma honA,bahAla karanA,achchhA karanA,sambhAlanA,ThIka karanA,bhara pAnA 
recoverable A 1. punaH prApti yogya,vasUla hone yogya,pAne yogya,cha.ngA hone yogya 
recovery N 1. punaH prApti,vasUlI,roga nivR^itti,sehata,achchhA honA,bahAlI 
recreate VT 1. phira jilAnA,phira banAnA,tara vA tAjA karanA,bahalAnA,rijhAnA,prasanna karanA 
recreation N 1. ArAma,vishrAma,bahalAva,dillagI,prasannatA,2. nI banAvaTa 
recrimination N 1. ulTA doSha,ulTI tohamata,prativAdI kA vAdI para doSha lagAnA,pratyAropa,pratyabhiyoga 
recruit N 1. ra.ngarUTa,nayA sipAhI 
recruit VT 1. phira sudhAranA,phira tAjA karanA,phira balaprApta karanA,2. naye AdamI bharatI karanA,3. kisI vastu kI nI khepa AnA,4. naye sipAhI bharatI karanA,ra.nga rUTa bharatI karanA 
recruitment N 1. naye sipAhiyo.n kI bhartI 
rectangle N 1. samakoNa samAnAntara chaturbhuja,Ayata 
rectangular A 1. samakoNIya,AyatAkAra 
rectify VT 1. ThIka karanA,shuddha karanA,durusta karanA 
rectitude N 1. sachchAI,kharApana,ImAnadArI,2. shuddhatA 
rector N 1. pAdarI,grAma guru,2. shAsaka,hAkima,3. vidyAlaya AdI kA adhyakSha 
recuperate VT 1. punaH prApta karanA,vasUla karanA,khoI vastu kA mila jAnA 
recur VI 1. phira AnA,phira dhyAna me.n A jAnA,phira jAnA,2. phira honA,3. Avarga dashamalavanA 
recurrence N 1. phirAva,phira AnA,phira khayAla me.n A jAnA,punarAgamana,punarAvR^itti 
recurrent A 1. daurA karane vAlA,pArI kA,barAbara hone vAlA 
red A 1. lAla,surkha 
red N 1. lAla ra.nga,surkha ra.nga 
redden VTI 1. lAla karanA yA honA 
reddish A 1. kuchha rakta varNa,kuchha lAla 
redeem VT 1. phira mola lenA,dravya dekara chhuDAnA,bachAnA,mukti denA,2. pUrA karanA,prAyashchitta karanA 
redeemer N 1. chhuDAne vAlA,uddhAraka,IsA masIha 
redemption N 1. dravya jo chhuDAne ke hetu diyA jAve,chhuTakArA,uddhAra,mukti,dobArA mola lenA,bandhaka mukti 
redolent A 1. sugandhita,gamakIlA 
redouble VTI 1. doharAnA,adhika karanA,baDhAnA 
redoubt N 1. morchA bandI,ghusa kilA,gaDha,koTa 
redraw VT 1. dUsarI prati utAranA 
redress N 1. durustI,auShadhi,upAya 
redress VT 1. davA karanA,upAya karanA,marammata karanA,banA denA,2. badalA denA,pratiphala denA 
reduce VT 1. pada ghaTAnA,utAra denA,kama karanA,2. jItanA 
reduction N 1. ghaTAva,utAra denA,2. jIta 
redundancy N 1. atiriktatA,bAhulya,bahutAyata,jayAdatI,adhikatA 
redundant A 1. atirikta,jyAdA,adhika,atyadhika shabdo.n kA 
reed N 1. narakaTa,kilka,2. ba.nshI,muralI,3. tIra 
reedy A 1. narakaTa kA banA huA,narakaTa sA,2. jisame.n narakaTa bahuta ho 
reef VT 1. jahAja ke pAla ko kama karanA,lapeTanA 
reek VI 1. dhuA.n denA,bhApa chhoDanA 
reel N 1. ghiranI,charakhI,2. eka prakAra kA nAcha 
reel VT 1. phe.nTI banAnA,ghiranI yA charakhI para bhUta chaDhAnA,2. laDakhaDAnA,DagamagAnA,3. ghUmanA,chakarAnA,ghUma ghUma kara nAchanA 
reeve N 1. khAnasAmA,sarabarAkAra,pradhAna kArya adhikArI,hAkima,gavarnara,majisTreTa 
refer VTI 1. sau.npanA,lagAva rakhanA,havAlA denA,supurda karanA,2. apIla karanA,nAlisha karanA,prArthanA karanA,pUchhanA,saina karanA,3. sammati lenA 
referee N 1. nyAya karane vAlA,nirNaya kartA,vichAra kartA,pa.ncha 
reference N 1. patA,sambandha,dR^iShTi,saina,havAlA,lihAja,mela,ishArA,sa~Nketa 
referendum N 1. kisI prashna ko janatA ke sAmane usakI sammati lene ke liye rakhanA 
refine VTI 1. nirmala karanA,maila kATanA,khAlisa karanA,chamakAnA,spaShTa karanA,2. sabhya banAnA,sushIla karanA,sudhAranA,su.ndara karanA,3. khoTa nikAlanA,bArIka bheda nikAlanA,gupta bheda nikAlanA 
refined A 1. nirmala,chamakAyA huA,sushIla,sabhya,shiShTa 
refinement N 1. sApha karane kA kAma,saphAI,sajAva,sudharAI,sabhyatA,sushIlatA,nirmalatA,shrR^i~NgAra,2. ati sUkShmatA 
refiner N 1. sApha karane vAlA,nirmala karane vAlA 
refinery N 1. dhAtu ityAdi sApha karane kA sthAna yA yantra 
refit VTI 1. phira durusta karanA,marammata karanA,ThIka karanA 
reflect VTI 1. pratibimba DAlanA,parachhA.nI DAlanA,aksa DAlanA,2. dhyAna karanA,vichAra karanA,3. ilajAma lagAnA,doSha lagAnA 
reflective A 1. parachhA.nI dene valA,2. vichAra sambandhI,vichArAtmaka,3. vichAra shIla,chintA shIla 
reflector N 1. darpaNa,AinA,chintA karane vAlA,pratibimbakArI,Adarsha 
reflex A 1. palaTA huA 
reflexive A 1. bIte hue ke sambandha me.n,pUrva sambandhI,2. karmakarttA,3. bAdhya 
reform N 1. sudharAva,shodhanA,durustI,sudhAra 
reform VTI 1. phira banAnA,2. marammata karanA,unnati karanA,shodhanA,durusta karanA,sudhAra karanA,sudhAranA 
reformation N 1. sudhAra,sudharAva,shodhana,durustI,burAiyo.n kI durustI 
reformatory N 1. chhoTI avasthA vAle aparAdhiyo.n ke sudhArane kI pAThashAlA 
reformer N 1. sudhArane vAlA,sudhAraka,sa.nskAraka 
refrain N 1. rAga me.n doharAne ke shabda,Teka 
refrain VTI 1. ADanA,sakanA,sambhAlanA,rokanA,kArya se nivR^itta honA 
refresh VT 1. ThaNDA karanA,2. jilAnA,tAjA karanA,phira parishrama ke yogya karanA,khusha karanA,ArAma denA 
refresher N 1. tAjA karane vAlA,khushI dene vAlA,anApahArI,2. bairisTara kI phIsa 
refreshment N 1. tAjA karanA,ArAma denA ityAdi,2. sukha,chaina,ArAma,jalapAna 
refrigerant A 1. ThaNDA karane vAlA,garamI shAnta karane vAlA 
refrigerant N 1. ThaNDAI 
refrigerate VT 1. ThaNDA karanA,shItala karanA,khusha karanA,sukha denA 
refrigeration N 1. ThaNDA karanA,2. ThaNDaka,shAnti,garamI kI shAnti 
refuge N 1. sharaNa,rakShA,Ashraya,2. Ashraya,rakShAsthAna,panAha kI jagaha,3. gaDha,kilA,4. upAya,vasIlA 
refugee N 1. sharaNArthI,panAhagIra,sharaNAgata 
refund VT 1. vApasa karanA,phera denA,phira se lauTA denA 
refusal N 1. asvIkAra,nAma~njUrI,nApasandI 
refuse N 1. talachhaTa,jUThA,maila,chhA.nTana 
refuse VT 1. asvIkAra karanA,nAma~njUra karanA,nApasanda karanA,2. inkAra karanA,na mAnanA,na lenA,radda karanA 
refute VT 1. khaNDana karanA,kATanA,jhUThA vA asatya ThaharAnA 
regain VT 1. punaH prApta karanA,phira se hAsila karanA,phira pAnA 
regal A 1. rAja sambandhI,rAjakIya,nR^ipochita 
regale VTI 1. prasanna karanA,nihAla karanA,khusha karanA,2. bhoja denA,dAvata karanA,dhUmadhAma se khAnA khilAnA,3. rAja bhoja denA,rAjarUpa se yA dhUmadhAma se dAvata karanA 
regalia N 1. rAjachihna,rAjopachAra,bAdashAhI nishAna vA jhaNDA,rAjA kI prabhutA,kisI shreShTha pada yA sampradAya kA jhaNDA 
regard N 1. dekha,2. dhyAna,vichAra,kR^ipA,lihAja,khyAla,3. Adara,sammAna,4. sambandha,nisabata 
regard VT 1. Adara karanA,sammAna karanA,priya jAnanA,2. vichAra karanA,jAnanA,samajhanA,dekhanA,dhyAna karanA,3. dR^iShTi karanA,kR^ipA karanA,khAtiradArI karanA,sambandha rakhanA,paravAha karanA,chintA karanA,dhyAna denA,4. eka samAna karanA 
regardless A 1. beparavAha,asAvadhAna,gAphila,acheta 
regatta N 1. naukA dauDa,khene kI bAjI,nAvo.n kI dauDa 
regency N 1. rAja pratinidhitva,rAja pratinidhi kA shAsana yA pada yA adhikAra,2. rAja pratinidhi maNDala 
regenerate A 1. nayA paidA huA,punarjanma liyA huA,2. mana pherA huA 
regenerate VT 1. phira paidA karanA,punarjanma denA,2. dharmAnusAra AcharaNa grahaNa karanA,mana phera kara nayA karanA,shiShya karanA,dvija karanA,3. Ishvara kI ora lau lagAnA 
regeneration N 1. nayA janma,nI paidAisha,punarjanma,2. phira se utpatti 
regent A 1. shAsanakArI,rAjya karane vAlA 
regent N 1. rAjyAdhikArI,hAkima,bAdashAha,shAsaka,2. rAja pratinidhi jo rAjA ke na hone se yA usakI akShamatA ke kAraNa rAjya kare 
regime N 1. rAjya kA Dha.nga,shAsana,hukUmata,2. rahana,rahane kA tarIkA vA Dha.nga 
regimen N 1. niyamAnusAra rAjya,2. pathya,paraheja,AhAra niyama 
regiment N 1. sainya dala,senA,palaTana,utane sipAhiyo.n kA dala jo eka karanela ke adhIna ho.n,rejimeNTa,hajAra javAno.n kA dala 
regimental A 1. palaTana yA rejimeNTa sambandhI 
region N 1. desha,dharAtala,jilA,prAnta,mulka,loka,khaNDa 
register N 1. bahI,hisAba,lekhya,daphataraphiharista,sUchI,rajisTara 
register VT 1. darja karanA,likha lenA,rajisTara me.n chaDhAnA,TA.nka lenA 
registrar N 1. rajisTrAra,lekhyapatra rakShaka,muhAphija,daphtara 
registration N 1. rajisTrI karanA,nAma likhanA,pheharista me.n indrAja,lekhAropaNa,bahI me.n likhanAra 
registry N 1. rajisTrI,pheharista me.n indrAja,rajisTrAra kA daphtara,likhA huA vivaraNa 
regression N 1. pratigamana,lauTAva,nikAsa,lauTane vA nikalane kA adhikAra 
regret N 1. ra~nja,aphasosa,shoka,dukha,pachhatAvA,pashchAttApa,kheda 
regret VT 1. ra~nja karanA,udAsa honA,aphasosa karanA,pachhatAnA,pashchAttApa karanA,shoka karanA,kheda karanA 
regular A 1. niyata,yathAkrama,bAkAyadA,yathAvidhi,niyamAnusAra,niyamashIla,ThIka,niyatkAlika,mustakila,Dha.ngadAra 
regular N 1. niyamita sainika,sthAyI senA kA sipAhI,2. dharmasa.nghI,IsAyiyo.n kI usa maNDalI kA jana jisame.n sanyAsa,AGYA pAlana vA dharma pAlana karane kI pratiGYA kI ho,vAnaprasthI 
regularity N 1. niyamAnukUlatA,niyamaniShThatA,2. vyavasthA,krama,vidhi 
regulate VT 1. niyamAnusAra ThaharanA,ThIka karanA,vidhivata karanA,durusta karanA,Daula para lAnA 
regulation N 1. bandobasta,viniyama,vyavasthApana,2. kAyadA,vidhi,niyama 
regulative A 1. niyAmaka,niyama para chalAne vAlA 
regulator N 1. prabandha kartA,muntajrima,shAsaka,2. reguleTara,kala kA vaha purjA jo chAla barAbara kare 
rehabilitate VT 1. pUrva dashA me.n lAnA,pUrvapada ko prApta karAnA,bahAla karanA 
rehabilitation N 1. bahAlI,pUrvadashA sthiti 
rehear VT 1. phira sunanA,phira vichAra karanA 
rehearsal N 1. duharAva,kathana,charchA,dobArA bayAna 
rehearse VT 1. duharAnA,kathana karanA,dobArA bayAna karanA,sabake sAmane paDhanA 
reign N 1. rAjya shAsana,hukUmata,rAjatva,2. shAsanakAla,rAjakAla,3. prabalatA,prachAra,phailAva,4. prabhAva,bala,jora 
reign VI 1. prabala honA,prachalita honA,prachaNDa honA,rAjya karanA,hakUmata karanA,shAsana karanA 
reimburse VT 1. adA karanA,pUrA karanA,daNDa bharanA,vApasa karanA,phera denA,bhara denA 
rein N 1. bAgaDora,bAga,2. rAjya chalAne kI nIti,adhikAra,niyantraNa vidhi 
rein VT 1. bAga para sAdhanA,thAmanA,rokanA,adhikAra me.n rakhanA 
reindeer N 1. eka prakAra kA hiraNa,bArahasi.nhA 
reinforce VT 1. nI senA se sahAyatA karanA,bala denA,sahArA denA 
reinforcement N 1. nI senA se sahAyatA karanA,2. sahAyatA ke liye nI senA 
reins N 1. gurdA,bukkA,2. dila 
reinstate VT 1. phira baiThAnA,punaH sthApanA karanA,phira jaise kA taisA karanA 
reinvest VT 1. dhana lagAnA,phira niyukta karanA,phira denA 
reinvigorate VT 1. phira bala denA,phira tAjA karanA,phira jilAnA,punarjIvita karanA 
reissue N 1. punaH prakAsha,dobArA ijarA 
reissue VT 1. phira jArI karanA 
reiterate VT 1. bAra bAra kahanA yA karanA,duharAnA 
reiteration N 1. doharAva,punarukti 
reject VT 1. phe.nkanA,nApasanda karanA,asvIkAra karanA,nAma.njUra karanA,radda karanA 
rejoice VTI 1. prasanna karanA yA honA,hulasanA,khusha honA,khushI manAnA,ghamaNDa karanA,phakara karanA 
rejoin VTI 1. phira milAnA,phira milanA,pratyuttara karanA yA denA,nA 
rejoinder N 1. pratyuttara,javAba dAvA,vAdI ke viShaya patra kA uttara jo prativAdI ne diyA ho 
rejuvenate VT 1. nayA karanA,phira javAna yA yuvA karanA 
rekindle V 1. phira roshana karanA,phira jalAnA,phira bAranA 
relapse N 1. pUrvAvasthA prApti,pUrva dashA me.n A jAnA,palaTAva,punaH patana 
relapse VI 1. phira kaShTa me.n paDanA,ThIka hokara bImAra ho jAnA,pUrva dashA ko prApta honA 
relate VTI 1. varNana karanA,kahanA,kathana karanA,paDhanA,charchA karanA,2. nAtA rakhanA,sa.nbandha honA 
related A 1. bandhu,gotrajana,nAtedAra,rishtedAra,sambandhI 
relation N 1. varNana,bayAna,2. nAtedAra,rishtedAra,sambandhI jana 
relative A 1. sa.nba.ndha kA,nisabatI,sambandhita 
relative N 1. sagA,gotrajana,kuTumbI,nAtedAra,sa.nbandhI 
relax VTI 1. DhIlA karanA,DhIla honA,kama karanA,susta paDanA 
relaxation N 1. shithilatA,DhilAI,vishrAma 
relay N 1. ghoDo.n kI DAka,2. jamA kI huI vastu 
relay VT 1. phira baToranA vA jamA karanA 
release N 1. rihAI,chhuTakArA,mukti,mochana 
release VT 1. svatantra karanA,mukta karanA,chhoDanA,2. chhuDAnA,pada se haTAnA,3. chhoDa denA,tyAga karanA 
relegate VT 1. ravAnA karanA,apane desha se nikAlanA,desha bAhara karanA,2. badalanA,hastAntarita karanA 
relent VI 1. komala honA,narma honA,pighalanA,dayA karanA,tarasa khAnA 
relentless A 1. nirdayI,dayA shUnya,karuNA rahita 
relevance N 1. upayuktatA,sa.ngati,auchitya,yogyatA,mela,prasa.nga 
relevant A 1. uchita,sa.ngata,prasa.ngochita,yogya,upayukta,prAsa.ngika 
reliability N 1. vishvasanIyatA,vishvastatA,vishvAsa yogyatA 
reliable A 1. vishvAsa yogya 
reliance N 1. jisa para vishvAsa kiyA jAya,bharosA,AsarA,vishvAsa 
relic N 1. smAraka chihna,avasheSha,vache khuche chihna,lAsha,sheSha bhAga,nishAna 
relief N 1. sahAyatA,upAya,shAnti,chaina,2. chhuTakArA,phaujI ohade se barataraphI vA alagAva 
relieve VT 1. chhoDanA,chhuTakArA karanA,2. sahAyatA karanA,kama karanA,duHkha dUra karanA,ArAma denA,tasallI denA,shAnti denA 
religion N 1. Ishvara bhakti,majahaba,dharma,pa.ntha,mata,2. pavitratA,dharmaniShThatA,bhakti 
religious A 1. majahabI,dharmaniShTha,bhaktimAna,dhArmika 
relinquish VT 1. chhoDa denA,tyAganA,tajanA,chhoDanA,alaga kara denA,hAtha uThA lenA 
relish N 1. svAda,lajjata,majA,chATa,2. kisI chIja kA majA yA shauka,chasakA,3. chAshanI,chaTanI 
relish VTI 1. chakhanA,svAda pasanda karanA,AsvAdana karanA,2. svAdiShTa honA,bhAnA 
reluctance N 1. aruchi,anichchhA,vimukhatA 
reluctant A 1. anichchhuka,vimukha,khilApha,pratikUla 
rely VT 1. vishvAsa karanA,bharosA karanA,Ashraya karanA 
remain VI 1. banA rahanA,ThaharAnA,rahanA,bAkI rahanA,sheSha rahanA,pIchhe chhUTanA 
remains N 1. lAsha,mR^ita sharIra,shava 
remake VT 1. phira banAnA 
remand N 1. punaH preraNA,vApasa bhejanA 
remand VT 1. bulA lenA,phira bhejanA,lauTA denA,phira sau.npanA 
remark VTI 1. dekhanA,dhyAna karanA,2. kahanA,charchA karanA 
remarkable A 1. dekhane yogya,vichArane yogya,utkR^iShTa,2. asAdhAraNa,anUThA,apUrva 
remarry VT 1. phira vivAha karanA,punaH vivAha karanA 
remedial A 1. dukhahara,sukhadAyaka,pratikAraka 
remedy N 1. pratikAra,auShadhI jo roga vA kisI hAni ko dUra kare,upAya 
remedy VT 1. ArAma karanA,upAya karanA,cha.ngA karanA,marammata karanA,tasallI denA 
remember VT 1. na bhUlanA,yAda karanA,smaraNa karanA,khyAla karanA 
remembrance N 1. smaraNa karanA,sudha,smaraNa,yAda,2. smAraka,yAdagAra 
remind VT 1. jatAnA,yAda dilAnA,smaraNa karAnA 
reminder N 1. yAda dilAne vAlA,chitAvanI,tAkIda 
reminiscence N 1. yAda,smaraNa,sudha,smR^iti 
remiss A 1. AlasI,DhIlA,gAphila,beparavAha,acheta,susta,asAvadhAna 
remission N 1. DhIlApana,kamI,TUTa,ghaTAva,2. mAphI,kShamA 
remit VT 1. rupayA bhejanA,2. DhIlA karanA,kama karanA,3. mApha karanA,kShamA karanA 
remittance N 1. bhejA huA rupayA 
remnant N 1. bachA huA,bAkI,sheSha 
remodel VT 1. phira se banAnA 
remorse N 1. pachhatAvA,pashchAttApa,aphasosa,manovyathA 
removable A 1. haTAye jAne yogya 
removal N 1. sarakAva,haTAva,judAI,pR^ithakatva,sthAna parivartana 
remove N 1. haTAva,tabadIlI,pragamana,sthAna badalanA 
remove VTI 1. sarakanA,haTanA,haTAnA,badalanA,alaga karanA,le jAnA,eka sthAna se dUsare sthAna me.n jAnA 
renal A 1. gurde sambandhI 
rename VT 1. nayA nAma denA,dIkShA denA 
rend VT 1. phADa DAlanA,chIranA,nashtara denA,nA 
render VT 1. denA,lauTAnA,juTAnA,havAlA karanA,vApasa karanA,badala denA,2. anuvAda karanA,ulathA karanA 
rendezvous N 1. aDDA,jamA hone kI jagaha,jamaghaTa 
rendezvous VTI 1. kisI visheSha sthAna me.n ikaTThA honA,kisI visheSha sthAna para samUha baToranA 
renegade N 1. svadharma tyAgI,2. bhagoDA,AvArA 
renew VT 1. navIna karanA,tAjA karanA,phira shuru karanA,duharA ke marammata karanA,phira se Arambha karanA,2. nayA bila denA yA svIkAra karanA 
renewal N 1. nayA karanA,navIkaraNa,punarArambha 
renounce VT 1. chhoDanA,alaga honA yA karanA,asvIkAra karanA,inkAra karanA,tyAganA,tyAga karanA 
renovate VT 1. nayA karanA,nUtana karanA,pahalI hAlata para lAnA 
renown N 1. nAma,yasha,khyAti,prasiddhi,shoharata 
renowned A 1. nAmI,vidita,prasiddha,vikhyAta,mashahUra,nAmavara 
rent N 1. darAra,phA.nka,chhidra,2. kirAyA sAlanA,kirAyA makAna yA lagAna,kheta,mAlagujArI 
rent VTI 1. kirAyA para denA,lagAna para denA,paTTA denA,2. paTTe para denA,lagAna para denA,kirAye para lenA 
rental A 1. kirAye kA,jamAbandI,pharda lagAnA,sAlAnA lagAna kA rupayA 
renter N 1. kirAyedAra,AsAmI,bhaDauta 
renunciation N 1. asvIkAra,nAma.njUrI,tyAga 
reorganize VT 1. punaH sa.ngaThita karanA,phira se rakhanA,phira taratIba denA,phira ThIka karanA 
repair N 1. durustI,marammata,sa.nvAra,banAva,paibanda,2. ghara,makAna,Ashraya,aDDA 
repair VTI 1. marammata karanA,durusta karanA,phira banAnA,2. daNDa bharanA,badalA denA,3. jAnA,Ashraya lenA 
reparation N 1. marammata karanA,marammata,sudhAra,2. badalA,kShatipUrti 
repartee N 1. shIghra chAturya pUrNa uttara,rasikottara,sarasottara,masakharApana kA javAba 
repay VT 1. chukA denA,palaTA denA,pratiphala denA,2. lauTA denA,3. badalA denA 
repeal N 1. khaNDana,manasUkhI,lopa,prachAra lopa 
repeal VT 1. radda karanA,khaNDana karanA,niShprabhAva karanA 
repeat N 1. duharAva,punarukti 
repeat VT 1. phira karanA yA kahanA,duharAnA,tAjA karanA,punaH kathana karanA,paDhanA 
repeatedly Adv 1. bArabAra,bahudhA,aksara 
repel VT 1. haTAnA,haTA denA,pIchhe palaTAnA,rokanA,ADanA,virodha karanA 
repent VTI 1. pachhatAnA,pashchAtApa karanA,prAyashchitta karanA,tobA karanA,dukha ke sAtha smaraNa karanA 
repentance N 1. pachhatAvA,pashchAtApa,prAyashchitta,tobA,dukha 
repentant A 1. pashchAtApI,pApa karane kA pachhatAvA karane vAlA 
repercussion N 1. haTAva,pratighAta 
repertory N 1. khAna,khajAnA,koSha 
repetition N 1. doharAva 
replace VT 1. badale me.n rakhanA,2. vApasa karanA,palaTA denA,chukAnA,adA karanA 
replenish VT 1. denA,pUrA karanA,bhara denA,bharapUra karanA 
replete A 1. pUrA,bharapUra,bharA huA 
replica N 1. pratirUpa,chitra kA pratirUpa jo chitrakAra svaya.n banAve 
replicate A 1. taha kiyA huA 
replication N 1. uttara,javAba,pratyuttara jo muddI vA vAdI deve 
reply N 1. javAba,uttara 
reply VTI 1. javAba denA,uttara denA 
report N 1. vivaraNa,varNana,samAchAra,2. sarakArI rapaTa,khabara,charchA 
report VTI 1. hAla likhanA,varNana karanA,bayAna karanA,kahanA,khabara denA,2. rapaTa karanA,sarakArI taura para ittilA karanA,3. samAchAra likhanA,samAchAra patra yA akhabAra ke liye khabara yA samAchAra denA 
reporter N 1. samvAdadAtA,samAchAra lekhaka 
repose N 1. sonA,nI.nda,2. vishrAma,tasallI,chaina,3. shAnti,kala 
repose VTI 1. ArAma karanA,leTanA,sonA,bharosA rakhanA,sau.npanA,supurda karanA,2. jamA karanA 
repository N 1. koSha,bhaNDAra,vaha sthAna jahA.n bachAva ke liye chIje.n rakkhI jAye.n 
repossess VT 1. phira adhikAra karanA,phira pAnA,adhikAra pAnA 
reprehensible A 1. doShAropaNa karane yogya,nindA 
represent VT 1. pratinidhitva karanA,dikhalAnA,prakAsha karanA,2. varNana karanA,nakshA utAranA,3. rUpa banAnA,svA.nga banAnA,nakala karanA,4. kisI kI jagaha me.n kAma karanA,5. phira se upasthita karanA,phira dikhAnA 
representation N 1. pratinidhitva,prakAshana,bayAna,varNana,2. chitra,mUrti,shakala 
representative N 1. pratirUpa,pratipuruSha,pratinidhi 
repress VT 1. damana karanA,dabAnA,kuchalanA,2. rokanA,manA karanA,yAchanA 
repression N 1. roka,damana,dabAva 
repressive A 1. dabAne vAlA,damanakArI 
reprieve N 1. daNDa yA prANada.nDa kI thoDe samaya ke liye roka 
reprieve VT 1. prANada.nDa kI thoDe samaya ke liye roka rakhanA 
reprimand N 1. DA.nTa,phaTakAra,ghuDakI,dhikkAra 
reprimand VT 1. chhiDakanA,ghuDakanA,DA.nTanA,DapaTanA,phaTakAranA,malAmata karanA 
reprint N 1. nayA prakAshana,nayA sa.nskaraNa,dUsarA chhApa 
reprint VT 1. phira chhApanA,dubArA chhApanA,dUsarA sa.nskaraNa nikAlanA 
reprisal N 1. badalA 
reprise N 1. badalA,pratidAna,kAnUnI manAhI,kaTAva,kara 
reproach N 1. doShAropaNa,ulAhanA,jhiDakI,badanAmI,2. dhikkAra kI vastu 
reproach VT 1. doSha lagAnA,jhiDakanA,DA.nTanA,dhikkAranA,badanAma karanA,ADe hAtho.n lenA,burA bhalA kahanA 
reproduce VT 1. phira paidA karanA,paidA karanA,nayA banAnA,yAda dilAnA 
reproduction N 1. punarutpatti,punarajanma,phira se banAnA 
reptile A 1. re.nganevAlA,sarpaNashIla 
reptile N 1. kIDA,makoDA,re.nganevAlA jalachara,uraga,sarpaNashIla ja.ntu 
republic N 1. prajApAlita rAjya,saltanata jamaddUrI,lokapAlita rAjya jisa me.n sa.npUrNa prabhutA prajA ke chune hue jano.n kI milatI hai 
republican A 1. prajA pAlita rAjya kA,prajAta.ntra sa.nbandhI 
republican N 1. prajAta.ntra vAdI 
republicanism N 1. prajAta.ntra rAjya,lokapAlita rAjya,2. prajAta.ntra rAjya ke niyama,prajAta.ntra vAda 
repudiate VT 1. tyAga karanA,2. chhoDa denA,nikAla denA,phe.nka denA,asvIkAra karanA,inkAra karanA,nAma.njUra karanA,alaga ho jAnA 
repugnant A 1. viruddha,asa.ngata,2. aruchikara 
repulse N 1. parAjaya,haTAnA,2. inkAra,asvIkAra 
repulse VT 1. haTA denA,mAra haTAnA,parAjita karanA,bhagA denA 
repulsive A 1. aruchikara,ghR^iNotpAdaka,bhAvashUnya 
repurchase VT 1. phira kharIdanA,phira mola lenA 
reputable A 1. vikhyAta,khyAta,yashasvI,pratiShThA yogya 
reputation N 1. pratiShThA,maryAdA,nekanAmI,nAmavarI,yasha,ijjata,shoharata 
repute N 1. maryAdA,pratiShThA,khyAti,nekachalanI,nAmAvarI,kIrti 
repute VT 1. jAnanA,bUjhanA,ginanA,gaNanA karanA 
reputedly Adv 1. saba logo.n kI rAya me.n,prasiddharUpa se 
request N 1. vinaya,ichchhA,prArthanA,arja,2. mukaddamA 
request VT 1. prArthanA karanA,chAhanA,mA.nganA,vinaya karanA 
requiem N 1. shA.ntiyaGYa,mR^ita vyakti ke liye Ishvara se prArthanA,phAtahA 
require VT 1. mA.nganA,chAhanA,adhikAra rUpa me.n mA.nganA,kahanA,2. AvashyakatA me.n honA,kamI honA,chAhanA 
requirement N 1. mA.nga,talaba,chAha,AvashyakatA 
requisite A 1. Avashyaka,jarUrI,prayojanIya,uchita 
requisite N 1. prayojanIya vastu,jarUrI chIja,Avashyaka vastu 
resale N 1. punaH bikrI 
rescind VT 1. kATa DAlanA,uThA denA,lopa karanA,toDanA,niShprabhAva karanA 
rescission N 1. kha.nDana,kATa,lopa 
rescue N 1. uddhAra,khatarA yA kaida se rihAI,mukti,chhuTakArA 
rescue VT 1. chhuDAnA,mukta karanA,nirbhaya karanA,bachAnA,2. phera lenA,palaTA lenA,banAnA 
research N 1. khoja,anusa.ndhAna,talAsha 
research VT 1. phira khoja karanA,punaH jA.ncha karanA 
resemblance N 1. sAdR^ishyatA,sarUpatA,samAnatA,chitra,pratirUpa 
resemble VT 1. sarUpa honA,milAnA,samAna honA,sadR^isha honA 
resent VTI 1. burA mAnanA,nArAja honA,krodha karanA,aprasanna honA 
resentful A 1. krodhI,krodha shIla,dveShI 
resentment N 1. krodha,roSha,nArAjagI,nA khushI,aprasannatA 
reservation N 1. ArakShaNa,rukAvaTa,roka,2. kaida,sharta 
reserve N 1. jo vastu Age kAma lAne ke hetu rakhI jAe,2. lajjA,sa.nkocha,3. kakhApana,4. agrachi.ntA,5. samaya para kAma ke liye rakhI huI senA 
reserve VT 1. bachA rakhanA,rakha chhoDanA 
reserved A 1. dhIra,sacheta,gambhIra,sa.nkochI,ghunnA,kapaTI,rUkhA 
reservoir N 1. jalAshaya,kuNDa,tAlAba,pokharA,khajAnA 
reset VT 1. phira se joDanA yA banAnA 
resettle VT 1. phira ThaharAnA yA tai karanA 
reshape VT 1. phira gaDhanA yA banAnA 
reside VT 1. basanA,vAsa karanA 
residence N 1. nivAsa,TikAva,ghara,makAna,nivAsa sthAna,vAsa 
residency N 1. rejiDeNTa nAmaka sarakArI aphasara ke makAna,2. nivAsa sthAna 
resident A 1. nivAsI,sthAyI rUpa se bahuta dino.n taka eka sthAna me.n rahane vAlA 
resident N 1. nivAsI,rahane vAlA,2. rejiDaNTa 
residential A 1. nivAsa sa.nba.ndhI,nivAsa yogya 
residual A 1. bakAyA,bachatI,bAkI,sheSha 
residual N 1. bakAyA,bakiyA,bAkI,sheSha 
residue N 1. bAkI,sheSha 
resign VT 1. chhoDa denA,de denA,adhIna honA,padatyAga karanA,istIphA denA 
resignation N 1. padatyAga,supurdagI,smarapaNa,tyAga,2. paritoSha,sa.ntoSha,sahana,ishvarechchhAdhInatA 
resigned A 1. shA.nti pUrvaka sahane vAlA,sa.ntoShI,ishvarechchhAdhIna,shA.nta 
resilience N 1. palaTAva,lauTAva 
resin N 1. rAla,dhUpa,ghanA 
resist VT 1. virodha karanA,mukAbalA karanA,ADanA,rokanA 
resistance N 1. virodha,roka,pratibandha,vAdhA 
resolute A 1. dhIra,dR^iDha,prauDha,sunishchita,sthira 
resolution N 1. dR^iDha nishchaya,sthira mati,sa.nkalpa,vichAra,irAdA,2. vishleShaNa,hala karanA,3. ma.njUra kI huyI rAya,svIkR^ita prastAva 
resolve VTI 1. .nishchaya karanA,sa.nkalpa karanA,vichAra karanA,2. mata denA,3. vibhAjita karanA,vishleShaNa karanA,kha.nDa karanA,4. hala karanA,5. spaShTa karanA 
resolved A 1. vichAra,rAya,sa.nkalpa,dR^iDha mati 
resonance N 1. pratidhvani,gU.nja,shabda kI lahara 
resonant A 1. gU.njane vAlA,pratidhvani karane vAlA 
resort N 1. jamAva,bhIDa,2. Ane jAne kI jagaha,aDDA,akhADA,3. upAya,yukti 
resort VT 1. sharaNa lenA,gujaranA,yatra karanA,Ashraya lenA 
resound VTI 1. pratidhvaninA,gU.njanA 
resource N 1. yukti,vasIlA,sahArA,upAya,Asa,gati 
respect N 1. sammAna,ijjata,adaba,Adara,khyAla,sambandha 
respect VT 1. sammAna karanA,Adara karanA,priya jAnanA,2. lagAva rakhanA 
respectability N 1. mAnanIyatA,Adara yogyatA 
respectable A 1. mAnya,sanmAna,yogya,ijjata ke lAyaka,mAnanIya,AdaraNIya 
respectful A 1. AdarakArI,avashya karane vAlA,sabhya,shiShTa,sammAna pUrNa 
respective A 1. visheSha,vishiShTa,nija kA,apanA,sambandhI 
respectively Adv 1. kramashaH,kramAnusAra,sa.nbandha se 
respiration N 1. shvAsa lenA,sA.nsa lenA,jI uThAnA 
respirator N 1. shvAsaya.ntra,patale tAro.n kA ya.ntra vA AlA jisa se mu.nha me.n havA na jA sake 
respiratory A 1. sA.nsa lene kA,shvAsa prashvAsa sambandhI 
respite N 1. vilamba,dera,virAma,daNDavilamba,muhalata 
respite VT 1. vilamba karanA,mulatavI karanA,muhalata denA,kuchha samaya ke liye roka denA 
resplendent A 1. chamakIlA,roshana,pratApI,dIptimAna,prakAshamAna 
respond N 1. bhajana jo kitAba paDhane ke samaya bIcha me.n gAyI jAye 
respond VT 1. uttara denA,javAba denA,2. anukUla honA,nA 
respondent A 1. javAbadeha,uttara dene vAlA,uttaradAyI 
respondent N 1. prativAdI,javAbadeha,muddAleha 
response N 1. uttara,javAba 
responsibility N 1. javAba dehI jimmedArI,uttaradAyitva 
responsible A 1. javAbadeha,jimmedAra,uttaradAtA,uttaradAyI,2. AdaraNIya,vikhyAta 
rest N 1. vishrAma,santoSha,chaina,kala,sthiratA,ADa,sahArA,2. sheSha bachA huA,dUsarA,bAkI 
rest VTI 1. chupa rahanA,vishrAma karanA,ArAma karanA,sustAnA,sonA,2. maranA,3. rakhanA,4. sa.ntuShTa honA,sa.ntoSha rakhanA,chhUTa jAnA,bachAnA,5. sthira rakhanA 
restaurant N 1. resTorenTa,ghara vA kamarA jahA.n hara prakAra kA khAnA bikatA ho,hoTala 
restitution N 1. lauTAnA,vahAlI,badalA,phirAva,tAvAna 
restive A 1. aDiyala,haThI,chalanA na chAhane vAlA 
restless A 1. cha.nchala,vyAkula,prashA.nta,bechaina,nidrA rahita,2. vishrAma na karane vAlA,hara samaya chalatA huA 
restoration N 1. bahAlI,parAvartana,pUrvAvasthA kI prApti,2. sehata,ArogyatA,3. pratipAdana 
restore VT 1. jyo.n kA tyo.n karanA,pUrvAvasthA kI prApti karAnA,2. phira cha~NgA karanA,3. jilAnA,4. banAnA,sudhAranA,nayA karanA,5. vApasa denA,palaTanA,badalA denA 
restorer N 1. bahAla karane vAlA,khoI huI vastu ko dilAne vAlA,sudhArane vAlA 
restrain VT 1. nigraha karanA,thAma rakhanA,dabAnA,rokanA,chhe.nkanA,2. parimita karanA,sImita karanA 
restraint N 1. nigraha,niya.ntraNa,roka,aTakAva 
restrict VT 1. parimita karanA,sImAbaddha karanA,rokanA 
restricted A 1. sImita 
restriction N 1. sImA,roka,niyama,mumAniyata,nigraha,sImA ba.ndhana 
result N 1. pariNAma,phala,natIjA,2. prabhAva,asara,3. siddhAnta 
result VI 1. natIjA nikalanA,pariNAma honA,phalanA,nikala AnA 
resultant A 1. pariNAma svarUpa,mela se paidA huA 
resultant N 1. natIjA,phala,sa.nyukta pariNAma,labdha,siddhAnta 
resume N 1. sAra,sa.nkShepa,sArA.nsha 
resume VT 1. phira Arambha karanA,phira lenA,phira grahaNa karanA,lauTA lenA 
resurgent A 1. phira uTha khaDA hone vAlA 
resurrection N 1. mR^itotthAna,phira uThanA 
resuscitate VT 1. punarjIvita karanA 
retail A 1. phuTakara 
retail N 1. phuTakara bikrI,2. purAnI chIjo.n kI bikrI 
retail VT 1. phuTakara chIje.n bechanA,2. samAchAra yA khabara denA 
retailer N 1. phuTakara chIje.n bechane vAlA,khuradA-pharosha 
retain VT 1. rakha lenA,rakha chhoDanA,na jAne denA,2. kirAye para rakhanA,3. kAyama rakhanA,4. yAda rakhanA 
retainer N 1. rakhane vAlA,2. naukara,chAkara,anugAmI,3. sharaNAgata,4. vakIla kara rakhane kA mehanatAnA yA phIsa 
retake VT 1. phira le lenA 
retaliate VI 1. jaise ko taisA denA 
retaliate VT 1. pratiphala denA,badalA denA,palaTA denA 
retaliation N 1. badalA,pratikAra,pratiphala 
retard VT 1. pragati rokanA,gati dhImI karanA,2. dera karanA,vilamba karanA,multavI karanA 
retardation N 1. roka,aTakAva,2. vilamba karane kI prakriyA 
retention N 1. roka rakhane kA kArya,2. roka rakhane kI shakti,3. samAI,4. smR^iti,yAdadAshta,5. rakhavAlI 
reticence N 1. chuppI,mauna 
reticent A 1. kama bolane vAlA,mauna rahane vAlA 
retina N 1. A.nkha ke pIchhe kA pardA 
retinue N 1. ThATa-bATa,rAjA yA dhanI vyakti ke naukara-chAkara aura sAthI sa~NgI 
retire VTI 1. alaga ho jAnA,haTanA,pIchhe haTanA,2. sevA-nivR^itta honA 
retirement N 1. sevA-nivR^itti,2. ekAnta vAsa 
retort N 1. pratyuttara,pratinindA,2. arka khI.nchane kA To.nTIdAra bartana 
retort VTI 1. pratyuttara denA,kaDA uttara denA,lauTAnA,phera denA 
retrace VT 1. phira nakshA utAranA,phira chitra khI.nchanA,2. pIchhe lauTanA,palaTAnA,ulaTanA 
retract VTI 1. lauTAnA,vApasa lenA,pheranA,rAya badalanA,inkAra karanA,2. khaNDana karanA,radda karanA 
retreat N 1. vApasI,2. ekAnta sthAna,3. sharaNa,Ashraya,4. yuddha se senA haTA lene kA sa.nketa 
retreat VTI 1. vApasa honA,pIchhe haTanA yA haTAnA,khisakanA,chalA jAnA,sharaNa lenA 
retrench VTI 1. kama karanA,ghaTAnA,kATa DAlanA,2. sImA bA.ndhanA,3. kiphAyata karanA,kiphAyata se rahanA,kharcha ghaTAnA,4. morchA bA.ndhanA 
retrenchment N 1. kATa,ghaTAva,vyo.nta,tarAsha,2. morchAbandI,kile kA bhItarI bhAga 
retribution N 1. vApasI,palaTA,badalA,pratiphala,2. inAma,daNDa,sajA 
retrieval N 1. punaH prApti,vApasI,punaruddhAra 
retrieve VT 1. punaH prApta karanA,pA lenA,ArAma honA,sudhAranA,lauTA denA,2. TUTA bharanA 
retroactive A 1. bItI huI bAto.n para kAma karane vAlA 
retroflex A 1. pIchhe jhukA huA,TeDhA,muDA huA 
retrograde A 1. pIchhe jAne vAlA,pashchAdgAmI,pratigAmI 
retrospect N 1. pashchAdavalokana,punarAvalokana,pashchAddR^iShTi,jA.ncha,bIte hue kI yAda,gata bAto.n kA avalokana 
retrospect VT 1. punarAvalokana karanA,pIchhe dekhanA,bIte hue ko yAda karanA 
retrospective A 1. bIte hue kAla para dR^iShTi DAlanevAlA,pashchAddarshI,gatAvalokI,2. bhUtApekSha,bIte hue para lAgU 
return N 1. vApasI,palaTAva,lauTAna,bahAlI,2. lAbha,naphA,sUda,3. kaiphiyata,nakashA,hisAba kA nakashA 
return VI 1. phira AnA,phira jAnA,lauTanA,ulaTanA,phira dekhanA,2. phira uttara denA 
return VT 1. phira lAnA,lauTAnA,palaTanA,chukAnA,badalA denA,2. uttara denA,3. chunanA,nirvAchana karanA 
reunion N 1. punaryoga,punaH sa.nyoga,phira se milApa,phira joDa,dUsarI bAra mela 
reunite VTI 1. phira milanA yA milAnA,alaga hone ke bAda phira milanA,phira joDanA yA juDanA,sATanA 
reveal VT 1. prakaTa karanA,pratyakSha karanA,batalAnA,khola denA,2. prakAsha karanA 
revel N 1. dhUmadhAma kI dAvata,aisha isharata,ra.ngareliyA.n 
revel VT 1. Amoda pramoda karanA,masta phiranA,khusha phiranA,madabaurI karanA 
revelation N 1. prakAsha,IshvarAvesha,Ishvarokti,ilahAma,AkAshavANI,shruti-prakAsha 
revelry N 1. Amoda pramoda,dhUmadhAma kI dAvata,aisha,isharata,Ananda,khushI 
revenge N 1. pratishodha,badalA,pratikAra,pratidroha,2. anyAya,3. badalA lene kI tIvra ichchhA 
revenge VT 1. kasara nikAlanA,palaTA yA badalA lenA,daNDa denA 
revenue N 1. kara,rAjasva,mAlagujArI,sAlAnA mahasUlI,munAphA,vArShika Aya 
reverberate VTI 1. gU.njanA,2. pratibimbita karanA,aksa DAlanA 
reverberation N 1. garmI yA roshanI kA aksa DAlane kI prakriyA,pratikShepa,2. gU.nja,pratidhvani 
revere VT 1. Adara karanA,sammAna karanA,ijjata karanA,adaba karanA,baDA mAnanA 
reverence N 1. Adara,ijjata,sammAna,satkAra,2. AGYApAlana 
reverend A 1. AdaraNIya,satkAra yogya,pUjanIya,2. pAdariyo.n kI upAdhi 
reverent A 1. bhaktiyukta,shraddhAlu,vinIta,sushIla,namra,2. sammAna sUchaka 
reverently Adv 1. Adara se,sAdara,sammAna pUrvaka 
reversal N 1. parivartana,tabadIlI,ulaTAva,2. khaNDana 
reverse VT 1. ulaTanA,ulaTa denA,au.ndhA karanA,2. parAjita karanA,3. khaNDana karanA 
reversion N 1. lauTanA,phiranA,2. uttarAdhikAra 
revert VTI 1. phira lauTa AnA,ulaTa denA,phera denA,phiranA,AnA 
review VT 1. parakhanA,punaravalokana karanA,phira sochanA,phira parIkShA karanA 
reviewer N 1. nirIkShaka,samAlochaka,punaH avalokana karane vAlA 
revile VT 1. gAlI denA,burA kahanA,dhikkAranA,jhiDakanA,phajIhata karanA 
revise N 1. dUsarI chhApI huI nakala 
revise VT 1. duharAnA,punaH avalokana karanA,2. sa.nshodhana karanA 
revision N 1. punaH avalokana,sa.nshodhana,punaH vichAra,punaH darshana 
revisit VT 1. phira bhe.nTa karanA,phira dekhanA 
revival N 1. punarutthAna,bahAlI,punarjIvana,nayA janma,2. dhArmika jAgR^iti 
revive VTI 1. phira jIvita karanA,sajIva karanA,jagAnA,sa.nbhAlanA,sajIva honA,panapanA,2. sacheta honA 
revocation N 1. lopa,khaNDana,mansUkhI 
revoke VTI 1. miTA denA,uThA denA,ulaTa denA,mansUkha karanA 
revolt N 1. bagAvata,balavA,rAjadroha 
revolt VTI 1. rAjadrohI honA,bAgI honA,balavA karanA,2. ghR^iNA utpanna karanA,3. phera denA,phira jAnA 
revolution N 1. bhramaNa,chakkara,2. krAnti,viplava,3. vidroha,balavA 
revolutionary A 1. krAntikArI 
revolutionary N 1. krAntikArI manuShya 
revolve VTI 1. ghUmanA,chakkara lagAnA,udheDabuna karanA,ghumAnA,chakkara denA,2. vichAra karanA,sochanA 
revolver N 1. pistaula jisame.n kI nalI ho.n 
revulsion N 1. vikarShaNa,ghR^iNA,shatrutA,pIchhe kI ora khi.nchAva 
reward N 1. pAritoShika,inAma,badalA,phala,natIjA,puNya 
reward VT 1. pAritoShika denA,inAma denA,pratiphala denA,badalA denA 
rewrite VT 1. phira likhanA 
rhapsody N 1. asambaddha vAkya yA lekha,amela vAkya 
rhetoric N 1. vyAkhyAna vidyA,vaktR^itA dene kI kalA,sAhitya shAstra,ala.nkAra vidyA 
rheumatic A 1. vAtarogagrasta,gaThiyA roga sambandhita 
rhinoceros N 1. ge.nDA 
rhubarb N 1. revAchInI,revandachInI 
rhyme N 1. tukaba.ndI,pada,kAvya,kavitA,2. tuka,kAphiyA,yamaka 
rhyme VT 1. kavitA karanA,pada baiThAnA 
rhythm N 1. tAla,laya 
rhythmical A 1. tAlabaddha,layAnugata 
rib N 1. pasalI kI haDDI,2. jahAja kI majabUtI ke liye meharAbadAra lakaDI,3. patte kI nasa,dhajjI,4. bhUmikhaNDa,5. kamAnI,chhAte kI tillI 
rib VT 1. pasalI Adi banAnA,2. banda karanA 
rice N 1. chAvala,selA,dhAna 
rich A 1. dhanavAna,dhanADhya,mAladAra,dhanI,2. bahumUlya,kImatI,3. chamakIlA,suspaShTa,chamakadAra,4. upajAU,mAlAmAla,bharapUra,5. majedAra,svAdiShTa,tara,6. susvara,mIThA 
riches N 1. daulata,dhana,sampatti 
richly Adv 1. bahutAyata se,dhana se 
richness N 1. dhanADhyatA,mAladArI 
rick N 1. Dhera,aTAlA,bojha,gallA yA sUkhI ghAsa kI gA.nTha 
ricochet N 1. golI kA TakarAkara lauTanA 
rid VT 1. mukta karanA,chhuDAnA,2. dUra karanA,naShTa karanA,nikAla denA 
riddle N 1. pahelI,2. moTI chhalanI 
riddle VTI 1. pahelI kahanA,2. nA,bhUsI alaga karanA,3. vyAkhyA karanA,samajhanA 
ride N 1. ghoDe yA gADI para savAra hokara saira,2. sairagAha ke maidAna me.n kI saDaka 
ride VTI 1. savArI karanA,chaDhanA 
rider N 1. savAra,chaDhane vAlA 
ridge N 1. DhAlU TIlA yA pahADI,2. pITha 
ridicule N 1. ha.nsI,ThaThThA,parihAsa 
ridicule VT 1. upahAsa karanA,ThaThThA karanA 
ridiculous A 1. behUdA,upahAsa ke yogya 
riding N 1. savArI,chaDhAva,2. saDaka,rAstA 
rife A 1. prachalita,phailA huA,prachaNDa,jyAdA 
riffraff N 1. jhADana,kUDA-karakaTa,2. nIcha shreNI ke loga 
rifle N 1. eka prakAra kI bandUka 
rifle VT 1. chhIna lenA,lUTa lenA,2. nAlI banAnA 
rift N 1. darAra 
rift VTI 1. phADanA,chIranA,phaTanA,taDakanA,khula jAnA 
rig N 1. vastra,poshAka,2. chAlAkI,khela,chAla 
rig VT 1. vastra pahanAnA,poshAka pahanAnA,sa.nvAranA,2. rassI ityAdi se durusta karanA 
rigging N 1. jahAja kI rassI,rassI vagairaha,2. vastra 
right A 1. shuddha,sahI,2. sIdhA,ThIka,sarala,sama,3. yathochita,nyAyochita,nyAya,uchita,4. dAhinA,dakShiNa,5. yogya,ThIka rakhA huA,upayukta 
right Adv 1. ThIka-ThIka,yathArthataH,sIdha me.n,sarala rekhA me.n,2. niyamAnusAra 
right N 1. adhikAra,svatva,2. nyAyochita vastu,uchita adhikAra,nIti,3. dakShiNa pakSha,4. UparI dharAtala 
right VTI 1. nyAya karanA,2. sIdhA honA,uchita sthAna lenA 
righteous A 1. sachchA,sAdhu,neka,ImAnadAra,dhArmika 
righteousness N 1. nekI,sAdhutA,dhArmikatA 
rightful A 1. adhikArI,uchita,nyAyasa.ngata 
rigid A 1. kaDA,kaThina,kaThora,sakhta 
rigidity N 1. kaThoratA,kaDApana,sakhtI 
rigorous A 1. kaThora,sakhta,kaDA 
rigour N 1. kaThoratA,kaDApana,sakhtI,tapasyA,dR^iDhatA 
rim N 1. kinArA,kora,hAshiyA 
rim VT 1. kinArA lagAnA,hAshiyA lagAnA 
rind N 1. chamaDA,chhilakA,chhAla 
ring N 1. gola vastu,2. a.ngUThI,bAlI,nathiyA,3. ghaNTiyo.n kA shabda,jha.nkAra,4. chakkara,ghera,5. maNDalI,TolI 
ring VI 1. ghaNTiyo.n kA bajanA,ThanakanA,TanaTanAnA 
ring VT 1. ghaNTI.n kA bajAnA,2. a.ngUThI pahanAnA 
ring-Ñ᤿áÏè N 1. saraganA,duShTo.n yA bAgiyo.n kA mukhiyA 
ringleader N 1. saraganA,duShTo.n yA bAgiyo.n kA mukhiyA 
ringworm N 1. dAda 
rink N 1. dauDa,ghuDadauDa,2. dauDa kA mArga yA kShetra 
rinse VT 1. kha.ngAlanA,dho kara sApha karanA,khUba dhonA 
riot N 1. da.ngA,hullaDa,gulagapADA,balavA,dhUmadhAma kA bakheDA,2. khUba bhojana-pAna kA utsava 
riot VT 1. da.ngA karanA,viplava karanA,balavA machAnA,gulagapADA karanA,2. bhojana-pAnotsava karanA 
rioter N 1. da.ngA karane vAlA,balavA karane vAlA,2. bhojana-pAnotsava karane vAlA 
riotous A 1. rAjadrohI,bakheDiyA,balavAI 
rip N 1. chIrA,kapaDe kA phaTA hissA 
rip V 1. phADanA,kATa DAlanA,chIra kara nikAlanA 
ripe A 1. pakA huA,paripakva,taiyAra,siddha,kATane ke yogya,2. prauDha,3. pUrNa,pUrA,4. taiyAra kiyA huA 
ripen VI 1. pakanA,pUrA honA 
ripen VT 1. pakAnA,taiyAra karanA,prauDha karanA 
ripeness N 1. prauDhatA,paripakvatA,siddhi 
ripple N 1. chhoTI tara.nga,chhoTI lahara,hilakorA 
ripple VTI 1. laharAnA,halakoranA 
rise VI 1. khaDA honA,uThanA,uTha khaDe honA,girane para uThanA,2. uchhalanA,3. uganA,udaya honA,nikalanA,dikhAI denA,4. baDhanA,unnati karanA,utkarSha honA,adhika honA,5. maha.ngA honA,6. jI uThanA,7.barkhAsta honA,visarjana honA,8.vidroha karanA,balavA karanA,9.mana me.n AnA 
riser N 1. uThane vAlA 
rising A 1. unnatishIla,varddhamAna,baDhane vAlA,Upara uThane vAlA,2. udaya hotA huA,ugatA huA 
rising N 1. utthAna,uThAna,udaya,2. vidroha,balavA,3. barkhAstagI,visarjana 
risk N 1. khatarA,jokhima 
risk VT 1. jokhima uThAnA,khatare me.n DAlanA 
risky A 1. khataranAka,jokhima kA,vipadasa.nkula,vipatti pUrNa 
rite N 1. rIti,rasma,dastUra,vidhi,AchAra,shAstrokta karma 
ritual A 1. rasma sa.nba.ndhI,dastUra sa.nba.ndhI,vidhi sa.nba.ndhI,vyAvahArika 
ritual N 1. kriyApaddhati,vidhishAstra,rasmo.n kI kitAba 
rival N 1. pratiyogI,pratirodhI,prativAdI 
rival VT 1. barAbarI karanA,Age baDhane kA prayatna karanA,hoDa lagAnA,hiskA karanA 
rivalry N 1. barAbarI,hoDa,pratiyogitA,mukAbalA,2. jhagaDA 
riven VTI 1. chIranA,phADanA,phaTanA,taDakanA 
river N 1. nadI,dariyA 
river-Êá¿è N 1. nadI kA talA 
riverside N 1. nadI-kinArA 
rivet N 1. ribeTa,kIla,khU.nTA 
rivet VT 1. khU.nTI se jaDanA 
roach N 1. eka prakAra kI machhalI,2. maharAba 
road N 1. saDaka,mArga,patha,rAstA 
roam VI 1. ghUmanA-phiranA,AvArA phiranA,bhaTakate phiranA 
roar N 1. dahADa,garjana,garaja,chIkha 
roar VI 1. dahADanA,garajanA,chIkhanA 
roast N 1. bhunI huI vastu 
roast VT 1. bhUnanA,talanA,2. upahAsa karanA,ha.nsI uDAnA 
rob VT 1. lUTanA,chhIna lenA,barabasa lenA,churAnA 
robber N 1. DAkU,luTerA,baTamAra,chora 
robbery N 1. DakaitI,lUTapATa,baTamArI 
robe N 1. jAmA,sabhAvastra 
robe VT 1. sabhAvastra pradAna karanA 
robin N 1. eka prakAra kA pakShI jisakI chhAtI lAla hotI hai 
robust A 1. majabUta,mA.nsa-peshI vAlA,balavAn,puShTa,haTTA-kaTTA,balI 
rock N 1. chaTTAna,TIlA,pahADa,2. ADa,rakShA-sthAna,Ashraya 
rock VTI 1. hilanA,hilAnA,thapakanA,jhUlanA,jhulAnA 
rocker N 1. pAlanA yA hi.nDolA,jhulAne vAlA,2. eka prakAra kA hi.nDolA 
rocket N 1. bANa-havAI 
rocky A 1. patharIlA,chaTTAno.n se bharA huA,kaThora,2. nirdayI,bedarda 
rodent N 1. chUhA gilaharI Adi katarane vAle jAnavara 
roe N 1. eka prakAra kA hirana,hiranI,2. me.nDhaka ke a.nDe bachche,machhalI ke a.nDe 
roebuck N 1. nara hirana 
rogue N 1. AvArA,2. duShTa,badamAsha,3. aGYAnI yA mUDha manuShya 
role N 1. kArya,abhinetA kA kArya-bhAga,2. kisI kA kArya,koI mahatvapUrNa kArya-bhAga 
roll N 1. golA,lapeTA,ghumAva,2. lakaDI kA belana,3. eka prakAra kI roTI,4. tambAkU kA golA yA TikiyA,5. nAmAvalI,sUchI 
roll VTI 1. ghUmAnA,ghumanA,phiranA,luDhakAnA,loTanA,Thokare.n khAte phiranA,2. bajAnA 
roller N 1. belana,2. paTTI,ba.nda 
rollick VI 1. beparavAhI se ghUmanA,nishchinta hokara ghUmanA 
roman A 1. roma kA,roma sa.nba.ndhita,romIya,2. chhApane ke sAdhAraNa akShara kA,3. romavAsI 
romance N 1. kahAnI,kalpita-kathA 
romantic A 1. kalpita kathA sa.nba.ndhI,vilakShaNa,adbhuta,asambhava,khayAlI,ajIba 
romp N 1. shora-gula machAne vAlI laDakI,huDada.ngina 
romp VI 1. shora-gula machAnA,uchhalanA-kUdanA 
roof N 1. chhata,chhappara,2. meharAba 
roof VT 1. chhata pATanA,chhappara DAlanA,chhAnA,pATanA 
rook N 1. kauvA jaisA pakShI,2. kapaTI,Thaga,3. shatara.nja kA hAthI,4. chAlAka khilADI,juArI 
rook VTI 1. ThaganA,dhokhA denA,2. pAlathI mArakara yA saTakara baiThanA 
room N 1. kamarA,2. phailAva,jagaha,sthAna 
roomy A 1. jagahadAra,baDA,vishAla 
roost N 1. aDDA( pakShiyo.n kA) ,baserA( pakShiyo.n kA)
roost VI 1. aDDe para baiThanA( pakShI kI taraha) nA,baserA karanA( pakShI kI taraha) nA 
rooster N 1. murgA 
root N 1. jaDa,mUla,2. mUla shabda,dhAtu,3. kAraNa,mUla,jaDa,sababa 
root VI 1. jaDa pakaDanA,bhItara jAnA,dha.nsanA 
root VT 1. sthApita karanA,gADanA,lagAnA 
rope N 1. rassI,DorI,laDI 
rosary N 1. gulAba kA bAga,gulAba kA ja.ngala,2. mAlA,tasabIha,japanI,3. seharA 
rose N 1. gulAba kA phUla yA paudhA,2. gulAbI ra.nga 
roster N 1. kAma karane vAlo.n kI nAmAvalI,sUchI,pharda,nakashA 
rostrum N 1. cho.ncha,2. U.nchI jagaha jahA.n vyAkhyAna karane vAlA khaDA hotA hai,chabUtarA,3. jahAja kA mAthA 
rosy A 1. gulAba kI shakla kA,gulAba kI taraha suga.ndhita,gulAbI ra.nga kA,gulAba jaisA,2. chittAkarShaka 
rot VTI 1. saDanA,galanA,saDAnA 
rotate VTI 1. ghUmanA,chakkara khAnA,ghumAnA 
rotation N 1. chakkara,chakragati,bhramaNa,2. daura,bArI,gardisha 
rote N 1. raTanA,raTa,kaNTha karanA 
rotten A 1. saDA huA,galA huA,2. doShI,dUShita 
rotund A 1. gola,golAkAra 
rotunda N 1. gola-ghara 
rouble N 1. rUsa desha kI mudrA 
rouge N 1. eka prakAra kA lAla ra.nga jo chehare yA oTho.n para lagAte hai.n,ubaTana,mahAvara 
rouge VT 1. ubaTana lagAnA,eka prakAra ke lAla ra.nga se ra.nganA 
rough A 1. khuradarA,viShama,nAbarAbara,2. patharIlA,3. beDha.ngA,beadaba,asabhya,ujjaDa 
rough VT 1. khuradarA karanA 
roughly Adv 1. lagabhaga 
roughness N 1. khuradarApana 
roulette N 1. eka prakAra kA khela 
round A 1. gola,golAkAra,vR^ittAkAra 
round N 1. vR^itta,gherA,chakkara,dAyarA 
round VTI 1. gola banAnA yA honA 
roundabout A 1. golamola,pheradAra,2. vistR^ita,bahuta 
rouse N 1. bhoja,dAvata,madyapAna 
rouse VT 1. uttejita karanA,uThAnA,ukasAnA,chaukannA karanA,2. jagAnA 
rout N 1. sabhA,2. senA kI hAra,parAjaya,3. bhIDa,4. shoragula,5. bheDiyo.n kA gola 
rout VT 1. chhitarAnA,parAjita karanA,bhagAnA 
route N 1. mArga,rAha,rAstA,saDaka 
routine A 1. nitya kA 
routine N 1. nitya kA niyama,dastUra,nitya-karma,chAla,vyavahAra 
rove VI 1. ghUmanA,bhaTakanA,phiranA 
rover N 1. ghUmane vAlA,2. luTerA,baTamAra,3. asthira buddhi kA manuShya,halkA AdamI 
row N 1. shora-gula 
row VT 1. khenA,DA.nDa lagAnA 
rowdy A 1. jhagaDAlU,phasAdI,bakheDiyA 
rowdy N 1. jhagaDAlU vyakti,phasAdI vyakti,bakheDiyA vyakti 
royal A 1. shAhI,rAjakIya,2. rAjochita,pratApI,kulIna,tejasvI 
royal N 1. baDe takhte kA kAgaja,rAyala kAgaja 
royalty N 1. granthakAra kA prApya a.nsha,2. rAjasva,prabhutva,rAjyAdhikAra 
rub N 1. ragaDA,sa.ngharSha,2. kaThinAI,3. mAlisha 
rub VI 1. ragaDanA 
rub VT 1. ragaDanA,sApha karanA,jhADanA,po.nchhanA,mAlisha karanA 
rubber N 1. ragaDane vAlA,malane vAlA,2. rabara,3. tIna bAjI kA khela 
rubbish N 1. kUDA,karakaTa,2. vyartha vastu,3. khaNDahara 
rubble N 1. chhoTe anagaDhe patthara,khuradarA patthara 
ruby A 1. surkha,lAla 
ruby N 1. lAla maNi,maNi visheSha,2. chhApe kA chhoTA sIse kA akShara 
rudder N 1. patavAra 
ruddy A 1. surkha,lAla,2. ta.ndarusta,svastha 
rude A 1. ashiShTa,asabhya,ujjaDa,anADI,jAhila 
rudeness N 1. ashiShTatA,be-adabI,asabhyatA,anADIpana,2. viShamatA 
rudimentary A 1. prArambhika,mUla,Arambha kA,asala 
rue N 1. ra.nja,shoka,2. eka teja khushabUdAra kaDavA vR^ikSha 
rue VTI 1. vilApa karanA,shoka karanA,pachhatAnA,aphasosa karanA 
ruefully Adv 1. aphasosa ke sAtha,udAsI se 
ruff VTI 1. hullaDa machAnA,2. pA.nva kI thapathapAhaTa se tArIpha yA prasha.nsA karanA,3. kisI ra.nga ke tAsha ko Trampa karanA 
ruffle N 1. jhAlara,2. vikalatA,pareshAnI,ghabaDAhaTa,3. Dhola kA dhImA shabda 
ruffle VTI 1. khalabalI machAnA,phe.nkanA,ghabaDAnA,pareshAna karanA,vyAkula karanA,2. phaDaphaDAnA,3. nA-barAbara honA,bahuta shiShTa vyavahAra nahI.n karanA,rUkhA vyavahAra karanA 
rug N 1. kambala,galIchA,loI 
rugged A 1. U.nchA-nIchA,viShama,khuradarA,teja,ashiShTa,tUphAnI 
ruin N 1. patana,nAsha,bha.nga,kShaya,vidhva.nsa,2. kha.nDahara 
ruin VT 1. naShTa karanA,girAnA,DhAnA,2. nirdhana karanA 
ruinous A 1. barabAda,naShTa,ujADA huA 
rule N 1. shAsana,prabhutA,adhikAra,Adhipatya,2. niyama,kAyadA,sUtra,vidhi,vyavasthA,pramANa,dastUra,3. rekhA khI.nchane kA ya.ntra yA kala 
rule VI 1. nirNaya karanA,2. niyama banAnA 
rule VT 1. shAsana karanA,praba.ndha karanA,niyama banAnA 
ruler N 1. shAsaka,adhiShThAtA,naresha,2. rekhAe.n khI.nchane kI paTarI 
ruling A 1. prabala,pradhAna,2. shAsana karane vAlA 
ruling N 1. nyAyAlaya kA nirNaya,vichAra,siddhAnta,2. shAsana 
rum N 1. guDa kI sharAba 
rumble N 1. gharagharAhaTa,2. gADI ke pIchhe naukaro.n ke baiThane kA sthAna 
rumble VI 1. gaDagaDAnA,gharaghara kA shabda karanA 
rummage N 1. khoja,DhU.nDha 
rummage VI 1. khUba talAsha karanA,khojanA 
rumour N 1. charchA,aphavAha,gapa,lokavAda,bAjArI khabara 
rumour VT 1. gapa uDAnA,mashahUra karanA 
rump N 1. puTThA,2. pichhalA hissA 
rumple N 1. sikuDana,chunnaTa,moDa 
rumple VT 1. jhurrI paDanA,simaTanA 
run N 1. mArga,dauDa,bahAva,chAla,2. chhoTI nadI,3. taya kiyA huA phAsalA 
run VT 1. chalAnA,jArI rakhanA,dauDAnA,2. jokhima uThAnA,jokhima me.n DAlanA,3. galAnA,4. mahasUlI mAla churAkara le jAnA,5. DhAlanA 
runaway N 1. bhagoDA,bhaggU 
rung N 1. sIDhI kA Da.nDA 
runner N 1. dauDane vAlA,DAkiyA,harakArA,dUta 
running A 1. ghuDadauDa kA,2. lagAtAra,3. bahatA huA,4. sarala 
rupee N 1. rUpayA,hindustAnI rUpayA,bhAratavarSha kA eka sikkA,mudrA 
rupture N 1. kalaha,bigADa,toDa,bha.nga,chIraphADa 
rupture VI 1. toDanA,phADanA 
rural N 1. dehAtI,gA.nva kA,ga.nvArU 
ruse N 1. jAla,hIlA,phareba,dagA,chhalabala,chhala 
rush N 1. jhaTapaTa dauDa,2. nAgara,mothA,sevAra,3. dhakkA,tejI se baDhanA 
rush VI 1. dauDanA,TUTa paDanA,ghusa jAnA,dhakkA dekara jAnA,binA soche samajhe karanA 
rusk N 1. halkI roTI,TikiyA,maTharI 
russet A 1. lAlI liye huye bhUre ra.nga kA,2. sAdA moTA,ga.nvArU 
russet N 1. eka prakAra kA mevA,2. ga.nvArU kapaDA 
rust N 1. ja.nga,morachA 
rust VTI 1. ja.nga laganA,morachA laganA 
rustic A 1. ga.nvAra,dehAtI,sAdA 
rustle N 1. jhaDajhaDAhaTa,khaDakhaDAhaTa 
rustle VI 1. jhaDajhaDAnA,khaDakhaDAnA 
rusty A 1. ja.nga lagA huA,2. bigaDA huA,purAnA 
rut N 1. pahiye kI lakIra,lIka 
rut VT 1. pahiye kI lakIra paDanA 
ruth N 1. dayA,darda,tarasa,karuNA,dUsaro.n kI vipatti kA dukha 
ruthless A 1. nirdayI,niShThura,nirmohI,bedarda,karuNA shUnya 
rye N 1. eka prakAra kA anAja jo gehU.n se nikR^iShTa hotA hai 
sable A 1. ghanA bhUrA,syAha,kAlA 
sable N 1. eka prakAra kA mA.nsAhArI jAnavara,2. kAlA ra.nga 
sabotage N 1. toDa phoDa,kAma karane vAlo.n kA ya.ntra Adi bigADa denA 
sabre N 1. talavAra,kR^ipANa,khaDaga 
sabre VT 1. talavAra se mAranA,kR^ipANa se mAranA 
sac N 1. kuppI,thailA 
saccharine A 1. shakkara sa.nbandhI,mIThA,madhura 
saccharine N 1. saikarIna,alakatarA kI chInI 
sack N 1. borA,thailA,2. eka prakAra kA DhIlA vastra,3. lUTapATa 
sack VT 1. borAbandI karanA,thaile me.n rakhanA,2. lUTapATa karanA 
sacking N 1. TATa borA banAne kA kapaDA,2. lUTamAra 
sacrifice N 1. dhArmika sa.nskAra,dharma sambandhI vidhi,IsAI kA jala sa.nskAra,2. prabhubhoja 
sacrifice VT 1. balidAna denA,arpaNa karanA,2. khonA,hAni sahanA,chhoDa denA,hAni uThAnA,3. naShTa karanA 
sacrificial A 1. yaGYa sambandhI,balidAna viShayaka 
sacrilege N 1. pavitra vastuo.n kA anAdara,puNya vastu dUShaNa,2. pavitra vastuo.n kI chorI 
sacrilegious A 1. pavitra vastu dUShaka 
sacrosanct A 1. pavitra,pAka,pAvana,puNya 
sad A 1. udAsa,dukhaHda,khinna,shokArtta,2. bhArI,3. gambhIra,4. bahuta burA 
sadden VI 1. udAsa honA,khinna honA,shokArtta honA 
sadden VT 1. udAsa karanA,khinna karanA 
saddle N 1. jIna,kAThI 
saddle VT 1. jIna dharanA,kAThI kasanA,2. lAdanA 
safe A 1. surakShita,bhayarahita,bhalAcha.ngA,2. ThIka 
safe N 1. surakShita sthAna,sharaNa sthAna 
safeguard N 1. rakShA,bachAva,2. abhayapatra 
safeguard VT 1. bachAnA,rakShA karanA,surakShita rakhanA 
safely Adv 1. nirbhaya rUpa se,surakShita rUpa se,ThIka,bekhaTakA 
safety N 1. nirbhayatva,rakShA,bachAva,bhayamukti,kushalakShema 
saffron A 1. kesariyA,jApharAnI,gADhA pIlA 
saffron N 1. kesara,jApharAna 
sag A 1. ladA huA 
sag VI 1. jhukAnA 
sag VT 1. jhukanA,2. dabanA,3. DagamagAnA 
sage N 1. buddhimAna manuShya,2. eka vR^ikSha 
sail N 1. pAla,2. jahAja 
sail VI 1. jahAja me.n jAnA,honA 
sail VT 1. jahAja chalAnA,pAla uThAnA 
sailor N 1. mallAha,jahAja kA nAvika 
saint N 1. R^iShi,sAdhu,pIra,puNyAtmA,sa.nta,bhakta 
saint VT 1. kisI ko siddha logo.n me.n sthApita karanA,kisI ko pIra banAnA 
sake N 1. kAraNa,prayojana,khAtira,lihAja,lie 
salacious A 1. kAmuka 
salacity N 1. kAma vR^itti,kAmukatA 
salad N 1. kachchA sAga 
salamander N 1. samandara,Aga kI krIDA,2. sAlAmai.nDara 
salary N 1. vetana,mAsika vetana 
sale N 1. bechanA,bikrI,vikraya,2. bAjAra,3. mA.nga,4. nIlAma 
salesman N 1. bechane vAlA,vikretA 
salient A 1. nikalA huA,umaDA huA,dikhAI paDatA huA,2. mukhya 
saline A 1. khArA,namaka milA huA 
saline N 1. namaka kI khAna 
saliva N 1. thUka,rAla 
salivate VT 1. thUkanA,mu.nha AnA 
sally N 1. jhapaTa,kUda,2. AkramaNa,sipAhiyo.n kA yakAyaka TUTa paDanA,3. senA kI dauDa,nirgama,4. vilAsa,khela,dauDa,kulela,bhAvanA 
sally VT 1. andara se nikala kara yakAyaka AkramaNa karanA 
salmon N 1. eka prakAra kI machhalI 
saloon N 1. baiThaka,sadara dAlAna,2. jahAja me.n musAphiro.n kA baDA kamarA,3. sharAbakhAnA 
salt N 1. namaka,lavaNa,2. svAda,3. majAka,buddhi 
salt VT 1. namaka DAlanA,namaka lagAnA 
salty A 1. namakIna,khArA 
salutary A 1. Arogyajanaka,svAsthyaprada,hitakArI,lAbhakara 
salute N 1. salAma,satkAra,namaskAra,2. topa chhUTanA,salAmI,3. chummA 
salute VT 1. abhivAdana karanA,praNAma karanA,salAma karanA,Adara karanA,2. chUmanA 
salvage N 1. DUbate hue jahAja yA mAla ko bachAne kA pratiphala yA inAma 
salvage VT 1. bachAnA,rakShA karanA 
salvation N 1. mukti,mokSha,rakShA,nivAraNa 
salve N 1. auShadhi,ilAja,marahama 
salve VT 1. davA karanA,marahama lagAnA,ArAma karanA,2. DUbate hue jahAja yA mAla ko bachAnA 
salvo A 1. phaujI salAmI 
salvo N 1. vyatireka,tyAga,nikAsa 
salvor N 1. samudra me.n DUbate hue jahAja yA mAla ko bachAnA 
sambo N 1. habashI 
same A 1. vahI,hUbahU,sadR^isha,samAna 
same Adv 1. sAtha,mila ke,paraspara 
sameness N 1. samAnatA,sadR^ishtA 
sample N 1. namUnA,Adarsha,misAla 
sampler N 1. namUnA banAne vAlA 
sanction N 1. svIkR^iti,ma.njUrI,anumodana,dR^iDhIkaraNa 
sanction VT 1. svIkR^iti denA,ma.njUrI denA,anumodana karanA,dR^iDha karanA,anumati denA 
sanctity N 1. pavitratA,shuddhatA 
sanctuary N 1. pavitra jagaha,2. sharaNa sthAna 
sanctum N 1. pavitra jagaha,2. ekAnta ghara 
sand N 1. reta,bAlU 
sand VT 1. reta yA bAlU DAlanA 
sandalwood N 1. cha.ndana kI lakaDI 
sandstone N 1. retIlA patthara,bhurabhurA patthara 
sanguine A 1. raktavarNa,lAla,2. AshApUrNa,vishvAsapUrNa 
sanitary A 1. svAsthya sa.nba.ndhI,ArogyakAraka,svAsthya prada 
sanitation N 1. svAsthya vidyA,Arogya vidyA 
sans Prep 1. binA,rahita 
sap N 1. arka,rasa,sAra 
sap VTI 1. sura.nga lagAnA,jaDa khodanA,khoda DAlanA 
sapphire N 1. nIlama 
sappy A 1. rasayukta,sarasa,bahurasa,2. kamajora,durbala 
sardine N 1. eka prakAra kI machhalI,eka prakAra kA maNi 
sardonic A 1. banAvaTI ha.nsI,nakalI 
satan N 1. shaitAna,pishAcha 
satanic A 1. shaitAnI,paishAchika 
satchel N 1. thailI,bastA 
sate VT 1. tR^ipta karanA,santuShTa karanA,nAka taka bharanA 
satellite N 1. upagraha,2. anuchara 
satin N 1. sATana 
satire N 1. nindopAkhyAna,ni.ndAgarbha lekha,2. ha.nsI,kaTuvAkya,kaTUpahAsa 
satirical A 1. upahAsAtmaka,nindaka,mu.nhaphaTa 
satirist N 1. nindopAkhyAna lekhaka,ni.ndaka 
satisfaction N 1. sa.ntuShTi,tR^ipti,sa.ntoSha,chaina,tasallI,2. badalA,pratiphala,pUraNa 
satisfactory A 1. tuShTikAraka,sa.ntoShajanaka,paryApta,yatheShTa 
satisfy VT 1. sa.ntuShTa karanA,tR^ipta karanA,2. chukAnA,3. vishvAsa karAnA 
saturate VT 1. bharanA,bhigonA 
saturated A 1. bharA huA,bhIgA huA 
saturation N 1. paripUrNatA,bharAI,bharAva,namI,bhigAva,tarI 
sauce N 1. chaTanI 
sauce VT 1. chaTanI lagAnA,2. gustAkhI yA DhiThAI se bolanA 
saucer N 1. pAtra,pyAlA,kaTorA,thAla 
saucy A 1. teja,tIkShNa,2. dhR^iShTa,DhITha 
sausage N 1. saseja,mA.nsAdi se bharI huyI khAdyavastu,la.ngUchA 
savage A 1. ja.ngalI,asabhya,beDha.ngA 
savage N 1. ja.ngalI manuShya,asabhya manuShya,beDha.ngA manuShya 
savagery N 1. ja.ngalIpana,asabhyatA 
savanna N 1. baDA maidAna,gochara,chArAgAha 
savant N 1. pa.nDita,vidvAna 
save Prep 1. sivAya,chhoDakara 
save VT 1. bachAnA,rakShA karanA,rakha chhoDanA 
saving A 1. kiphAyatI,alpa vyaya karane vAlA,bachata karane vAlA,2. mukti dene vAlA,3. chhoDA huA,atirikta 
saving N 1. bachata,2. tyAga,luTAva,3. kharcha ke bAda bachA huA dravya 
saving Prep 1. sivAya,chhoDakara 
saviour N 1. bachAne vAlA,mukti dene vAlA,2. IsA masIha 
savour N 1. svAda,majA,2. mahaka,bAsa 
savour VI 1. svAda honA,majA rakhanA,mahakanA,sugandha honA 
savour VT 1. chakhanA,majA lenA,pasanda karanA 
savoury A 1. svAdiShTa,majedAra,ruchikara 
savoy N 1. eka prakAra kI gobhI 
saw N 1. ArA,2. kahAvata 
saw VT 1. Are se kATanA yA chIranA 
sawdust N 1. lakaDI kA burAdA 
say N 1. bayAna,vyAkhyAna,2. kahAvata 
say VT 1. bolanA,kahanA,varNana karanA,paDhanA,2. rAya kAyama karanA 
saying N 1. bAta,kahAvata,lokokti 
scab N 1. papaDI,khuraNTa,2. bheDI kA eka roga,3. durjana 
scaffold N 1. machAna,2. chabUtarA,3. phA.nsI dene kA machAna 
scaffolding N 1. machAna,machAna banAne kA samAna,chaukhaTa 
scald N 1. jalAne kA dAga,jalana,2. sira kI rusI 
scald VT 1. garama pAnI ityAdi se jalAnA 
scale N 1. palaDA,tarAjU,2. sIDhI,3. chhilakA,parata,4. sura,5. shreNI,6. papaDI,machhalI Adi kA chhilakA 
scale VT 1. nApanA,taulanA,2. sIDhI se chaDhanA,3. gujaranA,4. chhilake utAranA 
scallop N 1. eka sIpadAra machhalI,2. kinAre kA TeDhApana,3. eka kisma kI pakAne kI tashtarI 
scallop VT 1. kisI chIja ke kinAre para vR^ittakhaNDa banAnA,2. chhilako.n me.n pakAnA 
scalp N 1. khopaDI,khopaDI kI khAla 
scalp VT 1. khopaDI uDAnA,2. na.ngA karanA 
scalpel N 1. chikitsaka kI chhurI 
scamp N 1. durjana,badamAsha,guNDA,dagAbAja,dhUrta 
scamper N 1. bhAga,dauDa,uDAna 
scamper VI 1. bhAga jAnA,raphUchakkara ho jAnA 
scan VT 1. jA.nchanA,parIkShA karanA,2. chhandamAtrA ginanA 
scandal N 1. badanAmI,nindA,apavAda 
scandalize VT 1. badanAma karanA,nindA karanA,aprasanna karanA 
scandalous A 1. badanAmI kA,nindAtmaka,kutsita,apavAdaka 
scant A 1. kama,thoDA,ta.nga,2. ka.njUsa,kR^ipaNa 
scant Adv 1. mushkila se,sa.nkIrNatA se,thoDA se,kamI se 
scant VI 1. kho jAnA,kama ho jAnA 
scant VT 1. hada bA.ndhanA,sImA bA.ndhanA,kama karanA 
scanty A 1. kama,thoDA,ta.nga,aparyApta,svalpa 
scapegoat N 1. bhe.nTa kA bakarA,2. auro.n ke badale takalIpha uThAne vAlA 
scar N 1. ghAva kA chihna,chihna,dAga,chakatA,2. DA.nga 
scar VT 1. dAganA,dAgadAra karanA 
scarce A 1. kama,thoDA,2. asAdhAraNa,duShprApya,durlabha 
scarcely Adv 1. mushkila se,kaThinatA se 
scarcity N 1. kamI,ta.ngI,maha.ngI,duShprApyatA,durlabhatA 
scare N 1. jhUTha mUTha DarAne kI vastu,vibhiShikA,chiDiyo.n kA DarAne kA putalA 
scare VT 1. bhayabhIta karanA,DarAnA,bhaya dikhAnA,chau.nkAnA 
scarf N 1. rumAla,dupaTTA 
scarlet A 1. lAla sUrkha,chamakIlA lAla ra.nga 
scathe N 1. hAni,nukasAna 
scathe VT 1. hAni karanA,nukasAna karanA,2. nAsha karanA,barabAda karanA 
scathing A 1. hAni pahu.nchAne vAlA,hAnikAraka,nukasAna pahu.nchAne vAlA,2. jalAne vAlA 
scatter VI 1. titara bitara honA 
scatter VT 1. bikheranA,chhitarAnA,titara bitara karanA 
scene N 1. ra.ngama.ncha,ra.ngabhUmi,2. abhinaya,nakala,nATaka,svA.nga,3. bahAra,dR^ishya,dR^iShTigochara sthAna,rUpa 
scenery N 1. chitra,dR^ishya,nATaka kA dR^ishya,bahAra 
scenic A 1. tamAshA yA nATaka samba.ndhI,nATakIya,2. banAvaTI 
scent N 1. khushabU,mahaka,sugandha,2. khushabU ke sahAre,shikAra,khoja,3. chAla 
scent VT 1. sU.nghanA,suga.ndha lagAnA,sugandhita karanA 
sceptic N 1. avishvAsI,shakkI,sha.nkA karane vAlA,nAstika 
sceptical A 1. sa.nshayI,avishvAsI,nAstika 
schedule N 1. sUchI,sUchIpatra 
schedule VT 1. sUchI me.n rakhanA 
scheme N 1. padvati,vyavasthA,yukti,kalpanA,taratIba,upAya,yojanA,prayoga,irAdA,2. nakshA,chitra,3. rachanA,ShaDya.ntra 
scheme VI 1. upAya karanA,jugata karanA,vichAra karanA 
scholar N 1. vidyArthI,chhAtra,2. pa.nDita,vidvAna 
scholarly A 1. vidyArthI ke anurUpa,vidvAna yogya 
scholarship N 1. chhAtravR^itti,pA.nDitya 
scholastic A 1. vidyArthI yA pAThashAlA sambandhI,2. vidyAbhimAnI 
school N 1. pAThashAlA,vidyAlaya,shikShAlaya,2. paDhAI,shikShA,3. shiShya,shiShyagaNa,anuyAyI varga,4. sampradAya,5. padvati 
school VT 1. vidyA denA,shikShA denA,sikhAnA,paDhAnA 
schooling N 1. pAThashAlA kI shikShA,paDhAI,2. shikShA kA shulka 
schoolteacher N 1. adhyApaka 
schooner N 1. do mastUla kA jahAja 
science N 1. viGYAna,GYAna,vidyA,shAstra,2. vidyA vibhAga 
scientific N 1. vaiGYAnika,vidyA samba.ndhI,2. vidvAna,viGYAnavettA 
scientist N 1. vaiGYAnika 
scion N 1. pallava,kalama,2. santAna,va.nshaja 
scissors N 1. kai.nchI,kataranI 
scoff N 1. tAnA,ha.nsI,upahAsa 
scoff VT 1. ghR^iNA karanA,ThaThThA karanA,tAnA mAranA,ha.nsI uDAnA 
scold VT 1. ghuDakanA,DA.nTanA,phaTakAranA,2. doSha dekhanA,doSha nikAlanA 
scolding N 1. ghuDakI,DA.nTa,phaTakAra,dhamakI 
scoop N 1. chamachA,karachhA 
scoop VT 1. khokhalA karanA,khodanA 
scope N 1. lakShya,prayojana,abhiprAya,2. jagaha,kShetra,gu.njAisha,kArya kShetra,3. avasara,avakAsha 
scorch VI 1. jalanA,jhulasanA,sUkhanA 
scorch VT 1. jalAnA,jhulasAnA 
score N 1. darAra,phaTAva,2. hisAba,3. koDI,4. shuddhatA kA chihna,5. khela kA rajisTara,6. kAraNa 
score VT 1. kATanA,chhIlanA,2. chihna karanA,3. darja karanA,hisAba likhanA,4. AlochanA karanA,5. gU.nthanA,6. skora karanA,banAnA 
scorn N 1. ghR^iNA,tiraskAra,napharata,2. ghR^iNA kI vastu 
  
scorn VT 1. ghR^iNA karanA,tiraskAra karanA,napharata karanA,tuchchha jAnanA,chuTakI para uDAnA,2. upahAsa karanA,ha.nsI uDAnA 
scornful A 1. ghR^iNA karane vAlA,tiraskArI,ni.ndAtmaka 
scorpion N 1. bichchhU,ArI,2. vR^ishchika 
scot N 1. skaTalai.nDa nivAsI,2. kara,khirAja 
scotch N 1. halkA jakhma,halkA ghAva,2. skaTalai.nDa sambandhI 
scotch VT 1. pahiye ko luDhakane se bachAnA,2. halkA ghAva lagAnA 
scour A 1. jAnavaro.n kI eka bImArI 
scour VI 1. ghUmanA,teja dauDanA 
scour VT 1. mA.njanA,ragaDanA,chamakAnA,sApha karanA,2. peTa sApha karanA 
scrap N 1. TukaDA,katarana,chiTa 
scrap-Êå°³è N 1. bahI,sAdI pustaka jisame.n lekha yA chitra Adi rakhate hai.n 
scrapbook N 1. bahI,sAdI pustaka jisame.n lekha yA chitra Adi rakhate hai.n 
scrape N 1. sa.nkaTa,kaShTa,dikkata,khi.nchAva,ulajhana,jha.njhaTa 
scrape VI 1. kirakirAnA,apriya shabda kahanA 
scrape VT 1. chhIlanA,khurachanA,2. baToranA,3. bachAnA 
scratch N 1. kho.ncha,kharAsha,2. eka prakAra kI bAlo.n kI TopI 
scratch VT 1. khurachanA,nochanA,2. halkA ghAva lagAnA 
scratchy A 1. khurachane vAlA,2. khuracha ke sAtha banAyA huA,3. bhaddA,4. khuradarA 
scrawl N 1. ghasITI likhAvaTa,aspaShTa lekha 
scrawl VT 1. ghasITanA,bhaddA likhanA 
scrawny A 1. dubalA,patalA,durbala,kamajora 
scream N 1. chIkha,chItkAra,kUka 
scream VI 1. chIkhanA,chillAnA,chi.nghADanA 
screech N 1. ghU ghU,chillAne vAlA,ullU,2. chillAhaTa,chIkha,kUka 
screech VT 1. chIkha mAranA,chillAnA,chi.nghADanA 
screen N 1. oTa,paradA,ADa,2. jharanA,jhA.npa,chhalanI,chalanI 
screen VT 1. bachAnA,chhipAnA,2. chhAnanA,gUde ko alaga karanA 
screw N 1. pe.ncha 
screw VT 1. pe.ncha se kasanA,pe.ncha kasanA,majabUta karanA,2. dabAva DAlanA,satAnA 
screw-¿èÏÛÔáÏè N 1. pe.nchakasa 
scribble N 1. ghasITa,aspaShTa lekha 
scribble VT 1. ghasITanA 
scribe N 1. lekhaka,2. dharma shAstra,shikShaka 
scribe VT 1. kisI chIja para likhanA yA khodanA 
scrimmage N 1. muThabheDa,hAthApAI 
script N 1. hasta lekha,2. laghu lekha,patrikA,3. sIse ke akShara jo likhe huye akShara ke rUpa ke ho 
scripture N 1. lekha,2. dharma pustaka,pavitra lekha,3. bAibila 
scroll N 1. lapeTA huA,kAgaja kA muTThA,2. sUchI,3. masaudA,4. imAratI sajAva 
scroll VT 1. pahalA masaudA likhanA 
scrub N 1. adhama,nIcha,kamInA,adhika parishrama karane vAlA aura nIcha kI bhA.nti rahane vAlA,2. purAnI jhADU yA baDhanI 
scrub VI 1. ragaDanA,ghisanA,2. mehanatI aura garIba honA 
scrub VT 1. ragaDanA,ghisanA,2. mehanatI aura garIba honA 
scruple N 1. sha.nkA,shaka,hichaka,2. 20 grena kA bATa,ATha rattI ke lagabhaga kA bATa 
scruple VI 1. sa.ndeha karanA,sha.nkA karanA,shaka karanA,hichaka karanA 
scrupulous A 1. sa.ndehI,shakkI,2. chaukasa,buddhimAna,sUkShma,vivekI,hoshiyAra 
scrupulousity N 1. sa.ndeha,duvidhA,2. chaukasI,buddhimAnI,sUkShmatA 
scrutinize VT 1. parIkShA karanA,jA.nchanA,anusandhAna karanA,talAsha karanA 
scrutiny N 1. parIkShA,jA.ncha,anusandhAna,talAsha,khoja,tahakIkAta,chhAnabIna 
scud N 1. dauDa,relapela,2. uDatA huA bAdala,3. thappaDa,4. khurapI 
scud VT 1. raphUchakkara honA,jaLa bhAga jAnA,kAphUra honA,jaLa gujaranA,shIghra jAnA 
scuffle N 1. kushtI,laDAI,khe.nchAkhe.nchI,lAta mukkA,dhakkama dhakkA,dhI.ngA mastI 
scuffle VT 1. jhagaDanA,kushtI me.n lapaTa jAnA,lAta mukkA mAranA 
sculptor N 1. sa.ngatarAsha,patthrara kI mUrata banAne vAlA,bhAskara 
sculpture N 1. sa.ngatarAshI,patthrara yA lakaDI kI mUrata banAne kA hunara,bhAskarashilpa,vAstu vidyA,khodakArI vidyA,2. khudI huyI mUrti,pratimA 
sculpture VT 1. sa.ngatarAshI karanA,khodakArI karanA,nakkAshI karanA 
scum N 1. phena,jhAga,gAda,maila,talachhaTa 
scum VT 1. phena kATanA,jhAga utAranA,maila utAranA 
scurry N 1. druta gamana,teja chAla 
scurry VT 1. shIghra chalanA,jaLI karanA,ghabarA kara chalanA 
scuttle N 1. TokarA,tasalA,jhabarA,2. dhAtu kI borasI yA a.ngIThI,3. jahAja kI khiDakI,chhata para kI khiDakI,4. teja chAla,dauDa 
scuttle VI 1. uchhalanA,dauDanA,dikhalAvaTInA,jaLI se dauDanA 
scuttle VT 1. jahAja me.n chheda karanA,2. DubonA,3. pe.nde me.n chheda karake jahAja Dubo denA 
sea N 1. samudra,sAgara,mahAsAgara,2. samudra kI lahara 
sea-µå¦Æèµè A 1. samudragAmI,samudra me.n jAne vAlA 
sea-×Û¸è³è A 1. samudra para kI bImArI se pIDita 
sea-½áÏè N 1. samudra kA pAnI 
seaboard N 1. samudra kA kinArA 
seafarer N 1. mallAha,jahAjI,nAvika 
seagoing A 1. samudragAmI,samudra me.n jAnevAlA 
seal N 1. eka bhA.nti kA samudrI jantu,sIla machhalI,2. mohara,ThappA,chhApa,3. dR^iDhIkaraNa 
seal VT 1. mohara lagAnA,chhApa lagAnA,ThappA lagAnA,dR^iDha karanA 
seam N 1. sIvana,silAI,2. chihna,dAga,nishAna,patalI taha 
seam VT 1. silAI karanA,sInA,2. nishAna yA chihna karanA 
seaman N 1. nAvika,jahAja kA eka karmachArI 
seamstress N 1. darajina,sInevAlI 
seaplane N 1. sAmudrika vAyuyAna 
seaport N 1. samudrataTa kA ba.ndaragAha,naukAshraya,2. bandaragAha yA la.ngaragAha vAlA nagara 
search N 1. anusandhAna,khoja,parIkShA,talAsha,tahakIkAta 
search VT 1. anusandhAna karanA,khojanA,dekhanA,DhU.nDhanA,patA lagAnA,nA 
searchlight N 1. bahuta teja bijalI,battI 
seashore N 1. samudra ke kinAre kI bhUmi 
seasick A 1. samudra para kI bImArI se pIDita 
seaside N 1. samudra ke nikaTa kI bhUmI yA sthAna 
season N 1. mausama,R^itu,phasala,2. upayukta kAla,suavasara,3. svAdiShTa banAnA,svAda 
season VTI 1. taiyAra karanA,Adi banAnA,abhyasta karanA,2. majedAra yA svAdiShTa karanA,badhAranA,chhau.nkanA,3. halkA karanA,4. ra.nga denA 
seasonal A 1. mausamI 
seasoning N 1. svAdiShTa banAnevAlI vastu,chaTanI ityAdi,Ana.nda baDhAnevAlI vastu 
seat N 1. kurasI,be.ncha,Asana,chaukI,pIDhA,2. sadara,mukAma,3. pada,ohadA,4. ghara,nivAsa sthAna,5. baiThaka,Asana 
seat VT 1. baiThAnA,sthApana karanA,kursI Adi lagAnA 
secede VT 1. bAhara karanA,nikAla denA,alaga karanA 
secession N 1. tyAga,phUTa,alaga honA 
seclude VTI 1. jana samUha se alaga karanA,pR^ithaka rahanA,nyAre rahanA 
seclusion N 1. alaga honA,viraktatA,pR^ithakatA,ekA.ntavAsa,ekA.ntatA 
second N 1. dUsarA,dvitIya,2. yuddha Adi me sahAyaka,3. minaTa kA sA.nThavA bhAga 
second VT 1. madada karanA,sahArA denA 
second-ØÆè¿è A 1. purAnA,eka ke pAsa se dUsare ke pAsa AyA huA,bartA huA 
secondary A 1. dUsare daraje kA,apradhAna,mAtahata,amukhya,gauNa,nichalA 
secondly Adv 1. dUsare,dUsare sthAna me.n 
secrecy N 1. guptatA 
secret A 1. chhipA huA,gupta,dara-paradA,aprakaTa,gUDha,nirjana 
secret N 1. bheda,marma,rahasya,paradA,guptatA 
secretariat N 1. sachivAlaya,lekhaka sachiva yA mantrI kA kAryAlaya 
secretary N 1. sachiva,lekhaka,mantrI,aphasara jisake tAlluka mahakamA ho 
secrete VT 1. chhipAnA,lukAnA,2. sharIra ke rasa ko pR^ithaka karanA,sharIra se nikAlanA 
secretion N 1. strAva,strAvaNa,2. sharIra se tyAga kiyA huA mala ityAdi 
secretive A 1. sharIra se rakta ityAdi nikAlanevAlA,sharIra kA malotpAdaka,udrechaka 
sectarian A 1. sampradAya,visheSha sambandhI,sAmpradAyika,sAmpradAyika bhAva rakhanevAlA 
sectarian N 1. kisI pantha kA anuyAyI 
section VT 1. kATanA,2. a.nshanA,bhAganA,khaNDanA,3. daphAnA,dhArAnA 
sector N 1. eka ya.ntra sekTara,2. trijyakha.nDa,vR^ittakha.nDa 
secular A 1. laukika,sa.nsArI,gR^ihasthI,2. sau barasa me eka bAra AnevAlA 
secular N 1. sA.nsArika,gR^ihastha 
secure A 1. surakShita,nirbhaya,niHsha.nka,nishchita,sakushala,vishvAsayukta 
secure VT 1. surakShita karanA,bImA karanA,2. bA.ndha rakhanA,3. hAsila karanA,prApta karanA 
security N 1. surakShitatA,nirbhayatA,nishchitatA,bachAva,2. vishvAsa,3. bImA,4. bandhaka,jamAnata 
sedan N 1. DolI,moTarakAra,nAlakI,pAlakI,ta.njAna 
sedate A 1. dhIra,dhImA,ga.nbhIra,sthira 
sedation N 1. darda dUra karanevAlI auShadhI,shA.ntikara auShadhI 
sedative A 1. santoSha denevAlA,santoShadAyaka,shA.ntikara 
sedative N 1. darda dUra karanevAlI auShadhI,shA.ntikara auShadhI 
sedentary A 1. jisa me bahuta baiThane kI AvashyakatA ho,2. gatihIna,manda,susta,gatirahita,anudyogashIla 
sediment N 1. talachhaTa,gAda,maila 
sedition N 1. da.ngA,hullaDa,balavA,vidroha,rAjadroha 
seditious A 1. upadravI,rAjadrohI,bagAvata kA 
seduce VT 1. bahakAnA,phusalAnA,2. bigADanA,naShTa karanA,3. dhokhA denA 
seduction N 1. dhokhA denA,phareba,lAlacha,phusalAhaTa,dama,jhA.nsA 
see N 1. bishapa adhikArI kA kShetra,pAdarI kA sthAna 
see VT 1. dekhanA,dR^iShTi karanA,avalokana karanA,2. mAlUma karanA,samajhanA,gaura karanA,3. mulAkAta karanA,bhe.nTa karanA,4. chaukasI karanA,dekha bhAla karanA 
seed N 1. bIja,2. nasala,aulAda,3. santAna,va.nsha,4. jaDaZ,mUla,bIja,Ara.nbha 
seed VT 1. bIja utpanna karanA,bIja DAlanA,bonA 
seedless A 1. bIjarahita 
seedling N 1. a.nkura,paudhA jo bIja se ugA ho,paudhA 
seeing Conj 1. yaha dekhate hue,chU.nki,isalie ki 
seeing N 1. najara,nigAha,dR^iShTi 
seek VT 1. talAsha karanA,DhU.nDhanA,surAga lagAnA,2. mA.nganA,prArthanA karanA,3. pIchhA karanA,khadeDanA 
seem VT 1. pratIta honA,jAna paDanA,anukUla honA,yogya honA,prakaTa honA 
seeming A 1. prakaTa,dikhalAvaTI 
seesaw N 1. laDako.n ka khela,jhUlA,2. utAra chaDhAva 
seesaw VT 1. upara nIche honA,jhUlanA,hilanA,idhara udhara honA 
seethe VTI 1. ubAlanA,khaulAnA,josha denA,ubalanA,sIjanA 
segment N 1. kha.nDa,phA.nka,hissA,TukaDA,2. vR^itta kha.nDa 
segregate VT 1. pR^ithaka karanA,alaga rakhanA 
segregation N 1. pR^ithakatva,judAI,viyoga,alagAva 
seine N 1. mahAjAla 
seismic A 1. bhUkampa sambandhI 
seismology N 1. bhUgola vidyA 
seize VT 1. kabjA karanA,pakaDanA,dharanA,chhInanA 
seizing N 1. pakaDa,dhAraNa,adhikAra kara lenA,kabjA karanA 
seizure N 1. grahaNa,dhAraNa,haraNa,pakaDa,jabtI,2. gR^ihita vastu,jabta kI huI chIja 
seldom Adv 1. kabhI kabhI,thoDA,birale 
select VT 1. chuna lenA,chhATanA,bInanA,berAnA 
selection N 1. chunAva,pasanda,intakhAba,2. chunI huI vastu,3. sa.nkalana 
selenium N 1. gandhaka ke prakAra kI eka dhAtu 
self A 1. Apa,khuda,svaya.n,vahI,apanA,nija kA 
self N 1. Apa,svaya.n,a.nga vA sharIra,AtmA,2. Atmahita 
self Pron 1. Apa,khuda,svaya.n 
selfish A 1. svArthI,matalabI,svArthaparAyaNa 
selfishness N 1. svArthaparAyaNatA,khudagarjI 
sell VT 1. bechanA,bikrI karanA,vyApAra karanA 
sell-°¨½è N 1. bikA huA 
seller N 1. bechanevAlA,bikrI karanevAlA,vyApArI 
semblance N 1. sAdR^ishya,eka rUpatA,AkAra,rUpa 
semester N 1. chhaH mAsa kA samaya 
semi N 1. AdhA,ardha 
semiannual A 1. arddhavarShIya,arddhavArShika,ardhasAla,chhaH mAsika 
seminal A 1. bIja sambandhI,vIrya sambandhI,2. asalI,prAthamika,maulika,Adi kA,buniyAdI 
seminary N 1. pAThashAlA,vidyAlaya,madarasA,kalija,makataba 
senate N 1. ma.ntrI sabhA,vyavasthApikA sabhA,yunIvarsiTI ke prabandha karane vAlo.n kI sabhA 
senator N 1. sabhAsada,seneTa kA membara 
send VT 1. bhejanA,paThAnA,phe.nkanA,DAlanA 
send-°·è·è N 1. prasthAna,ravAnagI 
sender N 1. bhejanevAlA,ravAnagI karane vAlA 
sendoff N 1. prasthAna,ravAnagI 
senile A 1. buDhApe kA 
senility N 1. buDhApA,vR^iddhAvasthA,2. buDhApe ke kAraNa durbalatA 
senior N 1. uchchatara,jyeShThatara,jyeShThatA,avasthA yA pada me.n baDA 
seniority N 1. shreShThatA,jyeShThatA,avasthA yA pada kI baDAI 
sensation N 1. indriyaGYAna,indriyabodha,2. khalabalI,josha,halachala 
sense N 1. indriya,GYAna shakti,2. hosha,havAsa,bodha,GYAna,samajha,indriyabodha,viveka,3. mata,4. artha,tAtparya 
senseless A 1. nirarthaka,nAdAna,achetana,buddhihIna,aGYAnI,behosha,nirjIva 
sensibility N 1. bodha,mAlUma karane kI shakti,samajha,sUkShmendriyatva,chaitanyatA,sUkShmata 
sensible A 1. indriyo.n se GYAna hone vAlA,indriyagamya,indriyagochara,shIghra chetana sachetana,GYAnI,buddhimAna 
sensitive A 1. sachetana,shIghragrAhI,2. chhUne se sikuDane vAlA,3. nAjuka,sUkShma 
sensual A 1. indriya viShayaka,indriyo.nko sukha dene vAlA,indriya priya,viShayI indriya lolupa,viShayAsakta 
sensuality N 1. viShaya bhoga,viShayAsakti 
sensuous A 1. indriya sambandhI,indriya viShayaka,indriyo.n kA 
sentence N 1. vAkya,pada,vachana,ukti,2. nirNaya,da.nDAGYA,vichAra,tajavIja 
sentence VT 1. tajavIja sunAnA,sajA kA hukma denA,da.nDAGYA denA 
sentiment N 1. bhAva,rAga,buddhi,mata 
sentimental A 1. bhAvita,rasika,rasiyA,hradayavedhaka,sarAga 
sentimentality N 1. bhAvukatA,nAjuka,khyAlI,rasikatA 
sentinel N 1. paharedAra,chaukIdAra,santarI 
sentinel VT 1. paharA denA,chaukIdArI karanA 
sentry N 1. santarI,paharevAlA sipAhI 
separate A 1. pR^ithaka kiyA huA,alaga 
separate VT 1. pR^ithaka karanA,alaga karanA,alaga honA,pR^ithaka honA 
separately Adv 1. pR^ithaka pR^ithaka,alaga alaga 
separation N 1. pR^ithaka karanA,viyoga,bhinnatA,pR^ithakatva,alagAva,shodhana,khaNDana,phUTa,2. vishleShaNa ,3. tyAga 
separatist N 1. pR^ithaka honevAlA,vimukha,viruddha 
sepia N 1. eka prakAra kI machhalI,2. gaharA kAlA ra.nga 
sept N 1. jAti,va.nsha,gharAnA,kula,gotra,2. gherA,ahAtA 
septic A 1. saDAnevAlA,galAnevAlA 
sepulchre N 1. kabra,samAdhi 
sepulchre VT 1. gADanA,daphana karanA,samAdhi banAnA 
sequel N 1. pariNAma,natIjA,anta,phala 
sequence N 1. krama,anukrama,shreNI,silasilA,taratIba 
sequester VT 1. pR^ithaka karanA yA honA,2. judA karanA,alaga honA,ekA.nta me.n rahanA 
sequestration N 1. chheda,roka,dhana kA alaga karanA,samAja se alaga karanA 
sera N 1. sarAya,panthashAlA,pathikAshrama 
sere N 1. sUkhA,murajhAyA huA 
serene A 1. nirmala,sApha,sthira,chupachApa,dhImA,shAnta,dhIra,2. eka sammAna sUchaka upAdhi 
serenity N 1. shAnti,dhIratA,svachchhatA 
serge N 1. sarja,eka UnI kapaDA 
sergeant N 1. sArjaNTa,eka sainika padAdhikArI,2. sarvochcha shreNI kA vakIla 
serial A 1. silasilevAra,kramika,kramAnusAra 
series N 1. pa.nDita,shreNI krama,taratIba,mAlA,2. shreNI 
serious A 1. dhIra,gambhIra,sa.njIdA,bhArI,2. aparihAsI,sachchA,3. bhArI,jokhima kA 
seriousness N 1. sa.njIdagI,gambhIratA,baDA dhyAna 
sermon N 1. dharmopadesha,2. gambhIra salAha,upadesha 
serpent N 1. sA.npa,sarpa,2. eka kisma kI AtishabAjI,agnikrIDA 
serpentine A 1. sarpavata,pe.nchadAra 
serpentine N 1. sarpavata,pe.nchadAra 
serum N 1. khUna kA pAnI,dUdha kA pAnI 
servant N 1. naukara,chAkara,dAsa,mulAjima,sevaka,TahaluA 
serve VT 1. sevA karanA,kAma karanA,Tahala karanA,naukarI karanA,kAma nikAla denA,kAma AnA nA,2. AGYA pAlana karanA,kahanA karanA,3. pUjA karanA,ArAdhanA karanA,4. sahAyatA karanA,kAma kA honA 5. denA,bA.nTa denA,bhojana parosanA,6. hAjira rahanA,7.paryApta honA 
service N 1. sevA,Tahala,naukarI,kAma,pada,2. ArAdhanA,pUjA,3. jahAjI naukarI,4. lAbha,phAyadA ,5. meja para rikAbiyo kI taratIba 
serviceable A 1. kAma kA,kAma AnevAlA,upayogI,sevA karane yogya 
servitude N 1. gulAmI,tAbedArI,dAsapanA,dAsatva 
sesame N 1. tila 
session N 1. sabhA ityAdi kI baiThaka,kachaharI kA laganA,adhiveshana,2. sabhA kAla,adhiveshana kAla vakta ijalAsa 
set A 1. dR^iDha,sthApita 
set N 1. asta honA,DUbanA,2. dastA,jatthA,joDA 
set VT 1. baiThAnA,rakhanA,dharanA,2. gADanA lagAnA,sthApita karanA,ropanA,bonA 2. pahale se niyatakaranA,3. denA,lagAnA,4. ThIka karanA,5. prakAsha karanA,dikhalAnA,6. niyama karanA,7.ghabaDAnA,8.mUlya samajhanA,9.jaDanA 
set-ʸè³è N 1. roka,bAdhA,vighna 
set-¨Èè N 1. Arambha karanA,khaDA karanA 
setback N 1. roka,bAdhA,vighna 
setter N 1. chiDiyA pakaDane vAlA shikArI kuttA,2. akShara baiThAnevAlA,kampojITara 
setting N 1. asta,DUbanA 
settle N 1. U.nche pushta kI kurasI,U.nche pusta kI bai.ncha,chaukI 
settle VT 1. sthApita karanA,baiThAnA,ThaharAnA,2. nirNaya karanA,taya karanA,3. shA.nta karanA,4. basAnA,5. dhImA karanA,6. chukAnA 
settlement N 1. jamAva,baiThAva,bandobasta,nibaTArA,2. vAsa,nI bastI,upanivesha,3. chukautA,4. strI dhana 
settler N 1. basane vAlA,nivAsI,nayA basane vAlA 
seven N 1. sAta 
sevenfold A 1. sAta guNA 
seventeen N 1. satraha 
seventeenth A 1. satrahavA.n 
seventh A 1. sAtavA.n 
seventieth A 1. sattaravA.n 
seventy N 1. sattara 
sever VT 1. pR^ithaka karanA,alahadA karanA,alaga rakhanA,pR^ithaka honA,alaga honA 
several A 1. bhinna,pR^ithaka,alaga,2. aneka,kI 
severance N 1. pR^ithakatva,viyoga,judAI,ba.nTavArA 
severe A 1. sa.njIdA,gambhIra,kaThina,kaThora,teja,kaShTadAyaka,dAruNa,duHkhadAyaka 
sew VT 1. sInA 
sewage N 1. nAlI se bahanevAlA pAnI ityAdi 
sewer N 1. sInevAlA,darjI,2. nAlI,morI 
sewerage N 1. nAliyA.n,nAlI dvArA pAnI Adi kA nikAla 
sex N 1. li.nga bheda,jAti,strI purUSha bheda 
sexton N 1. girajAghara kA eka ohadedAra vA adhikArI,kabra khodanevAlA 
sexual A 1. strI vA purUSha dharma sambandhI 
shabby A 1. maile kuchele kapaDe pahane hue,nIcha,kutsita 
shackle N 1. beDI,ja.njIra,pakaDI 
shackle VT 1. beDI DAlanA,ja.njIra DAlanA,kaida karanA,rokanA 
shad N 1. eka prakAra kI machhalI 
shade N 1. chhAyA,parachhAI,a.ndherApana,aprakAsha,2. sharaNa,chhAyA,3. paradA,4. bhUta,5. ra.nga kA darjA 
shade VT 1. chhAyA karanA,dhUpa se bachAnA,rakShA karanA,a.ndherA karanA 
shades N 1. mare huo.n kA sthAna,bilakula a.ndherA 
shadow N 1. chhAyA,parachhAI.n,pratibi.nmba,2. halkA pratirUpa,3. chhAyAmAtra,asAra vastu,4. bhUta,chhalAvA 
shadow VT 1. chhAyA karanA,a.ndherA karanA,parachhAI.n kI taraha prakaTa karanA,chhipAnA,2. pIchhe pIchhe lage rahanA 
shady A 1. chhAyAdAra,chhAyAjanaka,chhAyA ke bhItara honA,2. dhUpa se rakShita,3. sa.nshyI 
shaft N 1. tIra,lambA tIra,2. Da.nDA,chhaDa,3. rapa kI Da.nDI,4. bama,5. hathiyAra kI muThiyA,6. khAna me.n kA rAstA 
shaggy A 1. jhabarA,bAladAra,khuradarA 
shake N 1. hilAva,DagamagAhaTa,ka.npaka.npI,2. ragaDa,sa.ngharSha,3. chIra 
shake VT 1. hilAnA,Andolita karanA,2. ka.npAnA,tharatharAnA ( AvAja ka.npAnA yA laharAnA,DagamagAnA) 3. jhADa DAlanA,jhaTakAranA,phe.nka denA,4. dera karAnA,5. chhuTakArA pAnA,6. kA.npanA,tharatharAnA,hilAnA 
shake-¿åÂèÆè N 1. bistarA,bichhaunA 
shaky A 1. kamajora,DagamagAtA huA,asthira,DhIlI,phaTI huI,chhidrayukta,darAradAra 
shale N 1. bhUsI,chhilakA,2. eka prakAra kA patthara 
shall VT 1. bhaviShyakAla sUchaka kriyA sahAyakanA 
sham A 1. jhUThA,nakalI,banAvaTI 
sham N 1. banAvaTa,jhUTha,pAkha.nDa 
sham VT 1. dhokhA denA,ThaganA,banAvaTa karanA 
shamble VI 1. bhadde taura para chalanA,maTaka kara chalanA 
shambles N 1. kasAIkhAnA,kaliyA bAjAra 
shame N 1. lajjA,lAja,shiShTatA,2. lAja,sharma,apamAna,tiraskAra,sharma yA lajjA kA kAraNa,lajjA 
shame VT 1. lajjita karanA,sakuchAnA,lajAnA,beijjata karanA,ha.nsI uDAnA 
shameful A 1. lajjita,nindanIya,burA 
shameless A 1. nirlajja,avinIta,dhR^iShTa,nirlajjatA kA 
shampoo VT 1. mAlisha karanA,dabAnA,khUba mala mala kara dhonA 
shamrock N 1. tipatiyA,tIna pattI kI ghAsa 
shank N 1. TA.nga kA ghuTane se pA.nva taka kA bhAga,pi.nDulI,2. hathiyAra kA Da.nDA 
shanty N 1. kuTI,jhopaDI,kuTiyA,2. mallAho.n kA gAna 
shape N 1. shakla,sUrata,rUpa,AkAra ,2. namUnA,3. dhyAna,vichAra,4. rUpa,prakAshana 
shape VT 1. banAnA,sA.nche me DhAlanA,gaDhanA,mUrtI banAnA,2. biThAnA,niyama karanA,vichAranA 
shapely A 1. suDaula,achchhI shakla kA,surUpa 
shard N 1. ThIkarA,khaparA,2. a.nDe kA chhilakA 
share N 1. bhAga,hissA,bakharA,2. sheara bhAga,3. hala kA phala,hala kA lohA 
share VTI 1. bA.nTanA,bhAga karanA,hissA lenA,sharIka honA 
shareholder N 1. hissedAra,paTTIdAra,sAjhI 
shark N 1. shArka machhalI,2. dhokhA dene vAlA,Thaga 
shark VTI 1. jaLI yA chhala se uThA lenA,ThaganA,chorI karanA,pAkhaNDa se jIvikA chalAnA 
sharp A 1. patalI dhAra kA,painA,teja,tIkShNa,nukIlA,chokhA,2. chaukasa,chaukannA,3. chubhanevAlA,4. pracha.nDa,5. teja,6. chAlAka,chatura 
sharp N 1. teja AvAja,sa.ngIta kA eka svara 
sharp VTI 1. teja karanA,chaukhA karanA,2. dagA denA,chhala karanA 
sharp-×èØå°½áÏè N 1. achchhA nishAnA mArane vAlA,nishAnebAja 
sharpen VTI 1. teja karanA,sAna dharanA,teja honA 
sharper N 1. Thaga,chhalI,dhokhA dene vAlA 
sharply Adv 1. tejI se,jaLI se,shIghratA se 
sharpshooter N 1. achchhA nishAnA mArane vAlA,nishAnebAja 
shatter VTI 1. TukaDe TukaDe karanA,TukaDe TukaDe honA,chIranA,khaNDa khaNDa karanA,betaratIba karanA,krama bigADanA,pAgala karanA 
shave N 1. hajAmata,2. patalA TukaDA,3. kATa 
shave VI 1. dADhI banAnA,hajAmata banAnA 
shave VT 1. kATanA,chhIlanA,patalA banAnA 
shaver N 1. hajjAma,nAU,2. luTerA,mu.nDane vAlA 
shawl N 1. shAla,dushAlA 
she Pron 1. yaha vA vaha strI 
shear VT 1. kai.nchI se kATanA,kataranA,kATanA 
shears N 1. kai.nchI,kataranI,2. bhArI vastu uThAne kA eka ya.ntra 
sheath N 1. miyAna,gilApha,khola 
sheath VT 1. miyAna banda karanA 
shed N 1. chhappara,jho.npaDA,osArI,sAyabAna 
shed VT 1. bahAnA,nikAlanA,chhoDanA,DhalakAnA 
sheen N 1. chamaka,jyoti,roshanI 
sheep N 1. bheDa,bheDI,meSha 
sheik N 1. shekha 
shekel N 1. yahudiyo.n kA eka purAnA sikkA 
shelf N 1. tAka,alamArI,2. chapaTI nikalI huI chaTTAna 
shell N 1. chhilakA,khola,gho.nghA,moharA,2. bama kA golA,3. tAbUta,ThaTharI 
shell VT 1. chhilakAnA,dAne ko bAla se nikAlanA,chhilakA phe.nkanA,2. bama ke golo.n se uDA denA 
shellfish N 1. gho.nghA,sIpadAra machhalI 
shelter N 1. ADa,sharaNa,panAha,Ashraya,2. rakShaka,sa.nrakShaka 
shelter VTI 1. rakShA karanA,badhAnA,chhipAnA,2. Ashraya lenA,sharaNa me jAnA 
shelve VTI 1. tAka para rakhanA,multavI karanA,DhAlU honA 
shepherd N 1. gaDariyA,gallAbAna,charavAhA,2. grAma pAdarI 
sheriff N 1. shahara vA jile kA hAkima,2. phaujadAra,3. sheripha 
sherry N 1. spena kI eka prakAra kI a.ngUrI sharAba 
shield N 1. DhAla,pharI,bachAva,rakShA,ADa 
shield VT 1. DhAla se rokanA,rakShA karanA,bachAnA,rokanA 
shift N 1. tabadIlI,parivartana,2. upAya,panAha,sharaNa,a.ntima sAdhana yA upAya,3. phareba,4. janAnI kuTI,kamIja 
shift VTI 1. badalanA,eka sthAna se dUsare sthAna me.n jAnA yA le jAnA,2. naye kapaDe pahinanA,kapaDe badalanA,3. chalanA,4. nayA udyama karanA,5. upAya karanA,chAla chalanA 
shilling N 1. eka agre.njI mudrA,2. shili~Nga 
shin N 1. paira kA agalA bhAga,agra ja.nghA,2. nalI 
shine N 1. dhUpa,khulA mausama,chamaka,roshanI,jyoti,raunaka 
shine VI 1. chamakanA,roshana honA,jagamagAnA,prasannachita yA prasanna honA 
shingle N 1. patalA takhtA,golagola patthara yA goTiyA jo samudra yA nadI ke kinArepara ho ,2. roDe 
shingle VT 1. patale takhte yA roDo.n se pATanA 
shingles N 1. eka roga,khujalI,dAda 
shiny A 1. chamakIlA,roshana,sApha,khulA 
ship N 1. pota,jahAja 
ship VTI 1. jahAja para lAdanA,2. jahAja kI naukarI karanA,3. jahAja para naukara rakhanA,4. jahAja para savAra karanA 
shipbuilder N 1. jahAja banAnevAlA 
shipbuilding N 1. jahAja kA banAnA 
shipment N 1. jahAja kI ladAI yA bharAI,2. jahAja me.n lAdI huI vastu 
shipping N 1. naukA samUha,2. pAnI kI rAha se bhejanA,3. jahAja chalAnA,4. jahAja se mAla bhejane kA mahasUla 
shipwreck N 1. chaTTAna se TakarAkara naukA kA nAsha ho jAnA 
shipwreck VT 1. chaTTAna Adi se TakarAkara naShTa karanA,nAsha karanA 
shipyard N 1. jahAja banAne yA marammata karane kA sthAna 
shire N 1. prA.nta,2. jilA,3. mulka kA hissA,4. desha kA eka visheSha bhAga 
shirk N 1. kAma chora,chAla bAja 
shirk VTI 1. bachanA,khisakanA,jI churAnA 
shirt N 1. kamIja,kurtA,sharTa 
shiver N 1. TukaDA,phA.nka,patalA TukaDA,TUTana,2. jhurajhurI honA,ka.npaka.npI 
shiver VTI 1. kA.npanA,ka.npAnA,hilAnA,tharatharAnA,2. TukaDe TukaDe karanA,chUra chUra karanA 
shoal @ 1. jhu.nDa,giroha,samUha,2. retI,bAlU kA Dhera 
shoal VT 1. bhIDa lagAnA,samUha karanA,2. paTa jAnA,retI paDa jAnA,chhichhalA ho jAnA 
shock N 1. dhakkA,dhamaka,sa.ngharSha,Takkara,muThabheDa,AkramaNa,laDAI,aparAdha,2. dahala,sadamA,dhakkA,naso.n kI jhanajhanAhaTa 
shock VT 1. bhaya dikhAnA,choTa pahu.nchAnA,Takkara denA,aprasanna karanA 
shocking A 1. udvegakara,aprItikara,chau.nkAnevAlA 
shoddy A 1. nikammA,bekAma 
shoddy N 1. purAne UnI kapaDe kA banA huA kapaDA 
shoe N 1. pAdukA,jUtA,2. nAla 
shoe VT 1. jUtA pahanAnA,nAla lagAnA 
shoelace N 1. jUte kA phItA 
shoemaker N 1. mochI,jUtA banAnevAlA 
shoestring N 1. jUte kA phItA 
shoo VT 1. bhAgonA,chale jAo nA 
shoot VTI 1. golI mAranA,bANa mAranA,chhoDanA,chalAnA,2. khilanA,kalI nikalanA,3. nikalanA nA,4. dauDanA,gujaranA,jhapaTanA,5. dhaDakanA,6. a.nkura nikalanA,7.baDhanA,unnati karanA 
shooter N 1. golI chalAne vAlA,tIra mArane vAlA,2. phe.nkane yA chalAne kA hathiyAra 
shop N 1. dUkAna,hATa 
shop VI 1. dUkAna para saudA mola lene ke liye jAnA,hATa bajAra karanA 
shopkeeper N 1. dukAnadAra 
shopping N 1. bAjAra karanA 
shore N 1. samudra kA kinArA,samudra taTa,2. Teka 
shore VT 1. Teka lagAnA 
short N 1. chhoTA,adIrgha,laghu,nATA,sa.nkShipta,mukhtasara,kama,2. thoDA,apUrNa,nyUna ,3. nikaTa,pAsa,4. sa.nkShepa,sArA.nsha 
short-ÑÛÔá¿è A 1. alpAyu,cha.nda roja,kama umra 
short-×ÛµèØè½á¿è A 1. adUradarshI,kShINa dR^iShTI,kama najara,alpadarshI,jisako dUra dekha na paDe ,2. asAvadhAna 
shortage N 1. kamI 
shorten VT 1. kama karanA,paTAnA,chhoTA karanA 
shorthand N 1. sa.nkShiptAkSharalipI,mukhtasaranavIsI,sa.nkShepa lekha 
shortly Adv 1. jaLI me,thoDI dera me.n,2. sa.nkShepa se 
shortness N 1. chhoTAI,kamI,laghutA,nyUnatA 
shorts N 1. bhUsI,chokara,2. eka prakAra kA jA.nghiyA 
shot A 1. golI mArane kA kAma,2. phe.nka kara mArane kA hathiyAra,3. golI,chharrA,4. nishAnA mAranevAlA 4. DA.nDa liyA huA dravya,5. ginatI 
should VT 1. chAhiyenA 
shoulder N 1. kandhA,2. sahArA 
shoulder VT 1. kandhA mAranA,dhakkA denA,kandhe para chaDhAnA 
shout N 1. shora,gula gapADA,hullaDa,2. jaya jayakAra,prasha.nsA dhvani 
shout VT 1. shora machAnA,chillAnA 
shove N 1. dhakkA,relA 
shove VT 1. DhakelanA,relanA,dhakkA denA 
shovel N 1. khurapA,belachA 
shovel VT 1. belachA se phe.nkanA 
show N 1. tamAshA,ThATha,prakAsha,dikhAvA,pradarshana,ADambara,lIlA,kautuka,kautUhala 
show VTI 1. dikhalAnA,jAhira karanA,prakAsha karanA,batalAnA,rAha batalAnA nA,2. prakAshita karanA,dikhAI denA,prakaTa honA,dekhanA 
shower N 1. bauchhAra,jhaDI,rela pela 
shower VTI 1. barasanA,barasAnA,udAratA pUrvaka denA,bhara denA,jhaDI lagAnA 
showy A 1. dikhalAvaTI,numAishI,bhaDakIlA,ra.ngIlA 
shred N 1. katarana,dhajjI,TukaDA 
shred VT 1. TukaDe TukaDe karanA,kataranA,dhajjI utAranA 
shrew N 1. jhagaDAlU aura chiDachiDI strI,karkashA,laDAkina 
shrewd A 1. naTakhaTa,chiDachiDA,dhUrta,chAlAka,chatura 
shriek N 1. kilakArI,chillAhaTa,chIkha,kUka,karkashanAda 
shriek VT 1. chillAnA,chi.nghAranA,kikiyAnA,lalakAranA 
shrift N 1. pApamochana,AchArya ke pAsa pApa kA svIkAra 
shrill A 1. karNavedhI,mahIna AvAja kA,teja,chubhatI huI 
shrill VT 1. teja aura mahIna AvAja denA 
shrimp N 1. eka prakAra kI sIpa vA chhilakedAra dasa pA.nva kI machhalI,jhI.nge kI kisma kA eka jAnavara 
shrine N 1. pavitra dravyAgAra,mandira,tIrthasthAna,puNyasthAna 
shrink N 1. sikuDana,simaTana,jhijhaka 
shrink VTI 1. sikuDanA,hichakanA,pIchhe haTanA,sikuDAnA,jhijhakanA,alaga ho jAnA 
shrivel VTI 1. sikuDana paDanA yA DAlanA,jhurrI paDanA 
shroud N 1. kaphana,shava paridhAna,murdA lapeTane kI chAdara 
shroud VT 1. murde para kapaDA DAlanA,chhipAnA 
shrub N 1. chhoTA peDa,jhADI,2. madirA 
shrubbery N 1. jhADI,bana 
shrug N 1. kandhA jhADanA 
shrug VTI 1. sikoDanA,sameTanA,kandhA sikoDanA yA Upara karanA yA jhADanA 
shudder N 1. ka.npaka.npI,tharatharAhaTa 
shudder VT 1. kA.npanA,tharatharAnA 
shuffle N 1. gaDabaDa karanA,TAla maTola,2. tAsha kI herA pherI,3. dhokhA,chAlAkI 
shuffle VT 1. tAsha ko hera phera karanA,TAla maTola karanA,bAta palaTanA,2. gaDabaDa karanA,ulaTa palaTa denA 
shun VTI 1. alaga rahanA,kinArA karanA,bachAnA,dUra rahanA,TAla jAnA,nakAranA,asvIkAra karanA 
shunt VTI 1. relagADI haTAnA,rAha badalanA,rAha chhoDanA,kinAre honA,muDanA 
shut A 1. banda 
shut N 1. banda khiDakI,jhilamila 
shut VTI 1. banda karanA,mU.ndanA,bheDanA,bAhara nikAlanA,kaida karanA,banda honA 
shut-¿åÂèÆè N 1. kAma banda kara denA 
shut-°·è·è N 1. banda karanA 
shut-°·è·è VT 1. banda kara denA 
shutdown N 1. kAma banda karanA 
shutdown VT 1. kAma banda kara denA 
shutout N 1. bAhara rokanA 
shutout VT 1. bAhara roka denA,bhItara na Ane denA 
shutter N 1. kivADa,jhilamilI,pardA,chika,jhA.npa 
shuttle N 1. shaTala,DharakI 
shy A 1. lajIlA,sa.nkochI,2. Darapoka,bhIru,3. chaukannA 
shy N 1. lajIlA,sa.nkochI 
shy VT 1. jhe.npanA,chau.nkanA,bhaDakanA nA,2. kataranA 
shyness N 1. lajIlA,sa.nkochI 
sick A 1. rugNa,rogI,bImAra,kisI roga se pIDita,2. jisakA jI machalatA ho,3. duHkhI,udAsa 
sicken VTI 1. bImAra karanA,bImAra honA,duHkhI banAnA,2. durbala honA 
sickening A 1. duHkhada,bImAra,jalAnevAlA,aruchikara 
sickle N 1. ha.nsiyA,darA.ntI 
sickly A 1. bImAra,roga shIla,rogihA,susta,durbala,bImAra sA 
sickly Adv 1. sustI se,bImArI kI hAlata me.n 
sickness N 1. rugNatA,roga,bImArI,2. matalI 
side A 1. pakShIya,kinAre kA,bagalI,tirachhA,TeDhA,lage lage,eka hI va.nsha kA 
side N 1. kinArA,hAshiyA,dala,tarapha,pakSha,bagala,pasalI 
side VT 1. taraphadArI karanA,pakSha karanA,pakSha lenA,nA 
sideways Adv 1. karavaTa ke bala,tirachhA 
siding N 1. rela kI dUsarI chhoTI paTarI 
siege N 1. 1. ghera,gherA DAlanA,2. nagara pariveShThana 
sieve N 1. chhalanI,jharanA 
sieve VT 1. chAlanA 
sift VT 1. chhAnanA,chAlanA,2. parakhanA,nirNaya karanA 
sigh N 1. gaharI sA.nsa,Aha,niHshvAsa,dIrghashvAsa 
sigh VT 1. Aha bharanA,Tha.nDI sA.nsa lenA,kheda karanA,ra~nja karanA,Aha se prakaTa karanA 
sight N 1. dekhanA,dR^iShTi,darshana,najara,avalokana 
significance N 1. mahatva,gaurava,pratiShThA,artha,abhiprAya 
significant A 1. sArthaka,artha prakAshaka,sUchaka,udbodhaka,mahatvapUrNa 
signify VT 1. sUchita karanA,batAnA,prakaTa karanA,varNana karanA,2. abhiprAya rakhanA,artha rakhanA 
silence N 1. chuppI,niHshabdatA,shabdAbhAva,mauna,2. chhipAva,guptatA 
silence VT 1. chupa karanA,mauna karanA,mu.nha banda karanA 
silent A 1. chupa,mauna,sunasAna,khAmosha,shA.nta,sthira,niHshabda 
silica N 1. patthara 
silk N 1. reshama yA reshamI kapaDA 
silkworm N 1. reshama kA kIDA 
silky A 1. reshamI,narma,komala,chikanA 
sill N 1. dehalIja,chaukhaTa 
silly A 1. mUrkha,anADI,bholA,durbala 
silly N 1. mUrkha 
silt N 1. pAnI ke bahAva se lAyI huI miTTI yA reta 
silver A 1. chA.ndI kA 
silver N 1. chA.ndI,chA.ndI kA rupayA ityAdi 
silver VT 1. chA.ndI chaDhAnA,chA.ndI kI kalI karanA 
silverware N 1. chA.ndI ke jevara 
silvery A 1. chA.ndI ke sadR^isha,ujjavala,sapheda,chamakIlA,chA.ndI chaDhA huA 
similar A 1. samAna,sadR^isha,ekasA 
similarity N 1. samAnatA,sadR^ishyatA,sAdR^ishya 
similarly Adv 1. usI prakAra,sAdR^ishya se,eka bhA.nti 
simmer N 1. thoDA thoDA kholanA,gunagunAhaTa 
simmer VT 1. dhIre dhIre khaulanA,simasimAnA 
simple A 1. sIdhA,akelA,nirA,sAdA,bholA,mUrkha,2. nirdoSha,niShkapaTa,shuddha,svachchha,sarala 
simple N 1. jaDI,bUTI 
simple-¬ª¨¤½Û°Æè N 1. ekavarNa samIkaraNa 
simplification N 1. laghukaraNa,sarala karane kA kAma 
simplify VT 1. spaShTa karanA,sarala karanA,sAdhAraNa karanA 
simply Adv 1. sApha sApha,saralatA se,niShkapaTatA se,2. aGYAnatA se,mUrkhatA se 
simulate A 1. banAvaTI,jhUThA,jAlI,bahAnebAja 
simulate VT 1. nakala karanA,svA.nga karanA,bheSha badalanA,bahAnA karanA 
simulation N 1. banAvaTa,kapaTa,pAkhaNDa,chhadmaveSha dhAraNa 
simultaneous A 1. samakAlIna,eka hI samaya kA,samakAlika 
simultaneous-¬ª¨¤½Û°Æè N 1. dvivarNa yA yugapatta samIkaraNa 
sin N 1. pApa,aparAdha,doSha,khatA 
sin VT 1. pApa karAnA,aparAdha karAnA 
since Conj 1. kyo.nki,isalie,isa kAraNa se 
since Prep 1. se,pashchAt,sIdhe se 
sincere A 1. sachchA,kharA,shuddha,svachchha,niShkapaTa 
sincerely Adv 1. ImAnadArI se,niShThA se,shuddhatA se,sachchAI se 
sincereness N 1. ImAnadArI,sachchAI,kharAI,niShkapaTatA,svachchhatA,yathArthatA 
sine N 1. rekhA visheSha,jIvA,dvijyA 
sine Prep 1. hIna,rahita,binA 
sing VTI 1. gAnA,2. sarAhanA,prasha.nsA karanA 
singe VT 1. jalAnA,jhulasAnA,nA 
singer N 1. gAnevAlA,gavaiyA,gAyaka 
single A 1. eka,akelA,kevala,alaga,nyArA,2. ku.nvArA,avivAhita,3. sachchA,4. svachchha 
single N 1. eka,akelA,alaga,2. ku.nvArA,avivAhita 
single VT 1. chunanA,chhA.nTanA,nA 
singly Adv 1. akelA,eka eka kara ke ,2. sachchAI se,kharAI se 
singular A 1. eka vachana,2. baDA,vikhyAta,3. anokhA,nirAlA,akelA,advitIya 
sinister A 1. bAyA.n,2. burA,ashubha,kuTIla,manahUsa,kapaTI,beImAna 
sink N 1. si.nka,nAlI,morI 
sink VT 1. DubAnA,girAnA,2. nirAsha karanA,3. dabAnA,4. khodanA,5. pravesha karanA,baiThanA,6. kama karanA,ghaTAnA 
sinker N 1. bojha jisase machhalI pakaDane kI DorI Adi DUba jAye,2. DUbane vAlA AdamI yA chIja 
sinking N 1. DUbanA 
sinner N 1. pApI,pAtakI,doShI 
sinus N 1. moDa,2. chheda,darAra,3. khADI,4. nAsUra 
sip N 1. ghU.nTa,chusakI 
sip VT 1. ghU.nTa lenA,suDakanA,chUsanA,chATanA 
siphon N 1. TeDhI nalI,nAlI,eka ya.ntra 
sir N 1. mahAshaya,mahodaya,janAba,sAhaba,bahAdura 
sire N 1. pitA,purakhA,kartAra,2. narapashu,3. rAjA sAhaba,rAjA kA sambodhana 
siren N 1. eka gAnevAlI samudrI parI,mohinI strI,ThaganI 
sister N 1. bahina,jIjI,bhaginI 
sisterhood N 1. eka mata yA sa.npradAya kI striyo.n kA samAja,bhaginI samAja,2. bahinapana,bhaginItva 
sit N 1. baiThanA,aDDepara baiThanA,baserA lenA,ArAma karanA,paDanA,rahanA,senA,a.nDo para baiThanA,2. sabhA karanA,kachaharI karanA,3. ThIka honA,phabanA 
sit VT 1. Asana jamAnA,baiThAnA 
site N 1. sthAna,jagaha,sthiti,Thaura 
sitting N 1. baiThaka,ArAma karanA,2. sabhA,jalasA,baiThaka,ijalAsa 
situated A 1. sthita,sthApita 
situation N 1. sthiti,sthAna,Thaura,avasthA,gata,gau.n,pada,ohadA,padavI,naukarI 
six N 1. chhaH 
sixfold A 1. chhaH gunA 
sixteen N 1. solahavA.n bhAga 
sixteenth A 1. solahavA.n 
sixth A 1. chhaThavA.n 
sixth N 1. chhaThavA.n bhAga 
sixtieth A 1. sATha 
sixtieth N 1. sAThavA.n bhAga 
sixty N 1. sATha 
sizable A 1. DIlavAlA,bahuta lambA chauDA,baDA 
size N 1. AkAra,pariNAma,DIla,2. saresa,lAsA 
size VT 1. parimANa bA.ndhanA,AkAra ke krama se rakhanA,2. saresa lagAnA 
skate N 1. barpha para chalane kA jUtA,2. eka prakAra kI machhalI jisakI pITha para kA.nTA hotA hai 
skate VT 1. skeTa jUtA para chalanA 
skeleton N 1. asthipa.njara,sharIra kA asthimAtra,ThaTharI,2. DhA.nchA,khAkA 
sketch N 1. kachchA DhA.nchA,nakshA,masaudA,sthUla lekha 
sketch VT 1. nakshA khI.nchanA,khasarA banAnA,DhA.nchA banAnA,masaudA karanA,sthUla varNana karanA 
sketchy A 1. DhA.nchA yA khAkA vAlA,adhUrA,a.nshapUrNa 
skew A 1. TeDhA,tirachhA 
skewer N 1. kabAba kA sI.nkachA,kIla,sIkha,salAI 
skewer VT 1. sIkha me.n pironA 
skid N 1. phisalana 
skiff N 1. Do.ngI,chhoTI nAva 
skill N 1. vidyA,guNa,pravINatA,nipuNatA 
skilled A 1. nipuNa,guNI,paTu,chatura,kushala 
skillet N 1. kaDedAra DegachI,chhoTA kaDedAra haNDA yA baTuA 
skim N 1. jhAga,phena,phaphU.ndana 
skim VTI 1. jhAga yA phena yA malAI utAranA,2. chhUte hue chale jAnA 
skimmer N 1. kalachhI,jharanI 
skin N 1. khAla,chamaDA,chhAla,chhilakA,jhillI 
skin VT 1. khAla yA chamaDA khI.nchanA,chhilakA utAranA,2. dhokhA denA,3. chamaDA maDhanA yA lagAnA 
skinny A 1. chamaDAdAra,kevala chamaDAdAra 
skip N 1. uchhala,kUda,phalA.nga,2. bhUla,chhUTa,chUka 
skip VT 1. chhoDa jAnA,bhUla jAnA,bhUla karanA,2. kUdanA,uchhalanA 
skipper N 1. saudAgarI jahAja kA mAlika,2. kUdanevAlA 
skirmish N 1. halkI laDAI,laDAI bhiDAI,jhagaDA 
skirmish VT 1. halkI laDAI laDanA,thoDe thoDe Adamiyo.n se laDanA 
skirt N 1. skarTa,kora,chhora,A.nchala,kinArA 
skirt VTI 1. gheranA,chhora para honA 
skittish A 1. lajIlI,bhIru,bhaDakIlI,cha.nchala,chapala 
skull N 1. khopaDI,kapAla 
skull-¸Èè N 1. aisI TopI jo sira para jamakara baiTha jAye 
sky N 1. AkAsha,gagana,AsamAna,a.ntarikSha 
skylark N 1. chakravAka,lavA 
skylight N 1. jharokhA,roshanadAna 
skyline N 1. kShitija,AkAsha vR^itta 
skyscraper N 1. bahuta U.nchI vastu,gaganasparshI vastu,kI koTho.n kA bhavana ityAdi 
skyward A 1. AkAsha kI ora 
slab N 1. takhtA,sa.ngamaramara yA dUsare patthara kI paTiyA,chakkI kA paTarA yA takhtA 
slack A 1. DhIlA,manda,nirbala,susta 
slack N 1. koyale kA chUrA,rAkha Adi 
slacken VT 1. DhIlA karanA,manda karanA,nirbala karanA,kama karanA,susta yA shithila honA 
slag N 1. dhAtu kA maila,jvAlAmukhI,pahADa kI kITa 
slam N 1. dhaDaka,jora 
slam VTI 1. jora se banda karanA,mAranA,jora se mAranA 
slander N 1. kala.nka,apayasha,apavAda 
slander VT 1. jhUThA kala~Nka lagAnA,doSha lagAnA,apavAda karanA,apayasha denA 
slanderous A 1. mithyAvAdaka,mithyA,nindaka,jhUThA,kala.nkI 
slang N 1. ga.nvAru bolI 
slant N 1. jhukA huA,TeDhA,tirachhA 
slant VTI 1. tirachhA karanA yA honA,DhAlU honA 
slanting A 1. TeDhA,tirachhA,jhukA huA 
slap N 1. tamAchA,chapata,thappaDa,dhaula 
slap VT 1. chapata jamAnA,tamAchA mAranA,dhaula mAranA 
slash N 1. chIra,kATa,chAka 
slash VTI 1. lambe TukaDe kATanA,choTa se girA denA 
slate N 1. sleTa,eka prakAra kA patthara 
slate VT 1. sleTa se pATanA 
slaughter N 1. hatyA,vadha,sa.nhAra 
slaughter VT 1. hatyA karanA,vadha karanA 
slaughter-Øå¨×á N 1. mA.nsa ke lie jAnavara mArane kA sthAna 
slaughterhouse N 1. mA.nsa ke lie jAnavara mArane kA sthAna 
slave N 1. dAsa,TahaluA,chAkara,ki.nkara 
slave VT 1. dAsatva karanA,parishrama karanA,gulAmI karanA 
slavery N 1. ki~NkaratA,gulAmI,dAsatA,dAsatva 
slavish A 1. dAsa sambandhI,dAsavata,kamInA,nIcha,parishramI 
slay VT 1. mAra DAlanA,vadha karanA,ghAta karanA 
sledge N 1. bhArI hathauDA,2. barpha para chalane vAlI gADI 
sledge-ØÌèÌáÏè N 1. hathauDA 
sleek A 1. chikanA,chamakIlA 
sleek VT 1. chikanA,chamakAnA 
sleep N 1. vishrAma,ArAma,nI.nda,nidrA,2. mR^ityu 
sleep VT 1. sulAnA,ArAma karAnA,vishrAma karAnA,2. maranA,mAranA 
sleeper N 1. sonevAlA,2. slIpara,lakaDI kI phATa 
sleet N 1. me.nha aura barpha yA olo.n kI eka sAtha varShA 
sleet VT 1. me.nha ke sAtha olA yA barpha barasanA 
sleeve N 1. AstIna,kapaDe kI bA.nha 
sleeve VT 1. bA.nha lagAnA,2. chupake chupake ha.nsanA,bA.nha se ADa karake ha.nsanA 
sleigh N 1. barpha para chalane kI gADI ( be pahiye kI gADI)
sleight N 1. jugata,dhUrtatA,chhalabala,DIThabandI,najarabandI,chAlAkI 
slender A 1. dubalA,patalA,kShINa,nirbala 
slice N 1. phA.nka,phA.nkI,TukaDA,2. chauDA,chAkU 
slice VT 1. phA.nka nikAlanA 
slide N 1. phisalane vAlI vastu,chikanI aura barAbara rAha,phisalanI jagaha,phisalAva,2. miTTI kA Dhera,girAva 
slide VT 1. phisalanA,sarakanA,khisakanA,rapaTanA 
slight A 1. kShINa,nirbala,tuchchha,chhI.nTA,patalA 
slight N 1. bhUla,avaGYA,apamAna 
slight VT 1. tuchchha jAnanA,halkA samajhanA,bhUla jAnA 
slim A 1. patalA,nirbala,tuchchha,
slime N 1. chipakatI huI vastu,lasalasI miTTI,chikanI miTTI 
slimy A 1. chikanI miTTI kA,chikanA,lasalasA,chipachipA 
sling N 1. gulela,patthara phe.nkane kA hathiyAra,2. gophana,3. paTTI jo ghAyala hAtha Adi ke lie gale me DAlI jAtI hai,4. chhI.nkA 
sling VT 1. gulele se phe.nkanA,2. rassI se laTakAnA 
slip N 1. phisala,khasaka,2. bhUla,galatI,3. DAlI,4. TukaDA,paTTI 
slip VTI 1. phisalanA,binA jAne nikala jAnA,khisakanA,2. bhUla karanA,3. kalama karanA,4. chUkanA 
slipper N 1. slIpara,betalA jUtA,DhIlA jUtA 
slippery A 1. chikanA,2. asthira,anishchita,3. apavitra 
slipshod A 1. slIpara pahane hue,betalA yA chaporA jUtA pahane hue,2. be paravAha,asAvadhAna 
slit N 1. chora,kATa,lambA chheda,darAra 
slit VT 1. la.nbA la.nbA chIranA,kATanA,darAra karanA 
slither VI 1. phisalanA,sarakanA 
sliver N 1. lambA TukaDA 
sliver VT 1. la.nbe la.nbe TukaDe kATanA yA phADanA 
sloop N 1. eka mastUla kA jahAja 
slop N 1. sharAba,pIne kI vastu,TharrA sharAba 
slop VT 1. ga.ndalA karanA 
slope N 1. DhAla,jhukAva 
slope VTI 1. jhukAnA,DhAlU honA,jhukanA 
sloping A 1. kramashaH nimna,DhAlU,jhukA huA,DhaluA,2. tirachhA 
sloth N 1. Alasya,sustI,kAhilI 
slouch N 1. nIchI dR^iShTi,2. ga.nvArU chAla 
slouch VTI 1. udAsa karanA,2. jhukAnA,jhukanA 
slough N 1. ghasAva,daladala,kIchaDa,2. sA.npa kI ke.nchula,3. surdAra khAla 
slow A 1. dhImA,2. AlasI,susta,3. DhIlA,acheta,Tha.nDA,manda,moTI samajha kA,4. sacheta,shA.nta,akriyAshIla 
sludge N 1. miTTI,kIchaDa,2. chUra kiyA huA barpha 
slug N 1. susta,AlasI AdamI,2. eka prakAra kA gho.nghA 
sluggish A 1. AlasI,dIrghamUtrI,2. dhImA,DhIlA,mandagati,3. akriyAshIla 
slum N 1. gandI galI,mailA kuchailA mauhallA 
slumber N 1. U.ngha,jhapakI,halkI nI.nda 
slumber VI 1. U.nghanA,jhapakI lenA 
slump N 1. Dhera,2. mUlyo.n me.n ekAeka ghaTatI 
slump VTI 1. ikaTThA karanA,2. chahabachchA Adi me.n ekAeka gira paDanA 
slur N 1. dAga,chihna,2. apratiShThA,halkA apavAda 
slur VT 1. sustI se karanA,2. chhipAnA,3. mailA karanA,bigADanA,4. apamAna karanA,apratiShThA karanA 
slush N 1. narma miTTI,kIchaDa 
sly A 1. sayAnA,2. dhUrta,makkAra,kapaTI,3. gupta 
smack N 1. taDAkA,2. svAda,3. chapata,4. chhoTA jahAja 
smack VTI 1. chUmanA,2. o.nTho.n se chapachapa kA shabda karanA,3. svAda lenA,4. chaTakhAnA,mAranA 
small A 1. chhoTA,alpa,kShudra,laghu,thoDA,kama,2. nirbala,3. tuchchha,nIcha 
small N 1. kisI vastu kA chhoTA yA patalA bhAga 
smallpox N 1. chechaka,shItalA 
smart A 1. tIkShNa,tIkhA,kaDA,2. shIghra,phurtIlA,chatura,3. nayA,tAjA,4. banA ThanA 
smart N 1. smArTa,bA.nkA,chhailA,2. tIvra vedanA,darda,TIsa 
smart VI 1. tIkShNa vyathA anubhava karanA,TIsa mAranA,tIvra duHkha mahasUsa karanA 
smart-ÌåÆáÍè N 1. dhana jo kisI sa.nkaTa se bachane ke liye diyA jAye,harajAnA,2. ghAyala sipAhiyo.n yA mallAho.n kA inAma 
smash VT 1. TukaDe TukaDe karanA 
smatter VI 1. nirarthaka bAta karanA,thoDA GYAna rakhanA 
smattering N 1. alpa GYAna,UparI GYAna 
smear N 1. dAga,dhabbA,kala.nka,2. chikanI vastu,3. marahama 
smear VT 1. chupaDanA,2. lesanA,potanA,lagAnA,3. mailA karanA 
smell N 1. gandha,bAsa 
smell VTI 1. gandha lenA,sU.nghanA,2. mahakanA,ga.ndha denA 
smelt N 1. eka prakAra kI chhoTI machhalI 
smelt VT 1. dhAtu ko galA kara svachchha karanA 
smelter N 1. dhAtu galAnevAlA 
smile N 1. muskurAhaTa,2. sahAyatA,dayA 
smile VT 1. prasanna honA,muskurAnA,2. dayA karanA,sahAyatA karanA,3. ha.nsI uDAnA 
smirk N 1. banAvaTI ha.nsI 
smirk VI 1. banAvaTI ha.nsI ha.nsanA 
smite VT 1. harAnA,2. kaShTa denA,daNDa denA 
smith N 1. sunAra,luhAra,dhAtu kA kAma karane vAlA 
smock N 1. striyo.n kA kurtA,kamIja 
smoke N 1. dhuA.n,dhUmrapAna 
smoke VTI 1. dhuA.n denA,2. dhuA.n lagAnA,sulagAnA,3. tambAkU sigareTa Adi pInA 
smoker N 1. tambAkU pIne vAlA,2. dhuA.n se sukhAne vAlA 
smoky A 1. dhuA.ndAra,dhUmramaya,sadhUma,dhue.n se bharA huA 
smooth A 1. chikanA,chamakIlA,sama,2. mR^idu,madhura bhAShI,3. sarala 
smooth VT 1. chikanA karanA,sama karanA,2. sugama karanA,3. shAnta karanA,4. khushAmada karanA 
smother N 1. dhuA.n,dhUla,2. ghabarAhaTa 
smother VT 1. galA gho.nTa kara mAra DAlanA,sA.nsa rokanA 
smoulder VI 1. sulaganA,dhadhakanA,isa prakAra jalanA ki jvAlA na nikalenA 
smudge VT 1. miTTI lapeTanA,2. dhabbA lagAnA,3. kAlA karanA 
smug A 1. banA ThanA,chhaila chhabIlA,2. apane hAla me.n masta 
smuggle VT 1. mahamUlI mAla ko binA kara diye hue le AnA yA le jAnA,chaukI mAranA 
smuggler N 1. usa prakAra mAla le Ane yA le jAne vAlA,usa jahAja jisa me.n ukta prakAra mAla Aye jAye 
smut N 1. koyale kA chUrA yA kAjala,2. dhuA.n yA kAjala kA dhabbA,3. paudhe kA eka roga,giravI,4. durvachana 
smut VT 1. kAjala kA dhabbA lagAnA,kAlA karanA,dhumailA karanA,giravI lagAnA 
snack N 1. bhAga,2. bhoga,jalapAna,nAshtA 
snag N 1. TahanI,2. gA.nTha,3. nikalA huA dA.nta 
snail N 1. gho.nghA,jo.nka,2. kAhila,AlasI manuShya,3. dhImI chAla se,dhIre dhIre 
snake N 1. sA.npa,nAga,sarpa 
snake-µå¨Ïè¿è N 1. chachai.nDA tarakArI 
snap N 1. taDaka,eka eka TUTa,kaDakaDAhaTa,2. chhoTA tAlA 
snap VTI 1. chaTakanA,kATa khAnA,taDakAnA,2. chuTakI bajAnA 
snare N 1. phandA,2. jAla,3. pakaDa,4. pAsha 
snare VT 1. pha.nsAnA,2. phusalAnA 
snarl N 1. laDAI,jhagaDA 
snarl VI 1. gurrAnA,ghuDakanA 
snatch VT 1. jhaTa chhIna lenA,jhapaTa lenA 
sneak N 1. nIcha,adhama manuShya 
sneak VI 1. saraka jAnA,chupake se chale jAnA,2. giDagiDAnA,pA.nva para giranA 
sneaking A 1. nIcha,adhama,2. ka.njUsa 
sneaky A 1. nIcha,2. ka.njUsa 
sneer N 1. ghR^iNA kI dR^iShTi,2. nakachaDhI bolI TholI,3. upahAsa 
sneer VI 1. nAka chaDhAnA,bolI TholI mAranA,2. ha.nsI uDAnA 
sneeze N 1. chhI.nka 
sneeze VT 1. chhI.nkanA 
snicker VI 1. makkArI se ha.nsanA 
sniff VTI 1. sU.nghanA,nAka se suDakanA 
snip N 1. kATa,kaTAva,kapaDe kA chhA.nTana,katarana 
snip VT 1. kataranA,kATa DAlanA 
snipe N 1. chahA( eka prakAra kA pakShI) ,2. mUrkha 
snob N 1. dehAtI ga.nvAra jo bhadratA anukaraNa kare,2. jUtA banAne vAlA 
snooze N 1. U.nghAI,jhapakI 
snooze VT 1. sonA,U.nghanA 
snore VI 1. kharrATA lenA,sote samaya nAka se shabda nikAlanA 
snort N 1. kharrATA,nAsikA dhvani 
snort VI 1. nathune kI rAha se shabda nikAlanA,kharrATA bharanA,gharagharAnA 
snout N 1. thUthana,pashu ke Age nikalI huI thuthanI,2. To.nTI 
snow N 1. barpha,pAlA 
snow VI 1. barpha paDanA 
snow-×èØ嬠N 1. barpha me.n pahanane kA chauDA jUtA 
snowfall N 1. barpha kA giranA,girI huI Dhera 
snowshoe N 1. barpha kA pahanane kA chauDA jUtA 
snowy A 1. barpha se bharA huA,himamaya,shveta 
snub N 1. lakaDI kI gA.nTha,2. roka,DA.nTa,ghuDakI,3. chhoTI chapaTI Upara ko kuchha muDI huI nAka 
snub VT 1. kataranA,2. rokanA,3. DA.nTanA,4. chhoTI aura chapaTI kuchha Upara ko muDI huI ( nAka) nA 
snuff N 1. sA.nsa ke sAtha khI.nchanA,suDakanA,sU.nghanA,2. gula kATanA 
snuff VI 1. sA.nsa lenA 
snuff-ÊåÄè N 1. su.nghanI kI DibiyA 
snug A 1. pAsa,chipaTA huA,2. ArAma dene vAlA,sukhada,3. gupta 
snug VI 1. chipaTanA,pAsa leTanA 
so Adv 1. isa prakAra,itanA,2. aise,3. isalie,ataH,ateva,4. isa samaya,5. khaira,achchhA 
soak VTI 1. bhigonA,sokhanA,2. bhIga jAnA,3. chUsanA 
soap N 1. sAbuna 
soap-Æݽè N 1. rIThA,paudhA jisa se dhone ke kAma kI vastu nikalatI hai 
soap-ÂåÏè½è N 1. rIThA,paudhA jisa se dhone ke kAma kI vastu nikalatI hai 
soapy A 1. sAbuna kI taraha,sAbuna lagA huA,2. chApalUsI karane vAlA,chApalusI kA 
soar N 1. U.nchI uDAna 
soar VI 1. U.nche para uDanA,chaDhanA 
sob N 1. sisakI 
sob VI 1. sisakanA,subakanA 
sober A 1. sa.nyamI,2. sacheta,Ape me.n,3. shAnta,4. gambhIra 
sober VTI 1. sudha yA hosha me.n lAnA yA AnA,2. pratyeka avasthA me.nnA 
sobriety N 1. sa.nyama,paraheja,gambhIratA 
sociable A 1. sa.nsarga shIla,2. sneha vR^iddhi,3. melI,milanasAra 
social A 1. sAmAjika,janasa.ngraha sa.nba.ndhI,milanasAra,sa.nsargashIla 
socialism N 1. samAjata.ntra,samAja sAmyavAda 
socialist N 1. samAjata.ntravAdI,samAjasAmyavAdI 
socialize VT 1. sAmAjika yA sa.nsargashIla banAnA,2. sAmyavAda ke anusAra rachanA 
society N 1. sabhA,samAja,maNDalI,sa.ngati,sAjhA,sa.npradAya 
sociologist N 1. shAstra kA GYAtA 
sociology N 1. samAjatatva,samAja shAstra 
sock N 1. mojA,pAyatAvA,jurrAba,2. abhinetAo.n kI jUtI 
socket N 1. ghara,chheda,2. A.nkha vA dA.nta Adi kA ghara 
sod N 1. ghAsa milI huI miTTI,2. ghAsa kI jaDa sahita DhelA,dUbachaurA 
soda N 1. soDA,khAra,eka prakAra kI sajjI soDA 
sofa N 1. seja,pala.nga,shayyA 
soft A 1. komala,narma,sukumAra,mulAyama,2. chikanA,3. svachchha,4. dhImA,5. mR^idu,madhura 
soften VTI 1. komala karanA yA honA,namra karanA,sukumAra banAnA,2. dhImA honA yA karanA 
soil N 1. miTTI,chikanI miTTI,bhUmi,dharatI,2. khAda,3. kIchaDa,ga.ndagI 
soil VT 1. mailA karanA,ga.ndA karanA,apavitra karanA,2. dhabbA lagAnA,3. khAda DAlanA 
sojourn N 1. thoDe dina kA nivAsa,DerA 
sojourn VI 1. thoDe dina ke liye rahanA,DerA karanA 
solace N 1. sA.ntvanA,AshvAsana,dhIraja,DhADhasa,2. mana bahalAva,vinoda 
solace VT 1. prasanna karanA,2. dhIraja denA,sA.ntvanA denA,3. ArAma denA,4. shA.nta karanA 
solar A 1. saura,sUrya sa.nba.ndhI,sUrya kA 
solder N 1. joDa,TA.nkA 
solder VT 1. TA.nkA lagAnA,joDanA,sudhAranA 
soldier N 1. sipAhI,sainika,yoddhA 
sole A 1. akelA,eka,nirAlA,2. avivAhita 
sole N 1. talA,jUte kA talA,2. eka prakAra kI machhalI 
sole VT 1. talA lagAnA 
solely Adv 1. akele,kevala 
solemn A 1. dharma sa.nba.ndhI,2. gambhIra,banAvaTI gambhIra,3. pavitra 
solemnity N 1. devakarma,2. gambhIratA 
solicit VT 1. mA.nganA,2. prArthanA karanA,3. ichchhA rakhanA 
solicitation N 1. prArthanA,vinatI 
solicitor N 1. vakIla,mukhtAra,bairisTara,kAnUnI salAha dene vAlA 
solid A 1. Thosa,2. gambhIra,3. kaDA,4. bhArI,5. arthamaya 
solid N 1. Thosa vastu,pi.nDa,2. pi.nDa,Thosa,ghana 
solidarity N 1. svArtha yA sampatti yA bhoga tathA kArya Adi me.n sAmAjika samatA vAda,2. eka sAtha rahanA 
solidify VT 1. Thosa karanA,kaDA karanA,ghana karanA 
solidity N 1. Thosapana,dR^iDhatA,ghanatA 
soliloquy N 1. AtmabhAShaNa,bAtachIta jo apane Apa se kI jAye 
solitary A 1. akelA,nirAlA,2. ekAntavAsI,3. a.ndherA 
solitude N 1. ekAnta,akelApana,2. ekAnta jagaha,ja.ngala,ujADa,maru bhUmi 
solstice N 1. krA.nti 
soluble A 1. galane ke yogya,vileya 
solution N 1. pighalAva,vilayana,galAva,ghulAva,2. samAdhAna,vyAkhyA,3. alagAva,TUTaphUTa,antara,4. uttara hala karanA 
solve VT 1. kholanA,2. spaShTa karanA,3. samajhanA,4. vyAkhyA karanA,5. a.nsha alaga karanA 
solvency N 1. R^iNa bhara dene kI kShamatA,R^iNa shodhana kShamatA 
solvent A 1. galAne vAlA,drAvavaka,2. R^iNa chukA dene ke yogya,R^iNa shodhana kShama 
sombre A 1. kAlA,2. a.ndherA,dhu.ndhalA,3. udAsa 
some Adv 1. koI,kuchha,thoDA,ekAdha,lagabhaga,eka bhAga 
somehow Adv 1. kisI prakAra se,kisI Dha.nga se 
sometime Adv 1. pahale,pUrva samaya me.n,2. eka samaya me.n,kisI samaya,3. kabhI 
sometimes Adv 1. kabhI kabhI,kisI kisI samaya me.n 
somewhat Adv 1. ki.nchita,kuchha,thoDA,kuchha kuchha 
son N 1. laDakA,beTA,putra,2. pitA kA pratirUpa honA,pitA ke guNa yA avaguNa rakhane vAlA putra honA 
son-¦Æè-ÑÂè N 1. dAmAda,jamAI 
song N 1. gIta,2. rAga,3. bhajana 
soon Adv 1. thoDe kAla me.n,shIghra,jaLI,abhI,turanta 
soot N 1. kAjala,kAlikha 
soot VT 1. kAjala lagAnA,kAjala se kAlA karanA 
soothe VT 1. mIThI bAto.n se prasanna karanA,khushAmada yA chApalUsI karanA,shAnta karanA,halkA karanA 
sop N 1. bhigoI huI vastu,2. jo vastu shAnti ke liye dI jAye,tara nivAlA 
sophisticate VT 1. kutarka karanA,bigADanA,bhraShTa karanA 
sordid A 1. kamInA,2. mailA,gandA,3. lobhI,lAlachI,4. ka.njUsa,kR^ipaNa 
sore A 1. sukumAra,2. shIghrakopI,3. duHkhadAyI,kleshakArI 
sore Adv 1. bahuta,atyanta,adhikatA se,2. duHkhadAI rUpa se 
soreness N 1. vedanA,pIDA,2. sukumAratA 
sorrow N 1. shoka,gama,duHkha,2. kheda 
sorrow VI 1. duHkhI honA,shoka karanA,udAsI chhAnA 
sorrowful A 1. khedayukta,2. khinna,3. shokArta,udAsa,gamagIna 
sorry A 1. udAsa,duHkhI,2. shokArta,3. adhama,nIcha,tuchchha 
sort N 1. jAti,2. bhA.nti,prakAra,Dha.nga,3. akSharo.n kA mela 
sort VTI 1. krama se alaga alaga karanA,kramabaddha karanA,chhA.nTanA,2. chunanA,3. joDanA,joDa honA 
sortie N 1. ghere hue sthAna se senA kA dhAvA 
soul N 1. jIva,AtmA,prANa,2. buddhi,3. mana,hR^idaya 
sound A 1. pUrA,2. samUchA,3. niroga,cha.ngA,ThIka,4. bhArI,5. sachchA 
sound N 1. shabda,AvAja,2. DamarUmadhya,3. ghAva kI gaharAI nApane kA yantra 
sound VTI 1. bajAnA,2. thAha lenA,gaharAI nApanA,3. shabda karanA 
sounding N 1. thAha lenA,2. AvAja karanA 
soup N 1. shorabA,jhola,jUsa 
sour A 1. khaTTA,2. kaDavA,3. chiDachiDA 
sour VTI 1. khaTTA karanA,khaTTA honA,2. chiDachiDAnA,chiDachiDA honA 
source N 1. mUla,2. srota,3. udbhava,udbhava sthAna,nikAsa,4. prathama kAraNa 
south A 1. dakShiNa 
south Adv 1. dakShiNa kI ora 
south N 1. dakShiNa,2. dakShiNI desha 
southeast A 1. dakShiNa pUrva koNa sambandhI,dakShiNa pUrvI 
southeast N 1. Agneya koNa,pUrva aura koNa 
southern A 1. dakShiNI,dakShiNa kI ora kA 
southernmost A 1. saba se dakShiNI 
southward Adv 1. dakShiNa kI ora 
southwest N 1. dakShiNI pashchimI koNa 
souvenir N 1. nishAna,chihna 
sovereign A 1. baDA,2. mukhya,pradhAna,3. shreShTha 
sovereign N 1. rAjA,mahArAjA,adhipati,2. pau.nDa,i.ngalistAna kI sone kA mudrA,sAvarena 
sovereignty N 1. pradhAnatA,rAja,prabhutva,sattA,rAjya 
soviet N 1. rUsa me.n eka chunI huI sabhA,2. rUsa kA krA.ntikArI shAsana 
sow N 1. suariyA,shUkarI,suarI 
sow VTI 1. bonA,2. phailAnA 
space N 1. prasAra,phailAva,AkAsha,2. dUrI,3. jagaha,sthAna,4. antara 
space VT 1. barAbara antara para lagAnA 
spacious A 1. lambA chauDA,chauDA,2. vistIrNa,3. vistR^ita,4. vishAla 
spade N 1. kudAlI,2. tAsha me.n I.nTa kA ra.nga 
span N 1. nau i.ncha,bittA,2. meharAba kI chauDAI,3. pUrA vistAra,pUrNa kAla 
span VT 1. vittA se nApanA,2. meharAba banAnA 
spaniel N 1. eka prakAra kA shikArI kuttA,2. khushAmadI AdamI 
spank VI 1. shIghra se chalanA,teja chalanA 
spank VT 1. khule hAtha se mAranA,thappaDa mAranA 
spar N 1. sphaTika ke samAna koI khanija padArtha,2. takhtA,3. jahAja kA mastUla,4. mukke bAjI 
spar VI 1. laDanA,jhagaDanA,2. muTThI chalAnA 
spare A 1. alpa vyayI,mita vyayI,2. thoDA,kama,durbala 
spare VTI 1. bachAnA,2. rokanA,rukanA,3. chhoDanA,tyAganA,kShamA karanA,4. dayA karanA,5. kiphAyata karanA 
sparing A 1. sa.nchayI,kama kharcha,bachAne vAlA,2. dayAshIla,kR^ipAlu,3. kama 
spark N 1. chi.ngArI,2. bA.nkA,chhailA,3. snehI 
sparkle N 1. chi.ngArI,chamaka,jhalaka 
sparkle VI 1. chinagArI nikalanA,2. chamakanA,jhalakanA,jagamagAnA 
sparrow N 1. gauraiyA 
sparse A 1. patalA,kama phailA huA,2. ghanA nahI.n,3. kama 
spasm N 1. akaDa,maroDa,ai.nThana,AkShepa,a.ngasa.nkocha 
spatter VT 1. pAnI kIchaDa Adi DAlanA,2. apakIrti karanA,doSha lagAnA,apavAda karanA 
spatula N 1. malahama lagAne kA aujAra,lepanI 
spawn N 1. machhalI yA me.nDhako.n ke a.nDe 
spawn VT 1. a.nDe denA,boyAnA 
speak VTI 1. bolanA,kahanA,bAta karanA,uchchAraNa karanA,bAta chIta karanA 
speaker N 1. bolane vAlA,vaktA,2. sabhApati 
speakership N 1. bAtachIta,vArtAlApa 
speaking A 1. bolatI,2. hUbahU,jIvita,prAkR^itika 
spear N 1. barachhI bhAlA 
spear VT 1. bhAlA mAranA,barachhI se mAranA 
special A 1. visheSha,2. anokhA,asAdhAraNa,asAmAnya,3. upayukta 
specialist N 1. vaha manuShya jo kisI visheSha viShaya ke adhyayana me.n yA vyavasAya me.n lage 
speciality N 1. visheShatA,2. guNa,visheSha bAta,svabhAva 
specialize VTI 1. visheSha banAnA,2. eka visheSha viShaya ke adhyayana me.n yA eka visheSha vyavasAya me.n laganA 
specially Adv 1. khAsa kara,visheSha karake,visheShataH 
specie N 1. rokaDa,nakada rUpayA,mudrA 
species N 1. bhA.nti,prakAra,jAti,varga 
specific A 1. visheSha,2. jAtIya bhedaka,3. nishchita 
specification N 1. visheSha varNana,2. visheSha lakShaNa,byaurA 
specify VT 1. visheSha rUpa se yA nishchita rUpa se varNana karanA 
specimen N 1. namUnA,2. Adarsha,3. pratirUpa 
specious A 1. satyAbhAsa,2. sudR^ishya,dikhAvaTI,Upara se dekhane me.n achchhA,3. dhokhe kA 
speck N 1. chittI,chhiTakI,chihna,dhabbA 
spectacle N 1. tamAsha,lIlA,2. kautuka svA.nga,3. chashmA 
spectacles N 1. upanetra,chashmA 
spectacular A 1. tamAshe kA,2. chashmA sa.nba.ndhI 
spectator N 1. dekhane vAlA,tamAshabIna 
spectral A 1. bhUta preta se sambandha rakhane vAlA,chhAyA sa.nba.ndhI 
spectre N 1. chhAyA,2. bhUta,preta,pishAcha,
spectrum N 1. rUpa jo A.nkha ba.nda karane yA pherane ke pIchhe dikhAI paDe. 
speculate VT 1. vichAra karanA,sochanA,2. lAbha kI AshA se vyApAra karanA.nA 
speculation N 1. vichAra,socha,yukti,kalpanA,upAya,2. vyApAra,adhika bhAva para bechane kI AshA se mAla mola lenA. 
speculative A 1. chintAvAna,dhyAnI,kAlpanika,avyavahArya,2. bahuta lAbha kI AshA se kiyA huA vyApAra sa.nba.ndhI. 
speech N 1. bhAShA,bolI,2. vAk shakti,bhAShaNa shakti,3. bAtachIta,bolachAla,varNana,bhAShaNa,vyAkhyAna. 
speechless A 1. gU.ngA,avAk,mUka,chupa. 
speed N 1. shIghratA,jaLI,haDabaDI,dauDa,gati. 
speed VTI 1. jaLI karanA,2. phalIbhUta honA,3. jaLa bheja denA,4. sahAyatA karanA.nA 
speedy A 1. utAvalA,jaLabAja,chAlAka,cha.nchala. 
spell N 1. kahAnI,kathA,2. mohana,AkarShaNa,3. jAdU,TonA,ma.ntra,4. alpa samaya,5. kAma kI pArI,badalI. 
spell VTI 1. hijje karanA,akShara vinyAsa karanA,2. bArI se kAma karanA.nA 
spelling N 1. hijje,akShara vinyAsa. 
spence N 1. khAdya bha.nDAra. 
spend VTI 1. vyaya karanA,uDA denA,naShTa karanA,uDAnA,luTA denA,2. bitAnA,kATanA,3. kharcha kara DAlanA.nA 
spendthrift N 1. ativyayI,uDAU. 
sperm N 1. vIrya,bIja,dhAtu,2. machhalI yA me.nDhako ke a.nDe,3. jala jantuo ke sira kA tela. 
spew VT 1. vamana karanA,nikAla DAlanA,kai karanA.nA 
sphere N 1. golA,chakra,maNDala,daura,2. adhikAra prAnta,pada. 
sphinx N 1. eka kalpita jantu jisakA sharIra si.nha kA sA aura mu.nha strI kA sA hotA hai. 
spice N 1. masAlA,2. namUnA. 
spice VT 1. masAledAra karanA.nA 
spider N 1. makaDI,makaDA. 
spigot N 1. DATa. 
spike N 1. bAla,2. kIlA,khU.nTA,3. shUla. 
spike VT 1. khU.nTA ThokanA.nA 
spiky A 1. nukIlA,naukadAra. 
spill N 1. DATa. 
spill VTI 1. girA denA yA chhalakAnA,chhalakanA,bahanA.nA 
spin VTI 1. kAtanA,ghUmAnA yA ghUmanA.nA 
spinal A 1. rIDha sambandhI. 
spindle N 1. takalA,dhurI,chhaDI 
spine N 1. rIDha,2. kA.nTA,shUla. 
spinner N 1. kAtane vAlA,2. makaDI. 
spinster N 1. kAtane vAlI strI,2. ku.nvArI kanyA. 
spiral A 1. pe.nchadAra,ghumAvadAra. 
spire N 1. ghumAvadAra lakIra,2. lapeTa,pe.ncha,3. mInAra,shikhara,4. ghAsa kA pattA. 
spirit N 1. sA.nsa,jIva,AtmA,2. bhUta,chhAyA,3. svabhAva,utsAha,sAhasa,4. tAtparya,bhAvArtha.,5. madyasAra,6. madirA. 
spirited A 1. sAhasI,tIvra,sateja,praphullita,sajIva. 
spiritual A 1. Atmika,ashArIrika,mAnasika,dharma sambandhI,pavitra,adhyAtmika. 
spit N 1. thUka,2. sikanA,sI.nka,3. dharatI jo samudra me.n chalI gI ho 
spit VTI 1. sI.nka se godanA,2. thUkanA.nA 
spite N 1. dveSha,droha,virodha,baira 
spite VT 1. dveSha karanA,ghR^iNA karanA,chiDhanA 
spiteful A 1. dveShI,drohI,DAhI 
splash VTI 1. pAnI yA kIchaDa ke chhI.nTe DAlanA,chhI.nTe uDAnA 
spleen N 1. tillI,plIhA,2. dveSha,krodha,ra.nja,tApa-tillI,3. udAsI,chintA 
splendid A 1. chamakIlA,chaTakIlA,bhaDakIlA,dhUmadhAma kA,vishAla 
splendour N 1. jyoti,chamaka,vibhava,dhUmadhAma,vishAlatA 
splice VT 1. joDanA,sA.nThanA 
splint N 1. khapachchI 
splint VT 1. khapachchI bA.ndhanA 
splinter N 1. khapachchI,chhipaTI,khapAcha 
splinter VT 1. chIranA 
split N 1. phADanA,darAra,chIra,phADa,judAI 
split VTI 1. chIranA,phADanA,dhajjI utAranA,alaga karanA,phaTa jAnA,2. judAI DAlanA,alaga karanA,phUTa DAlanA 
spoil N 1. lUTa,DakaitI,nAsha,2. bigADa 
spoil VTI 1. lUTanA,2. naShTa karanA,bigADanA,3. saDAnA,kharAba karanA 
spoke N 1. pahiye kA ArA,benI,tillI,2. sIDhI kA DaNDA 
sponge VI 1. spa.nja se dhonA,2. samudra sokha ikaTThA karanA,3. dUsare ke sira khAnA,tuchchha kAma se jInA 
sponsor N 1. dharmapitA,2. pratibhU,jAmina 
spoon N 1. chamachA,karachhI,2. sIdhA mulAyama AdamI 
spoonful N 1. chamachA bhara,karachhI bhara,2. thoDI mAtrA 
sport N 1. khela,2. chhala,ha.nsI,3. khilaunA,4. shikAra,5. mana bahalAva,khela kUda 
spot N 1. dhabbA,chittI,bindu,2. jagaha,sthAna,3. kala.nka,doSha 
spout N 1. nala,To.nTI,2. pAnI kA nala,pAnI jo samudra me.n phuhAre kI bhA.nti uThatA hai 
spout VT 1. phuhAre kI bhA.nti pAnI chhoDanA,To.nTI me.n se nikalanA,2. bhArIpana se bAta kahanA 
spray N 1. pAnI kI chhI.nTa,2. shAkhA 
spread VTI 1. phailAnA,phailanA,baDAnA,bichhAnA,tAnanA,kholanA,2. prasiddha karanA,prakaTa honA,phailanA 
spring N 1. uchhala,kUda,phalA.nga,2. pIchhe haTanA,lachaka,3. lachakane kI shakti,4. lachakadAra vastu,5. basa.nta R^itu,6. srotA,jharanA,phuhArA 
spring VTI 1. kUdanA,uchhalanA,2. nikalanA,phUTanA,chau.nka uThanA,uganA,jamanA,prakaTa honA,3. harA bharA honA,4. lachakanA,uchhalanA,5. paidA karanA,6. uDAnA,jalAnA,7.cIranA,phADanA,jhukAnA 
spur N 1. kA.nTA,eDa,Thokara,gA.nTha,protsAhana,utsAhana,ukasAva 
spur VTI 1. aiDa mAranA,usakAnA,chhoDanA,dauDanA 
spurious A 1. banAvaTI,jAlI,jhUThA,2. jAraja 
spurn N 1. ghR^iNA pUrvaka,asvIkAra 
spurn VT 1. ghR^iNA karanA,asvIkAra karanA,lAta mAranA,pAva se haTAnA,Thokara mAranA 
spurt N 1. vega se nikAsa,uchhala,2. pracha.nDa prayatna 
spurt VI 1. nikalanA,uchhalanA,phUTanA,baha nikalanA,phUTa nikalanA 
spurt VT 1. nikAlanA,uchhAlanA 
sputter VTI 1. thUkanA,lAra TapakAnA,2. jaLI bolanA,bakanA 
spy N 1. bhediyA,jAsUsa,guptachara,guptadUta 
spy VTI 1. dUra se dekhanA,tAkanA,jhA.nkanA,DhU.nDhanA,patA lagAnA,bheda lenA,jAsUsI karanA,chhAnabIna karanA 
squabble VT 1. laDanA,rAra karanA,jhagaDA karanA 
squad N 1. sainya dala,samUha,chhoTA jhu.nDa,sainiko kA chhoTA jhu.nDa 
  
squadron N 1. savAro.n kA samUha,2. jahAjo kA beDA 
squalid A 1. mailA,malina,gandA 
squall N 1. chillAhaTa,kUka,2. vAyu kA jho.nkA,A.ndhI 
squall VI 1. chillAnA,kIkanA 
squalor N 1. malinatA,gandagI 
squander N 1uDAU,apavyayI 
squander VT 1. uDA denA,vyartha vyaya karanA,luTAnA,naShTa karanA,ga.nvAnA 
square N 1. varga,samachaturbhuja,2. samakoNa nApane kA ya.ntra,3. barAbarI 
square VTI 1. varga karanA,samAnatA karanA,milAnA karanA,tulanA karanA,2. samakoNa karanA,3. moDanA,4. barAbarI karanA,5. ThIka karanA,chukA denA,6. ThIka honA 
squarely Adv 1. vargamUla 
squash N 1. dhamAkA,eka prakAra kA peDa 
squash VT 1. kuchalanA,pichakAnA,dabA denA,masalanA,toDa denA 
squat A 1. jhukA huA,2. nATA,ThiganA,moTA,3. bhaddA 
squat N 1. pAlathI 
squat VI 1. pAlathI mAra kara baiThanA 
squatter N 1. binA adhikAra kisI bhUmi para basane vAlA 
squaw N 1. amerikA kI AdivAsinI patnI,strI 
squeak N 1. tIvra chillAhaTa,ati kaThora shabda 
squeak VT 1. chillAnA,chichayAnA,kUkanA,kikayAnA 
squeal N 1. chillAhaTa,suara kI bolI 
squeal VT 1. chillAnA,chichayAnA,kUkanA,kikayAnA 
squeamish A 1. sukumAra,sundara,nakachaDhA 
squeeze N 1. dabAva,nichoDa,chApa 
squeeze VT 1. dabAnA,nichoDanA,chApanA,pIsa DAlanA,malanA,kuchalanA 
squint VI 1. tirachhA dekhanA,kanakhiyo.n se dekhanA 
squire N 1. mahAshaya,mahAnubhAva,eka shreNI kA a.ngrejI saradAra 
squirrel N 1. gilaharI,chikhura 
squirt N 1. pichakArI,2. pAnI kI teja dhAra 
squirt VTI 1. pichakArI mAranA,pichakArI chhoDanA 
stab N 1. kho.ncha,bho.nka,hUla,2. gupta choTa 
stab VTI 1. chhurI mAranA,kochanA,bho.nkanA,2. vadha karanA,3. ghAyala karanA 
stability N 1. dR^iDhatA,sthiratA,dhIraja,sthAyitva 
stable A 1. sthira,suvyavasthita,TikAU,ThaharAU,dR^iDha,achala,aTala,pAyadAra,pakkA 
stable N 1. ghuDasAla,tabelA 
stable VI 1. ghuDasAla me.n rahanA 
stable VT 1. ghuDasAla me.n rakhanA yA bA.ndhanA 
stable-¬ª¨¦ÑÛÊèÏÛ¨Ìè N 1. sthAI sAmya 
stack N 1. Dhera,rAshi,TAla 
stack VT 1. Dhera karanA,TAla lagAnA 
staff N 1. kisI vibhAga ke karmachArI,2. chhaDI,so.nTA,lAThI,sahArA,Da.nDA,3. padachihna,ballama,da.nDa,adhikAra chihna,4. kavitA kA eka shloka 
stag N 1. bArahasi.ngA 
stage N 1. ra.ngama.ncha,chabUtarA,machAna,pradarshana ma.ncha,2. vishrAma sthAna,sarAya,3. pada,avasthA 
stage VT 1. ra.ngashAlA me.n dikhAnA,nATaka khelanA,abhinaya karanA 
stage-¸å¤¸èØè N 1. kirAye kI gADI 
stagecoach N 1. kirAye kI gADI 
stagger VI 1. DagamagAnA,laDakhaDAnA,hichakichAnA 
stagger VT 1. sandeha me.n DAlanA,ka.npAnA,dhakkA pahu.nchAnA 
stagnant N 1. banda,ba.ndhA,sthira,2. gadalA,manda,AlasI,susta 
stagnate VI 1. bahanA,banda ho jAnA,sthira honA,rukanA 
stagnation N 1. sthiratA,rukAva,bandheja,aTakAva,apravAha,nishchalatA 
stain N 1. dhabbA,dAga,kala.nka,badanAmI,apayasha 
stain VT 1. dhabbA DAlanA,dAga lagAnA,2. ra.nganA,3. kala.nka lagAnA,badanAma karanA 
stainless A 1. bedAga,niShkala.nka,bedhabbA 
stair N 1. sIDhI,2. nichalI ma.njila para 
staircase N 1. sIDhI,jInA,sopAna 
stake N 1. dA.nva,2. khU.nTA,3. dharma hetu maraNa,4. aharana 
stake VT 1. khU.nTo.n se sImA bA.ndhanA,2. dA.nva lagAnA,bAjI lagAnA 
stale A 1. bAsI,phaphU.ndA,phIkA,besvAda,dinI,nIrasa,purAnA 
stale N 1. lambI bhe.nTa,2. bhulAvA,phusalAvA,pralobhana,3. pashumUtra 
stale VI 1. laghusha.nkA karanA,peshAba karanA 
stalk N 1. DA.nTha,DAlI,2. akaDa kI chAla 
stalk VI 1. akaDa kara chalanA,ai.nTha kara chalanA,chupake chupake jAnA,chorI se jAnA 
stall N 1. ghuDasAla,ashvasthAna,2. chabUtarA,chaukI,kursI,dukAna 
stallion N 1. sA.nDa,bIjAshva 
stalwart A 1. shUra,balI,poDhA,puShTa,balavAna 
stamina N 1. mukhya shakti,pradhAna bala,2. rahane kI shakti 
stamp N 1. muhara,chhApa,Daula,rUpa,AkAra,svabhAva,ThappA kI huI vastu 
stamp VI 1. ThappA lagAnA,muhara lagAnA,mudrA banAnA,2. chitta para a.nkita karanA 
stamp VT 1. pA.nva se pITanA,2. a.nkita karanA 
stampede N 1. Akasmika bhageDa,2. Dara kara sainiko.n kA bhAganA 
stampede VI 1. bhayabhIta hokara bhAganA 
stanch VI 1. thamanA,banda honA 
stanch VT 1. rokanA,thAmanA 
stand N 1. sthAna,jagaha,ThikAnA,aDDA,paDAva,ThaharAva,2. chabUtarA,tipAI,TikaTI AdhAra 
stand VI 1. khaDA honA,khaDA rahanA,2. sahanA,rahanA,ThaharanA,3. rahanA,rukanA,thamanA,4. jArI honA,jArI rahanA,5. saphala honA,6. sthira honA,apanI bAta para sthira rahanA 
standard A 1. niyata bhAva,2. mAnanIya,pramANita 
standard N 1. niyata,rIti,pariNAma,pramANa,jA.ncha,taula,2. jhaNDA,jhaNDA lagA huA daNDa,patAkA,3. eka sIdhA khaDA peDa 
standing A 1. pakkA,ThaharA huA,sthAyI,sthira,banda,2. khaDA huA 
standing N 1. sthAyitva,astitva,ThaharAva,2. pada,pratiShThA,padavIbala,3. khaDA hone kA bala,Thaharane kA bala 
stanza N 1. shloka,dohA,chha.nda 
staple A 1. nirdhArita,2. mukhya,mUla,baDA 
staple N 1. ga.nja,hATa,ma.nDI,2. mukhya upaja,jInsa,3. mukhyabhAga,masAlA,4. Una ityAdi kA dhAgA,DorA,5. ku.nDA,kulAba 
stapler N 1. vyApArI,vyavasAyI 
star N 1. tArA,sitArA,nakShatra,2. tAre ke AkAra kA chihna,esTariska,3. prasiddha manuShya,4. sammAna chihna,pratiShThA kA chihna 
star VT 1. tAre toDanA 
starboard N 1. jahAja yA naukA kA dAhinA bhAga jaba koI manuShya usake sire kI ora mu.nha karakara khaDA ho 
starch N 1. kalapha,mADI 
starch VT 1. kalapha denA,mADI denA 
starchy A 1. kalaphadAra,kaDA,rUkhA 
stare N 1. TakaTakI,tAka 
stare VTI 1. ghUranA,tAkanA 
stark A 1. kaDA,poDhA,2. kevala,nirA,3. pUrA 
stark Adv 1. saba,sampUrNa rUpa se,bilkula 
starling N 1. sArikA,mainA 
starry A 1. tArAmaya,tAro.n se bharA huA 
start N 1. prasthAna,dhuna,tara.nga,2. ai.nThana,phalA.nga,3. chau.nka 
start VI 1. chalanA,prasthAna karanA,2. jArI honA,TalanA,bhaDakanA,jhijhakanA,chau.nkanA 
start VT 1. Arambha karanA,2. sthAna se haTAnA,dauDAnA,bhagAnA,jArI karanA,chau.nkAnA 
startle VI 1. DaranA,chau.nkanA 
startle VT 1. DarAnA,chau.nkAnA 
starvation N 1. upavAsa,bhUkho.n maranA 
starve VI 1. bhUkhe rahanA 
starve VT 1. bhUkho.n mAranA 
state N 1. dashA,avasthA,2. adhikAra,pada,dhUmadhAma,3. prajA,varga,4. rAShTra,rAjya,sarakAra 
state VT 1. prakaTa karanA,varNana karanA,nivedana karanA,kahanA 
stately A 1. U.nchA,utkR^iShTa,gaurava yukta,shAnadAra,vishAla 
statement N 1. varNana,kathana,nivedana,vR^itAnta,vyAkhyAna,kathA,bayAna 
statesman N 1. rAjanItiGYa,rAjakAja kushala 
statical-¬ª¨¦ÑÛÊèÏÛ¨Ìè N 1. sthityAtmaka sAmya 
station N 1. sthAna,jagaha,ThikAnA,pada,adhikAra,chaukI,chhAvanI,2. rela ke Thaharane kI jagaha,sTeshana,3. avasthA,dashA,stIthi 
station VT 1. ThaharAnA,biThAnA,TikAnA,sthita karanA 
stationary A 1. sthira,achala,avarddhamAna,ThaharA huA,apragatishIla 
stern A 1. kaThora,kaDA,rukhA,karkasha,nirdaya 
stern N 1. jahAja yA nAva kA pichhalA bhAga,pR^iShTha bhAga 
stethoscope N 1. shabda se phephaDe kI vyavasthA jAnane kA ya.ntra 
stew VTI 1. dhIre dhIre ubAla kara pakAnA,dhImI Aga se pakAnA,se.nkanA,ubAlanA,churAnA 
steward N 1. gumAshtA,kArindA,bhaNDArI,2. jahAja para kA sevaka 
stewardess N 1. strI jo jahAja para naukarAnI kA kAma kare.n 
stich N 1. pada,bAta,charaNa,misarA,2. peDo kI pa.nkti 
stick N 1. chhaDI,lAThI,be.nta,lakaDI,2. kho.nchA,3. TAIpa joDane kI paTarI 
stick VTI 1. bho.nkanA,chhedanA,chubhAnA,lagAnA,2. chipakAnA,saTanA,sA.nTanA 
stickler N 1. jhagaDAlU,haThI,vAdI 
sticky A 1. chipachipA,lasalasA 
stiff A 1. kaDA,kaThora,kaThina,rukhA,haThI,majabUta 
stiffen VTI 1. kaDA yA kaThora karanA yA honA 
stifle VT 1. galA gho.nTa kara mAranA,galA gho.nTanA,dabAnA,dAba rakhanA,mAranA,bujhAnA 
stigma N 1. dhabbA,baTTA,kala.nka,2. phUla ke garbha kesara kA sirA 
stigmatize VT 1. dhabbA lagAnA,baTTA lagAnA,kala.nka lagAnA 
stile N 1. sIDhI,pauDI 
still A 1. shAnta,sthira,achala,mauna,chupachApa,niHshabda 
still Adv 1. abhI taka,2. sadA,3. tisa para bhI,tathApi,4. jisake pIchhai.n 
still N 1. bhabhakA,arka khI.nchane kA Dega,bhaTThI 
still VT 1. chupa karanA,sthira karanA,shAnta karanA,2. chuAnA,TapakAnA,khI.nchanA 
still-ÊåÏèÆè A 1. marA paidA huA 
stillness N 1. shAnti,maunatA,niHshabdatA 
stilt N 1. eka lakaDI jisame.n pA.nva rakhakara chalate hai 
stimulant N 1. uttejaka auShadhi 
stimulate VT 1. usakAnA,ubhADanA,aiDa lagAnA 
stimulation N 1. ubhADa,ukasAnA,uttejana 
stimulus N 1. aiDa,kau.nchA,ubhADa,ukasAnA,uttejana 
sting N 1. Da.nka,Da.nsa,chubhana,Da.nka mAranA 
sting VT 1. Da.nka mAranA,kATanA,DasanA,duHkhAnA 
stingy A 1. lobhI,kR^ipaNa,mUma 
stink N 1. durgandha,kuvAsa 
stink VI 1. durgandha denA,basAnA 
stint N 1. sImA,2. roka,bandhana,3. parimANa 
stint VT 1. rokanA,aTakAva DAlanA,2. sImA bA.ndhanA 
stipend N 1. vetana,daramAhA,mAsika,majUrI 
stipulate VI 1. hoDa karanA,niyama karanA,ba.ndheja karanA,sharta lagAnA,pratiGYA karanA 
stipulation N 1. hoDa,niyama,pratiGYA,sharta 
stir N 1. bechainI,raulA,haurA,halachala,haDabaDI 
stir VTI 1. hilAnA,usakAnA,ubhADanA,hilAnA,chalAnA,kArya karanA,phurtI karanA 
stitch N 1. sIvana,TA.nkA,bakhiyA 
stitch VTI 1. sImAnA,TA.nkanA,joDanA,milAnA,2. sIne kA kAma karanA 
stock N 1. tanA,DaNDA,DaNThala,2. kula,va.nsha,sa.ntAna,kuTu.nba,3. pU.njI,4. bhaNDAra,sAmagrI,5. gale me lapeTane kA kapaDA,gulUbanda,6. gAya goru,Dhora,7.kampanI kI pU.njI jo bhAgo me.n ,ba.nTI rahatI hai,saTTA,8.sarakArI noTa,sarakArI mAla 
stock VT 1. ikaTThA karanA,bharanA,baToranA,Dhera lagAnA 
stockade N 1. kaTagharA,bADA jo lakaDiyo.n gADa kara banAyA jAtA hai 
stockade VT 1. ukta bADA lagAnA 
stocking N 1. mojA,pAyatAvA 
stocky A 1. poDhA,chhoTA aura moTA 
stoic N 1. bairAgI,udAsI,jitendriya,udAsIna,jIno nAmaka dArshanika kA shiShya 
stoke VTI 1. Aga ukasAnA,Aga me.n lakaDI DAlanA 
stomach N 1. peTa,AmAshaya,koShTha,jaThara,2. kShudhA,bhUkha,kAmanA,ichchhA 
stomach VT 1. krodha karanA,burA mAnanA,2. sahanA 
stone A 1. patharIlA,pAShANamaya,kaDA,kaThora 
stone N 1. patthara,pAShANa,prastara,2. ratna,maNi,3. patharI,4. guThalI,chiyA ityAdi,5. 14pau.nDa ,( lagabhaga sAta sera) kA baTakharA 
stone VT 1. pattharo se mAranA,patharAva karanA,2. patthara lagAnA yA jaDanA 
stony A 1. pAShANamaya,patharIlA,pattharo se bharA huA,patthara kA banA huA.kaDA,kaThora 
stool N 1. tipAI,chaukI,paTarA,pIDhA,2. pAkhAnA,dasta,malochchhAra 
stoop VTI 1. Age kI ora jhukanA vA jhukAnA.adhIna honA,nihuranA,navanA,utaranA,nIche AnA,jhapaTTA mAranA 
stop N 1. ThaharAva,rukAva,roka,vishrAma,aTakAva,2. vishrAma chihna,virAma 
stop VTI 1. banda karanA,mU.ndanA,2. rokanA,aTakanA,Thahara jAnA,rukanA,ThaharAnA 
stoppage N 1. aTaka,roka,pratirodha 
stopper N 1. rokane vAlA,Thaharane vAlA,ba.nda karane vAlA,2. DATa,gaTTA,kAga,3. la.ngara Adi ,bA.ndhane kI rassI 
storage N 1. godAma me.n mAla rakhanA,bharAI,bharatI,2. mAla bharAI kA dAma 
store N 1. bhaNDAra,Dhera,2. koShAgAra,koThI,godAma,3. bahutAyAta,adhikatA 
store-Øå¨×á N 1. bhaNDAra,godAma 
storekeeper N 1. bha.nDArI,godAma kA mAlika 
storeroom N 1. vastuye.n rakhane kA kamarA.bha.nDAra ghara,godAma kA eka kamarA 
storey N 1. ma.njila,koThA,ma.ncha 
stork N 1. sArasa 
storm N 1. A.ndhI,a.ndhaDa,2. jhagaDA,balavA,3. chaDhAI,dhAvA,relA,AkramaNa 
storm VI 1. A.ndhI yA a.ndhaDa chalanA,krodha me.n AnA,kruddha honA 
storm VT 1. dhAvA karanA,chaDhAI karanA 
stormy A 1. tUphAnI,prachaNDa,vAtamaya 
story VTI 1. kahanA,varNana karanA 
stout A 1. balavAna,sAhasI,2. moTA,baDA 
stout N 1. eka prakAra kI madirA 
stove N 1. a.ngIThI,borasI,chUlhA,bhaTTI,bhADa 
stove VT 1bhaTTI me.n garma karanA 
stow VT 1. taha jamAnA,pAsa pAsa rakhanA,lAdanA,baToranA 
straddle VI 1. TA.nga phailAkara khaDA honA,yA chalanA 
straight A 1. sIdhA,sojhA,R^iju,sarala,2. khaDA,3. uchita,kharA,niShkapaTa,ImAnadAra kA 
straight Adv 1. sIdhA,jhaTapaTa,turanta 
straighten VT 1. sIdhA karanA,sarala karanA 
straightforward A 1. kharA,niShkapaTa,sIdhA,sarala,dR^iDha,sachchA 
strain N 1kaThina udyoga,parishrama,2. maroDa,lachaka,mo.ncha,3. rAga,gIta,laya,4. mailAna,jhukAva 
strain VT 1. tAnanA,khI.nchanA,2. ati udyoga karanA,3. ai.nThanA,4. lAchAra karanA,5. nichoDanA,TapakAnA,chhAnanA 
strait N 1. sa.nkIrNa,ta.nga,sakarA,sa.nketa,kaThina,2. nAkA,sakarA mArga,jala Damaru madhya 
strand N 1. tIra,kinArA,taTa,2. rassI kA bala,bhA.nja 
strand VTI 1. re.ntI para chaDha AnA,tAra para chaDhAnA yA chaDhanA 
strange A 1. paradeshI,videshI,anUThA,anokhA,asAdhAraNa,apUrva,vismayakAraka,adbhUta 
stranger N 1. paradeshI,videshI,aparichita vyakti,anajAna,2. pAhuna,mehamAna 
strangle VT 1. phA.nsI denA,galA gho.nTanA,dabAnA,rokanA 
strangulation N 1. galA ghoTanA,rukAvaTa,shvAsavarodha,kaNTharu.ndhana 
strap N 1. paTTI,baddhI,koDA,dhajjI 
strap VT 1. koDA lagAnA,baddhI se mAranA yA bA.ndhanA 
strategist N 1. yuddhavidyA vishArada 
strategy N 1. yuddhavidyA,yuddhakaushala 
stratum N 1. taha,parata 
straw N 1. tinakA,kUDA karakaTa,bhUsA,puAla,ghAsa pAta,khara 
stray A 1. bhaTakA huA,mArga bhraShTa,2. kabhI kabhI yA akasmAta milA huA yA dekhA huA 
stray N 1. bhaTaka,2. bhaTakA yA bichharA huA pashu,3. bhageDU 
stray VI 1. bhaTakanA,bhaTakate phiranA,bhUlanA,ghUmanA 
streak N 1. lakIra,dhArI,lahara,rekhA 
streak VT 1. dhArI DAlanA,lakIra karanA 
stream N 1. dhAra,nadI,nAlA 
stream VTI 1. dhAra bA.ndhakara DAlanA,uDelanA,nikAlanA,2. bahanA 
streamer N 1. patAkA,jhaNDA,2. prakAsha kI kiraNa 
street N 1. galI,saDaka,rAha,galiyArA 
strength N 1. bala,shakti,ugratA,bharosA 
strengthen VTI 1. balavAna karanA yA honA,dR^iDha karanA,pakkA karanA 
strenuous A 1. prachaNDa,shUra,vIra,sotsAha,ichchhuka 
stress N 1. bala,dabAva,bojhA,bhAra,gaurava,mahatva 
stretch N 1. phailAne kA kAma,prasAra,vistAra,phailAva,pahu.ncha,prayatna 
stretch VTI 1. baDhAnA,phailAnA,chauDA khIchanA,tAnanA,DI.nga mAranA 
stretcher N 1. DolI 
strew VT 1. bikheranA,chhitarAnA,phailAnA 
strict A 1. kaThora,kaDA,ThIka,kaThina 
strictly Adv 1. kaThoratA se,ThIka ThIka,bilakula 
stricture N 1. guNa doSha vyAkhyA,nindA,2. sikoDa 
stride N 1. lambA Daga,phalA.nga 
stride VI 1. lambe pA.nva rakhanA,lambe Daga se chalanA 
strident A 1. kaThora,shrutikaThora,sunane me.n kaDA 
strife N 1. jhagaDA,rAra,bakheDA,2. kachaharI kI laDAI,3. baira,shatrutA 
strike N 1. haDatAla,kAma chhoDanA 
strike VTI 1. mAranA,ThokanA,pITanA,ghU.nsA mAranA,de mAranA paTakanA,2. a.nkita karanA,ThappA nA,lagAnA,chhApanA,gaDhanA,3. jhukAnA,girA denA,4. prabhAva karanA,5. bajAnA,6. daNDa denA 
striker N 1. mArane vAlA,kAma chhoDane vAlA 
striking A 1. chittagrAhI,marmabhedI,ThIka anokhA adbhuta 
string N 1. rassI,DorI,sutalI,tA.nta,sUta 
string VT 1. tAra chaDhAnA,tA.nta lagAnA,DorI lagAnA,natthI karanA,pironA,2. poDhA karanA,3. tAra utAranA 
stringent A 1. dabAva dene vAlA,Avashyaka,kaThora 
stringy A 1. reshedAra,sUtadAra 
strip N 1. katarana,dhajjI,paTTI,kha.nDa,TukaDA 
strip VT 1. na.ngA karanA,kapaDe utAranA,khAla udheDanA,chhilanA,2. hIna karanA,chhIna lenA,lUTa lenA 
stripe N 1. dhArI,lakIra,2. koDe Adi kI mAra 
stripe VT 1. dhArI banAnA,dhArI yA lakIra DAlanA 
strive VT 1. prayatna karanA,jora mAranA,parishrama karanA,prayAsa karanA,jhagaDanA 
stroke N 1. choTa,jaraba,mAra,sadamA,prabhAva,Apad,2. ghaDI kA shabda,3. kalama yA pensila chalAnA,4. ustAdI,kArIgarI 
stroke VI 1. thapathapAnA,hAtha pheranA,sahalAnA 
stroll N 1. paribhramaNa,saira,gashta 
stroll VI 1. AvArA phiranA,idhara udhara phiranA 
stronghold N 1. gaDha,durga,kilA 
structure N 1. Daula,banAvaTa,Dhaba,rUpa,2. ghara,bhavana 
struggle N 1. prabala udyoga,parishrama,mehanata,2. jhagaDA,hAthApAI,3. kaShTa,pIDA 
struggle VT 1. mehanata karanA,parishrama karanA,udyoga karanA,2. laDanA 
strum VT 1. besura bajAnA 
strut VI 1. akaDakara chalanA,ai.nThanA 
stub N 1. DU.nDa,ThU.nTha 
stub VT 1. jaDa khodanA,ThU.nTha nikAlanA 
stubble N 1. khU.nTI,ThU.nThI,chArA 
stubborn A 1. jiddI,aDiyala,haThI,haThIlA 
stubbornness N 1. jidda,haTha 
stucco N 1. astarakArI,sa.ngamaramara kA chUnA 
stucco VT 1. antarakArI karanA 
stud N 1. ghoDe,thUnI,khU.nTI,2. bachchA dene ke liye pAlatU ghoDe ghoDiyo kA jhu.nDa,3. baTana 
stud VT 1. phUla jaDanA,baTana jaDanA,( maNI Adi se) khachita karanA 
student N 1. vidyArthI,chhAtra,pAThaka,paNDita 
studious A 1. mehanatI,parishramI,vidyAbhyAsI,utsAhI,hoshiyAra,dhyAna dene vAlA 
study N 1. vidyAbhyAsa,pustakAdhyayana,2. chi.ntana,vichAra,3. pAThAgAra,paDhane kI koTharI 
study VTI 1. sochanA,vichAra karanA,dhyAna denA,paDhanA,adhyayana karanA 
stuff N 1. asabAba,kapaDA,mAla,2. tuchchha vastu,raddI 
stuff VT 1. ghuseDanA,bhara denA,dabAnA,2. masAle bharanA,3. banda karanA,rokanA 
stuffy A 1. ba.nda havA kA,jisame.n sA.nsa lenA kaThina ho 
stumble N 1. Thokara,luDhaka,bhUla,chUka 
stumble VI 1. Thokara khAnA,luDhakanA,A paDanA,2. bhUlanA,chUkanA 
stump N 1khU.nTI 
stump VTI 1. vikeTa girAnA,2. DagamagA kara chalanA,dhamAke se chalanA,3. DI.nga hA.nkanA 
stun VT 1. choTa se acheta karanA,sunna karanA 
stunt N 1. vR^iddhi ko roka 
stunt VT 1. ugane se rokanA,baDhane na denA 
stupefy VT 1. mUrchhita karanA,manda mati yA nirbuddhi karanA 
stupid A 1. manda,DhIlA,susta,mUrkha,acheta 
stupidity N 1. mandatA,mUrkhatA,aGYAnatA 
stupor N 1. mUrchhA,achetanatA,sunnapana,jaDatA,vyAmoha,achambhA 
sturdy A 1. kaDA,puShTa,balavAna,moTA,daba.nga,haTTA,kaTTA 
stutter VI 1. aTaka yA rukakara bolanA,hakalAnA 
style N 1. shailI,shabda rachanA shailI,bhAShA shailI,lekhana paddhati,2. dhUpa ghaDI kI suI,3. lakaDI kI kalana ,silAI,4. padavI,5. banAvaTa,rUpa 
style VT 1. padavI denA,nAma denA,kahanA 
stylish A 1. prachalita,naye Dha.nga kA,banA ThanA,dikhAvaTI 
suave A 1. mIThA,madhura,manabhAvanA,ruchira 
subconscious A 1. kama chetana 
subdivide VT 1. bhAgo ke bhAga karanA,pratibhAga karanA 
subdivision N 1. prabhAga,pratibhAga,pratishAkhA 
subdue VT 1. jItanA,svavasha karanA,adhIna karanA,harAnA,hilAnA,sadhAnA,vasha me.n karanA 
subject A 1. viShaya,adhIna,vivasha,Ayatta,jimmedAra,pAtra 
subject N 1. viShaya,prasa.nga,tAtparya,varNana,vastu,2. karttA,3. mana,sochane vAlA,4. prajA 
subject VT 1. adhIna karanA,vasha karanA,harA denA,pAtra banAnA,prakAsha me.n lAnA,vivasha karanA 
subjective A 1. jI yA mana ke sambandhI 
subjugate VI 1. adhIna karanA,vasha karanA,jItanA,parAjita karanA 
subjugation N 1. jItanA,vijaya,parAjaya karanA 
sublet VT 1. kirAye para liye hue ko kirAye para uThAnA 
sublime A 1. U.nchA,uttama,baDA,utkR^iShTa 
sublime N 1. uttama viShaya,uttama shailI,achchhI shabda rachanA 
sublime VTI 1. U.nchA karanA,uttama karanA,utkR^iShTa karanA,2. agnidvArA uDAnA 
submarine N 1. mahAnubhAvatA,pratiShThA,baDappana,gaurava,mahatva 
submerge VTI 1. DubakI mAranA,DubAnA 
submission N 1. adhInatA,vashyatA,shAnti,AGYAnukUlatA,2. nyAyAlaya me.n vakIla kA nivedana 
submissive A 1. AGYAkArI,adhIna,vashavartI 
submit VTI 1. AGYA pUrI karanA,vasha honA,adhIna honA,tale dharanA,2. Age rakhanA,3. mAna lenA 
subordinate A 1. chhoTA,adhIna,amukhya,nIchA 
subordinate N 1. adhIna manuShya 
subordinate VT 1. adhIna karanA,vasha karanA 
subordination N 1. chhoTAI,adhInatA,vashyatA,paravashatA,vashIbhUtatA 
subscribe VT 1. hastAkShara karanA,apanA nAma likhakara svIkAra karanA,svIkAra karanA,pramANita karanA,2. chandA denA,grAhaka bananA 
subscriber N 1. grAhaka 
subscription N 1. hastAkShara karanA,2. chandA,3. pramANIkaraNa,4. chande kI pheharista,5. vArShika mUlya 
subsequent A 1. pIchhe Ane vAlA,bAda kA,uttaragAmI,pichhalA,pashchAdgAmI,pashchAt kAlika 
subsequently Adv 1. bAda me,pashchAt,anantara,pIchhe se 
subside VI 1. nIche ho jAnA,baiThanA,utaranA,kama honA,dhImA paDanA 
subsidiary A 1. sahAyaka,madadagAra,2. sAmAna pahu.nchAne vAlA 
subsidiary N 1. sahAyaka manuShya yA vastu 
subsidy N 1. sahAyatA,rUpaye kI sahAyatA 
subsist VI 1. jInA,honA,rahanA,ThaharanA,nirvAha karanA 
subsist VT 1. khilAnA,roTI kapaDA denA 
subsistence N 1. astitva,satyatA,2. jIvikA,bhojana 
subsoil N 1. nIche kI miTTI 
substance N 1. astitva,sattA,vAstavika padArtha,2. mUla,sAra,padArtha,vastu,pU.njI,dhana,mAla,sAmAna 
substantial A 1. vAstavika,Thosa,mUla,2. shArIrika,3. dhanI,dAla roTI se prasanna,dhanavAna 
substantial N 1. Avashyaka padArtha 
substantially Adv 1. mUlata:,vastuta:,asala me.n 
substantiate VT 1. pramANa se siddha karanA,sthira karanA,sattA denA 
substantive A 1. svAdhIna,astitva sUchaka,satya,vAstavika 
substantive N 1. sa.nGYA,nAma 
substitute N 1. pratinidhI,syAnApanna,eka vastu jo dUsare ke Thaura rakkhI jAya 
substitute VT 1. dUsare ke sthAna me.n rakhanA,badalanA,pratinidhI denA,prasthAna me.n karanA,anya sthAna me.n rakhanA 
substitution N 1. badala,badalA,upakalpana,pratyAhAra,sthAnApanna karanA 
subterfuge N 1. upAya,chAla,bahAnA,misa,TAla maTola,chhala,dhokhA 
subterranean A 1. bhUmyantargata,bhUmi ke nIche kA 
subtle A 1. gUDha,kaThina,sUkShma,2. tIvra,tIkShNa,tIvra buddhi,3. chhalI,chAlAka,dhUrta,kapaTI 
subtlety N 1. tIvratA,tIkShNatA,2. gUDhatA,sUkShmatA,3. dhUrtatA,chAlAkI,kuTilatA 
subtract VT 1. sheSha nikAlanA,ghaTAnA,kATanA 
subtraction N 1. sheSha nikAlanA,vyavakalana,ghaTAnA,kATanA 
suburb N 1. nikAsa,bAharI bhAga,upapura,nagara prAnta,upA.nta 
suburban A 1. upA.ntavAsI,upA.ntavartI,upa nagara me.n sthita 
subversion N 1. ulaTAva,nAsha,vidhva.nsa,kShaya 
subversive A 1. ulaTa dene vAlA,nAsha karane vAlA,nAshakara,dhva.nsakArI 
subvert VT 1. ulaTa denA,DhAnA,girAnA,vinAsha karanA,ulaTanA 
succeed VTI 1. pIchhe AnA vA honA,uttarAdhikArI honA,2. saphala honA,siddha honA,bavana paDanA,bana AnA,achchhA prabhAva rakhanA 
success N 1. saphalatA,arthasiddhi,bhAgyavAnI,kR^itArthatA,kR^itakR^ityatA 
successful A 1. saphala,prArabdhavAna,sugama,kR^itArtha,prasanna 
succession N 1. anukrama,paramparA,va.nsha,pIDhI,2. uttarAdhikAra 
successive A 1. lagAtAra kA,paramparAgata,anukramika,kramAnusArI,kramAgata 
successor N 1. uttarAdhikArI,kramAnuyAyI,vArisa 
succinct A 1. ta.nga,avistIrNa,laghu,chhoTA,sa.nkShipta 
succour N 1. sahAyatA,madada 
succour VT 1. sahAyatA karanA,vipatti me.n sahAyatA karanA,sahAyaka honA 
succulent A 1. rasabharA,rasIlA,sarasa 
succumb VI 1. dabanA,vashIbhUta honA,adhIna honA,sira jhukAnA 
suck VTI 1. chUsanA,( dUdha) pInA,sokha lenA,khI.nchanA,sA.nsa chaDhAnA 
sucker N 1. chUsane vAlA,dUdha pIne vAlA,sokhanevAlA,2. damakala kI DATa,3. pichakArI,nalI,4. eka prakAra kI machhalI 
suction N 1. chusAva,khi.nchAva 
sudden A 1. Akasmika,ekAekI,achAnaka,jaLa,akasmAta hone vAlA 
suds N 1. pAnI jisame.n sAbuna kA jhAga milA ho,sAbuna kA jhAga 
sue VI 1. kachaharI me.n nAlisha karanA,nivedana patra denA 
sue VT 1. abhiyoga chalAnA,nAlisha karanA 
suffer VTI 1. dukha bhoganA,kaShTa jhelanA,2. anumati denA,AGYA vA paravAnagI denA,3. sahanA,4. uThAnA,khonA,kaShTa uThAnA,daNDa pAnA 
suffering N 1. kaShTa,pIDA,duHkha,Apatti 
suffice VTI 1. sa.ntuShTa karanA,2. upayukta honA,yatheShTa honA,basa honA,bahuta honA,paryAptanA,honA 
sufficiency N 1. yogyatA,2. pUrNatA,prAchurya,yatheShTatA,paryAptatA,paryApta mAtrA 
sufficient A 1. yatheShTa,basa,bahuta,upayukta,paryApta,2. yogya 
suffocate VT 1. galA gho.nTanA,galA gho.nTa kara mAra DAlanA,sA.nsa rokanA,2. bujhAnA,gula karanA 
suffocation N 1. sA.nsa kI rUkAvaTa,2. galA ghuTanA,3. shvAsa-rodha se mR^ityu 
suffrage N 1. rAjanaitika,chunAva me.n voTa dene kA adhikAra,2. sAkShya 
suffuse VT 1. phailAnA,bharanA,chhAnA 
sugar N 1. shakkara,chInI,khA.nDa,2. mIThI mIThI bAte,chApalUsI 
sugar VI 1. pAganA,khA.nDa milAnA,2. mIThI mIThI bAte karanA 
sugary A 1. chInI sadR^isha,chInI se mIThA kiyA huA,2. miThAI pasa.nda karane vAlA,miShThAna priya 
suggest VT 1. anumati yA rAya denA,prastAva karanA,2. sa.nketa karanA,jatAnA,chetAnA,batAnA,sujhAnA 
suggestion N 1. rAya,anumati,sUchanA,gupta prastAva,sa.nketa bheda 
suggestive A 1. sujhAne yA jatAne vAlA,vya.njaka,sUchaka 
suicide N 1. AtmaghAta,Atma hatyA,AtmaghAtaka 
suit N 1. nAlisha,vinaya patra,jhagaDA,mukadamA,abhiyoga,vyavahAra,2. shreNI,sa.n~NgI,3. vivAhArtha strI upAsanA,4. tAsha kA ra.nga,5. kapaDe kA joDA( jisame.n sAdhAraNata: koTa va kamIja aura patalUna rahatA hai)
suit VTI 1. ThIka honA yA karanA,yogya honA vA karanA,phabanA,milanA,anukUla honA,kapaDA nA,pahanA,mAnanA 
suitability N 1. yogyatA,anukUlatA 
suitable A 1. ThIka,yogya,uchita,anukUla,phabatA huA 
suite N 1. anugAmI,samUha,joDA,sa~NgI 
suitor N 1. abhiyoktA,nivedana patra dene vAlA,yAchaka,vAdI,2. vivAhArthI 
sullen A 1. udAsa,ghunnA,susta,2. haThI,chiDachiDA 
sully VTI 1. mailA karanA,kala.nka lagAnA,dUShita karanA,sAnanA 
sultan N 1. sultAna,musalamAna bAdashAha 
sultanate N 1. saltanata,sultAna kA adhikAra yA adhikAra kShetra 
sultry A 1. nirvAta,uShNa,garma aura behavA,jalatA huA,duHkhada 
sum N 1. samudAya,joDa,samApti,sa.nkShepa,sAra,Ashaya,mUla,2. prashna 
sum VT 1. joDa lagAnA,joDanA,sa.nchaya karanA 
summarily Adv 1. sa.nkShepa me.n,thoDe me.n,thoDe rUpa me.n,sarasarI tora para 
summarize VT 1. sa.nkShepa karanA,sAra nikAlanA,khulAsA kahanA,sa.nkShepa me.n prakaTa karanA 
summary A 1. sa.nkShepa kA,sa.nkShipta,sarasarI,jaLI kA 
summary N 1. sa.nkShepa,sAra,sArA.nsha 
summation N 1. joDa lagAnA,2. kula 
summer N 1. grIShma R^itu,garamI kA mausama,garmI,2. joDa lagAne vAlA 
summit N 1. choTI,phunagI,shikhara,U.nchAI 
summon VT 1. bulAnA,bulA bhe.njanA,sammana jArI karanA 
summons N 1. bulAvA,sammana,talabI,ittilA 
sun N 1. sUrya,sUraja,Aditya,2. dhUpa,Atapa 
sun VI 1. dhUpa khAnA 
sun VT 1. dhUpa me.n rakhanA,dhUpa dikhAnA 
sunbeam N 1. sUrya kI kiraNa 
sunlight N 1. sUrya kI jyoti,dhUpa,ghAma 
sunny A 1. sUrya sA chamakIlA,garma 
sunrise N 1. sUryodaya,bhora 
sunset N 1. sUryAsta,sA.njha 
sunshine N 1. dhUpa,ghAma,sUrya kA prakAsha,2. garmI,3. prasannatA 
superb A 1. baDA achchhA,dikhAU,pratApavAna,krAntivAna 
superficial A 1. UparI,bAharI,chhichhalA,thoDA,kachchA 
superhuman A 1. manuShya kI shakti se Upara,manuShyatva se adhika,daivika,AsamAnI,alaukika,amAnuShI 
superimpose VT 1. kisI aura vastu para rakhanA 
superior A 1. adhika U.nchA,baDA,uttamattara,shreShTha,shreShThatara,baDhiyA 
superior N 1. jyeShTha,baDA,mahAna,shreShTha,saradAra,aphasara 
superiority N 1. shreShThatA,baDAI,pradhAnatA,suvidhA 
superlative A 1. sarvotkR^iShTa,parama,uttama,shreShThatama,atyanta 
superlative N 1. parama shreNI 
supersede VT 1. kisI kA sthAna lenA,uThA denA,alaga karanA 
superstition N 1. ati bhakti,ati vishvAsa,2. jhUThA vishvAsa,mithyA dharma,jhUThA mata,bahama,andha vishvAsa,kusa.nskAra,3. mithyA bhaya 
superstitious A 1. mithyAdharmI,dharma viShaya me.n mithyA vichAro se bharA huA,atya.nta vishvAsI,a.ndha vishvAsI 
superstructure N 1. bhavana,aTArI 
supervise VI 1. dR^iShTi rakhanA,prabandha karanA,Upara se dekhanA,dekhabhAla karanA,nirIkShaNa karanA 
supervision N 1. prabandha,dekhabhAla,nirIkShaNa 
supervisor N 1. adhyakSha,prabandha karanevAlA,nirIkShaka,dekhabhAla karane vAlA 
supper N 1. rAta kA bhojana,byAlU 
supplant VT 1. chhala se nikAla denA,( dUsare kA) sthAna lenA,haTAnA,2. jaDa khodanA 
supple A 1. komala,narama,sunamya,lachIlA,adhIna 
supplement N 1. parishiShTa,nyUnatApUraNa,sheShapUraNa 
supplement VT 1. bharanA,joDanA,milAnA 
supplementary A 1. adhika,nyUnatA-pUraka,pUraka 
supplier N 1. dene vAlA,juTAne vAlA 
supply N 1. paryAptatA,2. sAmagrI,rasada,sAmAna,bhartI 
supply VT 1. bharanA,pUrA karanA,denA,juTAnA 
support N 1. sahArA,jIvikA,poShaNa,rakShA,sahAyatA,Alambana,khambhA 
support VT 1. sahArA denA,sambhAlanA,uThAnA,pAlanA,rakShA karanA,2. dayA karanA,sahAyatA karanA,3. samarthana karanA 
supporter N 1. sambhAlane vAlA,sahArA denevAlA,himAyatI,Tekana,sahAyaka,rakShaka 
suppose VTI 1. bhAvanA karanA,anumAna karanA,sochanA,kalpanA karanA,mAna lenA 
supposition N 1. kalpanA karanA,anumAna,kalpanA,bhAvanA,aTakala 
suppress VT 1. dabAnA,rokanA,damana karanA,parAjita karanA,2. chhipAnA 
suppression N 1. dabAva,damana,roka,chhipAva 
supremacy N 1. mahatva,pradhAnatA,shreShThatA,Adhipatya,pramukhatA 
supreme A 1. parama,pradhAna,mahAn,shreShTha 
sure A 1. nishchita,dR^iDha,achala,avashya,surakShita 
surely Adv 1. nishchita karake,alabattA,sacha,ThIka,surakShita rUpa se,dR^iDhatA pUrvaka 
surety N 1. nishchaya,kushalatA,2. jamAnatadAra,pratibhU 
surf N 1. lahara,tara~Nga 
surface N 1. UparI bhAga,pR^iShTha,dharAtala,bAhya bhAga 
surfeit N 1. ati,ajIrNa,tR^ipti 
surfeit VT 1. adhika khilAnA,atirekanA,aghAvanA 
surge N 1. lahara,tara~Nga,hilora 
surge VT 1. phUlanA,lahara mAranA,hilakorA mAranA 
surgeon N 1. shalya vaidya,shastra vaidya,jarrAha 
surgery N 1. shalya,shastra vaidyaka,shastra vidyA,jarrAhI,2. vaha kamarA vA koThI jisame shastra vaidya apane rogiyo ko dekhatA hai 
surgical A 1. shalya sambandhI,jarrAhI yA shastra vaidyaka kA 
surly A 1. udAsa,rUkhA,asabhya,kaThora,tUphAnI 
surmise N 1. anumAna,aTakala,2. sha~NkA,sandeha 
surmise VI 1. bhAvanA karanA,anumAna karanA,sandeha karanA,sha~NkA karanA 
surmount VT 1. jItanA,parAsta karanA,Upara jAnA,baDha jAnA 
surname N 1. kulanAma,padavI 
surname VT 1. kulanAma se pukAranA 
surpass VT 1. baDha chalanA,baDha jAnA,utkR^iShTa ho jAnA,adhika honA 
surplus N 1. adhikatA,sheSha,bachata,baDhatI,atirikta bhAga 
surprise N 1. Ashcharya,vismaya,achambhA,acharaja,ekAeka ghabarAhaTa 
surprise VT 1. achambhe me.n DAla denA,yakAyaka A paDanA,akasmAta A jAnA yA A paDanA,ghabarA denA 
surrender VT 1. AtmasamarpaNa karanA,chho.nDa denA,hAtha khI.ncha lenA,sau.npa denA,parityAga karanA,vasha honA,hAra mAnanA 
surreptitious A 1. chorI kA,churAyA,chhala se kiyA huA,jAlI 
surrogate N 1. pratinidhI,nAyaba 
surround VT 1. bADA lagAnA,gheranA,gA.nsanA 
surroundings N 1. gherA,parivesha,gherAva,2. chAro ora kI vastuye,bAharI dashA yA paristhiti 
surtax N 1. atirikta kara 
surtax VT 1. ukta kara lagAnA 
surveillance N 1. rakhavAlI,chaukasI,nirIkShaNa,AvekShaNa 
survey N 1. dekha,avalokana,nirIkShaNa,nApa,mApana,paimAisha karanA,nakashA 
survey VT 1. dekhanA,jA.nchanA,nirakhanA,nApanA 
surveyor N 1. nApane vAlA,kShetramApaka,sarakArI aphasara jo kAmo ko dekhatA hai,saraveyara 
survival N 1. uttara jIvana,kisI manuShya kI mR^ityu ke pashchAta taka jInA,jIvita rahanA,2. bachA huA manuShya,bachI huI vastu yA rIti,avasheSha 
survive VT 1. kisI manuShya ke pIchhe taka jAte rahanA,2. jIvita rahanA,vartamAna rahanA 
survivor N 1. uttarajIvI,jo kisI ke pIchhe taka jItA rahe.n 
susceptible A 1. grahaNashIla,grahaNIya,komala 
suspect N 1. sandeha kA pAtra,avishvAsa kA pAtra 
suspect VT 1. sandeha karanA,sha.nkA karanA,bharama karanA,shaka karanA 
suspend VTI 1. laTakAnA,TA.nganA,laTakanA,jhulAnA,2. kuchha samaya ke liye na rahane denA,roka rakhanA,aTakA rakhanA,3. rokanA,4. haTAnA,pR^ithaka karanA,5. rUpaye kA bhugatAna rokanA,6. nirbhara karanA 
suspender N 1patalUna kA phItA,patalUna bA.ndhane kA patalUna yA tasmA 
suspense N 1. anishchaya,sandeha,shaka,duvidhA,laTakAva,roka,dera 
suspension N 1. laTakAva,vilamba,roka,thoDe dina ke liye rUkAvaTa 
suspicion N 1. sandeha karanA,sandeha,sha~NkA,khaTakA,avishvAsa 
suspicious A 1. sandehI,sandeha shIla,shakkI,vahamI 
sustain VT 1. thAmanA,uThAnA,sahArA denA,poShaNa karanA,pAlanA,2. jhelanA,sahanA,3. svIkAra karanA,4. pramANita karanA,siddha karanA 
sustenance N 1. poShaNa,jIvikA,AhAra,avalamba 
suture N 1. sIvana,TA.nkA,2. khopaDI kA joDa 
swagger VTI 1. DI.nga hA.nkanA,baDabaDAnA 
swain N 1. kisAna,charavAhA,gaDariyA,2. grAmINa navayuvaka 
swallow N 1. abAbIla,2. galA,3. svAda,pasanda,chAha 
swallow VT 1. nigalanA,khA jAnA,lIlanA,pI lenA 
swamp N 1. daladala,dhasAna 
swamp VT 1. palaTa denA,nAva ulaTa denA,bhArI sa.nkaTa me.n DAla denA 
swampy A 1. daladala se bharA huA,daladalI,dhasAU 
swan N 1. rAjaha.nsa,battakha 
swap N 1. choTa,mAra 
swap VT 1. herApherI karanA 
swarm N 1. madhumakkhiyo.n kA jhu.nDa,2. samUha,bhIDa,jamAva 
swarm VI 1. madhumakkhiyo.n kA ikaTThe hokara chhatte se nikala jAnA,2. ikaTThA honA,bhIDa lagAnA 
swath N 1. kATI ghAsa kI lakIra,paTTI 
swathe VT 1. paTTI bA.ndhanA,lapeTanA 
sway N 1. hilAva,ghumAva,2. rAjya,prabhutA,adhikAra,prabhAva,Adhipatya 
sway VTI 1. hilAnA,ghumAnA,2. dabAva DAlanA,3. rAjya karanA,saradArI karanA,4. jhukAnA,jhukanA 
swear VTI 1. shapatha denA,saugandha khAnA,shapatha se varNana karanA 
sweat N 1. pasInA,sveda,2. parishrama 
sweat VTI 1. pasInA AnA,pasInA lAnA,2. parishrama karanA,Tahala karanA 
sweater N 1. sveTara,eka prakAra kI UnI ga.njI,2. jisako pasInA AtA ho,pasInA lAne vAlA 
sweaty A 1. pasIne me DUbA huA,2. parishramI 
swede N 1. svIDana desha kA nivAsI,2. eka prakAra kA shalagama 
sweep N 1. jhADa,buhAra,2. jhADU dene vAlA,3. lapeTa,dauDa,prasAra,phailAva,4. nAsha,dhva.nsa,buhAra,5. eka baDA DA.nDa,6. saDaka kI moDa 
sweep VI 1. dhUmadhAma yA ThATha se jAnA,2. tejI se gujara jAnA 
sweep VT 1. jhADanA,buhAranA,2. dUra kara denA,bahA le jAnA,uDA le jAnA,3. jaLI se chalanA,shIghra pAra kara jAnA 
sweet A 1. chInI kA ,mIThA,madhura,2. suga.ndhita,3. susvara,4. sundara,5. ruchikara,manohara,bhalA,6. tAjA,7.komala,narma,mR^idu 
sweet N 1. mIThI vastu,madhuratA,miThAI,2. sugandha,3. priya pAtra 
sweeten VTI 1. mIThA karanA yA honA,madhura karanA yA honA,namra karanA yA honA 
sweetheart N 1. premapAtra,priyA,priyatama,premI,yAra,pyArA 
swell A 1. sUjA huA,sajAdhajA,chhailA banA huA 
swell N 1. phUlana,sUjana,AkAra yA dhvani kI vR^iddhi,2. bhUmi kA uThAna,3. lahara,tara.nga,4. bA.nkA sajAdhajA manuShya 
swell VI 1. phUlanA,sUjanA,baDhanA,lahara mAranA,hilakorA mAranA,havA bharanA,akaDanA,phailAnA,baDha kara bolanA 
swell VT 1. phulAnA,baDhAnA,phailAnA,adhika karanA 
swelling N 1. sUjana,phulAva,gilaTI 
swelter VTI 1. jhulasanA,uShNatA se pIDita karanA yA honA 
swerve N 1. bhaTakAva,vichalana 
swerve VI 1. ghUmanA,sIdhI rAha se phira jAnA,bhaTaka jAnA,jhukanA,vichalanA,muDanA 
swift A 1. utAvalA,jaLI karane vAlA,teja,vegavata,shIghragAmI 
swig N 1. baDA ghU.nTa le,Dhakosa 
swig VTI 1. baDe ghU.nTa se pInA,DhakosanA 
swim N 1. tairanA,bahAva,2. machhalI kA phu.nkanA 
swim VTI 1. tairanA,pairanA,utAranA,bahanA,2. chakarAnA,ghUmanA 
swindle N 1. dhokhA,chhala,pratADanA,2. Thaga,va~nchaka 
swindle VT 1. Thaga lenA,dhokhA dekara lenA 
swindler N 1. dhokhA dene vAlA,Thaga,va.nchaka 
swine N 1. sUara,ghe.nTA,sUara kA bachchA,shUkara 
swing VTI 1. hilanA,hilAnA,DolanA,DolAnA,jhUlanA.jhUlAnA,laharAnA,la.ngara ke Asa pAsa muDanA yA phira jAnA,lahara mAranA 
swinge VT 1. khUba mAranA,daNDa denA,laThiyAnA,koDA mAranA 
swirl N 1. chakkara,ghumAva,bava.nDara 
swirl VTI 1. pAnI kA chakkara mAranA,chakkara denA yA ghumAnA 
switch N 1. chhaDI,be.nta,2. rela ghumAne kI kaichI,3. svicha,bijalI jalAne kA baTana 
switch VT 1. chhaDI yA be.nta se mAranA,2. rela ko kai.nchI se ghumAnA,bijalI pheranA 
swivel N 1. kuNDA,kaDI,bhau.nrakalI 
swoon N 1. mUrchhA 
swoon VI 1. mUrchhA AnA,acheta honA 
swoop N 1. jhapaTTA 
swoop VTI 1. jhapaTa lenA,jhapaTTA mAranA 
sword N 1. khaDga,talavAra,2. yuddha me.n sa.nhAra yA nAsha,3. sainika shakti,4. laDAI,yuddha 
syllable N 1. shabdA.nsha,eka shabda kA utanA bhAga jitanA ki eka bAra me.n bolA jAya 
sylvan A 1. ja.ngalI 
sylvan N 1. ga.nvAra,dehAtI 
symbol N 1. chihna,lakShaNa,sa.nketa,pratirUpa 
symbol VTI 1. chihna dikhAnA,lakShaNa yA chihna se prakaTa karanA,anurUpa honA,sadR^isha honA 
symbolism N 1. sa.nketa se prakaTa karanA,sa.nketa prayoga,chihna samUha 
symmetrical A 1. shuddharUpa,shuddhAkAra,suDaula,sa.ngatAvayava,samapramANa 
symmetry N 1. suDaulapana,avayava sa.nyoga,sumela,sauShThava 
sympathetic A 1. samaduHkhI,sahAnubhUti karane vAlA,dayAlu 
sympathy N 1. anukampA,dayA,sahAnubhUti,tarasa,sa.nvedanA 
symphony N 1. svara samatA,svara kA milAna,eka prakAra kI sa.ngIta rachanA 
symptom N 1. roga kA lakShaNa,chihna,lakShaNa 
symptomatic A 1. chihna yA lakShaNa ke anusAra,2. sUchaka,bodhaka 
synagogue N 1. yahUdiyo kI eka sabhA yA unakA ma.ndira 
synod N 1. sabhA,samAja,dharmasabhA 
synonym N 1. samAnArthaka shabda,upashabda,ekArthapada,paryAya 
synonymous A 1. samAnArthaka,ekArthaka,paryAyavAchI 
synopsis N 1. sa.nkShepa,sAra-sa.ngraha 
syntax N 1. vAkyavinyAsa,vyAkaraNa kA kha.nDa jisame.n isa viShaya kA varNana ho 
synthesis N 1. milAvaTa,sa.nyoga 
syphilis N 1. upada.nsha,garmI 
syringe N 1. pichakArI 
syringe VI 1. pichakArI denA 
syrup N 1. sharabata 
system N 1. rIti,krama,sAraNI,Daula,upAya,prabandha,paddhati,praNAlI 
systematic A 1. kramAnusArI,yathAkrama,niyamashIla,eka Daula kA 
systematically Adv 1. kramAnusAra,niyamAnusAra,yathAkrama,bAkAyadA 
t N 1. a.ngrejI varNamAlA kA eka akShara,2. TI akShara ke AkAra kI vastu 
tab N 1. phItA,dhAgA,jUtA bA.ndhane kA phItA 
tabernacle N 1. tambU,DerA,khemA,2. thoDe dina Thaharane kA sthAna,3. mandira,bhajanAlaya 
table N 1. paTTI,paTiyA,2. meja,ma.ncha,3. pheharista,sUchIpatra,4. chitra,nakshA,5. khAnA,bhojana 
table VT 1. sUchIpatra yA pheharista banAnA,2. bhojana denA 
table-¸èÑå½èØè N 1. meja para bichhAne kA kapaDA,visheShataH bhojana ke samaya 
tableau N 1. tasvIra,chitra 
tablet N 1. paTTI,paTiyA,paTarI,takhtI 
tabor N 1. tabalA,Dholaka,tambUrA,mR^ida.nga 
tabulate VT 1. nakashA yA sUchI patra banAnA 
tacit A 1. mauna,chupa,mAnasI,niHshabda 
taciturn A 1. alpa bhAShI,chupa,tUShNA.nka 
tack N 1. ka.nTiyA,chhoTA kA.nTA,2. pAla kI rassI,3. jahAja yA naukA kA mArga 
tack VI 1. naukA kA pavana ke sAtha chalanA 
tack VT 1. bA.ndhanA,joDanA,2. TA.nkanA 
tackle N 1. bhArI vastuo ko chaDhAne utArane kA ya.ntra,2. jahAja yA naukA ke rasse 
tackle VT 1. mastU kI sAmagrInA,2. ghoDe kI sAjanA 
tact N 1. chAturya,nipuNatA,guNa,sUkShma vichAra,yukti,kaushala 
tactic N 1. vyUharachanA,yuddhavidyA,balavinyAsa,kaushala 
tactile A 1. sparsha yogya 
tag N 1. rassI ke kinAre para kisI dhAtu kI ghuNDI,2. koI tuchchha joDI huI vastu 
tag VT 1. lagAnA,joDanA,kasanA 
tail A 1. kuchha nirdiShTa uttarAdhikAriyo me.n parimita sampatti 
tail N 1. pichhalA yA nIche kA bhAga,duma,pU.nchha,2. pariNAma,phala,3. sAthI 
tailor N 1. darajI 
taint N 1. mailApana,gandagI,saDana,dUShaNa,kala.nka,dhabbA 
taint VTI 1. dhabbA DAlanA,mailA karanA,dUShita karanA 
take VT 1. pakaDanA,thAmanA,lenA,2. pAnA,lenA,grahaNa karanA,3. dhAraNa karanA,4. nigalanA,5. mohanA,6. mA.nganA 
taking A 1. mohinI,manohara,ramya 
taking N 1. grahaNa,dhAraNa,2. uttejanA 
tale N 1. kahAnI,upAkhyAna,kathA,2. samAchAra,3. ginatI,lekhA 
talent N 1. eka prakAra kA pariNAma yA mudrA,shakti,buddhi,guNa 
talented A 1. guNavAna,buddhimAna 
talisman N "1, jAdU,tAbIja,yantra" 
talk N 1. bolachAla,bAtachIta,sambhAShaNa,vArtAlApa,2. gappa,aphavAha 
talk VT 1. bAtachIta karanA,vArtAlApa karanA,sambhAShaNa karanA,2. tarka karanA,3. bakabaka karanA 
talkative A 1. bAtUnI,bakkI,bakavAdI,bahubhAShI 
tallow N 1. vasA,charabI,meda 
tallow VT 1. charabI se chikanA karanA 
tally N 1. lakaDI jisa para ginatI ke liye dA.nta khode gaye ho,2. kisI ke upayukta banAyI huI vastu,sa.ngata vastu 
talon N 1. shikArI pakShI kA nakha,cha.ngula 
tambourine N 1. kha~njarI,sapha,cha.nga 
tame A 1. pAlA huA,pAlatU,gharelU,adhIna,sIdhA,2. sAhasahIna 
tame VT 1. sAdhanA,vasha karanA,pAlatU banAnA,pAlanA,dabAnA 
tamper VT 1. chheDanA,hAtha DAlanA,gupta vyavahAra rakhanA,kapaTa praba.ndha karanA,hAtha lagAnA 
tan N 1. shAhabalUta yA kisI aura peDa kI chhAla,2. pIlA bhUrA ra.nga 
tan VTI 1. chamaDe ko kamAnA,khAla ko pakAnA,bhUrA karanA,pakAyA jAnA,bhUrA honA 
tandem N 1. TamaTama gADI 
tang N 1. kaDA svAda( visheShataH jo eka vastu me.n dUsarI se A jAye.)
tangible A 1. sparsha rekhA sa.nba.ndhI,sparsha rekhA kI dishA me.n 
tangible N 1. sparsha yogya,jo chhUne se jAna paDe,2. satya,vAstavika 
tangle N 1. ulajhana,laTa 
tangle VI 1. ulajha jAnA,pha.nsa jAnA 
tangle VT 1. ulajhAnA,pha.nsAnA 
tank N 1. baDA bartana yA hauja,pokharA,tAlAba,sarovara,2. Tai.nka 
tap N 1. thapathapAhaTa,thopI,thappaDa,2. pIpe se sharAba khIchane kI nalI 
tap VI 1. khaTakhaTAnA 
tap VT 1. thapathapAnA,2. chhedanA,ThokanA 
tape N 1. phItA,DorI,paTTI 
taper N 1. chhoTI momabattI,2. battI kI roshanI 
taper VI 1. Upara kI ora patalA hotA jAnA,shunDAkAra honA 
tapestry N 1. kapaDA jisame chitra bane ho,chitrayavanikA 
tar N 1. rAla,2. nAvika,kevaTa,mallAha 
tar VT 1. rAla lagAnA 
tardy A 1. DhIlA,dhImA,manda,dIrghasUtrI,vilambI 
target N 1. DhAla,lakShya,nishAnA 
tariff N 1. chu.ngI kA bhAvapatra,nikharnAmA,shulka sUchI 
tarnish N 1. dhabbA,dAga,kala.nka 
tarnish VTI 1. kala.nkita karanA,mailA karanA,dhu.ndhalA honA,ma.nda paDanA 
tart A 1. khaTThA,kaDavA,kaThina,kaThora 
tart N 1. phala kI banI huI chhoTI pUrI,meve kA samosA 
tartan N 1. UnI chArakhAnedAra kapaDA 
tartar N 1. madirA kI talachhaTa,teja namaka jo sharAba ke nIche jama jAtA hai,2. dA.nta kI maila,mailA,3. chiDachiDA manuShya,4. naraka 
task N 1. kAma,kartavya,niyukta karma,dhandhA,2. pATha,3. parishrama 
task VT 1. niyata kAma niyukta karanA,kAma denA,kAma lenA,mehanata lenA,bojha DAlanA 
taskmaster N 1. kArya niyukta karane vAlA,kAma lene vAlA 
tassel N 1. reshamI guchchhA,phu.ndanA,laTakana 
taste N 1. AsvAdana,svAda,rasaGYAna,2. samajha,3. ruchi,abhiruchi,pasa.nda,4. shailI,Dha.nga 
taste VTI 1. svAda lenA,chakhanA,jAnanA,majA lenA,AsvAdana karanA,2. anubhava karanA,jhelanA 
tasteful A 1. svAda,susvAda,svAdiShTa,ruchikara,manohara,kaushala yukta 
tasteless A 1. besvAda,sIThA,nIrasa,phIkA 
tasty A 1. svAdapUrNa,svAdiShTa,achchhA 
tatter N 1. chithaDA,gudaDA,dhajjI,chiTa 
tatter VT 1. chIra DAlanA,phADanA 
tattoo N 1. godanA,2. rAta ko tambUra kA shabda jisako sunakara sainika apane apane sthAna para chale jAte hai.n 
tattoo VTI 1. gudanA lagAnA,sharIra ko godanA 
taunt N 1. nindA,tiraskAra,dhikkAra,tAnA,AkShepa 
taunt VT 1. nindA karanA,tAnA denA,burA bhalA kahanA 
taut A 1. kasA huA,ta.nga,chipakA,bahuta tanA huA yA phailA huA,2. achchhI dashA me.n 
tavern N 1. sharAba khAnA,sarAya 
tawdry A 1. bhaDakIlA,dikhalAvaTI,vAhyashobhana,beDhaba 
tawny A 1. pIlA sA.nvalA,pIlA bhUrA 
tax N 1. rAjakara,Taiksa,mahasUla,rAjasva,shulka 
tax VT 1. kara lagAnA,mahasUla lagAnA,2. kala.nka lagAnA,jhiDakI denA 
tax-ÈÍáÏè N 1. kara dene vAlA 
taxable A 1. kara yogya,jisa para kara lagAyA jA sake,kara lagAne yogya,karAdhIna 
taxation N 1. kara lagAnA,kara nirdhAraNa,rAjakara sthApana,kara sthApana 
taxi N 1. kirAye para chalane vAlI moTara gADI,TaiksI 
taxi VTI 1. TaiksI me.n jAnA yA le jAnA 
tea N 1. chA,chAya 
teach VT 1. shikShA denA,paDhAnA,batAnA,sikhalAnA 
teacher N 1. guru adhyApaka shikShaka 
teaching N 1. shikShaNa,shikShA 
teak N 1. sAgauna kA peDa,sAgauna kI lakaDI 
teal N 1. kalaha.nsa,chaitI,panakukarI 
team N 1. maNDalI,jhuNDa,baila yA ghoDo.n kI joDI jo eka sAtha jotI hai 
teamster N 1. ghoDe yA baila kI joDI hA.nkane vAlA 
tear N 1. ashru,A.nsU,netra jala 
tease N 1. satAne vAlA manuShya 
tease VT 1. ka.nghI karanA,sulajhAnA,dhunanA,2. chiDhAnA,khijhAnA,3. satAnA,klesha denA 
technical A 1. visheSha vidyA sambandhI,lAkShaNika,sA.nketika,pAribhAShika 
technicality N 1. paribhAShA,sA.nketika shabda 
technics N 1. kalA viShaya kA siddhA.nta,kalA vidyA,2. pAribhAShika shabda 
technique N 1. kisI visheSha kalA kA GYAna 
technology N 1. kalA viGYAna,shilpa viGYAna,2. hunaro.n aura kArIgariyo.n kI kitAba,kalAvivaraNa 
tedious A 1. thakAU,kaThina,dhImA,DhIlA,ukatAnevAlA 
tedium N 1. thakAvaTa,kaThinAI,ukatAva 
teem VTI 1. paidA karanA,jananA,peTa se honA,bharA honA 
teens N 1. teraha se unnIsa varSha taka kI avasthA 
telegram N 1. tAra kA samAchAra,vidyutasa.ndesha 
telegraph N 1. bijalI se samAchAra bhejane kA ya.ntra,vidyuta ya.ntra,tAra 
telegraph VT 1. tAra se samAchAra bhejanA 
telephone N 1. shabda ko dUra bhejane kA ya.ntra,dUra bhAShaNa ya.ntra 
telephone VTI 1. Teliphona se bolanA yA bhejanA 
telescope N 1. dUradarshana ya.ntra,dUrabIna 
tell VTI 1. ginanA,kahanA,samAchAra denA,varNana karanA,batalAnA,2. sikhAnA,3. prakaTa karanA,4. jAnanA,patA lagAnA 
teller N 1. bai.nka kA rokaDiyA 
telling A 1. prabhAva pUrNa 
telltale N 1. chugalakhora,pishuna 
temper N 1. svabhAva,bAna,Adato.n kI milAvaTa,pravR^iti,mijAja,roSha 
temper VT 1. milAnA,komala karanA,narma karanA 
temperament N 1. dashA,svabhAva,prakR^iti 
temperance N 1. sa.nyama,mitAchAra,mitAhAra,prashA.nti,sa.ntulana,paraheja 
temperate A 1. sa.nyamI,shAnta,parimita,madhyama,shIlavanta,2. samashItoShNa 
temperature N 1. tApakrama,tApa parimANa,hAlata,garmI vA sardI 
tempest N 1. A.ndhI,a.ndhaDa,2. halachala 
tempestuous A 1. prachaNDa,a.ndhiyArA,A.ndhI kA 
temple N 1. ma.ndira,maTha,shivAlaya,girajA,devAlaya,2. kanapaTI 
temporal A 1. sAmayika,laukika,sA.nsArika,2. kanapaTI sambandhI 
temporarily Adv 1. thoDe dina kA,thoDe kAla ke liye 
temporary A 1. anitya,achirasthAI,kShaNika,alpakAlika,asthAI 
tempt VT 1. lubhAnA,lalachAnA,phusalAnA,2. prayatna karanA,3. jA.nchanA,parakhanA 
temptation N 1. phusalAva,lubhAva,pralobhana,lAlacha,2. jA.ncha 
tempting A 1. pralobhaka,AkarShaka,moha lene vAlA 
ten A 1. pA.ncha aura pA.ncha,dasa 
ten N 1. pA.ncha aura pA.ncha,dasa 
tenacious A 1. kaThora,sa.nlagnashIla,kaThina,chipachipA,lasalasA,dR^iDha,AgrahI,haThI 
tenancy N 1. kirAye dArI,bhaDaitI,bhADe bhara kA bhoga,thoDe samaya kA bhoga,kAshtakArI 
tenant N 1. kirAyedAra,kAshtakAra,bhUmyAdhikArI,prajA,AsAmI,bhaDaita 
tenant VT 1. kirAye para honA,asAmI honA,prajA bananA 
tend VTI 1. jhukanA,Dhala jAnA,2. sAtha rahanA,sa.nga denA,chaukasI karanA,3. dhyAna denA,mana lagAnA,sudhi lenA,4. kisI dashA me.n jAnA 
tendency N 1. pravR^iti,jhukAva,DhalAva,abhiprAya,tAtparya,lakShya 
tender N 1. chhoTI nAva jo baDI nAva ke sAtha rahatI hai,2. i.njana ke koyale aura pAnI kI gADI,3. bhe.nTa nivedana,vinaya,prArthanA,prastAva,Te.nNDara,4. narma,komala,sukumAra,karuNa,dayAlu,5. nirbala,6. pyArA,premI,snehI 
tender VT 1. nivedana karanA,bhe.nTa karanA,najara denA,mAna karanA 
tenderly Adv 1. komalatA se,dayA se,namratA se 
tenderness N 1. komalatA,sukumAratA,karuNA,dayA 
tendon N 1. shirA,paTThA,nasa,snAyu 
tenement N 1. gR^iha,ghara,sadana,rahane kI jagaha 
tenet N 1. mata,rIti,tatva,dharma,siddhA.nta 
tenfold A 1. dasa gunA 
tennis N 1. ge.nda kA khela,Tenisa 
tenor N 1. krama,chAla,abhiprAya,tAtparya,bhAvArtha,Dhaba,Ashaya,2. gAne kA sura,3. U.nche sura se gAne vAlA 
tense A 1. khI.nchA huA,tanA huA,kasA huA,kaDA 
tense N 1. ( kriyA kA) kAla 
tension N 1. khi.nchAva,tanAva,kasAva,phailAva 
tent N 1. tambU,DerA,khemA,2. kapaDe kI paTTI jo ghAva para lagAI jAtI hai 
tent VTI 1. DerA lagAnA,khemA gADanA,tambU me.n rahanA,2. salAI se dekhanA 
tentative A 1. jA.ncha ke taura kA,parIkShA rUpa,cheShTA karane vAlA 
tenth A 1. dasavA.n,dashama 
tenuous A 1. patalA,chhoTA,sUkShma 
tenure N 1. bhUmI,bhUsa.npatti,bhoga,adhikAra,paTTA,niyama,bhUmi Adi ke adhikAra kA niyama yA praNAlI 
tepid A 1. gunagunA,kuchha kuchha garma 
term N 1. avadhi,mIAda,mita kAla,parimita samaya,2. sharta pratiGYA,3. pada,shabda,4. baiThaka kA samaya,adhiveshana kAla 
term VT 1. kahanA,pukAranA,nAma rakhanA 
terminal A 1. anta kA,sImA sambandhI 
terminate VTI 1. sImA bA.ndhanA,nipaTAnA,samApta honA,samApta karanA 
termination N 1. sImA,anta,samApti,avasAna,avadhi,phala,pariNAma 
terminology N 1. nirukta,shabda koSha,2. shabdAvalI,shabda bha.nDAra 
terminus N 1. sImA,anta,rela kI saDaka kI sImA 
terrace N 1. chhata,koThA,chautarA 
terrestrial A 1. pArthiva,sA.nsArika,pR^ithvI sambandhI,laukika 
terrible A 1. bhayAnaka,kaThora,DarAvanA,bhIShaNa,dAruNa 
terribly Adv 1. bhayAnakatA se,atishaya karake,bhIShaNa rUpa se 
terrier N 1. eka chhoTA shikArI kuttA 
terrific A 1. bhIShaNa,bhaya utpAdaka 
terrify VT 1. DarAnA,bhayabhIta karanA,bhaya dikhAnA 
territorial A 1. deshIya,deshika,rAShTrIya,prAdeshika 
territory N 1. bhUmI,desha,pradesha,rAjya,rAShTra,adhikAra 
terror N 1. bhaya,Dara,trAsa,bhayahetu 
terrorise VT 1. bhayabhIta karanA,bhaya dikhAkara bAdhya karanA,trAsa dekara shAsana karanA 
terrorism N 1. Dara kI dashA,2. trAsa dvArA shAsana 
terrorist N 1. trAsa dvArA shAsana karane vAlA 
terse A 1. achchhA,sundara,uttama,sutharA,shuddha,sUkShma,laghupada 
tertiary A 1. tIsarA,tIsarI banAvaTa kA,tritIya shreNI kA 
test N 1. parIkShA,kasauTI jA.ncha,sonA Adi dhAtu shodhane kI kaTorI 
test VT 1. jA.nchanA,parIkShA karanA,shodhanA 
tester N 1. parIkShaka,2. chhaparakhaTa,pala.nga kI chhatarI,masaharI,3. eka mudrA 
testicle N 1. a.nDa,a.nDakoSha 
testify VTI 1. sAkShI honA,gavAhI karanA,pramANIkaraNanA 
testimony N 1. sAkShya,pramANa,gavAhI,ghoShaNA 
testy A 1. chiDachiDA,shIghrakopI 
tether N 1. rassI,ja.njIra,pagahA 
tether VT 1. pagahA se bA.ndhanA 
text N 1. mUla,mUlashabda,mUlagra.ntha,2. sUtra,vyAkhyAna,viShaya 
textbook N 1. vidyA kI pustaka,paDhane kI kitAba,pAThashAlAo.n me.n vidyArthiyo.n kI paDhane kI pustaka,mUlagra.ntha 
textile A 1. bunA huA,bunane ke yogya,2. binane kA 
textual A 1. maulika,mUlagra.ntha kA,vAchanika 
texture N 1. banAvaTa,jAlI,kapaDA,banAvaTa,milAvaTa,bhAgo.n kA yogya 
than Conj 1. se,apekShA,banisbata 
thank N 1. dhanyavAda,shukriyA 
thank VT 1. dhanyavAda denA,shukriyA karanA,guNa gAnA 
thankful A 1. dhanyavAdI,kR^itaGYa,shukragujAra 
thankless A 1. kR^itaghna,nAshukra,yasha nA mAnanevAlA,2. dhanyavAda pAne ke ayogya,binA lAbha kA 
thanksgiving N 1. dhanyavAda pradAna,kR^itaGYatA,prakAshana 
that A 1. vaha,usa,jo,usako 
that Conj 1. to,ki,isa kAraNa,kyo.nki,arthAta 
that Pron 1. vaha,usa,jo,usako 
thatch N 1. ghAsa,khara,phUsa,chhappara 
thatch VT 1. chhAnA,chhAvanA 
thaw N 1. galana,pighalAva,barpha kA galanA 
thaw VTI 1. pighalAnA,galanA,galAnA 
the Det 1. vaha,yaha,vahI 
the-°Ïè¿áÏè-°·è_½èØá_¿Íè N 1. jisa kAma ke pUre karane me.n sabhI lage ho.n 
the-×åÆè-°·è-¶å¿è N 1. IsAmasIha 
theatre N 1. ra.ngashAlA,ra.ngabhUmI,nAchaghara,nATyashAlA,svA.ngaghara 
theatrical A 1. nATyashAlA sambandhI,svA.ngaghara sambandhI,nATyasvA.ngI,dikhalAvaTI 
theatrically Adv 1. nATyarUpa se,svA.nga kI rIti se 
thee Pron 1. tumako,tujhe 
theft N 1. chorI,chorI karanA 
their Det 1. unakA,apanA 
them Pron 1. unhe.n,unakI 
theme N 1. prakaraNa,viShaya,prasa.nga 
themselves Pron 1. ve,Apa,apane,ve svaya.n 
then A 1. usa samaya,usa dashA me.n,taba 
theocracy N 1. dharmatantra,Ishvara kartR^itva rAjya,IshvarAnubhUtI,2. dhyAnAvasthA me.n Ishvara ke sAtha eka bhAva,samAdhi 
theologian N 1. brahyaGYAnI,vedAntI,brahyAvidyA kA jAnane vAlA 
theological A 1. AdhyAtmavidyA sambandhI 
theology N 1. brahyavidyA,deva GYAna,vedA.nta,AdhyAtmavidyA 
theorem N 1. prameya,upapAdya,masalA,sUtra,sAdhya 
theoretical A 1. kAlpanika,mAnasika,vyavahAra yogya 
theoretically Adv 1. kalpanA se,kalpanApUrvaka,kalpanA ke anusAra 
theory N 1. siddhA.nta,niyama,vidyA,utpatti,kalpanA,anumAna 
therapeutic A 1. chikitsA sambandhI 
therapeutics N 1. roga chikitsA,chikitsA shAstra 
there A 1. usa sthAna para,vahA.n 
thereafter Adv 1. usake bAda yA anusAra,tatpashchAta 
thereby Adv 1. usase,usake dvArA 
therefore Adv 1. isalie,isa kAraNa se,ataH,ateva,phalataH 
therein Adv 1. usame.n,isame.n 
thereof Adv 1. isakA,usakA 
thermal A 1. garmI sambandhI,uShNatA sambandhI,2. garma,uShNa 
thermometer N 1. shItoShNa mApaka ya.ntra,garmI sardI nApane kA eka ya.ntra,tApa nApane kA kA.ncha kA ya.ntra,uShNamApana ya.ntra 
thesaurus N 1. dhanAgAra,vidyA bha.nDAra,koSha,shabdakosha 
these Pron 1. ye,ina,inhe.n 
thesis N 1. pUrva pakSha viShaya,praba.ndha,lekha 
they Pron 1. ve,unhone.n 
thick A 1. moTA,ghanA,saTA,Thosa,vipula,aspaShTa,niviDa,gadalA,2. ma.nda,mUDha,3. gADhA 
thick Adv 1. pAsa pAsa 
thick N 1. ghanA bhAga,Thosa,2. mUrkha vyakti,mUDha 
thicken VI 1. gADhA karanA yA honA,gichapicha honA,bhIDa lagAnA 
thicken VT 1. gADhA karanA yA honA,gichapicha honA,bhIDa lagAnA 
thickness N 1. moTAI,ghanApana 
thief N 1. chora,DAkU,taskara,uchchakkA,2. battI kA gula 
thieve VI 1. churAnA,chorI karanA 
thieve VT 1. churAnA,chorI karanA 
thigh N 1. jA.ngha,ja.nghA 
thimble N 1. darjiyo.n kI a.ngulI bachAne kI TopI 
thin A 1. patalA,jhIma,dubalA,bArIka,mahIna 
thin VI 1. patalA yA kama ghanA yA gu.njAna honA 
thin VT 1. pat